Εμπορεύματα που παράγονται με κανόνες διατήρησης

Η σελίδα αυτή χρησιμεύει ως έγγραφο αναφοράς μόνο για τις απαιτήσεις προϊόντων σε επίπεδο ΕΕ. Ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετες απαιτήσεις ανάλογα με τη χώρα προορισμού της ΕΕ. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα «Ο εμπορικός μου βοηθός».

Σημειωτέον ότι στη σελίδα αυτή παρέχεται γενική περιγραφή κάθε τίτλου σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ. Ωστόσο, οι λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά.

Περιορισμοί στις εισαγωγές ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος (ΟΚΟ) και φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου

Προϊόντα που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος

Με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος, απαγορεύονται οι εισαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχουν ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος (ΟΚΟ). Η απαγόρευση αυτή ισχύει για τις εισαγωγές από οποιαδήποτε χώρα, είτε είναι συμβαλλόμενο μέρος του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ του 1987 για τις ΟΚΟ είτε όχι.

Ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος

Για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, οι εισαγωγές ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος (ΟΚΟ) επιτρέπεται να εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) μόνον εφόσον πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις.

Απαγόρευση προϊόντων που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου

Η διάθεση στην αγορά ορισμένων προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχουν φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου απαγορεύεται προκειμένου να μειωθούν οι εκπομπές φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου που καλύπτονται από το πρωτόκολλο του Κιότο.

Απαιτήσεις εμπορίας για χρώματα και βερνίκια

Τα χρώματα και βερνίκια πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις εμπορίας που έχουν σχεδιαστεί για την πρόληψη των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων των εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων (ΠΟΕ).

Εμπορία προϊόντων που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου

Η εμπορία προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχουν φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου υπόκειται σε διατάξεις που αφορούν, μεταξύ άλλων, τις απαγορεύσεις της αγοράς, τις απαιτήσεις επισήμανσης, την υποβολή πληροφοριών και τις υποχρεώσεις καταχώρισης.

 

Προστασία απειλούμενων ειδών (πανίδα και χλωρίδα)

CITES — Προστασία ειδών που απειλούνται με εξαφάνιση

Οι εισαγωγές ειδών που καλύπτονται από τη σύμβαση για το διεθνές εμπόριο των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση (CITES) υπόκεινται σε σύστημα διπλού ελέγχου που περιλαμβάνει ελέγχους εξαγωγών και εισαγωγών τόσο στη χώρα καταγωγής όσο και στα καθορισμένα σημεία εισόδου της ΕΕ

Στατιστική παρακολούθηση του εμπορίου μεγαλόφθαλμου τόνου και ξιφία

Οι εισαγωγές τόνου και ξιφία επιτρέπονται μόνον εάν το σχετικό φορτίο συνοδεύεται από το στατιστικό έγγραφο εισαγωγής. Σκοπός του μέτρου είναι η διατήρηση των πληττόμενων ειδών.

Σύστημα τεκμηρίωσης αλιευμάτων ερυθρού τόνου

Οι εισαγωγές ερυθρού τόνου υπόκεινται σε σύστημα τεκμηρίωσης αλιευμάτων που αποσκοπεί στον εντοπισμό της προέλευσης του συνόλου του τόνου, με σκοπό τη ρύθμιση των αποθεμάτων του είδους αυτού, τη βελτίωση της ποιότητας και της αξιοπιστίας των στατιστικών στοιχείων και την πρόληψη, αποτροπή και εξάλειψη της παράνομης αλιείας.

Σύστημα τεκμηρίωσης αλιευμάτων για τον Dissostichus spp

Οι εισαγωγές του είδους Dissostichus spp (κοινώς γνωστός ως μπακαλιάρος της Ανταρκτικής) πρέπει να συνοδεύονται από έγγραφο αλιευμάτων για την εφαρμογή των μέτρων ελέγχου της CCAMLR (Σύμβαση για τη διατήρηση της θαλάσσιας χλωρίδας και πανίδας της Ανταρκτικής)

Απαιτήσεις εισαγωγής προϊόντων φώκιας

Απαγορεύονται οι εισαγωγές για εμπορικούς σκοπούς γουνοδερμάτων νεογνών λευκοφώκιας και νεογνών γουνοφόρων φώκιας, καθώς και τεχνουργημάτων από αυτές. Οι εισαγωγές ορισμένων συγκεκριμένων προϊόντων αυτού του είδους μπορούν να επιτρέπονται εφόσον πληρούν ορισμένες απαιτήσεις.

Έλεγχος της παράνομης αλιείας

Οι εισαγωγές ορισμένων αλιευτικών προϊόντων ελέγχονται με σκοπό την πρόληψη, την αποτροπή και την εξάλειψη της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας (ΠΛΑ)

Έλεγχος παράνομης ξυλείας και προϊόντων ξυλείας

Απαγορεύονται οι εισαγωγές παράνομα υλοτομημένης ξυλείας και των προϊόντων της.

Σύστημα αδειών FLEGT για τις εισαγωγές ξυλείας

Απαγορεύονται οι εισαγωγές προϊόντων ξυλείας που εξάγονται από χώρες που εφαρμόζουν αυτό το εθελοντικό σύστημα, εκτός εάν η αποστολή καλύπτεται από άδεια FLEGT

 

Έλεγχος των διεργασιών παραγωγής και μεταπαραγωγής με χρήση επικίνδυνων ουσιών

Απαιτήσεις εμπορίας για ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές

Λόγω της ποσότητας των επικίνδυνων ουσιών που περιέχουν και προκειμένου να προστατευθεί το περιβάλλον, απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά ορισμένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών.

Απαιτήσεις εμπορίας ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Η χρήση ορισμένων επικίνδυνων ουσιών περιορίζεται στον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (ΗΗΕ) που διατίθεται στην αγορά της ΕΕ. Οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς των εν λόγω προϊόντων έχουν ευθύνη όσον αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων, ιδίως όσον αφορά την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης και άλλων μορφών ανάκτησης των εν λόγω αποβλήτων.

Ραδιενεργά προϊόντα

Οι εισαγωγές ραδιενεργών προϊόντων υπόκεινται σε αυστηρούς περιορισμούς προκειμένου να διαφυλαχθεί το περιβάλλον και η δημόσια υγεία από ραδιενεργούς κινδύνους.

 
Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις