Sundhed og forbrugerbeskyttelse i forbindelse med animalske og vegetabilske produkter

Denne side fungerer kun som referencedokument for EU-dækkende produktkrav. Der kan gælde yderligere krav afhængigt af bestemmelseslandet i EU. Der henvises til Min handelsassistent for fuldstændige oplysninger.

Vær opmærksom på, at der på denne side findes en generel beskrivelse af hver overskrift på alle EU-sprog. Oplysningerne findes dog kun på engelsk.

Dyresundhed

Obligatoriske betingelser for import af dyr og animalske produkter til EU (sundhedsgodkendelse i landet, godkendt virksomhed, sundhedscertifikater, sundhedskontrol, fælles veterinærdokument til brug ved import (CVED))

 

Sundhedskontrol af levende dyr

Levende dyr kan kun importeres til EU, hvis de kommer fra et tredjeland, der er opført på en positivliste over lande, der opfylder betingelserne for det pågældende dyr, er ledsaget af de relevante certifikater og har efterfulgt den obligatoriske kontrol på den relevante medlemsstats grænsekontrolsted.

 

Sundhedskontrol af animalske produkter til konsum

Import af animalske produkter til konsum skal opfylde følgende sundhedskrav vedrørende bl.a. sundhedsbetingelser vedrørende beskyttelse af mennesker og husdyr, statslig sundhedsgodkendelse og godkendte virksomheder.

 

Sundhedskontrol af animalske produkter, der ikke er bestemt til konsum

EU's import af animalske produkter, der ikke er bestemt til konsum, skal overholde de generelle regler for folke- og dyresundhed. Dette gøres for at sikre et højt sundheds- og sikkerhedsniveau i hele fødevare- og foderkæden og undgå spredning af sygdomme, der er farlige for husdyr og mennesker.

 

Sundhedskontrol af fiskevarer til konsum

Import af fiskevarer og akvakulturprodukter til konsum skal opfylde de generelle sundhedskrav vedrørende sundhedsgodkendelse fra et godkendt land, en autoriseret virksomhed, sundhedscertifikater og sundhedskontrol.

 

Sundhedskontrol af fiskevarer, der ikke er bestemt til konsum

Import af fiskevarer og akvakulturprodukter, der ikke er bestemt til konsum, skal opfylde de generelle sundhedskrav vedrørende sundhedsgodkendelse fra et godkendt land, en autoriseret virksomhed, sundhedscertifikater og sundhedskontrol.

 

Sundhedskontrol med sæd, æg og embryoner

Import af sæd, æg og embryoner fra dyr til Den Europæiske Union skal sigte mod at sikre fravær af specifikke patogener, der kan overføres af disse produkter, og undgå kontaminering af hunner og deres afkom.

 

Plantesundhed

Foranstaltninger mod indslæbning i EU af planter, skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning

 

Plantesundhedskontrol

EU's import af planteprodukter og alt materiale, der kan indeholde planteskadegørere (f.eks. træprodukter, jord osv.), kan være omfattet af beskyttelsesforanstaltninger. Dette skal forhindre indslæbning og/eller spredning af skadegørere på planter eller planteprodukter, der krydser EU's grænser.

 

Fødevare- og fodersikkerhed

Import af fødevarer og foderstoffer af ikke-animalsk oprindelse er kun tilladt, hvis de er i overensstemmelse med almindelige betingelser og særlige bestemmelser, der har til formål at forebygge risici for menneskers og dyrs sundhed.

 

Sporbarhed, overholdelse af reglerne og ansvar i fødevarer og foder

Fødevarer og foder kan ikke markedsføres i Den Europæiske Union (EU), hvis de er farlige. EU's fødevarelovgivning tilstræber ikke blot et højt niveau for beskyttelse af menneskers liv og sundhed og af forbrugernes interesser, men også beskyttelse af dyrs sundhed og velfærd, plantesundhed og miljøet.

 

Sundhedskontrol af foderstoffer af ikke-animalsk oprindelse

EU's import af foderstoffer af ikke-animalsk oprindelse er kun tilladt, hvis de kommer fra virksomheder, der har en repræsentant i EU og overholder generelle og specifikke regler, der har til formål at forebygge risici for menneskers og dyrs sundhed og beskytte miljøet.

 

Sundhedskontrol af fødevarer af ikke-animalsk oprindelse

Import af fødevarer af ikke-animalsk oprindelse til Den Europæiske Union (EU) skal overholde generelle betingelser og særlige bestemmelser, der har til formål at forebygge risici for folkesundheden og beskytte forbrugernes interesser.

 

Sundhedskontrol af genstande i kontakt med fødevarer

Alle materialer og genstande bestemt til at komme i berøring med fødevarer (direkte eller indirekte) skal opfylde EU-krav, der er udformet med henblik på at sikre et højt niveau for beskyttelse af menneskers sundhed og forbrugernes interesser.

 

Sundhedskontrol af genetisk modificerede fødevarer og nye fødevarer

Import til EU af genetisk modificerede fødevarer og nye fødevarer skal overholde særlige godkendelsesprocedurer for at sikre det højeste niveau for beskyttelse af menneskers sundhed.

 

Sundheds- og mærkningskontrol af tobaksvarer

Alle tobaksvarer, der importeres til EU, skal overholde de nye retlige rammer (gældende fra den 20. maj 2016), som regulerer fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer for at beskytte folkesundheden og forbrugernes interesser.

 

Kontrol af kemiske stoffer i fødevarer

Import af fødevarer og foderstoffer er kun tilladt, hvis de ikke indeholder kemiske rester (dvs. veterinærlægemidler, pesticider og forurenende stoffer) i et omfang, der kan true menneskers sundhed

 

Kontrol af restkoncentrationer af veterinærlægemidler i dyr og animalske produkter til konsum

EU's import af animalske produkter til konsum er kun tilladt, hvis de overholder EU-lovgivningen, som begrænser mængden af kemiske stoffer og restkoncentrationer i levende dyr og animalske produkter.

 

Kontrol med forurenende stoffer i fødevarer

Import til EU af fødevarer bør være i overensstemmelse med EU-lovgivningen, der skal sikre, at fødevarer, der markedsføres, er sikre at spise og ikke indeholder forurenende stoffer i et omfang, der kan true menneskers sundhed.

 

Kontrol af pesticidrester i vegetabilske og animalske produkter til konsum

Import af vegetabilske og animalske produkter til konsum, som kan indeholde pesticidrester, er kun tilladt, hvis EU-lovgivningen, der har til formål at kontrollere forekomsten af kemiske stoffer og restkoncentrationer i levende dyr, animalske produkter og produkter af vegetabilsk oprindelse, overholdes.

 

Handelsnormer (kvalitet) for landbrugsprodukter og fiskevarer

Visse landbrugs- og fiskeriprodukter, der leveres i frisk tilstand til forbrugerne, skal opfylde de fælles markedsførings- og kvalitetsnormer, der vedrører en række forskellige aspekter (friskhed, størrelse, kvalitet, præsentation, tolerancer, mærkning osv.), og kan kontrolleres ved hjælp af dokumentkontrol og/eller fysisk kontrol.

 

Handelsnormer for rugeæg og kyllinger af fjerkræ

Rugeæg og kyllinger, der importeres til EU, skal klart angive deres formål og oprindelsesland. Kun dyr af samme art, kategori og fjerkrætype må pakkes sammen.

 

Handelsnormer for æg

Importerede hønseæg, der er egnede til konsum eller til anvendelse i fødevareindustrien, må ikke markedsføres i Den Europæiske Union (EU), medmindre de overholder EU-reglerne om klassificering, mærkning og etikettering/emballering.

 

Handelsnormer for visse fiskerivarer

Visse fiskevarer må kun importeres fra tredjelande og afsættes inden for Den Europæiske Union (EU), hvis de opfylder EU-reglerne om klassificering efter friskhed, størrelse eller vægtkategori, emballering, præsentation og mærkning.

 

Handelsnormer for friske frugter og grøntsager

Frugt og grøntsager, der er bestemt til at blive solgt friske til forbrugerne i EU, må kun markedsføres, hvis de er af sund, sædvanlig handelskvalitet, og hvis oprindelseslandet er angivet i henhold til EU-lovgivningen. Der er fastsat særlige bestemmelser for indførsel af sådanne produkter fra Indien, Kenya, Marokko, Senegal, Türkiye og Sydafrika.

 

Handelsnormer for friske frugter og grøntsager fra Indien

 

Handelsnormer for friske frugter og grøntsager fra Kenya

 

Handelsnormer for friske frugter og grøntsager fra Marokko

 

Handelsnormer for friske frugter og grøntsager fra Senegal

 

Handelsnormer for friske frugter og grøntsager fra Türkiye

 

Handelsnormer for friske frugter og grøntsager fra Sydafrika

 

Handelsnormer for friske bananer

Importerede bananer skal overholde EU-reglerne på områder som kvalitet, størrelsessortering, præsentation osv., inden de markedsføres.

 

Handelsnormer for hamp

(Kun påkrævet for hampefrø) Importerede hampefrø skal kontrolleres i områder som f.eks. formål og indhold af tretrahydrocannabinol (THC).

 

Handelsnormer for humle

Humle og humleprodukter må kun importeres til EU, hvis de dokumenterer, at deres kvalitetsstandarder mindst svarer til de minimumskrav til markedsføring, der er fastsat af EU.

 

Handelsnormer for naturligt mineralvand

Det er obligatorisk at anvende beskrivelser og definitioner af naturligt mineralvand for at eksportere flaskevand til EU-markedet og opfylde standardkvalitetskriterier.

 

Handelsnormer for olivenolie

Det er obligatorisk at anvende betegnelser og definitioner af olivenolie og olie af olivenpresserester for at eksportere olivenolie til EU-markedet og opfylde standardkvalitetskriterier.

 

Handelsnormer for fjerkrækød

Importeret fjerkrækød skal overholde EU-reglerne på områder som konservering, klassificeringskriterier, mærkning og vandindhold, inden det markedsføres.

 

Handelsnormer for sardinkonserves

Importerede sardinkonserves skal overholde EU-reglerne på områder som artstype, præsentation, dækkende medier, sterilisering osv., inden de markedsføres i EU.

 

Krav til afsætning af frø og planteformeringsmateriale

Frø og planteformeringsmateriale, der kommer ind på EU-markedet, skal være i overensstemmelse med specifik EU-lovgivning om markedsføringskrav. Disse er udformet med henblik på at sikre, at produkterne opfylder kriterierne for sundhed og høj kvalitet samt beskyttelse af biodiversiteten.

 

Handelsnormer for tun- og bonitkonserves

Tun- og bonitkonserves, der importeres til EU, skal overholde handelsnormerne for anvendelse af fiskearter, homogenitet, medie, handelsbetegnelse osv., inden de markedsføres i EU.

 

Attest og analyserapport for vin, druesaft og druemost

Toldbehandling ved indførsel af vin, druemost og druesaft kræver et V I 1-dokument, som er et certifikat for analyserapporten udarbejdet af et officielt laboratorium, der er anerkendt af tredjelandet.

 

Produkter fra økologisk produktion

Beskrivelse af ordningen for økologisk produktion, der har til formål at fremme kvalitetsvarer og integrere miljøbevarelse i landbruget.

 
Del denne side: