Produkty chemiczne

Ta strona służy jako dokument referencyjny wyłącznie w odniesieniu do ogólnounijnych wymogów dotyczących produktów. Dodatkowe wymogi mogą mieć zastosowanie w zależności od kraju docelowego UE. Szczegółowe informacje można znaleźć w My Trade Asystent.

Należy pamiętać, że na tej stronie ogólny opis każdej rubryki znajduje się we wszystkich językach UE. Szczegółowe informacje są jednak dostępne wyłącznie w języku angielskim.

Kontrola handlu niebezpiecznymi substancjami chemicznymi

Przywóz niektórych niebezpiecznych chemikaliów (pestycydów i chemikaliów przemysłowych) jest zakazany lub podlega surowym ograniczeniom i podlega środkom kontroli na podstawie konwencji rotterdamskiej w sprawie procedury zgody po uprzednim poinformowaniu (PIC).

 

Kontrola handlu rtęcią

Przywóz rtęci metalicznej i niektórych mieszanin rtęci jest zakazany lub podlega surowym ograniczeniom w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska.

 

Kontrola trwałych zanieczyszczeń organicznych

W celu wdrożenia postanowień Konwencji sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych (TZO) oraz Protokołu do Regionalnej konwencji EKG ONZ w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości przywóz TZO jest zakazany lub podlega kilku ograniczeniom.

 

Wymogi w zakresie wprowadzania do obrotu nawozów

Niektóre nawozy mineralne muszą spełniać wymagania techniczne odnoszące się do oznaczenia, klasyfikacji i składu; etykietowanie i pakowanie; ocena zgodności i identyfikowalność.

 

Wymogi w zakresie wprowadzania do obrotu detergentów

Detergenty muszą być zgodne ze szczegółowymi przepisami mającymi na celu zapewnienie wysokiego poziomu ochrony środowiska i zdrowia ludzkiego (ograniczenia wprowadzania do obrotu w oparciu o biodegradowalność, etykietowanie i obowiązkowe informacje o produkcie, środki kontroli i środki ochronne)

 

Wymogi w zakresie wprowadzania do obrotu chemikaliów

Produkty chemiczne muszą spełniać wymogi w zakresie wprowadzania do obrotu mające na celu zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska.

 

Wymogi dotyczące wprowadzania do obrotu pestycydów i produktów biobójczych

Środki ochrony roślin, produkty biobójcze i ich substancje czynne muszą spełniać wymogi w zakresie wprowadzania do obrotu w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego.

 

Normy handlowe dla benzyny, olejów napędowych, oleju napędowego i ciężkiego oleju opałowego

Benzyna bezołowiowa i olej napędowy wprowadzane do obrotu w UE muszą być zgodne z określonymi specyfikacjami jakościowymi i środowiskowymi w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń z pojazdów silnikowych. Olej napędowy i ciężki olej opałowy podlegają ograniczeniom dotyczącym zawartości siarki.

 

Ograniczenie stosowania niektórych substancji chemicznych w biżuterii

 

Ograniczenie stosowania niektórych substancji chemicznych w wyrobach włókienniczych i skórzanych

 

Ograniczenie stosowania niektórych substancji chemicznych w zabawkach

 

Kontrola prekursorów narkotyków

Przywóz niektórych substancji chemicznych, które mogą być nielegalnie wykorzystane do produkcji narkotyków, podlega wymogom w zakresie kontroli, a mianowicie licencjonowaniu lub rejestracji podmiotów gospodarczych, wyznaczeniu odpowiedzialnego urzędnika, dostarczaniu informacji w dokumentacji przywozowej oraz zezwoleniu na przywóz.

 
Udostępnij tę stronę: