Celoevropsko-středomořská úmluva (PEM)

Stručný přehled

Cílem celoevropsko-středomořské úmluvy o preferenčních pravidlech původu (PEM) je stanovit společná pravidla původu a kumulace mezi smluvními stranami celoevropsko-středomořského partnerství (státy ESVO Türkiye, zeměmi, které podepsaly Barcelonské prohlášení, západním Balkánem, Faerskými ostrovy, Moldavskou republikou, Gruzií a Ukrajinou, viz seznam smluvních stran PEM) a EU s cílem usnadnit obchod a integrovat dodavatelské řetězce v rámci této zóny.

Pravidla této úmluvy jsou v současné době revidována. Mnoho smluvních stran PEM již tato revidovaná pravidla uplatňuje na dvoustranném základě, dokud všechny smluvní strany revidované úmluvy nepřijmou revidovanou úmluvu. Tato takzvaná „přechodná pravidla“ se použijí alternativně k pravidlům stávající úmluvy PEM, která by zůstala plně uplatňována všemi smluvními stranami této úmluvy.

Více informací o úmluvě PEM a jejím procesu revize naleznete na internetových stránkách Taxud.

Podrobné informace o celoevropském systému jsou k dispozici v uživatelské příručce.

Pravidla původu

Aby byl váš produkt způsobilý pro preferenční zacházení, musí splňovat pravidla původu stanovená v dohodě. Podívejte se na interaktivnínástroj pro sebehodnocení pravidel původu (ROSA) v mém obchodním asistentovi, abyste posoudili, zda váš výrobek splňuje pravidla původu, a zjistěte, jak připravit správné dokumenty.

Obecné informace o pravidlech původu a postupech stanovení původu jsou uvedeny v tomto oddíle.

Původ je „ekonomická státní příslušnost“ obchodovaného zboží. Pokud jste na toto téma novíte, můžete najít úvod k hlavním pojmům v oddíle Zboží.

Pravidel původu

Aby byl váš produkt způsobilý pro preferenční sazbu, musí splňovat určitá pravidla, která prokazují jeho původ.

Kde najdu pravidla původu?

Pravidla původu jsou stanovena v Regionální úmluvě o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu (úmluva PEM).

Požadavky na pravidla původu podle úmluvy PEM jsou definovány v dodatku I k této úmluvě. Tato pravidla jsou revidována a v polovině roku 2021 by měl být použitelný nový soubor alternativních pravidel původu, včetně ustanovení o kumulaci, navracení cla, toleranci a pravidlu nezměnitelnosti (viz níže), která budou zmírněna.

Podrobné informace o celoevropském systému jsou k dispozici v uživatelské příručce.

Je můj produkt „původní“ podle této úmluvy?

V rámci celoevropsko-středomořské úmluvy se produkt považuje za produkt pocházející z EU nebo smluvní strany této úmluvy, pokud je:

 • zcela získané v EU nebo ve smluvní straně PEM úmluvy, nebo
 • vyrobené v EU nebo ve smluvní straně této úmluvy za použití nepůvodních materiálů, pokud byly tyto materiály dostatečně opracovány nebo zpracovány splněním zvláštních pravidel pro jednotlivé produkty stanovených v příloze II.
  Viz také příloha I „Úvodní poznámky“ pravidel původu produktu. Dodatek II dále stanoví odchylky od pravidel specifických pro jednotlivé produkty pro některé produkty.

 

Příklady hlavních druhůpravidel specifických projednotlivé produkty v obchodních dohodách EU

 • pravidlo přidané hodnoty – hodnota všech nepůvodních materiálů v produktu nesmí přesáhnout určitý procentní podíl jeho ceny ze závodu
 • změna sazebního zařazení – výrobní proces vede ke změně sazebního zařazení mezi nepůvodní materiály a konečný produkt – například výroba papíru (harmonizovaný systém kapitola 48) z nepůvodní buničiny (harmonizovaný systém kapitola 47)
 • specifické operace – vyžaduje se zvláštní výrobní proces, například spřádání vláken do příze – tato pravidla se většinou používají v textilním, oděvním a chemickém odvětví.

 

Příslušnápravidla týkající se konkrétního produktu naleznete v části Můj obchodní asistent.

Tipy, jak vám pomoci s dodržováním pravidel specifických pro daný produkt

Dohoda poskytuje dodatečnou flexibilitu, která vám pomůže dodržovat pravidla specifická pro daný produkt, jako je tolerance nebo kumulace.

Přípustná odchylka

 • pravidlo tolerance umožňuje výrobci použít nepůvodní materiály, které jsou podle specifického pravidla produktu obvykle zakázány, až do výše 10 % ceny produktu ze závodu.
 • tuto přípustnou odchylku nelze použít k překročení prahu maximální hodnoty nepůvodních materiálů uvedených ve zvláštních pravidlech pro jednotlivé produkty.
 • zvláštní tolerance se vztahují na textilie a oděvy zařazené do kapitol 50 až 63 harmonizovaného systému, které jsou zahrnuty v poznámkách 5 a 6 přílohy I „Úvodní poznámky k seznamu v příloze II“.

Kumulace

Úmluva PEM stanoví tři způsoby kumulace původu:

 • dvoustranná kumulace – materiály pocházející ze smluvní strany celoevropsko-středomořské úmluvy lze považovat za materiály pocházející z EU (a naopak), jsou-li použity při výrobě produktu
 • diagonální kumulacemateriály pocházející z jedné smluvní strany celoevropsko-středomořské úmluvy lze považovat za materiály pocházející z jiné smluvní strany při vývozu do třetí smluvní strany v rámci celoevropsko-středomořské oblasti. Diagonální kumulace se však použije pouze tehdy, je-li mezi všemi dotčenými smluvními stranami uzavřena obchodní dohoda a tyto země uplatňují stejná pravidla původu.
  — Zkontrolujte prosím „matrici“ (tabulku obsahující všechny platné dohody používající celoevropskou úmluvu), abyste zjistili, mezi kterými smluvními stranami lze použít diagonální kumulaci.
 • plná kumulace probíhá mezi EU a Alžírskem, Marokem a Tuniskem, jakož i mezi zeměmi Evropského hospodářského prostoru (EU, Island, Lichtenštejnsko a Norsko). EHP se považuje za jediné území se společným „statusem původu z EHP“. Úplná kumulace umožňuje zohlednit opracování nebo zpracování provedené na nepůvodních materiálech v těchto zemích s cílem pomoci vám dodržet pravidlo specifické pro daný produkt.

 

Jak funguje diagonální kumulace?

K diagonální kumulaci dochází mezi několika různými zeměmi, které sdílejí stejná pravidla původu a mají mezi sebou obchodní dohody. Jedná se o případy, kdy výrobce zboží v obou zemích může dovážet materiály a používat je, jako by pocházel ze své vlastní země. Například podle této úmluvy může moldavský obchodník, který vyrábí oděvy pro vývoz do EU, používat k výrobě oděvů tkaniny pocházející z Moldavska, Gruzie a Ukrajiny (a/nebo jakékoli jiné smluvní strany PEM Covention). Požadavek dvojí transformace (tj. vyrobený z příze) byl splněn a oděvy se při vývozu do EU považují za pocházející z Moldavska, a proto budou mít volný přístup na trh EU.

 

Další vysvětlení k kumulaci PEM lze nalézt zde

Další požadavky

Produkt musí rovněž splňovat všechny ostatní použitelné požadavky stanovené v úmluvě, jako je nedostatečné opracování nebo zpracování nebo pravidlo přímé přepravy:

Přeprava přes třetí zemi: pravidlo přímé dopravy

Původní produkty musí být přepravovány z EU do smluvní strany celoevropsko-středomořské úmluvy (a naopak) nebo přes území smluvních stran, se kterými je možná kumulace, aniž by byly dále zpracovány ve třetí zemi.

Pokud produkty zůstávají pod dohledem celních orgánů, jsou povoleny tyto operace:

 • vykládka
 • opětovné naložení
 • jakékoli jiné úkony určené k uchování produktů v dobrém stavu

Původní produkty mohou být přepravovány potrubím přes jiná území než území smluvních stran vývozu a dovozu.

Splnění těchto podmínek se prokazuje předložením:

 • jednotný přepravní doklad (například konosament), který zahrnuje tranzit ze země vývozu přes třetí zemi, přes kterou zboží prošlo;
 • osvědčení vydané celními orgány třetí země, přes které zboží přepravujete. Toto osvědčení musí osvědčovat skutečnost, že zboží bylo vždy pod dohledem celních orgánů třetí země; nebo
 • nejsou-li k dispozici, jakékoli průkazné doklady

Navracení cla

Podle této úmluvy není možné získat náhradu za cla dříve zaplacená z nepůvodních materiálů použitých k výrobě produktu, který je vyvážen v rámci preferenční celní sazby, s výjimkou čistě dvoustranného obchodu mezi EU a

 • Alžírsko
 • Egypt
 • Jordánsko
 • Maroko
 • Tunisko
 • Pásmo Gazy a Západní břeh Jordánu

Čistě dvoustranný obchod znamená, že se nepoužije diagonální kumulace a produkt není zpětně vyvezen ze země dovozu do žádné z ostatních zemí této oblasti.

Postupy pro stanovení původu

Vývozci a dovozci musí dodržovat postupy týkající se původu zboží. Postupy jsou stanoveny v hlavě V o dokladu o původu a v hlavě VI o ujednáních o správní spolupráci. Objasňují například, jak deklarovat původ produktu, jak žádat o preference nebo jak mohou celní orgány ověřit původ produktu.

Jak žádat o preferenční sazbu

Aby dovozci mohli využívat preferenční celní sazby, musí předložit doklad o původu.

Dokladem o původu může být buď:

Doklad o původu se nevyžaduje, pokud celková hodnota produktů nepřesahuje

 • 500 EUR v případě malých balení nebo
 • 1 200 EUR za osobní zavazadla.

Doklad o původu je platný po dobu čtyř měsíců ode dne vydání.

Průvodní osvědčení EUR.1 nebo EUR-MED

 • Průvodní osvědčení EUR.1 nebo EUR-MED vydávají celní orgány země vývozu.
 • Příloha III písm. a) a b) obsahuje vzory osvědčení EUR.1 a EUR-MED a pokyny pro vyplnění.
 • Vývozce žádající o osvědčení by měl být připraven předložit doklady prokazující status původu dotčených produktů.

Další informace o tom, kdy použít osvědčení EUR.1 nebo EUR-MED, jsou uvedeny na straně 72 příručky.

Prohlášení o původu nebo prohlášení o původu EUR-MED

Vývozci mohou sami prohlásit, že jejich produkt pochází z EU nebo smluvní strany celoevropsko-středomořské úmluvy, a to předložením prohlášení o původu. Prohlášení o původu může učinit:

 • schválený vývozce
 • kterýkoli vývozce, pokud celková hodnota produktů nepřesahuje 6 000 EUR.

Jak učinit prohlášení o původu

Vývozce na faktuře, dodacím listu nebo jiném obchodním dokladu identifikujícím produkt uvede, orazítkuje nebo vytiskne toto prohlášení (příloha IVa):

„Vývozce produktů, na které se vztahuje tento doklad (celní povolení č. ...) ) prohlašuje, že není-li jasně uvedeno jinak, jsou tyto produkty... preferenčním původem.“

Jak vyhotovovat prohlášení o původu EUR-MED

Prohlášení o původu EUR-MED je toto (příloha IVb):

„Vývozce produktů, na které se vztahuje tento doklad (celní povolení č. ...), prohlašuje, že není-li jasně uvedeno jinak, jsou tyto produkty [...] preferenčního původu.

—kumulace byla použita s... (název země/zemí).

- nepoužije se kumulace.“

Prohlášení o původu může být vyhotoveno v kterémkoli úředním jazyce EU nebo v úředních jazycích oblasti PEM, jak je uvedeno v příloze IVa a IVb (prohlášení týkající se kumulace by mělo být vždy v angličtině). 

Prohlášení o původu musíte podepsat ručně. Jste-li schváleným vývozcem, jste od tohoto požadavku osvobozeni za předpokladu, že se svým celním orgánům písemně zavážete, že přijmete plnou odpovědnost za jakékoli prohlášení, které vás identifikuje.

Ověřování původu

Celní orgány mohou ověřit, zda je dovezený produkt skutečně původní nebo zda splňuje jiné požadavky na původ. Ověřování je založeno na:

 • správní spolupráce mezi celními orgány dovážejících a vyvážejících stran
 • kontroly prováděné místními celními orgány – návštěvy dovážející strany u vývozce nejsou povoleny.

Orgány vyvážející strany učiní konečné rozhodnutí o původu a informují orgány dovážející strany o výsledcích.

Užitečné odkazy

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy