Obchodní dohoda mezi EU a Kolumbií-Peru-Ekvádorem

Obchodní dohoda mezi EU a Kolumbií-Ekvádorem a Peru zahrnuje úplnou nebo částečnou liberalizaci celních sazeb, podstatné bezcelní kvóty, odstranění regulačních nebo technických necelních překážek a zavedení opatření usnadňujících obchod, jako jsou celní režimy. Obchodní dohoda rovněž liberalizuje pohyb kapitálu, investice a trhy s veřejnými zakázkami. V neposlední řadě dohoda zavazuje strany k dodržování lidských práv, k zaručení zaměstnaneckých práv a k zajištění odpovídající úrovně ochrany životního prostředí.

Dohoda v kostce

Komplexní obchodní dohoda EU s Kolumbií a Peru se prozatímně uplatňuje s Peru od 1. března 2013 a s Kolumbií od 1. srpna 2013.

Dne 1. ledna 2017 se k dohodě připojil také Ekvádor.

Úplné znění a přílohy dohody s Kolumbií, Peru a Ekvádorem.

Seznam všech změn a příloh dohody je k dispozici na internetových stránkách GŘ TRADE.

V důsledku toho má EU nyní preferenční obchodní dohodu se třemi zeměmi Andského společenství (výjimkou je Bolívie). Bolívie v současné době využívá všeobecného systému preferencí EU (GSP), a to i prostřednictvím zvláštního pobídkového režimu pro udržitelný rozvoj a správu věcí veřejných známého jako GSP+. Bolívie by rovněž mohla požádat o jednání o přistoupení k obchodní dohodě, pokud by si to přála.

Jaké jsou přínosy pro váš podnik?

Obchodní dohoda mezi EU na jedné straně a Kolumbií, Peru a Ekvádorem na straně druhé otevřela trhy na obou stranách a stanoví

 • stabilnější a předvídatelnější podnikatelské prostředí
 • lepší podmínky pro obchod prostřednictvím nových pravidel týkajících se necelních překážek, hospodářské soutěže, transparentnosti a práv duševního vlastnictví
 • snížená nebo nulová cla pro téměř veškeré zboží
 • lepší přístup k veřejným zakázkám a investičním trhům

Liberalizovány jsou rovněž běžné platby a pohyb kapitálu. To usnadňuje volný pohyb služeb, investic a usazování.

 

Obchodní vztahy mezi EU a Kolumbií, Ekvádorem a Peru

Nejvyšším vývozem z EU do tří andských zemí jsou průmyslové výrobky, zejména stroje a dopravní zařízení, jakož i chemické výrobky.

Nejvyšší dovoz z Kolumbie, Peru a Ekvádoru do EU zase tvoří zemědělské produkty, paliva a těžební produkty.

Sazby

Obchodní dohoda mezi EU a Kolumbií-Peru-Ekvádorem poskytuje lepší přístup na trh tím, že snižuje nebo odstraňuje cla na důležité zboží pro dvoustranný obchod.

EU

Během přechodného období EU odstraňuje cla na téměř veškerý vývoz pocházející z Kolumbie, Peru a Ekvádoru, s výjimkou některých druhů zeleniny a ovoce.

Pro konkrétní citlivé produkty jsou zavedeny celní kvóty. To znamená, že každý rok lze bez cla obchodovat pouze s omezeným množstvím citlivých produktů. Produkty, na které se vztahují celní kvóty, jsou

 • houby
 • kukuřice cukrová
 • bonbóny
 • skot
 • kravské mléko
 • rum
 • cukr
 • jogurt
 • banány

Tyto kvóty jsou spravovány na základě zásady „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“. Lhůta pro podání žádosti je od 1. ledna do 31. prosince. Pokud jakýkoli dovoz, který dorazí do EU, tyto celní kvóty překročí, použije se clo podle doložky nejvyšších výhod.

Konkrétní ustanovení týkající se celních sazeb podle kategorie produktů a použitelných celních kvót v

Kolumbie, Ekvádor, Peru

Kolumbie, Peru a Ekvádor rovněž poskytují celní výhody Evropské unii. Vzhledem k asymetrii na úrovni rozvoje stran je liberalizace postupná a šíří se až po dobu 17 let. Jakmile budou všechna snížení cel provedena

 • všechny průmyslové produkty a produkty rybolovu EU budou za určitých podmínek vyváženy bezcelně do Peru, Kolumbie a Ekvádoru.
 • většina zemědělských produktů EU bude rovněž vyvážena bezcelně. Seznam citlivých produktů je však z liberalizace vyloučen, zatímco jiné podléhají celním kvótám.

Konkrétní ustanovení týkající se odstraňování cel a použitelných kvót v

 

Před exportem

Pravidla původu

 

Aby byl váš produkt způsobilý pro preferenční zacházení, musí splňovat pravidla původu podle dohody. Podívejte se na interaktivní „Nástroj pro sebehodnocení pravidel původu (ROSA) v mém obchodním asistentovi, kde posoudí, zda váš produkt splňuje pravidla původu, a zjistěte, jak připravit správné dokumenty.

Obecné informace o pravidlech původu a postupech původu lze nalézt v tomto oddíle.

Původ je „hospodářská státní příslušnost“ obchodovaného zboží. Pokud jste v tomto tématu nový, najděte úvod k hlavním pojmům v oddíle „Zboží“.

Pravidla původu

Kde mohu najít pravidla původu?

Pravidla původu jsou stanovena v příloze II týkající se definice pojmu „původní produkty“ a metod správní spolupráce. Odkaz odkazuje na konsolidované znění zohledňující přistoupení Ekvádoru v roce 2016 (Úř. věst. L 356, 24.12.2016, s. 1093).

Je můj produkt „původní“ podle obchodní dohody?

Aby měl váš produkt nárok na nižší nebo nulovou preferenční celní sazbu podle obchodní dohody mezi EU a Kolumbií, Ekvádorem a Peru, musí pocházet z EU nebo ze signatářské andské země. Produkt se považuje za původní, pokud je

 • zcela získané v EU nebo v signatářské andské zemi
 • vyrobeno v EU nebo v signatářské andské zemi za použití nepůvodních materiálů a splňuje specifická pravidla pro daný produkt stanovená v dodatku 2. Viz dodatek 1 „Úvodní poznámky“ pro specifická pravidla původu produktu. Viz také dodatek 2A, pokud jde o alternativní pravidla specifická pro jednotlivé produkty.

 

Příklady hlavních typů pravidel specifických pro jednotlivé produkty v obchodních dohodách EU

 • pravidlo přidané hodnoty – hodnota všech nepůvodních materiálů v produktu nesmí přesáhnout určité procento ceny produktu ze závodu
 • změna sazebního zařazení – výrobní proces vede ke změně sazebního zařazení mezi nepůvodní materiály a konečný produkt – například výroba papíru (harmonizovaný systém kapitoly 48) z nepůvodní buničiny (harmonizovaný systém kapitola 47)
 • zvláštní operace – vyžaduje se specifický výrobní proces, například spřádání vláken do příze – tato pravidla se většinou používají v textilním oděvním a chemickém odvětví.

Tipy a triky, které pomohou dodržovat pravidla specifická pro jednotlivé produkty

Předpokládá se dodatečná flexibilita, která vám pomůže dodržovat pravidla specifická pro jednotlivé produkty, jako jsou tolerance nebo kumulace.

Přípustná odchylka

 • pravidlo tolerance umožňuje výrobci použít nepůvodní materiály, které jsou obvykle zakázány specifickým pravidlem produktu, až do výše 10 % ceny produktu ze závodu.
 • tuto přípustnou odchylku nelze použít k překročení prahu maximální hodnoty nepůvodních materiálů uvedených ve specifických pravidlech pro produkty.
 • zvláštní tolerance se vztahují na textilie a oděvy zařazené v kapitolách 50 až 63 HS, které jsou zahrnuty v poznámkách 5 až 6 dodatku 1 „Úvodní poznámky“ ke specifickým pravidlům původu produktu

Kumulace

Obchodní dohoda mezi EU a Kolumbií, Ekvádorem a Peru stanoví několik způsobů kumulace původu

 • dvoustranná kumulace umožňuje při posuzování, zda je konečný produkt původní, započítat materiály pocházející ze signatářské andské země jako materiály pocházející z EU (a naopak)
 • diagonální kumulace mezi EU, Kolumbií, Ekvádorem a Peru
 • diagonální kumulace umožňuje, aby materiály pocházející z Kostariky, Salvadoru, Guatemaly, Hondurasu, Nikaraguy, Panamy a Venezuely byly za určitých podmínek považovány za pocházející z Kolumbie, Ekvádoru a Peru, jsou-li použity při výrobě produktu

 

Jak diagonální kumulace působí?

K diagonální kumulaci dochází mezi několika různými zeměmi, které sdílejí stejná pravidla původu a mají mezi sebou obchodní dohody. Je tomu tak v případě, kdy výrobce zboží v jedné z těchto zemí může dovážet materiály a používat je, jako kdyby pocházel ze své vlastní země. Například podle PEM úmluvy může moldavský obchodník, který tvoří oděvy pro vývoz do EU, používat k výrobě oděvů tkaniny pocházející z Moldavska, Gruzie a Ukrajiny (a/nebo jakékoli jiné strany PEM Covention). Požadavek na dvojí přeměnu (tj. vyráběný z příze) byl splněn a při vývozu do EU se považuje za pocházející z Moldavska, a proto bude mít prospěch z volného přístupu na trh EU.

Jiné požadavky

Výrobek musí rovněž splňovat všechny ostatní použitelné požadavky uvedené v protokolu, jako je pravidlo přímé přepravy.

Pravidlo přímé dopravy

Původní produkty musí být přepravovány z EU do signatářské andské země (a naopak) bez dalšího zpracování ve třetí zemi.

Překládka nebo dočasné uskladnění ve třetí zemi je povoleno, pokud produkty zůstávají pod celním dohledem a nejsou předmětem jiných operací než

 • vykládka
 • opětovné naložení
 • jakákoli operace určená k jejich uchování v dobrém stavu

Původní produkty mohou být přepravovány potrubím přes území jiné než území EU nebo signatářských andských zemí.

Celním orgánům země dovozu se předloží důkaz o splnění těchto podmínek.

Navracení cla

Na základě obchodní dohody mezi EU a Kolumbií, Ekvádorem a Peru je povoleno vracení cel dříve zaplacených z nepůvodních materiálů použitých k výrobě produktu, který je vyvážen v rámci preferenční celní sazby.

Postupy týkajícíse původu

Oddíl 4 o důkazu o původu a oddíl 5 o opatřeních pro správní spolupráci stanoví postupy pro původ související s žádostí o preferenční sazebník a ověřování celními orgány.

Jak žádat o preferenční sazbu

Aby mohli využívat preferenční celní sazby, musí dovozci předložit doklad o původu, který může být buď

Doklad o původu se nevyžaduje, pokud celková hodnota produktů nepřesahuje

 • 500 EUR za malá balení
 • 1 200 EUR za osobní zavazadla

Průvodní osvědčení EUR.1

 • Dodatek 3 obsahuje vzor osvědčení EUR.1 a pokyny, jak jej vyplnit.
 • Průvodní osvědčení EUR.1 vydávají celní orgány země vývozu.
 • vývozce žádající o osvědčení by měl být připraven předložit doklady prokazující status původu dotčených produktů.

Prohlášení o původu

Vývozci mohou sami prohlásit, že jejich produkt pochází z EU nebo z Kolumbie, Peru a Ekvádoru, a to předložením prohlášení o původu. Prohlášení o původu může vyhotovit

 • schválený vývozce
 • vývozce, pokud celková hodnota produktů nepřesahuje 6 000 EUR.
Schválení vývozci

Vývozci podle této dohody mohou požádat své celní orgány o povolení vyhotovovat prohlášení o původu pro produkty jakékoli hodnoty.

Celní orgány mohou v případě zneužití odejmout status schváleného vývozce.

Jak vyhotovit prohlášení o původu
 • vývozce by měl na faktuře, dodacím listu nebo jiném obchodním dokladu identifikujícím produkt napsat, orazítkovat nebo vytisknout následující prohlášení (dodatek 4)
  • „Vývozce produktů uvedených v tomto dokladu (celní [nebo příslušné vládní] povolení č. ...) prohlašuje, že není-li jasně uvedeno jinak, mají tyto produkty... preferenční původ.“
 • znění prohlášení o původu může být vyhotoveno v kterémkoli z úředních jazyků EU.
 • prohlášení o původu musíte podepsat ručně. Jste-li schváleným vývozcem, jste od této povinnosti osvobozeni za předpokladu, že se svým celním orgánům písemně zavážete, že přijímáte plnou odpovědnost za jakékoli prohlášení, které vás identifikuje.
 • při vyplňování prohlášení o původu byste měli být připraveni předložit doklady prokazující status původu vašich produktů.
 • prohlášení o původu může vývozce vyhotovit při vývozu produktů, jichž se týká, nebo po vývozu pod podmínkou, že je do země dovozu předloženo nejpozději dva roky po dovozu produktů, jichž se týká.

 Ověření původu

Celní orgány mohou ověřit, zda je dovezený produkt skutečně původní nebo zda splňuje jiné požadavky na původ. Ověření je založeno na

 • správní spolupráce mezi celními orgány dovážejících a vyvážejících stran
 • kontroly prováděné místními celními orgány (návštěvy dovážející strany u vývozce nejsou povoleny)

Jakmile je ověření ukončeno, orgány země vývozu učiní konečné rozhodnutí o původu a informují orgány dovážející země o výsledcích.

Požadavky na výrobky 

Technická pravidla a požadavky

Technická pravidla definují zvláštní vlastnosti, které by výrobek měl mít, pokud jde o jeho konstrukci, označování, označování, balení, funkčnost a vlastnosti, které jsou navrženy tak, aby chránily lidské zdraví a bezpečnost, jakož i normy v oblasti životního prostředí. Pro obchodníky však může být nákladné dodržovat různé požadavky na různých trzích.

V rámci obchodní dohody spolupracují EU a tři andské země v oblasti dozoru nad trhem, technických předpisů, norem a postupů posuzování shody. Strany usilují o transparentnost a zveřejňují všechny technické předpisy. Tato spolupráce usnadňuje obchod obecně, a zejména s výrobky, jako jsou léčivé přípravky, zdravotnické prostředky, optické nástroje, automobilový průmysl a další typy strojních zařízení.

Partneři dohlížejí na výsledky posuzování shody vydané příslušnými orgány, jakož i na uzavírání dohod o uznání s certifikačními orgány. To přispívá k harmonizaci postupů posuzování shody mezi oběma regiony.

Označování

Dohoda stanoví inovativní pravidla pro označování, která omezují množství informací požadovaných na trvalém štítku. Tím se zabrání zatěžujícím a zbytečným štítkům, které nejsou pro spotřebitele nezbytně důležité.

 • předchozí schválení registrace štítků se již nevyžaduje, ledaže jsou štítky nezbytné pro ochranu zdraví lidí, zvířat nebo rostlin.
 • mezinárodní piktogramy a nomenklatura na etiketách výrobků jsou povoleny.
 • u textilu a obuvi jsou informace, které musí výrobci uvádět na trvalých štítcích, omezené, což znamená, že nestálé štítky se používají pouze k uvádění dalších informací, je-li to nezbytné.

Kolumbie – kontakty pro technické požadavky

Ekvádor – kontakty pro technické požadavky

Peru – kontakty pro technické požadavky

Požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost (SPS)

Obchodní dohoda mezi EU a Kolumbií-Peru-Ekvádorem zajišťuje rovnováhu mezi obchodem usnadňujícím harmonizaci sanitárních a fytosanitárních pravidel a ochranou stávajících vnitrostátních hygienických předpisů, čímž zajišťuje, aby nebyly ohroženy normy.

Dohoda stanoví harmonizaci sanitárních a fytosanitárních opatření, včetně zvláštních pravidel a postupů pro inspekce prováděné vnitrostátními institucemi, ověřování informací, transparentnost a výměnu informací.

Dohoda rovněž stanoví zřízení Podvýboru pro sanitární a fytosanitární opatření pro řešení veškerých problémů, které by mohly v této oblasti vyvstat, jakož i pro sledování a sledování sanitárních a fytosanitárních opatření prováděných všemi stranami této dohody. Podvýbor například dosáhl značného pokroku, pokud jde o získání skutečného přístupu zemědělských a potravinářských produktů z EU na kolumbijský trh.

Kolumbie – kontakty pro sanitární a fytosanitární požadavky (SPS)

Ekvádor – kontakty pro sanitární a fytosanitární požadavky

Peru – kontakty pro sanitární a fytosanitární požadavky

Technické překážky obchodu

Ačkoli jsou technická pravidla důležitá, někdy mohou působit jako překážky mezinárodního obchodu, a mohou tedy pro vás jako vývozce představovat značnou zátěž.

 

 • pokud se domníváte, že se potýkáte s obchodní překážkou, která zpomaluje váš podnik nebo vám brání ve vývozu, můžete nám sdělit
 • napište, co zastavujete vývoz do Kolumbie, Ekvádoru nebo Peru prostřednictvím on-line formuláře, poté EU provede analýzu vaší situace a přijme vhodná opatření.

Kontaktujte nás

Celní prohlášení a postupy celního odbavení

Dohoda zajišťuje transparentnější a jednodušší celní postupy s cílem usnadnit obchod a snížit náklady pro podniky.

Pokyny pro jednotlivé kroky popisují různé druhy dokumentů, které byste měli připravit pro celní odbavení svých produktů.

V závislosti na vašem produktu mohou celní orgány požadovat všechny nebo některé z níže uvedených prvků.

 • obchodní faktura (vyhledejte konkrétní požadavky týkající se její formy a obsahu v mém obchodním asistentovi)
 • výčet položek zásilky
 • dovozní licence pro určité zboží
 • osvědčení prokazující soulad vašeho výrobku s povinnými výrobními předpisy, jako jsou požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost, označování a balení
 • doklad o původu – prohlášení o původu

V zájmu větší jistoty můžete předem požádat o závazné informace o sazebním zařazení zboží a/nebo o závazné informace o původu zboží.

Podrobné informace o tom, které dokumenty musíte předložit k celnímu odbavení vašeho výrobku, naleznete na stránkách My Trade Assistant.

Postupy prokazování a ověřování původu

Popis toho, jak prokázat původ vašich produktů za účelem uplatnění preferenčních celních sazeb, a popis pravidel týkajících se ověřování původu celními orgány viz výše uvedený oddíl o pravidlech původu.

Informace o celních režimech dovozu a vývozu obecně naleznete na internetových stránkách GŘ pro daně a celní unii.

Duševní vlastnictví a zeměpisná označení

Obchodní dohoda poskytuje silnější ochranu práv duševního vlastnictví pro váš dovoz/vývoz do Kolumbie, Ekvádoru nebo Peru a z této země.

Hlava VII Obchodní dohody mezi EU a Kolumbií-Peru-Ekvádorem znovu potvrzuje závazky stran dohody TRIPS a Úmluvy o biologické rozmanitosti a přiznává jim jak národní zacházení, tak zacházení podle nejvyšších výhod. To znamená, že s vaším duševním vlastnictvím v Kolumbii, Ekvádoru nebo Peru bude zacházeno stejně jako s duševním vlastnictvím státních příslušníků těchto zemí.

Kolumbie, Ekvádor a Peru rovněž pozměnily a přijaly nové právní předpisy s cílem začlenit regionální speciality a zeměpisná označení podobným způsobem jako EU.

Obchod se službami

Obchodní dohoda si vzájemně otevírá trhy se službami v obou regionech a poskytuje právní jistotu a předvídatelnost, kterou potřebujete jako poskytovatel služeb. Jde nad rámec závazků přijatých v rámci Všeobecné dohody WTO o obchodu službami, neboť upevňuje přístup k důležitým odvětvím, jako jsou telekomunikace, finanční a podnikatelské služby, environmentální služby, distribuční služby a neslužby, a zároveň vyhrazuje stranám právo změnit aspekty zvláštního významu (např. omezení minimálního procentního podílu pracovní síly, která musí být místní, počítačové služby používané v přeshraniční činnosti a pomocné služby využívané v letecké dopravě).

Obchodní dohoda rovněž zajišťuje, že nebudete diskriminováni jako poskytovatelé služeb v odvětvích, která jsou vám otevřena.

Viz hlava IV Obchod se službami, usazování a elektronický obchod.

Přeshraniční poskytování a usazování služeb

Dohoda umožňuje téměř úplný přístup na trh pro přeshraniční služby a pro usazování v celé řadě oblastí, včetně finančních služeb, odborných služeb, námořní dopravy a telekomunikačních služeb.

Na přeshraniční poskytování bankovních a železničních dopravních služeb se vztahuje několik omezení, jako jsou omezení týkající se ochrany menšin.

Viz příloha VIII (Seznam závazků týkajících se přeshraničního poskytování služeb)

Nediskriminační omezení platí rovněž pro usazování v odvětví distribuce a životního prostředí.

Přílohy VII (Seznam závazků týkajících se usazování)

Pohyb osob

Krátkodobé obchodní návštěvy EU mohou dočasně pobývat v Kolumbii, Ekvádoru a Peru a naopak. To zahrnuje poskytovatele služeb, kteří uzavřeli smlouvu o poskytování služby v Evropské unii konečnému spotřebiteli (architektura, inženýrství, lékařské služby, výzkum a design, průzkum trhu, veletrhy, cestovní ruch).

Viz příloha IX (Výhrady týkající se dočasné přítomnosti fyzických osob za účelem podnikání).

Zadávání veřejných zakázek

Obchodní dohoda mezi EU a Kolumbií-Ekvádorem a Peru umožňuje společnostem z EU podávat nabídky a soutěžit v partnerských zemích za stejných podmínek jako domácí společnosti.

Příloha XII dohody stanoví pravidla pro zadávání veřejných zakázek. Popisuje, na které subjekty se dohoda vztahuje, jakož i výrobky a služby, které mohou být předmětem zadávání veřejných zakázek. Uvádí rovněž vyloučené oblasti, jako je nabývání nebo pronájem půdy, daňové nebo depozitní agentury a veřejné služby zaměstnanosti.

Dohoda rovněž stanoví obecné zásady zadávání veřejných zakázek, včetně nabídkových řízení, používání elektronických médií, pravidel původu a náhrad.

Kolumbie – kontakty pro zadávání veřejných zakázek

Ekvádor – kontakty pro zadávání veřejných zakázek

Peru – kontakty pro zadávání veřejných zakázek

Odkazy, kontakty a dokumenty

Kolumbie

Národní instituce – Kolumbie

Centrální banka Kolumbie

Carrera 7, č. 14–78, Cundinamarca, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: +57 1 343 1111

Fax: +57 1 2861686

Národní ředitelství daní a cel (DIAN)

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN)

NIVEL Central, Carrera 8, č. 6–64, Edificio San Agustín, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: +57 1 6079999

Fax: +57 1 3337841

Zastoupení, obchodní komory a obchodní sdružení – Kolumbie

Delegace Evropské unie v Kolumbii

Calle 116 número 7–15, interiér 2, piso 12, Edificio Cusezar, Barrio Santa Bárbara, Bogotá D.C., COLOMBIA

Tel.: +57 1 7477700

Fax: +57 1 7470074

E-mailová adresa: delegation-colombia@eeas.europa.eu

Kolumbijské velvyslanectví v Belgii

96A Avenue Franklin Roosevelt, Ixelles, 1050 Brusel, BELGIE

Tel.: +32 2 649 56 79

Fax: +32 2 646 54 91

E-mailová adresa: ebruselas@cancilleria.gov.co

Webová stránka: belgica.embajada.gov.co

Ministerstvo obchodu, průmyslu a cestovního ruchu

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MINCIT)

Výzva 28, č. 13 A-15, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: +57 1 4199450

Fax: +57 1 6967521

PROCOLOMBIA

Calle 28, č. 13 A-15, Piso 35–36, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: +57 1 5600100, +57 1 3275450

Fax: +57 1 5600104

Webová stránka: http://www.procolombia.co/

Jednotný portál pro zahraniční obchod (VUCE)

Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE)

Výzva 28 č. 13 A – 15, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: +57 1 6067676

Webová stránka: http://vuce.gov.co/

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIE

Tel.: +32 2749 1851

E-mailová adresa: secretariat@eu4business.eu

Kontakty pro technické požadavky – Kolumbie

Úřad pro průmysl a obchod (SIC) v rámci ministerstva obchodu, průmyslu a cestovního ruchu (MINCIT)

Carrera 13 # 27–00, Podlahy: A 3., 110311 Bogotá D.C., COLOMBIA

Tel.: +57 1 5920400, +57 1 5870000

Fax: +57 1 5870284

Webová stránka: https://www.sic.gov.co/en/international-community-home

Kolumbijský institut pro technické normy a certifikaci (ICONTEC)

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación

Carrera 37 52–95, Edificio ICONTEC, PO Box 14237, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: +57 1 6078888

Fax: +57 1 2221435

E-mailová adresa: direccion@icontec.org

Webová stránka: https://www.icontec.org/

Kolumbijský národní akreditační orgán (ONAC)

Organismo Nacional de Acreditación de Colombia

Výzva 26 #57–83 Torre 8 – Oficina 1001, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: +57 1 742 7592, ext 103

Fax: +57 1 321 2938, ext 117

Webová stránka: http://www.onac.org.co

Ministerstvo těžby a energetiky

Ministerio de Minas y Energia (MINMINAS)

Calle 43, č. 57–31, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: +57 1 2200300

Fax: +57 1 3245202, +57 1 3245207

Vnitrostátní úřad pro environmentální licence (ANLA)

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (minambiente)

Calle 37, č. 8–40, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: +57 1 3323434, +57 1 3323400

Fax: +57 1 3406212

Kontakty pro sanitární a fytosanitární požadavky – Kolumbie

Podředitelství pro ochranu a regulaci zdraví zvířat v rámci kolumbijského zemědělského ústavu

Subgerencia de Protección y Regulación de la Sanidad Animal del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Carrera 41, č. 17–81, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: +57 1 3323700, +57 1 2884800

Fax: +57 1 3323700, +57 1 2322031

Středisko pro fytosanitární excelenci v rámci kolumbijského zemědělského institutu

Centro de Excelencia Fitosanitaria (CEF) del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Carrera 13 č. 37, Piso 6, Edificio Cavipetrol, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: +57 1 2328218, +57 1 2328219

Fax: +57 1 2328218, +57 1 2328219

Podředitelství pro ochranu a regulaci zemědělství v rámci kolumbijského zemědělského institutu

Subgerencia de Protección y Regulación Agrícola del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Carrera 41, č. 17–81, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: +57 1 3323700, +57 1 2884800

Fax: +57 1 3323700, +57 1 2322031

Národní technický výbor pro biologickou bezpečnost v rámci kolumbijského zemědělského institutu

Comité Técnico Nacional de Bioseguridad (CTNBio) del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Carrera 41, č. 17–81, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: +57 1 3323700, +57 1 2884800

Fax: +57 1 3323700, +57 1 2322031

Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova (MINAGRICULTURA)

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MINAGRICULTURA)

Edificio Bancol, Carrera 8 Nr. 12B – 31 Piso 5, Bogotá D. C., COLOMBIA

Tel.: +57 1 2543300

Webová stránka: https://www.minagricultura.gov.co/English/Paginas/default.aspx

Ministerstvo zahraničních vztahů

Ministerio de Relaciones Exteriores

Výzva 10, č. 5–51, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: +57 1 3814000

Fax: +57 1 3814747

Vnitrostátní orgán pro akvakulturu a rybolov (AUNAP)

Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP)

Edificio UGI, Calle 40A č. 13–09 Piso 6,14,15, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: +57 1 3770500

E-mailová adresa: atencionalciudadano@aunap.gov.co

Webová stránka: https://www.aunap.gov.co/

Sanitární informační systém pro dovoz a vývoz zemědělských a živočišných produktů (SISPAP)

Webová stránka: https://www.ica.gov.co/

 

Odbor mnohostranných záležitostí ministerstva zahraničních věcí

Viceministerio de Asuntos multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores

Výzva 10, č. 5–51, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: +57 1 3814000, +57 1 3811128, +57 1 3814014

Fax: +57 1 3814747

Výzkumný ústav pro biologické zdroje Alexander von Humboldt

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt

Výzva 28 A, č. 15–09, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: +57 1 3202767

Kontakty pro veřejné zakázky – Kolumbie

Kolumbie Buys Efficient

Kolumbijský komplikovaný výsledek

Č. 7 Race 26–20 patro 17,10 a 8, Building Tequendama, 110311, Bogota, D.C., COLOMBIA

Tel.: +57 1 7456788, +57 1 7956600

Webová stránka: https://colombiacompra.gov.co/

Kolumbijský elektronický systém pro zadávání veřejných zakázek (Secop)

 

Webová stránka:

SECOP I: https://colombiacompra.gov.co/secop/secop-i

SECOP II: https://colombiacompra.gov.co/secop-ii

Virtuální obchod kolumbijského státu: https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano

Ekvádor

Národní instituce – Ekvádor

Centrální banka Ekvádoru

Banco Central del Ekvádor

Avenida 10 de Agosto No. 11–409 y Briceño, EC-170409 Quito, ECUADOR

Tel.: +593 2 2570013, +593 2 2572522

Výbor pro zahraniční obchod (COMEX)

Comité de Comercio Exterior (COMEX)

Eloy Alfaro y Amazonas, EC-Quito, ECUADOR

Tel.: +593 2 2239258

Fax: +593 2 2543897

Národní celní správa Ekvádoru (SENAE)

Aduana del Ekvádor (SENAE)

Dirección General, Av. Malecón Simón Bolívar entre 9 de Octubre y P. Icaza, ES-Guayaquil, ECUADOR

Tel.: +593 2 3731030

Webová stránka: https://www.aduana.gob.ec/

Národní rada pro zóny volného obchodu (CONAZOFRA)

Consejo Nacional de Zonas Francas (CONAZOFRA)

Avenida Orellana E9–195 y Avenida 6 de diciembre, Edificio Alisal de Orellana, Oficina 601, ES-Quito, ECUADOR

Tel.: +593 2 2223612, +593 2 2225494, +593 2 2559634

Podtajemník pro meziodvětvový a finální průmysl Ministerstva výroby a průmyslu přidělený Ministerstvu výroby, zahraničního obchodu, investic a rybolovu

Subsecretaría de Industrias Intermedias y Finales, Viceministerio de Producción e Industrias, Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP)

Calle Yánez Pinzón N26–12, entre Avenida Colón y La Niña, Edificio Rigel, EC-170516 Quito, ECUADOR

Tel.: +593 2 3948760

Ministerstvo životního prostředí

Ministerio del Ambiente (MAE)

Calle Madrid 1159 y Andalucía, EK-Quito, ECUADOR

Tel.: +593 2 3987600

Zastoupení, obchodní komory a obchodní sdružení – Ekvádor

Delegace Evropské unie v Ekvádoru

Orellana E11–160 y Whymper, Edificio Schuman, Quito, ECUADOR

Tel.: +593 2 2523912, +593 2 2523161, +593 2 2902103

E-mailová adresa: delegation-ecuador@eeas.europa.eu

Ekvádorské velvyslanectví v Belgii

AV. Louise 363–9. poschodí, 1050 Brusel, BELGIE

Tel.: +32 2644 3258

E-mailová adresa: consulado.ecuador@skynet.be / cecubruselas@cancilleria.gob.ec

Webová stránka: http://bruselas.consulado.gob.ec/

Národní zemědělské obchodní sdružení

Federacion Nacional de camaras de Agricultura

AV. Amazonas 1429 Y plukovník Edificio Espana, Piso 1, Postal 17–2122, EC-Quito, ECUADOR

Tel.: +593 2 2230185

Národní průmyslové sdružení Ekvádoru

Federacion Nacional de camaras de Industrias del Ekvádor

AV. Amazonas Y Republica, Edificio Las camaras, Piso 10, P.O.BOX 17012438, EC-Quito, ECUADOR

Tel.: +593 2 2230185

Fax: +593 2 2448118

E-mailová adresa: camara@camindustriales.org.ec

PRO EKVÁDOR

Malecón Simón Bolivar 100 y 9 de Octubre, Edificio La Previsora piso 18, Guayaquil, ECUADOR

Tel.: +593 2 2597980

E-mailová adresa: contacto@proecuador.gob.ec

Webová stránka: https://www.proecuador.gob.ec/

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIE

Tel.: +32 2749 1851

E-mailová adresa: secretariat@eu4business.eu

Kontakty pro technické požadavky – Ekvádor

Ekvádorská služba pro normalizaci (INEN)

Servicio Ecuatoriano de Normalización

E8–29 Výzvy Baquerizo Moreno y Diego de Almagro, Edificio: INEN PO Box 17–01–3999, Quito, DM EC170517, Pichincha, ECUADOR

Tel.: +593 2 3825960, +593 2 3825961

E-mailová adresa: direccionejecutiva.inen@gmail.com

Webová stránka: https://www.normalizacion.gob.ec/

Ředitelství pro validaci a certifikaci v rámci ekvádorského ústavu pro normalizaci

Dirección y Certificación del Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN)

Baquerizo Moreno E8–29 y Diego de Almagro, ES-Quito, ECUADOR

Tel.: +593 2 2501885, +593 2 2501886, +593 2 2501887

Fax: +593 2 2567815

Ekvádorská akreditační služba

Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE)

AV. Amazonas N38–42 y Juan José Villalengua, Quito, ECUADOR

Tel.: +593 2 2454393

Webová stránka: http://www.acreditacion.gob.ec

Kontakty pro sanitární a fytosanitární požadavky – Ekvádor

Ekvádorská agentura pro zajišťování jakosti zemědělských produktů přidělená Ministerstvu zemědělství a chovu hospodářských zvířat (AGROCALIDAD)

Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (AGROCALIDAD)

Fyto a zoosanitární nařízení a kontrolní agentura

Teléfono: (+593) 3828 860 

AV. Eloy Alfaro N30–350 y Av. Amazonas. ED. MAG, piso 9. Quito – Ekvádor

Webová stránka: https://www.agrocalidad.gob.ec

Podtajemník pro akvakulturu Ministerstva výroby, zahraničního obchodu, investic a rybolovu (MPCEIP)

Viceministerio de Acuacultura y Pesca, Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca

San Salvador E6–49 y Eloy Alfaro, ES-Quito, ECUADOR

Tel.: +593 2 3827089

Webová stránka: http://www.produccion.gob.ec/viceministerio-de-acuacultura-y-pesca/

Ředitelství zemědělské rozmanitosti podtajemníka pro zemědělství Ministerstva zemědělství a chovu hospodářských zvířat

Dirección de Agrodiversidad de la Subsecretaría de Agricultura del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Avenida Amazonas y Avenida Eloy Alfaro, EC-170516 Quito, ECUADOR

Tel.: +593 2 3960100, +593 2 3960200, +593 2 3961049, +593 2 3961051, +593 2 3961150

Ekvádorský institut pro duševní vlastnictví, Národní ředitelství pro odrůdová práva

Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, Dirección Nacional de Obtenciones Vegetales

Avenida República 396 y Diego de Almagro, Edificio Forum 300, ES-Quito, ECUADOR

Tel.: +593 2 3940000

Ministerstvo zdravotnictví (MSP)

Ministerio de Salud Pública (MSP)

República del Salvador 36–64, entre Suecia y Naciones Unidas, EC-170515 Quito, ECUADOR

Tel.: +593 2 3814400

Ministerstvo výroby, zahraničního obchodu, investic a rybolovu (MPCEIP)

Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP)

San Salvador E6–49 y Eloy Alfaro, ES-Quito, ECUADOR

Tel.: +593 2 3827089

Webová stránka: http://www.produccion.gob.ec/

Národní ředitelství pro biologickou rozmanitost v rámci ministerstva životního prostředí

Dirección Nacional de Biodiversidad del Ministerio del Ambiente (MAE)

Calle Madrid 1159 y Andalucía, EC-170517 Quito, ECUADOR

Tel.: +593 2 3987600, +593 2 3981422, +593 2 3981610

Fax: +593 2 3987600, +593 2 3981422, +593 2 3981610

Ředitelství pro životní prostředí a udržitelný rozvoj v rámci ministerstva zahraničních věcí a migrace

Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana

Jerónimo Carrión y Avenida 10 de Agosto, EC-170517 Quito, ECUADOR

Tel.: +593 2 2993200 ext. +593 2 2912101

Kontakty pro veřejné zakázky – Ekvádor

Národní služba pro zadávání veřejných zakázek (SERCOP)

Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP)

Avenida de Los Shyris 38–28 y el Telégrafo, ES-Quito, ECUADOR

Tel.: +593 2 2440050

Compras Públicas

Webová stránka: www.compraspublicas.gob.ec

 

Peru 

Národní instituce – Peru

Centrální rezervní banka Peru

Banco Central de Reserva del Perú

441–445, Santa Rosa Street, Lima-1, PERU

Tel.: +51 1 6132000

Webová stránka: http://www.bcrp.gob.pe

Vnitrostátní celní správa Peru (SUNAT)

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)

AV. Garcilaso de la Vega 1472, Lima 1, PERU

Tel.: +51 1 3150730

Webová stránka: http://www.sunat.gob.pe/

Ministerstvo hospodářství a financí (MEF)

Ministerio de Economía y Finanzas

Jirón Junín 319, Cercado de Lima 15001, PE-Lima 1, PERU

Tel.: +51 1 3115930

Ministerstvo zahraničního obchodu a cestovního ruchu (MINCETUR)

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR)

Calle Uno Oeste N 050 Urb. Corpac, San Isidro, Lima, PERU

Tel.: +51 1 5136100

E-mailová adresa: webmaster@mincetur.gob.pe

Webová stránka: https://www.gob.pe/mincetur

Jednotný portál zahraničního obchodu (VUCE)

Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE)

Calle Uno Oeste N 050 Urb. Córpac, San Isidro, Lima, PERU

Tel.: +51 1 5136100, +51 1 5131160

E-mailová adresa: vuce@mincetur.gob.pe

Webová stránka: https://www.vuce.gob.pe/

Generální ředitelství pro environmentální zdraví (DIGESA)

Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA)

LAS Amapolas # 350 Urb. San Eugenio, Lince (Lima 14), Lima, PERU

Tel.: +51 1 6314430

E-mailová adresa: consultas@digesa.minsa.gob.pe

Webová stránka: http://www.digesa.minsa.gob.pe

Zastoupení, obchodní komory a obchodní sdružení – Peru

Delegace Evropské unie v Peru

Víctor Andrés Belaúnde 332, 5to piso (Edificio Cromo), San Isidro, PERU

Tel.: +51 1 4150800

Fax: +51 1 4214563

E-mailová adresa: delegation-peru@eeas.europa.eu

Mise Peru při Evropské unii

Velvyslanectví Peru, 212 Tervuren Avenue, 1150 Brusel, BELGIE

Tel.: +32 2 733 33 19

E-mailová adresa: info@embaperu.be

Webová stránka: https://www.embajadaperu.be/

Obchodní komora Belgo Perú – Brusel

Rue Hobbema 75, 1000 Brusel, Belgie

Tel.: +32 475 920 974 e-mail:

 info@belgoperu.com

internetové stránky: www.belgoperu.com 

Obchodní komora Belgo Perú – Antverpy

Luitenant Lippenslaan 44, 2140 Antverpy, Belgie

Tel.: +32 475 920 974 e-mail:

 info@belgoperu.com

internetové stránky: www.belgoperu.com

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIE

Tel.: +32 2749 1851

E-mailová adresa: secretariat@eu4business.eu

Kontakty pro technické požadavky – Peru

Národní institut pro kvalitu (INACAL)

Instituto Nacional de Calidad (INACAL), Ministerio de Producción

Calle Las Camelias 815, San Isidro, Lima 27, PERU

Tel.: +51 1 6408820

E-mailová adresa: inacal@inacal.gob.pe

Webová stránka: https://www.inacal.gob.pe/

Národní institut na ochranu hospodářské soutěže a duševního vlastnictví (INDECOPI)

Instituto Nacional de la Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI)

Calle La Prosa 104, San Borja, PE-Lima, PERU

Tel.: +51 1 2247777, +51 1 2247800

Fax: +51 1 2241715

Ministerstvo dopravy a spojů, náměstek ministerstva dopravy

Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), viceministerio de Transportes

Jiron Zorritos 1203, PE-Lima, PERU

Tel.: +51 1 6157800

Kontakty pro sanitární a fytosanitární požadavky – Peru

Národní zdravotní služba pro zemědělství (SENASA), Ministerstvo zemědělství a zavlažování

Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI)

Avenida La Molina č. 1915, Lima 12 – La Molina, PE-Lima, PERU

Tel.: +51 1 3133300

Elektronická pošta: senasacontigo@senasa.gob.pe

Národní zdravotnická organizace pro rybolov (SANIPES)

Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES)

Domingo Orué N° 165, pisos 6 y 7, Surquillo, Lima, PERU

Tel.: +51 1 2138570

Webová stránka: https://www.sanipes.gob.pe/web/index.php/es/

Ministerstvo výroby (PRODUCE)

Ministerio de la Producción (PRODUCE)

Calle Uno Oeste 060 – Urbanización Córpac, Lima 15036, PERU

Tel.: +51 1 6162222

E-mailová adresa: consultas@produce.gob.pe

Podředitelství pro živočišnou karanténu, Generální ředitelství pro zdraví zvířat, Národní zdravotní služba, Ministerstvo zemědělství a zavlažování

Subdirección de cuarentena Animal, Dirección General de Sanidad Animal, Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI)

Avenida La Molina č. 1915, Lima 12 – La Molina, PE-Lima, PERU

Tel.: +51 1 3133300, +51 1 3133324

Fax: +51 1 3401486

Elektronická pošta: senasacontigo@senasa.gob.pe

Ředitelství pro vynálezy a nové technologie (DIN), Národní institut na ochranu hospodářské soutěže a ochrany duševního vlastnictví (INDECOPI)

Instituto Nacional de la Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI)

Calle La Prosa 104, San Borja, PE-Lima, PERU

Tel.: +51 1 2247777, +51 1 2247800

Fax: +51 1 2241715

Podředitelství pro rostlinnou karanténu, Generální ředitelství rostlinolékařské péče, Národní zdravotní služba, Ministerstvo zemědělství a zavlažování

Subdirección de cuarentena Vegetal, Dirección General de Sanidad Vegetal, Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI)

Avenida La Molina č. 1915, Lima 12 – La Molina, PE-Lima, PERU

Tel.: +51 1 3133300, +51 1 3133309, +51 1 3133321

Fax: +51 1 3401486

Generální ředitelství biologické rozmanitosti, ministerstvo životního prostředí

Dirección General de Diversidad Biológica, Ministerio del Ambiente (MINAM)

Avenida Javier Prado Oeste 1440, San Isidro, PE-Lima 27, PERU

Tel.: +51 1 6116000, rozšíření 1349

Fax: +51 1 6116000, rozšíření 1349

Národní ústav pro inovace v zemědělství

Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA)

Avenida La Molina 1981, Lima 12 – La Molina, Apartado Postal 2791, PE-Lima, PERU

Tel.: +51 1 3492600, prodloužení 295

Fax: +51 1 3495646

Peruánský výbor pro kosmetické prostředky a hygienu v rámci Obchodní komory

Comité Peruano de Cosmética e Higiene (COPECOH) de Cámara de Comercio

Avenida Giuseppe Garibaldi (ex Gregorio Escobedo) 396, Jesús María, PE-Lima 11, PERU

Tel.: +51 1 4633434

Generální ředitelství pro léčivé přípravky, dodávky a drogy (DIGEMID)

Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID)

AV. Parque de las Leyendas 240 Torre B, San Miguel, PERU

Tel.: +51 1 6314300 

Webová stránka: http://www.digemid.minsa.gob.pe/

Národní rada pro zákaz chemických zbraní při ministerstvu zahraničních věcí

Consejo Nacional para la Prohibicíon de las Armas Químicas (CONAPAC) bajo el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)

Jirón Lampa 535, PE-Lima 1, PERU

Tel.: +51 1 2042400, +51 1 2042505

Fax: +51 1 2042498

Kontakty pro zadávání veřejných zakázek – Peru

Agentura pro dohled nad veřejnými zakázkami (OBSE)

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OBSE)

AV. Gregorio Escobedo CDRA. 7 s/n Jesús María, Lima 11, PERU

Tel.: +51 1 6143636

Webová stránka: https://portal.osce.gob.pe/osce/,

http://www.osce.gob.pe/english.asp

Národní registr dodavatelů (RNP)

Registro Nacional de Proveedores (RNP)

AV. Gregorio Escobedo CDRA. 7 s/n Jesús María, Lima 11, PERU

Tel.: +51 1 6135555, +51 1 6135000

E-mailová adresa: rnpatiende@osce.gob.pe

Webová stránka: https://portal.osce.gob.pe/rnp/

Další odkazy

Zdroje

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/regions/andean-community/

https://www.eumonitor.eu/

http://trade.ec.europa.eu/doclib/cfm/doclib_search.cfm?langId=EN

https://ec.europa.eu/easme/en/enterprise-europe-network

https://eeas.europa.eu/delegations/colombia_en/15808/Colombia%20and%20the%20EU

https://eeas.europa.eu/diplomatic-network/andean-community/2049/andean-community_en

https://eeas.europa.eu/diplomatic-network/andean-community_en

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621834/EPRS_STU(2018)621834_EN.pdf

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=993

 

 

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy