ES ir Ramiojo vandenyno valstybių laikinasis ekonominės partnerystės susitarimas

ES ir Ramiojo vandenyno (laikinasis) ekonominės partnerystės susitarimas (EPS) padeda abiejų regionų žmonėms ir įmonėms lengviau investuoti ir prekiauti tarpusavyje, taip pat skatinti vystymąsi visame Ramiojo vandenyno regione. Sužinokite, kaip ES EPS su keturiomis Ramiojo vandenyno valstybėmis gali būti naudingas jūsų prekybai.

Glaustai apie susitarimą

ES ir Ramiojo vandenyno valstybių EPS Europos Parlamentas ratifikavo 2011 m. sausio mėn., o Papua Naujoji Gvinėja – 2011 m. gegužės mėn. Fidžio vyriausybė susitarimą pradėjo taikyti 2014 m. liepos mėn. Samoa prie Susitarimo prisijungė 2018 m. gruodžio mėn. ir nuo to laiko jį taiko. Saliamono Salos taip pat prisijungė prie Susitarimo 2020 m. gegužės mėn. ir nuo to laiko jį taiko.

Tonga ir Rytų Timoras informavo Europos Komisiją, kad ketina prisijungti prie EPS.

ES ir Ramiojo vandenyno valstybių EPS atveria prekybos prekėmis su ES sąlygas. Į susitarimą įtraukta:

 • visų prekių, įvežamų iš Ramiojo vandenyno valstybių pagal EPS, patekimas į ES rinką be muitų ir kvotų
 • asimetriškas ir laipsniškas jų rinkų atvėrimas ES prekėms, visapusiškai atsižvelgiant į išsivystymo lygio skirtumus ir jautrius sektorius
 • Ramiojo vandenyno šalių liberalizavimas netaikomas kai kuriems jautriems sektoriams ir produktams
 • Ramiojo vandenyno valstybių galimybė vėl pradėti taikyti muitus ir kvotas, jei importas iš ES trikdytų arba galėtų sutrikdyti vietos ekonomiką
 • taisyklės dėl techninių prekybos kliūčių ir sanitarijos bei fitosanitarijos priemonių, skirtų padėti Ramiojo vandenyno eksportuotojams laikytis ES importo standartų
 • veiksmingos muitinės procedūros ir glaudesnis administracijų bendradarbiavimas
 • patobulintos Ramiojo vandenyno žuvininkystės produktų kilmės taisyklės – vadinamoji „pasaulinio tiekimo“ nuostata, kuria siekiama skatinti darbo vietų kūrimą ir vystymąsi regione.

Paramą gaunančios šalys

 • Fidžis
 • Papua Naujoji Gvinėja
 • Samoa
 • Saliamono Salos

Galimos naudos gaunančios šalys ateityje

 • Tonga pareiškė ketinanti prisijungti prie EPS.
 • Rytų Timoras pareiškė ketinantis prisijungti prie EPS.
 • Prie susitarimo ir toliau gali prisijungti kitos AKR Ramiojo vandenyno šalys.

Asimetrinės nuostatos Ramiojo vandenyno šalims

ES ir Ramiojo vandenyno valstybių ekonominės partnerystės susitarime numatytos asimetrinės Ramiojo vandenyno šalims naudingos nuostatos, pavyzdžiui, liberalizavimas netaikomas jautriems produktams, ilgi liberalizavimo laikotarpiai, lanksčios kilmės taisyklės, taip pat specialios apsaugos priemonės ir priemonės, skirtos žemės ūkiui, aprūpinimui maistu ir naujoms pramonės šakoms.

 

Nors ES rinkos buvo nedelsiant ir visiškai atvertos, Ramiojo vandenyno EPS valstybės savo rinkas iš dalies ir palaipsniui atveria importui iš ES, visapusiškai atsižvelgdamos į išsivystymo lygio skirtumus.

Tarifai

 • ES leidžia 100 proc. be muitų ir kvotų importuoti iš Ramiojo vandenyno EPS šalių. Galimybė patekti į ES rinką yra nuolatinė, visapusiška ir nemokama visiems produktams.
 • Ramiojo vandenyno EPS šalys palaipsniui ir iš dalies atsisako muitų, kaip nurodyta toliau
  • Papua Naujoji Gvinėja savanoriškai atvėrė savo rinką iki 88 % ES importo nuo pirmos dienos (net jei jai būtų buvęs taikomas 15 metų pereinamasis laikotarpis).
  • Fidžis atvėrė savo rinką 87 proc. importo iš ES per 15 metų
  • Per 20 metų Samoa atvėrė savo rinką iki 80 proc. importo iš ES.
  • Saliamono Salos atvėrė savo rinką 83 % importo iš ES per 15 metų
 • Jei staiga išaugs kai kurių ES prekių importas į Ramiojo vandenyno EPS šalis, Ramiojo vandenyno EPS šalys tam tikromis aplinkybėmis gali taikyti tokias apsaugos priemones kaip importo kvotos ir muitų atnaujinimas.

 

Norėdami rasti tikslią informaciją apie jūsų konkretaus produkto muitus ir tarifus, atsižvelgdami į jo kilmės ir paskirties šalis,naudokitės paieškos parinktimi Mano prekybos padėjėjas. Jei kyla abejonių, kreipkitės į savo muitinę.

 

Kilmės taisyklės

Kad jūsų produktui būtų galima taikyti lengvatinį režimą, jis turės atitikti susitarime nustatytas kilmės taisykles. Norėdami įvertinti, ar jūsų produktas atitinka kilmėstaisykles, ir išsiaiškinti, kaip parengti teisingus dokumentus, patikrinkite interaktyvią „Kilmės taisyklių įsivertinimo priemonę (ROSA)“ mano prekybos asistente.

Šiame skirsnyje pateikiamabendrainformacija apie kilmės taisykles irkilmės procedūras.

Kilmė yra prekių, kuriomis prekiaujama, „ekonominė pilietybė“. Jei tema yra nauja, galite rasti pagrindinių sąvokų įvadą skiltyje „Prekės“.

Kilmės taisyklės

Kad jūsų produktui būtų galima taikyti lengvatinį tarifą, jis turi atitikti tam tikras taisykles, įrodančias jo kilmę.

Kur rasti kilmės taisykles?

Kilmės taisyklės nustatytos ES ir Ramiojo vandenyno valstybių ekonominės partnerystės susitarimo II protokole „Dėl sąvokos „produktų kilmė“ apibrėžties ir administracinio bendradarbiavimo metodų “.

Ar mano produkto kilmės šalis yra ES ar Ramiojo vandenyno EPS valstybė?

Kad jūsų produktui būtų galima taikyti mažesnį arba nulinį lengvatinį tarifą pagal ES ir Ramiojo vandenyno valstybių ekonominės partnerystės susitarimą, jis turi būti ES arba Ramiojo vandenyno EPS valstybės kilmės. Produktas laikomas ES arba Ramiojo vandenyno EPS valstybės kilmės produktu, jei jis yra

Gaminys taip pat turi atitikti visus kitus šiame skyriuje nurodytus taikytinus reikalavimus (pavyzdžiui, nepakankamą apdorojimą ar perdirbimą, tiesioginio vežimo taisyklę). Taip pat yra tam tikrų papildomų lankstumo priemonių, kurios padėtų jums laikytis konkretiems produktams taikomų taisyklių (pvz., leistino nuokrypio arba kumuliacijos).

 

Konkretiems produktams taikomų ES prekybos susitarimų taisyklių pavyzdžiai

 • pridėtinės vertės taisyklė – visų panaudotų kilmės statuso neturinčių medžiagų vertė negali viršyti tam tikro produkto gamintojo kainos (ex-works kainos) procentinio dydžio.
 • tarifinio klasifikavimo pakeitimas – gamybos procesas lemia kilmės statuso neturinčių medžiagų ir galutinio produkto tarifinį klasifikavimą, pvz., popieriaus (Suderintos sistemos 48 skirsnis) gamyba iš kilmės statuso neturinčios plaušienos (Suderintos sistemos 47 skirsnis);
 • specifinės operacijos – reikalingas specialus gamybos procesas, pvz., verpalų pluošto verpimas. Tokios taisyklės daugiausia taikomos tekstilės, drabužių ir chemijos sektoriuose.
 • šias skirtingas taisykles galima derinti su tuo, kad skirtingų taisyklių būtų laikomasi alternatyviai arba kartu.

Patarimai, kaip jums padėti laikytis konkretiems produktams taikomų taisyklių

Susitarimu suteikiama daugiau lankstumo, kad galėtumėte laikytis konkretiems produktams taikomų taisyklių, pavyzdžiui, leistino nuokrypio ar kumuliacijos.

Leistinasis nuokrypis
 • pagal leistino nuokrypio taisyklę gamintojas gali naudoti kilmės statuso neturinčias medžiagas, kurias paprastai draudžia konkrečiam produktui taikoma taisyklė, ne daugiau kaip 15 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).
 • ši leidžiamoji nuokrypa negali būti taikoma tam, kad būtų viršyta jokia didžiausia kilmės statuso neturinčių medžiagų riba, išreikšta verte, nurodyta konkretiems produktams taikomose taisyklėse.
 • konkretūs leistini nuokrypiai taikomi Suderintos sistemos 50–63 skirsniams priskiriamiems tekstilės gaminiams ir drabužiams, nurodytiems 1 priedo „Įvadinės pastabos“ 5–6 pastabose.
Sumavimas

Susitarime numatytos šios prekių kilmės kumuliacijos rūšys:

 • dvišalė kumuliacija, pagal kurią Ramiojo vandenyno EPS valstybės kilmės medžiagos gali būti laikomos ES kilmės (ir atvirkščiai), kai jos naudojamos produktui gaminti
 • visiška kumuliacija, pagal kurią kilmės statuso neturinčias medžiagas galima laikyti turinčiomis ES arba Ramiojo vandenyno EPS valstybių kilmės statusą, kai jos apdorotos ar perdirbtos tose šalyse arba kitose AKR valstybėse arba ES užjūrio šalyse ir teritorijose
 • įstrižinė kumuliacija, pagal kurią bet kurios Ramiojo vandenyno EPS valstybės, kitos AKR valstybės arba ES užjūrio šalies ar teritorijos kilmės medžiagos gali būti skaičiuojamos taip, tarsi jos būtų Ramiojo vandenyno EPS valstybės arba ES kilmės, kai jos tam tikromis sąlygomis naudojamos produktui gaminti. Taikant šią kumuliaciją reikia, kad abi šalys, kurių kilmės šalis yra sumuojama, būtų sudariusios administracinio bendradarbiavimo susitarimą.

Nuo 2019 m. vasario 22 d. ES gali taikyti įstrižinę kumuliaciją su tam tikromis AKR valstybėmis ir su ES užjūrio šalimis ir teritorijomis (OL C 69, 2019 2 22, p. 2).

 • kumuliacija su kaimyninėmis besivystančiomis šalimis, pagal kurią tokių šalių kilmės medžiagos gali būti laikomos Ramiojo vandenyno valstybės kilmės medžiagomis, kai jos naudojamos produktui gaminti, jei laikomasi tam tikrų sąlygų

Kiti reikalavimai

Produktas taip pat turi atitikti visus kitus taikytinus Protokole nustatytus reikalavimus, pavyzdžiui, dėl nepakankamo apdorojimo ar perdirbimo arba tiesioginio transportavimo taisyklės:

Vežimas per trečiąją šalį: tiesioginio vežimo taisyklė

Kilmės statusą turintys produktai turi būti vežami iš ES į Ramiojo vandenyno EPS valstybę (ir atvirkščiai) toliau neperdirbti trečiojoje šalyje.

Perkrauti arba laikinai sandėliuoti trečiojoje šalyje leidžiama, jei produktus prižiūri muitinė ir su jais neatliekamos jokios kitos operacijos, išskyrus:

 • iškrovimas
 • pakartotinis įkrovimas
 • bet kuri operacija, skirta gerai jų būklei išsaugoti

Kilmės statusą turintys produktai gali būti transportuojami vamzdynais per kitą nei Ramiojo vandenyno EPS valstybių arba ES teritoriją.

Tiesioginio vežimo įrodymai turės būti pateikti importuojančios šalies muitinei.

Muito grąžinimas

Pagal ES ir Ramiojo vandenyno valstybių ekonominės partnerystės susitarimą leidžiama grąžinti muitus, anksčiau sumokėtus už kilmės statuso neturinčias medžiagas, panaudotas produktui, eksportuojamam taikant lengvatinį tarifą, pagaminti.

Kilmės procedūros

Eksportuotojai ir importuotojai turi laikytis kilmės procedūrų. Kilmės procedūros, susijusios su prašymais taikyti lengvatinį muitų tarifą, ir muitinės atliekamas tikrinimas nustatytos IV antraštinėje dalyje dėl kilmės įrodymo ir V antraštinėje dalyje dėl administracinio bendradarbiavimo tvarkos. Jose paaiškinama, pavyzdžiui, kaip:

 • nurodyti produkto kilmę
 • kaip prašyti preferencijų
 • muitinė gali patikrinti produkto kilmę.

Kaip prašyti taikyti lengvatinį tarifą?

Kad galėtumėte pasinaudoti lengvatiniu režimu, turite pateikti kilmės įrodymą.

 • jums reikės:
  • EUR.1 judėjimo sertifikatą arba
  • kilmės deklaracija
 • kilmės įrodymas galioja 10 mėnesių nuo išdavimo dienos.
 • kilmės įrodymo nereikalaujama, jei bendra produktų vertė neviršija
  • 500 EUR už mažus paketus
  • 1 200 EUR už asmeninį bagažą

Kilmės įrodymo dokumentas

EUR.1 judėjimo sertifikatas

 • EUR.1 judėjimo sertifikatus išduoda eksportuojančios šalies muitinė
 • III priede pateikiamas EUR.1 sertifikato pavyzdys ir pateikiamos jo pildymo instrukcijos.
 • sertifikato prašantis eksportuotojas turėtų būti pasirengęs pateikti dokumentus, įrodančius atitinkamų produktų kilmės statusą;

Kilmės deklaracija (eksportuotojo savideklaracija)

 • eksportuotojai gali patys deklaruoti, kad jų produkto kilmės šalis yra ES arba Ramiojo vandenyno EPS valstybė, pateikdami kilmės deklaraciją. Kilmės deklaraciją gali surašyti:
  • patvirtintas eksportuotojas arba
  • bet kuris eksportuotojas, jei bendra produktų vertė neviršija 6 000 EUR.

 

Patvirtinti eksportuotojai

Eksportuotojai pagal šį susitarimą gali prašyti muitinės leidimo surašyti bet kokios vertės produktų kilmės deklaracijas.

Eksportuotojas turi pateikti muitinei pakankamas garantijas, kad galima patikrinti produktų kilmės statusą ir visų kitų susitarimo (Protokolo) reikalavimų įvykdymą.

Bet kokio piktnaudžiavimo atveju muitinė gali panaikinti patvirtinto eksportuotojo statusą.

Kas turėtų būti nurodyta kilmės deklaracijoje?

Paraiškos pateikimas

 • kilmės deklaraciją eksportuotojas gali surašyti, kai joje nurodyti produktai yra eksportuojami arba jau eksportuoti, su sąlyga, kad ji importuojančioje šalyje pateikiama ne vėliau kaip per dvejus metus nuo joje nurodytų produktų importavimo.
 • pildydami kilmės deklaraciją turėtumėte būti pasirengę pateikti dokumentus, įrodančius jūsų produktų kilmės statusą.

Kilmės tikrinimas

Muitinė gali patikrinti, ar importuojamas produktas turi kilmės statusą arba atitinka kitus kilmės reikalavimus. Tikrinimas grindžiamas:

 • importuojančios ir eksportuojančios Šalies muitinių administracinis bendradarbiavimas
 • vietos muitinės atliekamos patikros. Importuojančiosios Šalies vizitai pas eksportuotoją neleidžiami

Eksportuojančios Šalies valdžios institucijos nustato kilmę ir praneša importuojančios Šalies valdžios institucijoms apie rezultatus.

Reikalavimai produktams

Techninės taisyklės ir reikalavimai

 • sužinokite apie techninius reikalavimus, taisykles ir procedūras, kuriuos turi atitikti prekės, kad galėtų būti importuojamos į Europos Sąjungą
 • konkrečių taisyklių ir nuostatų, taikomų jūsų produktui ir jo kilmės šaliai, paieška „Mano prekybos padėjėjas“

Sveikatos ir saugos reikalavimai SFS

Muitinio įforminimo dokumentai ir procedūros

Kaip įrodyti savo produktų kilmę, kad būtų galima prašyti taikyti lengvatinius tarifus, ir apie taisykles, susijusias su muitinės atliekamu kilmės tikrinimu, rasite skirsnyje apie kilmės taisykles.

Sužinokite apie kitus muitinio įforminimo dokumentus ir procedūras, kurių reikia norint importuoti į Europos Sąjungą.

Informacijos apie importo ir eksporto muitinės procedūras apskritai rasite Mokesčių ir muitų sąjungos GD svetainėje.

Intelektinė nuosavybė ir geografinės nuorodos

Prekyba paslaugomis.

Viešasis pirkimas

Investicijos

Kitos sritys

Konkurencija

 • nuo 2014 m. ES sustabdė eksporto subsidijas visiems į EPS šalis eksportuojamiems produktams.
 • ES mažino priemones, kuriomis iškraipoma gamyba ir prekyba
 • jei vietos pramonei kyla grėsmė dėl padidėjusio importo iš Europos, pagal Ramiojo vandenyno ekonominės partnerystės susitarimą leidžiama imtis priemonių pramonės sektoriams ir naujai pramonei apsaugoti.

Darnus vystymasis ir žmogaus teisės

ES ir Ramiojo vandenyno valstybių EPS aiškiai grindžiamas Kotonu susitarime išdėstytais „esminiais ir pagrindiniais“ elementais, t. y. žmogaus teisėmis, demokratijos principais, teisine valstybe ir geru valdymu.

 • „nevykdymo sąlyga“ reiškia, kad „atitinkamų priemonių“ (nustatytų Kotonu susitarime) gali būti imamasi, jei kuri nors šalis nevykdo savo įsipareigojimų, susijusių su esminiais elementais. Tai gali apimti prekybos lengvatų sustabdymą.
 • Jungtinėms EPS institucijoms pavesta stebėti ir vertinti EPS įgyvendinimo poveikį darniam Šalių vystymuisi. Pagal Kotonu susitarimą pilietinės visuomenės ir parlamento narių vaidmuo yra aiškus.

Pajėgumų didinimas ir techninė pagalba

ES teikia techninę pagalbą prekybai. Tai padeda šalims pritaikyti savo muitinės procedūras ir sumažinti dokumentų tvarkymą. Jūsų nuomone, tai reiškia, kad tvarkant su muitine susijusius klausimus kyla mažiau sunkumų.

Naudingos nuorodos ir dokumentai

Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos