Celoevropsko-středomořská úmluva (PEM)

Ve stručnosti

Cílem celoevropsko-středomořské úmluvy o preferenčních pravidlech původu je stanovit společná pravidla původu a kumulaci mezi partnerskými zeměmi a EU s cílem usnadnit obchod a integrovat dodavatelské řetězce v rámci této oblasti.

Pravidla se revidují a do poloviny roku 2021 by měl být použitelný nový soubor pravidel původu, včetně ustanovení o kumulaci, navracení cla, toleranci a pravidlo o nezměnitelnosti, které budou uvolněny.

Cílem je přejít k uplatňování stejných pravidel původu pro účely kumulace původu u zboží, s nímž se obchoduje mezi všemi dotčenými zeměmi. V konečném důsledku nahradí PEM síť přibližně 60 dvoustranných protokolů o pravidlech původu platných v celoevropsko-středomořské zóně.

Seznam smluvních stran PEM

Podrobné informace o celoevropském systému jsou k dispozici v uživatelské příručce.

Pravidla původu

Tento oddíl zavádí hlavní pravidla původu a postupy týkající se původu v rámci obchodní dohody.

Původ je „hospodářská státní příslušnost“ obchodovaného zboží. Pokud jste novým tématem, můžete najít úvod k hlavním pojmům v oddíle „Zboží“.

Pravidla původu

Aby byl váš produkt způsobilý pro preferenční sazbu, musí splňovat určitá pravidla, která prokazují jeho původ.

Kde mohu najít pravidla původu?

Pravidla původu jsou stanovena v Regionální úmluvě o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu (PEM Convention).

Požadavky na pravidla původu podle úmluvy PEM jsou definovány v dodatku I úmluvy PEM. Tato pravidla se revidují a do poloviny roku 2021 by měl být použitelný nový soubor alternativních pravidel původu, včetně ustanovení o kumulaci, navracení cla, toleranci a pravidlu nezměnitelnosti (viz níže), které bude zmírněno.

Podrobné informace o celoevropském systému jsou k dispozici v uživatelské příručce.

Je můj produkt „původní“ podle úmluvy PEM?

V úmluvě PEM se produkt považuje za pocházející z EU nebo smluvní strany úmluvy PEM, pokud je:

 • zcela získané v EU nebo ve smluvní straně úmluvy PEM, nebo
 • Vyrobeno v EU nebo ve smluvní straně úmluvy PEM za použití nepůvodních materiálů za předpokladu, že tyto materiály byly dostatečně opracovány nebo zpracovány splněním zvláštních pravidel pro daný produkt stanovených v příloze II
  Viz rovněž příloha I „Úvodní poznámky“ ke konkrétním pravidlům původu produktu. Dodatek II dále stanoví odchylky od pravidel specifických pro určité výrobky pro určité produkty.

 

Příklady hlavních typůpravidel vázanýchna konkrétní výrobky v obchodních dohodách EU

 • pravidlo přidání hodnoty - hodnota všech nepůvodních materiálů v produktu nesmí přesáhnout určitý procentní podíl jeho ceny ze závodu
 • změna sazebního zařazení - výrobní proces má za následek změnu sazebního zařazení mezi nepůvodní materiály a konečný produkt - například výroba papíru (Harmonizovaný systém kapitola 48) z nepůvodní buničiny (Harmonizovaný systém kapitola 47)
 • specifické operace - vyžaduje se specifický výrobní postup, například spřádání vláken do příze - tato pravidla se většinou používají v textilním, oděvním a chemickém průmyslu.

 

Příslušnápravidla týkající se konkrétních výrobků najdete na stránkách My Trade Assistant.

Tipy, které vám pomohou dodržovat pravidla pro konkrétní výrobek

Dohoda poskytuje dodatečnou flexibilitu, která vám pomůže dodržovat pravidla specifická pro jednotlivé produkty, jako je tolerance nebo kumulace.

Odchylka

 • pravidlo tolerance umožňuje výrobci použít nepůvodní materiály, které jsou podle zvláštního pravidla pro produkt obvykle zakázány, až do výše 10 % ceny produktu ze závodu.
 • tuto přípustnou odchylku nelze použít k překročení prahu maximální hodnoty nepůvodních materiálů uvedených v pravidlech pro jednotlivé produkty.
 • Zvláštní tolerance se vztahují na textilie a oděvy zařazené do kapitol 50 až 63 harmonizovaného systému, které jsou zahrnuty v poznámkách 5 a 6 přílohy I „Úvodní poznámky k seznamu v příloze II“.

Kumulace

Úmluva PEM stanoví tři způsoby kumulace původu:

 • Dvoustranná kumulace — materiály pocházející ze smluvní strany úmluvy PEM lze považovat za materiály pocházející z EU (a naopak), jsou-li použity při výrobě produktu.
 • Diagonální kumulacemateriály pocházející z jedné smluvní strany úmluvy PEM lze považovat za materiály pocházející z jiné smluvní strany při vývozu do třetí smluvní strany v celoevropsko-středomořské oblasti. Diagonální kumulace se však použije pouze v případě, že mezi všemi dotčenými smluvními stranami existuje obchodní dohoda a tyto země uplatňují stejná pravidla původu.
  — Podívejte se na „matrice“ (tabulka obsahující všechny platné dohody s použitím úmluvy PEM) a zjistěte, mezi kterými smluvními stranami lze diagonální kumulaci uplatnit.
 • plná kumulace funguje mezi EU a Alžírskem, Marokem a Tuniskem, jakož i mezi zeměmi Evropského hospodářského prostoru (EU, Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem). EHP se považuje za jediné území se společným „statusem původu z EHP“. Plná kumulace umožňuje zohlednit opracování nebo zpracování provedené na nepůvodních materiálech v těchto zemích s cílem pomoci vám splnit pravidlo specifické pro daný produkt.

 

Jak diagonální kumulace působí?

K diagonální kumulaci dochází mezi několika různými zeměmi, které sdílejí stejná pravidla původu a mají mezi sebou obchodní dohody. Je tomu tak v případě, kdy výrobce zboží v kterékoli zemi může dovážet materiály a používat je, jako kdyby pocházely z jejich vlastní země. Například podle úmluvy PEM může moldavský obchodník, který vyrábí oblečení na vývoz do EU, k výrobě oděvů používat tkaniny pocházející z Moldavska, Gruzie a Ukrajiny (a/nebo z jakékoli jiné smluvní strany PEM Coven). Požadavek na dvojí přeměnu (tj. vyrobený z příze) byl splněn a oblečení se při vývozu do EU považuje za pocházející z Moldavska, a proto bude mít volný přístup na trh EU.

Další vysvětlení kumulace PEM lze nalézt zde.

Další požadavky

Výrobek musí rovněž splňovat všechny ostatní platné požadavky uvedené v úmluvě, jako je nedostatečné opracování nebo zpracování nebo pravidlo přímé přepravy:

Doprava přes třetí zemi: Pravidlo přímé dopravy

Původní produkty musí být přepravovány z EU do smluvní strany úmluvy PEM (a naopak) nebo přes území smluvních stran, se kterými je možná kumulace, aniž by byly dále zpracovány ve třetí zemi.

Pokud produkty zůstávají pod celním dohledem, jsou povoleny tyto operace:

 • vykládka
 • opětovné načítání
 • všechny ostatní operace určené k uchování výrobků v nezměněném stavu

Původní produkty mohou být přepravovány potrubím přes jiná území než území smluvních stran vývozu a dovozu.

Splnění těchto podmínek se prokazuje předložením:

 • jednotný přepravní doklad (například nákladní list), který se vztahuje na přepravu zboží ze země vývozu přes třetí zemi, přes kterou zboží převáželo;
 • osvědčení vydané celními orgány třetí země, přes kterou své zboží přepravujete. Toto osvědčení musí prokazovat, že zboží bylo vždy pod dohledem celních orgánů třetí země; Nebo
 • v případě, že tyto doklady neexistují, jakékoli doklady

Navracení cla

Podle úmluvy PEM není možné získat náhradu za cla dříve zaplacená z nepůvodních materiálů použitých k výrobě produktu, který je vyvážen v rámci preferenční sazby, s výjimkou čistě dvoustranného obchodu mezi EU a

 • Alžír
 • Egyptská arabská republika
 • Jordánsko
 • Maroko
 • Tunisko
 • Gaza a Západní břeh Jordánu

Čistě dvoustranným obchodem se rozumí případ, kdy se neuplatňuje diagonální kumulace a produkt není zpětně vyvážen ze země dovozu do žádné z ostatních zemí dané zóny.

Postupy stanovení původu

Vývozci a dovozci se musí řídit postupy původu. Postupy jsou stanoveny v hlavě V o prokazování původu a v hlavě VI o ujednáních o správní spolupráci. Objasňují např., jak deklarovat původ výrobku, jak žádat o preference nebo jak mohou celní orgány ověřit původ výrobku.

Jak uplatňovat preferenční sazbu

Aby mohli dovozci využívat preferenční sazby, musí předložit doklad o původu.

Dokladem o původu může být buď:

Doklad o původu se nepožaduje, pokud celková hodnota produktů nepřesahuje

 • 500 EUR v případě malých balení nebo
 • 1200 EUR za osobní zavazadla.

Doklad o původu je platný po dobu 4 měsíců ode dne vydání.

Průvodní osvědčení EUR.1 nebo EUR-MED

 • Průvodní osvědčení EUR.1 nebo EUR-MED vydávají celní orgány země vývozu.
 • Přílohy III a a b obsahují vzory osvědčení EUR.1 a EUR-MED a pokyny k vyplnění.
 • Vývozce žádající o osvědčení by měl být připraven předložit doklady prokazující status původu dotčených produktů.

Další vysvětlení, kdy použít osvědčení EUR.1 nebo EUR-MED, je uvedeno na straně 72 příručky.

Prohlášení o původu nebo prohlášení o původu EUR-MED

Vývozci mohou sami prohlásit, že jejich produkt pochází z EU nebo ze smluvní strany úmluvy PEM, a to předložením prohlášení o původu. Prohlášení o původu lze učinit:

 • schválený vývozce
 • kterýkoli vývozce, pokud celková hodnota produktů nepřesahuje 6000 EUR.

Jak učinit prohlášení o původu

Vývozce by měl na faktuře, dodacím listu nebo jiném obchodním dokladu identifikujícím produkt napsat, otiskem razítka nebo vytisknout toto prohlášení (příloha IVa):

„Vývozce produktů, na něž se vztahuje tento doklad (celní povolení č.... ) Prohlašuje, že pokud není jasně uvedeno jinak, mají tyto produkty... preferenční původ.“

Jak učinit prohlášení o původu EUR-MED

Prohlášení o původu EUR-MED lze učinit takto (příloha IV b):

„Vývozce produktů, na něž se vztahuje tento doklad (celní povolení č....), prohlašuje, že pokud není jasně uvedeno jinak, mají tyto produkty... preferenční původ.

kumulace použita u... (název země/zemí).

—Neuplatňuje se kumulace

Prohlášení o původu může být vyhotoveno v kterémkoli úředním jazyce EU nebo úředních jazycích v oblasti PEM, jak je uvedeno v příloze IV písm. a) a b) (prohlášení týkající se kumulace by mělo být vždy v angličtině).

Prohlášení o původu musíte podepsat ručně. Jste-li schváleným vývozcem, jste od tohoto požadavku osvobozeni, pokud se celním orgánům vaší země písemně zavážete, že přijímáte plnou odpovědnost za jakékoli prohlášení, které vás identifikuje.

Ověřování původu

Celní orgány mohou ověřit, zda dovážený produkt skutečně pochází nebo splňuje jiné požadavky na původ. Ověření je založeno na:

 • správní spolupráce mezi celními orgány dovážejících a vyvážejících stran
 • kontroly prováděné místními celními orgány - návštěvy dovážející strany u vývozce nejsou povoleny.

Orgány vyvážející strany provedou konečné určení původu a informují o výsledcích orgány dovážející strany.

Užitečné odkazy

Přečtěte si o obchodní situaci Palestiny* (*Toto označení nelze vykládat jako uznání Státu Palestina a nejsou jím dotčeny individuální postoje členských států EU k této otázce.)

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy