Duševní vlastnictví

Co je duševní vlastnictví?

 

Duševním vlastnictvím se rozumí výtvory, jako jsou vynálezy, literární a umělecká díla, vzory a symboly, jakož i názvy a obrázky používané podniky.

 • pro podniky je důležité, aby jejich duševní vlastnictví bylo chráněno prostřednictvím práv duševního vlastnictví.
 • Práva duševního vlastnictví chrání vynálezce, tvůrce a podniky před jinými, kteří neoprávněně těží z jejich tvorby nebo vynálezů
 • Práva duševního vlastnictví poskytují podnikům příležitost získat zpět peníze, které investovaly do vývoje produktu, nebo jejich pověst – pokud jsou myšlenky, značky nebo výrobky společnosti pirátské a padělané, omezují možnosti podniku růst a zaměstnávat lidi.
 • Práva duševního vlastnictví nabízejí spotřebitelům záruky prostřednictvím ochranných známek a zeměpisných označení, které určují původ tvorby a mohou sloužit jako ukazatele kvality
 • padělané výrobky mohou ohrozit bezpečnost nebo zdraví občanů, například pokud jde o náhradní díly vozidel nebo léčivé přípravky.

 

Práva duševního vlastnictví nabízejí vašim podnikům právní ochranu.

Zde jsou hlavní práva duševního vlastnictví

Patentů

Patenty chrání vynález nebo technický výrobek nebo postup. Je nezákonné, aby jiní používali, dále prodávali, pronajímali nebo dodali patentovaný předmět nebo postup. Majitel patentu však může udělit povolení jiným osobám udělením patentové licence. Udělování patentových licencí je dohoda mezi majitelem patentu a osobou, která chce patent používat. Obvykle vyžaduje platbu od osoby, která licenci přijímá.

Autorské právo

Autorské právo chrání literaturu, stipendium, vědu a umění. Patří mezi ně knihy a články, filmy, obrazy, hudba, hry, fotografie a software. Je důležité, aby si podniky pamatovaly, že autorské právo existuje automaticky. To znamená, že není třeba se registrovat ani o ni žádat. Například každý, kdo vyhotoví kresbu automaticky, vlastní autorská práva k němu.

Příbuzná nebo související práva

Kromě autorského práva existují „sousední práva“, která jsou někdy označována jako „související práva“. Příbuzná práva jsou poplatky za veřejné provádění vyplývající z veřejného nahrávání zvukových nahrávek nositele autorských práv na veřejnosti. Každá píseň má dva základní druhy autorských práv: jeden pro složení písně a druhý pro záznam písně. Autorské právo ke kompozici platí autorovi písní a vydavateli, zatímco autorské právo na zvukové záznamy platí umělci, který nahrával píseň a nahrávku. Stejně jako autorská práva vznikají tato práva automaticky.

Ochranné známky,

Váš podnik může používat ochrannou známku k odlišení vašich výrobků nebo služeb od výrobků a služeb vašich konkurentů. Práva k ochranným známkám chrání názvy výrobků nebo služeb. Chrání rovněž logo výrobku a vzhled jeho obalu. Chcete-li ji chránit, musí váš podnik zaregistrovat svou ochrannou známku.

Práva k průmyslovým vzorům

Práva k (průmyslovým) vzorům chrání vzhled dvourozměrných nebo trojrozměrných výrobků. Patří mezi ně vzory tapet, textilie a konstrukce předmětů pro domácnost, jako jsou poplašné hodiny, hračky a židle. Průmyslový vzor musí být nový a originální. K získání takové ochrany musí být (průmyslový) vzor v zásadě nejprve zapsán. V některých případech je však (průmyslový) vzor v EU automaticky chráněn bez předchozího zápisu.

Zeměpisná označení

Zeměpisné označení (ZO) je označení používané na produktech, které mají specifický zeměpisný původ a mají vlastnosti nebo pověst, které jsou důsledkem tohoto původu.

Například čaj Darjeeling. V oblasti, kde je zeměpisné označení „Darjeeling“ chráněno, mohou producenti čaje Darjeeling zakázat používání výrazu „Darjeeling“ pro čaj, který nebyl vypěstován v čajových zahradách nebo nebyl vyroben v souladu s normami stanovenými v kodexu správné praxe pro zeměpisné označení.

Zeměpisná označení se obvykle používají pro zemědělské produkty, potraviny, víno a lihoviny, řemesla a průmyslové výrobky. Označení zeměpisného označení musí označit produkt jako produkt pocházející z určitého místa. Více informací naleznete zde.

Práva šlechtitelů rostlin

Šlechtitelé rostlin se mohou dovolávat práv šlechtitelů na ochranu svých nových odrůd rostlin (k tomu, aby byla odrůda způsobilá pro tato výlučná práva, musí být nová, odlišná, uniformní a stabilní). Tyto nové odrůdy jsou často výsledkem dlouhých a nákladných šlechtitelských postupů.

Práva šlechtitelů poskytují šlechtiteli výhradní kontrolu nad množitelským materiálem (který zahrnuje osivo, řízky a divize rostlin a rostlinnou tkáňovou kulturu) a sklizeném materiálem (který zahrnuje řezané květiny, ovoce a listy) nové odrůdy po řadu let.

S těmito právy se šlechtitel může rozhodnout, že se stane výhradním obchodníkem s odrůdou nebo že udělí licenci na odrůdu ostatním.

Mnoho zemí má práva šlechtitelů prostřednictvím členství v Mezinárodní úmluvě na ochranu nových odrůd rostlin a v dohodě WTO o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví.

Práva k databázím

Databáze sestávající ze sbírek objednaných údajů mohou být chráněny právy k databázím. Vytvoření takové databáze pro podniky často vyžaduje značné množství času a peněz. Vlastník má právo vznést námitku proti kopírování podstatných částí své databáze.

Podniky a práva duševního vlastnictví v kostce

Bez ohledu na to, co váš podnik nebo služba poskytuje, budete pravděpodobně využívat a vytvářet duševní vlastnictví.

Například

 • většina podniků má obchodní název nebo jednu nebo více ochranných známek a měly by zvážit jejich ochranu.
 • téměř všechny podniky mají cenné důvěrné obchodní informace, jako jsou databáze zákazníků nebo prodejní strategie, které mohou chtít chránit.
 • mnoho podniků rovněž vyvíjí tvůrčí originální design nebo vynalézají či zlepšují výrobky nebo služby – podniky mohou rovněž vyrábět a distribuovat díla chráněná autorským právem

Váš podnik by měl zvážit, jak nejlépe využívat systém duševního vlastnictví ve svůj prospěch.

 • Váš podnik by měl zvážit, co je nezbytné pro ochranu, správu a prosazování vašeho duševního vlastnictví a obchodního tajemství, aby z vašeho majetku získal co nejlepší obchodní výsledky.
 • Některé podniky by mohly považovat registraci práv duševního vlastnictví za nákladnou, zejména pokud se jedná o malý podnik.
 • Nezapomeňte však, že některá práva duševního vlastnictví lze využívat bez jakéhokoli formálního postupu a bez placení oficiálních poplatků – to je případ autorských práv a nezapsaných průmyslových vzorů.

Je možné, že váš podnik využívá duševní vlastnictví, které patří jiným.

 • V takových situacích byste jej mohli koupit nebo získat právo jej používat na základě licence – to vám zabrání tomu, abyste čelili sporu a následnému nákladnému soudnímu sporu.

Další informace o výhodách práv duševního vlastnictví najdete zde.

Jak vymáhat svá práva duševního vlastnictví

Pokud se domníváte, že vaše práva duševního vlastnictví byla ohrožena, měli byste zvážit využití odborného poradenství, případně právního poradenství.

 • můžete být vyzváni, abyste údajnému porušovateli svých práv duševního vlastnictví zaslali formální dopis, tzv. dopis o ukončení a zrušení.
 • mělo by je informovat o možném konfliktu mezi právy duševního vlastnictví vaší společnosti a jejich obchodní činností – měl by určit přesný konflikt a mohl by rovněž navrhnout možné řešení problému.
 • pokud porušovatel porušuje vaše práva neúmyslně, mohl by dopis o ukončení a zrušení porušování ukončit nebo vám umožnit vyjednat licenční dohodu, aniž byste se obrátili na soud.
 • v případě úmyslného porušování práv duševního vlastnictví, jako je padělání a pirátství, můžete být vyzváni, abyste se obrátili na donucovací orgány.

 

Pokud se domníváte, že je ve vašem zájmu vyhnout se soudnímu řízení, existují rovněž alternativní mechanismy řešení sporů, včetně rozhodčího řízení a mediace, které byste mohli zvážit.

Jaká je souvislost mezi obchodem a právy duševního vlastnictví?

Podniky v současné době již nemusejí pouze přepravovat zboží do zahraničí. Inovace, kreativita a značka přispívají k hodnotě jejich obchodu mnohem větší částkou než dříve. Znalost nových technologií, nápadů, metod a technik vaší firmy je důležitou výhodou.

Tím, že vlády chrání podnikatelské myšlenky s účinnými právy duševního vlastnictví, podporují obchodní inovace a tvořivost, protože mohou rozvíjet váš podnik a vytvářet pracovní místa.

Mnoho společností z EU podniká v zahraničí. Vzhledem k tomu, že jejich duševní vlastnictví nabývá na významu v mezinárodním obchodu, mohou rozdíly v úrovni ochrany a prosazování práv duševního vlastnictví na celém světě vytvářet napětí.

Země, které mají v zahraničí velké množství duševního vlastnictví, se snaží hájit své domácí obchodní zájmy tím, že žádají jiné vlády, aby zavedly účinná pravidla nebo prosazovaly pravidla duševního vlastnictví ve svých zemích.

Schválení nových obchodních pravidel pro práva duševního vlastnictví je důležitým způsobem, jak zajistit větší bezpečnost a předvídatelnost a rovněž systematičtěji urovnávat spory související s právy duševního vlastnictví v zahraničí.

Na mezinárodní úrovni existuje několik dohod o právech duševního vlastnictví, včetně

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy