Duševní vlastnictví

Co je duševní vlastnictví?

 

Duševním vlastnictvím se rozumí díla, jako jsou vynálezy, literární a umělecká díla, průmyslové vzory a symboly, jakož i názvy a obrázky používané podniky.

 • Pro podniky je důležité, aby jejich duševní vlastnictví bylo chráněno prostřednictvím práv duševního vlastnictví.
 • Práva duševního vlastnictví chrání vynálezce, tvůrce a podniky od jiných osob, které neoprávněně profitují z jejich tvorby nebo vynálezů
 • Práva duševního vlastnictví dávají podnikům příležitost získat zpět peníze, které investovali do rozvoje produktu nebo jeho obchodních společností – pokud jsou myšleny, značky nebo výrobky společnosti padělány a padělány, snižuje se tím příležitosti podniku k růstu a zaměstnávání lidí.
 • Práva duševního vlastnictví nabízejí záruky spotřebitelům, a to prostřednictvím obchodních značek a zeměpisných označení, které identifikují původ tohoto vytvoření a mohou jednat jako ukazatele kvality
 • padělané výrobky mohou ohrozit bezpečnost nebo zdraví občanů, například pokud jde o náhradní díly nebo léčivé přípravky.

 

Práva duševního vlastnictví nabízejí vaši právní ochranu.

Zde jsou hlavní práva duševního vlastnictví

Patenty

Patenty chrání vynález nebo technický produkt nebo proces. Pro jiné je nezákonné vyrábět, používat, dále prodávat, pronajímat nebo dodávat patentovaný účel nebo postup. Držitel patentu však může poskytnout jiné povolení k tomu udělením licence k patentu. Udělení patentu je dohoda mezi majitelem patentu a někým, kdo chce patent užívat. Obvykle vyžaduje platbu od osoby, která licenci přijme.

Autorské právo

Autorská práva chrání literaturu, stipendium, vědu a umění. patří mezi ně knihy a předměty, filmy, obrazy, hudba, hry, fotografie a software. Je důležité, aby si podniky pamatovaly, že autorské právo existuje automaticky. To znamená, že není třeba registrovat ani žádat. Například každý, kdo výkres vede automaticky, je nositelem autorského práva k němu.

Práva související s autorským právem nebo související práva

Kromě autorského práva existují „příbuzná práva“, která jsou někdy označována jako „související práva“. Práva související s autorským právem jsou veřejnými licenčními poplatky, které jsou splatné za přehrávání zvukových nahrávek nositele autorských práv na veřejnosti. Každá píseň má k dispozici dva základní druhy autorských práv: jedno pro složení písně a jednu pro záznam písčiny. Autorské právo se vztahuje na skladatele a vydavatele, zatímco zvuk, který nahrává autorské právo, hradí umělec, který nahrává píseň a nahrávku. Tato práva stejně jako autorské právo vznikají automaticky.

Ochranné známky

Vaše firma může používat ochrannou známku k odlišení vašich výrobků nebo služeb od výrobků a služeb svých konkurentů. Práva ochranných známek chrání názvy výrobků nebo služeb. Chrání rovněž logo produktu a návrh jeho obalu. Pokud chcete tuto ochrannou známku chránit, musí váš podnik zaregistrovat svou ochrannou známku.

Práva k průmyslovým vzorům

Práva k (průmyslovým) vzorům chrání vzhled dvou nebo třírozměrných produktů. Patří mezi ně formy tapet, textilie a design položek pro domácnost, jako jsou například budíky, hračky a židle. (průmyslový) vzor musí být nový a původní. Za účelem získání této ochrany musí být průmyslový vzor v zásadě zapsán jako první. V některých případech je však (průmyslový) vzor v EU automaticky chráněn bez předchozí registrace.

Zeměpisná označení

Zeměpisné označení je označení používané na produktech, které mají specifický zeměpisný původ a mají vlastnosti nebo pověst, které jsou způsobeny tímto původem.

Například čaj „Darjeeling“. V oblasti, v níž je chráněno zeměpisné označení „Darjeeling“, mohou výrobci čaje „Darjeeling“ zakázat používání výrazu „Darjeeling“ pro čaj, který nebyl vypěstován v jejich zahradách ani vyroben v souladu s normami stanovenými v kodexu chování pro zeměpisné označení.

Zeměpisná označení se obvykle používají pro zemědělské produkty, potraviny, víno a lihoviny, řemeslnou výrobu a průmyslové výrobky. Označení zeměpisného označení musí označovat produkt jako pocházející z daného místa. Další informace lze nalézt zde.

Práva šlechtitelů rostlin,

Šlechtitelé rostlin se mohou dovolávat práv šlechtitelů na ochranu svých nových odrůd rostlin (k tomu, aby byli způsobilí pro tato výhradní práva, musí být odrůda nová, odlišná, uniformní a stálá). Tyto nové odrůdy často vyplývají z dlouhých a nákladných šlechtitelských procesů.

Práva šlechtitelů poskytují šlechtiteli výhradní kontrolu nad rozmnožovacím materiálem (který zahrnuje semena, řízky a divize rostlinné tkáně a rostlinný plech) a sklizený materiál (který zahrnuje řezané květiny, ovoce a listy) o novou odrůdu po řadu let.

S těmito právy si šlechtitel může zvolit, zda se stane výhradním prodejcem odrůdy, nebo udělit licenci na odrůdu jiným.

Mnoho zemí má práva šlechtitelů rostlin prostřednictvím členství v Mezinárodní úmluvě na ochranu nových odrůd rostlin a v Dohodě WTO o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví.

Práva na databázi

Databáze shromažďující objednané údaje mohou být chráněny právy na databázi. Pro podnikání vyžaduje vytváření takové databáze často značné množství času a peněz. Majitel má právo vznést námitku proti kopírování podstatných částí své databáze.

Podnikání a práva duševního vlastnictví v kostce

Ať už váš podnik sám nebo služba, které poskytuje, ať už je to váš podnik či služba, je pravděpodobné, že budete používat a vytvářet duševní vlastnictví.

Například

 • většina podniků má obchodní firmu nebo jednu či více ochranných známek a měla by zvážit jejich ochranu.
 • téměř všechny podniky mají cenné důvěrné obchodní informace, jako jsou databáze nebo strategie prodeje, které chtějí chránit.
 • mnoho podniků rovněž vytváří kreativní originální průmyslové vzory nebo vytváří nebo zdokonaluje výrobky či služby – podniky mohou také produkovat a distribuovat díla chráněná autorským právem.

Váš podnik by měl zvážit, jak nejlépe využít systém duševního vlastnictví k vašemu vlastnímu prospěchu.

 • Vaše podnikání by mělo zvážit, co je zapotřebí k ochraně, správě a prosazování vašich práv duševního vlastnictví a obchodního tajemství, aby bylo možné získat nejlepší obchodní výsledky z vašich aktiv.
 • Některé podniky by mohly považovat registraci práv duševního vlastnictví za nákladné, zejména pokud se jedná o malé podniky.
 • Je však třeba mít na paměti, že některá práva duševního vlastnictví mohou být uplatňována bez jakéhokoli formálního řízení a bez placení jakýchkoli úředních poplatků – je tomu tak v případě autorských práv a nezapsaných průmyslových vzorů.

Je možné, že váš podnik používá duševní vlastnictví, které patří ostatním.

 • V takových situacích byste si jej mohli koupit nebo získat právo jej užívat na základě povolení, čímž se předejde sporům a následným nákladným soudním řízením.

Můžete si přečíst více informací o výhodách, které mají práva duševního vlastnictví .

Jak prosazovat vaše práva duševního vlastnictví

Pokud si myslíte, že vaše práva duševního vlastnictví byla ohrožena, měli byste zvážit vyhledání odborníka, případně právního poradenství.

 • můžete vám zaslat oficiální dopis – známý jako dopis o upuštění od jednání – pro údajný porušovatel práv duševního vlastnictví.
 • to by je mělo informovat o možné existenci konfliktu mezi právy duševního vlastnictví vaší společnosti a jejich podnikatelskou činností – měla by určit přesný konflikt a mohla by rovněž navrhnout možné řešení problému.
 • jestliže porušovatel práv neúmyslně porušuje Vaše práva, mohl by jeho porušení ukončit, nebo povolit, abyste sjednali licenční dohodu, aniž byste se obrátili na soudy.
 • pokud jde o úmyslné porušování práv duševního vlastnictví, jako je padělání a pirátství, můžete se obrátit na donucovací orgány.

 

Pokud se domníváte, že je to ve vašem zájmu, abyste se vyhnuli soudnímu řízení, existují také alternativní mechanismy řešení sporů, včetně rozhodčího a mediačního řízení, které byste mohli zvážit.

Jaká je souvislost mezi obchodem a právy duševního vlastnictví?

Podniky dnes nenabízejí pouze zboží do cizích zemí. Inovace, tvořivost a označení dodávají hodnotu svého obchodu mnohem větší hodnotu než dříve. Znalost nových technologií, myšlenek, metod a technik vaší firmy je důležitým přínosem.

Tím, že chrání podnikatelské nápady a účinná práva duševního vlastnictví, podporují vlády inovace a tvořivost podniků, protože mohou růst a vytvářet pracovní místa.

Mnoho společností z EU vykonává svou činnost v zahraničí. Vzhledem k tomu, že jejich duševní vlastnictví nabývá na významu v mezinárodním obchodě, mohou rozdíly v úrovni ochrany a prosazování práv duševního vlastnictví na celém světě vytvářet napětí.

Země, které mají v zahraničí mnoho duševního vlastnictví, se snaží hájit své domácí obchodní zájmy tím, že od ostatních vlád požadují, aby ve svých zemích zajistily účinná pravidla nebo prosazování pravidel v oblasti práv duševního vlastnictví.

Dohoda o nových obchodních pravidlech pro práva duševního vlastnictví je důležitým způsobem, jak zajistit větší bezpečnost a předvídatelnost a systematičtěji řešit spory týkající se práv duševního vlastnictví v zahraničí.

Existuje několik dohod o právech duševního vlastnictví na mezinárodní úrovni, včetně

 • Světová organizace duševního vlastnictví ( WIPO)
  • WIPO je agentura OSN, která nabízí služby duševního vlastnictví , politiku, informace a spolupráci, která usiluje o rozvoj vyváženého a účinného mezinárodního systému duševního vlastnictví, který umožňuje inovace a tvořivost ve prospěch všech
  • Více informací o mezinárodních smlouvách Světové organizace duševního vlastnictví ( WIPO) najdete v příručce pro poskytování služeb v oblasti práv duševního vlastnictví. 
Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy