Obchodné režimy

Tento oddiel vás informuje o dovozných postupoch vrátane tém, ako sú colné preferencie, ako aj odkazy na požiadavky špecifické pre jednotlivé odvetvia a jednotlivé krajiny.

Ak chcete tovar vyvážať alebo dovážať, musíte predložiť osobitné doklady na colné konanie. V tejto časti nájdete informácie o niektorých osobitných licenciách a dokumentoch, ktoré môžete požadovať.

Importuje sa

Napríklad na dovoz určitého tovaru do EÚ môžete požadovať dovoznú licenciu. Ak si dovážaný tovar vyžaduje dovoznú licenciu, musíte ju získať od príslušného orgánu členského štátu EÚ, v ktorom máte sídlo. Pred preclením musíte zabezpečiť, aby sa váš tovar mohol voľne pohybovať v rámci EÚ.

Na získanie dovoznej licencie musíte

  • Vyplňte formulár žiadosti s použitím príkladu uvedeného v prílohe I k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2016/1239 (Ú. v. EÚ L 206, 30.7.2016) (CELEX 32016R1239)alebo inými dostatočnými prostriedkami schválenými zodpovedným orgánom, napr. prostredníctvom počítačového systému. Ak používate formulár prihlášky, musíte vyplniť dve kópie: jeden pre vás ako držiteľa a jeden, ktorý predkladáte vydávajúcemu orgánu.
  • Zaplatiť vratnú zábezpeku. Výška zálohy je stanovená v spoločnej organizácii trhu pre každý sektor poľnohospodárstva. Váš vklad vám bude vrátený po splnení všetkých vašich povinností dovozcu. Ak tovar, ktorý dovážate, dosahuje 100 EUR alebo menej, alebo ak je licencia vystavená v mene intervenčnej agentúry, nebudete musieť zaplatiť zábezpeku.

Po získaní dovoznej licencie ste povinní zabezpečiť, aby opis a množstvo tovaru, ktorý dovážate, zodpovedali informáciám uvedeným v dovoznej licencii.

Ak tovar, ktorý dovážate, prekročí alebo nedosahuje množstvo uvedené v dovoznej licencii o 5 % alebo menej, vaša povinnosť sa bude považovať za splnenú. Ak príslušné orgány zistia, že ste si nesplnili svoje povinnosti dovozcu, vaša zábezpeka prepadne.

Exportuje sa

Ak chcete tovar vyvážať, musíte zabezpečiť, aby krajina, do ktorej chcete vyvážať, neuplatňovala obmedzenia na váš výrobok. Takéto obmedzenia môžu vášmu výrobku zakázať vstup na cieľový trh.

Tieto sa nazývajú dovozné obmedzenia na vašom cieľovom trhu. Prehľad obmedzení na vašom cieľovom trhu nájdete na stránke Môj obchodný asistent.

Ak chcete skontrolovať osobitné dovozné postupy, ktoré sa vzťahujú na konkrétny výrobok alebo partnerskú krajinu, pozrite si oddiel o našich trhoch.

Viac informácií

Základný opis procesu dovozu a vývozu a všeobecné kroky, ktoré treba podniknúť, nájdete v našich postupných usmerneniach.

Viac informácií o colných postupoch pri dovoze a vývoze nájdete na webovom sídle GR pre dane a colnú úniu.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy