Systemy handlowe

W niniejszej części przedstawiono informacje na temat procedur przywozowych, w tym na temat preferencji taryfowych, a także na temat powiązań z wymogami sektorowymi i specyficznymi dla danego kraju.

Aby dokonać wywozu lub przywozu towarów, należy przedstawić dokumenty dotyczące odprawy celnej. W tej części przedstawiono informacje na temat niektórych specjalnych licencji i dokumentów, których mogą Państwo potrzebować.

Przywóz

Na przykład przywóz niektórych towarów do UE może wymagać pozwolenia na przywóz. Jeżeli kraj przywozu wymaga wydania pozwolenia na przywóz, musi go otrzymać od właściwego organu państwa członkowskiego UE, w którym ma siedzibę. Musisz to zrobić przed uzyskaniem zezwolenia, tak aby mógł on swobodnie przemieszczać się w obrębie UE.

Aby uzyskać pozwolenie na przywóz, musisz

  • Wypełnić wniosek za pomocą przykładu przedstawionego w załączniku I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2016/1239 (Dz.U. L 206 30/07/2016) (CELEX 32016R1239) lub w inny wystarczający sposób zatwierdzony przez właściwy organ, np. za pomocą skomputeryzowanego systemu. Kandydaci, którzy korzystają z formularza zgłoszeniowego, muszą wypełnić dwa egzemplarze: jedno dla Ciebie jako posiadacza i jedno, które przedkłada organowi wydającemu.
  • Uiszcza zwrotne depozyty zabezpieczające. Kwotę depozytu ustala się we wspólnej organizacji rynku w odniesieniu do każdego sektora rolnego. Depozyt zostanie odesłany do Państwa po wypełnieniu wszystkich zobowiązań importera. Jeżeli wwożone towary wynoszą 100 EUR lub mniej, lub jeżeli pozwolenie zostało sporządzone w imieniu agencji interwencyjnej, nie będzie on zobowiązany do zapłaty depozytu zabezpieczającego.

Po otrzymaniu pozwolenia na przywóz musisz zapewnić, aby opis i ilość towarów, które Państwo importują, były zgodne z informacjami zawartymi w pozwoleniu na przywóz.

Jeżeli towary, które Państwo importują, przekraczają lub są niższe od podanej ilości w pozwoleniu na przywóz o 5 % lub mniej, obowiązek ten zostanie uznany za spełniony. Jeżeli właściwe organy stwierdzą, że nie wypełnił Pan swoich zobowiązań jako importer, Państwa depozyt zabezpieczający ulegnie przepadkowi.

Eksport

Jeżeli chcą Państwo dokonać wywozu towarów, należy upewnić się, że kraj, do którego chcą Państwo dokonać wywozu, nie nakłada ograniczeń na Państwa produkt. Ograniczenia te mogą zakazywać wprowadzania produktu na rynek docelowy.

Są one nazywane ograniczeniami przywozowymi na Państwa rynek docelowy. Przegląd ograniczeń na Państwa rynku docelowym można znaleźć na stronie My Trade (asystent ds. handlu).

Aby sprawdzić, jakie szczególne procedury przywozowe mają zastosowanie do konkretnego produktu lub danego kraju partnerskiego, należy odwiedzić naszą sekcję rynkową.

Dodatkowe informacje

Z myślą o podstawowym opisie procesu przywozu i wywozu, a także o ogólnych krokach, jakie należy podjąć, prosimy o zapoznanie się z naszymi przewodnikami.

Szczegółowe informacje na temat procedur celnych dotyczących przywozu i wywozu na stronie internetowej DG ds. Podatków i Unii Celnej.

Udostępnij tę stronę: