Υγεία και προστασία των καταναλωτών για τα ζωικά και φυτικά προϊόντα

Η σελίδα αυτή χρησιμεύει ως έγγραφο αναφοράς μόνο για τις απαιτήσεις προϊόντων σε επίπεδο ΕΕ. Ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετες απαιτήσεις ανάλογα με τη χώρα προορισμού της ΕΕ. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα «Ο εμπορικός μου βοηθός».

Σημειωτέον ότι στη σελίδα αυτή παρέχεται γενική περιγραφή κάθε τίτλου σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ. Ωστόσο, οι λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά.

Υγεία ζώων

Υποχρεωτικοί όροι για την εισαγωγή ζώων και προϊόντων ζωικής προέλευσης στην ΕΕ (υγειονομική έγκριση χώρας, εγκεκριμένη εγκατάσταση, υγειονομικά πιστοποιητικά, υγειονομικοί έλεγχοι, κοινό κτηνιατρικό έγγραφο εισόδου (ΚΚΕΕ)

 

Υγειονομικός έλεγχος ζώντων ζώων

Τα ζώντα ζώα μπορούν να εισάγονται στην ΕΕ μόνον εάν προέρχονται από τρίτη χώρα που περιλαμβάνεται σε θετικό κατάλογο επιλέξιμων χωρών για το σχετικό ζώο, συνοδεύονται από τα κατάλληλα πιστοποιητικά και έχουν επιτύχει τους υποχρεωτικούς ελέγχους στον αρμόδιο συνοριακό σταθμό ελέγχου (ΣΣΕ) του οικείου κράτους μέλους.

 

Υγειονομικός έλεγχος των προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο

Οι εισαγωγές προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο πρέπει να συμμορφώνονται με τις ακόλουθες υγειονομικές απαιτήσεις που αφορούν, μεταξύ άλλων, τους υγειονομικούς όρους που σχετίζονται με το κοινό και την προστασία των ζώων, την υγειονομική έγκριση της χώρας και τις εγκεκριμένες εγκαταστάσεις.

 

Υγειονομικός έλεγχος προϊόντων ζωικής προέλευσης που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο

Οι εισαγωγές στην ΕΕ ζωικών προϊόντων που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο πρέπει να συμμορφώνονται με τους γενικούς κανόνες για τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων. Αυτό γίνεται για να διασφαλιστούν υψηλά επίπεδα υγείας και ασφάλειας σε ολόκληρη την αλυσίδα τροφίμων και ζωοτροφών και να αποφευχθεί η εξάπλωση επικίνδυνων νόσων για το ζωικό κεφάλαιο ή τον άνθρωπο.

 

Υγειονομικός έλεγχος των αλιευτικών προϊόντων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση

Οι εισαγωγές προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας για ανθρώπινη κατανάλωση πρέπει να συμμορφώνονται με τις γενικές υγειονομικές απαιτήσεις που αφορούν την υγειονομική έγκριση από εγκεκριμένη χώρα, εγκεκριμένη εγκατάσταση, υγειονομικά πιστοποιητικά και υγειονομικό έλεγχο.

 

Υγειονομικός έλεγχος αλιευτικών προϊόντων που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο

Οι εισαγωγές προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο πρέπει να συμμορφώνονται με τις γενικές υγειονομικές απαιτήσεις που αφορούν την υγειονομική έγκριση από εγκεκριμένη χώρα, εγκεκριμένη εγκατάσταση, υγειονομικά πιστοποιητικά και υγειονομικό έλεγχο.

 

Υγειονομικός έλεγχος σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων

Οι εισαγωγές σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων ζώων στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αποσκοπούν στην εξασφάλιση της απουσίας συγκεκριμένων παθογόνων παραγόντων που θα μπορούσαν να μεταδοθούν από τα εν λόγω προϊόντα και στην αποφυγή της μόλυνσης των θηλυκών ληπτών και των απογόνων τους.

 

Υγεία των φυτών

Μέτρα προστασίας κατά της εισαγωγής στην ΕΕ φυτών, οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους

 

Φυτοϋγειονομικός έλεγχος

Οι εισαγωγές φυτικών προϊόντων στην ΕΕ και κάθε υλικού που μπορεί να φιλοξενήσει επιβλαβείς για τα φυτά οργανισμούς (π.χ. προϊόντα ξύλου, έδαφος κ.λπ.) μπορεί να υπόκεινται σε προστατευτικά μέτρα. Αυτό αποσκοπεί στην πρόληψη της εισαγωγής και/ή της εξάπλωσης επιβλαβών οργανισμών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα που υπερβαίνουν τα σύνορα της ΕΕ.

 

Ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών

Οι εισαγωγές τροφίμων και ζωοτροφών μη ζωικής προέλευσης επιτρέπονται μόνον εφόσον συμμορφώνονται με τους γενικούς όρους και τις ειδικές διατάξεις που αποσκοπούν στην πρόληψη κινδύνων για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων.

 

Ιχνηλασιμότητα, συμμόρφωση και ευθύνη στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές

Τα τρόφιμα και οι ζωοτροφές δεν μπορούν να διατεθούν στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) εάν δεν είναι ασφαλή. Η νομοθεσία της ΕΕ για τα τρόφιμα επιδιώκει όχι μόνο ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης ζωής και υγείας και των συμφερόντων των καταναλωτών, αλλά και την προστασία της υγείας και της καλής μεταχείρισης των ζώων, της υγείας των φυτών και του περιβάλλοντος.

 

Υγειονομικός έλεγχος ζωοτροφών μη ζωικής προέλευσης

Οι εισαγωγές ζωοτροφών μη ζωικής προέλευσης στην ΕΕ επιτρέπονται μόνον εάν προέρχονται από εγκαταστάσεις που διαθέτουν αντιπρόσωπο στην ΕΕ και συμμορφώνονται με γενικούς και ειδικούς κανόνες που αποσκοπούν στην πρόληψη των κινδύνων για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων και στην προστασία του περιβάλλοντος.

 

Υγειονομικός έλεγχος τροφίμων μη ζωικής προέλευσης

Οι εισαγωγές τροφίμων μη ζωικής προέλευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) πρέπει να συμμορφώνονται με τους γενικούς όρους και τις ειδικές διατάξεις που αποσκοπούν στην πρόληψη των κινδύνων για τη δημόσια υγεία και στην προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών.

 

Υγειονομικός έλεγχος αντικειμένων που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα

Τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν (άμεσα ή έμμεσα) σε επαφή με τρόφιμα πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της ΕΕ που αποσκοπούν στην εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της ανθρώπινης υγείας και των συμφερόντων των καταναλωτών.

 

Υγειονομικός έλεγχος γενετικώς τροποποιημένων (ΓΤ) τροφίμων και νέων τροφίμων

Οι εισαγωγές στην ΕΕ γενετικώς τροποποιημένων (ΓΤ) τροφίμων και νέων τροφίμων πρέπει να συμμορφώνονται με ειδικές διαδικασίες έγκρισης, προκειμένου να διασφαλίζεται το υψηλότερο δυνατό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας.

 

Υγειονομικός έλεγχος και έλεγχος επισήμανσης των προϊόντων καπνού

Όλα τα προϊόντα καπνού που εισάγονται στην ΕΕ πρέπει να συμμορφώνονται με το νέο νομικό πλαίσιο (που εφαρμόζεται από την 20 Μαΐου 2016) που διέπει την παραγωγή, την παρουσίαση και την πώληση των προϊόντων καπνού, προκειμένου να προστατεύονται η δημόσια υγεία και τα συμφέροντα των καταναλωτών.

 

Έλεγχος χημικών ουσιών στα τρόφιμα

Οι εισαγωγές τροφίμων και ζωοτροφών επιτρέπονται μόνο εάν δεν περιέχουν χημικά κατάλοιπα (π.χ. κτηνιατρικά φάρμακα, φυτοφάρμακα και προσμείξεις) σε επίπεδα που θα μπορούσαν να απειλήσουν την ανθρώπινη υγεία.

 

Έλεγχος καταλοίπων κτηνιατρικών φαρμάκων σε ζώα και ζωικά προϊόντα για κατανάλωση από τον άνθρωπο

Οι εισαγωγές στην ΕΕ ζωικών προϊόντων για κατανάλωση από τον άνθρωπο επιτρέπονται μόνο εάν συμμορφώνονται με τη νομοθεσία της ΕΕ που περιορίζει την επιτρεπόμενη ποσότητα χημικών ουσιών και καταλοίπων σε ζώντα ζώα και ζωικά προϊόντα.

 

Έλεγχος των προσμείξεων στα τρόφιμα

Οι εισαγωγές τροφίμων στην ΕΕ θα πρέπει να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία της ΕΕ που αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι τα τρόφιμα που διατίθενται στην αγορά είναι ασφαλή για κατανάλωση και δεν περιέχουν προσμείξεις σε επίπεδα που θα μπορούσαν να απειλήσουν την ανθρώπινη υγεία.

 

Έλεγχος των υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων σε φυτικά και ζωικά προϊόντα που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο

Οι εισαγωγές φυτικών και ζωικών προϊόντων που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και ενδέχεται να έχουν κατάλοιπα φυτοφαρμάκων επιτρέπονται μόνο όταν συμμορφώνονται με τη νομοθεσία της ΕΕ που αποσκοπεί στον έλεγχο της παρουσίας χημικών ουσιών και καταλοίπων σε ζώντα ζώα, ζωικά προϊόντα και προϊόντα φυτικής προέλευσης.

 

Πρότυπα εμπορίας (ποιότητας) για τα γεωργικά και αλιευτικά προϊόντα

Ορισμένα γεωργικά και αλιευτικά προϊόντα που διατίθενται νωπά στον καταναλωτή πρέπει να πληρούν κοινές προδιαγραφές εμπορίας και ποιότητας, οι οποίες αφορούν διάφορες πτυχές (φρεσκάδα, μέγεθος, ποιότητα, παρουσίαση, ανοχές, σήμανση κ.λπ.) και μπορούν να ελέγχονται μέσω τεκμηριωμένων ή/και φυσικών ελέγχων.

 

Προδιαγραφές εμπορίας για τα αυγά προς επώαση και τους νεοσσούς πουλερικών ορνιθώνος

Τα αυγά προς επώαση και οι νεοσσοί που εισάγονται στην ΕΕ πρέπει να φέρουν σαφείς ενδείξεις σχετικά με τον σκοπό και τη χώρα καταγωγής τους. Μόνο εκείνα που ανήκουν στο ίδιο είδος, κατηγορία και τύπο πουλερικών επιτρέπεται να συσκευάζονται μαζί.

 

Πρότυπα εμπορίας για τα αυτά

Τα εισαγόμενα αυγά ορνίθων, κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση ή για χρήση στις βιομηχανίες τροφίμων, μπορούν να διατίθενται στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) μόνον εάν συμμορφώνονται με τους κανόνες της ΕΕ για την ταξινόμηση, τη σήμανση και την επισήμανση/συσκευασία.

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ για ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪ@@

Ορισμένα αλιευτικά προϊόντα μπορούν να εισάγονται από τρίτες χώρες και να διατίθενται στο εμπόριο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) μόνον εφόσον πληρούν τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με την ταξινόμηση κατά κατηγορία φρεσκάδας, μεγέθους ή βάρους, συσκευασία, παρουσίαση και επισήμανση.

 

Προδιαγραφές εμπορίας για τα νωπά οπωροκηπευτικά

Τα φρούτα και λαχανικά που προορίζονται να πωληθούν νωπά στον καταναλωτή στην ΕΕ μπορούν να διατίθενται στην αγορά μόνον εφόσον είναι υγιούς, ανόθευτης και σύμφωνης με τα συναλλακτικά ήθη ποιότητας και εάν η χώρα προέλευσης αναφέρεται σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΕ. Προβλέπονται ειδικές διατάξεις για τις εισαγωγές των εν λόγω προϊόντων από την Ινδία, την Κένυα, το Μαρόκο, τη Σενεγάλη, το Türkiye και τη Νότια Αφρική.

 

Προδιαγραφές εμπορίας για τα νωπά οπωροκηπευτικά από την Ινδία

 

Προδιαγραφές εμπορίας για τα νωπά οπωροκηπευτικά από την Κένυα

 

Προδιαγραφές εμπορίας για τα νωπά οπωροκηπευτικά από το Μαρόκο

 

Προδιαγραφές εμπορίας για τα νωπά οπωροκηπευτικά από τη Σενεγάλη

 

Προδιαγραφές εμπορίας για νωπά οπωροκηπευτικά από Türkiye

 

Προδιαγραφές εμπορίας για τα νωπά οπωροκηπευτικά από τη Νότια Αφρική

 

Προδιαγραφές εμπορίας για τις νωπές μπανάνες

Οι εισαγόμενες μπανάνες πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανόνες της ΕΕ σε τομείς όπως η ποιότητα, η ταξινόμηση κατά μέγεθος, η παρουσίαση κ.λπ. πριν από τη διάθεσή τους στην αγορά.

 

Προδιαγραφές εμπορίας για την κάνναβη

(Απαιτείται μόνο για σπόρους κάνναβης) Οι εισαγόμενοι σπόροι κάνναβης πρέπει να υποβάλλονται σε ελέγχους σε περιοχές όπως ο σκοπός και η περιεκτικότητα σε τρετραϋδροκανναβινόλη (THC).

 

Προδιαγραφές εμπορίας για τον λυκίσκο

Λυκίσκος και προϊόντα λυκίσκου μπορούν να εισάγονται στην ΕΕ μόνον εάν αποδείξουν ότι τα ποιοτικά τους πρότυπα είναι τουλάχιστον ισοδύναμα με τις ελάχιστες απαιτήσεις εμπορίας που έχει θεσπίσει η ΕΕ.

 

Προδιαγραφές εμπορίας για το φυσικό μεταλλικό νερό

Η χρήση περιγραφών και ορισμών του φυσικού μεταλλικού νερού είναι υποχρεωτική για την εξαγωγή εμφιαλωμένου νερού στην αγορά της ΕΕ, καθώς και για την τήρηση τυποποιημένων ποιοτικών κριτηρίων.

 

Προδιαγραφές εμπορίας για το ελαιόλαδο

Η χρήση περιγραφών και ορισμών για τα ελαιόλαδα και τα πυρηνέλαια είναι υποχρεωτική για την εξαγωγή ελαιολάδου στην αγορά της ΕΕ, καθώς και για την τήρηση τυποποιημένων κριτηρίων ποιότητας.

 

Πρότυπα εμπορίας για το κρέας πουλερικών

Το εισαγόμενο κρέας πουλερικών πρέπει να συμμορφώνεται με τους κανόνες της ΕΕ σε τομείς όπως η συντήρηση, τα κριτήρια ταξινόμησης, η επισήμανση και η περιεκτικότητα σε νερό πριν από τη διάθεσή του στην αγορά.

 

Προδιαγραφές εμπορίας για κονσέρβες σαρδέλας

Οι εισαγόμενες κονσέρβες σαρδέλας πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανόνες της ΕΕ σε τομείς όπως ο τύπος των ειδών, η παρουσίαση, η κάλυψη των μέσων, η αποστείρωση κ.λπ. πριν από τη διάθεσή τους στην αγορά της ΕΕ.

 

Απαιτήσεις εμπορίας για τους σπόρους προς σπορά και το φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό

Οι σπόροι και το φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό που εισέρχονται στην αγορά της ΕΕ πρέπει να συμμορφώνονται με την ειδική νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με τις απαιτήσεις εμπορίας. Σκοπός τους είναι να διασφαλίσουν ότι τα προϊόντα πληρούν τα κριτήρια για την υγεία και την ποιότητα, καθώς και για την προστασία της βιοποικιλότητας.

 

Προδιαγραφές εμπορίας για κονσέρβες τόνου και παλαμίδας

Οι κονσέρβες τόνου και παλαμίδας που εισάγονται στην ΕΕ πρέπει να τηρούν τα πρότυπα εμπορίας όσον αφορά τη χρήση ειδών ιχθύων, την ομοιογένεια, την κάλυψη του μέσου, την εμπορική περιγραφή κ.λπ. πριν από τη διάθεσή τους στην αγορά της ΕΕ.

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ και ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΙΝΟΥ, ΧΥΜΟΥ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ και γλευκους ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ

Για τον εκτελωνισμό κατά την εισαγωγή οίνου, γλεύκους σταφυλιών και χυμού σταφυλιών απαιτείται έγγραφο V I 1, το οποίο αποτελεί πιστοποιητικό του αναλυτικού πρακτικού που συντάσσεται από επίσημο εργαστήριο αναγνωρισμένο από την τρίτη χώρα.

 

Προϊόντα βιολογικής παραγωγής

Περιγραφή του συστήματος βιολογικής παραγωγής που αποσκοπεί στην προώθηση προϊόντων ποιότητας και στην ενσωμάτωση της διατήρησης του περιβάλλοντος στη γεωργία.

 
Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις