Systemy handlowe

W tej sekcji przedstawiono informacje na temat procedur przywozowych, w tym tematów takich jak preferencje taryfowe, a także linki do wymogów sektorowych i krajowych.

W celu wywozu lub przywozu towarów wymagane jest przedstawienie specjalnych dokumentów do odprawy celnej. W tej części przedstawiono informacje na temat niektórych konkretnych praw jazdy i dokumentów, których mogą Państwo potrzebować.

Przywóz

Na przykład w celu przywozu niektórych towarów do UE można wymagać pozwolenia na przywóz. Jeżeli importowany towar wymaga pozwolenia na przywóz, musisz je uzyskać od właściwego organu państwa członkowskiego UE, w którym masz siedzibę. Musisz to zrobić przed zatwierdzeniem, tak aby towar mógł swobodnie przemieszczać się po UE.

Aby uzyskać pozwolenie na przywóz, musisz:

  • Wypełnić formularz wniosku, korzystając z przykładu w załączniku I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/1239 (Dz.U. L 206 z 30.7.2016) (CELEX 32016R1239)lub za pomocą innych wystarczających środków zatwierdzonych przez organ odpowiedzialny, np. za pomocą systemu komputerowego. Jeżeli korzystasz z formularza zgłoszeniowego, należy wypełnić dwa egzemplarze: jeden dla Ciebie jako posiadacza i jeden dla organu wydającego.
  • Wpłacić kaucję podlegającą zwrotowi. Kwotę depozytu ustala się we wspólnej organizacji rynku dla każdego sektora rolnego. Kaucja zostanie Ci zwrócona po wypełnieniu wszystkich obowiązków importera. Jeżeli wartość importowanych towarów nie przekracza 100 EUR lub jeżeli pozwolenie jest wystawiane w imieniu agencji interwencyjnej, nie będziesz zobowiązany do wpłacenia kaucji.

Po uzyskaniu pozwolenia na przywóz należy upewnić się, że opis i ilość przywożonych towarów odpowiadają informacjom podanym w pozwoleniu na przywóz.

Jeżeli importowane przez Ciebie towary przekraczają lub nie przekraczają ilości podanej w pozwoleniu na przywóz o 5 % lub mniej, Państwa obowiązek zostanie uznany za spełniony. Jeżeli właściwe organy stwierdzą, że nie wypełnili Państwo swoich obowiązków jako importer, depozyt kaucyjny ulega przepadkowi.

Eksportowanie

Jeśli chcesz eksportować towary, musisz upewnić się, że kraj, który chcesz wywieźć, nie stosuje ograniczeń w odniesieniu do Twojego produktu. Takie ograniczenia mogą uniemożliwić produktowi wejście na rynek docelowy.

Są one nazywane ograniczeniami importowymi na rynku docelowym. Przegląd ograniczeń na rynku docelowym można znaleźć na stronie My Trade Asystent.

Aby sprawdzić konkretne procedury przywozu, które mają zastosowanie do konkretnego produktu lub kraju partnerskiego, należy zapoznać się z sekcją dotyczącą rynków.

Więcej informacji

Aby uzyskać podstawowy opis procesu przywozu i wywozu oraz ogólne kroki, jakie należy podjąć, zapoznaj się z naszymi przewodnikami krok po kroku.

Więcej informacji na temat procedur celnych dotyczących przywozu i wywozu można znaleźć na stronie internetowej DG ds. Podatków i Unii Celnej.

Udostępnij tę stronę: