Obchodné režimy

V tejto časti nájdete informácie o postupoch dovozu vrátane tém, ako sú colné preferencie, ako aj odkazy na odvetvové požiadavky a požiadavky špecifické pre jednotlivé krajiny.

Na účely vývozu alebo dovozu musíte predložiť osobitné doklady na colné konanie. V tejto časti nájdete informácie o niektorých osobitných licenciách a dokumentoch, ktoré si môžete vyžiadať.

Dovoz

Napríklad na dovoz určitého tovaru do EÚ si môžete vyžiadať dovoznú licenciu. Ak dovážaný tovar vyžaduje dovozné povolenie, musíte ho získať od príslušného orgánu členského štátu EÚ, v ktorom máte sídlo. Na tento účel musíte pred colným konaním zabezpečiť, aby bol váš tovar v rámci EÚ voľný.

Na získanie dovoznej licencie musíte:

  • Vyplňte prihlášku podľa vzoru uvedeného v prílohe I k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 2016/1239 (Ú. v. EÚ L 206 – 30/07/2016) (CELEX 32016R1239) alebo inými dostatočnými prostriedkami schválenými zodpovedným orgánom, napr. prostredníctvom počítačového systému. Ak používate formulár prihlášky, musíte vyplniť dve kópie: jeden pre Vás ako majiteľ a ten, ktorý predkladáte vydávajúcemu orgánu.
  • Zaplatiť refundovateľný bezpečnostný vklad. Výška zábezpeky je stanovená v spoločnej organizácii trhu pre každý poľnohospodársky sektor. Po splnení všetkých povinností, ktoré máte ako dovozca, Vám bude váš vklad vrátený. Ak dovážaný tovar predstavuje sumu 100 EUR alebo menej, alebo ak je licencia vyhotovená v mene intervenčnej agentúry, nebude ste povinný platiť zábezpeku.

Po získaní dovozného povolenia musíte zabezpečiť, aby opis a množstvo tovaru, ktoré dovážate, zodpovedali informáciám uvedeným v dovoznej licencii.

Ak tovar, ktorý dovážate, prekročí alebo nedosiahne stanovené množstvo v dovoznom povolení o 5 % alebo menej, vaša povinnosť sa považuje za splnenú. Ak príslušné orgány zistia, že ste neplnili svoje povinnosti ako dovozca, vaše zloženie zábezpeky prepadne.

Vývoz

Ak chcete vyvážať tovar, musíte zabezpečiť, aby krajina, ktorú chcete vyvážať, neuplatňovala na váš výrobok obmedzenia. Takéto obmedzenia môžu vášmu výrobku zakazovať vstup na cieľový trh.

Tieto sa nazývajú obmedzenia dovozu na vašom cieľovom trhu. Prehľad obmedzení na vašom cieľovom trhu nájdete na stránke Môj obchodný zástupca.

Ak chcete skontrolovať konkrétne dovozné postupy, ktoré sa uplatňujú na konkrétny výrobok alebo partnerskú krajinu, navštívte našu sekciu trhov.

Viac informácií

Základný opis postupu pri dovoze a vývoze, ako aj všeobecné kroky, ktoré je potrebné prijať, pozrite si naše podrobné usmernenia.

Viac informácií o colných postupoch pri dovoze a vývoze nájdete na webovej stránke GR pre dane a colnú úniu.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy