De Algemene Overeenkomst inzake de handel in diensten (GATS)

Wat is de GATS?

De Algemene Overeenkomst inzake de handel in diensten (GATS) is een verdrag van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) dat in 1995 in werking is getreden.

Doelstellingen zijn:

  • totstandbrenging van een betrouwbaar en voorspelbaar stelsel van internationale regels voor de handel in diensten
  • de geleidelijke liberalisering van de dienstenmarkten vergemakkelijken

Alle WTO-leden zijn partij bij de GATS.

De fundamentele beginselen van de GATS zijn in beginsel van toepassing op alle dienstensectoren.

Er zijn twee uitzonderingen

  • diensten verleend in het kader van de uitoefening van overheidsgezag op commerciële basis, zoals socialezekerheidsregelingen, volksgezondheid, onderwijs
  • diensten in verband met luchtvervoer

De GATS is ook van toepassing op alle diensten die door alle bestuursniveaus worden aanbesteed (centraal, regionaal, lokaal, enz.).

De regeringen blijven vrij om te beslissen welke dienstensectoren zij daadwerkelijk liberaliseren.

Kernbeginselen

Demeestbegunstigingsbehandeling waarborgt dat elk ondertekenend land diensten en dienstverleners uit een van de lidstaten zonder onderscheid behandelt, niet minder gunstig dan die van een ander land, onder de voorwaarden en beperkingen die zijn vermeld in de lijst van specifieke verbintenissen.

behalve onder bepaalde voorwaarden mogen twee landen geen preferentiële regelingen treffen die discriminerend zijn voor andere landen.

Het beginsel vannationale behandeling houdt in dat elk land diensten van een ander land niet minder gunstig behandelt dan zijn eigen nationale producten, onder de voorwaarden en beperkingen die zijn vermeld in de lijsten van specifieke verbintenissen.

landen mogen geen discriminerende maatregelen ten gunste van binnenlandse diensten of dienstverleners toepassen

Andere verbintenissen

  • overheden moeten alle relevante wet- en regelgeving op transparante en gemakkelijk toegankelijke wijze publiceren
  • de regels moeten op redelijke, objectieve en onpartijdige wijze worden toegepast.
  • de lidstaten moeten ervoor zorgen dat monopolies en exclusieve dienstverleners hun positie niet misbruiken
  • de lidstaten zullen overleg plegen over manieren om handelspraktijken die de concurrentie kunnen beperken, uit te bannen.
  • landen kunnen zich aansluiten bij overeenkomsten over de erkenning van beroepskwalificaties
  • internationale overdrachten en betalingen voor lopende transacties in verband met dienstenverbintenissen kunnen niet worden beperkt, behalve in geval van betalingsbalansproblemen en in bepaalde omstandigheden.

Meer informatie over de Algemene Overeenkomst inzake de handel in diensten (GATS)

Classificatie van dienstensectoren

De GATS is van toepassing op alle diensten, met enkele uitzonderingen. De lijst van dienstensectoren en -subsectoren is opgenomen in de lijst van sectoriële classificaties.

Deze pagina delen:

Snelle links