Üldiste tariifsete soodustuste kava+ (GSP+)

Kas teie ettevõte impordib tooteid arenguriikidest või vähim arenenud riikidest? See jaotis aitab teil mõista ELi GSP+ kava

Lühitutvustus

ELi üldiste tariifsete soodustuste kava (GSP+) annab arenguriikidele eristiimuli säästva arengu ja hea valitsemistava edendamiseks. 

Abikõlblikud riigid peavad rakendama 27 rahvusvahelist konventsiooni, mis käsitlevad

 • inimõigused
 • töötajate õigused
 • keskkonda
 • hea valitsemistava

Vastutasuks vähendab EL oma imporditollimakse nullini enam kui kahel kolmandikul nende ekspordi tariifiridadest.

Soodustatud riigid

 • Boliivia
 • Cabo Verde
 • Kõrgõzstan
 • Mongoolia
 • Pakistan
 • Filipiinid
 • Sri Lanka

Lõpetamine: Praegune GSP+ kehtib 2023. aastani.

Tariifid

Hõlmatud toodete täielik loetelu.

 

Täpse teabe leidmiseks teie konkreetse toote tollimaksude ja tariifide kohta, võttes arvesse toote päritolu- ja sihtriiki, kasutage Minu kaubandusassistenti otsinguvõimalust.

Kahtluse korral võtke ühendust oma tolliasutustega.

Päritolueeskirjad;

 

Sooduskohtlemisesaamiseks peab teie toode vastama lepingus sätestatud päritolureeglitele. Palun tutvugepäritolureeglite enesehindamise vahendiga „ Minu kaubandusassistent“ (ROSA), et hinnata,kas teie toode vastab päritolureeglitele, ja saada teada, kuidas koostada õigeid dokumente.

Lubatud hälve

Lubatud hälve on väljendatud

 • kalandus- ja tööstustoodete lõpptoodete hinnas
 • põllumajandustoodete lõpptoodete mass

GSPs sisalduvad lubatud hälbed on leebemad kui tavapärased lubatud hälbed. Need moodustavad 10 % asemel 15 % lõpptoote tehasehinnast.

Erihälbeid kohaldatakse ka tekstiili- ja rõivatoodete suhtes ning neid on kirjeldatud lisa 22–03 sissejuhatavates märkustes.

Vt ka taluvuse üldreegel või minimaalne lubatud hälve.

Kumulatsioon

ELi üldiste tariifsete soodustuste kava raames toimuvas kaubanduses kasutatakse järgmist liiki kumulatsiooni.

 • kahepoolsed suhted
 • piirkondlikul
 • pikendatud
 • kumulatsioon Norra, Šveitsi ja Türkiyega
Kahepoolne kumulatsioon

EList pärit materjale võib integreerida GSP riigis valmistatud toodetesse ja seejärel käsitada sellest GSP riigist pärinevatena, kui GSP riigis toimuv töötlemine ületab miinimumtaseme.

Piirkondlik kumulatsioon

I rühm

II rühm

III rühm

IV rühm

Brunei-Darussalam

Boliivia*

Bangladesh

Argentina

Kambodža

Colombia

Bhutan

Brasiilia

Indoneesia

Costa Rica

India

Paraguay

Laos

EL Salvador

Nepal

Uruguay

Malaisia

Guatemala

Pakistan*

 

Myanmar

Honduras

Sri Lanka*

 

Filipiinid*

Nicaragua

 

 

Vietnam**

Panama

 

 

 

Peruu

 

 

 

Venezuela

 

 

*Riigid, mis on praegu GSP+ alusel soodustatud riigid

**Vietnam ei saa alates 1. jaanuarist2023 enam GSP+ raames soodustusi.

 • komponentide kasutamine sama rühma riikide vahel on lubatud (nt India võib kasutada Pakistanist pärit koostisosi, sest mõlemad kuuluvad III rühma), kuigi tuleb meeles pidada mõningaid olulisi eeskirju:
 • piirkondlikku kumulatsiooni samasse rühma kuuluvate riikide vahel kohaldatakse üksnes juhul, kui kumulatsioonis osalevad riigid on toote Euroopa Liitu eksportimise ajal soodustatud riigid, mitte lihtsalt abikõlblikud riigid.
 • kui ühest soodustatud riigist pärinevaid kaupu töödeldakse edasi selle rühma teises liikmesriigis, võib kaupa käsitada viimati nimetatud riigist pärinevana (kui töötlemine ületab minimaalseid toiminguid).
 • sisendi päritolu kindlaksmääramiseks (kui rühma ühe liikme sisend saadetakse teisele rühma liikmele) on õige päritolureegel, mida kohaldataks tarnijariigist ELi suunatud otseekspordi suhtes.
 • kumulatsioon on võimalik ka üksikute I ja III rühma kuuluvate kumulatsiooniriikide vahel. Seda tehakse ainult taotluse korral ja teatavatel tingimustel.

Pange tähele, et mõned tooted on kumulatsioonist välja jäetud, kui samasse rühma kuuluvate GSP riikide (GSP/GSP+/EBA) staatuse vahel on erinevusi. Asjaomaste toodete loetelu on esitatud lisas 13b.

Laiendatud kumulatsioon 

GSP riigid võivad teatavatel tingimustel taotleda ELilt luba kumuleeruda riikidega, kellega ELil on kaubandusleping.

 • see võimalus on avatud ainult tööstustoodetele ja töödeldud põllumajandustoodetele.
 • kui teave kolmandast riigist, kellega ELil on vabakaubandusleping, saadetakse GSP riiki, on õige päritolureegel see, mida kohaldataks tarnijariigist ELi suunatud otseekspordi suhtes.
Kumulatsioon Norrast, Šveitsist ja Türkiyest pärit kaupadega

Soodustatud riigid võivad kumuleerida päritolustaatuse harmoneeritud süsteemi gruppidesse 25–97 kuuluvate kaupadega, mis pärinevad Norrast, Šveitsist ja Türkiyest.

 • Norrast, Šveitsist või Türkiyest pärit materjale, mis läbivad soodustatud riigis rohkem kui minimaalse toimingu, loetakse pärinevaks kõnealusest soodustatud riigist ja neid võib eksportida ELi, Norrasse, Šveitsi või Türkiyesse
 • eespool nimetatud reeglit ei kohaldata põllumajandustoodete või erandiga hõlmatud toodete suhtes.
 • seda liiki kumulatsiooni kohaldamiseks peavad EL, Norra, Šveits ja Türkiye kohaldama sama sooduskohtlemist GSP riikidest pärit toodete suhtes.

Mittemuutmine

Üldiste tariifsete soodustuste kava päritolureeglite otsevedu käsitlev säte on asendatud mittemanipulatsiooniklausliga ( komisjoni määruse nr 1063/2010 artikkel 74).

 • peamine erinevus võrreldes otseveo sättega on see, et ELi importijatelt ei nõuta tõendamist tingimuste täitmise kohta.
 • ELi liikmesriigi tolliasutus võib sellist tõendit siiski nõuda, kui tal on põhjust arvata, et tingimused ei ole täidetud.

Tollimaksude tagastamine

Tollimaksu tagastamine on lubatud.

Laevade tingimused

Selleks et kalalaeva saaks pidada soodustatud riigist pärinevaks – mis tähendaks, et selle laeva poolt väljaspool territoriaalvett püütud kala on samuti pärit –, on kohaldatavad kriteeriumid seotud laeva registreerimisriigi ja lipuriigiga, aga ka laeva omanikuga. Pange tähele, et üldiste tariifsete soodustuste kava päritolureeglite kohaselt ei ole meeskonna või ohvitseride kodakondsusele kehtestatud erinõuet.

Minimaalne töötlus

On olemas kaks nn minimaalsete toimingute kogumit, millest ei piisa kunagi päritolustaatuse andmiseks.

 • artiklis 76 nimetatud
 • ja 16. lisas loetletud sätted, mida kohaldatakse üksnes tekstiiltoodete suhtes ja üksnes piirkondliku kumulatsiooni huvides.

Tootepõhised reeglid

Päritolustaatuse saamiseks materjalidega tehtavate töötlemistoimingute loetelu on esitatud sama määruse lisas 13a. Loetelu koosneb kahest tulbast.

 • üks kehtib vähim arenenud GSP raames soodustatud riikide suhtes
 • ühte kohaldatakse kõigi teiste GSP raames soodustatud riikide suhtes

Gradueerimine

Mõned arengumaad ekspordivad kõrge konkurentsivõimega tooteid, mis ei vaja soodustusi edukaks juurdepääsuks maailmaturule. Sel juhul kõrvaldatakse GSP kõnealustest tootesektoritest astmestamismehhanismi kaudu.

 • kui GSP raames soodustatud riigist pärit impordi keskmine väärtus (jagatuna kõnealuse jaotise koguimpordi koguväärtusega) ületab üldise 57 % künnise kolme aasta jooksul
 • taimsete toodete, loomsete või taimsete õlide, rasvade ja vahade ning mineraaltoodete puhul kohaldatakse astmestamist, kui osutatud protsentuaalne osakaal ületab 17,5 %.
 • astmestamist kohaldatakse juhul, kui osutatud protsentuaalne osakaal ületab 47,2 %.

EL vaatab astmeliste toodete loetelu läbi iga kolme aasta järel, võttes aluseks rakendusmääruse ja objektiivsed kriteeriumid.

Siit leiate astmeliste toodete loetelu.

Kitsendused

Teatavatel tingimustel võib teha konkreetse erandi, et võimaldada teatavatest riikidest pärit konkreetsete toodete suhtes kohaldatavaid leebemaid päritolureegleid. Selline erand on tehtud Cabo Verdele. Vt Cabo Verde erand ja kohaldatavad päritolureeglid.

Palun tutvuge ka ELi importijatele saadetud teatega, teavitades ettevõtjaid Bangladeshiga seotud konkreetsetest asjaoludest.

Teatavate toodete päritolureeglid

Tootenõuded

Tehnilised eeskirjad ja nõuded

 • tutvuge tehniliste nõuete, eeskirjade ja protseduuridega, millele kaup peab vastama, et seda saaks importida Euroopa Liitu punktis 2.6.
 • otsige oma toote ja selle päritoluriigi suhtes kohaldatavaid erieeskirju ja -eeskirju minu kaubandusassistendist. Teie tootega seotud nõuetega tutvumiseks peate kõigepealt teadma selle tollikoodi. Kui te tollikoodi ei tea, saate seda oma toote nimetuse abil sisseehitatud otsingumootori vahendusel otsida.

Sanitaar- ja ohutusnõuded

 • tutvuge tervise-, ohutus-, sanitaar- ja fütosanitaarstandarditega, millele kaubad peavad vastama, et neid saaks importida Euroopa Liitu punktis 2.6.
 • otsige oma toote ja selle päritoluriigi suhtes kohaldatavaid tervishoiu-, ohutus- ja sanitaar- ja fütosanitaareeskirju minu kaubandusassistendist. Nõuete vaatamiseks oma tootele peate kõigepealt identifitseerima selle tollikoodi. Kui te tollikoodi ei tea, saate seda oma toote nimetuse abil sisseehitatud otsingumootori vahendusel otsida.

Tollivormistusdokumendid ja -menetlused

Päritolutõendid

Soodustollimaksumäärade kohaldamiseks peab ELi üldiste tariifsete soodustuste kava raames soodustatud riikidest pärit toodetega olema kaasas päritolutõend. Kõik päritolutõendid kehtivad 10 kuud pärast nende väljaandmist. Päritolutõend võib olla üks järgmistest:

 • Päritolusertifikaadi vorm A, mille on välja andnud soodustatud riigi pädevad asutused. Sertifikaati taotlev eksportija peaks olema valmis esitama dokumendid, mis tõendavad asjaomaste toodete päritolustaatust. Sertifikaat tuleks eksportijale kättesaadavaks teha niipea, kui eksport on toimunud (või tagatud). Erandkorras võib siiski teatavatel tingimustel pärast eksportimist sertifikaadi väljastada.
 • eksportija koostatud arvedeklaratsioon * – saadetiste puhul väärtusega 6000 eurot või vähem. Arvedeklaratsiooni täitmisel peaksite olema valmis esitama dokumendid, mis tõendavad Teie toodete päritolustaatust.

* Arvedeklaratsiooni esitamiseks trükige arvele, saatelehele või muule äridokumendile järgmine deklaratsioon (inglise või prantsuse keeles): „Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliloa nr...) ) deklareerib, et kui ei ole selgelt märgitud teisiti, on need tooted... sooduspäritoluga vastavalt Euroopa Ühenduse üldiste tariifsete soodustuste kava päritolureeglitele.“ Arvedeklaratsioon tuleb allkirjastada käsitsi.

Muud dokumendid

Tutvuge muude tollivormistusdokumentide ja -menetlustega, mida on vaja Euroopa Liitu importimiseks.

Intellektuaalomand ja geograafilised tähised

Teenuskaubandus

GSP+ hõlmab ainult kaupu.

 • konkreetne teave ELi teenusteturu kohta
 • üldine teave teenuskaubandust reguleerivate eeskirjade, eeskirjade ja võimaluste kohta

Riigihanked

Investeerimiseks

Muu (konkurents, mänguasjade ohutuse direktiiv)

Abikõlblikud riigid

GSP+ raames toetuse saamiseks peab riik:

 • taotluse esitamine
 • täidab kõik standardsed GSP tingimused
 • vastavad järgmisele kahele täiendavale kriteeriumile:
 • haavatavuse kriteeriumid
  • impordi osakaal on konkreetse soodustatud riigi üldiste tariifsete soodustuste kavaga hõlmatud impordi kolme aasta keskmine osakaal kõigi GSPga hõlmatud riikide impordi suhtes.  GSP+ soodustuste saamiseks peab see keskmine olema alla 6,5 %.
  • GSPga hõlmatud impordi seitse suurimat jaotist moodustavad 75 % selle riigi üldiste tariifsete soodustuste kava kohasest koguimpordist kolme aasta jooksul.
 • säästva arengu kriteeriumid
  • riik peab olema ratifitseerinud 27 GSP+ rahvusvahelist konventsiooni, mis käsitlevad
   • inimõigused
   • töötajate õigused
   • keskkond
   • hea valitsemistava.
  • riik ei tohi esitada reservatsioone, mis on nende konventsioonidega keelatud.
  • konventsioonide järelevalveasutused ei tohi olla teatanud, et riik ei ole neid tõhusalt rakendanud.

Järelevalve

Kui EL on andnud riigile GSP+ staatuse, jälgib ta seda, et riik oleks kindel.

 • on jätkuvalt GSP+ alla kuuluvate rahvusvaheliste konventsioonide osaline
 • rakendab konventsioone tõhusalt
 • vastab aruandlusnõuetele
 • aktsepteerib korrapärast järelevalvet kooskõlas konventsioonidega
 • teeb koostööd Euroopa Komisjoniga ja esitab kogu vajaliku teabe

EL peab soodustatud riikide ametiasutustega pidevat dialoogi GSP+ järgimise üle.

 • dialoog põhineb teemade loetelul („scorecard“), mis on koostatud iga GSP+ raames soodustatud riigi kohta. See põhineb teabel, mis on saadud
  • abisaajad riigid
  • rahvusvahelised järelevalveasutused
  • kodanikuühiskond
  • ametiühingud
  • ettevõtjad
  • Euroopa Parlamendiga ja
  • Euroopa Liidu Nõukogu tutvustus
 • EL korraldab korrapäraseid GSP+ järelevalvekülastusi igasse soodustatud riiki, et kohtuda sidusrühmadega. Abisaaja riik peaks näitama, et ta teeb tõsiseid jõupingutusi tulemuskaartidel esitatud probleemide lahendamiseks.

GSP+ dialoogi tulemusi kasutatakse üldise soodustuste süsteemi avalikus aruandes, mille komisjon peab esitama Euroopa Parlamendile ja Euroopa Liidu Nõukogule iga kahe aasta järel. Aruanne sisaldab üksikasjalikku hinnangut selle kohta, kui hästi iga soodustatud riik rakendab 27 konventsiooni.

Suutlikkuse suurendamise toetus

Lisaks põhjalikule järelevalvele on komisjon käivitanud mitu suutlikkuse suurendamise projekti, et aidata abisaajaid riike.

EL toetab asjaomaseid kaubanduspartnereid ja mitmeid GSP+ raames soodustatud riike Rahvusvahelisele Tööorganisatsioonile antavate toetuste kaudu. Need projektid

 • aidata tagada, et riigid kohaldavad Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni põhikonventsioone
 • suurendada aruandluskohustuste täitmise suutlikkust

Demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahend hõlmab 4,5 miljoni euro suurust sihtotstarbelist toetust, et kodanikuühiskonna organisatsioonid saaksid aidata kaasa GSP+ raames soodustatud riikide poolt ratifitseeritud 27 asjaomase konventsiooni järelevalvele ja tõhusale rakendamisele.

Kasulikud lingid ja dokumendid

Jagage seda lehte:

Kiirlingid