Υπηρεσίες σε εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ

Οι εμπορικές συμφωνίες που συνήφθησαν ή τελούν υπό διαπραγμάτευση από την ΕΕ καλύπτουν τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών. Στόχος της ΕΕ στις διμερείς εμπορικές διαπραγματεύσεις είναι να εξασφαλιστεί ότι οι πάροχοι υπηρεσιών της ΕΕ επιτρέπεται να παρέχουν υπηρεσίες σε αγορές του εξωτερικού και ότι δεν υφίστανται διακρίσεις έναντι των εθνικών φορέων εκμετάλλευσης ή άλλων ξένων φορέων εκμετάλλευσης στον ίδιο τομέα.

Οι εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ περιλαμβάνουν συνήθως ένα ευρύ φάσμα ρυθμιστικών αρχών σε ορισμένους βασικούς τομείς, όπως:

  • τηλεπικοινωνίες
  • χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες
  • θαλάσσιες μεταφορές
  • ψηφιακό εμπόριο

Επιπλέον, τα μέρη μιας συμφωνίας παρουσιάζουν λεπτομερώς τους όρους πρόσβασης στην αγορά στους «πίνακες ειδικών δεσμεύσεων» τους.

Οι εμπορικές διαπραγματεύσεις για τις υπηρεσίες δεν αφορούν ούτε την ιδιωτικοποίηση ούτε την απορρύθμιση, αλλά μόνο την προοδευτική διευκόλυνση του εμπορίου μέσω μεγαλύτερης διαφάνειας για τους προμηθευτές ξένων υπηρεσιών.

Με ποιον τρόπο οι εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ καλύπτουν τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών και των επενδύσεων;

Υπάρχουν, σε γενικές γραμμές, δύο βασικές κατηγορίες δεσμεύσεων

  • δέσμευση πρόσβασης στην αγορά
  • δέσμευση εθνικής μεταχείρισης

Δέσμευση πρόσβασης στην αγορά

Αυτή είναι η δέσμευση να επιτραπεί στους προμηθευτές ή στους επενδυτές των άλλων υπηρεσιών να έχουν πρόσβαση στην εγχώρια αγορά υπηρεσιών και να μην επιβάλλουν ποσοτικούς περιορισμούς, όπως περιορισμούς στις

  • αριθμός προμηθευτών ή υπηρεσιών
  • τη συνολική αξία των συναλλαγών
  • η συμμετοχή του ξένου κεφαλαίου ανά ποσότητα

Δέσμευση εθνικής μεταχείρισης

Αυτή είναι η δέσμευση να αντιμετωπίζονται οι αλλοδαποί πάροχοι υπηρεσιών ή οι επενδυτές όχι λιγότερο ευνοϊκά από τους παρόχους υπηρεσιών ή τους επενδυτές υπηρεσιών.

Κάθε Μέρος μπορεί να θέτει όρους ή εξαιρέσεις στις δεσμεύσεις του, οι οποίες συχνά αναφέρονται ως «περιορισμοί» ή «επιφυλάξεις». Οι δεσμεύσεις και οι εξαιρέσεις αναφέρονται στα αποκαλούμενα χρονοδιαγράμματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εμπορικής συμφωνίας.

Ακόμη και αν ένα μέρος δεν περιλαμβάνει εξαιρέσεις στον πίνακά του, και λαμβάνει τα λεγόμενα «πλήρη δέσμευση», δεν σημαίνει ότι ο τομέας θα απορρυθμιστεί ή θα ελευθερωθεί.

Το μέρος μπορεί να συνεχίσει να ρυθμίζει τον τομέα αυτόν, αλλά θα πρέπει να το πράξει χωρίς να επιβάλει ποσοστώσεις ή διακρίσεις, ώστε οι κανόνες να εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο τόσο στους εγχώριους όσο και στους ξένους φορείς παροχής υπηρεσιών και στους επενδυτές.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις