Masinad ja tehnilised tooted

Seda lehekülge kasutatakse viitedokumendina ainult kogu ELi hõlmavate tootenõuete puhul. Sõltuvalt sihtkohaks olevast ELi riigist võidakse kohaldada lisanõudeid. Täpsema teabe saamiseks tutvuge palun minu kaubandusassistendiga.

Pange tähele, et sellel lehel on iga rubriigi üldine kirjeldus kõigis ELi keeltes. Andmed on siiski kättesaadavad ainult inglise keeles.

Tehniline ühtlustamine

Euroopa Liidu (EL) tehnilise ühtlustamise eesmärk on ühtlustada olulisi nõudeid, millele tooted peavad turule laskmisel vastama, kohaldades „üldviiteid standarditele“ ja vastastikuse tunnustamise põhimõtet, et kõrvaldada tehnilised takistused kaupade vabale liikumisele. Sellised tehnilised kirjeldused varieeruvad sõltuvalt vaatlusalusest tootekategooriast.

 

Plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavate seadmete ja kaitsesüsteemide tehnilised standardid (ATEX)

Kõik plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavad seadmed ja kaitsesüsteemid peavad enne ELi turule laskmist vastama standardimisvolitustele ja ühtlustatud tehnilistele kirjeldustele.

 

Ehitustoodete tehnilised kirjeldused

Iga toode või komplekt, mis on toodetud ja ehitistesse paigaldamiseks turule lastud, peab enne ELi turule laskmist vastama standardimisvolitustele ja ühtlustatud tehnilistele kirjeldustele.

 

Mänguasjade tehnilised standardid

ELi imporditavad mänguasjad peavad vastama ettenähtud vanuserühma spetsiifilistele ohutusnõuetele ja jälgitavuse nõuetele.

 

Tsiviilotstarbeliseks kasutamiseks mõeldud lõhkematerjalide tehnilised standardid

ELi imporditud tsiviilotstarbeliseks kasutamiseks mõeldud lõhkeainete suhtes kohaldatakse ELi direktiivi, mis põhineb ÜRO soovitusel ohtlike kaupade veo kohta.

 

Pürotehniliste toodete tehnilised standardid

Neid tehnilisi standardeid nõutakse üksnes teatri pürotehniliste toodete (mis on ette nähtud kasutamiseks sise- või välistingimustes, sealhulgas filmi- ja televisioonitoodetes või muul sarnasel otstarbel), ilutulestike ja muude pürotehniliste toodete puhul, mis on ette nähtud tehniliseks otstarbeks.

 

Seadmed

 

Liftide tehnilised standardid

Hoonetesse püsivalt paigaldatavad liftid peavad enne ELi turule laskmist vastama tervise- ja ohutusnõuetele, mis on seotud mahupiirangute, tuleohutuse ja hooldusega.

 

Masinate ja ohutusseadiste tehnilised standardid

Masinate projekteerimine ja valmistamine peab ELi turule viimiseks vastama kohustuslikele olulistele tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.

 

Isikukaitsevahendite tehnilised standardid

ELi turule lastavad isikukaitsevahendid peavad vastama projekteerimise, tootmise, materjalide, katsetamise, kasutusjuhendite, tootja esitatava teabe ja muude aspektidega seotud nõuetele.

 

Keskkonnamüra suurendavate välitingimustes kasutatavate seadmete tehnilised standardid

ELi turule lastud välitingimustes kasutatavad seadmed peavad vastama nõuetele, mis käsitlevad mürataset keskkonnas.

 

Surveseadmed

 

Surveseadmete tehnilised standardid

ELi turule lastud surveanumad, torustikud, ohutus- ja surveseadmed peavad vastama teatavatele projekteerimis-, tootmis- ja vastavushindamisnõuetele. See kehtib ainult seadmete kohta, mille maksimaalne lubatud rõhk on suurem kui 0,5 baari.

 

Lihtsate surveanumate tehnilised standardid

ELi turule lastud lihtsad keevitatud surveanumad peavad vastama kohustuslikele olulistele ohutusnõuetele. See kehtib üksnes keevitatud anumate kohta, mille rõhk on üle 0,5 baari ja mis on ette nähtud õhu või lämmastiku hoidmiseks ning mida ei tulestata.

 

Meditsiinivahendid

Meditsiiniseadmete ELi turule laskmise tingimuseks on vastavus olulistele nõuetele, et tagada patsientide, kasutajate ja kolmandate isikute tervise ja ohutuse kaitse kõrge tase ning saavutada ettenähtud toimivustase.

 

Meditsiiniseadmete tehnilised standardid

 

In vitro diagnostikameditsiiniseadmete tehnilised standardid

 

Aktiivsete siirdatavate meditsiiniseadmete tehnilised standardid

 

Elektri- ja elektroonikaseadmed ning gaasiseadmed

 

Elektromagnetilise ühilduvuse tehnilised standardid

Kõik elektri- ja elektroonikaseadmed peavad vastama elektromagnetilise ühilduvuse direktiiviga kehtestatud kohustuslikele olulistele nõuetele, et tagada nende toimivuse kaitse elektromagnetiliste häirete eest.

 

Kolmanda taseme valgustusseadmete ökodisaini nõuded

Sisseehitatud liiteseadiseta luminofoorlampe, suure valgustugevusega lahenduslampe, liiteseadiseid ja valgusteid võib ELi turule lasta ainult siis, kui need vastavad teatavatele ökodisaininõuetele.

 

Kodumajapidamises kasutatavate gaasiseadmete tehnilised standardid

ELis turustatavad kodumajapidamises kasutatavad gaasiseadmed (sealhulgas sundpõletid) peavad muu hulgas vastama kohustuslikele tervisekaitse- ja ohutusnõuetele, mis käsitlevad süttimist, vastupidavust ja energiatarbimist.

 

Madalpinge elektriseadmete tehnilised standardid

Madalpinge elektriseadmed peavad vastama kohustuslikele olulistele nõuetele, et tagada inimeste, koduloomade ja vara tervis ja ohutus.

 

Raadioseadmete tehnilised standardid

Raadioseadmed peavad vastama kohustuslikele olulistele nõuetele. Mõjutatud tooted on näiteks: veebipõhised seadmed, kodus kasutatavad meditsiiniseadmed, navigatsiooni- või jälgimissüsteemid, mobiiltelefonid.

 

Transport

 

Mootorsõidukite tehnilised standardid

Teatavad mootorsõidukikategooriad peavad vastama ELi õigusaktidega sõiduautodele, mootorratastele ja traktoritele ning nende haagistele, süsteemidele, osadele ja eraldi seadmestikele kehtestatud ühtlustatud tehnilistele nõuetele.

 

Reisijateveoks ettenähtud köisteede tehnilised standardid

Reisijateveoks ettenähtud köisteed peavad vastama teatavatele olulistele tervisekaitse- ja ohutusnõuetele. Eelkõige kohaldatakse neid köisraudteede või muude veeremiüksuste suhtes, mille veoks on üks või mitu kaablit, kandekaablite, sealhulgas gondlite ja toolide liftide tõstetud ja/või nihutatud köisraudteede ja tõstukite suhtes.

 

Väikelaevade tehnilised standardid

Väikelaevad (sealhulgas jetid) peavad järgima ühtlustatud standardeid ja vastavushindamist.

 

Kalalaevade tehnilised standardid

24 meetri pikkused ja pikemad kalalaevad peavad vastama ELi eeskirjades sätestatud ohutusnõuetele ja vastavussertifikaatidele.

 

Laevavarustuse tehnilised standardid

Laevavarustus peab vastama teatavatele nõuetele ja sätetele. Neid kohaldatakse järgmiste seadmete suhtes: päästevahendid, merereostuse vältimine, tuletõrjeseadmed, navigatsiooniseadmed ja raadiosideseadmed.

 

Reisilaevade tehnilised standardid

Ohutusnõudeid ja asjakohaseid tunnistusi nõutakse uutelt ja olemasolevatelt 24 meetri pikkustelt ja pikematelt reisilaevadelt ning kiirreisilaevadelt, mis teevad kohalikke rannasõite ELi liikmesriigis.

 

Tsiviilõhusõidukite tehnilised standardid

Tsiviilõhusõidukite (sealhulgas nende osade) import peab vastama ELi nõuetele toote lennukõlblikkuse, terviklikkuse, käitamise ja organisatsioonilise struktuuri kohta.

 

Raudteesüsteemi komponentide tehnilised standardid

Raudteetranspordi struktuurilisi ja tegevuslikke aspekte reguleeritakse ELi direktiiviga.

 

Metroloogia

 

Automaatsete kaalude tehnilised standardid

Automaatsed kaalud peavad vastama eridirektiivis sätestatud olulistele nõuetele. Automaatsed kaalud on määratletud kui kaalud, mis on mõeldud keha massi määramiseks, kasutades sellele kehale mõjuvat raskusjõudu ilma operaatori sekkumiseta.

 

Pikkusmõõtude tehnilised standardid

Pikkusmõõdud peavad vastama materjalile, märgistusele, võrdlustingimustele ja suurimatele võimalikele vigadele esitatavatele nõuetele.

 

Arvestite tehnilised standardid

Arvestid peavad vastama konkreetse direktiiviga kehtestatud olulistele nõuetele. See kehtib: veearvestid, gaasiarvestid ja muundamisseadmed, aktiivsed elektrienergiaarvestid, soojusenergiaarvestid, mõõtesüsteemid muude vedelike kui vee koguste pidevaks ja dünaamiliseks mõõtmiseks ning taksomeetrid

 

Mitteautomaatkaalude tehnilised standardid

Mitteautomaatkaalud peavad vastama eridirektiivis sätestatud olulistele nõuetele. Mitteautomaatkaalud on määratletud kui kaalud, mis nõuavad operaatori sekkumist kaalumise ajal.

 

Energiat tarbivate toodete ökodisain

EL on kehtestanud raamistiku, mille kohaselt energiat tarbivate toodete tootjad peavad projekteerimisetapis vähendama energiatarbimist ja muid negatiivseid keskkonnamõjusid, mis toote olelusringi jooksul ilmnevad. Teave toote keskkonnatoime ja energiatõhususe kohta peab võimaluse korral olema nähtav ka tootel endal, mis võimaldab tarbijatel enne ostmist andmeid võrrelda.

 

Teatavate õhukütteseadmete ja -jahutusseadmete ökodisaini nõuded

 

Võllitihendita ringluspumpade ökodisaini nõuded

 

Ökodisaini nõuded ventilaatoritele

 

Ökodisaini nõuded veepumpadele

 

Suunamata valgusvooga lampide ökodisaini nõuetega

 

Serverite ja andmesalvestustoodete ökodisaini nõuded

 

Välistoiteallikate ökodisaini nõuded

 

Elektrimootorite ökodisaini nõuded

 

Lihtsate digimuundurite ökodisaini nõuded

 

Suundvalguslampide, leedlampide ja nende lisaseadmete ökodisaini nõuded

 

Jõutrafode ökodisaini nõuded

 

Arvutite ja serverarvutite ökodisaini nõuded

 

Kolmanda taseme valgustusseadmete ökodisaini nõuded

 

Ökodisaininõuded elektriliste ja elektrooniliste kodumasinate ja kontoriseadmete elektrienergia tarbimisele ooteseisundis ja väljalülitatud seisundis ning võrguühendusega ooteseisundis

 

Energiatõhusad tooted

Lisaks kohustustele, mis on kehtestatud ELi ökodisaini direktiiviga energiatarbimise ja muude negatiivsete keskkonnamõjude vähendamise kohta energiat tarbivate toodete tootmisel, kehtestatakse ELi energiamärgistuse direktiiviga raamistik energiamõjuga toodete energiatarbimise märgistamiseks ja tarbijate teavitamiseks. Eesmärk on võimaldada tarbijatel teha energiatarbimise põhjal teadlikke ostuotsuseid ja julgustada tootjaid kujundama tarbijate nõudluse rahuldamiseks tõhusamaid tooteid. Järgmine nõuete loetelu hõlmab mõlema direktiivi sätteid teatavate energiat tarbivate toodete kohta:

 

Kliimaseadmete ja olmeventilaatorite energiatõhususe nõuded

 

Tahkekütusekatelde energiatõhususe nõuded

 

Kodumajapidamises kasutatavate trummelkuivatite energiatõhususe nõuded

 

Kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate energiatõhususe nõuded

 

Kodumajapidamises kasutatavate külmutusseadmete energiatõhususe nõuded

 

Kodumajapidamises kasutatavate toiduvalmistamisseadmete energiatõhususe nõuded

 

Tolmuimejate energiatõhususe nõuded

 

Ventilatsiooniseadmete energiatõhususe nõuded

 

Kütteseadmete ja veesoojendite-kütteseadmete energiatõhususe nõuded

 

Kohtkütteseadmete energiatõhususe nõuded

 

Veesoojendite ja kuumaveesalvestite energiatõhususe nõuded

 

Tööstuslike jahutus-külmutusseadmete energiatõhususe nõuded

 

Televiisorite energiatõhususe nõuded

 

Kodumajapidamises kasutatavate nõudepesumasinate energiatõhususe nõuded

 
Jagage seda lehte:

Kiirlingid