Εμπορεύματα που παράγονται με κανόνες διατήρησης

Η σελίδα αυτή χρησιμεύει ως έγγραφο αναφοράς μόνο για τις απαιτήσεις για προϊόντα σε επίπεδο ΕΕ. Ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετες απαιτήσεις ανάλογα με τη χώρα προορισμού της ΕΕ. Παρακαλείστε να ανατρέξετε στον βοηθό μου για θέματα εμπορίου (My Trade Assistant) για πλήρη στοιχεία.

Έχετε υπόψη ότι στη σελίδα αυτή η γενική περιγραφή κάθε τομέα παρέχεται σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ. Ωστόσο, τα στοιχεία είναι διαθέσιμα μόνο στην αγγλική γλώσσα.

Περιορισμοί στις εισαγωγές των ουσιών που καταστρέφουν το όζον (ODS) και των φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου

Προϊόντα που καταστρέφουν το όζον

Με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος, οι εισαγωγές προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχουν ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος (ODS) στην Ευρωπαϊκή Ένωση απαγορεύονται. Η απαγόρευση αυτή ισχύει για τις εισαγωγές από οποιαδήποτε χώρα, ανεξάρτητα από το αν είναι συμβαλλόμενο μέρος στο πρωτόκολλο του Μόντρεαλ του 1987 για τις ΟΚΟ.

Ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος

Για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, οι εισαγωγές ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος (ΟΚΟ) επιτρέπονται μόνο για την είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), εφόσον πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις.

Απαγόρευση προϊόντων που περιέχουν φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου

Η διάθεση στην αγορά ορισμένων προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου απαγορεύεται προκειμένου να μειωθούν οι εκπομπές φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου που καλύπτονται από το πρωτόκολλο του Κιότο.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ για τα ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΡΙΣΗΣ και ΒΕΡΝΙΚΙΑ

Τα χρώματα και τα βερνίκια πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις εμπορίας που έχουν σχεδιαστεί για την πρόληψη των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων των εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων (ΠΟΕ).

Εμπορία προϊόντων που περιέχουν φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου

Η εμπορία προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου υπόκειται σε διατάξεις που αφορούν, μεταξύ άλλων, τις απαγορεύσεις της αγοράς, τις απαιτήσεις επισήμανσης, την υποβολή πληροφοριών και τις υποχρεώσεις καταχώρισης.

 

Προστασία ειδών που απειλούνται με εξαφάνιση (εξάλειψη της πανίδας και της χλωρίδας)

CITES — Προστασία των ειδών που απειλούνται με εξαφάνιση

Οι εισαγωγές ειδών που καλύπτονται από τη σύμβαση για το διεθνές εμπόριο των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση (CITES) υπόκεινται σε σύστημα διπλού ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων εξαγωγών και εισαγωγών τόσο στη χώρα καταγωγής όσο και στα καθορισμένα σημεία εισόδου της ΕΕ.

Στατιστική παρακολούθηση του εμπορίου μεγαλόφθαλμου τόνου και ξιφία

Οι εισαγωγές τόνου και ξιφία επιτρέπονται μόνον εάν το σχετικό φορτίο συνοδεύεται από το έγγραφο εισαγωγής. Στόχος του μέτρου είναι η διατήρηση των θιγόμενων ειδών.

Σύστημα τεκμηρίωσης αλιευμάτων για τον τόνο

Οι εισαγωγές τόνου υπάγονται σε σύστημα τεκμηρίωσης αλιευμάτων που αποσκοπεί στον εντοπισμό της προέλευσης όλων των ειδών τόνου, προκειμένου να ρυθμιστούν τα αποθέματα του είδους αυτού, να βελτιωθεί η ποιότητα και η αξιοπιστία των στατιστικών στοιχείων και να προληφθεί, να αποτραπεί και να εξαλειφθεί η παράνομη αλιεία.

Σύστημα τεκμηρίωσης των αλιευμάτων του Dissostichus spp.

Οι εισαγωγές του Dissostichus spp. (κοινώς γνωστά ως μπακαλιάρος) πρέπει να συνοδεύονται από έγγραφο αλιευμάτων, ώστε να εφαρμόζονται τα μέτρα παρακολούθησης της CCAMLR (Σύμβαση για τη διατήρηση της θαλάσσιας χλωρίδας και πανίδας της Ανταρκτικής)

Απαιτήσεις εισαγωγής για τα προϊόντα φώκιας

Απαγορεύονται οι εισαγωγές για εμπορικούς σκοπούς δερμάτων γούνας από νεογέννητες γροιλανδικές φώκιες (λευκότριχες) και νεογέννητες λοφιοφόρους φώκιες, καθώς και ειδών που κατασκευάζονται από αυτά. Οι εισαγωγές ορισμένων συγκεκριμένων προϊόντων αυτού του είδους μπορούν να επιτρέπονται εφόσον συμμορφώνονται με ορισμένες απαιτήσεις.

Καταπολέμηση της παράνομης αλιείας

Οι εισαγωγές ορισμένων αλιευτικών προϊόντων ελέγχονται με σκοπό την πρόληψη, την αποτροπή και την εξάλειψη της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας (ΠΛΑ).

Έλεγχος της παράνομης ξυλείας και των προϊόντων ξυλείας

Απαγορεύονται οι εισαγωγές παράνομα υλοτομημένης ξυλείας και παράγωγων προϊόντων τους.

Σύστημα αδειών FLEGT για τις εισαγωγές ξυλείας

Οι εισαγωγές προϊόντων ξυλείας που εξάγονται από χώρες που εφαρμόζουν το εν λόγω εθελοντικό σύστημα απαγορεύονται, εκτός εάν η αποστολή καλύπτεται από άδεια FLEGT.

 

Έλεγχος της παραγωγής και των μεταπαραγωγικών διαδικασιών με τη χρήση επικίνδυνων ουσιών

Απαιτήσεις εμπορίας για ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές

Λόγω της ποσότητας των επικίνδυνων ουσιών που περιέχουν και για να προστατευθεί το περιβάλλον, απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά ορισμένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών.

Απαιτήσεις εμπορικής προώθησης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Η χρήση ορισμένων επικίνδυνων ουσιών περιορίζεται στον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (ΗΗΕ) που διατίθεται στην αγορά της ΕΕ. Οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς αυτών των προϊόντων είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση των αποβλήτων, ιδίως για την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης και άλλων μορφών ανάκτησης των εν λόγω αποβλήτων.

Ραδιενεργά προϊόντα

Οι εισαγωγές ραδιενεργών προϊόντων υπόκεινται σε αυστηρούς περιορισμούς για τη διατήρηση του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας από ραδιενεργό κίνδυνο.

 
Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις