Obchodní dohoda mezi EU a Kolumbií, Peru a Ekvádorem

Obchodní dohoda mezi EU, Kolumbií a Ekvádorem a Peru zahrnuje úplnou nebo částečnou liberalizaci cel, podstatné bezcelní kvóty, odstranění regulačních nebo technických necelních překážek a zavedení opatření usnadňujících obchod, jako jsou celní režimy. Obchodní dohoda rovněž liberalizuje pohyb kapitálu, investice a trhy s veřejnými zakázkami. V neposlední řadě dohoda zavazuje smluvní strany k dodržování lidských práv, zaručení zaměstnaneckých práv a zajištění odpovídající úrovně ochrany životního prostředí.

Dohoda v kostce

Komplexní obchodní dohoda EU s Kolumbií a Peru je prozatímně prováděna s Peru od 1. března 2013 a s Kolumbií od 1. srpna 2013.

Dne 1. ledna 2017 se k dohodě připojil i Ekvádor.

Úplné znění a přílohy dohody s Kolumbií, Peru a Ekvádorem.

Seznam všech změn a příloh dohody je k dispozici na internetových stránkách GŘ TRADE.

V důsledku toho má nyní EU preferenční obchodní dohodu se třemi zeměmi Andského společenství (výjimkou je Bolívie). Bolívie v současné době využívá všeobecný systém preferencí EU, mimo jiné prostřednictvím zvláštního pobídkového režimu pro udržitelný rozvoj a správu věcí veřejných známého jako GSP+. Bolívie by rovněž mohla požádat o jednání o přistoupení k obchodní dohodě, pokud si to přeje.

Jaké jsou přínosy pro váš podnik?

Obchodní dohoda mezi EU na jedné straně a Kolumbií, Peru a Ekvádorem na straně druhé otevřela trhy na obou stranách a poskytuje

 • stabilnější a předvídatelnější podnikatelské prostředí
 • lepší podmínky pro obchod díky novým pravidlům pro necelní překážky, hospodářskou soutěž, transparentnost a práva duševního vlastnictví
 • snížená nebo nulová cla na téměř veškeré zboží
 • lepší přístup k veřejným zakázkám a investičním trhům

Rovněž jsou liberalizovány běžné platby a pohyb kapitálu. To usnadňuje volný pohyb služeb, investic a usazování.

 

Obchodní vztahy mezi EU a Kolumbií, Ekvádorem a Peru

Nejvyšším vývozem EU do tří andských zemí jsou průmyslové výrobky, zejména stroje a dopravní zařízení, jakož i chemické výrobky.

Nejvyšší dovoz z Kolumbie, Peru a Ekvádoru do EU se pak skládá ze zemědělských produktů, paliv a produktů těžby.

Sazby

Obchodní dohoda mezi EU, Kolumbií, Peru a Ekvádorem zajišťuje lepší přístup na trh tím, že snižuje nebo odstraňuje cla na zboží důležité pro dvoustranný obchod.

EU

Během přechodného období EU ruší cla na téměř veškerý vývoz z Kolumbie, Peru a Ekvádoru, s výjimkou některých druhů zeleniny a ovoce.

Pro zvláštní citlivé produkty jsou zavedeny celní kvóty. To znamená, že každý rok lze bezcelně obchodovat pouze s omezeným množstvím citlivých produktů. Produkty, na něž se vztahují celní kvóty (TRQ), jsou:

 • houby
 • kukuřice cukrová
 • bonbony
 • skot
 • kravské mléko
 • rum
 • cukr
 • jogurt
 • banány

Tyto kvóty jsou spravovány na základě zásady „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“. Lhůta pro podávání žádostí je od 1. ledna do 31. prosince. Pokud dovoz do EU překročí tyto celní kvóty, použije se clo podle doložky nejvyšších výhod.

Zde naleznete zvláštní ustanovení týkající se cel podle kategorií produktů a použitelných celních kvót v

Kolumbie, Ekvádor, Peru

Kolumbie, Peru a Ekvádor rovněž poskytují Evropské unii celní výhody. Vzhledem k asymetrii na úrovni rozvoje stran je liberalizace postupná a rozložena na období až 17 let. Jakmile dojde k úplnému snížení celních sazeb,

 • všechny průmyslové produkty a produkty rybolovu z EU budou za určitých podmínek vyváženy bezcelně do Peru, Kolumbie a Ekvádoru.
 • většina zemědělských produktů EU bude rovněž vyvážena bezcelně. Seznam citlivých produktů je však z liberalizace vyloučen, zatímco na jiné se vztahují celní kvóty.

Zde naleznete zvláštní ustanovení týkající se odstranění cel a použitelných kvót v

 

Před vývozem

Pravidla původu

Tento oddíl zavádí hlavní pravidla původu a postupy týkající se původu v rámci obchodní dohody.

Původ je „hospodářská státní příslušnost“ obchodovaného zboží. Pokud jste novým tématem, najdete úvod k hlavním pojmům v oddíle „Zboží“.

Pravidla původu

Aby byl váš produkt způsobilý pro preferenční sazbu, musí splňovat určitá pravidla, která prokazují jeho původ.

Kde mohu najít pravidla původu?

Pravidla původu jsou stanovena v příloze II týkající se definice pojmu „původní produkty“ a metod správní spolupráce. Odkaz odkazuje na konsolidované znění zohledňující přistoupení Ekvádoru v roce 2016 (Úř. věst. L 356, 24.12.2016, s. 1093).

Je můj produkt „pocházející“ podle obchodní dohody?

Aby mohl váš produkt získat nižší nebo nulovou preferenční sazbu podle obchodní dohody mezi EU a Kolumbií, Ekvádorem a Peru, musí pocházet z EU nebo signatářské andské země. Produkt se považuje za původní, pokud je

 • zcela získané v EU nebo signatářské andské zemi
 • vyrobeno v EU nebo signatářské andské zemi za použití nepůvodních materiálů a splňuje pravidla pro jednotlivé produkty stanovená v dodatku 2. Viz dodatek 1 „Úvodní poznámky“ týkající se pravidel původu specifických pro jednotlivé produkty. Viz také dodatek 2A pro alternativní pravidla pro konkrétní výrobky pro určité výrobky.

 

Příklady hlavních typů pravidel vázaných na konkrétní výrobky v obchodních dohodách EU

 • pravidlo přidání hodnoty - hodnota všech nepůvodních materiálů v produktu nesmí přesáhnout určitý procentní podíl jeho ceny ze závodu
 • změna sazebního zařazení - výrobní proces má za následek změnu sazebního zařazení mezi nepůvodní materiály a konečný produkt - například výroba papíru (Harmonizovaný systém kapitola 48) z nepůvodní buničiny (Harmonizovaný systém kapitola 47)
 • specifické operace - vyžaduje se specifický výrobní postup, například spřádání vláken do příze - tato pravidla se většinou používají v textilním oděvu a chemickém průmyslu

 

Zvláštní pravidla pro váš výrobek naleznete na stránkách My Trade Assistant.

Tipy a tipy, které pomáhají dodržovat pravidla pro jednotlivé produkty

Počítá se s další flexibilitou, která vám pomůže dodržovat pravidla pro jednotlivé produkty, jako jsou tolerance nebo kumulace.

Odchylka

 • pravidlo tolerance umožňuje výrobci použít nepůvodní materiály, které jsou obvykle zakázány pravidlem pro daný produkt, až do výše 10 % ceny produktu ze závodu.
 • tuto přípustnou odchylku nelze použít k překročení maximálního prahu hodnoty nepůvodních materiálů uvedených v pravidlech pro jednotlivé produkty.
 • Zvláštní tolerance se vztahují na textilie a oděvy zařazené do kapitol HS 50 až 63, které jsou zahrnuty v poznámkách 5 až 6 dodatku 1 „Úvodní poznámky“ ke zvláštním pravidlům původu produktu

Kumulace

Obchodní dohoda mezi EU a Kolumbií, Ekvádorem a Peru stanoví několik způsobů kumulace původu.

 • dvoustranná kumulace umožňuje, aby se materiály pocházející ze signatářské andské země při posuzování toho, zda je konečný produkt původní, započítávaly jako materiály pocházející z EU (a naopak)
 • diagonální kumulace mezi EU, Kolumbií, Ekvádorem a Peru
 • diagonální kumulace umožňuje, aby materiály pocházející z Kostariky, Salvadoru, Guatemaly, Hondurasu, Nikaraguy, Panamy, Venezuely byly za určitých podmínek považovány za materiály pocházející z Kolumbie, Ekvádoru a Peru, jsou-li použity při výrobě produktu

 

Jak diagonální kumulace působí?

K diagonální kumulaci dochází mezi několika různými zeměmi, které sdílejí stejná pravidla původu a mají mezi sebou obchodní dohody. Je tomu tak v případě, kdy výrobce zboží v kterékoli zemi může dovážet materiály a používat je, jako by pocházely z jejich vlastní země. Například podle úmluvy PEM může moldavský obchodník, který vyrábí oblečení pro vývoz do EU, k výrobě oděvu použít tkaniny pocházející z Moldavska, Gruzie a Ukrajiny (a/nebo z jakékoli jiné smluvní strany smlouvy PEM). Požadavek na dvojí přeměnu (tj. vyrobený z příze) byl splněn a při vývozu do EU se považuje za pocházející z Moldavska, a proto bude mít volný přístup na trh EU.

Další požadavky

Výrobek musí rovněž splňovat všechny ostatní platné požadavky uvedené v protokolu, jako je pravidlo přímé přepravy.

Pravidlo přímé dopravy

Původní produkty musí být přepravovány z EU do signatářské andské země (a naopak), aniž by byly dále zpracovány ve třetí zemi.

Překládka nebo dočasné uskladnění ve třetí zemi je povoleno, pokud produkty zůstávají pod celním dohledem a nejsou předmětem jiných operací než

 • vykládka
 • opětovné načítání
 • jakákoli operace určená k jejich uchování v dobrém stavu

Původní produkty mohou být přepravovány potrubím přes jiné území než území EU nebo signatářských andských zemí.

Splnění těchto podmínek se prokazuje celním orgánům země dovozu.

Navracení cla

Obchodní dohoda mezi EU a Kolumbií, Ekvádorem a Peru povoluje refundaci dříve zaplacených cel z nepůvodních materiálů použitých k výrobě produktu, který je vyvážen v rámci preferenční sazby.

Postupy stanovení původu

Oddíl 4 o důkazu původu a oddíl 5 o ujednáních o správní spolupráci stanoví postupy původu související s žádostí o preferenční sazebník a s ověřováním ze strany celních orgánů.

Jak uplatňovat preferenční sazbu

Aby mohli dovozci využívat preferenční sazby, musí předložit doklad o původu, který může být buď:

Doklad o původu se nepožaduje, pokud celková hodnota produktů nepřesahuje

 • 500 EUR pro malé balíčky
 • 1200 EUR za osobní zavazadla

Průvodní osvědčení EUR.1

 • Dodatek 3 obsahuje vzor osvědčení EUR.1 a pokyny, jak jej vyplnit.
 • Průvodní osvědčení EUR.1 vydávají celní orgány země vývozu.
 • vývozce žádající o osvědčení by měl být připraven předložit doklady prokazující status původu dotčených produktů.

Prohlášení o původu

Vývozci mohou sami prohlásit, že jejich produkt pochází z EU nebo Kolumbie, Peru a Ekvádoru, tím, že předloží prohlášení o původu. Prohlášení o původu může být vyhotoveno

 • schválený vývozce
 • kterýkoli vývozce, pokud celková hodnota produktů nepřesahuje 6000 EUR.
Schválení vývozci

Vývozci podle této dohody mohou požádat své celní orgány o povolení vyhotovovat prohlášení o původu pro produkty jakékoli hodnoty.

Celní orgány mohou odejmout status schváleného vývozce v případě zneužití.

Jak učinit prohlášení o původu
 • Vývozce by měl na faktuře, dodacím listu nebo jiném obchodním dokladu identifikujícím produkt natisknout, otiskem razítka nebo vytisknout následující prohlášení (dodatek 4)
  • „Vývozce produktů, na něž se vztahuje tento doklad (celní [nebo příslušné vládní] povolení č...., prohlašuje, že pokud není jasně uvedeno jinak, mají tyto produkty... preferenční původ.“
 • znění prohlášení o původu může být vyhotoveno v kterémkoli z úředních jazyků EU.
 • prohlášení o původu musíte podepsat ručně. Jste-li schváleným vývozcem, jste od tohoto požadavku osvobozeni za předpokladu, že se celním orgánům vaší země písemně zavážete, že přijímáte plnou odpovědnost za jakékoli prohlášení, které vás identifikuje.
 • při vyplňování prohlášení o původu byste měli být připraveni předložit doklady prokazující status původu vašich produktů.
 • prohlášení o původu může vývozce vyhotovit při vývozu produktů, jichž se týká, nebo po vývozu, pokud je předloženo dovážející zemi nejpozději dva roky po dovozu produktů, jichž se prohlášení týká.

 Ověřování původu

Celní orgány mohou ověřit, zda dovážený produkt skutečně pochází nebo splňuje jiné požadavky na původ. Ověření je založeno na

 • správní spolupráce mezi celními orgány dovážejících a vyvážejících stran
 • kontroly prováděné místními celními orgány (návštěvy dovážející strany vývozci nejsou povoleny)

Po ukončení ověření provedou orgány vyvážející země konečné určení původu a informují o výsledcích orgány země dovozu.

Požadavky na výrobek 

Technická pravidla a požadavky

Technická pravidla definují zvláštní vlastnosti, které by výrobek měl mít, pokud jde o jeho návrh, označování, označování, balení, funkčnost a výkonnost, které jsou navrženy tak, aby chránily lidské zdraví a bezpečnost, jakož i normy v oblasti životního prostředí. Splnění různých požadavků na různých trzích však může být pro obchodníky nákladné.

V rámci obchodní dohody EU a tři andské země spolupracují v oblasti dozoru nad trhem, technických předpisů, norem a postupů posuzování shody. Strany se zavázaly k transparentnosti tím, že zveřejňují všechny technické předpisy. Tato spolupráce usnadňuje obchod obecně, a zejména s výrobky, jako jsou farmaceutické výrobky, zdravotnické prostředky, optické přístroje, automobilový průmysl a další typy strojních zařízení.

Partneři dohlížejí na výsledky posuzování shody vydané příslušnými orgány, jakož i na uzavírání dohod o uznávání s certifikačními subjekty. To přispívá k harmonizaci postupů posuzování shody mezi oběma regiony.

Označování

Dohoda stanoví inovativní obory při označování a označování, které omezují množství požadovaných informací na trvalém štítku. To brání zatěžujícím a zbytečným štítkům, které nemají pro spotřebitele přísný význam.

 • předchozí souhlas s registrací označení se již nevyžaduje, ledaže jsou tyto štítky nezbytné pro ochranu zdraví lidí, zvířat nebo rostlin.
 • jsou povoleny mezinárodní piktogramy a názvosloví pro etikety výrobků
 • u textilu a obuvi jsou informace, které musí výrobci uvádět na trvalých štítcích, omezené, což znamená, že dočasné štítky se používají pouze k uvedení dodatečných informací, je-li to nezbytné.

Kolumbie - kontakty pro technické požadavky

Ekvádor - kontakty pro technické požadavky

Peru - kontakty pro technické požadavky

Požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost (SPS)

Obchodní dohoda mezi EU, Kolumbií, Peru a Ekvádorem zajišťuje rovnováhu mezi obchodem usnadňujícím harmonizaci sanitárních a fytosanitárních pravidel a ochranou stávajících vnitrostátních hygienických předpisů, čímž zajišťuje, že normy nebudou ohroženy.

Dohoda stanoví harmonizaci sanitárních a fytosanitárních opatření, včetně zvláštních pravidel a postupů pro inspekce vnitrostátních orgánů, ověřování informací, transparentnost a výměnu informací.

Dohoda rovněž stanoví zřízení Podvýboru pro sanitární a fytosanitární opatření s cílem řešit veškeré problémy, které mohou v této oblasti nastat, jakož i sledovat a monitorovat sanitární a fytosanitární opatření prováděná všemi stranami této dohody. Podvýbor například dosáhl značného pokroku, pokud jde o získání skutečného přístupu zemědělských produktů a produktů zpracování potravin z EU na kolumbijský trh.

Kolumbie - kontakty pro sanitární a fytosanitární požadavky (SPS)

Ekvádor - kontakty v oblasti sanitárních a fytosanitárních požadavků

Peru - kontakty pro sanitární a fytosanitární požadavky (SPS)

Technické překážky obchodu

Ačkoli jsou technická pravidla důležitá, mohou někdy působit jako překážky mezinárodního obchodu, a mohou tedy představovat značnou zátěž pro vás jako vývozce.

 

 • pokud se domníváte, že se potýkáte s obchodní překážkou, která zpomaluje váš podnik nebo vám brání ve vývozu, můžete nám sdělit
 • oznamte, co zastavujete svůj vývoz do Kolumbie, Ekvádoru nebo Peru prostřednictvím on-line formuláře, poté EU provede analýzu Vaší situace a přijme vhodná opatření.

Kontaktujte nás

Doklady a postupy celního odbavení

Dohoda zajišťuje transparentnější a jednodušší celní postupy s cílem usnadnit obchod a snížit náklady pro podniky.

Pokyny pro jednotlivé kroky popisují různé druhy dokladů, které byste měli připravit na celní odbavení vašich výrobků.

V závislosti na vašem výrobku mohou celní orgány požadovat všechny nebo některé z níže uvedených prvků.

 • Obchodní faktura (konzultujte konkrétní požadavky týkající se její formy a obsahu v My Trade Assistant)
 • seznam balení
 • Dovozní licence pro některé druhy zboží
 • Osvědčení prokazující, že váš výrobek je v souladu s povinnými předpisy týkajícími se výrobků, jako jsou požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost, označování a balení
 • doklad o původu — prohlášení o původu

V zájmu větší jistoty můžete požádat o závazné informace o sazebním zařazení zboží a/nebo závazné informace o původu zboží předem.

Podrobné informace o tom, jaké doklady musíte předložit k celnímu odbavení vašeho výrobku, navštivte můj obchodní asistent.

Postupy prokazování a ověřování původu

Popis toho, jak prokázat původ vašich produktů, aby mohli žádat o preferenční celní sazby, a popis pravidel týkajících se ověřování původu celními orgány, viz výše uvedený oddíl o pravidlech původu.

Informace o celních postupech při dovozu a vývozu obecně naleznete na internetových stránkách GŘ pro daně a celní unii.

Duševní vlastnictví a zeměpisná označení

Obchodní dohoda poskytuje větší ochranu práv duševního vlastnictví pro váš dovoz/vývoz do Kolumbie, Ekvádoru nebo Peru a z Kolumbie.

Hlava VII obchodní dohody mezi EU, Kolumbií, Peru a Ekvádorem znovu potvrzuje závazky stran dohody TRIPS a Úmluvy o biologické rozmanitosti a přiznává jim jak národní zacházení, tak zacházení podle nejvyšších výhod. To znamená, že s Vaším duševním vlastnictvím v Kolumbii, Ekvádoru nebo Peru bude zacházeno stejně jako s duševním vlastnictvím státních příslušníků těchto zemí.

Kolumbie, Ekvádor a Peru rovněž pozměnily a přijaly nové právní předpisy s cílem začlenit regionální speciality a zeměpisná označení podobným způsobem jako EU.

Obchod službami

Obchodní dohoda otevírá trhy se službami v obou regionech navzájem a poskytuje právní jistotu a předvídatelnost, které jako dodavatel služeb potřebujete. Jde nad rámec závazků přijatých v rámci Všeobecné dohody WTO o obchodu službami a konsoliduje přístup k důležitým odvětvím, jako jsou telekomunikace, finanční a podnikatelské služby, environmentální služby, distribuční služby a odvětví nesouvisející se službami, přičemž si vyhrazuje právo smluvních stran měnit obzvláště důležité aspekty (např. omezení minimálního procentního podílu pracovní síly, který musí být místní, počítačové služby používané při přeshraniční činnosti a pomocné služby používané v letecké dopravě).

Obchodní dohoda rovněž zajišťuje, že nebudete diskriminováni jako poskytovatel služeb v odvětvích, která jsou vám otevřená.

Viz hlava IV Obchod se službami, usazování a elektronický obchod.

Přeshraniční poskytování a usazování služeb

Dohoda umožňuje téměř plný přístup na trh pro přeshraniční služby a pro usazování v celé řadě oblastí, včetně finančních služeb, odborných služeb, námořní dopravy a telekomunikačních služeb.

Na přeshraniční poskytování bankovních a železničních dopravních služeb, například v souvislosti s ochranou menšin, se vztahuje několik omezení.

Viz příloha VIII (Seznam závazků týkajících se přeshraničního poskytování služeb).

Nediskriminační omezení se vztahují rovněž na usazování v odvětví distribuce a životního prostředí.

Přílohy VII (Seznam závazků týkajících se usazování)

Pohyb osob

Krátkodobé obchodní návštěvy EU mohou dočasně pobývat v Kolumbii, Ekvádoru a Peru a naopak. Patří sem poskytovatelé služeb, kteří uzavřeli smlouvu o poskytování služby v Evropské unii konečnému spotřebiteli (architektura, inženýrství, lékařské služby, výzkum a design, průzkum trhu, veletrhy, cestovní ruch).

Viz příloha IX (Výhrady týkající se dočasné přítomnosti fyzických osob za účelem podnikání).

Veřejné zakázky

Obchodní dohoda mezi EU, Kolumbií a Ekvádorem a Peru umožňuje společnostem z EU ucházet se o veřejné zakázky v partnerských zemích a soutěžit o ně za stejných podmínek jako domácí společnosti.

Příloha XII dohody stanoví pravidla pro zadávání veřejných zakázek. Popisuje, na které subjekty se dohoda vztahuje, jakož i zboží a služby, které mohou být předmětem veřejných zakázek. Uvádí rovněž vyloučené oblasti, jako je nabývání nebo pronájem pozemků, daňové či depozitní agentury a veřejné služby zaměstnanosti.

Dohoda stanoví obecné zásady zadávání veřejných zakázek, včetně nabídkových řízení, používání elektronických médií, pravidel původu a kompenzací.

Kolumbie - kontakty pro zadávání veřejných zakázek

Ekvádor - kontakty pro zadávání veřejných zakázek

Peru - kontakty pro zadávání veřejných zakázek

Odkazy, kontakty a dokumenty

Kolumbie

Vnitrostátní instituce - Kolumbie

Banka Kolumbijské republiky

Carrera 7, č. 14-78, Cundinamarca, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel: +57 1 343 1111

Fax: +57 1 2861686

Národní daňové a celní ředitelství (DIAN)

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN)

NIVEL Central, Carrera 8, č. 6-64, Edificio San Agustín, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel: +57 1 6079999

Fax: +57 1 3337841

Zastoupení, obchodní komory a obchodní sdružení - Kolumbie

Delegace Evropské unie v Kolumbii

Calle 116 número 7-15, interiér 2, piso 12, Edificio Cusezar, Barrio Santa Bárbara, Bogotá D.C., COLOMBIA

Tel: +57 1 7477700

Fax: +57 1 7470074

E-mail: delegation-colombia@eeas.europa.eu

Kolumbijské velvyslanectví v Belgii

96A Avenue Franklin Roosevelt, Ixelles, 1050 Brusel, BELGIE

Tel: +32 2 649 56 79

Fax: +32 2 646 54 91

E-mail: ebruselas@cancilleria.gov.co

Internet: belgica.embajada.gov.co

Ministerstvo obchodu, průmyslu a cestovního ruchu

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MINCIT)

Calle 28, č. 13 A-15, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel: +57 1 4199450

Fax: +57 1 6967521

PROCOLOMBIA

Calle 28, č. 13 A-15, Piso 35-36, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel: +57 1 5600100, +57 1 3275450

Fax: +57 1 5600104

Internet: http://www.procolombia.co/

Jednotný portál pro zahraniční obchod (VUCE)

Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE)

Výzva 28 č. 13 A - 15, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel: +57 1 6067676

Internet: http://vuce.gov.co/

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIE

Tel: +32 2749 1851

E-mail: secretariat@eu4business.eu

Kontakty pro technické požadavky - Kolumbie

Superintendency for Industry and Trade (SIC) pod ministerstvem obchodu, průmyslu a cestovního ruchu (MINCIT)

Carrera 13 # 27-00, Území: A 3 rd, 110311 Bogotá D.C., COLOMBIA

Tel: +57 1 5920400, +57 1 5870000

Fax: +57 1 5870284

Internet: https://www.sic.gov.co/en/international-community-home

Kolumbijský institut pro technické normy a certifikaci (ICONTEC)

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación

Carrera 37 52-95, Edificio ICONTEC, P.O. Box 14237, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel: +57 1 6078888

Fax: +57 1 2221435

E-mail: direccion@icontec.org

Internet: https://www.icontec.org/

Národní akreditační orgán Kolumbie (ONAC)

Organismo Nacional de Acreditación de Colombia

Calle 26 #57-83 Torre 8 - Oficina 1001, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel: +57 1 742 7592, ext 103

Fax: +57 1 321 2938, ext 117

Internet: http://www.onac.org.co

Ministerstvo hornictví a energetiky

Ministerio de Minas y Energia (MINMINAS)

Calle 43, č. 57-31, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel: +57 1 2200300

Fax: +57 1 3245202, +57 1 3245207

Vnitrostátní orgán pro environmentální povolení (ANLA)

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (minimálně)

Calle 37, č. 8-40, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel: +57 1 3323434, +57 1 3323400

Fax: +57 1 3406212

Kontakty pro sanitární/hytosanitární požadavky - Kolumbie

Podskupina pro ochranu a regulaci zdraví zvířat při kolumbijském zemědělském institutu

Subgerencia de Protección y Regulación de la Sanidad Animal del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Carrera 41, č. 17-81, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel: +57 1 3323700, +57 1 2884800

Fax: +57 1 3323700, +57 1 2322031

Středisko pro fytosanitární excelenci v rámci kolumbijského zemědělského institutu

Centro de Excelencia Fitosanitaria (CEF) del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Carrera 13 č. 37, Piso 6, Edificio Cavipetrol, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel: +57 1 2328218, +57 1 2328219

Fax: +57 1 2328218, +57 1 2328219

Subdikatorát zemědělské ochrany a regulace v rámci kolumbijského zemědělského institutu

Subgerencia de Protección y Regulación Agrícola del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Carrera 41, č. 17-81, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel: +57 1 3323700, +57 1 2884800

Fax: +57 1 3323700, +57 1 2322031

Národní technický výbor pro biologickou bezpečnost při kolumbijském zemědělském institutu

Comité Técnico Nacional de Bioseguridad (CTNBio) del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Carrera 41, č. 17-81, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel: +57 1 3323700, +57 1 2884800

Fax: +57 1 3323700, +57 1 2322031

Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova (MINAGRICULTURA)

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MINAGRICULTURA)

Edificio Bancol, Carrera 8 Nr. 12B - 31 Piso 5, Bogotá D. C., COLOMBIA

Tel: +57 1 2543300

Internet: https://www.minagricultura.gov.co/English/Paginas/default.aspx

Ministerstvo zahraničních vztahů

Ministerio de Relaciones Exteriores

Calle 10, č. 5-51, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel: +57 1 3814000

Fax: +57 1 3814747

Národní úřad pro akvakulturu a rybolov (AUNAP)

Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP)

Edificio UGI, Calle 40A No. 13-09 Piso 6,14,15, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel: +57 1 3770500

E-mail: atencionalciudadano@aunap.gov.co

Internet: https://www.aunap.gov.co/

Hygienický informační systém pro dovoz a vývoz zemědělských produktů a živočišných produktů (SISPAP)

Internet: https://www.ica.gov.co/

 

Odbor pro mnohostranné záležitosti ministerstva zahraničních věcí

Viceministerio de Asuntos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores

Calle 10, č. 5-51, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel: +57 1 3814000, +57 1 3811128, +57 1 3814014

Fax: +57 1 3814747

Výzkumný ústav pro biologické zdroje Alexander von Humboldt

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt

Calle 28 A, č. 15-09, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel: +57 1 3202767

Kontakty pro zadávání veřejných zakázek - Kolumbie

Kolumbijské Buys Efficient

Kolumbijská společnost Compra eficiente

7 Race 26-20 patro 17,10 a 8, Building Tequendama, 110311, Bogota, D.C., COLOMBIA

Tel: +57 1 7456788, +57 1 7956600

Internet: https://colombiacompra.gov.co/

Kolumbijský elektronický systém pro zadávání veřejných zakázek (Secop)

 

Internet:

PŘÍLOHA I: https://colombiacompra.gov.co/secop/secop-i

PŘÍLOHA II: https://colombiacompra.gov.co/secop-ii

Virtuální stavba kolumbijského státu: https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano

Ekvádor

Vnitrostátní instituce - Ekvádor

Ekvádorská centrální banka

Banco Central del Ekvádor

Avenida 10 de Agosto č. 11-409 y Briceño, ES-170409 Quito, ECUADOR

Tel: +593 2 2570013, +593 2 2572522

Výbor pro zahraniční obchod (COMEX)

Comité de Comercio Exterior (COMEX)

Eloy Alfaro y Amazonas, EC-Quito, ECUADOR

Tel: +593 2 2239258

Fax: +593 2 2543897

Ekvádorská národní celní správa (SENAE)

Aduana del Ecuador (SENAE)

Dirección General, Av. Malecón Simón Bolívar entre 9 de Octubre y P. Icaza, EC-Guayaquil, ECUADOR

Tel: +593 2 3731030

Internet: https://www.aduana.gob.ec/

Národní rada pro zóny volného obchodu (CONAZOFRA)

Consejo Nacional de Zonas Francas (CONAZOFRA)

Avenida Orellana E9-195 y Avenida 6 de diciembre, Edificio Alisal de Orellana, Oficina 601, EC-Quito, ECUADOR

Tel: +593 2 2223612, +593 2 2225494, +593 2 2559634

Subsekretariát pro zprostředkující a finální průmysl náměstek ministra výroby a průmyslu při ministerstvu výroby, zahraničního obchodu, investic a rybolovu

Subsecretaría de Industrias Intermedias y Finales, Viceministerio de Producción e Industrias, Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP)

Calle Yánez Pinzón N26-12, entre Avenida Colón y La Niña, Edificio Rigel, EC-170516 Quito, ECUADOR

Tel: +593 2 3948760

Ministerstvo životního prostředí

Ministerio del Ambiente (MAE)

Calle Madrid 1159 y Andalucía, EC-Quito, ECUADOR

Tel: +593 2 3987600

Zastoupení, obchodní komory a obchodní sdružení - Ekvádor

Delegace Evropské unie v Ekvádoru

Orellana E11-160 y Whymper, Edificio Schuman, Quito, ECUADOR

Tel: +593 2 2523912, +593 2 2523161, +593 2 2902103

E-mail: delegation-ecuador@eeas.europa.eu

Ekvádorské velvyslanectví v Belgii

AV. Louise 363-9. patro, 1050 Brusel, BELGIE

Tel: +32 2644 3258

E-mail: consulado.ecuador@skynet.be /

Internet: http://bruselas.consulado.gob.ec/

Národní zemědělské obchodní sdružení

Federacion Nacional de Camaras de Agricultura

AV. Amazonas 1429 Y Colon Edificio Espana, Piso 1, Postal 17-21-322, EC-Quito, ECUADOR

Tel: +593 2 2230185

Ekvádorské národní průmyslové obchodní sdružení

Federacion Nacional de Camaras de Industrias del Ecuador

AV. Amazonas Y Republica, Edificio Las Camaras, Piso 10, P.O.BOX 17012438, EC-Quito, ECUADOR

Tel: +593 2 2230185

Fax: +593 2 2448118

E-mail: camara@camindustriales.org.ec

PRO EKVÁDOR

Malecón Simón Bolivar 100 y 9 de Octubre, Edificio La Previsora piso 18, Guayaquil, ECUADOR

Tel: +593 2 2597980

E-mail: contacto@proecuador.gob.ec

Internet: https://www.proecuador.gob.ec/

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIE

Tel: +32 2749 1851

E-mail: secretariat@eu4business.eu

Kontakty pro technické požadavky - Ekvádor

Ekvádorská služba pro normalizaci (INEN)

Servicio Ecuatoriano de Normalización

E8-29 Calles Baquerizo Moreno y Diego de Almagro, Edificio: INEN PO Box 17-01-3999, Quito, DM EC170517, Pichincha, ECUADOR

Tel: +593 2 3825960, +593 2 3825961

E-mail: direccionejecutiva.inen@gmail.com

Internet: https://www.normalizacion.gob.ec/

Ředitelství pro ověřování a certifikaci v rámci ekvádorského ústavu pro normalizaci

Dirección y Certificación del Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN)

Baquerizo Moreno E8-29 y Diego de Almagro, ES-Quito, ECUADOR

Tel: +593 2 2501885, +593 2 2501886, +593 2 2501887

Fax: +593 2 2567815

Ekvádorská akreditační služba

Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE)

AV. Amazonas N38-42 y Juan José Villalengua, Quito, ECUADOR

Tel: +593 2 2454393

Internet: http://www.acreditacion.gob.ec

Kontakty pro sanitární/hytosanitární požadavky (SPS) - Ekvádor

Ekvádorská agentura pro zajišťování jakosti zemědělských produktů přidělená ministerstvu zemědělství a živočišné výroby (AGROCALIDAD)

Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (AGROCALIDAD)

Fytologicko-zoosanitární nařízení a kontrolní agentura

Tel.: (+593) 3828 860 

AV. Eloy Alfaro N30-350 y Av. Amazonas. ED. MAG, piso 9. Quito - Ekvádor

Internet: https://www.agrocalidad.gob.ec

Tajemník pro akvakulturu ministerstva produkce, zahraničního obchodu, investic a rybolovu (MPCEIP)

Viceministerio de Acuacultura y Pesca, Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca

San Salvador E6-49 y Eloy Alfaro, EC-Quito, ECUADOR

Tel: +593 2 3827089

Internet: http://www.produccion.gob.ec/viceministerio-de-acuacultura-y-pesca/

Ředitelství zemědělské rozmanitosti subsekretáře zemědělství Ministerstva zemědělství a živočišné výroby

Dirección de Agrodiversidad de la Subsecretaría de Agricultura del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Avenida Amazonas y Avenida Eloy Alfaro, EC-170516 Quito, ECUADOR

Tel: +593 2 3960100, +593 2 3960200, +593 2 3961049, +593 2 3961051, +593 2 3961150

Ekvádorský institut pro duševní vlastnictví, Národní ředitelství pro odrůdová práva

Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, Dirección Nacional de obtenciones Vegetales

Avenida República 396 y Diego de Almagro, Edificio Forum 300, ES-Quito, ECUADOR

Tel: +593 2 3940000

Ministerstvo zdravotnictví

Ministerio de Salud Pública (ČS)

República del Salvador 36-64, Entre Suecia y Naciones Unidas, ES-170515 Quito, ECUADOR

Tel: +593 2 3814400

Ministerstvo výroby, zahraničního obchodu, investic a rybolovu (MPCEIP)

Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP)

San Salvador E6-49 y Eloy Alfaro, EC-Quito, ECUADOR

Tel: +593 2 3827089

Internet: http://www.produccion.gob.ec/

Národní ředitelství pro biologickou rozmanitost v rámci ministerstva životního prostředí

Dirección Nacional de Biodiversidad del Ministerio del Ambiente (MAE)

Calle Madrid 1159 y Andalucía, EC-170517 Quito, ECUADOR

Tel: +593 2 3987600, +593 2 3981422, +593 2 3981610

Fax: +593 2 3987600, +593 2 3981422, +593 2 3981610

Ředitelství pro životní prostředí a udržitelný rozvoj při ministerstvu zahraničních věcí a migrace

Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana

Jerónimo Carrión y Avenida 10 de Agosto, ES-170517 Quito, ECUADOR

Tel: +593 2 2993200 ext. +593 2 2912101

Kontakty pro veřejné zakázky - Ekvádor

Národní služba pro zadávání veřejných zakázek (SERCOP)

Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP)

Avenida de Los Shyris 38-28 y el Telégrafo, EC-Quito, ECUADOR

Tel: +593 2 2440050

Compras Públicas

Internet: www.compraspublicas.gob.ec

 

Panama 

Vnitrostátní instituce - Peru

Centrální rezervní banka Peru

Banco Central de Reserva del Perú

441-445, Santa Rosa Street, Lima-1, PERU

Tel: +51 1 6132000

Internet: http://www.bcrp.gob.pe

Národní celní dohled Peru (SUNAT)

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)

AV. Garcilaso de la Vega 1472, Lima 1, PERU

Tel: +51 1 3150730

Internet: http://www.sunat.gob.pe/

Ministerstvo hospodářství a financí

Ministerio de Economía y Finanzas

Jirón Junín 319, Cercado de Lima 15001, PE-Lima 1, PERU

Tel: +51 1 3115930

Ministerstvo zahraničního obchodu a cestovního ruchu (MINCETUR)

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR)

Calle Uno Oeste N 050 Urb. Corpac, San Isidro, Lima, PERU

Tel: +51 1 5136100

E-mail: webmaster@mincetur.gob.pe

Internet: https://www.gob.pe/mincetur

Jednotný portál zahraničního obchodu (VUCE)

Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE)

Calle Uno Oeste N 050 Urb. Córpac, San Isidro, Lima, PERU

Tel: +51 1 5136100, +51 1 5131160

E-mail: vuce@mincetur.gob.pe

Internet: https://www.vuce.gob.pe/

Generální ředitelství pro životní prostředí (DIGESA)

Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA)

Las Amapolas # 350 Urb. San Eugenio, Lince (Lima 14), Lima, PERU

Tel: +51 1 6314430

E-mail: consultas@digesa.minsa.gob.pe

Internet: http://www.digesa.minsa.gob.pe

Zastoupení, obchodní komory a obchodní sdružení - Peru

Delegace Evropské unie v Peru

Víctor Andrés Belaúnde 332, 5to piso (Edificio Cromo), San Isidro, PERU

Tel: +51 1 4150800

Fax: +51 1 4214563

E-mail: delegation-peru@eeas.europa.eu

Mise Peru při Evropské unii

Velvyslanectví Peru, 212 Tervuren Avenue, 1150 Brusel, BELGIE

Tel: +32 2 733 33 19

E-mail: info@embaperu.be

Internet: https://www.embajadaperu.be/

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIE

Tel: +32 2749 1851

E-mail: secretariat@eu4business.eu

Kontakty pro technické požadavky - Peru

Národní ústav kvality (INACAL)

Instituto Nacional de Calidad (INACAL), Ministerio de Producción

Calle Las Camelias 815, San Isidro, Lima 27, PERU

Tel: +51 1 6408820

E-mail: inacal@inacal.gob.pe

Internet: https://www.inacal.gob.pe/

Národní ústav obrany hospodářské soutěže a ochrany duševního vlastnictví (INDECOPI)

Instituto Nacional de la Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI)

Calle La Prosa 104, San Borja, PE-Lima, PERU

Tel: +51 1 2247777, +51 1 2247800

Fax: +51 1 2241715

Ministerstvo dopravy a spojů, náměstek ministerstva dopravy

Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Viceministerio de Transportes

Jiron Zorritos 1203, PE-Lima, PERU

Tel: +51 1 6157800

Kontakty pro sanitární/hytosanitární požadavky - Peru

National Service for Agricultural Health (SENASA), ministerstvo zemědělství a zavlažování

Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI)

Avenida La Molina č. 1915, Lima 12 - La Molina, PE-Lima, PERU

Tel: +51 1 3133300

E-mail: senasacontigo@senasa.gob.pe

Národní organizace pro zdraví ryb (SANIPES)

Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES)

Domingo Orué č. 165, pisos 6 y 7, Surquillo, Lima, PERU

Tel: +51 1 2138570

Internet: https://www.sanipes.gob.pe/web/index.php/es/

Ministerstvo výroby (PRODUCE)

Ministerio de la Producción (PRODUCE)

Calle Uno Oeste 060 - Urbanización Córpac, Lima 15036, PERU

Tel: +51 1 6162222

E-mail: consultas@produce.gob.pe

Subdirectorate for Animal Quarantine, General Directorate for Animal Health, National Service for Agricultural Health, Ministry of Agriculture and Irrigation (Národní služba pro zdraví zemědělských produktů, ministerstvo zemědělství a zavlažování)

Subdirección de cuarentena Animal, Dirección General de Sanidad Animal, Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI)

Avenida La Molina č. 1915, Lima 12 - La Molina, PE-Lima, PERU

Tel: +51 1 3133300, +51 1 3133324

Fax: +51 1 3401486

E-mail: senasacontigo@senasa.gob.pe

Ředitelství pro vynálezy a nové technologie (DIN), Národní institut pro ochranu hospodářské soutěže a ochrany duševního vlastnictví (INDECOPI)

Instituto Nacional de la Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI)

Calle La Prosa 104, San Borja, PE-Lima, PERU

Tel: +51 1 2247777, +51 1 2247800

Fax: +51 1 2241715

Subdirectorate for Plant Quarantine, General Directorate for Plant Health, National Service for Agricultural Health, Ministerstvo zemědělství a zavlažování

Subdirección de cuarentena Vegetal, Dirección General de Sanidad Vegetal, Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI)

Avenida La Molina č. 1915, Lima 12 - La Molina, PE-Lima, PERU

Tel: +51 1 3133300, +51 1 3133309, +51 1 3133321

Fax: +51 1 3401486

Generální ředitelství biologické rozmanitosti, ministerstvo životního prostředí

Dirección General de Diversidad Biológica, Ministerio del Ambiente (MINAM)

Avenida Javier Prado Oeste 1440, San Isidro, PE-Lima 27, PERU

Tel: +51 1 6116000, rozšíření 1349

Fax: +51 1 6116000, rozšíření 1349

Národní institut pro zemědělské inovace

Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA)

Avenida La Molina 1981, Lima 12 - La Molina, Apartado Postal 2791, PE-Lima, PERU

Tel: +51 1 3492600, rozšíření 295

Fax: +51 1 3495646

Peruánský výbor pro kosmetické prostředky a hygienu při obchodní komoře

Comité Peruano de Cosmética e Higiene (COPECOH) de Cámara de Comercio

Avenida Giuseppe Garibaldi (ex Gregorio Escobedo) 396, Jesús María, PE-Lima 11, PERU

Tel: +51 1 4633434

Generální ředitelství pro léčivé přípravky, dodávky a drogy (DIGEMID)

Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID)

AV. Parque de las Leyendas 240 Torre B, San Miguel, PERU

Tel: +51 1 6314300 

Internet: http://www.digemid.minsa.gob.pe/

Národní rada pro zákaz chemických zbraní při ministerstvu zahraničních věcí

Consejo Nacional para la Prohibicíon de las Armas Químicas (CONAPAC) bajo el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)

Jirón Lampa 535, PE-Lima 1, PERU

Tel: +51 1 2042400, +51 1 2042505

Fax: +51 1 2042498

Kontakty pro zadávání veřejných zakázek - Peru

Agentura pro dohled nad vládními zakázkami (OBSE)

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OBSE)

AV. Gregorio Escobedo CDRA. 7 s/n Jesús María, Lima 11, PERU

Tel: +51 1 6143636

Internet: https://portal.osce.gob.pe/osce/,

http://www.osce.gob.pe/english.asp

Národní registr dodavatelů (RNP)

Registro Nacional de Proveedores (RNP)

AV. Gregorio Escobedo CDRA. 7 s/n Jesús María, Lima 11, PERU

Tel: +51 1 6135555, +51 1 6135000

E-mail: rnpatiende@osce.gob.pe

Internet: https://portal.osce.gob.pe/rnp/

Další odkazy

Zdroje

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/regions/andean-community/

https://www.eumonitor.eu/

http://trade.ec.europa.eu/doclib/cfm/doclib_search.cfm?langId=EN

https://ec.europa.eu/easme/en/enterprise-europe-network

https://eeas.europa.eu/delegations/colombia_en/15808/Colombia%20and%20the%20EU

https://eeas.europa.eu/diplomatic-network/andean-community/2049/andean-community_en

https://eeas.europa.eu/diplomatic-network/andean-community_en

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621834/EPRS_STU(2018)621834_EN.pdf

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=993

 

 

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy