Investicinių teismų sistema.

Kas yra investicinių teismų sistema?

Investicinių teismų sistema (toliau –investiciniųteismų sistema) skirta investuotojų ir valstybės ginčų sprendimo (toliau –IVGS) ir ad hoc arbitražo teismų trūkumams šalinti. VKS siekiama užtikrinti aukščiausius skaidrumo, teisėtumo ir neutralumo standartus.

 

Užsienio investuotojų ir valstybės, kurioje buvo investuota, t. y. priimančiosios valstybės, ginčai bus sprendžiami neutraliame forume. Tačiau tai bus pasiekta ne taikant ad hoc arbitražo procedūrą, pagal kurią ginčo šalys skiria arbitrus, o per institucinį sprendimų priėmimo organą, kurio rezultatas – dviejų pakopų mechanizmas su pirmosios instancijos teismu ir apeliaciniu teismu. Nuolatinį teismą sudarys nepriklausomi, aukštos kvalifikacijos teisėjai, kuriems taikomos griežtos etikos taisyklės.

Siekiant užtikrinti nešališkumą ir nepriklausomumą, Tarnautojų teismo sudėtis yra kruopščiai subalansuota: trečdalis Ginčų sprendimo institucijos narių yra ES valstybės narės piliečiai, trečdalis – kitos atitinkamo susitarimo šalies piliečiai, o likęs trečdalis – trečiųjų šalių piliečiai. Tokia pati dalis bus išlaikyta ir vieninteliam bylą nagrinėjančiam Tarnautojų teismo skyriui, kurį paskyrė Tarnautojų teismo pirmininkas. 

 

Investicinių teismų sistema yra pirmas žingsnis siekiant įsteigti daugiašalį investicinių ginčų teismą (MIC), kuris, jam įsigaliojus, bus pakeistas MIC.

Kaip veikia VKS nustatyta procedūra?

Sprendimų priėmimo procedūra pagal VKS sistemą suskirstyta į tris pagrindinius etapus.

  • konsultacijų etapas
  • arbitražo stadija ir
  • apeliacinio skundo pateikimo etapas.

 

Tik tuo atveju, jei ginčas negali būti išspręstas per konsultacijas, jis bus perkeltas į arbitražo stadiją ir tik pateikus apeliacinį skundą ginčas bus perkeltas į apeliacinę stadiją.

 

Kiekviename investicijų apsaugos susitarime (PNPP) arba platesniame susitarime, įskaitant investicinių teismų sistemą, nustatyti konkretūs šių etapų terminai.

Įtariamo pažeidimo atveju ginčas turėtų būti kuo draugiškai išspręstas konsultacijų etapu. Šalis siekia konsultuotis pateikdama kitai šaliai rašytinį prašymą, kuriame nurodoma ginčijama priemonė ir atitinkamos nuostatos, kurias ji laiko.

Jei šalys ginčo neišsprendžia konsultacijų būdu, ieškinys gali būti pateiktas teismui. Arbitražo teismas nagrinės bylą, priims sprendimą ir priims sprendimą pagal taikytiną teisę.

Jeigu pirmosios instancijos teismo priimtame sprendime yra klaidų, jį galima apskųsti apeliacine tvarka. Apeliacinis teismas peržiūri sprendimą ir priima galutinį sprendimą.

 

Daugiau informacijos pateikiama investicinių teismų sistemos vadove

 

Tarpininkavimo

Kas yra mediacija?

Tarpininkavimas yra alternatyvaus ginčų sprendimo (AGS) mechanizmas. Ji grindžiama ginčo šalių sutikimu rasti abiem pusėms priimtiną ginčo sprendimą padedant trečiajam asmeniui, t. y. tarpininkui.

 

Šalys gali pasirinkti tarpininkavimą bet kuriuo metu, net ir pradėjus procesą.

Atsižvelgiant į savanorišką ir bendru sutarimu grindžiamą tarpininkavimą, taikoma lanksti procedūra, kuri pritaikoma prie konkrečių šalių poreikių konkrečiu atveju.

 

Šalys kontroliuoja tarpininkavimą, susijusį su

  • tarpininko paskyrimas,
  • tarpininkavimo apimtis ir rezultatas.

Iš tiesų tarpininkas skiriamas ginčo šalių susitarimu, o ginčo šalys sprendžia klausimus, kurie turi būti pateikti tarpininkui. Todėl susitarimas dėl taikaus ginčų sprendimo bus taikomas tik klausimams, kuriuos šalys nusprendė išspręsti tarpininkaujant.

Kokie tarpininkavimo privalumai?

Tarpininkavimas suteikia keletą privalumų. Dėl savo lankstumo šalys gali sutaupyti laiko ir išlaidų, nes tai gali užkirsti kelią ilgai ir brangiai kainuojančiam bylinėjimuisi. Be to, tarpininkavimas gali geriau apsaugoti šalių interesus ir santykius.

Kuo tarpininkavimas skiriasi nuo bylinėjimosi?

Priešingai nei teismo proceso teisėjas, tarpininkas šalims nepriima jokio sprendimo, o padeda šalims rasti abiem pusėms priimtiną sprendimą, pradėdamas susitikimus, aptardamas iškilusius klausimus ir padėdamas šalims rasti galimus sprendimus. Be to, tarpininkavimo procedūra pritaikyta atsižvelgiant į konkrečius šalių poreikius, kad ginčas būtų išspręstas sklandžiai ir greitai.

Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos