Klasyfikacja komputerów i oprogramowania

Niniejszy przewodnik pomoże w prawidłowej klasyfikacji komputerów i oprogramowania do celów taryfy.

Komputery, części komputerowe i oprogramowanie komputerowe objęte działem 84 i działem 85 Europejskiej Klasyfikacji Towarów (CN) mogą być klasyfikowane zgodnie z

 • ich funkcja
 • ich projektowanie, budowa i efektywność
 • czy mają więcej niż jedną funkcję, w tym funkcje niezwiązane z komputerami
 • niezależnie od tego, czy stanowią one część kompletnego systemu czy oddzielnej jednostki

Kompletne komputery

Pozycje klasyfikowane do pozycji 8471 jako „maszyny do automatycznego przetwarzania danych” – komputery – są to maszyny, które muszą być zdolne do wykonywania wszystkich następujących czynności:

 • przechowywanie programów przetwarzania, które są na nich prowadzone, a co najmniej danych potrzebnych do realizacji programu
 • swobodne zaprogramowanie zgodnie z wymaganiami użytkownika
 • wykonanie obliczeń arytmetycznych określonych przez użytkownika
 • realizacja, bez interwencji człowieka, programu przetwarzania, w odniesieniu do którego muszą zmienić swoje wykonanie poprzez podejmowanie logicznych decyzji w trakcie całego procesu;

Uwaga 5a do działu 84 definiuje pojęcie „maszyny do automatycznego przetwarzania danych” do celów pozycji 8471. Zasadniczo towary klasyfikowane jako komputery muszą być w stanie korzystać ze standardowego oprogramowania operacyjnego i wykonywać funkcje takie jak przetwarzanie tekstów i aplikacje arkuszy kalkulacyjnych. Muszą być wyposażone w twardy dysk.

Komputer może przybrać formę systemu składającego się z kilku oddzielnych jednostek – na przykład klawiatury, monitora, jednostki podstawowej itp. Z pewnymi wyjątkami jednostka jest traktowana jako część systemu komputerowego, jeżeli spełnia wszystkie następujące warunki:

 • jest to typ stosowany wyłącznie lub głównie w systemie komputerowym
 • może być podłączony do jednostki centralnej (CPU) bezpośrednio lub za pośrednictwem jednej lub większej liczby innych jednostek.
 • może przyjmować lub dostarczać dane w formie nadającej się do wykorzystania przez system, np. kody lub sygnały

Klawiatury, urządzenia wejściowe X-Y, takie jak joystick i mysz, oraz urządzenia pamięci dyskowej muszą spełniać tylko dwa ostatnie warunki.

Systemy komputerów stacjonarnych i wież

Standardowe systemy komputerów stacjonarnych i wież muszą posiadać co najmniej

 • CPU – jednostka bazowa lub „pole systemowe”
 • jednostka wejściowa – na przykład klawiatura
 • jednostka wyjścia – np. monitor

Mogą one również obejmować inne urządzenia, takie jak drukarki i skanery. Wbudowane w „ekstra”, takie jak karty sieciowe i karty telewizyjne, są również traktowane jako część systemu. Komputery stacjonarne i wieżowe są klasyfikowane do podpozycji 8471 49 00 00.

Serwery

Serwery plików sieciowych, które posiadają zarówno klawiaturę, jak i monitor, są, podobnie jak systemy komputerów stacjonarnych, klasyfikowane do podpozycji 8471 49 00 00.

Serwery plików sieciowych, które nie posiadają zarówno klawiatury, jak i monitora, klasyfikuje się jako indywidualne oddzielne urządzenia. Sama jednostka podstawowa jest klasyfikowana do kodu podpozycji 8471 50 00 90. Jeżeli obecny jest monitor (tylko D-sub 15-pin – nie wideo), wówczas byłby on oddzielnie klasyfikowany do kodu podpozycji 8528 52 10 00, podczas gdy klawiatura zostałaby zaklasyfikowana oddzielnie do podpozycji 8471 60 60 90.

Serwery drukarki i systemy zapory sieciowej nie są traktowane jako serwery komputerowe, lecz jako urządzenia do transmisji danych. Są one klasyfikowane do podpozycji 8517 62 00 00.

Małe komputery przenośne

Należą do nich laptopy i notebooki oraz osobisty asystent cyfrowy o podobnych funkcjach jak laptopy. Aby można je było zaklasyfikować do podpozycji 8471 30 00 00, muszą one ważyć mniej niż 10 kilogramów i mieć co najmniej

 • CPU
 • klawiatura
 • Wyświetl
 • środki ładowania programów

Aby prawidłowo sklasyfikować komputer przenośny, należy również zapoznać się z poniższymi opisami pozycji.

Przenośne urządzenia dłoniowe

Są to osobisti organizatorzy elektronicznie, którzy zazwyczaj nie mają pełnej klawiatury. Zazwyczaj pełnią one wcześniej określone funkcje, takie jak kalendarz i książka adresowa. Są one klasyfikowane do podpozycji 8543 70 90 99.

Pozostałe komputery przenośne

Komputery przenośne, które nie spełniają powyższych wymogów, mogą obejmować ekran dotykowy, komputery podłączalne i przemysłowe. Nie ma maksymalnej masy, ale muszą one zawierać co najmniej następujące elementy w obrębie tej samej obudowy:

 • CPU
 • jednostka wejściowa
 • jednostka wyjściowa

Ekran dotykowy zwykle liczy się zarówno jako urządzenie wejściowe, jak i wyjściowe.

Te typy komputerów przenośnych klasyfikowane są do podpozycji 8471 41 00 00.

Oddzielne jednostki obliczeniowe – monitory, ekrany i projektory

Urządzenia wyjściowe, takie jak monitory, ekrany i projektory komputerowe, klasyfikuje się jako oddzielne urządzenia, jeżeli nie stanowią części kompletnego systemu, jak komputer stacjonarny. Kod podpozycji, do którego są klasyfikowane, zależy głównie od:

 • ich typ – na przykład lampa elektronopromieniowa (CRT) lub wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD)
 • ich przeznaczenie – wyłącznie do produkcji komputerowej lub podwójnego zastosowania

Należy zauważyć, że jeżeli monitory komputerowe i projektory są oddzielnymi jednostkami, nigdy nie są klasyfikowane do kodu pozycji 471.

Monitory plazmowe, LCD i inne płaskie wyświetlacze panelowe

Należy zdecydować, czy monitor LCD niepołączony z żadnym innym urządzeniem jest klasyfikowany do podpozycji 8528 52, czy jako monitor „pozostały” do podpozycji 8528 59 00.

Podpozycja 8528 52 obejmuje: monitory nadające się do bezpośredniego podłączenia do maszyny do automatycznego przetwarzania danych objętej pozycją 8471 i zaprojektowane do stosowania z taką maszyną, niebędące monitorem CRT.

Podpozycja 8528 59 00 obejmuje monitory inne niż wymienione powyżej.

Aby zdecydować, która podpozycja ma zastosowanie, konieczna jest ogólna ocena funkcji pełnionych przez monitor, jak również stopnia ich wykonania. Ocena ta może uwzględniać takie cechy jak wskaźnik kształtu, rozdzielczość, rozmiar ekranu itp.

Następujące rozporządzenia wykonawcze Komisji zaklasyfikowały różne monitory do dwóch podpozycji 8528 52 i 8528 59

Monitory, które nie są zdolne do odbierania sygnału bezpośrednio z komputera lub nie mogą w ogóle odebrać sygnału z komputera, klasyfikowane są do kodu podpozycji 8528 59 00.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji 459/2014 klasyfikuje różne produkty jako monitory do kodu podpozycji 8528 59 00. Produkty zawierające interfejs USB zaprojektowany wyłącznie do przekazywania plików multimedialnych lub do odtwarzania dźwięku lub obrazu z pamięci USB itp., będą klasyfikowane do kodu podpozycji 8528 59 00. Zob. takie produkty w załącznikach I, II i IV do rozporządzenia.

Monitory LCD lub diody elektroluminescencyjne (LED), które zawierają tuner telewizyjny, klasyfikowane są odpowiednio do podpozycji 8528 72 40 00 lub 8528 72 80 00 jako aparatura odbiorcza dla telewizji.

Monitory do lamp elektronopromieniowych (CRT) klasyfikowane są do podpozycji 8528 42 00 00 lub 8528 49 00.

Projektory

Tylko te, które nadają się do bezpośredniego podłączenia do maszyny do automatycznego przetwarzania danych objętej pozycją 8471 i są przeznaczone do tych maszyn, klasyfikowane są do podpozycji 8528 62 00 00.

Projektory podwójnego zastosowania mogą wyświetlać sygnały z komputera, a także z innych urządzeń, takich jak:

 • nagrania wideo i DVD
 • tunery telewizyjne
 • camcordery

Tego rodzaju projektory podwójnego zastosowania są często znane jako projektory wideo. Projektory panelowe płaskie wykorzystujące technologie takie jak LCD i cyfrowe przetwarzanie światła (DLP) oraz inne typy projektorów, takie jak CRT, klasyfikowane są do podpozycji 8528 69

 • aparatura monochromatyczna – 8528 69 20 00
 • inne – 8528 69 80

Ściana wideo LED

Są to panele ekranowe przeznaczone do oglądania na zewnątrz, np. na stadionie sportowym, w miejscach rozrywki itp. Jednostki składają się z kilku modułów wykonanych z płytek, każda płytka zawiera czerwoną, zieloną i niebieskią diody LED, panel przedstawiany jest z procesorem wideo i procesorem sygnału umożliwiającym wyświetlanie obrazów i wideo. Są one klasyfikowane do kodu podpozycji 8528 52 99 00. Jednakże płytki LED, nawet połączone w płytki bez procesora wideo i w związku z tym niezdolne do wyświetlania źródła obrazu bezpośrednio na ekranie, klasyfikowane są do kodu podpozycji 8529 90 92 99.

Rozporządzenia wykonawcze Komisji 2015/712 i 875/2014 zaklasyfikowały ścianę wideo LED do podpozycji 8528 59 39 (obecnie 8528 52 99) i płytkę LED do podpozycji 8529 90 92.

Ściana wideo LCD

Te moduły LCD są przeznaczone do wielu konfiguracji ekranu do np. 5x5, przeznaczone są do oglądania w pomieszczeniach, takich jak prezentacja wideo, informacje publiczne, reklama obrazów nieruchomych lub ruchomych itp. Komputer zintegrowany jest przeznaczony do przetwarzania i sterowania siecią wideo. Moduły LCD klasyfikowane są do podpozycji 8528 52 91 00.

Rozporządzeniem wykonawczym Komisji 877/2014 zaklasyfikowano LCD Video Wall do podpozycji 8528 59 31 (obecnie 8528 52 91).

Inne rodzaje ekranów

Tablice elektroniczne klasyfikowane są do podpozycji 8471 60 70 00.

Nieelektryczne ekrany projekcyjne klasyfikowane są do działu 90 do podpozycji 9010 60 00 00.

Drukarki komputerowe i skanery komputerowe

Drukarki komputerowe i skanery są klasyfikowane jako oddzielne urządzenia, jeżeli nie stanowią części kompletnego systemu komputerowego. Należy zauważyć, że jeżeli drukarki – w tym maszyny wielofunkcyjne – są oddzielnymi urządzeniami, nigdy nie są klasyfikowane do pozycji 8471.

Drukarki komputerowe

Wszystkie rodzaje drukarek – laserowe, atramentowe, termiczne, wstęgi itp. – klasyfikowane są do podpozycji 8443 32 10 90, o ile są przeznaczone jako urządzenia wyjściowe do komputerów. Pozostałe rodzaje drukarek klasyfikowane są do podpozycji 8443 39 00 00.

Skanery

Skanery typu płaskiego i filmowego klasyfikowane są do podpozycji 8471 60 70 00.

Drukarki kombinowane i skanery

Maszyny wielofunkcyjne, które łączą drukarkę laserową, skaner, kserokopiarkę i czasami faks, klasyfikowane są do podpozycji 8443 31, 8443 32 lub 8443 39.

Wkłady drukujące

Wkłady atramentowe z głowicą drukującą klasyfikowane są do podpozycji 8443 99 10 90.

Wkłady atramentowe bez głowicy drukującej klasyfikowane są do działu 39 do podpozycji 3923 30 10 00, jeżeli są puste, oraz do działu 32 do podpozycji 3215 90 70 90, jeżeli zostały ponownie napełnione. Wkłady z „chipem” do pomiaru poziomu tuszu są również klasyfikowane do podpozycji 3215 90 70 90.

Klawiatury komputerowe, mysz i inne komputerowe urządzenia wejściowe

Komputerowe urządzenia wejściowe, takie jak klawiatury, klasyfikowane są jako oddzielne urządzenia, jeżeli nie stanowią części kompletnego systemu komputerowego.

Klawiatury komputerowe

Klawiatury komputerowe klasyfikowane są do kodu podpozycji 8471 60 60 00.

Urządzenia wejściowe X-Y

Urządzenia wejściowe, takie jak myszy, gąsienicowe, tablety graficzne i długopisy, klasyfikowane są do podpozycji 8471 60 70 00. Kod podpozycji obejmuje zarówno standardowe urządzenia ze sznurkami, jak i urządzenia bezprzewodowe.

Tablice elektroniczne są również urządzeniami wejściowymi i są klasyfikowane do podpozycji 8471 60 70 00.

Węzły komputerowe, adaptery i inne jednostki sieciowe

Jednostki sieciowe obejmują maszyny do odbierania, przekształcania, przekazywania i regeneracji głosu, obrazów lub innych danych. Obejmują one różnego rodzaju urządzenia przełączające i routingowe. Należy zauważyć, że jeżeli aparatura sieciowa jest oddzielnymi jednostkami, nigdy nie jest klasyfikowana do pozycji 8471.

Wszystkie następujące produkty klasyfikowane są do podpozycji 8517 62 00 00

 • modemy, w tym modemy zewnętrzne i adaptery do sieci cyfrowych zintegrowanych usług (ISDN)
 • jednostki zewnętrznej lokalnej sieci lokalnej (LAN), w tym adaptery, mosty i węzły
 • jednostki sieci rozległej (WAN), w tym bramki i karty ISDN
 • karty sieciowe do ethernetu, pierścienia tokenowego i innych technologii sieciowych

Bezprzewodowe urządzenia dostępu stacjonarnego (Wi-Fi) są również klasyfikowane do tego kodu podpozycji. Są to urządzenia nadawczo-odbiorcze umożliwiające bezprzewodowy dostęp do sieci stacjonarnych. Mogą one mieć postać płytek obwodów drukowanych lub kompletnych jednostek w obudowie.

Moduły bezprzewodowego globalnego systemu łączności ruchomej (GSM) i ogólnej usługi pakietowej (GPRS)

Są to urządzenia nadawczo-odbiorcze, które umożliwiają zdalny bezprzewodowy dostęp do sprzętu osobistego asystenta cyfrowego (PDA) za pośrednictwem sieci komórkowych telefonii komórkowej. Są one również klasyfikowane do podpozycji 8517 62 00 00.

Kable wyposażone w złącza

Kable koncentryczne wyposażone w złącza klasyfikowane są do podpozycji 8544 20 00 00.

Kable stosowane do łączenia modemów z gniazdami telefonicznymi klasyfikowane są do podpozycji 8544 42 10 00.

Kable przesyłowe i elektryczne stosowane do napięć nieprzekraczających 1000 V klasyfikowane są do podpozycji 8544 42 90 00.

Komputerowe urządzenia dźwiękowe, obrazowe i graficzne

Kamery internetowe i pozostałe kamery cyfrowe, które nie rejestrują, nie zapisują ani nie przechowują obrazów, są klasyfikowane jako kamery telewizyjne do podpozycji 8525 80 19 90. Są przeznaczone do tworzenia obrazów do dalszej transmisji drogą liniową lub radiową do innych urządzeń.

Pozostałe kamery cyfrowe

Są to kamery rejestrujące lub zapisujące obrazy na karcie lub module pamięci, dysku, taśmie lub innym urządzeniu pamięciowym.

Cyfrowe aparaty fotograficzne nieruchome z możliwością wychwytywania obrazu wideo są klasyfikowane do kodu podpozycji 8525 80 91 lub do kodu podpozycji 8525 80 99, jeżeli spełniają następujące kryteria

 • są zdolne, przy maksymalnej pojemności pamięci, do rejestrowania w ciągu co najmniej 800 x 600 pikseli przy 23 klatkach na sekundę, co najmniej 30 minut w pojedynczej sekwencji wideo
 • niektóre kamery mogą w sposób ciągły rejestrować wideo przez okres dłuższy niż 30 minut, ale zapisane obrazy są zapisywane w oddzielnych plikach, które trwają krócej niż 30 minut – chyba że kamera zostanie automatycznie wyłączona po 30 minutach, zapisywanie obrazów w oddzielnych plikach trwających krócej niż 30 minut nie wpływa na czas trwania ciągłej rejestracji wideo kamery.

Kamery wideo – kamery cyfrowe – są klasyfikowane do podpozycji 8525 80 99 00, jeżeli pliki można przenieść do urządzenia z maszyny do automatycznego przetwarzania danych lub innego urządzenia zewnętrznego za pośrednictwem interfejsu USB lub DV-in.

Należy zauważyć, że jeżeli kamery internetowe, kamery cyfrowe i kamery cyfrowe są oddzielnymi urządzeniami, nigdy nie są klasyfikowane do pozycji 8471.

Istnieje kilka rozporządzeń wykonawczych Komisji dotyczących kamer

TSUE wydał również wyrok w sprawie C-178/14 Vario Tek GmbH przeciwko Hauptzollamt Dusseldorf w sprawie klasyfikacji kamer wideo bez funkcji zoom.

Mówcy

Mówcy mogą być jednostkami pasywnymi lub aktywnymi. Aktywne jednostki obejmują wzmacniacz w obudowie lub szafie. Kod podpozycji, do którego głośniki są klasyfikowane, zależy od liczby „urządzeń napędowych” – rzeczywistych stożków lub wstęg głośników – w każdej szafie.

Głośniki z jednym napędem w każdej szafie klasyfikowane są do podpozycji 8518 21 00 00.

Głośniki z więcej niż jednym urządzeniem napędowym w każdej szafie klasyfikowane są do podpozycji 8518 22 00 90.

Należy zauważyć, że gdy głośniki – i mikrofony – są oddzielnymi jednostkami, nigdy nie są klasyfikowane do pozycji 8471.

Gracze MP3

Odtwarzacze MP3 klasyfikuje się jako aparaturę do zapisu lub odtwarzania dźwięku. Kod podpozycji, do którego są klasyfikowane, zależy od tego, czy posiadają wbudowane urządzenie radiowe lub wideo.

Odtwarzacze MP3 bez radia klasyfikowane są do podpozycji 8519 81 95 90. Te z wbudowanym odbiornikiem radiowym są klasyfikowane do podpozycji 8527 13 99 00. Jeżeli mogą nagrywać lub odtwarzać wideo, są klasyfikowane do podpozycji 8521 90 00 90, niezależnie od tego, czy mają odbiornik radiowy.

Karty graficzne

Mogą to być podstawowe adaptery grafiki 2D, karty 2D/3D lub 3D akceleratory grafiki, które działają za pomocą istniejącej karty graficznej lub karty grabieży lub karty edycyjnej. Są one klasyfikowane do podpozycji 8471 80 00 00.

Karty dźwiękowe

Same karty dźwiękowe klasyfikowane są do podpozycji 8471 80 00 00.

Karty tunerów telewizyjnych

Zespoły kart tunerowych telewizji PCI są klasyfikowane do podpozycji 8528 71 11 00. Uważa się, że produkty zawarte w obudowie utraciły swój charakter jako zespoły elektroniczne i są klasyfikowane do podpozycji 8528 71 19 00.

Inne oddzielne jednostki obliczeniowe

Różne inne jednostki komputerowe klasyfikowane są jako oddzielne jednostki, jeżeli nie stanowią części kompletnego systemu komputerowego.

Jednostki bazowe

Jednostki podstawowe lub „pudełka systemowa” powinny zawierać co najmniej jednostkę centralną (CPU) i pamięć główną. Są one klasyfikowane do podpozycji 8471 50 00 00.

Napędy zewnętrzne

Centralne jednostki pamięci, takie jak Redundant Array of Independent Disks (RAID) dla sieci, mogą być dyskami magnetycznymi, taśmą lub napędami optycznymi. Są one klasyfikowane do podpozycji 8471 70 20 00.

Sterowniki nalotowe bez napędów klasyfikowane są do podpozycji 8471 70 98 00.

Napędy zewnętrzne do stosowania z pojedynczym komputerem klasyfikuje się według typu napędu w następujący sposób:

 • napędy optyczne, takie jak napędy CD, DVD i MO (magnetooptyczne), klasyfikowane są do podpozycji 8471 70 30 00, niezależnie od tego, czy są tylko do odczytu, czy też czytają i zapisują (napędy CD mogą pobierać sygnały z CD-Roms, audio CD i foto CD oraz zawierać podnośnik do słuchawek, regulator objętości lub przycisk start/stop).
 • dyski twarde, włącznie z napędami dysków wyjmowanych i mikronapędami, klasyfikowane są do podpozycji 8471 70 50 00
 • napędy, włącznie z superfloppymi, klasyfikowane są do podpozycji 8471 70 70 00
 • napędy taśmowe klasyfikowane są do podpozycji 8471 70 80 00
 • napędy piórowe – przenośne urządzenia pamięci USB – klasyfikowane są do podpozycji 8523 5110 00

Powielacze płyt CD i DVD

Samodzielne maszyny do masowego kopiowania dysków CD lub DVD klasyfikowane są do podpozycji 8521 90 00 90.

Czytniki kart

Następujące rodzaje czytników kart klasyfikuje się do podpozycji 8471 90 00 00

 • czytniki kart magnetycznych
 • czytniki kart elektronicznych (karta inteligentna to karta, która wbudowała w nią co najmniej jeden elektroniczny układ scalony – mikroprocesor, pamięć dostępu losowego (RAM) lub pamięć tylko do odczytu (ROM) – w formie „czipów”, które mogą zawierać styki, pasek magnetyczny lub wbudowaną antenę, ale nie zawierają żadnych innych aktywnych lub pasywnych elementów obwodu)
 • czytniki kart pamięci – w tym Compact Flash, smart Media, Secure Digital (SD), Multimedia Card (MMC), pamięć pamięć, karta obrazowa XD i karta komputera osobistego

Moduły globalnego systemu pozycjonowania (GPS)

Jednostki te pełnią funkcję determinującą położenie dla urządzeń takich jak osobisty asystent cyfrowy (PDA) i laptopy za pomocą kabla lub połączenia bezprzewodowego. Są one klasyfikowane do podpozycji 8526 91 20 20, jeżeli występują w postaci zespołu, lub do podpozycji 8526 91 20 90.

Zewnętrzne centra USB

Są one klasyfikowane do kodu podpozycji 8517 62 00.

Mongle

Dongles są urządzeniami interfejsu USB, które zapewniają środki komunikacji (Bluetooth lub WI-FI) z komputerem. Mongle klasyfikowane są do podpozycji 8517 62 00 00.

Urządzenia szyfrujące sprzęt podłączone do komputera za pośrednictwem interfejsu USB w celu dezaktywacji oprogramowania lub ochrony danych w komputerze klasyfikowane są do podpozycji 8471 80 00 00.

Urządzenia zabezpieczające szyfrujące

Są to generatory kodów dostępu, które umożliwiają użytkownikom zdalne zalogowanie się do sieci. Nie mogą być podłączone bezpośrednio do komputera. Urządzenia zabezpieczające szyfrujące są klasyfikowane do podpozycji 8543 70 90 99.

Modernizacje wewnętrzne i części

Wiele części i akcesoriów komputerowych jest klasyfikowanych do pozycji 8473. Niektóre pozycje są jednak traktowane jako kompletne jednostki, a nie części, i klasyfikowane do innych pozycji.

Części

Następujące pozycje klasyfikowane są jako części, a nie jako kompletne jednostki do pozycji 8473.

Jednostki centralne (CPU) składają się z dwóch lub więcej elektronicznych układów scalonych. Mogą być one pakowane z niektórymi innymi elementami, zwykle z rozpraszaczem ciepła, a czasem z wentylatorem chłodzącym. Niektóre przykłady obejmują przetwórców. Są one klasyfikowane do podpozycji 8473 30 20 00.

Własne rozpraszacze grzejne CPU są klasyfikowane do podpozycji 8473 30 80 00.

Płyty główne, które nie są w pełni wypełnione CPU i pamięcią o dostępie losowym (RAM), są traktowane jako części elektroniczne i klasyfikowane do podpozycji 8473 30 20 00.

Obudowy komputerowe – z zasilaczem lub bez – klasyfikowane są do podpozycji 8473 30 80 00.

Zestawy bezzałogowe składają się zazwyczaj z obudowy komputerowej, płyty głównej i zasilacza. Są one klasyfikowane do podpozycji 8473 30 80 00.

Moduły pamięci przeznaczone do stosowania wyłącznie lub głównie z komputerami i urządzeniami komputerowymi, które są klasyfikowane do pozycji 8471, klasyfikowane są do pozycji 8473. Moduły pamięci do stosowania wyłącznie lub głównie z aparaturą, które są klasyfikowane do innej pozycji, klasyfikowane są jako część aparatury. Moduły pamięci przeznaczone do stosowania z szeregiem urządzeń klasyfikowane są do pozycji 8548.

Standardowa dynamiczna pamięć o dostępie losowym (DRAM) i moduły technologii półprzewodników tlenku metali (MOS), takie jak pojedynczy moduł pamięci in-line (SIMM) i moduł pamięci podwójnej (DIMM), klasyfikowane są do podpozycji 8473 30 20 00.

Pozostałe standardowe moduły pamięci, włącznie z typami nielotnymi, takimi jak statyczne moduły pamięci o dostępie losowym (SRAM), klasyfikowane są do podpozycji 8473 30 20 00.

Kompletne jednostki

Następujące pozycje klasyfikowane są jako kompletne jednostki, a nie jako części do różnych kodów pozycji.

Zasilacze, które są specjalnie wykonane i nadające się do stosowania z jednostkami komputerowymi, takimi jak systemy podstawowe lub drukarki, klasyfikowane są do podpozycji 8504 40 30 90.

Kombinowane wentylatory CPU i urządzenia rozpraszające ciepło do komputerów osobistych klasyfikowane są do podpozycji 8414 59 20 90.

Płyty główne kompletne z CPU i RAM traktuje się jako kompletną jednostkę podstawową komputerową i klasyfikuje do podpozycji 8471 50 00 90.

Napędy wewnętrzne klasyfikuje się według typu napędu w następujący sposób:

 • napędy optyczne, takie jak CD, DVD i MO, klasyfikowane są do podpozycji 8471 70 30 00, niezależnie od tego, czy są tylko do odczytu, czy też czytają i zapisują.
 • dyski twarde, włącznie z napędami dysków wyjmowanych, klasyfikowane są do podpozycji 8471 70 50 00.
 • czytniki kart do nośników półprzewodnikowych klasyfikowane są do podpozycji 8471 70 98 00
 • napędy, włącznie z superfloppymi, klasyfikowane są do podpozycji 8471 70 70 00
 • napędy taśmowe klasyfikowane są do podpozycji 8471 70 80 00

Pozostałe karty rozszerzenia są również klasyfikowane jako kompletne urządzenia, a nie jako części. Następujące karty rozszerzenia klasyfikowane są do podpozycji 8471 80 00 00

 • karty wejścia/wyjścia (I/O)
 • karty seryjne i równoległe portowe
 • Karty USB i adaptery
 • Karty SCSI (mały interfejs systemu komputerowego) i sterowników IDE (zintegrowana elektronika trakcyjna)

Różne inne rodzaje karty rozprężania komputera są również klasyfikowane do tej podpozycji.

Moduły pamięci przeznaczone do stosowania z urządzeniami innymi niż komputery i urządzenia komputerowe klasyfikowane do pozycji 8471 klasyfikowane są do podpozycji 8548 90.

Maszyny o określonej funkcji, które nie są komputerami

„Część komputerowa” jest integralną częścią komputera. Różne części komputera klasyfikuje się jako oddzielne jednostki, jeżeli nie stanowią one części kompletnego systemu komputerowego.

„Osprzęt komputerowy” nadaje komputerowi dodatkową funkcję, ale nie jest integralną częścią składową. Jest to wymienna część lub urządzenie przeznaczone do dostosowania maszyny do

 • czy należy wykonać konkretną operację
 • wyświadczą konkretną usługę
 • zwiększenie zakresu operacji

Części do sprzętu komput.

Uwaga 2 do sekcji XVI określa podstawę prawną klasyfikacji części (komputerowych).

Wiele integralnych części komputera jest klasyfikowanych do pozycji 8473.

Część, która jest integralną częścią komputera, ale jest wyraźnie objęta pozycją działu 84 lub działu 85, jest klasyfikowana do tej pozycji. Na przykład, ponieważ kabel koncentryczny jest wyraźnie objęty pozycją 8544, jest on klasyfikowany do tej pozycji, a nie jako część komputerowa do pozycji 8473. Istnieją jednak pewne pozycje, do których ta reguła nie ma zastosowania, ponieważ są to określone pozycje części. Są one wymienione w uwadze 2a do sekcji XVI i są

 • 8409
 • 8431
 • 8448
 • 8466
 • 8473
 • 8487
 • 8503
 • 8522
 • 8529
 • 8538
 • 8548

Niektóre części nadają się do stosowania wyłącznie lub głównie z określonym rodzajem maszyny – lub z kilkoma maszynami klasyfikowanymi do tej samej pozycji – ale nie są wyraźnie objęte pozycją w dziale 84 lub dziale 85. Są one klasyfikowane do jednej z wyżej wymienionych pozycji lub do tej samej pozycji co maszyna lub maszyny, do których są odpowiednie.

Części, które w równym stopniu nadają się do stosowania wyłącznie lub głównie z towarami klasyfikowanymi do pozycji 8517 i do pozycji od 8525 do 8528, są zawsze klasyfikowane do pozycji 8517. Reguła ta jest określona w uwadze 2b do sekcji XVI.

Wszelkie inne części, które nadają się do stosowania z pewną liczbą maszyn klasyfikowanych do różnych pozycji, klasyfikowane są odpowiednio do jednej z następujących pozycji:

 • 8409
 • 8431
 • 8448
 • 8466
 • 8473
 • 8503
 • 8522
 • 8529
 • 8538

Jeżeli żaden z powyższych kodów pozycji nie jest odpowiedni, są one klasyfikowane do pozycji 8487 lub 8548. Reguła ta jest określona w uwadze 2c do sekcji XVI.

Akcesoria komputerowe

Wiele akcesoriów komputerowych jest klasyfikowanych do pozycji 8473, która dotyczy konkretnie części i akcesoriów do maszyn zawierających komputery. Tylko kilka pozycji działu 84 i działu 85 obejmuje akcesoria komputerowe. Jeżeli artykuł lub artykuły, dla których przeznaczone są akcesoria, są klasyfikowane do pozycji, która nie obejmuje akcesoriów, to same akcesoria są klasyfikowane gdzie indziej w taryfie zgodnie z ich funkcją lub materiałem składowym.

Oprogramowanie

Klasyfikacja oprogramowania zależy od nośnika, na którym zostało zapisane, oraz od charakteru oprogramowania. Media obejmują:

 • Płyt CD, DVD, laserdisk, Minidisc i inne dyski do odczytu laserowego. Mimo że istnieją różnice w procesach wytwarzania i rejestrowania lub pisania, wszystkie te procesy są przeznaczone do odczytu przez jakiś rodzaj systemu laserowego po zarejestrowaniu.
 • dyskietki
 • taśmy magnetyczne
 • karty paskowe magnetyczne
 • karty pamięci
 • wkłady do konsoli do gier wideo

Do celów klasyfikacji taryfowej kategorie oprogramowania obejmują:

 • programy i dane
 • nagrania dźwiękowe
 • gry komputerowe
 • filmy, obrazy i pliki obrazów
 • gry do konsoli do gier wideo

Programy i dane

Obejmują one programy do redagowania tekstów, arkusze kalkulacyjne, programy wydawnicze na komputerach biurkowych, programy malarskie lub kreślarskie, planory tras, encyklopedię, katalogi biznesowe lub telefoniczne, katalogi, sterowniki urządzeń, dyski do butów systemowych i dyski zapasowe. Programy i dane są klasyfikowane według nośników, na których są rejestrowane. Jeżeli zostały zarejestrowane w dniu

 • Dyski CD, laserowe, Minidisc lub pozostałe dyski laserowe, następnie klasyfikowane do podpozycji 8523 49 20 00
 • DVD, następnie klasyfikowane do podpozycji 8523 49 10 00
 • taśmy magnetyczne i dyskietki, następnie klasyfikowane do podpozycji 8523 29 19 00

Nagrania dźwiękowe

Są to m.in. dyski muzyczne, kursy językowe, nagrania dzikiej fauny i flory, bohaterowie szkolący dźwięki, mówienie książkami itp. Nagrania dźwiękowe klasyfikuje się według nośników, na których są rejestrowane. Jeżeli zostały zarejestrowane w dniu

 • Minidyrek, następnie klasyfikowane do podpozycji 8523 29 19 00
 • wszelkie pozostałe dyski do odczytu laserowego – na przykład CD, SACD lub DVD – wówczas klasyfikowane są do podpozycji 8523 49 10 lub 8523 49 20 00

Gry komputerowe

Obejmują one symulatory lotów, „wygaśnięcie”, gry sportowe, wyścigi samochodowe, gry strategiczne itp. do użytku wyłącznie na maszynie do automatycznego przetwarzania danych (komputer). Gry komputerowe są klasyfikowane według nośników, na których są rejestrowane. Jeżeli zostały zarejestrowane w dniu

 • Dysk CD, laserdisk, Minidisc lub pozostały dysk do odczytu laserowego, a następnie klasyfikowane do podpozycji 8523 49 20 00
 • dyskietki, następnie klasyfikowane do podpozycji 8523 29 19 00

Filmy, obrazy i pliki obrazów

Należą do nich filmy, nagrania wideo, płyty kompaktowe do zdjęć, kolekcje sztuki w klipach, zbiory zdjęć i dyski karaoke. Filmy, obrazy i pliki obrazowe są klasyfikowane według nośników, na których są zapisywane. Jeżeli zostały zarejestrowane w dniu

 • Następnie płyta DVD jest zaklasyfikowana do podpozycji 8523 49 10 00
 • wszelkie pozostałe dyski do odczytu laserowego, wówczas klasyfikowane do podpozycji 8523 49 20 00
 • dyskietki, następnie klasyfikowane do podpozycji 8523 29 19 00

Gry do konsoli do gier wideo

Są one klasyfikowane według nośników, na których są rejestrowane. Jeżeli zostały zarejestrowane w dniu

 • DVD, następnie klasyfikowane do podpozycji 8523 49 10 00
 • dowolny pozostały dysk do odczytu laserowego, wówczas klasyfikuje się je do podpozycji 8523 49 20 00
 • kasety, następnie klasyfikowane razem z konsolami do gier objętych działem 95 do podpozycji 9504 50 00

Oprogramowanie na kartach pamięci i kartach paskowych magnetycznych

Oprogramowanie zarejestrowane na karcie pamięci – na przykład Compact Flash, Smart Media, Secure Digital (SD), Multimedia Card (MMC), pamięć pamięć, XD Picture Card, PC Card lub PCMCIA – jest klasyfikowane do podpozycji 8523 51 90 00.

Oprogramowanie zarejestrowane na taśmie magnetycznej jest klasyfikowane do podpozycji 8523 21 00 00.

Puste nośniki

Puste nośniki obejmują:

 • Dyski CD, DVD, Minidisc i pozostałe dyski do odczytu laserowego
 • karty pamięci flash
 • taśmy magnetyczne i dyski
 • demontowalne dyski twarde
 • mikronapędy
 • dyskietki, tylko pliki dyskietki i dyskietki

Dyski CD, DVD, Minidisc i pozostałe dyski do odczytu laserowego

Ślepe (nierejestrowane dyski) klasyfikowane są do podpozycji 8523 41. W zależności od pojemności dysków są one klasyfikowane do podpozycji 8523 41 10, 8543 41 30 lub 8523 41 90.Blank Minidiscs. Wykorzystują one technologię magnetyczną do rejestrowania i usuwania. Mają one warstwę magnetyczną i są sztywnymi dyskami magnetycznymi. Ślepe minidiski klasyfikowane są do podpozycji 8523 29 15 00.

 • pozostałe ślepe dyski magnetoptyczne – klasyfikowane są do podpozycji 8523 29 15 00.
 • Dyski DVD-R – przyjmuje się, że technologia tych dysków jest podobna do dysków CD-R, ponieważ wykorzystuje technologię laserową zarówno do czytania, jak i do pisania – dyski DVD-R są klasyfikowane do podpozycji 8523 41.

Dyski DVD+RW. Wykorzystują one technologię wymiany fazowej do rejestrowania i usuwania i są klasyfikowane do podpozycji 8523 41.

Karty pamięci flash

Karty te zawierają dwa lub więcej układów elektronicznych z pamięcią flash zamontowanych na podstawie. Istnieją różne rodzaje kart pamięci flash, w tym karty typu Compact Flash, smart Media, Secure Digital (SD), Multimedia Card (MMC), Memory Stick, XD Picture Card, PC Card i PCMCIA. Karty pamięci flash klasyfikowane są do kodu podpozycji 8523 51 10 00, jeżeli nie są zarejestrowane. Zarejestrowane są one klasyfikowane do podpozycji 8523 51 90.

Taśmy magnetyczne i dyski

Obejmują one kasety kompaktowe, VHS i mini-DV i są klasyfikowane do podpozycji 8523 29 15 00.

Demontowalne dyski twarde – tylko dysk, a nie kompletny napęd

Ten rodzaj dysków jest zwykle dostarczany wraz z niektórymi mediami oprogramowania, w związku z czym jest klasyfikowany jako zarejestrowane oprogramowanie do podpozycji 8523 80 10 00.

Mikronapędy

Są to miniaturowe dyski twarde do stosowania w karcie PC lub podobnej szczelinu. Są one klasyfikowane do podpozycji 8471 70 50 00.

Dyskietki

Należą do nich standardowe dyskietki, pliki z dyskretnym plikiem i superdyski – na przykład typ LS120. Wszystkie są klasyfikowane do podpozycji 8523 29 15 00.

Udostępnij tę stronę: