Produkty chemiczne

Ta strona służy jako dokument referencyjny wyłącznie w odniesieniu do wymogów dotyczących produktu w całej UE. Dodatkowe wymagania mogą być stosowane w zależności od kraju przeznaczenia. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie My Trade (asystent ds. handlu).

Należy pamiętać, że na tej stronie ogólny opis każdej pozycji przedstawiono we wszystkich językach urzędowych UE. Szczegółowe informacje dostępne są jednak wyłącznie w języku angielskim.

Kontrola handlu niebezpiecznymi chemikaliami

Przywóz niektórych niebezpiecznych chemikaliów (pestycydów i chemikaliów przemysłowych) jest zakazany lub surowo ograniczony i podlega środkom kontroli ustanowionym w Konwencji rotterdamskiej w sprawie procedury zgody po uprzednim poinformowaniu (PIC).

 

Kontrola handlu rtęcią

Przywóz rtęci metalicznej i niektórych mieszanin rtęci jest zakazany lub surowo ograniczony w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska.

 

Kontrola trwałych zanieczyszczeń organicznych

W celu wdrożenia postanowień Konwencji sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych i Protokołu do Konwencji EKG ONZ w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości przywóz TZO jest zakazany lub podlega zasadzie odpowiedzialności solidarnej.

 

Wymogi w zakresie wprowadzania do obrotu nawozów

Niektóre nawozy mineralne muszą spełniać wymogi techniczne dotyczące oznaczenia, klasyfikacji i składu; znakowania i pakowania; ocena zgodności i identyfikowalność.

 

Wymogi w zakresie wprowadzania detergentów do obrotu

Detergenty muszą być zgodne ze szczegółowymi przepisami mającymi na celu zapewnienie wysokiego poziomu ochrony środowiska i zdrowia ludzkiego (ograniczenia w zakresie wprowadzania do obrotu w oparciu o biodegradowalność, etykietowanie i obowiązkowe informacje o produkcie, środki kontroli i środki ochronne)

 

Wymogi w zakresie wprowadzania do obrotu chemikaliów

Produkty chemiczne muszą spełniać wymogi wprowadzania do obrotu mające na celu zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska.

 

Wymogi w zakresie wprowadzania do obrotu pestycydów i produktów biobójczych

Środki ochrony roślin, produkty biobójcze i ich substancje czynne muszą spełniać wymogi wprowadzania do obrotu w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego.

 

Normy handlowe dla benzyny, olejów napędowych, oleju napędowego i ciężkiego oleju opałowego

Benzyna bezołowiowa i olej napędowy wprowadzany do obrotu w UE muszą być zgodne z określonymi specyfikacjami jakościowymi i środowiskowymi w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów silnikowych. Olej napędowy i ciężki olej opałowy podlegają ograniczeniom w zakresie zawartości siarki.

 

Ograniczenie stosowania niektórych substancji chemicznych w wyrobach jubilerskich

 

Ograniczenie stosowania niektórych substancji chemicznych w wyrobach włókienniczych i skórzanych

 

Ograniczenie stosowania niektórych substancji chemicznych w zabawkach

 

Kontrola prekursorów narkotyków

Przywóz niektórych substancji chemicznych, które mogą być nielegalnie wykorzystane do produkcji narkotyków, podlega wymogom kontroli, a mianowicie wymogowi posiadania licencji lub rejestracji podmiotów, powołaniu odpowiedzialnego urzędnika, dokumentacji przywozowej, dostarczaniu informacji oraz zezwoleniu na przywóz.

 
Udostępnij tę stronę: