Druhy investícií

Existujú dva typy zahraničných investícií

  • priame zahraničné investície,
  • nepriame investície (portfóliové investície)

Priame zahraničné investície (PZI) sa uskutočňujú vtedy, keď spoločnosť, nadnárodná spoločnosť alebo fyzická osoba z jednej krajiny investuje do aktív inej krajiny alebo sa podieľa na vlastníctve svojich spoločností. Vo všeobecnosti má formu nadobudnutia podielu v existujúcom podniku v cudzej krajine alebo založenia dcérskej spoločnosti na rozšírenie prevádzky existujúceho podniku tejto krajiny.

Priame zahraničné investície môžu mať dve rôzne formy: Na zelenej lúke alebo fúziách a akvizíciách (M & As).

  • Investície na zelenej lúke zahŕňajú vytvorenie novej spoločnosti alebo zriadenie zariadení v zahraničí. Investícia na zelenej lúke je formou vstupu na trh bežne používaného, keď chce spoločnosť dosiahnuť najvyšší stupeň kontroly nad zahraničnou činnosťou.
  • Fúzie a akvizície predstavujú prevod vlastníctva existujúcich aktív na vlastníka v zahraničí. Pri fúzii sa dve spoločnosti zlúčia do jedného, zatiaľ čo v prípade nadobudnutia je preberaná jedna spoločnosť iným podnikom.

Priame investície — nazývané aj „zahraničné portfóliové investície“ — sa uskutočňujú, keď spoločnosti, finančné inštitúcie alebo jednotlivci nakupujú podiely v spoločnostiach na cudzej burze cenných papierov. Tento druh investície sa neuskutočňuje so zámerom získať kontrolný podiel v emitujúcej spoločnosti. Tento druh investícií má zvyčajne krátkodobý charakter a je určený na využitie priaznivých zmien výmenných kurzov alebo na získanie krátkodobých ziskov z rozdielov úrokových sadzieb. Poskytuje investorom príležitosť diverzifikovať svoje portfóliá a lepšie riadiť súvisiace riziko.

Zahraničné portfóliové investície môžu takisto pomôcť posilniť domáce kapitálové trhy zvýšením likvidity a prispieť k zlepšeniu ich fungovania. To následne povedie k optimálnemu rozdeleniu kapitálu a zdrojov do domáceho hospodárstva. Pre rýchlo sa rozvíjajúce hospodárstvo sa môže ukázať, že zahraničné portfóliové investície významne prispievajú k jeho rozvoju a vytvárajú významné bohatstvo.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy