Συνδυασμένη ονοματολογία

Η συνδυασμένη ονοματολογία (ΣΟ) είναι το οκταψήφιος κωδικός του συστήματος κωδικοποίησης της ΕΕ, ο οποίος περιλαμβάνει τους κωδικούς του εναρμονισμένου συστήματος (ΕΣ) με περαιτέρω υποδιαιρέσεις της ΕΕ. Εξυπηρετεί το κοινό δασμολόγιο της ΕΕ και παρέχει στατιστικά στοιχεία για το εμπόριο εντός της ΕΕ και μεταξύ της ΕΕ και του υπόλοιπου κόσμου.

Πώς λειτουργεί;

Κάθε υποδιαίρεση της ονοματολογίας αποκαλείται «κωδικός ΣΟ». Διαθέτει 8ψήφιο κωδικό αριθμό συνοδευόμενη από περιγραφή και δασμολογικό συντελεστή. Ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να περιέχει πρόσθετη μονάδα.

Διακρίσεις ΣΟ που αναφέρονται στις διασαφήσεις εισαγωγής και εξαγωγής

  • ποιο ποσοστό του δασμού εφαρμόζεται σε ένα συγκεκριμένο εμπόρευμα
  • τρόπος μεταχείρισης των εμπορευμάτων στις στατιστικές και στους κανονισμούς

Τι ισχύει στην ονοματολογία;

  • προκαταρκτικές διατάξεις (γενικοί κανόνες ταξινόμησης, κανόνες σχετικά με τα καθήκοντα ή την ονοματολογία κ.λπ.)
  • περιγραφή των εμπορευμάτων
  • συμπληρωματικές σημειώσεις των τμημάτων/κεφαλαίου και υποσημειώσεις όσον αφορά τις υποδιαιρέσεις της ΣΟ
  • συμβατικοί δασμοί — οι δασμολογικές δεσμεύσεις της ΕΕ στο πλαίσιο του ΠΟΕ, και ορισμένοι αυτόνομοι δασμοί της ΕΕ
  • συμπληρωματικές μονάδες
  • ένα σύνολο παραρτημάτων σχετικών με το δασμολόγιο (γεωργία, χημεία, κ.λπ.) και ένα ειδικό σύστημα κωδικοποίησης (κεφάλαια 98 και 99)

Βρείτε το παράρτημα Ι του κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου. Η ονοματολογία επικαιροποιείται κάθε χρόνο και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

Να σας βοηθήσει να χρησιμοποιήσετε τις επεξηγηματικές σημειώσεις της συνδυασμένης ονοματολογίας που παρέχουν λεπτομερείς εξηγήσεις για κάθε κατηγορία προϊόντων. Έχετε υπόψη ότι οι επεξηγηματικές σημειώσεις δεν είναι νομικά δεσμευτικές.

Παράδειγμα ταξινόμησης προϊόντων

Κεφάλαιο ΕΣ

2 ψηφία

18 Παρασκευάσματα για το κακάο και το κακάο

Κλάση ΕΣ

4 ψηφία

1806 Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο

Διάκριση ΕΣ

6 ψηφία

1806 10 Κακάο σε σκόνη, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών

Διάκριση ΣΟ

8 ψηφία

1806 10 15 Που δεν περιέχει ζαχαρόζη ή που περιέχει κατά βάρος λιγότερο από 5 % ζαχαρόζη (στην οποία περιλαμβάνεται και το ιμβερτοποιημένο ζάχαρο που μετριέται σε ζαχαρόζη) ή ισογλυκόζη που μετριέται επίσης σε ζαχαρόζη

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις