Masinad ja tehnilised tooted

See lehekülg on viitedokument ainult kogu ELi hõlmavate tootenõuete jaoks. Sõltuvalt ELi sihtriigist võib kohaldada lisanõudeid. Täpsema teabe saamiseks pöörduge palun minu kaubandusassistenti poole.

Pange tähele, et sellel leheküljel on iga rubriigi üldine kirjeldus esitatud kõigis ELi keeltes. Andmed on siiski kättesaadavad ainult inglise keeles.

Tehniline ühtlustamine

Tehnilise ühtlustamise eesmärk Euroopa Liidus (EL) on ühtlustada olulised nõuded, millele tooted peavad turuleviimisel vastama, kohaldades „üldviidet standarditele“ ja vastastikuse tunnustamise põhimõtet, et kõrvaldada kaupade vaba liikumise tehnilised takistused. Sellised tehnilised kirjeldused varieeruvad sõltuvalt asjaomasest tootekategooriast.

 

Plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavate seadmete ja kaitsesüsteemide (ATEX) tehnilised standardid

Kõik plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavad seadmed ja kaitsesüsteemid peavad enne ELi turule laskmist vastama standardimisvolitustele ja ühtlustatud tehnilistele kirjeldustele.

 

Ehitustoodete tehniline kirjeldus

Iga toode või komplekt, mis on toodetud ja turule lastud ehitistesse paigaldamiseks, peab enne ELi turule laskmist vastama standardimisvolitustele ja ühtlustatud tehnilistele kirjeldustele.

 

Mänguasjade tehnilised standardid

ELi imporditavad mänguasjad peavad vastama ettenähtud vanuserühmale omastele eriohutusnõuetele ning jälgitavuse nõuetele.

 

Tsiviilotstarbeliseks kasutamiseks mõeldud lõhkematerjalide tehnilised standardid

ELi imporditud tsiviilkasutuseks mõeldud lõhkematerjalide suhtes kohaldatakse ELi direktiivi, mis põhineb ÜRO soovitusel ohtlike kaupade veo kohta.

 

Pürotehniliste toodete tehnilised standardid

Neid tehnilisi standardeid nõutakse üksnes teatri pürotehniliste toodete (mis on ette nähtud kasutamiseks sise- või välitingimustes, sealhulgas filmi- ja telesaadete või muul sarnasel otstarbel), ilutulestike ja muude tehnilistel eesmärkidel kasutatavate pürotehniliste toodete puhul.

 

Masinad

 

Liftide tehnilised standardid

Hoonetesse alaliselt paigaldamiseks ette nähtud liftid peavad enne ELi turule laskmist vastama mahupiirangute, tuleohutuse ja hooldusega seotud tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.

 

Masinate ja ohutusseadiste tehnilised standardid

ELi turule laskmiseks peab masinate projekteerimine ja valmistamine vastama kohustuslikele olulistele tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.

 

Isikukaitsevahendite tehnilised standardid

ELi turule lastavad isikukaitsevahendid peavad vastama nõuetele, mis on seotud projekteerimise, tootmise, materjalide, katsetamise, kasutusjuhendite, tootja esitatava teabe ja muude aspektidega.

 

Keskkonnamüra suurendavate välitingimustes kasutatavate seadmete tehnilised standardid

ELi turule lastud välitingimustes kasutatavad seadmed peavad vastama keskkonnamüraga seotud nõuetele.

 

Surveseadmed

 

Surveseadmete tehnilised standardid

ELi turule lastavad surveanumad, torustikud, ohutustarvikud ja survetarvikud peavad vastama teatavatele projekteerimis-, tootmis- ja vastavushindamisnõuetele. See kehtib ainult seadmete kohta, mille maksimaalne lubatud rõhk on suurem kui 0,5 baari.

 

Lihtsate surveanumate tehnilised standardid

ELi turule lastud lihtsad keevitatud surveanumad peavad vastama kohustuslikele olulistele ohutusnõuetele. See kehtib ainult keevitatud anumate kohta, mille rõhk on suurem kui 0,5 baari ja mis on ette nähtud õhu või lämmastiku lisamiseks ja mis ei ole ette nähtud põletamiseks.

 

Meditsiiniseadmed

Meditsiiniseadmete ELi turule laskmise tingimuseks on vastavus olulistele nõuetele, et tagada patsientide, kasutajate ja kolmandate isikute tervise ja ohutuse kaitse kõrge tase ning saavutada kavandatud toimivustase.

 

Meditsiiniseadmete tehnilised standardid

 

In vitro diagnostikameditsiiniseadmete tehnilised standardid

 

Aktiivsete siirdatavate meditsiiniseadmete tehnilised standardid

 

Elektri- ja elektroonikaseadmed ning gaasiseadmed

 

Elektromagnetilise ühilduvuse tehnilised standardid

Kõik elektri- ja elektroonikaseadmed peavad vastama elektromagnetilise ühilduvuse direktiiviga kehtestatud kohustuslikele olulistele nõuetele, et tagada nende töökindlus elektromagnetiliste häirete eest.

 

Kolmanda taseme valgustusseadmete ökodisaini nõuded

Sisseehitatud liiteseadiseta luminofoorlampe, suure valgustugevusega lahenduslampe, liiteseadiseid ja valgusteid, mis on võimelised neid lampe käitama, võib ELi turule lasta ainult juhul, kui need vastavad teatavatele ökodisaininõuetele.

 

Kodumajapidamises kasutatavate gaasiseadmete tehnilised standardid

ELis turustatavad kodumajapidamises kasutatavad gaasiseadmed (sealhulgas sundpõletusseadmed) peavad vastama kohustuslikele tervisekaitse- ja ohutusnõuetele, mis käsitlevad muu hulgas süttimist, vastupidavust ja energiatarbimist.

 

Madalpinge elektriseadmete tehnilised standardid

Madalpinge elektriseadmed peavad vastama kohustuslikele olulistele nõuetele, et tagada inimeste, koduloomade ja vara tervis ja ohutus.

 

Raadioseadmete tehnilised standardid

Raadioseadmed peavad vastama kohustuslikele olulistele nõuetele. Mõjutatud toodete näited on järgmised: veebiühendusega seadmed, meditsiiniseadmed kodus, navigeerimis- või jälgimissüsteemid, mobiiltelefonid.

 

Vedu

 

Mootorsõidukite tehnilised standardid

Teatavad mootorsõidukite kategooriad peavad vastama ELi õigusaktidega sõiduautodele, mootorratastele ja traktoritele ning nende haagistele, süsteemidele, osadele ja eraldi seadmestikele kehtestatud ühtlustatud tehnilistele nõuetele.

 

Reisijateveo köisteede tehnilised standardid

Inimeste vedamiseks ettenähtud köisteed peavad vastama teatavatele olulistele tervisekaitse- ja ohutusnõuetele. Eelkõige kohaldatakse neid köisraudteede või muude sõidukite suhtes, kus veojõudu tagavad üks või mitu kaablit, juhtmetega tõstetud ja/või nihutatud köisvagunid, sealhulgas gondlid ja tooltõstukid, ning takistustõstukid.

 

Väikelaevade tehnilised standardid

Väikelaevad (sh isiklikud veesõidukid) peavad vastama ühtlustatud standarditele ja vastavushindamistele.

 

Kalalaevade tehnilised standardid

Kalalaevad, mille pikkus on vähemalt 24 meetrit, peavad vastama ELi eeskirjades sätestatud ohutusnõuetele ja vastavustunnistustele.

 

Laevavarustuse tehnilised standardid

Laevavarustus peab vastama teatavatele nõuetele ja sätetele. Neid kohaldatakse järgmiste seadmete suhtes: päästevahendid, merereostuse vältimise seadmed, tuletõrjeseadmed, navigatsiooniseadmed ja raadiosideseadmed.

 

Reisilaevade tehnilised standardid

Ohutusnõuded ja asjakohased tunnistused on nõutavad uute ja olemasolevate 24 meetri pikkuste ja pikemate reisilaevade ning ELi liikmesriigis kohalikke rannasõite tegevate kiirreisilaevade puhul.

 

Tsiviilõhusõidukite tehnilised standardid

Tsiviilõhusõidukite (sealhulgas nende osade) import peab vastama ELi nõuetele, mis käsitlevad toote lennukõlblikkust, terviklikkust, käitamist ja organisatsioonilist struktuuri.

 

Raudteesüsteemi komponentide tehnilised standardid

Raudteetranspordi struktuuri- ja tegevusaspektide suhtes kohaldatakse ELi direktiivi.

 

Metroloogia

 

Automaatkaalude tehnilised standardid

Automaatkaalud peavad vastama eridirektiivis sätestatud olulistele nõuetele. Automaatsed kaalud on määratletud kui kaalud, mis on ette nähtud keha massi määramiseks raskusjõu mõjul sellele kehale ilma juhi sekkumiseta.

 

Tehnilised standardid pikkusmõõtude kohta

Materjali pikkuse mõõtmised peavad vastama nõuetele seoses materjalide, märgistuse, võrdlustingimuste ja maksimaalsete võimalike vigadega.

 

Arvestite tehnilised standardid

Arvestid peavad vastama eridirektiiviga kehtestatud olulistele nõuetele. Seda kohaldatakse: veearvestid, gaasiarvestid ja mahu muundamisseadmed, aktiivelektriarvestid, soojusenergiaarvestid, muude vedelike kui vee koguste pidevaks ja dünaamiliseks mõõtmiseks kasutatavad mõõtesüsteemid ning taksomeetrid

 

Mitteautomaatkaalude tehnilised standardid

Mitteautomaatkaalud peavad vastama eridirektiivis sätestatud olulistele nõuetele. Mitteautomaatkaalud on määratletud kui kaalud, mis vajavad kaalumisel operaatori sekkumist.

 

Energiat tarbivate toodete ökodisain

EL on loonud raamistiku, mille kohaselt peavad energiat tarbivate toodete tootjad kavandamise etapis vähendama energiatarbimist ja muid negatiivseid keskkonnamõjusid, mis ilmnevad toote olelusringi jooksul. Teave toote keskkonnatoime ja energiatõhususe kohta peab võimaluse korral olema nähtav ka tootel endal, võimaldades seega tarbijatel enne ostmist võrrelda.

 

Teatavate õhukütte- ja jahutusseadmete ökodisaini nõuded

 

Sukel-ringluspumpade ökodisaini nõuded

 

Ökodisaini nõuded ventilaatoritele

 

Ökodisaini nõuded veepumpadele

 

Suunamata valgusvooga lampide ökodisaini nõuetega

 

Serverite ja andmesalvestustoodete ökodisaini nõuded

 

Välistoiteallikate ökodisaini nõuded

 

Elektrimootorite ökodisaini nõuded

 

Lihtsate digimuundurite ökodisaini nõuded

 

Suundvalguslampide, leedlampide ja nendega seotud seadmete ökodisaini nõuded

 

Jõutrafode ökodisaini nõuded

 

Arvutite ja serverarvutite ökodisaini nõuded

 

Kolmanda taseme valgustusseadmete ökodisaini nõuded

 

Ökodisaini nõuded elektriliste ja elektrooniliste kodumasinate ja kontoriseadmete elektrienergia tarbimisele ooteseisundis ja väljalülitatud seisundis ning võrguühendusega ooteseisundis

 

Energiatõhusad tooted

Lisaks ELi ökodisaini direktiiviga kehtestatud kohustustele vähendada energiatarbimist ja muid negatiivseid keskkonnamõjusid energiat tarbivate toodete tootmisel, kehtestatakse ELi energiamärgistuse direktiiviga raamistik energiamõjuga toodete energiatarbimist käsitleva märgistamise ja tarbijate teavitamise kohta. Eesmärk on võimaldada tarbijatel teha energiatarbimisel põhinevaid teadlikke ostuotsuseid ja julgustada tootjaid töötama välja tõhusamaid tooteid, mis vastaksid tarbijate nõudlusele. Järgmine nõuete loetelu hõlmab mõlema direktiivi sätteid teatavate energiat tarbivate toodete kohta:

 

Kliimaseadmete ja olmeventilaatorite energiatõhususe nõuded

 

Tahkekütusekatelde energiatõhususe nõuded

 

Kodumajapidamises kasutatavate trummelkuivatite energiatõhususe nõuded

 

Kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate energiatõhususe nõuded

 

Kodumajapidamises kasutatavate külmutusseadmete energiatõhususe nõuded

 

Kodumajapidamises kasutatavate toiduvalmistamisseadmete energiatõhususe nõuded

 

Tolmuimejate energiatõhususe nõuded

 

Ventilatsiooniseadmete energiatõhususe nõuded

 

Kütteseadmete ja veesoojendite-kütteseadmete energiatõhususe nõuded

 

Kohtkütteseadmete energiatõhususe nõuded

 

Veesoojendite ja kuumaveesalvestite energiatõhususe nõuded

 

Tööstuslike jahutus-külmutusseadmete energiatõhususe nõuded

 

Televiisorite energiatõhususe nõuded

 

Kodumajapidamises kasutatavate nõudepesumasinate energiatõhususe nõuded

 
Jagage seda lehte:

Kiirlingid