Příručka pro vývoz služeb

Plánuje vaše společnost vyvážet služby mimo EU? Tento oddíl vám pomůže pochopit, zda je vaše společnost připravena vyvážet, a nastiňuje jednotlivé kroky procesu vývozu.

4 Kroky kvývozuslužby

 
 

Než začnete začít - je vaše společnost připravena obchodovat?

Plánujete exportovat službu poprvé?

Než tak učiníte, zkontrolujte, zda je vaše společnost připravena:

 • Je vaše služba již úspěšná na domácím trhu nebo v jiných zemích EU?
 • Má vaše společnost kapacitu nabízet tuto službu na zahraničních trzích mimo EU? Má dostatečný počet zaměstnanců, dostatek času, finanční a právní zdroje?
 • Je vedení vaší společnosti odhodláno expandovat na vývozní trhy mimo EU?
 • Má vaše společnost komplexní finanční/marketingový/obchodní plán s jasně definovanými cíli na podporu vývozu na trhy mimo EU?
 • Má vaše společnost konkrétní strategii, jak vyvážet službu mimo EU? Například můžete své služby exportovat přímo svému kupujícímu na vašem vývozním trhu, např. jiné společnosti nebo spotřebiteli. Nebo můžete exportovat prostřednictvím platforem elektronického obchodu.
 • Má vaše společnost v příslušných případech nezbytnou ochranu duševního vlastnictví v zahraničí?
 • Má vaše společnost kapacitu a odborné znalosti k tomu, aby přizpůsobila své služby kulturním preferencím nebo odlišným normám v zemích mimo EU?

Než budete pokračovat, pečlivě zvažte výše uvedené otázky a probrali je ve vaší společnosti, abyste se rozhodli, zda jste připraveni vyvážet své služby do zemí mimo EU, nebo jaké kroky musíte podniknout, abyste se na to připravili.

 

1

Krok 1: Pochopit, jak lze služby vyvážet

Obvykle existují čtyři různé způsoby vývozu vaší služby na trh mimo EU (rovněž nazývané „způsoby nabídky“). Ty jsou vymezeny v mezinárodní dohodě, konkrétně Všeobecné dohodě Světové obchodní organizace o obchodu službami.

Přeshraniční poskytování služeb (způsob 1):

 

Pokud má vaše společnost sídlo v jedné zemi a poskytuje služby zákazníkovi v jiné zemi, nazývá se přeshraniční dodávka.

Hranice překračuje pouze služba.

Tento typ služeb je často poskytován prostřednictvím on-line portálů, telefonu nebo e-mailu.

Příklad:

Poradenská společnost v Německu poskytuje zprávy o ekonomické analýze klientské společnosti v Indii.

Mezi další příklady služeb, které jsou často vyváženy prostřednictvím přeshraničního poskytování, patří:

 • průzkum trhu
 • statistická analýza
 • poradenství v oblasti komunikace, např. poradenské služby v oblasti marketingu
 • odborné služby (např. právní, architektonické, účetní služby)
 • služby v oblasti počítačů
 • telekomunikační služby
 • kurýrní služby

Spotřeba služeb v zahraničí (způsob 2):

 

Pokud vaše společnost poskytuje službu na domácím trhu zahraničnímu zákazníkovi, nazývá se tato spotřeba služeb v zahraničí.

Zákazník překročí hranice a využívá služeb, které poskytujete na vašem trhu.

Příklad:

Japonský zákazník cestuje do Irska a pobývá v hotelu nebo v Dines v restauraci, čímž využívá služby v Irsku.

Komerční přítomnost v zahraničí (způsob 3):

 

Pokud vaše společnost založí svou přítomnost na zahraničním trhu, lze ji označit za obchodní přítomnost v zahraničí.

To zahrnuje otevření dceřiné společnosti, pobočky nebo zastoupení v jiné zemi.

Příklad:

Dánská banka otevírá pobočku v Kanadě nebo se francouzská telekomunikační skupina rozhodne otevřít dceřinou společnost v Austrálii.

K odvětvím, v nichž je tato forma poskytování služeb běžná, patří:

 • finanční služby
 • telekomunikační služby
 • environmentální služby

Obecně se založení nebo nabytí zahraniční společnosti v zahraničí nazývá přímé zahraniční investice.

Když plánujete investici na zahraničním trhu, může země, do níž chcete investovat, uplatňovat určitá omezení. Ty závisí na jejím právním rámci a mohou zahrnovat:

 • omezení zahraničního vlastnictví:
  Obvykle mají podobu omezení podílu na základním kapitálu společností, který mohou držet nerezidenti dané země.
 • Omezení týkající se typu povolených právnických osob:
  Ty mohou zahrnovat zvláštní zákazy pro určité právnické osoby, jako jsou společné podniky nebo podniky s jediným vlastníkem.
 • postupy detekční kontroly a schvalování:
  To může vyžadovat, aby zahraniční investoři prokázali hospodářské výhody nebo aby získali předchozí souhlas s investicí.
 • omezení pro zahraniční pracovníky:
  Obvykle mají podobu omezení počtu/procentního podílu cizích státních příslušníků, kteří řídí nebo pracují v přidružených společnostech zahraničních společností, a jiných provozních kontrol těchto společností.

Můžete se obrátit na agenturu pro podporu investic v zemi, do níž chcete investovat, místního daňového poradce nebo právního zástupce za účelem uzavření investiční smlouvy a požádat o informace o dalších povinnostech investorů v konkrétním odvětví.

Databáze obchodních překážek vám umožňuje vyhledávat překážky související s investicemi. Tyto překážky jsou rovněž zobrazeny ve výsledcích vyhledávání „Můj obchodní asistent“.

Přítomnost fyzických osob v zahraničí (způsob 4):

 

Pokud zaměstnanec vaší společnosti cestuje do zahraničí za účelem dočasného poskytování služby v zemi mimo EU, poskytujete tuto službu prostřednictvím přítomnosti fyzické osoby v zahraničí.

Služby vaší společnosti mohou poskytovat různé typy pracovníků:

 • osoby převedené v rámci společnosti:
  Jedná se o zaměstnance vaší společnosti (často vedoucí pracovníky, manažery, specialisty), kteří jsou převedeni do obchodní přítomnosti vaší společnosti v zemi mimo EU.
 • návštěvníci za účelem obchodu:
  Jedná se o krátkodobé pobyty v délce několika měsíců (často omezené na 3 měsíce) bez odměny vyplácené v cizí zemi. Obchodní návštěvy jsou obvykle ve vaší společnosti ve vedoucím postavení a odpovídají za založení provozovny na cílovém trhu.
 • smluvní poskytovatelé služeb:
  Jedná se o zaměstnance vaší společnosti, kteří poskytují služby na základě smlouvy, kterou máte s konečným spotřebitelem v cizí zemi. Smluvní poskytovatelé služeb jsou zasíláni do zahraničí, protože vaše společnost nemá v cizí zemi žádnou obchodní přítomnost a jejich dočasný pobyt v cizí zemi je nezbytný k plnění smlouvy o poskytování služeb.

K těmto kategoriím zaměstnanců společností patří i nezávislí odborníci, kteří jsou osobami samostatně výdělečně činnými, a to i v zahraničí:

 • nezávislí odborníci:
  Jedná se o osoby samostatně výdělečně činné, které poskytují službu na základě smlouvy o poskytování služeb v cizí zemi.

Mezi odvětví, která často poskytují služby prostřednictvím zaměstnanců v zahraničí, patří služby IKT, inženýrské nebo odborné služby nebo jiné služby, které se spoléhají na podporu po prodeji.

Příklady:

 • společnosti působící v oblasti informačních technologií, které vysílají své odborníky v oblasti IT, aby poskytli poradenství ohledně projektu nebo nainstalovali software na místní úrovni
 • strojírenské společnosti, které vysílají své zaměstnance pro operace na místě do projektů
 • právníci cestující za účelem poradenství zákazníkům nacházejícím se v jiné zemi
 • průmyslové společnosti, které vysílají své zaměstnance na plánovací a údržbářské služby.

Obecně platí, že stejná služba může být poskytována různými způsoby:
Například právní služby mohou být zákazníkovi poskytovány e-mailem (způsob 1), zavedeným přidruženým podnikem v zahraničí (způsob 3) nebo prostřednictvím přítomnosti advokáta v zahraničí (způsob 4).

 

2

Krok 2: Najděte si trh a kupce

Chcete-li vyvážet služby mimo EU, měli byste nejprve určit trh a kupující pro vaši službu.

 • Obchodníkomory vám mohou poskytnout informace o různých trzích a obchodních partnerech a odkázat vás na příslušné zprávy.
 • Pomoci mohou být poskytovatelé zpráv týkajících se obchodu nebo agentury na podporu obchodu ve vaší zemi nebo na vašem vybraném vývozním trhu, které zahrnují analýzu trhu a posouzení obchodních příležitostí. Tyto subjekty často poskytují studie o klíčových vývozních odvětvích.
 • Poradenství mohou poskytovat také poradci pro vývoz a příslušné banky.

Jak vybrat cílové trhy?

Prověřte potenciální vývozní trhy s cílem posoudit, zda po vašem výrobku existuje poptávka, a zvážit, zda by váš výrobek byl na vývozním trhu konkurenceschopný?

 

Podívejte se na obchodní statistiky vašeho potenciálního cílového trhu.

Statistiky dovozu mohou ukázat, zda země, kterou chcete vyvážet, již dováží vaši službu, odkud dovoz pochází a zda již na trhu existuje vysoká nabídka vaší služby.

Jak najít potenciální kupující?

Poté, co vyberete jeden nebo více cílových trhů, je dalším krokem identifikace potenciálních obchodních partnerů a obchodních kontaktů.

Partnery a kontakty naleznete na adrese:

 

 • Veletrhy speciálně organizované pro setkávání kupujících a prodávajících. Například síť Enterprise Europe Network pořádá pravidelné akce zaměřené na navazování kontaktů v konkrétních odvětvích, jichž se účastní i společnosti ze zemí mimo EU.
 • Akce nebo pomoc poskytovaná obchodními komorami za účelem navázání kontaktů mezi potenciálními obchodními partnery.

Můžete si také ověřit, zda jste oprávněni prodávat vládě na vašem potenciálním vývozním trhu.

 

 

3

Krok 3: Ověřte si, zda vaše společnost může využít obchodní dohody EU

EU často uzavírá dvoustranné obchodní dohody se zeměmi mimo EU.

Ověřte si, zda má EU obchodní dohodu se zemí, do které chcete vyvážet, v oddíle „Trhy“.

Obchodní dohody EU se mohou vztahovat na obchod se službami v klíčových odvětvích a často omezují nebo dokonce odstraňují překážky pro vývoz v těchto odvětvích. K příkladům těchto klíčových odvětví patří:

 • finanční služby
 • telekomunikace
 • námořní doprava
 • profesionální služby
 • digitální obchod

Jaké výhody mají obchodní dohody pro vaše přímé zahraniční investice

Má-li EU s touto zemí uzavřenou obchodní dohodu, mohou být překážky pro přímé zahraniční investice v určitých odvětvích omezeny, nebo dokonce odstraněny, a může obsahovat zvláštní ustanovení o investicích, která právně zavazují úroveň ochrany zahraničních investic.

 

Obchodní dohody EU

 • Zajistit stabilnější a předvídatelnější soubor pravidel pro vás při obchodování se zahraničními trhy
 • Zajistit, aby právní předpisy nečlenské země EU nediskriminovaly služby EU
 • Vytvořit nové a lepší vývozní příležitosti pro vaši společnost a usnadnit investice v zahraničí.

Co když se na můj útvar nevztahuje dohoda EU?

Pokud EU dosud neuzavřela obchodní dohodu se zemí, do které chcete vyvážet, nebo pokud se na vaše odvětví zájmu konkrétní dohoda nevztahuje, měli byste:

zkontrolujte podmínky přístupu na trh uvedené ve Všeobecné dohodě WTO o obchodu službami.

Členové WTO zde ve svých listinách závazků uvádějí své překážky vývozu služeb.

 

4

Krok 4: Posoudit požadavky na vašem vývozním trhu

 

 • Požadavky budou záviset na tom, jak chcete vyvážet (viz krok 2) a na vašem cílovém trhu.

Podrobné informace o konkrétních požadavcích na vašem vybraném cílovém trhu můžete prošetřit v části věnované trhu.

Jaké požadavky musíte zkontrolovat u přeshraničního dodání (způsob 1)?

 • Požadavky na povolení a povolení: Vaše společnost může být nucena získat určité licence, aby mohla poskytovat služby na vývozním trhu.
 • Požadavek vzájemného uznávání diplomů a kvalifikací: Příslušné diplomy poskytovatelů služeb a další kvalifikace budou muset být přijaty v zemi, do níž chcete vyvážet, aby vám bylo umožněno poskytovat služby v zahraničí. To platí pro některé vývozy odborných služeb: Příklad: auditor z EU nemusí mít možnost kontrolovat účet zahraniční společnosti, a proto jako společnost z EU nemůžete své služby do dané země exportovat.
 • Zvláštní omezenípro některá odvětví služeb: Mohou se například vyskytnout omezení a omezení týkající se pojišťovacích služeb. Podobně by některé vývozy produktů finančních služeb mohly vyžadovat, aby na zahraničním trhu byla akceptována „rovnocennost“ (poskytnutá zákonodárci cílové země).

Jaké požadavky musíte zkontrolovat pro spotřebu v zahraničí (způsob 2)?

Ke spotřebě v zahraničí dochází, když zákazník cestuje mimo svou zemi a spotřebovává služby, které poskytujete ve vaší zemi.

 • Ve většině případů jsou požadavky, které byste museli splňovat, stejné jako při poskytování služby na vašem vnitrostátním trhu nebo na trhu EU.

Jaké požadavky musíte zkontrolovat na komerční přítomnost (způsob 3)?

Země mimo EU mohou mít požadavky nebo omezení obchodní přítomnosti, které by vývozci z EU měli vzít v úvahu při investování v těchto zemích.

 • Vyžaduje se přítomnost na místě:
  Některé služby nemohou být poskytovány do zemí mimo EU, aniž by na něm měly místní zastoupení. Tak tomu může být například u některých pojišťovacích služeb. Vaše společnost proto může být nucena zřídit obchodní přítomnost v zahraničí, například založením dceřiné společnosti nebo vstupem do spolupráce s místními společnostmi na zahraničním trhu, např. prostřednictvím společného podniku.
 • Limityzahraničního vlastního kapitálu:
  Některé země uplatňují omezení maximálního povoleného podílu zahraničního vlastního kapitálu, pokud jde o investice.
 • Omezení investic:
  Tato omezení mohou být spojena se zvláštními licencemi nezbytnými pro jednotlivce nebo společnosti nebo s omezeními počtu povolených společností.
 • Omezení týkající se typu právnické osoby:
  Některé zahraniční trhy mohou mít právní předpisy, které umožňují pouze společné podniky, nebo výslovně zakazují jiné právní formy investic, jako je podnik s jediným vlastníkem.
 • Omezení počtu dodavatelů:
  Tato omezení mohou být relevantní, pokud jde o zvláštní licence, které musí mít dodavatelé.
 • Požadavky na státní příslušnost:
  Některá odvětví nebo typy produktů mohou vyžadovat, aby investoři měli licence, které jsou omezeny na jednotlivce, kteří mají státní příslušnost země, do níž chcete vyvážet, nebo mohou vyžadovat, aby byli správci podniku této státní příslušnosti. Rovněž může být omezeno nabývání a užívání pozemků a nemovitostí cizinci.
 • Daňové předpisy: Na zahraniční investice se mohou vztahovat
  zvláštní daňová ustanovení a konkrétní země mohou mít zaveden právní rámec, který zahrnuje diskriminační zdanění zahraničních investic.
 • Finanční omezení: Na přímé zahraniční investice se mohou vztahovat
  určitá finanční omezení. Mohou například zahrnovat omezení týkající se remitencí, kapitálových transferů a přepočtu měn. Přeshraniční fúze a akvizice mohou být rovněž omezeny.

Jaké požadavky musíte zkontrolovat na přítomnost fyzických osob (způsob 4)?

Vývoz služby velmi často vyžaduje dočasný pobyt vašich zaměstnanců v zahraničí na cílovém trhu, aby službu skutečně poskytovali.

Například:

 • inženýr vaší společnosti může potřebovat cestovat za účelem aktualizace stroje/softwaru nebo údržby zařízení. Může však existovat omezení mobility osob při poskytování služeb tímto způsobem.

Požadavky na šetření zahrnují:

 • Požadavky na pobyt:
  Poskytovatelé služeb mohou být povinni být rezidenty cílové země.
 • Požadavky na občanství:
  Poskytovatelé služeb mohou být občany země, do které chcete služby vyvážet.
 • Licenční a certifikační požadavky:
  Poskytovatelé služeb mohou vyžadovat zvláštní licence, osvědčení o odborné přípravě, vzdělání nebo jiná osvědčení o kvalifikaci. Je důležité vědět, zda jsou některá osvědčení platná v cizí zemi. Může se rovněž stát, že je musí poskytovat subjekty cílové země pro určitá povolání/služby.
 • Požadavky na obchodní víza a pracovní povolení:
  Konkrétním příkladem, který se týká dočasného pobytu a vízové povinnosti, je to, zda je pracovníkovi povoleno během pobytu přivézt svého manžela/manželku nebo děti.
 • Testyekonomické potřebnosti/testy trhu práce:
  Některé země mohou po vás nebo vašem zákazníkovi požadovat, abyste prokázali, že místní pracovní síla nemůže uspokojit potřebu služby.
 • Vstupní omezení/kvóty: Na zahraniční poskytování služeb v
  určitých povoláních se mohou vztahovat některá vstupní omezení nebo kvóty.
 • Požadavky na vzdělání a jiné kvalifikační požadavky:
  Je důležité vědět, zda jsou některá osvědčení platná v dané cizí zemi.

Co ještě potřebujete zjistit?

Pokud poskytujete služby do zemí mimo EU, musíte také ověřit, které daňové předpisy platí. To zahrnuje:

 • místní daně
 • Platby DPH

Na vašem vývozním trhu se mohou vztahovat různé daňové předpisy. Na některé služby se mohou vztahovat výjimky v závislosti na zemi, do níž chcete vyvážet, například pokud má vaše společnost v této zemi stálou přítomnost.

Kde můžete nalézt více informací?

 • Agentury na podporu investic
 • Velvyslanectví cílové země
 • exportní poradci a banky
 • Síť Enterprise Europe
 • celní úřady
 • Ministerstva nebo regulační subjekty ve vaší cílové zemi
 • pokyny provýběr obchodních dohod
 • Základní informace o hospodářských vztazích s vaší cílovou zemí
 • Informace o probíhajících jednáních o obchodních dohodách se třetími zeměmi

Váš kontrolní seznam: 4 Kroky k vývozu služby

Před tím, než začnete: Posoudit připravenost vaší společnosti na vývoz

 • Pro posouzení připravenosti vaší společnosti na vývoz se podívejte na kontrolní seznam otázek.
 • Diskutujte o tom, zda je vaše společnost připravena obchodovat se zeměmi mimo EU, nebo o tom, jaké kroky je třeba podniknout v rámci přípravy na budoucí obchodní činnosti mimo EU

Krok 1: Pochopit, jak lze služby vyvážet

 • Rozhodnout, jak chcete svou službu exportovat

Krok 2: Pochopit, jak lze služby vyvážet

 • Zvolte si nový vývozní trh a posoudili obchodní potenciál a konkurenceschopnost vašich služeb (důležité zahrnout náklady související s vývozem do výpočtu cen)
 • Identifikovat potenciální kupující
 • Určete agenturu/instituci/partnera, který vám pomůže při organizaci a formalitách procesu vývozu (např. příprava smluv, kontrola platebních podmínek, úvěruschopnost kupujícího, omezení kapitálových převodů v zemi kupujícího).

Krok 3:Kontrolovat, zda vaše společnost může využít obchodní dohody EU

 • Potvrďte, zda EU uzavřela obchodní dohodu se zemí, do které chcete vyvážet
 • Určit zdroje pro další informace o příslušné obchodní dohodě
 • Prověřte podmínky přístupu na trh pro Vaši službu v listině závazků

Krok 4: Posoudit požadavky na vašem vývozním trhu

 • Posoudit, zda vaše služba může vstoupit na vývozní trh, o který máte zájem, tj. zda platí nějaká omezení nebozákazy
 • Chcete-li své služby poskytovat přes hranice, ověřte si, které požadavky se mohou uplatnit (např. požadavky na povolení nebo povolení)
 • Pokud chcete usadit se na zahraničním trhu, zkontrolujte, jaká omezení mohou platit (např. pokud jde o zahraniční vlastnictví, druh povolených právnických osob nebo schvalovací postupy).
 • Chcete-li, aby některý z vašich zaměstnanců doprovázel službu, kterou exportujete, ověřte si, jaké konkrétní požadavky se mohou uplatnit (např. pokud jde o kvalifikaci, požadavky na státní příslušnost nebo omezení vstupu).
 • Ověřte si, které daňové předpisy se vztahují na poskytování služeb mimo EU
Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy