Συνδυασμένη ονοματολογία

Η Συνδυασμένη Ονοματολογία (ΣΟ) είναι το οκταψήφιο σύστημα κωδικοποίησης της ΕΕ, το οποίο περιλαμβάνει τους κωδικούς του Εναρμονισμένου Συστήματος (ΕΣ) με περαιτέρω υποδιαιρέσεις της ΕΕ. Εξυπηρετεί το κοινό δασμολόγιο της ΕΕ και παρέχει στατιστικές για το εμπόριο εντός της ΕΕ και μεταξύ της ΕΕ και του υπόλοιπου κόσμου.

Πώς λειτουργεί;

Κάθε υποδιαίρεση της ονοματολογίας είναι γνωστή ως «κωδικός ΣΟ». Έχει 8ψήφιο κωδικό αριθμό ακολουθούμενο από περιγραφή και δασμολογικό συντελεστή. Ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να περιέχει συμπληρωματική μονάδα.

Οι διακρίσεις της ΣΟ, οι οποίες αναφέρονται στις διασαφήσεις εισαγωγής και εξαγωγής, καθορίζουν:

  • ποιος δασμολογικός συντελεστής εφαρμόζεται σε συγκεκριμένο εμπόρευμα
  • πώς αντιμετωπίζονται τα αγαθά στις στατιστικές και στους κανονισμούς

Τι περιέχει η ονοματολογία;

  • προκαταρκτικές διατάξεις (γενικοί κανόνες ταξινόμησης, κανόνες σχετικά με τα καθήκοντα ή τις ονοματολογίες κ.λπ.)
  • περιγραφη των ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
  • συμπληρωματικές σημειώσεις τμήματος/κεφαλαίου και υποσημειώσεις σχετικά με τις υποδιαιρέσεις της ΣΟ
  • συμβατικοί δασμολογικοί συντελεστές — οι δασμολογικές δεσμεύσεις της ΕΕ στο πλαίσιο του ΠΟΕ και ορισμένοι αυτόνομοι δασμοί της ΕΕ
  • συμπληρωματικές μονάδες
  • ένα σύνολο δασμολογικών παραρτημάτων (γεωργία, χημεία κ.λπ.) και ένα ειδικό σύστημα κωδικοποίησης (κεφάλαια 98 και 99)

Περιλαμβάνεται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου. Η ονοματολογία επικαιροποιείται ετησίως και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

Για να σας βοηθήσετε, χρησιμοποιήστε τις επεξηγηματικές σημειώσεις της Συνδυασμένης Ονοματολογίας που παρέχουν λεπτομερείς εξηγήσεις για κάθε κατηγορία προϊόντων. Υπενθυμίζεται ότι οι επεξηγηματικές σημειώσεις δεν είναι νομικά δεσμευτικές.

Παράδειγμα ταξινόμησης προϊόντων

Κεφάλαιο ΕΣ

2 ψηφία

18 κακάο και παρασκευάσματα κακάου

Κλάση ΣΟ

4 ψηφία

1806 σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο

Διάκριση ΕΣ

6 ψηφία

1806 10 σκόνη κακάου, με προσθήκη ζάχαρης ή γλυκαντικών

Διάκριση ΣΟ

8 ψηφία

1806 10 15 που δεν περιέχει ζαχαρόζη ή που περιέχει κατά βάρος λιγότερο του 5 % ζαχαρόζη (στην οποία περιλαμβάνεται και το ιμβερτοποιημένο ζάχαρο που μετριέται σε ζαχαρόζη) ή ισογλυκόζη που μετριέται επίσης σε ζαχαρόζη

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις