Üldine soodustuste kava+ (GSP+)

Kas teie ettevõte impordib tooteid arenguriikidest või vähim arenenud riikidest? See osa aitab teil mõista ELi GSP+ kava

Lühiülevaade

ELi üldiste tariifsete soodustuste kava+ (GSP+) annab arengumaadele eristiimuli säästva arengu ja hea valitsemistava edendamiseks.

Abikõlblikud riigid peavad rakendama 27 rahvusvahelist konventsiooni

 • inimõigused
 • töötajate õigused
 • keskkond
 • hea valitsemistava

Vastutasuks vähendab EL oma imporditollimaksu nullini rohkem kui kahe kolmandiku ekspordi tariifiridade puhul.

Abisaajad riigid

 • Boliivia
 • Cabo Verde
 • Kõrgõzstan
 • Mongoolia
 • Pakistan
 • Filipiinid
 • Sri Lanka

Kehtivuse lõppemine: Praegune GSP+ kehtib kuni 2023. aastani.

Tariifid

Hõlmatud toodete täielik loetelu.

 

Kasutage otsinguvõimalust Minu Kaubandusassistent, et leida täpset teavet konkreetse toote tollimaksude ja tariifide kohta, võttes arvesse toote päritolu- ja sihtriiki.

Kahtluse korral võtke ühendust oma tolliasutustega.

Päritolureeglid

 

Sooduskohtlemisesaamiseks peab teie toode vastama lepingus sätestatud päritolureeglitele. Palun tutvugepäritolureeglite enesehindamise vahendiga Minu Kaubandusassistent (ROSA) , et hinnata,kas teie toode vastab päritolureeglitele, ja saada teada, kuidas koostada õigeid dokumente.

Lubatud hälve

Lubatud hälve on väljendatud

 • kalandus- ja tööstustoodete lõpptoodete hinnas
 • põllumajandustoodete lõpptoodete kaal

GSPs sisalduvad lubatud hälbed on leebemad kui tavapärased lubatud hälbed. See moodustab 10 % asemel 15 % lõpptoote tehasehinnast.

Erihälbeid kohaldatakse ka tekstiilide ja rõivaste suhtes ning neid on kirjeldatud lisa 22–03 sissejuhatavates märkustes.

Vt ka „Tolerantsuse“ või „De Minimis“ üldreegel.

Kumulatsioon

ELi üldiste tariifsete soodustuste kava raames toimuvas kaubanduses kasutatakse järgmisi kumulatsiooniliike:

 • kahepoolne
 • piirkondlik
 • pikendatud
 • kumulatsioon Norra, Šveitsi ja Türgiga
Kahepoolne kumulatsioon

EList pärit materjale võib integreerida GSP riigis valmistatud toodetesse ja seejärel käsitada sellest GSP riigist pärinevatena, kui GSP riigis toimuv töötlemine ületab miinimumtaseme.

Piirkondlik kumulatsioon

I rühm

II rühm

III rühm

IV rühm

Brunei-Darussalam

Boliivia*

Bangladesh

Argentina

Kambodža

Colombia

Bhutan

Brasiilia

Indoneesia

Costa Rica

India

Paraguay

Laos

EL Salvador

Nepal

Uruguay

Malaisia

Guatemala

Pakistan*

 

Myanmar (Myanmar)

Honduras

Sri Lanka*

 

Filipiinid*

Nicaragua

 

 

Vietnam

Panama

 

 

 

Peruu

 

 

 

Venezuela

 

 

*Riigid, kes on praegu GSP+ raames soodustatud riigid

 • komponentide kasutamine samasse rühma kuuluvate riikide vahel on lubatud (nt India võib kasutada Pakistanist pärit koostisosi, sest mõlemad kuuluvad III rühma), kuid meeles tuleb pidada mõningaid olulisi eeskirju:
 • samasse rühma kuuluvate riikide vahelist piirkondlikku kumulatsiooni kohaldatakse ainult siis, kui kumulatsioonis osalevad riigid on toote Euroopa Liitu eksportimise ajal soodustatud riigid, mitte lihtsalt abikõlblikud riigid.
 • kui ühest soodustatud riigist pärit kaupu töödeldakse edasi selle rühma teises liikmesriigis, võib kaupa käsitada viimati nimetatud riigist pärinevana (kui töötlemine ületab minimaalsed toimingud).
 • sisendi päritolu kindlaksmääramiseks (kui rühma ühe liikme sisend saadetakse teisele rühmaliikmele) kohaldatakse tarnijariigist ELi otseekspordi suhtes õiget päritolureeglit.
 • kumulatsioon on võimalik ka I ja III rühma kuuluvate konkreetsete soodustatud riikide vahel. Seda tehakse ainult taotluse korral ja teatavatel tingimustel.

Pange tähele, et mõned tooted on kumulatsioonist välja jäetud, kui samasse rühma kuuluvate GSP riikide (GSP/GSP+/EBA) staatuses on erinevusi. Asjaomaste toodete loetelu on esitatud lisas 13b.

Laiendatud kumulatsioon 

GSP riigid võivad teatavatel tingimustel taotleda ELilt luba kumuleerida need riigid, kellega ELil on kaubandusleping.

 • see võimalus on ette nähtud ainult tööstustoodete ja töödeldud põllumajandustoodetepuhul.
 • kui kolmas riik, kellega ELil on vabakaubandusleping, saadetakse GSP riigile, kohaldatakse tarnijariigist ELi otseekspordi suhtes õiget päritolureeglit.
Kumulatsioon Norrast, Šveitsist ja Türgist pärit kaupadega

Soodustatud riigid võivad kumuleerida päritolu harmoneeritud süsteemi gruppidesse 25–97 kuuluvate Norrast, Šveitsist ja Türgist pärit kaupadega.

 • Norrast, Šveitsist või Türgist pärit materjalid, mis läbivad soodustatud riigis rohkem kui minimaalseid toiminguid, loetakse sellest soodustatud riigist pärinevaks ja neid võib eksportida ELi, Norrasse, Šveitsi või Türgisse.
 • eespool nimetatud reeglit ei kohaldata põllumajandustoodete või erandiga hõlmatud toodete suhtes.
 • seda liiki kumulatsiooni kohaldamiseks peavad EL, Norra, Šveits ja Türgi kohaldama GSP riikidest pärit toodetele sama sooduskohtlemist.

Mittemuutmine

GSP päritolureeglite otsetransporti käsitlev säte on asendatud mittemuutmise klausliga ( komisjoni määruse nr 1063/2010 artikkel 74).

 • peamine erinevus võrreldes otseveo sättega on see, et ELi importijad ei pea esitama tõendeid tingimuste täitmise kohta.
 • ELi liikmesriigi toll võib siiski nõuda sellist tõendit, kui tal on põhjust arvata, et tingimused ei ole täidetud.

Tollimaksu tagastamine

Tollimaksu tagastamine on lubatud.

Laevade tingimused

Selleks et kalalaeva saaks pidada soodustatud riigist pärinevaks, mis tähendaks, et selle laeva poolt territoriaalvetest väljaspool püütud kala on samuti pärit, viitavad kohaldatavad kriteeriumid laeva registreerimisriigile ja lipuriigile, aga ka laeva omandile. Pange tähele, et üldiste tariifsete soodustuste kava päritolureeglite kohaselt puudub meeskonna või ohvitseride kodakondsuse erinõue.

Minimaalsed toimingud

On kaks nn minimaalsete toimingute kogumit, millest ei piisa kunagi päritolustaatuse andmiseks.

 • artiklis 76 nimetatud
 • ning neid kohaldatakse üksnes tekstiiltoodete suhtes ja üksnes piirkondliku kumulatsiooni eesmärgil, mis on esitatud 16. lisas.

Tootepõhised eeskirjad

Loetelu töötlemisest, mida materjalidega tuleks päritolustaatuse saamiseks teha, on esitatud sama määruse lisas 13a. Loetelu sisaldab kahte veergu.

 • üks, mida kohaldatakse vähim arenenud GSP raames soodustatud riikide suhtes
 • üks, mida kohaldatakse kõigi teiste GSP raames soodustatud riikide suhtes

Astmestamine

Mõned arengumaad ekspordivad kõrge konkurentsivõimega tooteid, mis ei vaja soodustusi, et pääseda edukalt maailmaturule. Sellisel juhul lõpetatakse GSP kõnealustest tootesektoritest astmestamismehhanismi abil.

 • kui GSP raames soodustatud riigist pärit impordi keskmine väärtus (jagatuna kogu GSP raames toimuva impordi koguväärtusega kõnealuses jaos) ületab kolme aasta jooksul üldist 57 % künnist
 • taimsete toodete, loomsete või taimsete õlide, rasvade ja vahade ning mineraaltoodete puhul kohaldatakse astmestamist, kui osutatud osakaal ületab 17,5 %.
 • tekstiili puhul kohaldatakse astmestamist, kui osutatud osakaal ületab 47,2 %.

EL vaatab astmestatud toodete loetelu läbi iga kolme aasta järel rakendusmäärusega ja objektiivsete kriteeriumide alusel.

Siit leiate praeguse astmestatud toodete loetelu.

Erandid

Teatavatel tingimustel võib teha erierandi, et võimaldada leebemaid päritolureegleid, mida kohaldatakse konkreetsetest riikidest pärit toodete suhtes. Selline erand on tehtud Cabo Verdele. Vt Cabo Verde erand ja kohaldatavad päritolureeglid.

Kontrollige ka ELi poolt importijatele saadetud teadet, milles teavitatakse ettevõtjaid Bangladeshi puudutavatest konkreetsetest asjaoludest.

Konkreetsete toodete päritolureeglid

Tootele esitatavad nõuded

Tehnilised eeskirjad ja nõuded

 • tutvuge tehniliste nõuete, eeskirjade ja protseduuridega, millele kaubad peavad vastama, et neid saaks Euroopa Liitu importida punktis 2.6.
 • otsige oma toote ja selle päritoluriigi suhtes kohaldatavaid erieeskirju ja -eeskirju Minu kaubandusassistendilt. Teie tootega seotud nõuetega tutvumiseks peate kõigepealt teadma selle tollikoodi. Kui te tollikoodi ei tea, saate seda oma toote nimetuse abil sisseehitatud otsingumootori vahendusel otsida.

Tervisekaitse- ja ohutusnõuded SPS

 • tutvuge tervishoiu-, ohutus-, sanitaar- ja fütosanitaarstandarditega, millele kaubad peavad vastama, et neid saaks Euroopa Liitu importida punktis 2.6.
 • otsige Teie toote ja selle päritoluriigi suhtes kohaldatavaid tervishoiu-, ohutus- ning sanitaar- ja fütosanitaareeskirju My Trade Assistant. Toote nõuete vaatamiseks peate kõigepealt tuvastama selle tollikoodi. Kui te tollikoodi ei tea, saate seda oma toote nimetuse abil sisseehitatud otsingumootori vahendusel otsida.

Tollivormistusdokumendid ja -protseduurid

Päritolutõendid

Soodustollimaksumäärade kohaldamiseks peab ELi üldiste tariifsete soodustuste kava soodustatud riikidest pärit toodetega olema kaasas päritolutõend. Kõik päritolutõendid kehtivad kümme kuud pärast nende väljaandmist. Päritolutõend võib olla üks järgmistest:

 • Päritolusertifikaadi vorm A, mille on välja andnud soodustatud riigi pädevad asutused. Sertifikaati taotlev eksportija peaks olema valmis esitama asjaomaste toodete päritolustaatust tõendavad dokumendid. Sertifikaat tuleks eksportijale kättesaadavaks teha niipea, kui eksport on toimunud (või on tagatud). Erandkorras võib sertifikaadi siiski teatavatel tingimustel välja anda pärast eksportimist.
 • eksportija koostatud arvedeklaratsioon * – saadetiste puhul, mille väärtus on kuni 6 000 eurot. Arvedeklaratsiooni täitmisel peaksite olema valmis esitama dokumente, mis tõendavad oma toodete päritolustaatust.

* Arvedeklaratsiooni koostamiseks peate arvele, saatelehele või muule äridokumendile märkima, tembeldama või trükkima järgmise deklaratsiooni (inglise või prantsuse keeles): „Käesoleva dokumendiga (tolliluba nr...) hõlmatud toodete eksportija ) deklareerib, et kui ei ole selgelt märgitud teisiti, on need tooted... sooduspäritolu vastavalt Euroopa Ühenduse üldiste tariifsete soodustuste kava päritolureeglitele“. Peate oma arvedeklaratsiooni allkirjastama käsitsi.

Muud dokumendid

Tutvuge muude Euroopa Liitu importimiseks vajalike tollivormistusdokumentide ja -menetlustega.

Intellektuaalomand ja geograafilised tähised

Teenustekaubandus

GSP+ hõlmab ainult kaupu.

 • leidke konkreetne teave ELi teenusteturu kohta
 • üldine teave teenuskaubandust reguleerivate eeskirjade, eeskirjade ja vahendite kohta

Riigihanked

Investeeringud

Muu (konkurents, mänguasjade ohutuse direktiiv)

Abikõlblikud riigid

GSP+ raames toetuse saamiseks peab riik

 • taotluse esitamine
 • täidab kõik GSP standardtingimused
 • vastavad kahele järgmisele täiendavale kriteeriumile
 • haavatavuse kriteeriumid
  • impordi osakaal on konkreetse soodustatud riigi GSP raames toimuva impordi kolme aasta keskmine osakaal võrreldes GSPga hõlmatud impordiga kõigist GSP riikidest. GSP+ tingimustele vastamiseks peab see keskmine olema alla 6,5 %.
  • GSP raames toimuva impordi seitse suurimat osa moodustavad 75 % kõnealuse riigi üldiste tariifsete soodustuste kava kohasest koguimpordist kolme aasta jooksul.
 • säästva arengu kriteeriumid
  • riik peab olema ratifitseerinud 27 GSP+ rahvusvahelist konventsiooni
   • inimõigused
   • töötajate õigused
   • keskkond
   • hea valitsemistava.
  • riik ei tohi olla esitanud reservatsioone, mis on nende konventsioonidega keelatud.
  • konventsioonide järelevalveasutused ei tohi olla teatanud, et riik ei ole neid tõhusalt rakendanud

Järelevalve

Kui EL on andnud riigile GSP+ kava, jälgib ta seda, et riik

 • on jätkuvalt GSP+ga hõlmatud rahvusvaheliste konventsioonide osaline
 • rakendab konventsioone tõhusalt
 • vastab aruandlusnõuetele
 • nõustub korrapärase järelevalvega vastavalt konventsioonidele
 • teeb koostööd Euroopa Komisjoniga ja annab kogu vajaliku teabe

EL peab soodustatud riikide ametiasutustega pidevat dialoogi GSP+ järgimise üle.

 • dialoog põhineb teemade loetelul („tulemuskaart“), mis on koostatud iga GSP+ raames soodustatud riigi kohta. See põhineb teabel, mis on saadud
  • abisaajad riigid
  • rahvusvahelised järelevalveasutused
  • kodanikuühiskond
  • ametiühingud
  • ettevõtjad
  • Euroopa Parlament
  • Euroopa Liidu Nõukogu tutvustus
 • EL korraldab korrapäraseid GSP+ järelevalvekülastusi igasse soodustatud riiki, et kohtuda sidusrühmadega. Abisaav riik peaks näitama, et ta teeb tõsiseid jõupingutusi tulemuskaartidel esitatud probleemide lahendamiseks.

GSP+ dialoogi kasutatakse üldiste tariifsete soodustuste kava käsitlevas avalikus aruandes, mille komisjon peab esitama Euroopa Parlamendile ja Euroopa Liidu Nõukogule iga kahe aasta tagant. Aruanne sisaldab üksikasjalikku hinnangut selle kohta, kui hästi iga soodustatud riik rakendab 27 konventsiooni.

Suutlikkuse suurendamine – toetus

Lisaks põhjalikule järelevalvele on komisjon käivitanud mitu suutlikkuse suurendamise projekti, et aidata abisaajariike.

EL toetab asjaomaseid kaubanduspartnereid ja mitut GSP+ soodustatud riiki toetuste kaudu Rahvusvahelisele Tööorganisatsioonile. Need projektid

 • aidata tagada, et riigid kohaldavad Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni põhikonventsioone
 • suurendada suutlikkust täita aruandluskohustusi

Demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahend hõlmab 4,5 miljoni euro suurust sihtotstarbelist toetust, et anda kodanikuühiskonna organisatsioonidele võimalus aidata kaasa GSP+ raames soodustatud riikide poolt ratifitseeritud 27 asjaomase konventsiooni järelevalvele ja tõhusale rakendamisele.

Kasulikud lingid ja dokumendid

Jagage seda lehte:

Kiirlingid