Celoevropsko-středomořská úmluva (PEM)

V kostce

Cílem celoevropsko-středomořské úmluvy o preferenčních pravidlech původu je stanovit společná pravidla původu a kumulace mezi smluvními stranami dohody o partnerství a partnerství (státy ESVO, Turecko, země, které podepsaly Barcelonské prohlášení, západní Balkán, Faerské ostrovy, Moldavská republika, Gruzie a Ukrajina, viz Seznam smluvních stran celoevropsko-středomořské dohody) a EU s cílem usnadnit obchod a integrovat dodavatelské řetězce v rámci této zóny.

Pravidla úmluvy PEM jsou v současné době revidována. Velký počet smluvních stran PEM již tato revidovaná pravidla uplatňuje na dvoustranném základě, a to až do přijetí revidované úmluvy všemi smluvními stranami PEM. Tato tzv. „přechodná pravidla“ se použijí alternativně k pravidlům stávající úmluvy o celoevropsko-středomořském trhu, která by zůstala v plném rozsahu uplatňována všemi smluvními stranami PEM.

Více informací o PEM úmluvě a jejím procesu revize naleznete na internetových stránkách Taxud.

Podrobné informace o celoevropském systému jsou k dispozici v uživatelské příručce.

Pravidla původu

Aby byl váš produkt způsobilý pro preferenční zacházení, musí splňovat pravidla původu podle dohody. Podívejte se na interaktivní „Nástroj pro sebehodnocení pravidel původu (ROSA) v mém obchodním asistentovi, kde posoudí, zda váš produkt splňuje pravidla původu, a zjistěte, jak připravit správné dokumenty.

Obecné informace o pravidlech původu a postupech původu lze nalézt v tomto oddíle.

Původ je „hospodářská státní příslušnost“ obchodovaného zboží. Pokud jste v tomto tématu nový, můžete najít úvod k hlavním pojmům v oddíle „Zboží“.

Pravidla původu

Aby byl váš produkt způsobilý pro preferenční sazbu, musí splňovat určitá pravidla, která prokazují jeho původ.

Kde mohu najít pravidla původu?

Pravidla původu jsou stanovena v Regionální úmluvě o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu (PEM)

Požadavky na pravidla původu podle úmluvy PEM jsou definovány v dodatku I k úmluvě PEM. Tato pravidla jsou předmětem revize a v polovině roku 2021 by měl být použitelný nový soubor alternativních pravidel původu, včetně ustanovení o kumulaci, navracení cla, toleranci a pravidle o nezměnitelnosti (viz níže), která budou uvolněna.

Podrobné informace o celoevropském evropsko-středomořském systému jsou k dispozici v uživatelské příručce

Je můj produkt „původní“ podle PEM úmluvy?

V PEM úmluvě se výrobek považuje za výrobek pocházející z EU nebo ze smluvní strany PEM, pokud je:

 • zcela získané v EU nebo ve smluvní straně PEM úmluvy nebo
 • vyrobené v EU nebo ve smluvní straně PEM úmluvy z nepůvodních materiálů za předpokladu, že tyto materiály byly dostatečně opracovány nebo zpracovány splněním pravidel pro daný produkt stanovených v příloze II
  Viz rovněž příloha I „Úvodní poznámky“ specifických pravidel původu produktu. Dodatek II dále stanoví odchylky od pravidel specifických pro jednotlivé produkty pro některé produkty.

 

Příklady hlavních typůpravidel specifických projednotlivé produkty v obchodních dohodách EU

 • pravidlo přidané hodnoty – hodnota všech nepůvodních materiálů v produktu nesmí přesáhnout určité procento ceny produktu ze závodu
 • změna sazebního zařazení – výrobní proces vede ke změně sazebního zařazení mezi nepůvodní materiály a konečný produkt – například výroba papíru (harmonizovaný systém kapitoly 48) z nepůvodní buničiny (harmonizovaný systém kapitola 47)
 • zvláštní operace – vyžaduje se specifický výrobní proces, například spřádání vláken do příze – tato pravidla se většinou používají v textilním, oděvním a chemickém odvětví.

 

Příslušnápravidla pro konkrétní výrobky naleznete v části Můj obchodní asistent.

Tipy, které vám pomohou dodržovat pravidla specifická pro jednotlivé výrobky

Dohoda poskytuje dodatečnou flexibilitu, která vám pomůže dodržovat pravidla specifická pro jednotlivé produkty, jako je tolerance nebo kumulace.

Přípustná odchylka

 • pravidlo tolerance umožňuje výrobci použít nepůvodní materiály, které specifické pravidlo produktu běžně zakazuje až do výše 10 % ceny produktu ze závodu.
 • tuto přípustnou odchylku nelze použít k překročení prahu maximální hodnoty nepůvodních materiálů uvedených ve specifických pravidlech pro produkty.
 • zvláštní tolerance se vztahují na textilie a oděvy zařazené v kapitolách 50 až 63 harmonizovaného systému, které jsou zahrnuty v poznámkách 5 a 6 přílohy I „Úvodní poznámky k seznamu v příloze II“.

Kumulace

PEM úmluva stanoví tři způsoby kumulace původu:

 • dvoustranná kumulace – materiály pocházející ze smluvní strany PEM úmluvy lze považovat za materiály pocházející z EU (a naopak), jsou-li použity při výrobě produktu
 • diagonální kumulacimateriály pocházející z jedné smluvní strany PEM úmluvy mohou být při vývozu do třetí smluvní strany v celoevropsko-středomořské oblasti považovány za pocházející z jiné smluvní strany. Diagonální kumulace se však použije pouze v případě, že mezi všemi dotčenými smluvními stranami existuje obchodní dohoda a tyto země uplatňují stejná pravidla původu.
  — Podívejte se na „matrici“ (tabulka obsahující všechny platné dohody na základě úmluvy PEM) a zjistěte, mezi kterými smluvními stranami lze použít diagonální kumulaci.
 • plná kumulace probíhá mezi EU a Alžírskem, Marokem a Tuniskem, jakož i mezi zeměmi Evropského hospodářského prostoru (EU, Island, Lichtenštejnsko a Norsko). EHP se považuje za jediné území se společným „statutem původu z EHP“. Plná kumulace umožňuje zohlednit opracování nebo zpracování provedené na nepůvodních materiálech v těchto zemích, aby vám pomohla dodržet specifické pravidlo pro produkt.

 

Jak diagonální kumulace působí?

K diagonální kumulaci dochází mezi několika různými zeměmi, které sdílejí stejná pravidla původu a mají mezi sebou obchodní dohody. Je tomu tak v případě, kdy výrobce zboží v jedné z těchto zemí může dovážet materiály a používat je tak, jako by pocházelo z jejich vlastní země. Například podle PEM může moldavský obchodník, který vyrábí oděvy pro vývoz do EU, k výrobě oděvů používat tkaniny pocházející z Moldavska, Gruzie a Ukrajiny (a/nebo jakékoli jiné strany PEM úmluvy). Požadavek dvojí transformace (tj. výroba z příze) byl splněn a oděvy se při vývozu do EU považují za pocházející z Moldavska, a budou proto moci využívat volného přístupu na trh EU.

 

Další vysvětlení týkající se kumulace PEM lze nalézt zde.

Jiné požadavky

Produkt musí rovněž splňovat všechny ostatní použitelné požadavky uvedené v úmluvě, jako je nedostatečné opracování nebo zpracování nebo pravidlo přímé přepravy:

Přeprava přes třetí zemi: pravidlo přímé dopravy

Původní produkty musí být přepravovány z EU do smluvní strany PEM úmluvy (a naopak) nebo přes území smluvních stran, se kterými je možná kumulace, aniž by byly dále zpracovány ve třetí zemi.

Pokud produkty zůstávají pod dohledem celních orgánů, jsou povoleny tyto operace:

 • vykládka
 • opětovné naložení
 • jakékoli jiné úkony určené ke konzervaci produktů v dobrém stavu

Původní produkty mohou být přepravovány potrubím přes jiná území než území smluvních stran vývozu a dovozu.

Splnění těchto podmínek se prokazuje předložením:

 • jednotný přepravní doklad (například konosament), který zahrnuje přepravu ze země vývozu přes třetí zemi, přes kterou bylo zboží přepravováno;
 • potvrzení vydané celními orgány třetí země, přes kterou přepravujete své zboží. Toto osvědčení musí potvrzovat skutečnost, že zboží bylo vždy pod dohledem celních orgánů třetí země; nebo
 • nejsou-li tyto doklady k dispozici, jakékoli průkazné doklady

Navracení cla

Podle PEM úmluvy není možné získat vrácení cla z dříve zaplaceného cla z nepůvodních materiálů použitých k výrobě produktu, který je vyvážen v rámci preferenční celní sazby, s výjimkou čistě dvoustranného obchodu mezi EU a

 • Alžírsko
 • Egypt
 • Jordánsko
 • Maroko
 • Tunisko
 • Gazy a Západního břehu Jordánu

Čistě dvoustranným obchodem se rozumí případ, kdy se neuplatňuje diagonální kumulace a produkt není zpětně vyvezen ze země dovozu do žádné z ostatních zemí této oblasti.

Postupy týkajícíse původu

Vývozci a dovozci se musí řídit postupy týkajícími se původu. Postupy jsou stanoveny v hlavě V o prokazování původu a v hlavě VI o opatřeních pro správní spolupráci. Objasňují např. jak deklarovat původ produktu, jak žádat o preference nebo jak mohou celní orgány ověřit původ produktu.

Jak žádat o preferenční sazbu

Aby mohli využívat preferenční celní sazby, musí dovozci předložit doklad o původu.

Dokladem o původu může být buď:

Doklad o původu se nevyžaduje, pokud celková hodnota produktů nepřesahuje

 • 500 EUR v případě malých balení nebo
 • 1 200 EUR za osobní zavazadla.

Doklad o původu je platný po dobu 4 měsíců ode dne vydání.

Průvodní osvědčení EUR.1 nebo EUR-MED

 • Průvodní osvědčení EUR.1 nebo EUR-MED vydávají celní orgány země vývozu.
 • Příloha IIIa a IIIb obsahuje vzory osvědčení EUR.1 a EUR-MED a pokyny pro vyplňování osvědčení.
 • Vývozce žádající o osvědčení by měl být připraven předložit doklady prokazující status původu dotyčných produktů.

Další vysvětlení, kdy lze použít osvědčení EUR.1 nebo EUR-MED, je uvedeno na straně 72 příručky.

Prohlášení o původu nebo prohlášení o původu EUR-MED

Vývozci mohou sami prohlásit, že jejich produkt pochází z EU nebo ze smluvní strany PEM úmluvy, a to předložením prohlášení o původu. Prohlášení o původu může učinit:

 • schválený vývozce
 • kterýkoli vývozce, pokud celková hodnota produktů nepřesahuje 6 000 EUR.

Jak vyhotovit prohlášení o původu

Vývozce na faktuře, dodacím listu nebo jiném obchodním dokladu identifikujícím produkt vyplní, orazítkuje nebo vytiskne toto prohlášení (příloha IVa):

„Vývozce produktů uvedených v tomto dokladu (celní povolení č. ...) ) prohlašuje, že tyto produkty jsou preferenčního původu, není-li uvedeno jinak.“

Jak vyhotovovat prohlášení o původu EUR-MED

Prohlášení o původu EUR-MED musí obsahovat toto prohlášení (příloha IV b):

„Vývozce produktů, na něž se vztahuje tento doklad (celní povolení č. ...), prohlašuje, že nejsou-li jasně uvedeny jinak, mají tyto produkty... preferenční původ.

kumulace použita s... (název země/zemí).

- Nepoužije se žádná kumulace

Prohlášení o původu může být vyhotoveno v kterémkoli úředním jazyce EU nebo v úředních jazycích v oblasti PE, jak je uvedeno v přílohách IVa a IVb (prohlášení týkající se kumulace by mělo být vždy v angličtině).

Prohlášení o původu musíte podepsat ručně. Jste-li schváleným vývozcem, jste od této povinnosti osvobozeni, pokud se svým celním orgánům písemně zavážete, že přijmete plnou odpovědnost za jakékoli prohlášení, které vás identifikuje.

Ověření původu

Celní orgány mohou ověřit, zda je dovezený produkt skutečně původní nebo zda splňuje jiné požadavky na původ. Ověření je založeno na:

 • správní spolupráce mezi celními orgány dovážejících a vyvážejících stran
 • kontroly prováděné místními celními orgány – návštěvy dovážející strany u vývozce nejsou povoleny.

Orgány vyvážející strany učiní konečné určení původu a informují orgány dovážející strany o výsledcích.

Užitečné odkazy

Přečtěte si informace o obchodní situaci Palestiny* (*Toto označení se nepovažuje za uznání Státu Palestina a nejsou jím dotčeny individuální postoje členských států EU k této otázce).

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy