Υγεία και προστασία των καταναλωτών για τα ζωικά και φυτικά προϊόντα

Η σελίδα αυτή χρησιμεύει ως έγγραφο αναφοράς μόνο για τις απαιτήσεις για προϊόντα σε επίπεδο ΕΕ. Ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετες απαιτήσεις ανάλογα με τη χώρα προορισμού της ΕΕ. Παρακαλείστε να ανατρέξετε στον βοηθό μου για θέματα εμπορίου (My Trade Assistant) για πλήρη στοιχεία.

Έχετε υπόψη ότι στη σελίδα αυτή η γενική περιγραφή κάθε τομέα παρέχεται σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ. Ωστόσο, τα στοιχεία είναι διαθέσιμα μόνο στην αγγλική γλώσσα.

Υγεία των ζώων

Υποχρεωτικές συνθήκες για την εισαγωγή ζώων και προϊόντων ζωικής προέλευσης στην ΕΕ (έγκριση υγείας χώρας, εγκεκριμένα ιδρύματα, πιστοποιητικά υγείας, υγειονομικοί έλεγχοι, κοινό κτηνιατρικό έγγραφο εισόδου (ΚΚΕΕ)

 

Υγειονομικός έλεγχος των ζώντων ζώων

Τα ζώντα ζώα μπορούν να εισάγονται στην ΕΕ μόνο εάν προέρχονται από τρίτη χώρα που περιλαμβάνεται σε θετικό κατάλογο επιλέξιμων χωρών για το σχετικό ζώο, συνοδεύονται από τα κατάλληλα πιστοποιητικά και έχουν διαδεχθεί υποχρεωτικούς ελέγχους στο συνοριακό σταθμό ελέγχου του αντίστοιχου κράτους μέλους.

 

Υγειονομικός έλεγχος των προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση

Οι εισαγωγές προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση πρέπει να συμμορφώνονται με τις ακόλουθες υγειονομικές απαιτήσεις που αφορούν, μεταξύ άλλων, τους υγειονομικούς όρους σχετικά με τη δημόσια υγεία και την προστασία των ζώων, την έγκριση υγείας των χωρών και τις εγκεκριμένες εγκαταστάσεις.

 

Υγειονομικός έλεγχος των προϊόντων ζωικής προέλευσης που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο

Οι ενωσιακές εισαγωγές ζωικών προϊόντων που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο πρέπει να συμμορφώνονται με τους γενικούς κανόνες για τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων. Αυτό γίνεται για να εξασφαλιστούν υψηλά επίπεδα υγείας και ασφάλειας σε όλη τη διάρκεια των αλυσίδων τροφίμων και ζωοτροφών και να αποφευχθεί η εξάπλωση ασθενειών που είναι επικίνδυνες για το ζωικό κεφάλαιο ή τον άνθρωπο.

 

Υγειονομικός έλεγχος των αλιευτικών προϊόντων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση

Οι εισαγωγές προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση πρέπει να συμμορφώνονται με τις γενικές υγειονομικές απαιτήσεις που αφορούν την υγειονομική έγκριση από εγκεκριμένη χώρα, εγκεκριμένη εγκατάσταση, πιστοποιητικά υγείας και υγειονομικό έλεγχο.

 

Υγειονομικός έλεγχος των αλιευτικών προϊόντων που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο

Οι εισαγωγές προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση πρέπει να συμμορφώνονται με τις γενικές υγειονομικές απαιτήσεις που σχετίζονται με την υγειονομική έγκριση από εγκεκριμένη χώρα, την εγκεκριμένη εγκατάσταση, τα πιστοποιητικά υγείας και τον υγειονομικό έλεγχο.

 

Έλεγχος της υγείας του σπέρματος, των ωαρίων και των εμβρύων

Οι εισαγωγές σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων ζώων στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχουν ως στόχο την εξασφάλιση της απουσίας συγκεκριμένων παθογόνων παραγόντων που θα μπορούσαν να μεταδοθούν από τα εν λόγω προϊόντα και την αποφυγή της μόλυνσης των γυναικών αποδεκτών και των απογόνων τους.

 

Υγεία των φυτών

Μέτρα προστασίας από την εισαγωγή στην Ένωση φυτών, επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα οργανισμών και κατά της εξάπλωσής τους

 

Φυτοϋγειονομικός έλεγχος

Οι ενωσιακές εισαγωγές φυτικών προϊόντων και κάθε είδους υλικού που μπορεί να προστατεύει τους επιβλαβείς για τα φυτά οργανισμούς (π.χ. προϊόντα από ξύλο, χώμα κ.λπ.) ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο προστατευτικών μέτρων. Πρόκειται για την πρόληψη της εισαγωγής και/ή της εξάπλωσης οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα που διέρχονται τα σύνορα της ΕΕ.

 

Ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών

Οι εισαγωγές τροφίμων και ζωοτροφών μη ζωικής προέλευσης επιτρέπονται μόνον εφόσον συμμορφώνονται με τους γενικούς όρους και τις ειδικές διατάξεις που αποσκοπούν στην πρόληψη των κινδύνων για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων.

 

Ιχνηλασιμότητα, συμμόρφωση και ευθύνη στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές

Τα τρόφιμα και οι ζωοτροφές δεν μπορούν να διατίθενται στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), εάν δεν είναι ασφαλή. Ο νόμος της ΕΕ για τα τρόφιμα δεν επιδιώκει μόνο υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης ζωής και της υγείας και των συμφερόντων των καταναλωτών, αλλά και την προστασία της υγείας και της καλής μεταχείρισης των ζώων, της υγείας των φυτών και του περιβάλλοντος.

 

Έλεγχος της υγείας των ζωοτροφών μη ζωικής προέλευσης

Οι ενωσιακές εισαγωγές ζωοτροφών μη ζωικής προέλευσης επιτρέπονται μόνον εφόσον προέρχονται από εγκαταστάσεις με εκπρόσωπο στην ΕΕ και συμμορφώνονται με τους γενικούς και ειδικούς κανόνες που αποσκοπούν στην πρόληψη του κινδύνου για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων και την προστασία του περιβάλλοντος.

 

Υγειονομικός έλεγχος των τροφίμων μη ζωικής προέλευσης

Οι εισαγωγές τροφίμων μη ζωικής προέλευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) πρέπει να συμμορφώνονται με τους γενικούς όρους και τις ειδικές διατάξεις για την πρόληψη του κινδύνου για τη δημόσια υγεία και την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών.

 

Υγειονομικός έλεγχος των αντικειμένων που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα

Κάθε υλικό και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή (άμεσα ή έμμεσα) με τρόφιμα πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της ΕΕ που έχουν σχεδιαστεί για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της ανθρώπινης υγείας και των συμφερόντων των καταναλωτών.

 

Έλεγχος της υγείας των γενετικώς τροποποιημένων (ΓΤ) τροφίμων και των νέων τροφίμων

Οι εισαγωγές στην ΕΕ γενετικώς τροποποιημένων (ΓΤ) τροφίμων και νέων τροφίμων πρέπει να συμμορφώνονται με ειδικές διαδικασίες έγκρισης, προκειμένου να διασφαλίζεται το υψηλότερο επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας.

 

Την υγεία και τον έλεγχο της επισήμανσης των προϊόντων καπνού

Όλα τα προϊόντα καπνού που εισάγονται στην ΕΕ πρέπει να συμμορφώνονται με το νέο νομικό πλαίσιο (που εφαρμόζεται από την 20 Μαΐου 2016) που διέπει την παραγωγή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας και των συμφερόντων των καταναλωτών.

 

Έλεγχος χημικών ουσιών σε τρόφιμα

Οι εισαγωγές τροφίμων και ζωοτροφών επιτρέπονται μόνον εφόσον δεν περιέχουν χημικά κατάλοιπα (π.χ. κτηνιατρικά φάρμακα, φυτοφάρμακα και προσμείξεις) σε επίπεδα που θα μπορούσαν να απειλήσουν την ανθρώπινη υγεία.

 

Έλεγχος καταλοίπων κτηνιατρικών φαρμάκων σε ζώα και ζωικά προϊόντα για ανθρώπινη κατανάλωση

Οι ενωσιακές εισαγωγές ζωικών προϊόντων για ανθρώπινη κατανάλωση επιτρέπονται μόνον εφόσον συμμορφώνονται με τη νομοθεσία της ΕΕ που περιορίζει την ποσότητα χημικών ουσιών και καταλοίπων που επιτρέπονται σε ζώντα ζώα και ζωικά προϊόντα.

 

Έλεγχος των προσμείξεων στα τρόφιμα

Οι εισαγωγές στην ΕΕ τροφίμων θα πρέπει να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία της ΕΕ που έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίζει ότι τα τρόφιμα που διατίθενται στην αγορά είναι ασφαλή για κατανάλωση και δεν περιέχει ρύπους σε επίπεδα που θα μπορούσαν να απειλήσουν την ανθρώπινη υγεία.

 

Έλεγχος των υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων σε φυτικά και ζωικά προϊόντα που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο

Οι εισαγωγές φυτικών και ζωικών προϊόντων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση και ενδέχεται να περιέχουν υπολείμματα φυτοφαρμάκων επιτρέπονται μόνον όταν συμμορφώνονται με τη νομοθεσία της ΕΕ που έχει σχεδιαστεί για τον έλεγχο της παρουσίας χημικών ουσιών και καταλοίπων σε ζώντα ζώα, ζωικά προϊόντα και προϊόντα φυτικής προέλευσης.

 

Προδιαγραφές εμπορίας (ποιότητας) για τα προϊόντα γεωργίας και αλιείας

Ορισμένα γεωργικά και αλιευτικά προϊόντα που διατίθενται στον καταναλωτή νωπά, πρέπει να συμμορφώνονται με τα κοινά πρότυπα εμπορίας και ποιότητας που αφορούν διάφορες πτυχές (νωπότητα, μέγεθος, ποιότητα, παρουσίαση, ανοχές, σήμανση κ.λπ.) και μπορούν να παρακολουθούνται μέσω επιθεωρήσεων εγγράφων ή/και φυσικών ελέγχων.

 

Προδιαγραφές εμπορίας για τα αυγά προς επώαση και τους νεοσσούς πουλερικών ορνιθώνος

Τα αυγά προς επώαση και οι νεοσσοί που εισάγονται στην ΕΕ πρέπει να έχουν σαφείς ενδείξεις όσον αφορά τον σκοπό και τη χώρα καταγωγής τους. Επιτρέπεται η από κοινού συσκευασία μόνο των ειδών του ίδιου είδους, της ίδιας κατηγορίας και του είδους πουλερικών.

 

Πρότυπα εμπορίας για τα αυτά

Τα εισαγόμενα αυγά ορνίθων, κατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο ή για χρήση στις βιομηχανίες τροφίμων, δεν μπορούν να διατίθενται στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) εκτός εάν συμμορφώνονται με τους κανόνες της ΕΕ για την ταξινόμηση, τη σήμανση και την επισήμανση/συσκευασία.

 

Προδιαγραφές εμπορίας ορισμένων αλιευτικών προϊόντων

Ορισμένα αλιευτικά προϊόντα μπορούν να εισάγονται και να διατίθενται στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) μόνον εφόσον πληρούν τους κανόνες της ΕΕ για την ταξινόμηση κατά τη νωπότητα, το μέγεθος ή το βάρος, τη συσκευασία, την παρουσίαση και την επισήμανση.

 

Προδιαγραφές εμπορίας για τα νωπά οπωροκηπευτικά

Τα οπωροκηπευτικά που προορίζονται να πωληθούν νωπά στον καταναλωτή στην ΕΕ μπορούν να διατίθενται στην αγορά μόνον εφόσον είναι υγιή, ανόθευτα και ποιότητας σύμφωνης με τα συναλλακτικά ήθη και εφόσον η χώρα προέλευσης αναφέρεται σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΕ. Προβλέπονται ειδικές διατάξεις για τις εισαγωγές των εν λόγω προϊόντων από την Ινδία, την Κένυα, το Μαρόκο, τη Σενεγάλη, την Τουρκία και τη Νότια Αφρική.

 

Προδιαγραφές εμπορίας για τα νωπά οπωροκηπευτικά από την Ινδία

 

Προδιαγραφές εμπορίας για τα νωπά οπωροκηπευτικά από την Κένυα

 

Προδιαγραφές εμπορίας για τα νωπά οπωροκηπευτικά από το Μαρόκο

 

Προδιαγραφές εμπορίας για τα νωπά οπωροκηπευτικά από τη Σενεγάλη

 

Προδιαγραφές εμπορίας για τα νωπά οπωροκηπευτικά από την Τουρκία

 

Προδιαγραφές εμπορίας για τα νωπά οπωροκηπευτικά από τη Νότια Αφρική

 

Προδιαγραφές εμπορίας για τις νωπές μπανάνες

Οι εισαγόμενες μπανάνες πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανόνες της ΕΕ σε τομείς όπως η ποιότητα, το μέγεθος, η παρουσίαση κ.λπ. πριν διατεθούν στην αγορά.

 

Κανόνες εμπορίας για την κάνναβη

(απαιτείται μόνο για τους σπόρους κάνναβης) οι εισαγόμενοι σπόροι κάνναβης πρέπει να υποβάλλονται σε ελέγχους σε τομείς όπως ο σκοπός και η περιεκτικότητα σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC).

 

Προδιαγραφές εμπορίας λυκίσκου

Ο λυκίσκος και τα προϊόντα λυκίσκου μπορούν να εισάγονται στην ΕΕ μόνον εφόσον αποδεικνύουν ότι τα ποιοτικά τους πρότυπα είναι τουλάχιστον ισοδύναμα με τις ελάχιστες απαιτήσεις εμπορίας που καθορίζει η ΕΕ.

 

Προδιαγραφές εμπορίας για το φυσικό μεταλλικό νερό

Η χρήση των περιγραφών και των ορισμών του φυσικού μεταλλικού νερού είναι υποχρεωτική για την εξαγωγή εμφιαλωμένου νερού στην αγορά της ΕΕ, καθώς και για την τήρηση τυποποιημένων κριτηρίων ποιότητας.

 

ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ για το ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

Η χρήση των περιγραφών και των ορισμών των ελαιολάδων και των πυρηνελαίων είναι υποχρεωτική για την εξαγωγή ελαιολάδου στην αγορά της ΕΕ, καθώς και για την τήρηση των τυπικών κριτηρίων ποιότητας.

 

Πρότυπα εμπορίας για το κρέας πουλερικών

Το εισαγόμενο κρέας πουλερικών πρέπει να συμμορφώνεται με τους κανόνες της ΕΕ σε τομείς όπως η συντήρηση, τα κριτήρια κατάταξης, η επισήμανση και η περιεκτικότητα σε νερό πριν από τη διάθεσή του στην αγορά.

 

Προδιαγραφές εμπορίας για τις κονσέρβες σαρδελών

Οι εισαγόμενες κονσέρβες σαρδέλας πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανόνες της ΕΕ σε τομείς όπως ο τύπος του είδους, η παρουσίαση, η κάλυψη των μέσων ενημέρωσης, η αποστείρωση, κ.λπ. πριν διατεθούν στην αγορά της ΕΕ.

 

Απαιτήσεις εμπορίας για σπόρους προς σπορά και φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό

Οι σπόροι και το πολλαπλασιαστικό υλικό φυτών που εισέρχονται στην αγορά της ΕΕ πρέπει να συμμορφώνονται με την ειδική νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με τις απαιτήσεις εμπορίας. Σκοπός τους είναι να διασφαλίσουν ότι τα προϊόντα πληρούν τα κριτήρια για την υγεία και την ποιότητα, καθώς και την προστασία της βιοποικιλότητας.

 

Πρότυπα εμπορίας για κονσέρβες τόνου και παλαμίδας

Οι κονσέρβες τόνου και παλαμίδας που εισάγονται στην ΕΕ πρέπει να ακολουθούν τα πρότυπα εμπορίας που ισχύουν για τη χρήση των ειδών των ιχθύων, την ομοιογένεια, την περιγραφή του εμπορίου κ.λπ., πριν διατεθούν στην αγορά της ΕΕ.

 

Πιστοποιητικό και έκθεση ανάλυσης για το κρασί, το χυμό και τα γλεύκη σταφυλιών

Για την εισαγωγή του οίνου, του γλεύκους σταφυλιών και του χυμού σταφυλιών απαιτείται το έγγραφο V I 1, το οποίο είναι πιστοποιητικό της έκθεσης ανάλυσης από επίσημο εργαστήριο αναγνωρισμένο από την τρίτη χώρα.

 

Προϊόντα βιολογικής παραγωγής

Περιγραφή του καθεστώτος βιολογικής παραγωγής που αποσκοπεί στην προώθηση ποιοτικών προϊόντων και την ενσωμάτωση της διατήρησης του περιβάλλοντος στη γεωργία.

 
Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις

  1. Όταν η τιμή αναφέρεται στο βάρος, είναι το μεικτό ή το καθαρό βάρος της;
  2. Πώς μπορώ να βρω τον εισαγωγικό δασμό που ισχύει για το προϊόν μου;
  3. Εάν θέλω να πουλάσω το προϊόν μου σε διάφορες χώρες της ΕΕ, υπάρχουν εισαγωγικοί δασμοί για την πληρωμή κάθε φορά που το προϊόν μου εισέρχεται σε άλλη χώρα;
  4. Μπορώ να λάβω κατάλογο προϊόντων που χρεώνονται με συντελεστή κατά την εισαγωγή 0%
  5. Οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης εφαρμόζονται σε επίπεδο ΕΕ ή σε εθνικό επίπεδο;
  6. Πώς επιβαρύνεται ο ΦΠΑ στην ΕΕ;
  7. Τα τρόφιμα που εξάγονται στην ΕΕ πρέπει να προέρχονται από εγκεκριμένη από την ΕΕ εγκατάσταση;
  8. Πώς μπορώ να λάβω έγκριση για την εξαγωγή ιχθύων στην ΕΕ;
  9. Για ποιους τομείς υπηρεσιών μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με τον εμπορικό βοηθό μου για τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις;
  10. Για ποιες χώρες μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με τον εμπορικό βοηθό μου για τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις;