Obchodní dohoda mezi EU a Kolumbií, Peru a Ekvádorem

Obchodní dohoda mezi EU, Kolumbií, Ekvádorem a Peru zahrnuje úplnou nebo částečnou liberalizaci cel, podstatné bezcelní kvóty, odstranění regulačních nebo technických necelních překážek a zavedení opatření k usnadnění obchodu, jako jsou celní režimy. Obchodní dohoda rovněž liberalizuje pohyb kapitálu, investice a trhy s veřejnými zakázkami. V neposlední řadě dohoda zavazuje strany k dodržování lidských práv, zaručení zaměstnaneckých práv a zajištění odpovídající úrovně ochrany životního prostředí.

Dohoda v kostce

Komplexní obchodní dohoda EU s Kolumbií a Peru je prozatímně prováděna s Peru od 1. března 2013 a s Kolumbií od 1. srpna 2013.

Dne 1. ledna 2017 se k dohodě připojil i Ekvádor.

Úplné znění a přílohy dohody s Kolumbií, Peru a Ekvádorem.

Seznam všech změn a příloh dohody je k dispozici na internetových stránkách GŘ pro obchod.

V důsledku toho má EU nyní preferenční obchodní dohodu se třemi zeměmi andského společenství (výjimkou je Bolívie). V současné době Bolívie využívá všeobecný systém preferencí EU (GSP), mimo jiné prostřednictvím zvláštního pobídkového režimu pro udržitelný rozvoj a správu věcí veřejných známého jako GSP+. Bolívie by rovněž mohla požádat o jednání o přistoupení k obchodní dohodě, pokud si to přeje.

Jaké jsou přínosy pro váš podnik?

Obchodní dohoda mezi EU na jedné straně a Kolumbií, Peru a Ekvádorem na straně druhé otevřela trhy na obou stranách a

 • stabilnější a předvídatelnější podnikatelské prostředí
 • lepší podmínky pro obchod prostřednictvím nových pravidel týkajících se necelních překážek, hospodářské soutěže, transparentnosti a práv duševního vlastnictví
 • snížená nebo nulová cla pro téměř veškeré zboží
 • lepší přístup k veřejným zakázkám a investičním trhům

Liberalizovány jsou rovněž běžné platby a pohyb kapitálu. To usnadňuje volný pohyb služeb, investic a provozoven.

 

Obchodní vztahy mezi EU a Kolumbií, Ekvádorem a Peru

Největším vývozem EU do tří andských zemí jsou průmyslové výrobky, zejména stroje a dopravní zařízení, jakož i chemické výrobky.

Nejvyšší dovoz z Kolumbie, Peru a Ekvádoru do EU zase sestává ze zemědělských produktů, paliv a těžebních produktů.

Tarify

Obchodní dohoda mezi EU, Kolumbií, Peru a Ekvádorem poskytuje lepší přístup na trh snížením nebo odstraněním cel na zboží důležité pro dvoustranný obchod.

EU

Během přechodného období EU odstraňuje cla na téměř veškerý vývoz pocházející z Kolumbie, Peru a Ekvádoru, s výjimkou některých druhů zeleniny a ovoce.

Pro konkrétní citlivé produkty jsou zavedeny celní kvóty. To znamená, že s citlivými produkty lze každoročně obchodovat bez cel pouze v omezeném množství. Produkty, na něž se vztahují celní kvóty, jsou:

 • houby
 • kukuřice cukrová
 • sladkosti
 • skot
 • kravské mléko
 • rum
 • cukr
 • jogurt
 • banánů

Tyto kvóty jsou spravovány na základě zásady „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“. Podávání přihlášek trvá od 1. ledna do 31. prosince. Pokud dovoz do EU překročí tyto celní kvóty, použije se clo podle doložky nejvyšších výhod.

Zvláštní ustanovení týkající se celních sazeb podle kategorií produktů a platných celních kvót naleznete v

Kolumbie, Ekvádor, Peru

Kolumbie, Peru a Ekvádor rovněž poskytují Evropské unii celní výhody. Vzhledem k asymetrii úrovně rozvoje stran je liberalizace postupná a rozkládá se na období až 17 let. Jakmile budou provedena všechna snížení cel

 • všechny průmyslové produkty a produkty rybolovu EU budou za určitých podmínek vyváženy bezcelně do Peru, Kolumbie a Ekvádoru.
 • většina zemědělských produktů EU bude rovněž vyvážena bezcelně. Seznam citlivých produktů je však z liberalizace vyloučen, zatímco na jiné produkty se vztahují celní kvóty.

Zvláštní ustanovení týkající se odstraňování cel a platných kvót naleznete v

 

Před vývozem

Pravidel původu

 

Aby byl váš produkt způsobilý pro preferenční zacházení, musí splňovat pravidla původu stanovená v dohodě. Podívejte se na interaktivnínástroj pro sebehodnocení pravidel původu (ROSA) v mém obchodním asistentovi, abyste posoudili, zda váš výrobek splňuje pravidla původu, a zjistěte, jak připravit správné dokumenty.

Obecné informace o pravidlech původu a postupech stanovení původu jsou uvedeny v tomto oddíle.

Původ je „ekonomická státní příslušnost“ obchodovaného zboží. Pokud jste na toto téma novíte, podívejte se na úvod k hlavním pojmům v oddíle Zboží.

Pravidel původu

Kde najdu pravidla původu?

Pravidla původu jsou stanovena v příloze II týkající se definice pojmu „původní produkty“ a metod správní spolupráce. Odkaz odkazuje na konsolidované znění zohledňující přistoupení Ekvádoru v roce 2016 (Úř. věst. L 356, 24.12.2016, s. 1093).

Je můj produkt „původní“ podle obchodní dohody?

Aby měl váš produkt nárok na nižší nebo nulovou preferenční celní sazbu podle obchodní dohody mezi EU a Kolumbií, Ekvádorem a Peru, musí pocházet z EU nebo ze signatářské andské země. Produkt se považuje za původní, pokud je

 • zcela získané v EU nebo v signatářské andské zemi
 • vyrobeno v EU nebo v signatářské andské zemi za použití nepůvodních materiálů a splňuje pravidla pro jednotlivé produkty stanovená v dodatku 2. Viz dodatek 1 „Úvodní poznámky“ pro specifická pravidla původu produktu. Alternativní pravidla specifická pro určité produkty viz také dodatek 2A.

 

Příklady hlavních typů pravidel specifických pro jednotlivé produkty v obchodních dohodách EU

 • pravidlo přidané hodnoty – hodnota všech nepůvodních materiálů v produktu nesmí přesáhnout určitý procentní podíl jeho ceny ze závodu
 • změna sazebního zařazení – výrobní proces vede ke změně sazebního zařazení mezi nepůvodní materiály a konečný produkt – například výroba papíru (harmonizovaný systém kapitola 48) z nepůvodní buničiny (harmonizovaný systém kapitola 47)
 • specifické operace – vyžaduje se specifický výrobní proces, například spřádání vláken do příze – taková pravidla se většinou používají v textilním a chemickém odvětví

Tipy a triky, které pomohou dodržovat pravidla specifická pro daný produkt

Počítá se s větší flexibilitou, která vám pomůže dodržovat pravidla specifická pro jednotlivé produkty, jako jsou tolerance nebo kumulace.

Přípustná odchylka

 • pravidlo tolerance umožňuje výrobci použít nepůvodní materiály, které jsou podle specifického pravidla produktu obvykle zakázány, až do výše 10 % ceny produktu ze závodu.
 • tuto přípustnou odchylku nelze použít k překročení maximální hodnoty nepůvodních materiálů uvedených ve zvláštních pravidlech pro daný produkt.
 • zvláštní tolerance se vztahují na textilie a oděvy zařazené do kapitol HS 50 až 63, které jsou zahrnuty v poznámkách 5 až 6 dodatku 1 „Úvodní poznámky“ ke zvláštním pravidlům původu produktu.

Kumulace

Obchodní dohoda mezi EU a Kolumbií, Ekvádorem a Peru stanoví několik způsobů kumulace původu

 • dvoustranná kumulace umožňuje, aby materiály pocházející ze signatářské andské země byly při posuzování toho, zda je konečný produkt původní, považovány za pocházející z EU (a naopak)
 • diagonální kumulace mezi EU, Kolumbií, Ekvádorem a Peru
 • diagonální kumulace umožňuje, aby materiály pocházející z Kostariky, Salvadoru, Guatemaly, Hondurasu, Nikaraguy, Panamy, Venezuely byly za určitých podmínek považovány za materiály pocházející z Kolumbie, Ekvádoru a Peru, jsou-li použity při výrobě produktu.

 

Jak funguje diagonální kumulace?

K diagonální kumulaci dochází mezi několika různými zeměmi, které sdílejí stejná pravidla původu a mají mezi sebou obchodní dohody. To je případ, kdy výrobce zboží v obou zemích může dovážet materiály a používat je, jako by pocházel ze své vlastní země. Například podle této úmluvy může moldavský obchodník, který vyhotovuje oděvy pro vývoz do EU, používat k výrobě oděvů tkaniny pocházející z Moldavska, Gruzie a Ukrajiny (a/nebo jakékoli jiné smluvní strany PEM Covention). Požadavek dvojí transformace (tj. vyrobený z příze) byl splněn a při vývozu do EU se má za to, že pochází z Moldavska, a bude proto mít prospěch z volného přístupu na trh EU.

Další požadavky

Produkt musí rovněž splňovat všechny ostatní použitelné požadavky stanovené v protokolu, jako je pravidlo přímé přepravy.

Pravidlo přímé dopravy

Původní produkty musí být přepravovány z EU do signatářské andské země (a naopak), aniž by byly dále zpracovány ve třetí zemi.

Překládka nebo dočasné uskladnění ve třetí zemi je povoleno, pokud produkty zůstávají pod dohledem celních orgánů a nejsou předmětem jiných operací než

 • vykládka
 • opětovné naložení
 • jakákoli operace určená k jejich uchování v dobrém stavu

Původní produkty mohou být přepravovány potrubím přes jiné území, než je území EU nebo signatářských andských zemí.

Splnění těchto podmínek se prokazuje celním orgánům země dovozu.

Navracení cla

Vrácení dříve zaplaceného cla z nepůvodních materiálů použitých k výrobě produktu, který je vyvážen v rámci preferenční celní sazby, je povoleno podle obchodní dohody mezi EU a Kolumbií, Ekvádorem a Peru.

Postupy pro stanovení původu

Oddíl 4 o dokladu o původu zboží a oddíl 5 o ujednáních o správní spolupráci stanoví postupy týkající se původu týkající se uplatňování preferenční celní sazby a ověřování celními orgány.

Jak žádat o preferenční sazbu

Aby se na dovozce mohla vztahovat preferenční celní sazba, musí předložit doklad o původu, kterým může být buď

Doklad o původu se nevyžaduje, pokud celková hodnota produktů nepřesahuje

 • 500 EUR pro malá balení
 • 1 200 EUR za osobní zavazadla

Průvodní osvědčení EUR.1

 • Dodatek 3 obsahuje vzor osvědčení EUR.1 a pokyny k jeho vyplnění.
 • Průvodní osvědčení EUR.1 vydávají celní orgány země vývozu
 • vývozce žádající o osvědčení by měl být připraven předložit doklady prokazující status původu dotčených produktů.

Prohlášení o původu

Vývozci mohou sami prohlásit, že jejich produkt pochází z EU nebo Kolumbie, Peru či Ekvádoru, a to předložením prohlášení o původu. Prohlášení o původu může vyhotovit

 • schválený vývozce
 • kterýkoli vývozce, pokud celková hodnota produktů nepřesahuje 6 000 EUR.
Schválení vývozci

Vývozci podle této dohody mohou požádat své celní orgány o povolení vyhotovovat prohlášení o původu pro produkty jakékoli hodnoty.

V případě zneužití mohou celní orgány odejmout status schváleného vývozce.

Jak učinit prohlášení o původu
 • vývozce na faktuře, dodacím listu nebo jiném obchodním dokladu identifikujícím produkt uvede, orazítkuje nebo vytiskne následující prohlášení (dodatek 4)
  • „Vývozce produktů, na které se vztahuje tento doklad (celní [nebo příslušné vládní] povolení č. ...), prohlašuje, že není-li jasně uvedeno jinak, jsou tyto produkty [...] preferenčního původu.“
 • znění prohlášení o původu může být vyhotoveno v kterémkoli z úředních jazyků EU.
 • prohlášení o původu musíte podepsat ručně. Jste-li schváleným vývozcem, jste od tohoto požadavku osvobozeni za předpokladu, že se svým celním orgánům písemně zavážete, že přijmete plnou odpovědnost za jakékoli prohlášení, které vás identifikuje.
 • při vyplňování prohlášení o původu byste měli být připraveni předložit doklady prokazující status původu vašich produktů.
 • prohlášení o původu může vývozce vyhotovit při vývozu produktů, jichž se týká, nebo po vývozu pod podmínkou, že je předloženo do dovážející země nejpozději dva roky po dovozu produktů, jichž se týká.

 Ověřování původu

Celní orgány mohou ověřit, zda je dovezený produkt skutečně původní nebo zda splňuje jiné požadavky na původ. Ověřování je založeno na

 • správní spolupráce mezi celními orgány dovážejících a vyvážejících stran
 • kontroly prováděné místními celními orgány (návštěvy dovážející strany vývozce nejsou povoleny)

Po ukončení ověřování provedou orgány vyvážející země konečné určení původu a informují orgány dovážející země o výsledcích.

Požadavky na výrobek 

Technická pravidla a požadavky

Technická pravidla definují zvláštní vlastnosti, které by výrobek měl mít ve vztahu ke svému návrhu, označování, označování, balení, funkčnosti a výkonu, které jsou určeny k ochraně lidského zdraví a bezpečnosti, jakož i environmentálních norem. Pro obchodníky však může být nákladné plnit různé požadavky na různých trzích.

V rámci obchodní dohody EU a tři andské země spolupracují v oblasti dozoru nad trhem, technických předpisů, norem a postupů posuzování shody. Strany se zavázaly k transparentnosti a zveřejnění všech technických předpisů. Tato spolupráce usnadňuje obchod obecně a zejména s výrobky, jako jsou farmaceutické výrobky, zdravotnické prostředky, optické přístroje, automobilový průmysl a další typy strojů.

Partneři dohlížejí na výsledky posuzování shody vydané příslušnými orgány, jakož i na uzavírání dohod o uznání s orgány pro vydávání osvědčení. To přispívá k harmonizaci postupů posuzování shody mezi oběma regiony.

Označování

Dohoda stanoví inovativní obory označování, které omezují množství informací požadovaných na trvalém štítku. Tím se zabrání zatěžujícím a zbytečným štítkům, které nejsou pro spotřebitele zcela relevantní.

 • předchozí schválení registrace štítků se již nevyžaduje, ledaže jsou tyto štítky nezbytné pro ochranu zdraví lidí, zvířat nebo rostlin.
 • jsou povoleny mezinárodní piktogramy a názvosloví pro označování výrobků.
 • u textilu a obuvi jsou informace, které musí výrobci uvádět na trvalých štítcích, omezené, což znamená, že dočasné etikety se používají pouze k uvedení doplňujících informací, je-li to nezbytné.

Kolumbie – kontakty pro technické požadavky

Ekvádor – kontakty pro technické požadavky

Peru – kontakty pro technické požadavky

Požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost (SPS)

Obchodní dohoda mezi EU, Kolumbií, Peru a Ekvádorem zajišťuje rovnováhu mezi obchodem usnadňujícím harmonizaci sanitárních a fytosanitárních pravidel a ochranou stávajících vnitrostátních hygienických pravidel, čímž zajišťuje, že normy nebudou ohroženy.

Dohoda stanoví harmonizaci sanitárních a fytosanitárních opatření, včetně zvláštních pravidel a postupů pro inspekce prováděné vnitrostátními orgány, ověřování informací, transparentnost a výměnu informací.

Dohoda rovněž stanoví zřízení Podvýboru pro sanitární a fytosanitární opatření, který má řešit případné problémy v této oblasti a sledovat a sledovat sanitární a fytosanitární opatření prováděná všemi stranami této dohody. Podvýbor například dosáhl značného pokroku, pokud jde o získání skutečného přístupu zemědělských produktů a produktů zpracování potravin z EU na kolumbijský trh.

Kolumbie – kontakty pro sanitární/fytosanitární požadavky (SPS)

Ekvádor – kontakty pro sanitární/fytosanitární požadavky (SPS)

Peru – kontakty pro sanitární/fytosanitární požadavky (SPS)

Technické překážky obchodu

Ačkoli jsou technická pravidla důležitá, mohou někdy působit jako překážky mezinárodního obchodu, a mohou tedy pro vás jako vývozce představovat značnou zátěž.

 

 • pokud se domníváte, že čelíte obchodním překážkám, které zpomalují podnikání nebo vám brání ve vývozu, můžete nám sdělit
 • napište, co vaše vývozy do Kolumbie, Ekvádoru nebo Peru zastavujete prostřednictvím on-line formuláře, poté EU vaši situaci zanalyzuje a přijme vhodná opatření.

Kontaktujte nás

Celní prohlášení a postupy celního odbavení

Dohoda zajišťuje transparentnější a jednodušší celní postupy s cílem usnadnit obchod a snížit náklady pro podniky.

Podrobné pokyny popisují různé druhy dokumentů, které byste měli připravit pro celní odbavení vašich výrobků.

V závislosti na vašem výrobku mohou celní orgány požadovat všechny nebo některé z níže uvedených prvků.

 • obchodní faktura (konkrétní požadavky na její formu a obsah v mém obchodním asistentovi)
 • seznam balení
 • dovozní licence pro určité zboží
 • certifikáty prokazující, že váš výrobek splňuje povinné předpisy týkající se výrobků, jako jsou požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost, označování a balení
 • doklad o původu – prohlášení o původu

V zájmu větší jistoty můžete požádat o závazné informace o sazebním zařazení zboží a/nebo závazné informace o původu zboží předem.

Podrobné informace o tom, které dokumenty musíte předložit k celnímu odbavení vašeho výrobku, naleznete na Můj obchodní asistent.

Postupy prokazování a ověřování původu

Popisy, jak prokázat původ vašich produktů za účelem uplatnění preferenčních celních sazeb, a pravidla týkající se ověřování původu celními orgány viz výše uvedený oddíl o pravidlech původu.

Informace o celních režimech pro dovoz a vývoz obecně naleznete na internetových stránkách GŘ pro daně a celní unii.

Duševní vlastnictví a zeměpisná označení

Obchodní dohoda poskytuje silnější ochranu práv duševního vlastnictví pro váš dovoz/vývoz do Kolumbie, Ekvádoru nebo Peru a z Kolumbie, Ekvádoru nebo Peru.

Hlava VII obchodní dohody mezi EU, Kolumbií, Peru a Ekvádorem znovu potvrzuje závazky stran dohody TRIPS a Úmluvy o biologické rozmanitosti a přiznává jim jak národní zacházení, tak zacházení podle nejvyšších výhod. To znamená, že s Vaším duševním vlastnictvím v Kolumbii, Ekvádoru nebo Peru bude zacházeno stejně jako s duševním vlastnictvím státních příslušníků těchto zemí.

Kolumbie, Ekvádor a Peru rovněž změnily a přijaly nové právní předpisy s cílem začlenit regionální speciality a zeměpisná označení podobným způsobem jako EU.

Obchod se službami

Obchodní dohoda vzájemně otevírá trhy se službami v obou regionech a poskytuje právní jistotu a předvídatelnost, které jako dodavatel služeb potřebujete. Jde nad rámec závazků přijatých v rámci Všeobecné dohody WTO o obchodu službami, konsoliduje přístup k důležitým odvětvím, jako jsou telekomunikace, finanční a podnikatelské služby, služby v oblasti životního prostředí, distribuční služby a odvětví mimo služby, přičemž stranám vyhrazuje právo změnit obzvláště důležité aspekty (např. omezení minimálního podílu pracovní síly, které musí být místní, počítačové služby používané v přeshraniční činnosti a pomocné služby používané v letecké dopravě).

Obchodní dohoda rovněž zajišťuje, že nebudete diskriminováni jako poskytovatel služeb v odvětvích, která jsou vám otevřena.

Viz hlava IV Obchod se službami, usazování a elektronický obchod.

Přeshraniční poskytování a usazování služeb

Dohoda umožňuje téměř plný přístup na trh pro přeshraniční služby a usazování v celé řadě oblastí, včetně finančních služeb, odborných služeb, námořní dopravy a telekomunikačních služeb.

Na přeshraniční poskytování bankovních služeb a služeb železniční dopravy se vztahuje několik omezení, například omezení týkající se ochrany menšin.

Viz příloha VIII (Seznam závazků týkajících se přeshraničního poskytování služeb)

Nediskriminační omezení platí rovněž pro usazování v odvětví distribuce a životního prostředí.

Přílohy VII (Seznam závazků týkajících se usazování)

Pohyb osob

Krátkodobé obchodní návštěvy EU mohou dočasně pobývat v Kolumbii, Ekvádoru a Peru a naopak. Patří sem poskytovatelé služeb, s nimiž byla uzavřena smlouva o poskytování služby v Evropské unii konečnému spotřebiteli (architektura, inženýrství, lékařské služby, výzkum a design, průzkum trhu, veletrhy, cestovní ruch).

Viz příloha IX (Výhrady týkající se dočasné přítomnosti fyzických osob za účelem podnikání).

Veřejné zakázky

Obchodní dohoda mezi EU, Kolumbií, Ekvádorem a Peru umožňuje společnostem z EU podávat nabídky a ucházet se o vládní výběrová řízení v partnerských zemích za stejných podmínek jako domácí společnosti.

Vpříloze XII dohody jsou uvedena pravidla platná pro zadávání veřejných zakázek. Popisuje, na které subjekty se dohoda vztahuje, jakož i zboží a služby, které mohou být předmětem zadávání veřejných zakázek. Uvádí rovněž vyloučené oblasti, jako je nabývání nebo pronájem pozemků, daňové nebo depozitní agentury a veřejné služby zaměstnanosti.

V neposlední řadě dohoda stanoví obecné zásady zadávání veřejných zakázek, včetně nabídkových řízení, používání elektronických médií, pravidel původu a náhrad.

Kolumbie – kontakty pro zadávání veřejných zakázek

Ekvádor – kontakty pro zadávání veřejných zakázek

Peru – kontakty pro zadávání veřejných zakázek

Odkazy, kontakty a dokumenty

Kolumbie

Vnitrostátní orgány – Kolumbie

Kolumbijská centrální banka

Carrera 7, č. 14–78, Cundinamarca, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: +57 1 343 1111

Fax: +57 1 2861686

Národní ředitelství daní a cel (DIAN)

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN)

NIVEL Central, Carrera 8, č. 6–64, Edificio San Agustín, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: +57 1 6079999

Fax: +57 1 3337841

Zastoupení, obchodní komory a obchodní sdružení – Kolumbie

Delegace Evropské unie v Kolumbii

Calle 116 número 7–15, interiér 2, piso 12, Edificio Cusezar, Barrio Santa Bárbara, Bogotá D.C., COLOMBIA

Tel.: +57 1 7477700

Fax: +57 1 7470074

E-mail: delegation-colombia@eeas.europa.eu

Kolumbijské velvyslanectví v Belgii

96A Avenue Franklin Roosevelt, Ixelles, 1050 Brusel, BELGIE

Tel.: +32 2 649 56 79

Fax: +32 2 646 54 91

E-mail: ebruselas@cancilleria.gov.co

Internetové stránky: belgica.embajada.gov.co

Ministerstvo obchodu, průmyslu a cestovního ruchu

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MINCIT)

Calle 28, č. 13 A-15, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: +57 1 4199450

Fax: +57 1 6967521

PROCOLOMBIA

Calle 28, č. 13 A-15, Piso 35–36, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: +57 1 5600100, +57 1 3275450

Fax: +57 1 5600104

Internetové stránky: http://www.procolombia.co/

Jednotný portál pro zahraniční obchod (VUCE)

Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE)

Výzva č. 13 A-15, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: +57 1 6067676

Internetové stránky: http://vuce.gov.co/

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIE

Tel.: +32 2749 1851

E-mail: secretariat@eu4business.eu

Kontakty pro technické požadavky – Kolumbie

Superintendency for Industry and Trade (SIC) při Ministerstvu obchodu, průmyslu a cestovního ruchu (MINCIT)

Carrera 13 # 27–00, Mlady: A 3., 110311 Bogotá D.C., COLOMBIA

Tel.: +57 1 5920400, +57 1 5870000

Fax: +57 1 5870284

Internetové stránky: https://www.sic.gov.co/en/international-community-home

Kolumbijský institut pro technické normy a certifikaci (ICONTEC)

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación

Carrera 37 52–95, Edificio ICONTEC, PO Box 14237, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: +57 1 6078888

Fax: +57 1 2221435

E-mail: direccion@icontec.org

Internetové stránky: https://www.icontec.org/

Národní akreditační orgán Kolumbie (ONAC)

Organismo Nacional de Acreditación de Colombia

Calle 26 #57–83 Torre 8 – Oficina 1001, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: +57 1 742 7592, ext 103

Fax: +57 1 321 2938, ext 117

Internetové stránky: http://www.onac.org.co

Ministerstvo hornictví a energetiky

Ministerio de Minas y Energia (MINMINAS)

Calle 43, č. 57–31, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: +57 1 2200300

Fax: +57 1 3245202, +57 1 3245207

Národní úřad pro environmentální licence (ANLA)

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (minambiente)

Calle 37, č. 8–40, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: +57 1 3323434, +57 1 3323400

Fax: +57 1 3406212

Kontakty pro sanitární/fytosanitární požadavky (SPS) – Kolumbie

Odbor pro ochranu a regulaci zdraví zvířat při Kolumbijském zemědělském institutu

Subgerencia de Protección y Regulación de la Sanidad Animal del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Carrera 41, č. 17–81, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: +57 1 3323700, +57 1 2884800

Fax: +57 1 3323700, +57 1 2322031

Středisko pro fytosanitární excelenci v rámci kolumbijského zemědělského institutu

Centro de Excelencia Fitosanitaria (CEF) del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Carrera 13 č. 37, Piso 6, Edificio Cavipetrol, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: +57 1 2328218, +57 1 2328219

Fax: +57 1 2328218, +57 1 2328219

Odbor pro ochranu a regulaci zemědělství při Kolumbijském zemědělském institutu

Subgerencia de Protección y Regulación Agrícola del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Carrera 41, č. 17–81, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: +57 1 3323700, +57 1 2884800

Fax: +57 1 3323700, +57 1 2322031

Národní technický výbor pro biologickou bezpečnost při kolumbijském zemědělském institutu

Comité Técnico Nacional de Bioseguridad (CTNBio) del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Carrera 41, č. 17–81, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: +57 1 3323700, +57 1 2884800

Fax: +57 1 3323700, +57 1 2322031

Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova (MINAGRICULTURA)

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MINAGRICULTURA)

Edificio Bancol, Carrera 8 Nr. 12B-31 Piso 5, Bogotá D. C., COLOMBIA

Tel.: +57 1 2543300

Internetové stránky: https://www.minagricultura.gov.co/English/Paginas/default.aspx

Ministerstvo zahraničních vztahů

Ministerio de Relaciones Exteriores

Calle 10, č. 5–51, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: +57 1 3814000

Fax: +57 1 3814747

Národní úřad pro akvakulturu a rybolov (AUNAP)

Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP)

Edificio UGI, Calle 40A č. 13–09 Piso 6,14,15, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: +57 1 3770500

E-mail: atencionalciudadano@aunap.gov.co

Internetové stránky: https://www.aunap.gov.co/

Sanitární informační systém pro dovoz a vývoz zemědělských produktů a živočišných produktů (SISPAP)

Internetové stránky: https://www.ica.gov.co/

 

Odbor pro mnohostranné záležitosti ministerstva zahraničních věcí

Viceministerio de Asuntos multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores

Calle 10, č. 5–51, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: +57 1 3814000, +57 1 3811128, +57 1 3814014

Fax: +57 1 3814747

Výzkumný ústav pro biologické zdroje Alexander von Humboldt

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt

Calle 28 A, č. 15–09, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: +57 1 3202767

Kontakty pro zadávání veřejných zakázek – Kolumbie

Společnost Colombia Buys Efficient

Kolumbijská Compra eficiente

Č. 7 Race 26–20 podlaha 17,10 a 8, Building Tequendama, 110311, Bogota, D.C., COLOMBIA

Tel.: +57 1 7456788, +57 1 7956600

Internetové stránky: https://colombiacompra.gov.co/

Kolumbijský elektronický systém pro zadávání veřejných zakázek (Secop)

 

Internetové stránky:

SECOP I: https://colombiacompra.gov.co/secop/secop-i

SECOP II: https://colombiacompra.gov.co/secop-ii

Virtuální sklad kolumbijského státu: https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano

Ekvádor

Vnitrostátní orgány – Ekvádor

Centrální banka Ekvádoru

Banco Central del Ekvádor

Avenida 10 de Agosto č. 11–409 y Briceño, EC-170409 Quito, ECUADOR

Tel.: +593 2 2570013, +593 2 2572522

Výbor pro zahraniční obchod (COMEX)

Comité de Comercio Exterior (COMEX)

Eloy Alfaro y Amazonas, EC-Quito, ECUADOR

Tel.: +593 2 2239258

Fax: +593 2 2543897

Ekvádorská národní celní správa (SENAE)

Aduana del Ekvádor (SENAE)

Dirección General, Av. Malecón Simón Bolívar entre 9 de Octubre y P. Icaza, EC-Guayaquil, ECUADOR

Tel.: +593 2 3731030

Internetové stránky: https://www.aduana.gob.ec/

Národní rada pro zóny volného obchodu (CONAZOFRA)

Consejo Nacional de Zonas Francas (CONAZOFRA)

Avenida Orellana E9–195 y Avenida 6 de diciembre, Edificio Alisal de Orellana, Oficina 601, EC-Quito, ECUADOR

Tel.: +593 2 2223612, +593 2 2225494, +593 2 2559634

Podtajemník pro meziodvětvová a konečná odvětví náměstka výroby a průmyslu při ministerstvu výroby, zahraničního obchodu, investic a rybolovu

Subsecretaría de Industrias Intermedias y Finales, Viceministerio de Producción e Industrias, Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP)

Calle Yánez Pinzón N26–12, entre Avenida Colón y La Niña, Edificio Rigel, EC-170516 Quito, ECUADOR

Tel.: +593 2 3948760

Ministerstvo životního prostředí

Ministerio del Ambiente (MAE)

Calle Madrid 1159 y Andalusie, EC-Quito, ECUADOR

Tel.: +593 2 3987600

Zastoupení, obchodní komory a obchodní sdružení – Ekvádor

Delegace Evropské unie v Ekvádoru

Orellana E11–160 y Whymper, Edificio Schuman, Quito, ECUADOR

Tel.: +593 2 2523912, +593 2 2523161, +593 2 2902103

E-mail: delegation-ecuador@eeas.europa.eu

Velvyslanectví Ekvádoru v Belgii

AV. Louise 363–9. patro, 1050 Brusel, BELGIE

Tel.: +32 2644 3258

E-mail: consulado.ecuador@skynet.be / cecubruselas@cancilleria.gob.ec

Internetové stránky: http://bruselas.consulado.gob.ec/

Národní sdružení pro obchod se zemědělskými produkty

Federacion Nacional de camaras de Agricultura

AV. Amazonas 1429 Y Colon Edificio Espana, Piso 1, Postal 17–2322, EC-Quito, ECUADOR

Tel.: +593 2 2230185

Ekvádorské národní průmyslové obchodní sdružení

Federacion Nacional de camaras de Industrias del Ekvádor

AV. Amazonas Y Republica, Edificio Las camaras, Piso 10, P.O.BOX 17012438, EC-Quito, ECUADOR

Tel.: +593 2 2230185

Fax: +593 2 2448118

E-mail: camara@camindustriales.org.ec

PRO EKVÁDOR

Malecón Simón Bolivar 100 y 9 de Octubre, Edificio La Previsora piso 18, Guayaquil, ECUADOR

Tel.: +593 2 2597980

E-mail: contacto@proecuador.gob.ec

Internetové stránky: https://www.proecuador.gob.ec/

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIE

Tel.: +32 2749 1851

E-mail: secretariat@eu4business.eu

Kontakty pro technické požadavky – Ekvádor

Ekvádorská služba pro normalizaci (INEN)

Servicio Ecuatoriano de Normalización

E8–29 Calles Baquerizo Moreno y Diego de Almagro, Edificio: INEN PO Box 17–01–399, Quito, DM EC170517, Pichincha, ECUADOR

Tel.: +593 2 3825960, +593 2 3825961

E-mail: direccionejecutiva.inen@gmail.com

Internetové stránky: https://www.normalizacion.gob.ec/

Ředitelství pro validaci a certifikaci při ekvádorském ústavu pro normalizaci

Dirección y Certificación del Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN)

Baquerizo Moreno E8–29 y Diego de Almagro, EC-Quito, ECUADOR

Tel.: +593 2 2501885, +593 2 2501886, +593 2 2501887

Fax: +593 2 2567815

Ekvádorská akreditační služba

Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE)

AV. Amazonas N38–42 y Juan José Villalengua, Quito, ECUADOR

Tel.: +593 2 2454393

Internetové stránky: http://www.acreditacion.gob.ec

Kontakty pro sanitární/fytosanitární požadavky – Ekvádor

Ekvádorská agentura pro zajišťování jakosti zemědělských produktů přidělená Ministerstvu zemědělství a chovu hospodářských zvířat (AGROCALIDAD)

Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (AGROCALIDAD) 

Rostlinolékařská a zoosanitární regulace a kontrolní agentura

Teléfono: (+593) 3828 860 

AV. Eloy Alfaro N30–350 y Av. Amazonas. ED. MAG, piso 9. Quito – Ekvádor

Internetové stránky: https://www.agrocalidad.gob.ec

Podtajemník pro akvakulturu ministerstva výroby, zahraničního obchodu, investic a rybolovu (MPCEIP)

Viceministerio de Acuacultura y Pesca, Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca

San Salvador E6–49 y Eloy Alfaro, EC-Quito, ECUADOR

Tel.: +593 2 3827089

Internetové stránky: http://www.produccion.gob.ec/viceministerio-de-acuacultura-y-pesca/

Ředitelství pro zemědělskou rozmanitost podtajemníka pro zemědělství Ministerstva zemědělství a chovu hospodářských zvířat

Dirección de Agrodiversidad de la Subsecretaría de Agricultura del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Avenida Amazonas y Avenida Eloy Alfaro, EC-170516 Quito, ECUADOR

Tel.: +593 2 3960100, +593 2 3960200, +593 2 3961049, +593 2 3961051, +593 2 3961150

Ekvádorský institut pro duševní vlastnictví, Národní ředitelství pro odrůdová práva

Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, Dirección Nacional de Obtenciones Vegetales

Avenida República 396 y Diego de Almagro, Edificio Forum 300, EC-Quito, ECUADOR

Tel.: +593 2 3940000

Ministerstvo veřejného zdraví (MSP)

Ministerio de Salud Pública (MSP)

República del Salvador 36–64, entre Suecia y Naciones Unidas, EC-170515 Quito, ECUADOR

Tel.: +593 2 3814400

Ministerstvo výroby, zahraničního obchodu, investic a rybolovu (MPCEIP)

Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP)

San Salvador E6–49 y Eloy Alfaro, EC-Quito, ECUADOR

Tel.: +593 2 3827089

Internetové stránky: http://www.produccion.gob.ec/

Národní ředitelství pro biologickou rozmanitost v rámci ministerstva životního prostředí

Dirección Nacional de Biodiversidad del Ministerio del Ambiente (MAE)

Calle Madrid 1159 y Andalusie, EC-170517 Quito, ECUADOR

Tel.: +593 2 3987600, +593 2 3981422, +593 2 3981610

Fax: +593 2 3987600, +593 2 3981422, +593 2 3981610

Ředitelství pro životní prostředí a udržitelný rozvoj při ministerstvu zahraničních věcí a migrace

Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana

Jerónimo Carrión y Avenida 10 de Agosto, EC-170517 Quito, ECUADOR

Tel.: +593 2 2993200 ext. +593 2 2912101

Kontakty pro zadávání veřejných zakázek – Ekvádor

Národní služba pro zadávání veřejných zakázek (SERCOP)

Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP)

Avenida de Los Shyris 38–28 y el Telégrafo, EC-Quito, ECUADOR

Tel.: +593 2 2440050

Compras Públicas

Internetové stránky: www.compraspublicas.gob.ec

 

Peru 

Vnitrostátní orgány – Peru

Centrální rezervní banka Peru

Banco Central de Reserva del Perú

441–445, Santa Rosa Street, Lima-1, PERU

Tel.: +51 1 6132000

Internetové stránky: http://www.bcrp.gob.pe

Vnitrostátní celní dohled Peru (SUNAT)

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)

AV. Garcilaso de la Vega 1472, Lima 1, PERU

Tel.: +51 1 3150730

Internetové stránky: http://www.sunat.gob.pe/

Ministerstvo hospodářství a financí (MEF)

Ministerio de Economía y Finanzas

Jirón Junín 319, Cercado de Lima 15001, PE-Lima 1, PERU

Tel.: +51 1 3115930

Ministerstvo zahraničního obchodu a cestovního ruchu (MINCETUR)

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR)

Calle Uno Oeste N 050 Urb. Corpac, San Isidro, Lima, PERU

Tel.: +51 1 5136100

E-mail: webmaster@mincetur.gob.pe

Internetové stránky: https://www.gob.pe/mincetur

Jednotný portál zahraničního obchodu (VUCE)

Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE)

Calle Uno Oeste N 050 Urb. Córpac, San Isidro, Lima, PERU

Tel.: +51 1 5136100, +51 1 5131160

E-mail: vuce@mincetur.gob.pe

Internetové stránky: https://www.vuce.gob.pe/

Generální ředitelství pro environmentální zdraví (DIGESA)

Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA)

LAS Amapolas # 350 Urb. San Eugenio, Lince (Lima 14), Lima, PERU

Tel.: +51 1 6314430

E-mail: consultas@digesa.minsa.gob.pe

Internetové stránky: http://www.digesa.minsa.gob.pe

Zastoupení, obchodní komory a obchodní sdružení – Peru

Delegace Evropské unie v Peru

Víctor Andrés Belaúnde 332, 5to piso (Edificio Cromo), San Isidro, PERU

Tel.: +51 1 4150800

Fax: +51 1 4214563

E-mail: delegation-peru@eeas.europa.eu

Mise Peru při Evropské unii

Velvyslanectví Peru, 212 Tervuren Avenue, 1150 Brusel, BELGIE

Tel.: +32 2 733 33 19

E-mail: info@embaperu.be

Internetové stránky: https://www.embajadaperu.be/

Obchodní komora Belgo Perú – Brusel

Rue Hobbema 75, 1000 Brusel, Belgie

Tel: +32475920974 E-mail:

 internetové

stránky info@belgoperu.com: www.belgoperu.com 

Obchodní komora Belgo Perú – Antverpy

Luitenant Lippenslaan 44, 2140 Antverpy, Belgie

tel.: +32475920974 E-mail:

 internetové

stránky info@belgoperu.com: www.belgoperu.com

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIE

Tel.: +32 2749 1851

E-mail: secretariat@eu4business.eu

Kontakty pro technické požadavky – Peru

Národní institut kvality (INACAL)

Instituto Nacional de Calidad (INACAL), Ministerio de Producción

Calle Las Camelias 815, San Isidro, Lima 27, PERU

Tel.: +51 1 6408820

E-mail: inacal@inacal.gob.pe

Internetové stránky: https://www.inacal.gob.pe/

Národní institut pro ochranu hospodářské soutěže a ochranu duševního vlastnictví (INDECOPI)

Instituto Nacional de la Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI)

Calle La Prosa 104, San Borja, PE-Lima, PERU

Tel.: +51 1 2247777, +51 1 2247800

Fax: +51 1 2241715

Ministerstvo dopravy a spojů, náměstek ministerstva dopravy

Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Viceministerio de Transportes

Jiron Zorritos 1203, PE-Lima, PERU

Tel.: +51 1 6157800

Kontakty pro sanitární/fytosanitární požadavky (SPS) – Peru

Národní zdravotní služba (SENASA), ministerstvo zemědělství a zavlažování

Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI)

Avenida La Molina č. 1915, Lima 12 – La Molina, PE-Lima, PERU

Tel.: +51 1 3133300

E-Mail: senasacontigo@senasa.gob.pe

Národní organizace pro zdraví rybolovu (SANIPES)

Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES)

Domingo Orué N° 165, pisos 6 y 7, Surquillo, Lima, PERU

Tel.: +51 1 2138570

Internetové stránky: https://www.sanipes.gob.pe/web/index.php/es/

Ministerstvo výroby (PRODUCE)

Ministerio de la Producción (PRODUCE)

Calle Uno Oeste 060 – Urbanización Córpac, Lima 15036, PERU

Tel.: +51 1 6162222

E-mail: consultas@produce.gob.pe

Podředitelství pro zvířecí karanténu, Generální ředitelství pro zdraví zvířat, Národní zdravotní služba, Ministerstvo zemědělství a zavlažování

Subdirección de cuarentena Animal, Dirección General de Sanidad Animal, Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI)

Avenida La Molina č. 1915, Lima 12 – La Molina, PE-Lima, PERU

Tel.: +51 1 3133300, +51 1 3133324

Fax: +51 1 3401486

E-Mail: senasacontigo@senasa.gob.pe

Ředitelství pro vynálezy a nové technologie (DIN), Národní institut pro ochranu hospodářské soutěže a ochranu duševního vlastnictví (INDECOPI)

Instituto Nacional de la Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI)

Calle La Prosa 104, San Borja, PE-Lima, PERU

Tel.: +51 1 2247777, +51 1 2247800

Fax: +51 1 2241715

Ředitelství pro rostlinnou karanténu, Generální ředitelství pro zdraví rostlin, Státní zdravotní služba, Ministerstvo zemědělství a zavlažování

Subdirección de cuarentena Vegetal, Dirección General de Sanidad Vegetal, Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI)

Avenida La Molina č. 1915, Lima 12 – La Molina, PE-Lima, PERU

Tel.: +51 1 3133300, +51 1 3133309, +51 1 3133321

Fax: +51 1 3401486

Generální ředitelství biologické rozmanitosti, Ministerstvo životního prostředí

Dirección General de Diversidad Biológica, Ministerio del Ambiente (MINAM)

Avenida Javier Prado Oeste 1440, San Isidro, PE-Lima 27, PERU

Tel.: +51 1 6116000, prodloužení 1349

Fax: +51 1 6116000, prodloužení 1349

Národní institut pro zemědělské inovace

Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA)

Avenida La Molina 1981, Lima 12 – La Molina, Apartado Postal 2791, PE-Lima, PERU

Tel.: +51 1 3492600, prodloužení 295

Fax: +51 1 3495646

Peruánský výbor pro kosmetiku a hygienu při obchodní komoře

Comité Peruano de Cosmética e Higiene (COPECOH) de Cámara de Comercio

Avenida Giuseppe Garibaldi (ex Gregorio Escobedo) 396, Jesús María, PE-Lima 11, PERU

Tel.: +51 1 4633434

Generální ředitelství pro léčivé přípravky, dodávky a drogy (DIGEMID)

Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID)

AV. Parque de las Leyendas 240 Torre B, San Miguel, PERU

Tel.: +51 1 6314300 

Internetové stránky: http://www.digemid.minsa.gob.pe/

Národní rada pro zákaz chemických zbraní při ministerstvu zahraničních věcí

Consejo Nacional para la Prohibicion de las Armas Químicas (CONAPAC) bajo el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)

Jirón Lampa 535, PE-Lima 1, PERU

Tel.: +51 1 2042400, +51 1 2042505

Fax: +51 1 2042498

Kontakty pro zadávání veřejných zakázek – Peru

Dohlížející agentura pro veřejné zakázky (OBSE)

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OBSE)

AV. Gregorio Escobedo CDRA. 7 s/n Jesús María, Lima 11, PERU

Tel.: +51 1 6143636

Internetové stránky: https://portal.osce.gob.pe/osce/,

http://www.osce.gob.pe/english.asp

Národní registr dodavatelů (RNP)

Registro Nacional de Proveedores (RNP)

AV. Gregorio Escobedo CDRA. 7 s/n Jesús María, Lima 11, PERU

Tel.: +51 1 6135555, +51 1 6135000

E-mail: rnpatiende@osce.gob.pe

Internetové stránky: https://portal.osce.gob.pe/rnp/

Další odkazy

Zdroje

Obchodní vztahy EU s Andským společenstvím (europa.eu) 

https://www.eumonitor.eu/

https://ec.europa.eu/easme/en/enterprise-europe-network

https://eeas.europa.eu/delegations/colombia_en/15808/Colombia%20and%20the%20EU

https://eeas.europa.eu/diplomatic-network/andean-community/2049/andean-community_en

https://eeas.europa.eu/diplomatic-network/andean-community_en

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621834/EPRS_STU(2018)621834_EN.pdf

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy