Mašinos ir technikos gaminiai

Šis puslapis yra informacinis dokumentas, skirtas tik ES masto produktų reikalavimams. Atsižvelgiant į paskirties ES šalį, gali būti taikomi papildomi reikalavimai. Išsamią informaciją rasite skyriuje Mano prekybos padėjėjas.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad šiame puslapyje bendras kiekvienos antraštės aprašymas pateikiamas visomis ES kalbomis. Tačiau išsami informacija pateikiama tik anglų kalba.

Techninis derinimas

Techninio suderinimo Europos Sąjungoje (ES) tikslas – suderinti esminius reikalavimus, kuriuos gaminiai turi atitikti juos pateikiant į rinką, taikant „bendros nuorodos į standartus“ formulę ir abipusio pripažinimo principą, kad būtų pašalintos techninės kliūtys laisvam prekių judėjimui. Tokios techninės specifikacijos skiriasi priklausomai nuo svarstomų gaminių kategorijos.

 

Potencialiai sprogioje aplinkoje naudojamos įrangos ir apsaugos sistemų techniniai standartai (ATEX)

Prieš pateikiant į ES rinką visa įranga ir apsaugos sistemos, skirtos naudoti potencialiai sprogioje aplinkoje, turi atitikti standartizacijos įgaliojimus ir darniąsias technines specifikacijas.

 

Statybos produktų techninės specifikacijos

Prieš pateikiant bet kokį produktą ar rinkinį, kuris gaminamas ir pateikiamas rinkai ir skirtas naudoti statiniuose, prieš pateikiant jį į ES rinką, jis turi atitikti standartizacijos įgaliojimus ir darniąsias technines specifikacijas.

 

Žaislų techniniai standartai

Į ES importuojami žaislai turi atitikti specialius saugos reikalavimus, kurie būdingi numatytai amžiaus grupei, taip pat atsekamumo reikalavimus.

 

Civiliniam naudojimui skirtų sprogmenų techniniai standartai

Civiliniam naudojimui į ES importuojamiems sprogmenims taikoma JT rekomendacija dėl pavojingų krovinių vežimo pagrįsta ES direktyva.

 

Pirotechnikos gaminių techniniai standartai

Šie techniniai standartai taikomi tik teatro pirotechnikos gaminiams (skirtiems naudoti patalpose arba lauko scenarijuje, įskaitant filmų ir televizijos kūrinius ar panašią paskirtį), fejerverkams ir kitiems pirotechnikos gaminiams techniniais tikslais.

 

Mašinos

 

Liftų techniniai standartai

Liftai, skirti stacionariai įrengti pastatuose, prieš juos pateikiant ES rinkai, turi atitikti sveikatos ir saugos reikalavimus, susijusius su pajėgumo apribojimais, priešgaisrinės saugos ir priežiūros reikalavimais.

 

Mašinų ir saugos komponentų techniniai standartai

Mašinų projektavimas ir konstravimas turi atitikti privalomus esminius sveikatos ir saugos reikalavimus, kad jas būtų galima pateikti į ES rinką.

 

Asmeninių apsaugos priemonių techniniai standartai

ES rinkai pateikiamos asmeninės apsaugos priemonės turi atitikti reikalavimus, susijusius su projektavimu, gamyba, medžiagomis, bandymais, instrukcijomis, gamintojo pateiktina informacija ir kitais aspektais.

 

Lauko įrangos, prisidedančios prie aplinkos triukšmo skleidimo, techniniai standartai

ES rinkai pateikiama lauko sąlygomis naudojama įranga turi atitikti į aplinką skleidžiamo triukšmo reikalavimus.

 

Slėginiai įrenginiai

 

Slėginės įrangos techniniai standartai

ES rinkai pateikiami slėginiai indai, vamzdžiai, pagalbiniai saugos įtaisai ir pagalbiniai slėginiai reikmenys turi atitikti tam tikrus projektavimo, gamybos ir atitikties vertinimo reikalavimus. Tai taikoma tik įrangai, kurios didžiausias leidžiamasis slėgis yra didesnis kaip 0,5 baro.

 

Paprastųjų slėginių indų techniniai standartai

ES rinkai pateikiami paprasti suvirinti slėginiai indai turi atitikti privalomus esminius saugos reikalavimus. Tai taikoma tik suvirintiems indams, veikiamiems didesniu nei 0,5 baro slėgiu, skirtiems orui arba azotui laikyti ir neskirtiems deginti.

 

Medicinos priemonės

Siekiant užtikrinti aukštą pacientų, naudotojų ir trečiųjų šalių sveikatos apsaugos ir saugos lygį ir pasiekti numatytą veiksmingumo lygį, medicinos priemonės ES rinkai pateikiamos tik tuo atveju, jei laikomasi esminių reikalavimų.

 

Medicinos prietaisų techniniai standartai

 

Diagnostikos in vitro medicinos prietaisų techniniai standartai

 

Aktyviųjų implantuojamų medicinos prietaisų techniniai standartai

 

Elektros ir elektroninė įranga ir dujiniai prietaisai

 

Techniniai elektromagnetinio suderinamumo standartai

Visi elektriniai ir elektroniniai aparatai turi atitikti privalomus esminius reikalavimus, nustatytus Elektromagnetinio suderinamumo (EMC) direktyvoje, siekiant užtikrinti, kad jų veikimas būtų apsaugotas nuo elektromagnetinių trikdžių.

 

Tretinio apšvietimo įrangos ekologinio projektavimo reikalavimai

Liuminescencinės lempos be įmontuoto balastinio įtaiso, didelio intensyvumo išlydžio lempos, balastiniai įtaisai ir šviestuvai, galintys naudoti tokias lempas, gali būti tiekiami ES rinkai tik jei jie atitinka tam tikrus ekologinio projektavimo reikalavimus.

 

Buitinių dujinių prietaisų techniniai standartai

Buitiniai dujiniai prietaisai (įskaitant priverstinius sausros degiklius), kuriais prekiaujama ES, turi atitikti privalomus sveikatos ir saugos reikalavimus, be kita ko, susijusius su užsidegimu, patvarumu ir energijos suvartojimu.

 

Žemos įtampos elektros įrangos techniniai standartai

Siekiant užtikrinti žmonių, naminių gyvūnų ir turto sveikatą ir saugą, žemos įtampos elektros įrenginiams taikomi privalomi esminiai reikalavimai.

 

Radijo ryšio įrenginių techniniai standartai

Radijo įrenginiams taikomi privalomi esminiai reikalavimai. Produktų, kuriems daromas poveikis, pavyzdžiai: internetu įjungiami prietaisai, namų stebėjimo medicinos prietaisai, navigacijos ar sekimo sistemos, mobilieji telefonai.

 

Transportavimas

 

Motorinių transporto priemonių techniniai standartai

Tam tikrų kategorijų motorinės transporto priemonės turi atitikti suderintus techninius reikalavimus, nustatytus ES teisės aktais lengviesiems automobiliams, motociklams ir traktoriams, taip pat jų priekaboms, sistemoms, sudėtinėms dalims ir atskiriems techniniams mazgams.

 

Keleivinių lynų kelio techniniai standartai

Lynų kelio įrenginiai, skirti žmonėms vežti, turi atitikti tam tikrus esminius sveikatos ir saugos reikalavimus. Visų pirma jos taikomos funikulieriams ar kitiems riedmenims, kai trauką užtikrina vienas ar daugiau kabelių, lynų kelio vagonams, kuriuos pakelia ir (arba) išstumia nešlio kabeliai, įskaitant gondolos ir kėdžių keltuvus, ir vilkimo keltuvams.

 

Pramoginių laivų techniniai standartai

Pramoginiai laivai (įskaitant asmeninius laivus) turi atitikti darniuosius standartus ir atitikties vertinimus.

 

Žvejybos laivams taikomi techniniai standartai

24 metrų ir ilgesni žvejybos laivai turi atitikti ES taisyklėse nustatytus saugos reikalavimus ir atitikties sertifikatus.

 

Laivų įrenginių techniniai standartai

Laivų įrenginiai turi atitikti tam tikrus reikalavimus ir nuostatas. Jos taikomos šiai įrangai: gelbėjimo priemonės, jūrų taršos prevencija, priešgaisrinė įranga, navigacijos įranga ir radijo ryšio įranga.

 

Keleivinių laivų techniniai standartai

Naujiems ir eksploatuojamiems 24 metrų ir ilgesniems keleiviniams laivams ir greitaeigiams keleiviniams laivams, vykdantiems vidaus reisus ES valstybėje narėje, taikomi saugos reikalavimai ir atitinkami liudijimai.

 

Civilinių orlaivių techniniai standartai

Civilinių orlaivių (įskaitant jų dalis) importas turi atitikti ES reikalavimus dėl gaminio tinkamumo skraidyti, vientisumo, naudojimo ir organizacinės struktūros.

 

Geležinkelių sistemos sudedamųjų dalių techniniai standartai

Geležinkelių transporto struktūriniams ir veiklos aspektams taikoma ES direktyva.

 

Metrologija

 

Automatinių svarstyklių techniniai standartai

Automatinės svarstyklės turi atitikti esminius reikalavimus, nustatytus konkrečioje direktyvoje. Automatinės svarstyklės apibrėžiamos kaip svarstyklės, skirtos kūno masei nustatyti, naudojant tą kūną veikiančią sunkio jėgą be operatoriaus įsikišimo.

 

Esminių ilgio matų techniniai standartai

Ilgio matai turi atitikti reikalavimus, susijusius su jų medžiagomis, žymenimis, etaloninėmis sąlygomis ir didžiausiomis galimomis klaidomis.

 

Skaitiklių techniniai standartai

Skaitikliai turi atitikti esminius reikalavimus, nustatytus specialia direktyva. Tai taikoma: vandens skaitikliai, dujų skaitikliai ir tūrio perskaičiavimo įtaisai, aktyviosios elektros energijos skaitikliai, šiluminės energijos skaitikliai, skysčių, išskyrus vandenį, nuolatinio ir dinaminio matavimo sistemos ir taksometrai

 

Neautomatinių svarstyklių techniniai standartai

Neautomatinės svarstyklės turi atitikti esminius reikalavimus, nustatytus konkrečioje direktyvoje. Neautomatinės svarstyklės apibrėžiamos kaip svarstyklės, kurias svėrimo metu turi įsikišti operatorius.

 

Energiją vartojančių gaminių ekologinis projektavimas

ES sukūrė sistemą, pagal kurią energiją vartojančių gaminių gamintojai projektavimo etape turi sumažinti energijos suvartojimą ir kitą neigiamą poveikį aplinkai, atsirandantį gaminio gyvavimo ciklo metu. Informacija apie gaminio aplinkosauginį veiksmingumą ir energijos vartojimo efektyvumą taip pat turi būti matoma, jei įmanoma, ant paties gaminio, kad vartotojai galėtų ją palyginti prieš pirkdami.

 

Tam tikrų oro šildymo ir vėsinimo gaminių ekologinio projektavimo reikalavimai

 

Beriebokšlių apytakinių siurblių ekologinio projektavimo reikalavimai

 

Ventiliatorių ekologinio projektavimo reikalavimai

 

Vandens siurblių ekologinio projektavimo reikalavimai

 

Nekryptinių buitinių lempų ekologinio projektavimo reikalavimai

 

Serverių ir duomenų saugojimo gaminių ekologinio projektavimo reikalavimai

 

Išorinių maitinimo šaltinių ekologinio projektavimo reikalavimai

 

Elektros variklių ekologinio projektavimo reikalavimai

 

Paprastųjų televizoriaus priedėlių ekologinio projektavimo reikalavimai

 

Kryptinių lempų, šviesos diodų lempų ir susijusios įrangos ekologinio projektavimo reikalavimai

 

Galios transformatorių ekologinio projektavimo reikalavimai

 

Kompiuterių ir serverių ekologinio projektavimo reikalavimai

 

Tretinio apšvietimo įrangos ekologinio projektavimo reikalavimai

 

Budėjimo, išjungties ir tinklinės budėjimo veiksenos, elektros ir elektroninės buitinės ir biuro įrangos suvartojamos elektros energijos ekologinio projektavimo reikalavimai

 

Energiją taupantys produktai

Be ES Ekologinio projektavimo direktyvoje nustatytų įpareigojimų mažinti energijos suvartojimą ir kitą neigiamą poveikį aplinkai gaminant energiją vartojančius gaminius, ES energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo direktyvoje nustatyta su energija susijusių gaminių suvartojamos energijos ženklinimo ir vartotojų informavimo sistema. Tikslas – suteikti vartotojams galimybę priimti informacija pagrįstus sprendimus dėl pirkimo, pagrįstus energijos suvartojimu, ir skatinti gamintojus kurti efektyvesnius gaminius, kad būtų patenkinti vartotojų poreikiai. Šis reikalavimų sąrašas apima abiejų direktyvų nuostatas, taikomas tam tikriems energiją vartojantiems gaminiams:

 

Oro kondicionierių ir patogumo ventiliatorių energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai

 

Kietojo kuro katilų energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai

 

Buitinių būgninių džiovyklių energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai

 

Buitinių skalbyklių energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai

 

Buitinių šaldymo aparatų energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai

 

Buitiniams virimo prietaisams taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai

 

Dulkių siurblių energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai

 

Vėdinimo įrenginių energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai

 

Patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai

 

Vietinių patalpų šildytuvų energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai

 

Vandens šildytuvų ir karšto vandens talpyklų energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai

 

Profesionaliems šaldymo įrenginiams taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai

 

Televizorių energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai

 

Buitinių indaplovių energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai

 
Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos