Den generelle toldpræferenceordning plus (GSP +)

Importerer din virksomhed produkter fra udviklingslande eller mindst udviklede lande? Dette afsnit hjælper dig med at forstå EU's GSP +

Et overblik

EU's generelle toldpræferenceordning plus (GSP +) giver udviklingslandene et særligt incitament til at forfølge bæredygtig udvikling og god regeringsførelse. 

Støtteberettigede lande skal gennemføre 27 internationale konventioner om

 • menneskerettigheder
 • arbejdstagerrettigheder
 • miljøet
 • god regeringsførelse

Til gengæld nedskærer EU sin importtold til nul på mere end to tredjedele af toldpositionerne for deres eksport.

Modtagerlande

 • Bolivia
 • Kap Verde
 • Kirgisistan
 • Mongoliet
 • Pakistan
 • Filippinerne
 • Sri Lanka
 • Usbekistan

Udløb: Den nuværende GSP + gælder indtil 2027.

Takster

Fuldstændig liste over omfattede produkter.

 

Søg efter Min handelsassistent for at finde de nøjagtige oplysninger om told og told for dit specifikke produkt under hensyntagen til oprindelseslandet og bestemmelseslandet.

Hvis du er i tvivl, kan du kontakte dine toldmyndigheder.

Oprindelsesregler

 

For at være berettiget til præferencebehandling skal dit produkt opfylde de oprindelsesregler, der er fastsat i aftalen. Tjek "Selvevalueringsværktøjetfor oprindelsesregler (ROSA)" i Min handelsassistent for at vurdere, om dit produkt opfylder oprindelsesreglerne, og find ud af, hvordan du udarbejder de korrekte dokumenter.

Tolerance

Tolerance er udtrykt

 • i prisen for de færdige fiskevarer og industriprodukter
 • vægten af de færdige produkter til landbrugsprodukter

Tolerancer i GSP er mildere end almindelige tolerancer. De udgør 15 % i slutproduktets pris ab fabrik i stedet for 10 %.

Der gælder også særlige tolerancer for tekstiler og beklædning og er beskrevet i de indledende noter til bilag 22-03.

Se også den generelle Tolerance eller De Minimis-regel.

Kumulering af støtte

Følgende typer kumulation anvendes i handelen under EU's generelle toldpræferenceordning

 • bilateralt
 • regional
 • udvidet
 • kumulation med Norge, Schweiz og Tyrkiet
Bilateral kumulation

Materialer med oprindelse i EU kan integreres i de produkter, der fremstilles i et GSP-land og derefter anses for at have oprindelse i dette GSP-land, så længe forarbejdningen i GSP-landet overstiger minimale niveauer.

Regional kumulation

Tilsætningsstoffer

Plejetilfælde

Gruppe III

Gruppe IV

Brunei-Darussalam

Bolivia *

Bangladesh

Argentina

Cambodja

Colombia

Bhutan

Brasilien

Indonesien

Costa Rica

Indien

Paraguay

Laos

El Salvador

Nepal

Uruguay

Malaysia

Guatemala

Pakistan *

 

Myanmar

Honduras

Sri Lanka *

 

Filippinerne *

Nicaragua

 

 

Vietnam * *

Panama

 

 

 

Peru

 

 

 

Venezuela

 

 

* Lande, der i øjeblikket er GSP ± begunstigede lande

* * Vietnam vil ikke længere være begunstiget af GSP + fra den1. januar 2023.

 • anvendelse af komponenter mellem lande fra samme gruppe er tilladt (f.eks. kan Indien anvende ingredienser fra Pakistan, fordi de begge er i gruppe III), selv om der skal mindes om nogle vigtige regler:
 • regional kumulation mellem lande inden for samme gruppe finder kun anvendelse, hvis de lande, der er involveret i kumulationen, på tidspunktet for eksporten af produktet til Den Europæiske Union er præferenceberettigede lande og ikke blot støtteberettigede lande.
 • hvis varer med oprindelse i et præferenceberettiget land videreforarbejdes i et andet medlemsland i den pågældende gruppe, kan varen anses for at have oprindelse i sidstnævnte land (så længe forarbejdningen er mere vidtgående end minimale processer)
 • for at bestemme inputtets oprindelse (når input fra et medlem af gruppen sendes til et andet medlem af gruppen) er den korrekte oprindelsesregel den, der ville gælde for direkte eksport fra leverandørlandet til EU.
 • kumulation er også mulig mellem de enkelte præferenceberettigede lande i kumulationsgruppe I og Gruppe III. Dette sker kun efter anmodning og på visse betingelser.

Bemærk, at nogle produkter er udelukket fra kumulation, når der er forskelle mellem statussen for GSP-lande i samme gruppe (GSP/GSP +/EBA). Listen over de pågældende produkter findes i bilag 13b.

Udvidet kumulation 

GSP-lande kan på visse betingelser anmode EU om tilladelse til at kumulere med lande, som EU har en handelsaftale med.

 • denne mulighed er kun åben for industriprodukter og forarbejdede landbrugsprodukter.
 • når input fra et tredjeland, med hvilket EU har en frihandelsaftale, sendes til et GSP-land, er den korrekte oprindelsesregel den, der ville gælde for direkte eksport fra leverandørlandet til EU.
Kumulation med varer med oprindelse i Norge, Schweiz og Tyrkiet

Præferenceberettigede lande kan kumulere oprindelse med varer henhørende under kapitel 25-97 i det harmoniserede system med oprindelse i Norge, Schweiz og Tyrkiet.

 • materialer med oprindelse i Norge, Schweiz eller Tyrkiet, som undergår mere end en minimal operation i et præferenceberettiget land, anses for at have oprindelse i det pågældende præferenceberettigede land og kan eksporteres til EU, Norge, Schweiz eller Tyrkiet
 • ovennævnte regel finder ikke anvendelse på landbrugsprodukter eller produkter, der er omfattet af en undtagelse.
 • for at denne type kumulation kan finde anvendelse, skal EU, Norge, Schweiz og Tyrkiet indrømme samme præferencebehandling til produkter med oprindelse i GSP-lande.

Uændret tilstand

Bestemmelsen om direkte transport i GSP-oprindelsesreglerne er blevet erstattet af en bestemmelse om forbud mod manipulation (artikel 74 i Kommissionens forordning nr.1063/2010).

 • den største forskel i forhold til bestemmelsen om direkte transport er, at importører i EU ikke skal dokumentere, at de opfylder betingelserne.
 • toldmyndighederne i en EU-medlemsstat kan dog anmode om et sådant bevis, hvis de har grund til at tro, at betingelserne ikke er opfyldt.

Toldgodtgørelse

Toldgodtgørelse er tilladt.

Betingelser for fartøjer

For at et fiskerfartøj kan anses for at have oprindelse i et begunstiget land — hvilket indebærer, at de fisk, der fanges af dette fartøj uden for territorialfarvandene, også stammer fra — henviser de gældende kriterier til registreringslandet og fartøjets flag, men også til dets ejerskab. Bemærk, at der i henhold til GSP-oprindelsesreglerne ikke er noget specifikt krav om besætningens eller officerernes nationalitet.

Minimal drift

Der er to sæt såkaldte "minimale" operationer, som aldrig er tilstrækkelige til at give oprindelsesstatus

 • de bestemmelser, der er nævnt i artikel 76
 • og dem, der kun gælder for tekstilvarer og kun af hensyn til regional kumulation, og som er opført i bilag 16.

Produktspecifikke regler

Bilag 13a til samme forordning indeholder en liste over den forarbejdning, der skal foretages af materialer for at opnå oprindelsesstatus. Listen indeholder to kolonner

 • én gældende for de mindst udviklede GSP-begunstigede lande
 • én, der gælder for alle andre GSP-begunstigede lande

Graduering

Nogle udviklingslande eksporterer meget konkurrencedygtige produkter, som ikke behøver præferencer for at få adgang til verdensmarkederne. I dette tilfælde trækkes GSP tilbage fra disse produktsektorer gennem en gradueringsmekanisme.

 • når den gennemsnitlige værdi af importen fra et GSP-begunstiget land (divideret med den samlede værdi af al GSP-import for den pågældende afdeling) i løbet af 3 år overstiger den generelle tærskel på 57 %
 • for vegetabilske produkter, animalske eller vegetabilske olier, fedtstoffer, voks og mineralske produkter anvendes graduering, når den nævnte procentdel overstiger 17,5 %
 • for tekstilgraduering gælder, når den procentvise andel overstiger 47,2 %.

EU reviderer listen over graduerede varer hvert tredje år ved hjælp af en gennemførelsesforordning og på grundlag af objektive kriterier.

Her kan du finde den nuværende liste over graduerede produkter.

Undtagelser

Der kan på visse betingelser indrømmes en særlig undtagelse for at tillade mere lempede oprindelsesregler for specifikke produkter med oprindelse i bestemte lande. Kap Verde har fået en sådan undtagelse. Se Kap Verdes undtagelse og de gældende oprindelsesregler.

Tjek også den meddelelse til importører, som EU har udsendt, og som informerer de erhvervsdrivende om specifikke elementer vedrørende Bangladesh.

Oprindelsesregler for specifikke produkter

Produktkrav

Tekniske regler og krav

 • læs om de tekniske krav, regler og procedurer, som varer skal opfylde for at blive importeret til Den Europæiske Union i henhold til 2.6.
 • Søg efter de specifikke regler og bestemmelser, der gælder for dit produkt og dets oprindelsesland, i Min handelsassistent. For at se kravene for dit produkt skal du først finde dets toldkode. Hvis du ikke kender toldkoden, kan du søge efter den ved hjælp af navnet på dit produkt i den indbyggede søgemaskine.

Sundheds- og sikkerhedskrav SPS

 • læs om de sundheds-, sikkerheds-, sundheds- og plantesundhedsstandarder, som varer skal opfylde for at blive importeret til Den Europæiske Union, jf. 2.6.
 • Søg efter de sundheds-, sikkerheds- og SPS-regler, der gælder for dit produkt og dets oprindelsesland, i Min handelsassistent. For at se kravene til dit produkt skal du først identificere dets toldkode. Hvis du ikke kender toldkoden, kan du søge efter den ved hjælp af navnet på dit produkt i den indbyggede søgemaskine.

Toldbehandlingsdokumenter og -procedurer

Oprindelsesbevis

For at være berettiget til præferencetoldsatser skal produkter med oprindelse i de begunstigede lande i EU's GSP ledsages af et oprindelsesbevis. Oprindelsesbeviser forbliver gyldige i 10 måneder efter udstedelsen. Et oprindelsesbevis kan være et af følgende:

 • Oprindelsescertifikat formular A — udstedt af de kompetente myndigheder i det præferenceberettigede land. Den eksportør, der anmoder om certifikatet, bør være rede til at fremlægge dokumenter, der beviser de pågældende produkters oprindelsesstatus. Certifikatet bør stilles til rådighed for eksportøren, så snart eksporten har fundet sted (eller er sikret). Der kan dog undtagelsesvis udstedes et certifikat efter udførslen på visse betingelser.
 • fakturaerklæring udfærdiget af eksportøren * — for forsendelser til en værdi af 6,000 EUR eller derunder. Når du udfylder en fakturaerklæring, bør du være rede til at indsende dokumenter, der beviser dine produkters oprindelsesstatus.

* For at afgive en fakturaerklæring skal du skrive, stemple eller udskrive følgende erklæring (på engelsk eller fransk) på fakturaen, følgesedlen eller et andet handelsdokument: "Eksportøren af de produkter, der er omfattet af dette dokument (toldtilladelse nr.... ) erklærer, at disse varer, medmindre andet klart er angivet, har præferenceoprindelse i henhold til oprindelsesreglerne i Det Europæiske Fællesskabs generelle toldpræferenceordning ". Du skal underskrive fakturaerklæringen manuelt.

Andre dokumenter

Læs mere om andre toldbehandlingsdokumenter og -procedurer, der er nødvendige for import til Den Europæiske Union.

Intellektuel ejendomsret og geografiske betegnelser

Handel med tjenesteydelser

GSP + omfatter kun varer.

Offentlige indkøb

Investering

Andet (konkurrence, legetøjsdirektivet)

Tilskudsberettigede lande

For at være berettiget til GSP + skal landet

 • indsend en ansøgning
 • opfylde alle de almindelige GSP-betingelser
 • opfylder følgende to yderligere kriterier
 • sårbarhedskriterier
  • importandelen er den treårige gennemsnitlige andel af importen fra det specifikke begunstigede land, der er omfattet af GSP, i forhold til importen fra alle GSP-lande.  Dette gennemsnit skal være lavere end 6,5 % for at være berettiget til GSP +
  • de syv største afsnit af den import, der er omfattet af GSP, udgør 75 % af landets samlede GSP-import over en treårig periode.
 • kriterier for bæredygtig udvikling
  • landet skal have ratificeret de 27 internationale GSP ± konventioner om
   • menneskerettigheder
   • arbejdstagerrettigheder
   • miljø
   • god regeringsførelse.
  • landet må ikke have taget forbehold, som er forbudt i henhold til disse konventioner.
  • konventionens overvågningsorganer må ikke have rapporteret, at landet ikke har gennemført dem effektivt

Overvågning

Når EU har indrømmet et land GSP +, overvåger det det for at sikre sig, at landet

 • er fortsat part i de internationale konventioner, der er omfattet af GSP +
 • gennemfører konventionerne effektivt
 • opfylder indberetningskravene
 • accepterer regelmæssig overvågning i overensstemmelse med konventionerne
 • samarbejder med Europa-Kommissionen og tilvejebringer alle nødvendige oplysninger

EU fører en løbende dialog om overholdelse af GSP + med myndighederne i de begunstigede lande.

 • dialogen er baseret på en liste over spørgsmål ("scorecard"), der er udarbejdet for hvert GSP ± begunstiget land. Den er baseret på oplysninger modtaget fra
  • modtagerlandene
  • internationale overvågningsorganer
  • civilsamfundet
  • fagforeningerne
  • virksomhederne
  • på Europa-Parlamentets vegne
  • Rådet for Den Europæiske Union
 • EU tilrettelægger regelmæssige GSP ± overvågningsbesøg i hvert begunstiget land for at mødes med interessenter. Modtagerlandet forventes at påvise, at det gør en seriøs indsats for at løse de problemer, der er beskrevet i resultattavlerne.

GSP ± dialogen indgår i den offentlige GSP-rapport, som Kommissionen skal forelægge Europa-Parlamentet og Rådet hvert andet år. Rapporten indeholder en detaljeret vurdering af, hvor godt hvert begunstiget land gennemfører de 27 konventioner.

Støtte til kapacitetsopbygning

Ud over nøje overvågning har Kommissionen iværksat flere kapacitetsopbygningsprojekter for at hjælpe modtagerlandene.

EU støtter relevante handelspartnere og flere af GSP ± begunstigede lande gennem tilskud til Den Internationale Arbejdsorganisation. Disse projekter

 • hjælpe med at sikre, at landene anvender Den Internationale Arbejdsorganisations grundlæggende konventioner
 • opbygge kapacitet til at opfylde rapporteringsforpligtelserne

Det Europæiske Instrument for Demokrati og Menneskerettigheder omfatter målrettet støtte på 4.5 mio. EUR til at sætte civilsamfundsorganisationer i stand til at bidrage til overvågningen og den effektive gennemførelse af de 27 relevante konventioner, der er ratificeret af GSP ± begunstigede lande.

Nyttige links og dokumenter

Del denne side: