Bendrasis susitarimas dėl prekybos paslaugomis (GATS)

Kas yra GATS?

Bendrasis susitarimas dėl prekybos paslaugomis (GATS) yra Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) sutartis, įsigaliojusi 1995 m.

Tikslai:

  • sukurti patikimą ir nuspėjamą tarptautinių prekybos paslaugomis taisyklių sistemą
  • sudaryti palankesnes sąlygas laipsniškam paslaugų rinkų liberalizavimui

Visos PPO narės yra GATS šalys.

Pagrindiniai GATS principai iš esmės taikomi visiems paslaugų sektoriams.

Yra dvi išimtys

  • paslaugos, teikiamos kartu vykdant valstybines valdžios funkcijas, pavyzdžiui, socialinės apsaugos sistemos, visuomenės sveikata, švietimas
  • su oro transportu susijusios paslaugos

GATS taip pat taikomas visoms paslaugoms, kurias perka visi valdžios lygmenys (centriniai, regioniniai, vietos ir kt.).

Vyriausybės gali pačios nuspręsti, kuriuos paslaugų sektorius jos iš tikrųjų liberalizuoja.

Pagrindiniai principai

Didžiausiopalankumo režimas (DPS) užtikrina, kad kiekviena susitarimą pasirašiusi šalis bet kurios šalies narės paslaugoms ir paslaugų teikėjams taikytų vienodas ir ne mažiau palankias sąlygas nei bet kurios kitos šalies paslaugoms ir paslaugų teikėjams, laikydamasi konkrečių įsipareigojimų sąraše nurodytų sąlygų ir apribojimų.

išskyrus tam tikras sąlygas, dvi šalys negali sudaryti lengvatinių susitarimų, kurie būtų diskriminaciniai kitų atžvilgiu.

Pagalnacionalinio režimo principą kiekviena valstybė narė, laikydamasi konkrečių įsipareigojimų sąrašuose nurodytų sąlygų ir apribojimų, kitos valstybės narės paslaugoms taiko ne mažiau palankias sąlygas nei savo nacionaliniams produktams.

šalys negali taikyti diskriminacinių priemonių, kurios būtų naudingos vidaus paslaugoms arba paslaugų teikėjams

Kiti įsipareigojimai

  • vyriausybės turi skaidriai ir lengvai prieinamu būdu skelbti visus susijusius įstatymus ir kitus teisės aktus.
  • taisyklės turi būti administruojamos pagrįstai, objektyviai ir nešališkai
  • valstybės narės turi užtikrinti, kad monopolijos ir išimtines teises turintys paslaugų teikėjai nepiktnaudžiautų savo padėtimi.
  • valstybės narės konsultuosis dėl verslo praktikos, kuri gali riboti konkurenciją, panaikinimo būdų.
  • šalys gali prisijungti prie profesinių kvalifikacijų pripažinimo susitarimų
  • tarptautiniai pervedimai ir mokėjimai už einamuosius sandorius, susijusius su paslaugų įsipareigojimais, negali būti ribojami, išskyrus mokėjimų balanso sunkumus ir tam tikras aplinkybes.

Išsamesnė informacija apie Bendrąjį susitarimą dėl prekybos paslaugomis (GATS)

Paslaugų sektorių klasifikacija

GATS taikomas visoms paslaugoms, išskyrus kelias išimtis. Paslaugų sektorių ir pasektorių, kuriems taikomas šis reglamentas, sąrašas pateikiamas paslaugų sektorių klasifikavimo sąraše.

Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos