Üldiste tariifsete soodustuste kava+ (GSP+)

Kas teie ettevõte impordib tooteid arenguriikidest või vähim arenenud riikidest? See jaotis aitab teil mõista ELi GSP+

Lühiülevaade

ELi üldiste tariifsete soodustuste kava+ (GSP+) annab arenguriikidele eristiimuli säästva arengu ja hea valitsemistava edendamiseks.

Abikõlblikud riigid peavad rakendama 27 rahvusvahelist konventsiooni, mis käsitlevad

 • inimõigused
 • töötajate õigused
 • keskkond
 • hea valitsemistava

Vastutasuks vähendab EL enam kui kahe kolmandiku oma ekspordi tariifiridadelt imporditollimakse nullini.

Soodustatud riigid

 • Armeenia
 • Bolivia
 • Cabo Verde
 • Kyrgyzstan
 • Mongoolia
 • Pakistan
 • Filipiinid
 • Sri Lanka

Lõpetamine: Praegune GSP+ kehtib kuni 2023. aastani.

Tariifid

Hõlmatud toodete täielik loetelu.

 

Kasutage oma kaubandusassistendi otsinguvalikut, et leida täpne teave konkreetse toote tollimaksude ja tariifide kohta, võttes arvesse selle päritolu- ja sihtriiki.

Kahtluse korral võtke ühendust oma tolliasutusega.

Päritolueeskirjad;

Päritolureeglid on samad, mida kohaldatakse üldiste tariifsete soodustuste kava suhtes.

Enne eksportimist/importimist veenduge, et

Sallivus

Lubatud hälvet väljendatakse järgmiselt:

 • Kalandus- ja tööstustoodete lõpptoodete hindades
 • põllumajandustoodete lõpptoodete mass

GSP raames lubatud hälbed on leebemad kui tavapärased lubatud hälbed. Need moodustavad 15 % lõpptoote tehasehinnast 10 % asemel.

Erihälbeid kohaldatakse ka tekstiil- ja rõivatoodete suhtes ning neid on kirjeldatud lisa 22-03 sissejuhatavates märkustes.

Vt ka sallivuse või de minimis üldreegel.

Kumuleerumine

ELi üldiste tariifsete soodustuste kava raames toimuvas kaubanduses kasutatakse järgmisi kumulatsiooni liike:

 • kahepoolne
 • piirkondlik
 • pikendatud
 • kumulatsioon Norra, Šveitsi ja Türgiga
Kahepoolne kumulatsioon

EList pärit materjalid võib integreerida GSP-riigis valmistatud toodetesse ja seejärel käsitada neid sellest GSP-riigist pärinevatena, tingimusel et GSP-riigis toimuv töötlemine ületab minimaalse taseme.

Piirkondlik kumulatsioon

I rühm

II rühm

III rühm

Rühm IV

Brunei-Darussalam

Boliivia*

Bangladesh

Argentina

Kambodža

Colombia

Bhutan

Brasiilia

Indoneesia

Costa Rica

India

Paraguay

Laos

EL Salvador

Nepal

Uruguay

Malaisia

Guatemala

Pakistan*

 

Myanmar

Honduras

Sri Lanka*

 

Filipiinid*

Nicaragua

 

 

Vietnam

Panama

 

 

 

Peruu

 

 

 

Venezuela

 

 

*Riigid, mis on praegu GSP+ raames soodustatud riigid

 • koostisosade kasutamine samasse rühma kuuluvate riikide vahel on lubatud (nt India võib kasutada Pakistanist pärit koostisosi, sest mõlemad kuuluvad III rühma), kuigi meeles tuleb pidada mõningaid olulisi eeskirju:
 • samasse rühma kuuluvate riikide vahelist piirkondlikku kumulatsiooni kohaldatakse üksnes juhul, kui kumulatsioonis osalevad riigid on toote Euroopa Liitu eksportimise ajal soodustatud riigid, mitte lihtsalt abikõlblikud riigid.
 • kui ühest soodustatud riigist pärit kaupa töödeldakse edasi selle rühma teises liikmesriigis, võib seda kaupa käsitada viimati nimetatud riigist pärinevana (kui töötlemine ületab minimaalsed toimingud).
 • sisendi päritolu määramiseks (kui rühma ühe liikme sisend saadetakse rühma teisele liikmele) on õige päritolureegel see, mida kohaldataks otseekspordi suhtes tarnijariigist ELi.
 • kumulatsioon on võimalik ka I ja III rühma kuuluvate üksikute soodustatud riikide vahel. Seda tehakse ainult taotluse korral ja teatavatel tingimustel.

Pange tähele, et mõned tooted on kumulatsioonist välja jäetud, kui samasse rühma (GSP/GSP+/EBA) kuuluvate GSP riikide staatus on erinev. Asjaomaste toodete loetelu on esitatud lisas 13b.

Laiendatud kumulatsioon

GSP riigid võivad teatavatel tingimustel taotleda ELilt luba kumuleerimiseks riikidega, kellega ELil on kaubandusleping.

 • See võimalus on avatud ainult tööstustoodetele ja töödeldud põllumajandustoodetele.
 • kui sellise kolmanda riigi sisend, kellega ELil on vabakaubandusleping, saadetakse GSP riiki, on õige päritolureegel see, mida kohaldataks otseekspordi suhtes tarnijariigist ELi.
Kumulatsioon Norrast, Šveitsist ja Türgist pärit kaupadega

Soodustatud riigid võivad kumuleerida päritolu kaupadega, mis kuuluvad harmoneeritud süsteemi gruppidesse 25-97 ja on pärit Norrast, Šveitsist ja Türgist.

 • Norrast, Šveitsist või Türgist pärit materjale, millega soodustatud riigis tehakse rohkem kui minimaalseid toiminguid, käsitatakse kõnealusest soodustatud riigist pärinevatena ning neid võib eksportida ELi, Norrasse, Šveitsi või Türki
 • eespool nimetatud reeglit ei kohaldata erandiga hõlmatud põllumajandustoodete või toodete suhtes.
 • seda liiki kumulatsiooni kohaldamiseks peavad EL, Norra, Šveits ja Türgi tagama GSP riikidest pärinevatele toodetele samasuguse sooduskohtlemise.

Mittemuutmine

Üldiste tariifsete soodustuste kava päritolureeglite otsevedu käsitlev säte on asendatud manipuleerimisvastase klausliga (komisjoni määruse (EÜ) nr 1063/2010 artikkel 74).

 • peamine erinevus võrreldes otsetransporti käsitlevate sätetega on see, et ELi importijatelt ei nõuta tingimuste täitmise tõendamist.
 • ELi liikmesriigi tolliamet võib sellist tõendit siiski nõuda, kui tal on põhjust arvata, et tingimused ei ole täidetud.

Tollimaksu tagastamine

Tollimaksu tagastamine on lubatud.

Laevade tingimused

Selleks et kalalaeva saaks pidada soodustatud riigist pärinevaks, mis tähendab, et ka selle laeva poolt väljaspool territoriaalvett püütud kala on pärit, kehtivad kriteeriumid viitavad laeva registreerimisriigile ja lipuriigile, aga ka selle omanikule. Pange tähele, et üldiste tariifsete soodustuste kava päritolureeglites ei ole konkreetset nõuet meeskonna või ohvitseride kodakondsuse kohta.

Minimaalne töö või töötlus

On olemas kaks nn „minimaalsete“ toimingute kogumit, millest kunagi ei piisa päritolustaatuse andmiseks.

 • artiklis 76 nimetatud
 • ning need, mida kohaldatakse ainult tekstiiltoodete suhtes ja üksnes piirkondliku kumulatsiooni huvides, mis on loetletud 16. lisas.

Tootepõhised reeglid

Päritolustaatuse saamiseks vajalike materjalidega tehtavate töötlemistoimingute loetelu on esitatud sama määruse lisas 13a. Loetelu sisaldab kahte veergu.

 • üks, mida kohaldatakse GSP raames soodustatud vähim arenenud riikide suhtes
 • üks, mida kohaldatakse kõigi teiste GSP raames soodustatud riikide suhtes

Gradueerimine

Mõned arengumaad ekspordivad väga konkurentsivõimelisi tooteid, mis ei vaja maailmaturule edukaks pääsemiseks soodustusi. Sellisel juhul kõrvaldatakse GSP astmestamismehhanismi abil kõnealustest tootesektoritest.

 • kui üldiste tariifsete soodustuste kava raames soodustatud riigist pärit impordi keskmine väärtus (jagatuna kõnealuse jao kogu üldiste tariifsete soodustuste kava kohase impordi koguväärtusega) ületab 3 aasta jooksul üldist 57 % künnist.
 • taimsete toodete, loomsete või taimsete õlide, rasvade ja vahade ning mineraalsete toodete puhul kohaldatakse astmestamist, kui osutatud protsendimäär ületab 17,5 %.
 • tekstiilide puhul kohaldatakse astmestamist, kui osutatud osakaal ületab 47,2 %.

EL vaatab astmestatud toodete loetelu läbi iga kolme aasta järel rakendusmääruse kaudu ja objektiivsete kriteeriumide alusel.

Siit leiate astmestatud toodete loetelu.

Erandid

Teatavatel tingimustel võib teha konkreetse erandi, et võimaldada leebemaid päritolureegleid, mida kohaldatakse konkreetsetest riikidest pärit teatavate toodete suhtes. Selline erand on tehtud Cabo Verdele. Vt Cabo Verde erand ja kohaldatavad päritolureeglid.

Kontrollige ka ELi teadet importijatele, milles teavitatakse ettevõtjaid Bangladeshiga seotud konkreetsetest asjaoludest.

Konkreetsete toodete päritolureeglid

Tootenõuded

Tehnilised eeskirjad ja nõuded

 • tutvuge tehniliste nõuete, eeskirjade ja menetlustega, millele kaup peab vastama, et seda saaks importida Euroopa Liitu kell 2.6. Tootenõuded
 • Otsige minu kaubandusassistendilt teie toote ja selle päritoluriigi suhtes kohaldatavaid konkreetseid eeskirju ja määrusi. Oma tootele esitatavate nõuete vaatamiseks peate kõigepealt identifitseerima selle tollikoodi. Kui te ei tea tollikoodi, saate seda otsida sisseehitatud otsingumootori abil, kasutades oma toote nime.

Tervise- ja ohutusnõuded Sanitaar- ja fütosanitaarmeetmed

 • tutvuge tervise-, ohutus-, sanitaar- ja fütosanitaarstandarditega, millele kaubad peavad vastama, et neid saaks importida Euroopa Liitu kell 2.6. Tootenõuded
 • Otsige oma toote ja selle päritoluriigi suhtes kohaldatavaid tervishoiu-, ohutus- ja sanitaar- ja fütosanitaareeskirju minu kaubandusassistendilt. Selleks et vaadata oma tootele esitatavaid nõudeid, peate kõigepealt identifitseerima selle tollikoodi. Kui te ei tea tollikoodi, saate seda otsida sisseehitatud otsingumootori abil, kasutades oma toote nime.

Tollivormistusdokumendid ja -menetlused

Päritolutõend

Soodustollimaksumäärade kohaldamiseks peab ELi üldiste tariifsete soodustuste kava raames soodustatud riikidest pärinevatele toodetele olema lisatud päritolutõend. Kõik päritolutõendid kehtivad 10 kuud pärast nende väljaandmist. Päritolutõend võib olla üks järgmistest:

 • Päritolusertifikaadi vorm A, mille on välja andnud soodustatud riigi pädevad asutused. Sertifikaati taotlev eksportija peab olema valmis esitama dokumendid, mis tõendavad asjaomaste toodete päritolustaatust. Sertifikaat tuleks teha eksportijale kättesaadavaks niipea, kui eksport on toimunud (või tagatud). Siiski võib sertifikaadi erandkorras välja anda pärast eksportimist teatavatel tingimustel.
 • Eksportija koostatud arvedeklaratsioon * – saadetiste puhul, mille väärtus on kuni 6 000 eurot. Arvedeklaratsiooni täitmisel peaksite olema valmis esitama dokumente, mis tõendavad teie toodete päritolustaatust.

* Arvedeklaratsiooni tegemiseks peate te kirjutama arvele, saatelehele või muule äridokumendile järgmise deklaratsiooni (inglise või prantsuse keeles): „Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliloa nr... Deklareerib, et kui ei ole selgelt märgitud teisiti, on need tooted... sooduspäritoluga vastavalt Euroopa Ühenduse üldiste tariifsete soodustuste kava päritolureeglitele“. Arvedeklaratsioon tuleb allkirjastada käsitsi.

Muud dokumendid

Tutvuge muude tollivormistusdokumentide ja -menetlustega, mida on vaja Euroopa Liitu importimiseks.

Intellektuaalomand ja geograafilised tähised

Teenustekaubandus

GSP+ hõlmab ainult kaupu.

 • Konkreetne teave ELi teenusteturu kohta
 • üldteave teenuskaubandust reguleerivate eeskirjade ja vahendite kohta

Riigihanked

Investeerimine

Muu (konkurents, mänguasjade ohutuse direktiiv)

Abikõlblikud riigid

GSP+ soodustuste saamiseks peab riik:

 • taotluse esitamine
 • vastab kõigile üldiste tariifsete soodustuste kava standardtingimustele
 • vastab kahele järgmisele täiendavale kriteeriumile:
 • haavatavuse kriteeriumid
  • impordi osakaal on konkreetse soodustatud riigi GSP-ga hõlmatud impordi kolme aasta keskmine osakaal võrreldes kõikide GSP-ga hõlmatud riikide GSP-ga hõlmatud impordiga.GSP+ soodustuste saamiseks peab see keskmine olema väiksem kui 6,5 %.
  • üldiste tariifsete soodustuste kavaga hõlmatud impordi seitse suurimat jaotist moodustavad 75 % kõnealuse riigi üldiste tariifsete soodustuste kava kohasest koguimpordist kolme aasta jooksul.
 • säästva arengu kriteeriumid
  • riik peab olema ratifitseerinud 27 GSP+ rahvusvahelist konventsiooni
   • inimõigused
   • töötajate õigused
   • keskkond
   • hea valitsemistava.
  • riik ei tohi olla esitanud reservatsioone, mis on nende konventsioonidega keelatud.
  • konventsioonide järelevalveorganid ei tohi olla teatanud, et riik ei ole neid tõhusalt rakendanud.

Seire

Kui EL on andnud riigile GSP+, jälgib ta seda, et riik oleks kindel,

 • on jätkuvalt GSP+ alla kuuluvate rahvusvaheliste konventsioonide osaline
 • rakendab konventsioone tõhusalt
 • vastab aruandlusnõuetele
 • nõustub korrapärase järelevalvega vastavalt konventsioonidele;
 • teeb koostööd Euroopa Komisjoniga ja annab kogu vajaliku teabe

EL peab soodustatud riikide ametiasutustega pidevat dialoogi üldiste tariifsete soodustuste kava (GSP+) järgimise üle.

 • dialoog põhineb iga GSP+ raames soodustatud riigi kohta koostatud küsimuste loetelul (nn tulemuskaart). See põhineb teabel, mis on saadud
  • soodustatud riigid
  • rahvusvahelised järelevalveasutused
  • kodanikuühiskond
  • ametiühingud
  • ettevõtted
  • Euroopa Parlament
  • Euroopa Liidu Nõukogu,
 • EL korraldab korrapäraseid GSP+ järelevalvekülastusi igasse soodustatud riiki, et kohtuda sidusrühmadega. Abisaajalt riigilt oodatakse tõsiste jõupingutuste tegemist tulemuskaartides esitatud probleemide lahendamiseks.

GSP+ dialoogi kasutatakse GSP avalikus aruandes, mille komisjon peab iga kahe aasta järel esitama Euroopa Parlamendile ja Euroopa Liidu Nõukogule. Aruanne sisaldab üksikasjalikku hinnangut selle kohta, kui hästi iga soodustatud riik rakendab 27 konventsiooni.

Suutlikkuse suurendamise toetus

Lisaks hoolikale järelevalvele on komisjon käivitanud mitu suutlikkuse suurendamise projekti, et aidata abisaajariike.

EL toetab asjaomaseid kaubanduspartnereid ja mitut GSP+ raames soodustatud riiki Rahvusvahelisele Tööorganisatsioonile antavate toetuste kaudu. Need projektid

 • aidata tagada, et riigid kohaldavad Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni põhikonventsioone
 • suurendada aruandluskohustuste täitmise suutlikkust

Demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahend hõlmab 4,5 miljoni euro suurust sihtotstarbelist toetust, et anda kodanikuühiskonna organisatsioonidele volitused aidata kaasa GSP+ raames soodustatud riikide poolt ratifitseeritud 27 asjakohase konventsiooni järelevalvele ja tõhusale rakendamisele.

Kasulikud lingid ja dokumendid

Jagage seda lehte:

Kiirlingid