Všeobecná dohoda o obchodu službami (GATS)

Co je dohoda GATS?

Všeobecná dohoda o obchodu službami (GATS) je smlouva Světové obchodní organizace (WTO), která vstoupila v platnost v roce 1995.

Jejím cílem je:

  • vytvořit spolehlivý a předvídatelný systém mezinárodních pravidel pro obchod službami
  • usnadnit postupnou liberalizaci trhů se službami

Všichni členové WTO jsou smluvními stranami GATS.

Základní zásady dohody GATS se v zásadě vztahují na všechna odvětví služeb.

Existují dvě výjimky

  • služby poskytované při výkonu veřejné moci na nekomerčním základě, jako jsou systémy sociálního zabezpečení, veřejné zdraví, vzdělávání
  • služby související s leteckou dopravou

GATS se vztahuje rovněž na všechny služby pořizované všemi úrovněmi správy (ústřední, regionální, místní atd.).

Vlády mohou svobodně rozhodovat o tom, která odvětví služeb ve skutečnosti liberalizují.

Základní zásady

Zacházení podle doložky nejvyšších výhod (DNV) zajišťuje, aby každá signatářský země zacházela se službami a poskytovateli služeb z kterékoli členské země bez rozdílu, a to ne méně příznivě než se službami a omezeními jakékoli jiné země, za podmínek a omezení uvedených v seznamu specifických závazků.

s výjimkou určitých podmínek nemohou dvě země zavést preferenční režim, který by byl diskriminační vůči jiným zemím.

Zásada národního zacházení stanoví, že každá země zachází se službami jiné členské země za podmínek a omezení uvedených v listinách specifických závazků neméně příznivě než s vlastními domácími produkty.

země nemohou uplatňovat diskriminační opatření ve prospěch domácích služeb nebo poskytovatelů služeb

Ostatní závazky

  • vlády musí zveřejňovat všechny příslušné právní předpisy transparentním a snadno přístupným způsobem.
  • pravidla musí být spravována přiměřeným, objektivním a nestranným způsobem.
  • členské státy musí zajistit, aby monopoly a výhradní poskytovatelé služeb nezneužívali svého postavení
  • členské státy budou konzultovat způsoby, jak odstranit obchodní praktiky, které mohou omezovat hospodářskou soutěž.
  • země se mohou připojit k dohodám o uznávání odborných kvalifikací
  • mezinárodní převody a platby za běžné transakce související se závazky služeb nelze omezit, s výjimkou případů potíží s platební bilancí a za určitých okolností.

Podrobnější informace o Všeobecné dohodě o obchodu službami (GATS)

Klasifikace odvětví služeb

GATS se vztahuje na všechny služby až na několik výjimek. Seznam zahrnutých odvětví služeb a pododvětví je uveden v seznamu sektorových klasifikací služeb.

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy