Příručka pro vývoz služeb

Plánuje vaše společnost vyvážet služby mimo EU? Tento oddíl vám pomůže pochopit, zda je vaše společnost připravena k vývozu, a nastiňuje jednotlivé kroky procesu vývozu.

4 kroky k exportuslužby

 
 

Než začnete pracovat – je vaše společnost připravena obchodovat?

Plánujete poprvé exportovat službu?

Než tak učiníte, zkontrolujte, zda je vaše společnost připravena:

 • Je vaše služba již úspěšná na vašem domácím trhu nebo v jiných zemích EU?
 • Je vaše společnost schopna nabízet tuto službu na zahraničních trzích mimo EU? Disponuje dostatečnými personálními, časovými, finančními a právními zdroji?
 • Je vedení vaší společnosti odhodláno rozšířit se na vývozní trhy mimo EU?
 • Má vaše společnost komplexní finanční/marketingový/obchodní plán s jasně definovanými cíli na podporu vývozu na trhy mimo EU?
 • Má vaše společnost konkrétní strategii, jak tuto službu vyvážet mimo EU? Můžete například vyvézt svou službu přímo svému kupujícímu na vašem vývozním trhu, jako je jiná společnost nebo spotřebitel. Nebo můžete exportovat prostřednictvím platforem elektronického obchodu.
 • Je-li to relevantní, má vaše společnost nezbytnou ochranu duševního vlastnictví v zahraničí?
 • Má vaše společnost kapacitu a odborné znalosti k tomu, aby přizpůsobila svou službu kulturním preferencím nebo různým normám v zemích mimo EU?

Než budete pokračovat, pečlivě zvažte výše uvedené otázky a prodiskutujte je ve své společnosti, abyste se rozhodli, zda jste připraveni vyvézt své služby do zemí mimo EU, nebo jaké kroky je třeba podniknout, abyste se na to připravili.

 

1

Krok č. 1: Porozumět tomu, jak lze služby exportovat

Obvykle existují čtyři různé způsoby vývozu vaší služby na trh mimo EU (rovněž nazývané „způsoby dodávek“). Ty jsou definovány v mezinárodní dohodě, konkrétně Všeobecné dohodě o obchodu službami Světové obchodní organizace.

Přeshraniční poskytování služeb (způsob 1):

 

Pokud má vaše společnost sídlo v jedné zemi a poskytuje služby zákazníkovi v jiné zemi, nazývá se to přeshraniční dodávka.

Hranice překračuje pouze služba.

Tento druh služby je často poskytován prostřednictvím on-line portálů, telefonu nebo e-mailu.

Příklad:

Poradenská společnost v Německu poskytuje zprávy o ekonomické analýze klientské společnosti v Indii.

Mezi další příklady služeb, které jsou často vyváženy přeshraničně, patří:

 • průzkum trhu
 • statistická analýza
 • poradenství v oblasti komunikace, jako jsou poradenské služby v oblasti marketingu
 • odborné služby (např. právní, architektonické, účetní služby)
 • služby v oblasti počítačů
 • telekomunikační služby
 • kurýrní služby

Spotřeba služeb v zahraničí (způsob 2):

 

Pokud vaše společnost poskytuje službu na vašem domácím trhu zahraničnímu zákazníkovi, nazývá se spotřeba služeb v zahraničí.

Zákazník překračuje hranice a využívá služby, které poskytujete na vašem trhu.

Příklad:

Japonský zákazník cestuje do Irska a pobývá v hotelu nebo divácích v restauraci, čímž využívá služby v Irsku.

Komerční přítomnost v zahraničí (způsob 3):

 

Pokud vaše společnost zjistí přítomnost na zahraničním trhu, lze to označovat jako komerční přítomnost v zahraničí.

To zahrnuje otevření dceřiné společnosti, pobočky nebo zastoupení v jiné zemi.

Příklad:

Dánská banka otevírá pobočku v Kanadě nebo se francouzská telekomunikační skupina rozhodne otevřít dceřinou společnost v Austrálii.

Mezi odvětví, v nichž je tato forma poskytování služeb běžná, patří:

 • finanční služby
 • telekomunikační služby
 • environmentální služby,

Obecně se založení nebo nabytí zahraniční společnosti v zahraničí nazývá přímá zahraniční investice.

Když plánujete investici na zahraničním trhu, může země, do níž chcete investovat, uplatnit určitá omezení. Ty závisí na jeho právním rámci a mohou zahrnovat:

 • omezení zahraničního vlastnictví:      
  Obvykle mají podobu omezení podílu na základním kapitálu společností, který mohou mít nerezidenti dané země.
 • omezení týkající se povoleného typu právnických osob:
  Ty mohou zahrnovat zvláštní zákazy některých právnických osob, jako jsou společné podniky nebo podniky s jediným vlastníkem.
 • postupy prověřování a schvalování:
  To může vyžadovat, aby zahraniční investoři prokázali ekonomické přínosy nebo aby získali předchozí souhlas s investicí.
 • omezení zahraničních pracovníků:
  Obvykle mají podobu omezení počtu/procentního podílu cizích státních příslušníků, kteří řídí zahraniční společnosti nebo v nich pracují, a dalších provozních kontrol těchto společností.

Můžete se obrátit na agenturu na podporu investic v zemi, do níž chcete investovat, na místního daňového poradce nebo právníka za účelem uzavření investiční smlouvy a požádat o informace o dalších povinnostech investorů v konkrétním odvětví.

Databáze obchodních překážek vám umožňuje vyhledávat „Překážky související s investicemi“. Tyto překážky jsou rovněž zobrazeny ve výsledcích vyhledávání „Můj obchodní asistent“.

Přítomnost fyzických osob v zahraničí (způsob 4):

 

Pokud zaměstnanec vaší společnosti cestuje do zahraničí, aby dočasně poskytl službu v zemi mimo EU, poskytujete tuto službu prostřednictvím přítomnosti fyzické osoby v zahraničí.

Služby vaší společnosti mohou poskytovat různé druhy pracovníků:

 • osoby převedené v rámci společnosti:
  jedná se o zaměstnance vaší společnosti (často vedoucí pracovníky, vedoucí pracovníky, specialisty), kteří jsou převedeni do obchodní přítomnosti vaší společnosti v zemi mimo EU.
 • obchodní návštěvy:
  jedná se o krátkodobé pobyty v délce několika měsíců (často omezené na 3 měsíce) bez odměny v cizí zemi. Obchodní návštěvy obvykle zastávají ve vaší společnosti vedoucí pozici a odpovídají za založení provozovny na cílovém trhu.
 • smluvní poskytovatelé služeb: jedná
  se o zaměstnance vaší společnosti, kteří poskytují služby na základě smlouvy, kterou máte s konečným spotřebitelem v zahraničí. Smluvní poskytovatelé služeb jsou vysíláni do zahraničí, protože vaše společnost nemá v zahraničí žádnou obchodní přítomnost a jejich dočasný pobyt v zahraničí je nezbytný pro plnění smlouvy o poskytování služeb.

Kromě těchto kategorií zaměstnanců společností spadají do přítomnosti fyzických osob v zahraničí i nezávislí odborníci, kteří jsou samostatně výdělečně činní:

 • nezávislí odborníci: jedná
  se o osoby samostatně výdělečně činné, které poskytují služby na základě smlouvy o poskytování služeb v zahraničí.

Mezi odvětví, která často poskytují služby prostřednictvím zaměstnanců v zahraničí, patří služby IKT, inženýrské nebo odborné služby nebo jiné služby, které jsou závislé na poprodejní podpoře.

Příklady:

 • společnosti působící v oblasti informačních technologií, které vysílají své odborníky v oblasti IT, aby poskytli poradenství ohledně projektu nebo instalovali software na místní úrovni
 • inženýrské společnosti, které vysílají své zaměstnance pro operace na místě na projekty
 • právníci cestující za účelem poradenství zákazníkům se sídlem v jiné zemi
 • průmyslové společnosti, které vysílají své zaměstnance na plánovací a údržbářské služby.

Obecně platí, že stejná služba může být poskytována v různých režimech:
Právní služby mohou být například poskytnuty zákazníkovi prostřednictvím e-mailu (způsob 1), usazené pobočky v zahraničí (způsob 3) nebo přítomnosti advokáta v zahraničí (způsob 4).

 

2

Krok 2: Najděte si trh a kupce

Chcete-li vyvážet služby mimo EU, měli byste nejprve určit trh a kupce vaší služby.

 • Obchodníkomory vám mohou poskytnout informace o různých trzích a obchodních partnerech a nasměrovat vás k příslušným zprávám.
 • Pomoci mohou být poskytovatelé zpráv specifických pro obchod nebo agentury na podporu obchodu ve vaší zemi nebo na vašem vybraném vývozním trhu, které zahrnují analýzu trhu a hodnocení obchodních příležitostí. Tyto subjekty často poskytují studie o klíčových vývozních odvětvích.
 • Poradenství mohou poskytovat i konzultanti v oblasti vývozu a příslušné banky.

Jak vybrat cílové trhy?

Prověřit potenciální vývozní trhy s cílem posoudit, zda existuje poptávka po vašem výrobku, a zvážit, zda by byl váš výrobek konkurenceschopný na vývozním trhu?

 

Podívejte se na obchodní statistiky vašeho potenciálního cílového trhu.

Dovozní statistiky mohou ukázat, zda země, do které chcete vyvážet, již vaši službu dováží, odkud dovoz pochází a zda na trhu již existuje vysoká nabídka vašeho druhu služby.

Jak najít potenciální kupující?

Poté, co zvolíte jeden nebo více cílových trhů, je dalším krokem identifikace potenciálních obchodních partnerů a obchodních kontaktů.

Partnery a kontakty naleznete na adrese:

 

 • veletrhy organizované speciálně pro kupující a prodávající, aby se mohli setkat. Síť Enterprise Europe Network například pořádá pravidelné akce zaměřené na navazování kontaktů pro konkrétní odvětví, jichž se účastní i společnosti ze zemí mimo EU.
 • akce nebo pomoc poskytovaná obchodními komorami za účelem navázání kontaktů mezi potenciálními obchodními partnery.

Můžete si také ověřit, zda máte povolení prodávat vládě na vašem potenciálním vývozním trhu.

 

 

3

Fáze 3: Zjistěte si, zda vaše společnost může využít obchodní dohody EU

EU často uzavírá dvoustranné obchodní dohody se zeměmi mimo EU.

Zjistěte si, zda EU uzavřela obchodní dohodu se zemí, do níž chcete vyvážet, v sekci „Trhy“.

Obchodní dohody EU se mohou vztahovat na obchod službami v klíčových odvětvích a často snižují nebo dokonce odstraňují překážky vývozu v těchto odvětvích. Mezi příklady těchto klíčových odvětví patří:

 • finanční služby
 • telekomunikace
 • námořní doprava
 • profesionální služby
 • digitální obchod

Jaké výhody přinášejí obchodní dohody vašim přímým zahraničním investicím

Má-li EU s danou zemí uzavřenou obchodní dohodu, mohou být překážky pro přímé zahraniční investice v určitých odvětvích omezeny nebo dokonce odstraněny a může zahrnovat zvláštní ustanovení o investicích, která právně zavazují úroveň ochrany zahraničních investic.

 

Obchodní dohody EU

 • vytvořit stabilnější a předvídatelnější soubor pravidel při obchodování se zahraničními trhy
 • zajistit, aby právní předpisy zemí mimo EU nediskriminovaly služby EU
 • vytvořit nové a lepší vývozní příležitosti pro vaši společnost a usnadnit investice do zahraničí.

Co když se na můj útvar nevztahuje dohoda EU?

Pokud EU ještě nemá obchodní dohodu se zemí, do které chcete vyvážet, nebo pokud se na vaše odvětví, které je předmětem zájmu, konkrétní dohoda nevztahuje, měli byste:

zkontrolujte podmínky přístupu na trh uvedené ve Všeobecné dohodě WTO o obchodu službami.

Členové WTO uvádějí ve své listině závazků své překážky vývozu služeb.

 

4

Krok 4: Posoudit požadavky na vašem vývozním trhu

 

 • Požadavky budou záviset na tom, jak chcete vyvážet (viz krok 2) a na vašem cílovém trhu.

Podrobné informace o konkrétních požadavcích na vybraném cílovém trhu můžete prošetřit v části věnované trhu.

Jaké požadavky musíte zkontrolovat u přeshraničního dodání (způsob 1)?

 • Požadavky na povolení a licence: Vaše společnost možná potřebuje získat určité licence, aby mohla poskytovat služby na vývozním trhu.
 • Požadavek vzájemného uznávání diplomů a kvalifikací: Příslušné diplomy poskytovatelů služeb a další kvalifikace musí být přijaty zemí, do které chcete vyvážet, aby vám bylo umožněno poskytovat své služby do zahraničí. To platí pro některé vývozy odborných služeb: Příklad: auditor EU nemusí mít možnost kontrolovat účet zahraniční společnosti, a proto jako společnost z EU nemůžete svou službu do dané země vyvážet.
 • Zvláštní omezení pro některá odvětví služeb: Například se mohou vyskytnout omezení a omezení pojišťovacích služeb. Podobně by některé vývozy produktů finančních služeb mohly vyžadovat, aby byla na zahraničním trhu akceptována „rovnocennost“ (poskytovaná zákonodárci cílových zemí).

Jaké požadavky musíte zkontrolovat, pokud jde o spotřebu v zahraničí (způsob 2)?

Ke spotřebě v zahraničí dochází, když zákazník cestuje mimo svou zemi a spotřebovává službu, kterou poskytujete ve své zemi.

 • Ve většině případů jsou požadavky, které byste museli splňovat, stejné jako při poskytování služby na vašem vnitrostátním trhu nebo na trhu EU.

Jaké požadavky musíte zkontrolovat na komerční přítomnost (způsob 3)?

Země mimo EU mohou mít požadavky na obchodní přítomnost nebo omezení, které by vývozci z EU měli při investování v těchto zemích zohlednit.

 • Vyžadována místní přítomnost:
  některé služby nemohou být poskytovány do zemí mimo EU bez místní přítomnosti na tomto trhu. Může tomu tak být například u některých pojišťovacích služeb. Může se tedy stát, že vaše společnost bude muset zřídit obchodní přítomnost v zahraničí, například založením dceřiné společnosti nebo vstupem do spolupráce s místními společnostmi na zahraničním trhu, např. prostřednictvím společného podniku.
 • Horní hranicezahraničního vlastního kapitálu:
  některé země uplatňují omezení týkající se maximálního povoleného podílu zahraničního kapitálu, pokud jde o investice.
 • Omezení investic:
  tato omezení mohou být spojena se zvláštními licencemi, které jsou nezbytné pro jednotlivce nebo společnosti, nebo s omezeními počtu povolených společností.
 • Omezení typu právnické osoby:
  některé zahraniční trhy by mohly mít právní předpisy, které by umožňovaly pouze společné podniky nebo výslovně zakazovaly jiné právní formy investic, jako je například podnik s jediným vlastníkem.
 • Omezení počtu dodavatelů:
  tato omezení mohou být relevantní, pokud jde o zvláštní licence, které musí mít dodavatelé.
 • Požadavky na státní příslušnost:
  některá odvětví nebo typy produktů mohou vyžadovat, aby investoři měli licence, které jsou omezeny na jednotlivce, kteří mají státní příslušnost země, do níž chcete vyvážet, nebo mohou vyžadovat, aby vedoucí provozovny měli tuto státní příslušnost. Rovněž může být omezeno nabývání a užívání pozemků a nemovitostí cizinci.
 • Daňová ustanovení: na zahraniční investice se mohou vztahovat
  zvláštní daňová ustanovení a konkrétní země by mohly mít zaveden právní rámec, který zahrnuje diskriminační zdanění zahraničních investic.
 • Finanční omezení: na přímé zahraniční investice se mohou vztahovat
  určitá finanční omezení. Mohou například zahrnovat omezení týkající se remitencí, kapitálových transferů a přepočtu měny. Přeshraniční fúze a akvizice mohou být rovněž omezeny.

Jaké požadavky musíte ověřit, zda se jedná o fyzické osoby (způsob 4)?

Vývoz služby velmi často vyžaduje dočasný pobyt vašich zaměstnanců v zahraničí na cílovém trhu, aby mohli službu skutečně poskytovat.

Například:

 • inženýr vaší společnosti může být nucen cestovat za účelem aktualizace stroje/softwaru nebo údržby zařízení. Při poskytování služeb tímto způsobem však může být omezena mobilita osob.

Mezi požadavky na šetření patří:

 • Požadavky na pobyt:
  poskytovatelé služeb mohou být v cílové zemi rezidenty.
 • Požadavky na občanství:
  poskytovatelé služeb mohou být občany země, do které chcete služby vyvážet.
 • Požadavky na udělování licencí a certifikaci:
  poskytovatelé služeb mohou vyžadovat zvláštní licence, odbornou přípravu, vzdělání nebo jiná osvědčení o kvalifikaci. Je důležité vědět, zda jsou určitá osvědčení platná v cizí zemi. Může se rovněž stát, že musí být poskytovány subjekty cílové země pro určitá povolání/služby.
 • Požadavky na obchodní víza a pracovní povolení:
  Jedním z konkrétních příkladů souvisejících s dočasným pobytem a vízovou povinností je to, zda je zaměstnanci povoleno převézt manžela/manželku nebo děti během pobytu.
 • Testyekonomické potřebnosti/testy trhu práce:
  některé země mohou od vás nebo vašeho zákazníka požadovat, aby prokázali, že místní pracovní síla nemůže uspokojit potřebu služby.
 • Omezení vstupu/kvóty:
  určitá omezení vstupu nebo kvóty se mohou vztahovat na zahraniční poskytování služeb v konkrétních profesích.
 • Požadavky na vzdělání a další kvalifikační požadavky: je
  důležité vědět, zda jsou určitá osvědčení platná v dané cizí zemi.

Jaké další informace potřebujete zjistit?

Pokud poskytujete služby do zemí mimo EU, musíte si také ověřit, jaké daňové předpisy platí. To zahrnuje:

 • místní daně
 • Platby DPH

Na vašem vývozním trhu mohou platit různé daňové předpisy. Na některé služby se mohou vztahovat výjimky v závislosti na zemi, do které chcete vyvážet, například pokud má vaše společnost v dané zemi stálou přítomnost.

Kde můžete nalézt více informací?

Kontrolní seznam: 4 kroky k exportu služby

Před tím, než začnete: Posoudit připravenost vaší společnosti na vývoz

 • Podívejte se na kontrolní seznam otázek pro posouzení připravenosti vaší společnosti na vývoz
 • Prodiskutovat a rozhodnout, zda je vaše společnost připravena obchodovat se zeměmi mimo EU, nebo jaké kroky je třeba učinit v rámci přípravy na budoucí obchodní činnosti mimo EU

Krok č. 1: Porozumět tomu, jak lze služby exportovat

 • Rozhodnutí o tom, jak chcete svou službu exportovat

Krok 2: Porozumět tomu, jak lze služby exportovat

 • Vyberte si nový vývozní trh a zhodnoťte obchodní potenciál a konkurenceschopnost vašich služeb (důležité je zahrnout náklady související s vývozem do cenových výpočtů)
 • Určete potenciální kupující
 • Určete agenturu/instituci/partnera, které vám pomohou při organizaci a formalitách procesu vývozu (např. příprava smluv, kontrola platebních podmínek, úvěruschopnost kupujícího, omezení kapitálových transferů v zemi kupujícího)

Krok 3: Kontrola, zda vaše společnost může využívat výhod obchodní dohody EU

 • Potvrďte, zda EU uzavřela obchodní dohodu se zemí, do které chcete vyvézt
 • Určete zdroje pro více informací o příslušné obchodní dohodě
 • Zkontrolujte podmínky přístupu na trh pro vaši službu v listině závazků

Krok 4: Posoudit požadavky na vašem vývozním trhu

 • Zjistěte, zda je vaše služba oprávněna vstoupit na vývozní trh, o který máte zájem, tj. zda platí nějaká omezení nebo zákazy
 • Chcete-li poskytovat své služby přes hranice, zkontrolujte, jaké požadavky lze uplatnit (např. požadavky na povolení nebo licence).
 • Chcete-li zjistit přítomnost na zahraničním trhu, zkontrolujte, jaká omezení lze uplatnit (např. omezení týkající se zahraničního vlastnictví, typu povolených právnických osob nebo schvalovacích postupů).
 • Chcete-li, aby některý z vašich zaměstnanců doprovázel službu, kterou vyvážíte, zkontrolujte, jaké konkrétní požadavky lze uplatnit (např. požadavky na kvalifikaci, pracovní povolení, státní příslušnost nebo omezení vstupu).
 • Zjistěte, které daňové předpisy se vztahují na poskytování služeb mimo EU
Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy