Dohoda mezi EU a Spojeným královstvím o obchodu a spolupráci

EU a Spojené království dosáhly dohody o dohodě o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím, která se prozatímně provádí ode dne 1.ledna 2021 a vstoupila v platnost dne 1. května 2021.

Dohoda o obchodu a spolupráci se vztahuje nejen na obchod se zbožím, službami, investicemi, veřejnými zakázkami a právy duševního vlastnictví, ale také na širokou škálu dalších klíčových oblastí v zájmu EU, jako je letecká a silniční doprava, energetika a udržitelnost, rybolov a koordinace sociálního zabezpečení. Pravidla pro obchod a investice se opírají o komplexní závazky týkající se rovných podmínek a udržitelného rozvoje.

 • Stanoví nulové celní sazby a nulové kvóty na veškeré zboží, které splňuje příslušná pravidla původu.
 • Umožňuje investorům z EU zakládat své společnosti na území Spojeného království a volně je provozovat ve většině odvětví.
 • Poskytuje přístup na trh nad rámec toho, co bylo dohodnuto například s Japonskem, a zahrnuje regulační ustanovení pro mnoho klíčových odvětví služeb.
 • Zajišťuje, aby společnosti z EU, které jsou již usazeny ve Spojeném království, nebyly diskriminovány při zadávání veřejných zakázek.
 • Zajišťuje práva na další prodej umělcům z EU, na něž se nevztahují mezinárodní úmluvy o právech duševního vlastnictví.
 • Zajišťuje nenarušený obchod a hospodářskou soutěž pro společnosti z EU v odvětví energetiky a surovin a pro průmysl obecně.
 • Obsahuje kapitolu o malých a středních podnicích, která má podpořit účast malých a středních podniků v dohodě.
 • Obě strany se zavázaly k zajištění stabilních rovných podmínek zachováním vysoké úrovně ochrany v oblastech, jako jsou:
  • ochrana životního prostředí,
  • boj proti změně klimatu a stanovení cen uhlíku;
  • sociální a pracovní práva;
  • daňová transparentnost a státní podpora;
  • s účinným vnitrostátním prosazováním, závazným mechanismem řešení sporů a možností, aby obě strany přijaly nápravná opatření.

Na obchod se zbožím mezi EU a Severním Irskem se použije Protokol o Irsku a Severním Irsku obsažený v dohodě o vystoupení.

Stížnosti

Podat stížnost

Znění dohody a přehled

Služby

EU a Spojené království jsou v oblasti obchodu se službami a investic hlavními partnery. V roce 2021 bylo Spojené království po Spojených státech druhým největším obchodním partnerem EU v oblasti služeb. Hlavními odvětvími služeb, s nimiž se obchoduje mezi EU a Spojeným královstvím, byly takzvané „jiné podnikatelské služby“ (tj. služby v oblasti výzkumu a vývoje, právní služby, architektonické služby atd.), finanční služby a telekomunikační, počítačové a informační služby.

Od 1. ledna 2021 se Spojené království již neúčastní jednotného trhu EU, a proto již nemá prospěch ze zásad volného pohybu osob, volného pohybu služeb a svobody usazování. V důsledku toho bude možná nutné, aby se dodavatelé služeb ze Spojeného království, aby mohli nabízet služby v celé EU, usadili v EU, aby mohli pokračovat v činnosti. Musí dodržovat vnitrostátní pravidla, postupy a povolení vztahující se na jejich činnost v každém členském státě, v němž působí. Totéž platí pro provozovatele z EU, tj. musí dodržovat vnitrostátní pravidla ve Spojeném království, aby mohli poskytovat služby ve Spojeném království.

Dohoda o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím zajišťuje značnou míru otevřenosti pro obchod službami a investice v mnoha odvětvích, včetně odborných a podnikatelských služeb (např. právní služby, služby v oblasti auditu, architektonické služby), doručovací a telekomunikační služby, počítačové a digitální služby, finanční služby, služby v oblasti výzkumu a vývoje, většina dopravních služeb a služeb v oblasti životního prostředí. Kromě toho se vztahuje i na investice do jiných odvětví, než jsou služby, jako je výroba, zemědělství, lesnictví, rybolov, energetika a další primární odvětví.

Skutečná úroveň přístupu na trh bude záviset na způsobu, jakým je služba poskytována: zda je dodáván přeshraničně z domovské země dodavatele, např. přes internet („způsob 1“); poskytnuty spotřebiteli v zemi dodavatele, například turisti, který cestuje do zahraničí a zakoupí služby („způsob 2“); jsou poskytovány prostřednictvím místně usazeného podniku vlastněného zahraničním poskytovatelem služeb (dále jen „způsob 3“) nebo prostřednictvím dočasné přítomnosti na území jiné země poskytovatelem služeb, který je fyzickou osobou („způsob 4“). V praxi závisí skutečná schopnost poskytovat určitou službu nebo investovat do určitého odvětví také na konkrétních výhradách uvedených v dohodě o obchodu a spolupráci, které mohou být uloženy poskytovatelům služeb z EU při poskytování služeb ve Spojeném království v některých odvětvích, a naopak.

Pokud jde o vstup a dočasný pobyt fyzických osob za účelem podnikání (jak je uvedeno výše jako „způsob 4“), EU a Spojené království se dohodly na široké škále vzájemných závazků. Strany nemohou tento vstup a pobyt odmítnout z ekonomických důvodů (např. kvóty, testy ekonomické potřebnosti) – ačkoli v některých případech by mohly existovat výhrady vůči závazkům. V některých případech může být rovněž vyžadováno vízum a/nebo povolení k pobytu nebo pracovní povolení.

Dohoda se vztahuje na tyto kategorie osob:

 • Obchodní návštěvy pro účely usazení – např. manažer, který vstupuje do Spojeného království za účelem založení dceřiné společnosti. Tyto osoby mohou přicházet na 90 dnů během šestiměsíčního období.
 • Osoby převedené v rámci společnosti – např. manažer, který společnost X v EU vysílá do své dceřiné společnosti Y ve Spojeném království). Tyto osoby mohou přicházet na 3 roky (pokud se nejedná o stážisty, v takovém případě je doba pobytu omezena na 1 rok).
 • Krátkodobé obchodní návštěvy: tyto osoby mohou vstoupit do EU nebo Spojeného království za účelem provádění určitých (eleven) činností uvedených v bodě 8 přílohy 21. Mohou přicházet na 90 dnů během šestiměsíčního období. Členské státy a Spojené království však mohou k některým z těchto činností vznést výhrady.
 • Smluvní poskytovatelé služeb: tyto osoby mohou vstoupit do EU (nebo do Spojeného království) za účelem plnění smlouvy o poskytování služeb, kterou jejich společnost uzavřela s klientem z EU (nebo se Spojeným královstvím), na dobu nejvýše 12 měsíců nebo na dobu trvání smlouvy – podle toho, která doba je kratší. Měli by mít vysokoškolské vzdělání a odbornou praxi související s poskytovanou službou. Mohou poskytovat služby uvedené v odstavci 10 přílohy 22. Členské státy však mohou v souvislosti s některými z těchto činností vznést výhrady: viz bod 12 přílohy 22 – to znamená, že podmínky pro poskytování dané služby mohou být restriktivnější nebo dokonce nemožné.
 • Nezávislí odborníci. Stejně jako smluvní poskytovatelé služeb, jsou však samostatně výdělečně činní. Seznam povolených služeb je uveden v odstavci 11 přílohy 22.

Kromě toho se použijí všechna vnitrostátní pravidla týkající se odborných kvalifikací. Dohoda o obchodu a spolupráci obsahuje rámec, na jehož základě se Evropská unie a Spojené království později mohou v jednotlivých případech a pro konkrétní povolání dohodnout na dodatečných opatřeních pro uznávání některých odborných kvalifikací, která by se stala přílohou samotné dohody. Tato ujednání musí být přijata Radou partnerství.

Praktické informace pro poskytovatele služeb z EU při poskytování služeb ve Spojeném království

Vyhledávač licence

K poskytování služby ve Spojeném království je zapotřebí licence pro některé obchodní nebo jiné činnosti.

Jak založit podnik ve Spojeném království

Požadavky na založení podniku ve Spojeném království budou záviset na typu podniku, který chcete založit, na tom, kde pracujete, a na tom, zda přijímáte lidi na pomoc. Příručka, jak založit podnik ve Spojeném království

Uznávání odborných kvalifikací

Odborná kvalifikace mimo Spojené království bude muset být úředně uznána regulačním orgánem Spojeného království, aby mohla vykonávat povolání, které je ve Spojeném království regulováno. Informace o regulačních subjektech a regulovaných povoláních ve Spojeném království

Další informace o regulovaných povoláních naleznete na internetových stránkách Centra pro odborné kvalifikace Spojeného království.

Informace o právních službách a službách námořní dopravy

Nový obchodní asistent pro služby a investice, který je k dispozici na portálu Access2Markets, nabízí informace společnostem z EU, které chtějí poskytovat právní služby a služby námořní dopravy do Spojeného království. Obsahuje informace o požadavcích, které musí splnit, jakož i kontaktní údaje příslušných regulačních orgánů.

Pravidla pro vstup a pobyt kvalifikovaných pracovníků

Obecné informace o vízové povinnosti pro různé kategorie žadatelů.

Konkrétně pro kvalifikovaný personál:

 1. Pravidla pro obchodní návštěvníky
 2. Vízum kvalifikovaných pracovníků
 3. Vnitropodnikové vízum
 4. T5 Dočasný pracovník – mezinárodní dohoda Zaměstnanci
 5. Zástupce zámořského podniku

Zadávání veřejných zakázek

Dohoda o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím zahrnuje dohodu WTO o vládních zakázkách a přesahuje její rámec. To znamená, že všechny výhody související s dvoustrannými pravidly a přístupem společností z EU na trh Spojeného království vyplývající z Dohody o vládních zakázkách jsou rovněž potvrzeny v rámci dohody o obchodu a spolupráci a podléhají dvoustrannému řešení sporů.

Dohoda o obchodu a spolupráci jde nad rámec závazků vyplývajících z Dohody o vládních zakázkách a poskytuje dodatečný přístup na trh:

 • Vztahující se na zadavatele provozující plynárenské a tepelné sítě a na soukromé zadavatele s monopolními právy ve všech odvětvích veřejných služeb,
 • Pokrytí některých doplňkových služeb, jako jsou:
  • Hotelové a restaurační služby (CPC Prov. 641)
  • Stravovací služby (CPC Prov. 642)
  • Služby podávání nápojů (CPC Prov. 643)
  • Telekomunikační služby (CPC Prov. 754)
  • Služby v oblasti nemovitostí na základě honoráře nebo smlouvy (CPC Prov. 8220)
  • Ostatní podnikatelské služby (CPC Prov. 87901, 87903, 87905–87907)
  • Vzdělávací služby (CPC Prov. 92)

Dohoda o obchodu a spolupráci rovněž rozšiřuje platný soubor pravidel, a v důsledku toho usnadňuje přístup na trh díky:

 • lepší využívání elektronických prostředků,
 • jednotný portál pro všechna oznámení,
 • přijímání vlastních prohlášení,

Do dohody o obchodu a spolupráci jsme rovněž zahrnuli zákaz diskriminace pro společnosti ve vlastnictví EU usazené ve Spojeném království u všech veřejných nabídkových řízení, včetně nezahrnutých veřejných zakázek, jako jsou například nákupy malé hodnoty (vnitrostátní zacházení pod prahovou hodnotou Dohody o vládních zakázkách).

 

Více informací o přístupu na trh s veřejnými zakázkami ve Spojeném království:

Veřejné zakázky v hodnotě vyšší než 10,000 GBP

Veřejné zakázky ve Skotsku

Veřejné zakázky Walesu

Veřejné zakázkySeverního Irska: eSourcing NI – eTenders NI

Veřejné zakázky v hodnotě vyšší než 118,000 GBP

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy