Dohoda o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom

EÚ a Spojené kráľovstvo dosiahli dohodu o dohode o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, ktorá sa predbežne vykonávaod 1. januára 2021 a nadobudla platnosť 1. mája 2021.

Dohoda o obchode a spolupráci sa nevzťahuje len na obchod s tovarom, službami, investíciami, verejným obstarávaním a právami duševného vlastníctva, ale aj na širokú škálu ďalších kľúčových oblastí v záujme EÚ, ako je letecká a cestná doprava, energetika a udržateľnosť, rybárstvo a koordinácia sociálneho zabezpečenia. Pravidlá týkajúce sa obchodu a investícií sú podporené komplexnými záväzkami týkajúcimi sa rovnakých podmienok a udržateľného rozvoja.

 • Stanovujú sa ňou nulové clá a nulové kvóty na všetok tovar, ktorý spĺňa príslušné pravidlá pôvodu.
 • Investorom z EÚ umožňuje založiť si svoje spoločnosti na území Spojeného kráľovstva a slobodne ich prevádzkovať vo väčšine odvetví.
 • Poskytuje prístup na trh nad rámec toho, čo bolo dohodnuté napríklad s Japonskom, a obsahuje regulačné ustanovenia pre mnohé kľúčové odvetvia služieb.
 • Zabezpečuje, aby spoločnosti z EÚ, ktoré sú už usadené v Spojenom kráľovstve, neboli diskriminované v postupoch verejného obstarávania.
 • Zabezpečuje práva ďalšieho predaja umelcov z EÚ, na ktoré sa nevzťahujú medzinárodné dohovory o právach duševného vlastníctva.
 • Zabezpečuje nenarušený obchod a hospodársku súťaž pre spoločnosti z EÚ v odvetví energetiky a surovín a pre priemysel vo všeobecnosti.
 • Obsahuje kapitolu o MSP určenú na podporu účasti MSP na dohode.
 • Obe strany sa zaviazali zabezpečiť pevné rovnaké podmienky zachovaním vysokej úrovne ochrany v oblastiach, ako sú:
  • ochrana životného prostredia,
  • boj proti zmene klímy a stanovovanie cien uhlíka;
  • sociálne a pracovné práva;
  • daňová transparentnosť a štátna pomoc;
  • s účinným vnútroštátnym presadzovaním, záväzným mechanizmom urovnávania sporov a možnosťou pre obe strany prijať nápravné opatrenia.

Na obchod s tovarom medzi EÚ a Severným Írskom sa uplatňuje Protokol o Írsku a Severnom Írsku zahrnutý do dohody o vystúpení.

Sťažnosti

Podať sťažnosť

Znenie dohody a prehľad

Služby

EÚ a Spojené kráľovstvo sú dôležitými partnermi, pokiaľ ide o obchod so službami a investície. V roku 2021 bolo Spojené kráľovstvo po Spojených štátoch druhým najväčším obchodným partnerom EÚ v oblasti služieb. Hlavnými sektormi služieb, s ktorými sa obchoduje medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, boli takzvané „iné služby pre podniky“ (t. j. služby výskumu a vývoja, právne služby, architektonické služby atď.), finančné služby a telekomunikačné, počítačové a informačné služby.

Od 1. januára 2021 sa Spojené kráľovstvo už nezúčastňuje na jednotnom trhu EÚ, a preto už nevyužíva zásady voľného pohybu osôb, voľného poskytovania služieb a slobody usadiť sa. V dôsledku toho bude možno potrebné, aby sa poskytovatelia služieb zo Spojeného kráľovstva na to, aby mohli ponúkať služby v celej EÚ, usadili v EÚ, aby mohli pokračovať v prevádzke. Musia dodržiavať vnútroštátne pravidlá, postupy a povolenia, ktoré sa vzťahujú na ich činnosti v každom členskom štáte, v ktorom pôsobia. To isté platí pre hospodárske subjekty z EÚ, t. j. musia dodržiavať vnútroštátne pravidlá v Spojenom kráľovstve, aby mohli poskytovať služby v Spojenom kráľovstve.

V dohode o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom sa stanovuje značná úroveň otvorenosti pre obchod so službami a investície v mnohých odvetviach vrátane odborných a obchodných služieb (napr. právne, audítorské, architektonické služby), doručovacích a telekomunikačných služieb, počítačových a digitálnych služieb, finančných služieb, služieb výskumu a vývoja, väčšiny dopravných služieb a environmentálnych služieb. Okrem toho sa vzťahuje aj na investície do iných odvetví, než sú služby, ako je výroba, poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, rybné hospodárstvo, energetika a iné primárne odvetvia.

Skutočná úroveň prístupu na trh bude závisieť od spôsobu, akým je služba poskytovaná: či je poskytovaná na cezhraničnej báze z domovskej krajiny poskytovateľa, napr. cez internet (tzv. spôsob 1); poskytovaná spotrebiteľovi v krajine poskytovateľa, napríklad turista cestujúci do zahraničia a kupujúci si služby (tzv. spôsob 2); poskytovaná prostredníctvom miestne usadeného podniku vlastneného zahraničným poskytovateľom služieb (tzv. spôsob 3) alebo prostredníctvom dočasnej prítomnosti na území inej krajiny poskytovateľom služieb, ktorý je fyzickou osobou (tzv. spôsob 4). V praxi skutočná schopnosť poskytovať určitú službu alebo investovať do určitého odvetvia závisí aj od konkrétnych výhrad stanovených v dohode o obchode a spolupráci, ktoré môžu byť uložené poskytovateľom služieb z EÚ pri poskytovaní služieb v Spojenom kráľovstve v niektorých odvetviach, a naopak.

Pokiaľ ide o vstup a dočasný pobyt fyzických osôb na obchodné účely (ďalej len „spôsob 4“), EÚ a Spojené kráľovstvo sa dohodli na širokej škále vzájomných záväzkov. Zmluvné strany nemôžu odoprieť takýto vstup a pobyt z ekonomických dôvodov (napr. kvóty, testy hospodárskych potrieb), hoci v niektorých prípadoch by mohli existovať výhrady voči záväzkom. V určitých prípadoch sa môže vyžadovať aj vízum a/alebo povolenie na pobyt alebo pracovné povolenie.

Dohoda sa vzťahuje na tieto kategórie osôb:

 • Obchodné návštevy na účely usadenia sa – napr. manažér, ktorý prichádza do Spojeného kráľovstva s cieľom zriadiť dcérsku spoločnosť. Tieto osoby môžu prísť 90 dní počas 6-mesačného obdobia.
 • Zamestnanci presunutí v rámci podniku – napr. manažér, ktorý spoločnosť X v EÚ vysiela, aby pracoval vo svojej dcérskej spoločnosti Y v Spojenom kráľovstve). Tieto osoby môžu prísť na 3 roky (pokiaľ nie sú stážistami, pričom v takom prípade je dĺžka pobytu obmedzená na 1 rok).
 • Krátkodobé obchodné návštevy: tieto osoby môžu vstúpiť do EÚ alebo Spojeného kráľovstva na účely vykonávania určitých (jedenásť) činností uvedených v bode 8 prílohy 21. Môžu prísť 90 dní počas 6-mesačného obdobia. Členské štáty a Spojené kráľovstvo však môžu vzniesť výhrady v súvislosti s niektorými z týchto činností.
 • Poskytovatelia zmluvných služieb: tieto osoby môžu prísť do EÚ (alebo do Spojeného kráľovstva) s cieľom plniť zmluvu o poskytovaní služieb, ktorú má ich spoločnosť s klientom z EÚ (alebo so Spojeným kráľovstvom) na obdobie najviac 12 mesiacov alebo na obdobie trvania zmluvy – podľa toho, ktoré obdobie je kratšie. Mali by mať vysokoškolské vzdelanie a odbornú prax spojenú s poskytovanou službou. Môžu poskytovať služby uvedené v odseku 10 prílohy 22. Členské štáty však môžu vzniesť výhrady v súvislosti s niektorými z týchto činností: pozri bod 12 prílohy 22 – to znamená, že podmienky poskytovania danej služby môžu byť reštriktívnejšie alebo dokonca nemožné.
 • Nezávislí odborníci. Rovnako ako poskytovatelia zmluvných služieb, ale sú samostatne zárobkovo činnými osobami. Zoznam povolených služieb je uvedený v odseku 11 prílohy 22.

Okrem toho sa uplatňujú všetky vnútroštátne pravidlá týkajúce sa odborných kvalifikácií. Dohoda o obchode a spolupráci obsahuje rámec, na základe ktorého sa Európska únia a Spojené kráľovstvo môžu neskôr v jednotlivých prípadoch a pre konkrétne povolania dohodnúť na dodatočných opatreniach na uznávanie určitých odborných kvalifikácií, ktoré by sa stali prílohou k samotnej dohode. Takéto opatrenia musí prijať Rada pre partnerstvo.

Praktické informácie pre poskytovateľov služieb z EÚ na poskytovanie služieb v Spojenom kráľovstve

Vyhľadateľ licencie

Na poskytovanie služby v Spojenom kráľovstve je potrebná licencia na niektoré obchodné činnosti alebo iné činnosti.

Ako založiť podnik v Spojenom kráľovstve

Požiadavky na založenie podniku v Spojenom kráľovstve budú závisieť od typu podniku, ktorý chcete založiť, od toho, kde pracujete, a od toho, či si na pomoc beriete ľudí. Príručka o tom, ako založiť podnik v Spojenom kráľovstve

Uznávanie odborných kvalifikácií

Odborná kvalifikácia mimo Spojeného kráľovstva bude musieť byť úradne uznaná regulačným orgánom Spojeného kráľovstva, aby mohla pracovať v povolaní, ktoré je v Spojenom kráľovstve regulované. Informácie o regulačných orgánoch a regulovaných povolaniach v Spojenom kráľovstve

Ďalšie informácie o regulovaných povolaniach možno nájsť na webovom sídle Centra pre odborné kvalifikácie Spojeného kráľovstva.

Informácie o právnych službách a službách námornej dopravy

Nový obchodný asistent pre služby a investície, ktorý je k dispozícii na portáli Access2Markets, ponúka informácie spoločnostiam z EÚ, ktoré chcú poskytovať právne služby a služby námornej dopravy do Spojeného kráľovstva. Obsahuje informácie o požiadavkách, ktoré musia splniť, ako aj kontaktné údaje príslušných regulačných orgánov.

Pravidlá vstupu a pobytu pre kvalifikovaných pracovníkov

Všeobecné informácie o vízových požiadavkách pre rôzne kategórie žiadateľov.

Konkrétnejšie pre kvalifikovaných pracovníkov:

 1. Pravidlá pre obchodných návštevníkov
 2. Víza pre kvalifikovaných pracovníkov
 3. Vnútropodnikové víza
 4. T5 Dočasný zamestnanec – pracovník v medzinárodnej dohode
 5. Zástupca zámorského podniku

Verejného obstarávania

Dohoda o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom zahŕňa Dohodu WTO o vládnom obstarávaní (GPA) a presahuje ju. Znamená to, že všetky výhody súvisiace s dvojstrannými pravidlami a prístupom na trh Spojeného kráľovstva pre spoločnosti z EÚ vyplývajúce z dohody o vládnom obstarávaní sa takisto potvrdzujú v dohode o obchode a spolupráci a podliehajú dvojstrannému urovnávaniu sporov.

Dohoda o obchode a spolupráci presahuje rámec záväzkov GPA a poskytuje dodatočný prístup na trh:

 • Sa vzťahuje na obstarávateľské subjekty prevádzkujúce plynárenské a teplárenské siete a súkromné obstarávateľské subjekty s monopolnými právami vo všetkých odvetviach verejnoprospešných služieb,
 • Pokrytie niektorých dodatočných služieb, ako sú:
  • Hotelové a reštauračné služby (CPC Prov. 641)
  • Služby podávania jedál (CPC Prov. 642)
  • Služby podávania nápojov (CPC Prov. 643)
  • Služby súvisiace s telekomunikáciami (CPC Prov. 754)
  • Služby v oblasti nehnuteľností za odmenu alebo na zmluvnom základe (CPC Prov. 8220)
  • Iné služby pre podniky (CPC Prov. 87901, 87903, 87905 – 87907)
  • Vzdelávacie služby (CPC Prov. 92)

Dohodou o obchode a spolupráci sa takisto rozširuje platný súbor pravidiel a následne sa uľahčuje prístup na trh vďaka:

 • intenzívnejšie využívanie elektronických prostriedkov,
 • jednotný portál pre všetky oznámenia,
 • prijatie vlastných vyhlásení,

Do dohody o obchode a spolupráci sme zahrnuli aj nediskrimináciu spoločností vo vlastníctve EÚ usadených v Spojenom kráľovstve v prípade všetkých verejných súťaží vrátane verejného obstarávania nespadajúceho pod režim medzinárodných záväzkov, ako sú napríklad nákupy s nízkou hodnotou (vnútroštátne zaobchádzanie pod prahovou hodnotou GPA).

 

Viac informácií o prístupe na trh verejného obstarávania v Spojenom kráľovstve:

Verejné zákazky v hodnote viac ako 10,000 GBP

Verejné zákazky Škótsko

Verejné zákazky Walesu

Verejné zákazkySeverného Írska: eSourcing NI – eTenders NI

Verejné zákazky v hodnote viac ako 118,000 GBP

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy