Version: 1.7.1.46 (2021-05-27 14:40)

EPS – Vakarų Afrika

Dėl ES ir Vakarų Afrikos EPS abiejų regionų gyventojams ir įmonėms lengviau investuoti ir tarpusavyje prekiauti, taip pat skatinti Vakarų Afrikos vystymąsi. Sužinokite, kaip ES ekonominės partnerystės susitarimai (EPS) su 16 Vakarų Afrikos valstybėmis gali būti naudingi jūsų prekybai.

ES ir Vakarų Afrikos EPS dar netaikomas nė vienoje Vakarų Afrikos šalyje – jis bus pradėtas laikinai taikyti, kai susitarimą pasirašys visos Vakarų Afrikos šalys ir du trečdaliai Vakarų Afrikos šalių jį ratifikuos.

Glaustai

ES inicijavo ekonominės partnerystės susitarimą su 16 Vakarų Afrikos valstybėmis; Vakarų Afrikos valstybių ekonominėbendrija (VAVEB) ir Vakarų Afrikos ekonominė ir pinigų sąjunga (VAEPS). Nigerija yra vienintelė regiono šalis, dar nepasirašiusi EPS, todėl susitarimas dar netaikomas.

Ekonominės partnerystės susitarimas (EPS) su Vakarų Afrika apima prekes ir vystomąjį bendradarbiavimą. EPS taip pat numatyta galimybė ateityje tęsti derybas darnaus vystymosi, paslaugų, investicijų ir kitais su prekyba susijusiais klausimais.

EPS:

 • padėti Vakarų Afrikai geriau integruotis į pasaulinę prekybos sistemą ir remti investicijas bei ekonomikos augimą regione.
 • didinti Vakarų Afrikos eksportą į ES
 • skatinti investicijas ir prisidėti prie gamybos pajėgumų plėtojimo, darant teigiamą poveikį užimtumui.

Kol bus priimtas išsamus regioninis EPS su Vakarų Afrika, tarpiniai ekonominės partnerystės susitarimai su Dramblio Kaulo Krantu ir Gana laikinai pradėti taikyti atitinkamai 2016 m. rugsėjo 3 d. ir 2016 m. gruodžio 15 d.

Vakarų Afrikos šalims palankios asimetrinės nuostatos

EPS yra naudingas Vakarų Afrikai ir jame atsižvelgiama į dabartinius abiejų regionų išsivystymo lygio skirtumus. Vakarų Afrikos šalims palankios asimetrijos nuostatos apima tai, kad jautriems produktams netaikomas liberalizavimas, ilgi liberalizavimo laikotarpiai, lanksčios kilmės taisyklės ir specialios žemės ūkio, aprūpinimo maistu ir naujų pramonės šakų apsaugos priemonės.

 • ES visiškai atveria savo rinką nuo pat pirmos dienos, o Vakarų Afrika tik iš dalies panaikins importo tarifus per 20 metų pereinamąjį laikotarpį. Be to, gamintojams, pagaminantiems 25 % jautriausių prekių, bus taikoma nuolatinė apsauga nuo konkurencijos.

Tarifai

 • Išskyrus ginklus ir šaudmenis, pagal laikinąjį EPS ES suteikia 100 % galimybę be muitų ir kvotų importuoti visus produktus iš Ganos ir Dramblio Kaulo Kranto. Tas pats bus taikoma visiems Vakarų Afrikos produktams nuo pirmos regioninio Vakarų Afrikos EPS taikymo pradžios dienos. Galimybė patekti į ES rinką yra nuolatinė, visapusiška ir nemokama visiems produktams.
 • Vakarų Afrikos šalys liberalizuos importą iš ES per 20 metų. Pagal VAVEB bendrajame išorės tarife (CET) jau nustatytas kategorijas
  • a grupės prekės (pagrindinės socialinės prekės, būtinieji reikmenys, pagrindinės prekės, gamybos priemonės ir specifinės sąnaudos), kurioms šiuo metu taikomi 0 arba 5 % muitai, bus liberalizuotos praėjus 5 metų nuo EPS taikymo pradžios.
  • b grupės prekės (daugiausia sąnaudos ir tarpinės prekės), kurioms šiuo metu taikomi 0, 5 arba 10 % muitai, bus liberalizuotos per 10–15 metus nuo EPS taikymo pradžios.
  • c grupės prekės (kai kurios galutinio vartojimo prekės), kurioms šiuo metu taikomi 5, 10 arba 20 % muitai, bus liberalizuotos per 10–20 metus nuo EPS taikymo pradžios.
 • Didelė dalis (25 %) tarifų eilučių bus visiškai neliberalizuotos ir joms ir toliau bus taikomas įprastas muitas. Jie apima jautrius produktus, pavyzdžiui, žemės ūkio ir (arba) žuvininkystės produktus ir jautrias galutinio vartojimo prekes.
 • Jei staiga išauga kai kurių ES prekių importas į Vakarų Afrikos šalis ir dėl to kyla pavojus vietos rinkoms, gali būti taikomos tokios apsaugos priemonės kaip importo kvotos ir muitai.

 

Norėdami rasti tikslią informaciją apie konkretaus jūsų produkto muitus ir tarifus, atsižvelgdami į jo kilmės ir paskirties šalį,naudokitės mano prekybos asistento paieškos funkcija. Jei kyla abejonių, kreipkitės į savo muitinę.

Kilmės taisyklės

Lanksčios kilmės taisyklės suteikia Vakarų Afrikos EPS šalims galimybę eksportuoti produktus su žaliavomis iš kitų šalių, ypač pagrindiniuose sektoriuose – žemės ūkio, žuvininkystės, tekstilės ir aprangos. Pavyzdžiui, tekstilės gaminys gali būti įvežamas į ES be muito, jei bent vienas jo gamybos etapas, pavyzdžiui, audimas ar mezgimas, vyko EPS šalyje.

Prieš eksportuodami ir (arba) importuodami įsitikinkite, kad:

Nuokrypis

Į Vakarų Afrikos EPS įtraukti nuokrypiai yra švelnesni nei įprasti nuokrypiai. Jie sudaro 15 % galutinio produkto ex-works kainos, o ne 10 %, kaip numatyta daugumoje ES susitarimų. Tekstilės gaminiams ir drabužiams taikomos specialios leidžiamosios nuokrypos.

Kumuliacija

EPS nuostatos apima šias kumuliacijos rūšis:

 • Dvišalė kumuliacija su ES
 • Įstrižinė ir visapusiška kumuliacija su UŠT ir AKR šalimis tam tikromis sąlygomis.
 • Kumuliacija su kaimyninėmis besivystančiomis šalimis tam tikromis sąlygomis.

Tiesioginis transportas

Tiesioginio vežimo įrodymas turi būti pateiktas importuojančios šalies muitinei.

Muito grąžinimas

Grąžinamosios išmokos gali būti prašoma už medžiagas, kurios anksčiau buvo importuotos tolesniam perdirbimui ir po to eksportuotos į šalį, pasirašiusią EPS su ES.

Laivų sąlygos

Atviroje jūroje ir Vakarų Afrikos EPS šalių išskirtinėse ekonominėse zonose sužvejotos žuvys gali būti laikomos EPS šalies kilmės tik tuo atveju, jei jas sužvejoja tam tikrus kriterijus atitinkantys laivai. Šie kriterijai susiję su laivo registracijos vieta, vėliava, su kuria jis plaukioja, ir laivo nuosavybe.

Konkretus reikalavimas dėl įgulos narių, kapitonų ar vadovaujančių specialistų pilietybės netaikomas. Šie reikalavimai, kurie buvo nustatyti pradiniame Kotonu susitarime, dabar buvo panaikinti, kad EPS šalių sugautoms žuvims būtų lengviau suteikti kilmės statusą.

Konkretiems produktams taikomos kilmės taisyklės

 

Jeinorite rasti konkrečiam jūsų produktui taikytinas taisykles, naudokitės mano prekybos asistento paieškos funkcija.

Nukrypti leidžiančios nuostatos

EPS šalies prašymu konkrečiomis sąlygomis galėtų būti leista taikyti leidžiančią nukrypti nuostatą, kad tam tikriems konkrečių šalių kilmės produktams būtų galima taikyti švelnesnes kilmės taisykles.

Gaminiams taikomi reikalavimai

Techninės taisyklės ir reikalavimai

 • Sužinokite apie techninius reikalavimus, taisykles ir procedūras, kuriuos turi atitikti į Europos Sąjungą importuojamos prekės.
 • Konkrečių taisyklių ir reglamentų, taikomų jūsų produktui ir jo kilmės šaliai, paieška My Trade Assistant duomenų bazėje.

Sveikatos ir saugos reikalavimai SFS

Muitinio įforminimo dokumentai ir procedūros

Prekių kilmės įrodymai

 • Kad taptumėte patvirtintu eksportuotoju, turite galėti savo muitinei įrodyti savo produktų kilmės statusą ir visus kitus reikalavimus, kuriuos jos gali nustatyti.

Netinkamo naudojimo atveju muitinė gali panaikinti jūsų patvirtinto eksportuotojo statusą. Jei norite daugiau sužinoti apie procedūras, kreipkitės į savo muitinę.

 • Kad produktams, kurių kilmės šalis yra Vakarų Afrikos EPS šalys, būtų galima taikyti lengvatinius muitų tarifus, jie turi būti pateikiami kartu su kilmės įrodymu. Kilmės įrodymas galioja 10 mėnesius. Tai gali būti:
  • A EUR.1 judėjimo sertifikatas, išduotas eksportuojančios šalies muitinės. Sertifikato prašantis eksportuotojas (arba įgaliotasis atstovas) turi būti pasirengęs paprašius pateikti dokumentus, įrodančius atitinkamų produktų kilmę, ir atitikti kitus Protokolo dėl kilmės taisyklių reikalavimus.
  • Sąskaitos faktūros deklaracija, išduota bet kurio eksportuotojo siuntoms, kurių vertė ne didesnė kaip 6,000 EUR, arba patvirtintų eksportuotojų bet kokios vertės siuntoms. Pildydami sąskaitos faktūros deklaraciją turėtumėte būti pasirengę pateikti dokumentus, įrodančius jūsų produktų kilmę, ir atitikti kitus Protokolo dėl kilmės taisyklių reikalavimus.

Kiti dokumentai

 • Sužinokite apie kitus muitinio įforminimo dokumentus ir procedūras [link], kurių reikia importuojant į Europos Sąjungą.

Intelektinė nuosavybė ir geografinės nuorodos

Prekyba paslaugomis

 • Konkreti informacija apie ES paslaugų rinką
 • Bendro pobūdžio informacija apie prekybą paslaugomis reglamentuojančias taisykles, reglamentus ir priemones

Viešieji pirkimai

Investicijos

Kita

Konkurencija

 • Nuo 2014 m. ES nebeteikia eksporto subsidijų visiems į EPS šalis eksportuojamiems produktams.
 • ES iki minimumo sumažino priemones, kuriomis iškraipoma gamyba ir prekyba
 • Jei vietos pramonei kyla grėsmė dėl importo iš Europos padidėjimo, EPS leidžiama imtis priemonių pramonės sektoriams ir neseniai susikūrusiai pramonei apsaugoti.

Tvarus vystymasis

Vakarų Afrikos EPS aiškiai grindžiamas Kotonu susitarime išdėstytais esminiais ir pagrindiniais elementais, t. y. žmogaus teisėmis, demokratijos principais, teisine valstybe ir geru valdymu. Taigi į susitarimą įtraukta keletas griežčiausių ES susitarimuose vartojamų formuluočių dėl teisių ir darnaus vystymosi.

 • Nevykdymo sąlyga reiškia, kad „tinkamų priemonių“ (kaip nustatyta Kotonu susitarime) galima imtis, jei kuri nors šalis nevykdo savo įsipareigojimų dėl esminių elementų. Tai gali apimti prekybos lengvatų sustabdymą.
 • Jungtinėms EPS institucijoms pavesta stebėti ir vertinti EPS įgyvendinimo poveikį darniam Šalių vystymuisi. Pagal Kotonu susitarimą pilietinei visuomenei ir parlamento nariams tenka aiškus vaidmuo.

Regioninė integracija

Vakarų Afrikos EPS yra susijęs tiek su Vakarų Afrikos šalių tarpusavio prekyba, tiek su prekyba su ES. Tai pirmoji ekonominė partnerystė, vienijanti ne tik 16 regiono šalis, bet ir dvi jų regionines organizacijas: Vakarų Afrikos valstybių ekonominė bendrija (VAVEB) ir Vakarų Afrikos ekonominė ir pinigų sąjunga (VAEPS).

 • Vakarų Afrikos pasiūlymas dėl patekimo į ES rinką yra visiškai suderintas su VAVEB bendruoju išorės tarifu (CET), kuris yra VAVEB muitų sąjungos pagrindas. EPS ir VAVEB CET įgyvendinimas yra neatsiejamas ir vienas kitą papildo.
 • Į EPS įtrauktos svarbios nuostatos, kuriomis siekiama, kad muitinės procedūros būtų paprastesnės ir veiksmingesnės, ir numatyta, kad Vakarų Afrikos šalys viena kitai taikys bent tokias pačias sąlygas kaip ir ES.

Gebėjimų stiprinimas ir techninė pagalba

ES teikia techninę pagalbą prekybai. Tai padeda šalims pritaikyti savo muitinės procedūras ir sumažinti dokumentų skaičių. Jums tai reiškia mažiau sunkumų tvarkant reikalus su muitine.

Pavyzdžiui, ES teikia finansinę ir techninę paramą, kad padėtų Vakarų Afrikos ūkininkams laikytis ES sanitarijos ir fitosanitarijos standartų. Be to, ES dažnai siunčia Maisto ir veterinarijos tarnybos (MVT) inspektoriams rekomendacijas, kaip spręsti eksporto problemas.

Naudingos nuorodos ir dokumentai

Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos