Skema Ġeneralizzata ta’ Preferenzi Plus (SĠP +)

Il-kumpanija tiegħek timporta prodotti minn pajjiżi li qed jiżviluppaw jew minn pajjiżi l-anqas żviluppati? Din it-taqsima tgħinek tifhem l-SĠP + tal-UE

F’daqqa t’għajn

L-iskema Ġeneralizzata ta’ Preferenzi Plus (SĠP +) tal-UE tagħti lill-pajjiżi li qed jiżviluppaw inċentiv speċjali biex isegwu żvilupp sostenibbli u governanza tajba. 

Il-pajjiżi eliġibbli jridu jimplimentaw 27 konvenzjoni internazzjonali dwar

 • il-ħarsien tal-konsumatur
 • id-drittijiet tax-xogħol
 • l-ambjent
 • governanza tajba

Min-naħa tagħha, l-UE tnaqqas id-dazji tal-importazzjoni tagħha għal żero fuq aktar minn żewġ terzi tal-linji tariffarji tal-esportazzjonijiet tagħhom.

Il-pajjiżi benefiċjarji

 • Il-Bolivja
 • Cabo Verde
 • Il-Kirġiżstan
 • Il-Mongolja
 • Il-Pakistan
 • Il-Filippini
 • Is-Sri Lanka
 • L-Użbekistan

Skadenza: Il-GSP +attwali huwa validu sal-2027.

Tariffi

Lista sħiħa ta’ prodotti koperti.

 

Uża l-għażla tat-tiftix ta’ L-Assistent Kummerċjali Tiegħi biex issib l-informazzjoni eżatta dwar id-dazji u t-tariffi għall-prodott speċifiku tiegħek, filwaqt li tqis il-pajjiż tal-oriġini u tad-destinazzjoni tiegħu.

Jekk għandek xi dubju, ikkuntattja lill-awtoritajiet doganali tiegħek.

Regoli tal-oriġini

 

Sabiex jikkwalifika għal trattament preferenzjali, il-prodott tiegħek irid jissodisfa r-regoli tal-oriġini skont il-ftehim. Jekk jogħġbok iċċekkja l- “Għodda ta’ Awtovalutazzjoni tar-Regoli tal-Oriġini (ROSA)fl-Assistent Kummerċjali tiegħi biex tivvaluta jekk il-prodott tiegħek jissodisfax ir-regoli tal-oriġini u skopri kif tħejji d-dokumenti korretti.

Rata ta’ tolleranza

It-tolleranza hija espressa

 • fil-prezz tal-prodotti finali għall-prodotti tas-sajd u industrijali
 • fil-piż tal-prodotti finali għall-prodotti agrikoli

It-tolleranzi inklużi fis-SĠP huma aktar laxki minn tolleranzi regolari. Dawn jammontaw għal 15 % fil-prezz mill-fabbrika tal-prodott finali minflok 10 %.

It-tolleranzi speċifiċi japplikaw ukoll għat-tessuti u l-ħwejjeġ u huma deskritti fin-noti introduttorji tal-Anness 22–03.

Ara wkoll ir-regola ġenerali ta’ Tolleranza jew De Minimis.

Akkumulazzjoni

It-tipi ta’ akkumulazzjoni li ġejjin joperaw fil-kummerċ taħt l-SĠP tal-UE

 • bilaterali
 • reġjonali
 • estiż
 • akkumulazzjoni man-Norveġja, mal-Iżvizzera u mat-Turkija
Akkumulazzjoni bilaterali

Il-materjali li joriġinaw mill-UE jistgħu jiġu integrati fil-prodotti manifatturati f’pajjiż SĠP u mbagħad jitqiesu bħala oriġinarji f’dan il-pajjiż tal-SĠP, sakemm l-ipproċessar li jsir fil-pajjiż tal-SĠP imur lil hinn mil-livelli minimi.

Akkumulazzjoni reġjonali

Grupp I

Grupp II

Grupp III

Grupp IV

Il-Brunej darussalam

Il-Bolivja *

Il-Bangladesh

L-Arġentina

Il-Kambodja

Il-Kolombja

Il-Bhutan

Il-Brażil

L-Indoneżja

Il-Costa Rica

L-Indja

Il-Paragwaj

Il-Laos

EL Salvador

In-Nepal

L-Urugwaj

Il-Malasja

Il-Gwatemala

Il-Pakistan *

 

Il-Mjanmar

L-Honduras

Is-Sri Lanka *

 

Il-Filippini *

In-Nikaragwa

 

 

Il-Vjetnam * *

Il-Panama

 

 

 

Il-Perù

 

 

 

Il-Venezwela

 

 

* Pajjiżi li bħalissa huma benefiċjarji tal-SĠP +

* * il-Vjetnam mhux se jibqa’ benefiċjarju tal-GSP + mill-1 ta’ Jannar2023

 • l-użu ta’ komponenti bejn pajjiżi mill-istess grupp huwa permess (eż. l-Indja tista’ tuża ingredjenti mill-Pakistan minħabba li t-tnejn huma fil-Grupp III), għalkemm xi regoli importanti jeħtieġ li jiġu mfakkra:
 • il-kumulazzjoni reġjonali bejn il-pajjiżi fl-istess grupp tapplika biss meta l-pajjiżi involuti fl-akkumulazzjoni jkunu, fil-mument tal-esportazzjoni tal-prodott lejn l-Unjoni Ewropea, pajjiżi benefiċjarji u mhux sempliċiment pajjiżi eliġibbli
 • jekk il-merkanzija li toriġina f’pajjiż benefiċjarju tiġi pproċessata ulterjorment f’pajjiż membru ieħor ta’ dak il-grupp, allura l-oġġett jista’ jitqies li joriġina fil-pajjiż tal-aħħar (sakemm l-ipproċessar imur lil hinn mill-operazzjonijiet minimi)
 • biex tiġi ddeterminata l-oriġini tal-input (meta l-input minn membru wieħed tal-grupp jintbagħat lil membru ieħor tal-grupp), ir-regola tal-oriġini korretta hija dik li tapplika għall-esportazzjonijiet diretti mill-pajjiż fornitur lejn l-UE
 • il-kumulazzjoni hija possibbli wkoll bejn il-pajjiżi benefiċjarji individwali tal-akkumulazzjoni, il-Grupp I u l-Grupp III. Dan huwa biss fuq talba u taħt ċerti kundizzjonijiet.

Innota li xi prodotti huma esklużi mill-akkumulazzjoni, meta jkun hemm differenzi bejn l-istatus tal-pajjiżi tal-SĠP tal-istess grupp (SĠP/SĠP +/EBA). Il-lista tal-prodotti kkonċernati hija inkluża fl-Anness 13b.

Akkumulazzjoni estiża 

Il-pajjiżi tal-SĠP jistgħu, taħt ċerti kundizzjonijiet, jitolbu awtorizzazzjoni lill-UE biex takkumula ma’ pajjiżi li magħhom l-UE għandha ftehim kummerċjali.

 • din il-possibbiltà hija miftuħa biss għall-prodotti industrijali u l-prodotti agrikoli pproċessati
 • meta l-input minn pajjiż terz li miegħu l-UE għandha FTA jintbagħat lil pajjiż SĠP, ir-regola tal-oriġini korretta tkun dik li tapplika għall-esportazzjonijiet diretti mill-pajjiż fornitur lejn l-UE
Akkumulazzjoni ma’ oġġetti li joriġinaw fin-Norveġja, fl-Iżvizzera u fit-Turkija

Il-pajjiżi benefiċjarji jistgħu jakkumulaw l-oriġini mal-oġġetti tal-Kapitoli 25 sa 97 tas-Sistema Armonizzata li joriġinaw fin-Norveġja, fl-Iżvizzera u fit-Turkija.

 • materjali li joriġinaw fin-Norveġja, fl-Iżvizzera jew fit-Turkija li jgħaddu minn aktar minn operazzjoni minima f’pajjiż benefiċjarju, jitqiesu li joriġinaw f’dak il-pajjiż benefiċjarju u jistgħu jiġu esportati lejn l-UE, lejn in-Norveġja, lejn l-Iżvizzera jew lejn it-Turkija
 • ir-regola ta’ hawn fuq ma tapplikax għal prodotti agrikoli jew prodotti koperti minn deroga
 • biex tapplika din it-tip ta’ akkumulazzjoni, l-UE, in-Norveġja, l-Iżvizzera u t-Turkija jeħtieġ li jagħtu l-istess trattament preferenzjali lill-prodotti li joriġinaw fil-pajjiżi tal-SĠP

Nuqqas ta’ manipulazzjoni

Id-dispożizzjoni dwar it-trasport dirett fir-regoli tal-oriġini tal-SĠP ġiet sostitwita bi klawżola ta’ nonmanipulazzjoni (l-Artikolu 74 tar-Regolament tal-Kummissjoni Nru1063/2010).

 • id-differenza ewlenija meta mqabbla mad-dispożizzjoni tat-trasport dirett hija li l-importaturi fl-UE mhux se jkunu meħtieġa jagħtu prova tal-konformità tagħhom mal-kundizzjonijiet.
 • madankollu, l-Amministrazzjoni Doganali ta’ Stat Membru tal-UE tista’ titlob tali prova jekk ikollha raġuni biex temmen li l-kundizzjonijiet ma ġewx issodisfati

Restituzzjoni tad-dazji

Ir-rifużjoni tad-dazju hija awtorizzata.

Kundizzjonijiet tal-bastimenti

Sabiex bastiment tas-sajd jitqies li joriġina f’pajjiż benefiċjarju — li jimplika li l-ħut maqbud minn dan il-bastiment lil hinn mill-ibħra territorjali jkun joriġina wkoll — il-kriterji applikabbli jirreferu għall-pajjiż tar-reġistrazzjoni u tal-bandiera tal-bastiment, iżda wkoll għas-sjieda tiegħu. Innota li skont ir-regoli tal-oriġini tal-SĠP ma hemm l-ebda rekwiżit speċifiku dwar in-nazzjonalità tal-ekwipaġġ jew tal-uffiċjali.

Operazzjonijiet minimi

Hemm żewġ settijiet ta’ operazzjonijiet hekk imsejħa “minimi” li qatt ma huma biżżejjed biex jagħtu l-oriġini

 • dawk imsemmija fl-Artikolu 76
 • u dawk, applikabbli biss għall-prodotti tat-tessuti u biss għal raġunijiet ta’ akkumulazzjoni reġjonali, inklużi fl-Anness 16.

Regoli ta’ Prodott Speċifiku

Il-lista tal-ipproċessar li għandu jitwettaq fuq materjali biex jinkiseb l-istatus oriġinarju hija inkluża fl-Anness 13a tal-istess Regolament. Il-lista tinkludi żewġ kolonni

 • wieħed applikabbli għall-pajjiżi benefiċjarji tas-SĠP l-Anqas Żviluppati
 • waħda applikabbli għall-pajjiżi benefiċjarji l-oħra kollha tal-SĠP

Kwalifikazzjoni

Xi pajjiżi li qed jiżviluppaw jesportaw prodotti kompetittivi ħafna, li ma jeħtiġux preferenzi biex jaċċessaw b’suċċess is-swieq dinjija. F’dan il-każ, is-SĠP tiġi rtirata minn dawn is-setturi ta’ prodotti permezz ta’ mekkaniżmu ta’ gradwazzjoni

 • meta l-valur medju tal-importazzjonijiet minn pajjiż benefiċjarju tas-SĠP (diviż bil-valur totali tal-importazzjonijiet kollha tal-SĠP għal dik it-Taqsima) fuq 3 snin jaqbeż il-limitu ġenerali ta’ 57 %
 • għall-prodotti veġetali, żjut tal-annimali jew veġetali, xaħmijiet u xemgħat u prodotti minerali, il-gradwazzjoni tapplika meta s-sehem perċentwali msemmi jaqbeż il17.5 %
 • għall-gradwazzjoni tat-tessuti tapplika meta s-sehem perċentwali msemmi jaqbeż il47.2 %

L-UE tirrevedi l-lista ta’ prodotti gradwati kull tliet snin permezz ta’ regolament ta’ implimentazzjoni u abbażi ta’ kriterji oġġettivi.

Hawnhekk tista’ ssib il-lista attwali ta’ prodotti gradwati.

Eċċezzjonijiet

Tista’ tingħata deroga speċifika, taħt ċerti kundizzjonijiet, sabiex tippermetti regoli tal-oriġini aktar rilassati applikabbli għal prodotti speċifiċi li joriġinaw f’pajjiżi speċifiċi. Deroga bħal din ingħatat lill-Kap Verde. Jekk jogħġbok ara d-Deroga tal-Kap Verde u r-regoli tal-oriġini applikabbli.

Jekk jogħġbok iċċekkja wkoll l-avviż lill-importaturi maħruġ mill-UE, li jinforma lill-operaturi dwar elementi speċifiċi li jikkonċernaw il-Bangladesh.

Regoli tal-oriġini għal prodotti speċifiċi

Rekwiżiti tal-prodott

Regoli u rekwiżiti tekniċi

 • tgħallem dwar ir-rekwiżiti tekniċi, ir-regoli u l-proċeduri li l-merkanzija trid tissodisfa sabiex tiġi importata fl-Unjoni Ewropea fi 2.6. ir-rekwiżiti tal-prodott
 • fittex ir-regoli u r-regolamenti speċifiċi applikabbli għall-prodott tiegħek u l-pajjiż tal-oriġini tiegħu fl-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi. Biex tara r-rekwiżiti għall-prodott tiegħek l-ewwel trid tidentifika l-kodiċi doganali tiegħu. Jekk ma tafx il-kodiċi doganali, tista’ tfittixha bl-isem tal-prodott tiegħek b’magna tat-tiftix integrata.

Rekwiżiti tas-saħħa u s-sikurezza SPS

 • tgħallem dwar l-istandards tas-saħħa, tas-sikurezza, sanitarji u fitosanitarji li l-merkanzija trid tissodisfa sabiex tiġi importata fl-Unjoni Ewropea b’ 2.6. ir-rekwiżiti tal-prodott
 • fittex ir-regoli tas-saħħa, tas-sikurezza u tal-SPS applikabbli għall-prodott tiegħek u l-pajjiż tal-oriġini tiegħu fl-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi. Biex tara r-rekwiżiti għall-prodott tiegħek l-ewwel se jkollok tidentifika l-kodiċi doganali tiegħu. Jekk ma tafx il-kodiċi doganali, tista’ tfittixha bl-isem tal-prodott tiegħek b’magna tat-tiftix integrata.

Dokumenti u proċeduri ta’ żdoganar tal-merkanzija

Provi tal-oriġini

Biex jikkwalifikaw għal rati ta’ dazju preferenzjali, il-prodotti li joriġinaw fil-pajjiżi benefiċjarji tal-SĠP tal-UE jridu jkunu akkumpanjati minn prova tal-oriġini. Kwalunkwe prova tal-oriġini tibqa’ valida għal 10-il xahar wara l-ħruġ. Prova tal-oriġini tista’ tkun waħda minn dawn li ġejjin

 • Ċertifikat tal-oriġini Formola A — maħruġ mill-awtoritajiet kompetenti fil-pajjiż benefiċjarju. L-esportatur li japplika għaċ-ċertifikat għandu jkun lest li jissottometti dokumenti li jagħtu prova tal-istatus oriġinarju tal-prodotti kkonċernati. Iċ-ċertifikat għandu jkun disponibbli għall-esportatur hekk kif tkun saret l-esportazzjoni (jew tiġi żgurata). Madankollu, eċċezzjonalment, ċertifikat jista’ jsir wara l-esportazzjoni taħt xi kundizzjonijiet.
 • dikjarazzjoni tal-fattura abbozzata mill-esportatur * — għal kunsinni b’valur ta’ EUR 6,000 jew inqas. Meta timla dikjarazzjoni ta’ fattura, għandek tkun lest li tissottometti dokumenti li jagħtu prova tal-istatus oriġinarju tal-prodotti tiegħek.

* Biex tagħmel dikjarazzjoni ta’ fattura, għandek tittajpja, tittimbra jew tipprintja d-dikjarazzjoni li ġejja (bl-Ingliż jew bil-Franċiż) fuq il-fattura, in-nota tal-konsenja jew dokument kummerċjali ieħor: “L-esportatur tal-prodotti koperti minn dan id-dokument (Nru tal-awtorizzazzjoni doganali... ) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar mod ieħor, dawn il-prodotti huma ta’... oriġini preferenzjali skont ir-regoli tal-oriġini tal-Iskema Ġeneralizzata ta’ Preferenzi tal-Komunità Ewropea”. Għandek tiffirma d-dikjarazzjoni tal-fattura tiegħek bl-idejn.

Dokumenti oħra

Skopri dwar dokumenti u proċeduri oħra ta’ żdoganar meħtieġa għall-importazzjoni fl-Unjoni Ewropea.

Proprjetà Intellettwali u Indikazzjonijiet Ġeografiċi

Kummerċ fis-Servizzi

Is-SĠP + tkopri l-merkanzija biss.

Akkwisti Pubbliċi

Ditta ta’

Oħrajn (kompetizzjoni, TSD)

Pajjiżi eliġibbli

Biex ikun eliġibbli għas-SĠP +, il-pajjiż irid

 • ippreżenta applikazzjoni
 • l-issodisfar tal-kundizzjonijiet standard kollha tal-SĠP
 • jissodisfa ż-żewġ kriterji addizzjonali li ġejjin
 • kriterji ta’ vulnerabbiltà
  • is-sehem tal-importazzjoni huwa s-sehem medju ta’ tliet snin tal-importazzjonijiet koperti mis-SĠP tal-pajjiż benefiċjarju speċifiku, relattiv għall-importazzjonijiet koperti mis-SĠP tal-pajjiżi kollha tal-SĠP.  Din il-medja trid tkun inqas minn 6.5 % sabiex tikkwalifika għall-SĠP +
  • l-akbar seba’ taqsimiet tal-importazzjonijiet koperti mis-SĠP jirrappreżentaw 75 % tal-importazzjonijiet totali tal-SĠP minn dak il-pajjiż fuq perjodu ta’ tliet snin
 • kriterji ta’ żvilupp sostenibbli
  • il-pajjiż irid ikun irratifika s-27 konvenzjoni internazzjonali tal-GSP + dwar
   • il-ħarsien tal-konsumatur
   • id-drittijiet tax-xogħol
   • għall-ambjent
   • governanza tajba.
  • il-pajjiż ma jridx ikun ifformula riżervi li huma pprojbiti minn dawn il-konvenzjonijiet
  • il-korpi ta’ monitoraġġ tal-konvenzjonijiet ma jridux ikunu rrappurtaw li l-pajjiż naqas milli jimplimentahom b’mod effettiv

Il-monitoraġġ

Ladarba l-UE tkun tat pajjiż SĠP +, hija timmonitorjah biex tiżgura li l-pajjiż

 • jibqa’ parti mill-konvenzjonijiet internazzjonali koperti mis-SĠP +
 • jimplimenta l-konvenzjonijiet b’mod effettiv
 • jikkonforma mar-rekwiżiti ta’ rapportar
 • jaċċetta monitoraġġ regolari skont il-konvenzjonijiet
 • tikkoopera mal-Kummissjoni Ewropea u tipprovdi l-informazzjoni kollha meħtieġa

L-UE tmexxi djalogu kontinwu dwar il-konformità tal-SĠP + mal-awtoritajiet tal-pajjiżi benefiċjarji.

 • id-djalogu huwa bbażat fuq lista ta’ kwistjonijiet (“scorecard”) imfassla għal kull benefiċjarju tal-SĠP +. Hija bbażata fuq informazzjoni li waslet mingħand
  • il-pajjiżi benefiċjarji
  • korpi internazzjonali ta’ monitoraġġ
  • is-soċjetà ċivili
  • trade unions
  • l-intrapriżi għandhom
  • għall-Parlament Ewropew
  • il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea
 • l-UE torganizza żjarat regolari ta’ monitoraġġ tal-SĠP + f’kull pajjiż benefiċjarju biex tiltaqa’ mal-partijiet ikkonċernati. Il-pajjiż benefiċjarju huwa mistenni juri li qed jagħmel sforzi serji biex jindirizza l-kwistjonijiet stabbiliti fit-tabelli ta’ valutazzjoni.

Id-djalogu SĠP + jikkontribwixxi għar-rapport pubbliku tal-SĠP, li l-Kummissjoni trid tippreżenta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea kull sentejn. Ir-rapport fih valutazzjoni dettaljata ta’ kemm kull pajjiż benefiċjarju qed jimplimenta tajjeb is-27 konvenzjoni.

Appoġġ għall-bini tal-kapaċità

Lil hinn mill-monitoraġġ mill-qrib, il-Kummissjoni nediet diversi proġetti ta’ bini tal-kapaċità biex tgħin lill-pajjiżi benefiċjarji.

L-UE qed tappoġġa s-sħab kummerċjali rilevanti u diversi benefiċjarji tal-SĠP + permezz ta’ għotjiet lill-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol. Dawn il-proġetti

 • għajnuna biex jiġi żgurat li l-pajjiżi japplikaw il-konvenzjonijiet ewlenin tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol
 • il-bini tal-kapaċità għall-konformità mal-obbligi ta’ rapportar

L-istrument Ewropew għad-Demokrazija u għad-Drittijiet tal-Bniedem jinkludi appoġġ iddedikat ta’ EUR 4.5 miljun biex l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili jingħataw is-setgħa li jikkontribwixxu għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni effettiva tas-27 konvenzjoni rilevanti ratifikati mill-pajjiżi benefiċjarji tal-SĠP +.

Links u dokumenti utli

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr