ΟΔΗΓΟΣ για την ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Σχεδιάζει η εταιρεία σας να εισαγάγει εμπορεύματα από χώρες εκτός της ΕΕ; Η ενότητα αυτή σας βοηθά να κατανοήσετε αν η εταιρεία σας είναι έτοιμη να εισαγάγει και περιγράφει τα διάφορα στάδια της διαδικασίας εισαγωγής.

4 βήματα για την εισαγωγή προϊόντος

 
 

Σχεδιάζετε να εισάγετε ένα προϊόν στην ΕΕ για πρώτη φορά;

Πριν προχωρήσετε, ελέγξτε αν η εταιρεία σας είναι έτοιμη:

 • Θα μπορούσε να είναι το προϊόν επιτυχές στην εγχώρια αγορά σας ή σε άλλες χώρες της ΕΕ;
 • Η εταιρεία σας έχει την ικανότητα να αγοράζει το προϊόν σε ξένες αγορές εκτός της ΕΕ; Διαθέτει επαρκές προσωπικό, χρόνο, οικονομικούς και νομικούς πόρους;
 • Είναι η εταιρεία σας έτοιμη να πραγματοποιήσει διεθνείς πωλήσεις, να επιλέξει το καταλληλότερο μέσο μεταφοράς και να περάσει τις τελωνειακές διαδικασίες;
 • Διαθέτει η εταιρεία σας ολοκληρωμένο οικονομικό/εμπορικό/επιχειρηματικό σχέδιο με σαφώς καθορισμένους στόχους για τη στήριξη των εισαγωγών προϊόντων από χώρες εκτός της ΕΕ;
 • Διαθέτει η εταιρεία σας συγκεκριμένη στρατηγική για τον τρόπο εισαγωγής του προϊόντος στην αγορά σας; Για παράδειγμα, μπορείτε να εισάγετε το προϊόν σας απευθείας από τον παραγωγό ή έμμεσα χρησιμοποιώντας έναν τρίτο, έναν τέτοιο διανομέα. Τόσο οι άμεσες όσο και οι έμμεσες εισαγωγές μπορούν επίσης να υποστηρίζονται από πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου.
 • Κατά περίπτωση, προστατεύεται η διανοητική ιδιοκτησία που σχετίζεται με το προϊόν σας στην εξαγωγική σας αγορά;
 • Η εταιρεία σας έχει την ικανότητα να αναλύει και να ελέγχει κατά πόσον το προϊόν συμμορφώνεται με τα πρότυπα υγείας, ασφάλειας, τα τεχνικά πρότυπα και/ή τα πρότυπα εμπορίας της ΕΕ;

Προτού συνεχίσετε, εξετάστε προσεκτικά τις ανωτέρω ερωτήσεις και συζητήστε τα εντός της εταιρείας σας για να αποφασίσετε αν είστε έτοιμοι να συναλλάσσετε με χώρες εκτός ΕΕ, ή ποια μέτρα πρέπει να λάβετε για να προετοιμαστείτε για να το πράξετε.

 

1

Βήμα 1: Αναζήτηση προμηθευτή στο εξωτερικό

Για την εισαγωγή εμπορευμάτων από χώρες εκτός της ΕΕ, ξεκινήστε με τον εντοπισμό πιθανών προμηθευτών του προϊόντος.

 • Τα εμπορικά επιμελητήρια μπορούν να σας δώσουν πληροφορίες σχετικά με τις αγορές και τους επιχειρηματικούς εταίρους και να σας κατευθύνουν στις σχετικές εκθέσεις.
 • Οι πάροχοι ειδικών ειδήσεων ή τα πρακτορεία προώθησης του εμπορίου που καλύπτουν την ανάλυση της αγοράς και την αξιολόγηση των επιχειρηματικών ευκαιριών μπορούν να βοηθήσουν. Τα ιδρύματα αυτά συχνά παρέχουν μελέτες για βασικούς τομείς.
 • Οι εμπορικοί σύμβουλοι και οι σχετικές τράπεζες μπορούν επίσης να παρέχουν συμβουλές.

Πώς μπορείτε να επιλέξετε τις αγορές εφοδιασμού σας;

Ελέγξτε τις δυνητικές εισαγωγικές αγορές για να αξιολογήσετε κατά πόσον υπάρχει προσφορά του προϊόντος σας.

Ελέγξτε τις εμπορικές στατιστικές της δυνητικής σας αγοράς προμήθειας.

Πώς μπορούν να βρεθούν πιθανοί προμηθευτές;

Μόλις επιλέξετε μια αγορά προμήθειας, εξετάστε τους δυνητικούς εμπορικούς εταίρους και τις επιχειρηματικές επαφές.

Μπορείτε να βρείτε εταίρους και επαφές στη διεύθυνση:

 • Εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται ειδικά για τους αγοραστές και τους πωλητές. Για παράδειγμα, το Enterprise Europe Network διοργανώνει τακτικές εκδηλώσεις αντιστοίχισης για συγκεκριμένους τομείς, στις οποίες συμμετέχουν και εταιρείες από τρίτες χώρες.
 • Εκδηλώσεις ή βοήθεια που παρέχεται από εμπορικά επιμελητήρια για την ανάπτυξη επαφών μεταξύ δυνητικών επιχειρηματικών εταίρων.

 

2

Έλεγχος των όρων και των δασμών εισαγωγής και διασφάλιση της συμμόρφωσης του προϊόντος με τις απαιτήσεις της ΕΕ

Οι όροι εισαγωγής και οι δασμοί θα εξαρτηθούν από τον τρόπο με τον οποίο επιθυμείτε να εισαγάγετε και από την αγορά εφοδιασμού σας.

Ποιος μπορεί να εισάγει στην ΕΕ;

 • Κατά κανόνα, πρέπει να είστε εγκατεστημένος στην ΕΕ ως εταιρεία ή μόνιμη επιχειρηματική εγκατάσταση. Αυτό περιλαμβάνει την εγγραφή στα μητρώα ΦΠΑ.
 • Εάν είστε κάτοικος τρίτης χώρας, πρέπει να διαθέτετε άδεια εργασίας για την άσκηση ανεξάρτητης εμπορικής δραστηριότητας· επιπλέον, πρέπει να βρείτε ένα πρόσωπο εγκατεστημένο στην ΕΕ που επιθυμεί να ενεργεί για λογαριασμό σας ως εξαγωγέας (π.χ. πάροχος υπηρεσιών εφοδιαστικής ή εκτελωνιστής).

Γενικά, πρέπει επίσης να εγγραφείτε στο εθνικό εμπορικό μητρώο. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στο τοπικό εμπορικό επιμελητήριο. Ως εισαγωγέας της ΕΕ πρέπει να υποβάλετε αίτηση για αριθμό EORI. Ο αριθμός EORI είναι ένας αριθμός αναγνώρισης που ισχύει σε ολόκληρη την ΕΕ.

Συμβουλή: Η καταχώριση EORI μπορεί να απαιτήσει κάποιο χρόνο, έτσι σχεδιάζεται και εφαρμόζεται πολύ νωρίτερα.

Σε ορισμένες χώρες της ΕΕ, οι εταιρείες που υπερβαίνουν ένα ορισμένο μέγεθος πρέπει να είναι εγγεγραμμένες σε εθνικό εμπορικό μητρώο.
Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε την αγορά της ΕΕ ή επικοινωνήστε με το τοπικό εμπορικό σας επιμελητήριο.

 • Εάν είστε κάτοικος χώρας εκτός ΕΕ, πρέπει να είστε επιχείρηση και/ή να διαθέτετε άδεια εργασίας που σας επιτρέπει να ασκήσετε ανεξάρτητη εμπορική δραστηριότητα.

Ποιοι κανόνες εισαγωγής ή εμπορίας ισχύουν για το εισαγόμενο προϊόν σας στην ΕΕ;

Ελέγξτε αν υπάρχουν περιορισμοί στις εισαγωγές στην ΕΕ ή σε ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος.

Οι εισαγωγές ορισμένων ευαίσθητων εμπορευμάτων ή οι εισαγωγές ορισμένων εμπορευμάτων που προέρχονται από συγκεκριμένες χώρες μπορεί να απαγορεύονται ή να περιορίζονται. Μπορεί να χρειαστείτε άδειες, άδεια ή επίσημη κοινοποίηση εισαγωγής.

Συμβουλευθείτε τη βάση δεδομένωνTARIC για να διαπιστώσετε αν χρειάζεστε άδεια εισαγωγής για το προϊόν σας

Τα κύρια είδη προϊόντων που υπόκεινται σε περιορισμούς κατά την εισαγωγή είναι τα εξής:

 • γεωργικά προϊόντα,
 • φαρμακευτικά προϊόντα,
 • χημικά προϊόντα,
 • προϊόντα σιδήρου και χάλυβα,
 • πολιτιστικά αγαθά,
 • κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και είδη ένδυσης,
 • όπλα,
 • εμπορεύματα παραποίησης/απομίμησης ή πειρατικά εμπορεύματα,
 • μη αξιοπρεπή άρθρα/δημοσιεύσεις/βιντεοσκοπήσεις,
 • απειλούμενα είδη,
 • απόβλητα,
 • ορισμένα ζώντα ζώα και προϊόντα που περιέχουν ζωικές ουσίες,
 • φυτά και προϊόντα που περιέχουν φυτικές ουσίες.

Για τα προϊόντα αυτά ελέγξτε ποιοι κανόνες ισχύουν.

Ποιοι εισαγωγικοί δασμοί ισχύουν για το προϊόν σας;

 • Οιεισαγωγικοί δασμοί μπορεί να χρειαστεί να καταβληθούν για το προϊόν σας κατά την είσοδό του στην ΕΕ. Η ΕΕ είναι τελωνειακή ένωση, πράγμα που σημαίνει ότι ένας ενιαίος εισαγωγικός δασμός οφείλεται στον τόπο εισόδου στον οποίο υποβάλλεται η διασάφηση εισαγωγής, ανεξάρτητα από το κράτος μέλος της ΕΕ. Στη συνέχεια, το προϊόν μπορεί να κυκλοφορήσει στην αγορά της ΕΕ χωρίς περαιτέρω τελωνειακές διατυπώσεις.
 • Το ποιος πληρώνει τους δασμούς εξαρτάται από τη συμφωνία με τον πωλητή, αλλά συχνά οι εισαγωγικοί δασμοί καταβάλλονται από τον εισαγωγέα.

 

Τι είναι ο εισαγωγικός δασμός;

Μπορεί η εταιρεία μου να επωφεληθεί από μια εμπορική συμφωνία της ΕΕ;

Εάν η ΕΕ έχει συνάψει εμπορική συμφωνία με τη χώρα από την οποία επιθυμείτε να εισάγετε, οι δασμοί για το προϊόν σας μπορεί να μειωθούν ή ακόμη και να καταργηθούν.

 • Οι εν λόγω δασμοί ονομάζονται προτιμησιακοί δασμολογικοί συντελεστές.
 • ο προτιμησιακός δασμολογικός συντελεστής εξαρτάται από την ευθυγράμμιση του προϊόντος σας με τους κανόνες καταγωγής
 • Μπορούν να εφαρμόζονται ποσοστώσεις, είτε βάσει της εμπορικής συμφωνίας είτε βάσει της πολιτικής της ΕΕ για τα γεωργικά προϊόντα ενός συγκεκριμένου τύπου προϊόντων.

Για να ενημερωθείτε σχετικά με τους ειδικούς κανόνες που ισχύουν για το προϊόν σας και την αγορά που σας ενδιαφέρει, συμβουλευτείτε τον βοηθό μου για το εμπόριο.

Πότε χρειάζεστε πιστοποιητικό καταγωγής;

Συχνά ο προμηθευτής σας πρέπει να προσκομίσει απόδειξη της καταγωγής του προϊόντος σύμφωνα με τους κανόνες καταγωγής της συμφωνίας. Το εν λόγω αποδεικτικό μπορεί να είναι πιστοποιητικό καταγωγής ή επίσης δήλωση καταγωγής που εκδίδεται από τον εγκεκριμένο εξαγωγέα ή τον εγγεγραμμένο εξαγωγέα (στο σύστημα ΣΕΕ), ο οποίος παρέχει επίσης τους αριθμούς άδειας ή εγγραφής τους.

Ισχύουν πρόσθετοι δασμοί;

 • Είναι πιθανό η ΕΕ να εφαρμόζει μέτρα εμπορικής άμυνας σε ένα προϊόν που εισάγεται από μια συγκεκριμένη χώρα.
 • Οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενοι δασμοί είναι τα μέτρα αντιντάμπινγκ. Αυτά εμφανίζονται στον ιστότοπο «My Trade Assistant» (Βοηθός μου για το εμπόριο). Μια τελωνειακή αρχή της ΕΕ μπορεί να παράσχει πληροφορίες σχετικά με το κατά πόσον επιβάλλονται πρόσθετοι δασμοί, όπως οι δασμοί αντιντάμπινγκ, στο προϊόν σας.
 • Επεξήγηση των διαφόρων ειδών μέτρων εμπορικής άμυνας παρέχεται στην ενότητα «Εμπορεύματα».
 • Εάν αναζητάτε ολοκληρωμένη επισκόπηση των ειδικών μέτρων που εφαρμόζει κάθε χώρα, επισκεφθείτε την ενότητα «Αγορές».

Ποιοι εσωτερικοί φόροι εφαρμόζονται;

Ο φόρος προστιθέμενηςαξίας (ΦΠΑ) εφαρμόζεται σε αγαθά που πωλούνται στην αγορά της ΕΕ και, ως εκ τούτου, και σε αγαθά που εισάγονται από χώρες εκτός της ΕΕ. Ο ΦΠΑ ποικίλλει σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ και καταβάλλεται συνήθως από τον εισαγωγέα.

 • Η τιμή είναι η ίδια όπως εάν αγοράσατε το προϊόν στην εγχώρια αγορά σας.
 • Οι εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στα μητρώα ΦΠΑ μπορούν να ανακτήσουν τον φόρο ΦΠΑ κατά την εισαγωγή ως φόρο εισροών, όπως μπορούν να απαιτήσουν την επιστροφή των εγχώριων πληρωμών ΦΠΑ.
 • Ο υπολογισμός των καταβολών ΦΠΑ βασίζεται στην αξία των προϊόντων σας, τους εισαγωγικούς δασμούς και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, εφόσον ισχύουν. Εδώ μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τον ΦΠΑ και τους συντελεστές των κρατών μελών.
 • Για επιλεγμένα προϊόντα θα σας ζητηθεί να καταβάλετε ειδικούς φόρους κατανάλωσης, οι οποίοι ποικίλλουν από χώρα της ΕΕ σε χώρα της ΕΕ. Οι φόροι αυτοί ισχύουν, για παράδειγμα, για:
  • προϊόντα καπνού,
  • αλκοολούχα ποτά,
  • ορυκτέλαιο,
  • ενεργειακά προϊόντα.

Πώς διασφαλίζετε ότι το προϊόν σας συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της ΕΕ;

Για τα εισαγόμενα προϊόντα σας ισχύουν οι ίδιες απαιτήσεις που ισχύουν για τα προϊόντα που παράγονται στην ΕΕ για την αγορά της ΕΕ.

Ποιες είναι οι απαιτήσεις για την υγεία, την ασφάλεια, το περιβάλλον και τις τεχνικές απαιτήσεις για το προϊόν σας και πώς να τις πιστοποιήσετε;

Τα περισσότερα προϊόντα πρέπει να συμμορφώνονται με ορισμένες τεχνικές απαιτήσεις ή/και απαιτήσεις υγείας και υγιεινής. Οι έλεγχοι αυτοί μπορεί να απαιτούν διαφορετικούς τύπους δοκιμών και πιστοποίησης.

Αυτό συμβαίνει συχνά με τις τεχνικές απαιτήσεις για τα βιομηχανικά προϊόντα, καθώς και με τις απαιτήσεις υγείας και υγιεινής για τα τρόφιμα και τα γεωργικά προϊόντα.

Είναι σημαντικό να γίνει διάκριση μεταξύ υποχρεωτικών και προαιρετικών απαιτήσεων.

Οι ομάδες προϊόντων στις οποίες εφαρμόζονται συχνά υποχρεωτικές απαιτήσεις περιλαμβάνουν:

 • χημικά προϊόντα,
 • καλλυντικά,
 • φαρμακευτικά προϊόντα,
 • γεωργικά προϊόντα, τρόφιμα και ζωοτροφές,
 • ζώντα ζώα,
 • και ζωικά προϊόντα.

Για παράδειγμα, φυτοϋγειονομικά πιστοποιητικά απαιτούνται για την εισαγωγή:

 • τα περισσότερα νωπά φρούτα,
 • λαχανικά,
 • άλλα φυτικά υλικά
 • προϊόντα που αποτελούνται από ζωικά προϊόντα.

Η σήμανση CE υποδηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τη νομοθεσία της ΕΕ.

 • Η σήμανση CE είναι υποχρεωτική για ορισμένα προϊόντα, όπως:
  • ηλεκτρονικά είδη,
  • ιατροτεχνολογικά προϊόντα
  • παιχνίδια,
  • ηλεκτρικές συσκευές,
  • σε προϊόντα δομικών κατασκευών.
 • Η σήμανση CE δεν ισχύει για:
  • τροφίμων·
  • μηχανοκίνητα οχήματα,
  • χημικά προϊόντα,
  • καλλυντικά,
  • φαρμακευτικά προϊόντα,
  • και βιοκτόνων

Όλα αυτά έχουν τους δικούς τους ειδικούς κανόνες. Διαβάστε περισσότερα για το C τήτων E Marking.

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις ειδικές απαιτήσεις που ισχύουν για το προϊόν σας στον βοηθό μου για το εμπόριο.

Ποιες είναι οι απαιτήσεις για τη συσκευασία και την επισήμανση;

Τα κράτη μέλη της ΕΕ συχνά έχουν λεπτομερείς απαιτήσεις για τη συσκευασία και την επισήμανση των προϊόντων.

Οι απαιτήσεις αυτές μπορεί να είναι υποχρεωτικές ή προαιρετικές.

 • Τα υποχρεωτικά σήματα και ετικέτες στα καταναλωτικά προϊόντα και στη συσκευασία τους συνδέονται συνήθως με ανησυχίες για τη δημόσια ασφάλεια, την υγεία και/ή το περιβάλλον. Μπορούν να παρέχουν πληροφορίες όπως τα συστατικά ή η ημερομηνία λήξης.
 • Προαιρετικά σήματα είναι, για παράδειγμα, εκείνα που υποδεικνύουν τη βιολογική παραγωγή του προϊόντος του οικολογικού σήματος για βιομηχανικά προϊόντα.

Συνήθως υπάρχουν διάφοροι οργανισμοί αρμόδιοι για διάφορους κλάδους, π.χ. ιατρικοί, ηλεκτρικοί, τρόφιμα και χημικές ουσίες, οι οποίοι έχουν όλες πολύ διαφορετικές απαιτήσεις.

 

3

Προετοιμασία της πώλησης και οργάνωση της μεταφοράς

Πώς μοιράζεστε τις υποχρεώσεις σας με τον προμηθευτή σας;

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους όρους Incoterms® για να ορίσετε τις συμβατικές υποχρεώσεις σας.

Incoterms® 

 • Καθορίζει τις ευθύνες των πωλητών και αγοραστών για την παράδοση, την ασφάλιση και τη μεταφορά εμπορευμάτων βάσει συμβάσεων πώλησης
 • προσδιορίστε ποιος είναι υπεύθυνος για τις τελωνειακές διατυπώσεις εξαγωγής στην ΕΕ και για τις διατυπώσεις στην εξαγωγική σας αγορά.

Παραδείγματα

«Ελεύθερο επί του σκάφους» (FOB): σημαίνει ότι αποτελεί ευθύνη του προμηθευτή σας να καλύψει όλες τις τοπικές δαπάνες:

 • μεταφορά των εμπορευμάτων στον λιμένα αποστολής
 • δαπάνες φόρτωσης
 • διαδικασίες εκτελωνισμού στη χώρα εξαγωγής.

Ως αγοραστής, είστε υπεύθυνος για το κόστος:

 • μεταφορά από τον λιμένα αποστολής και μετά
 • ασφάλιση
 • εκφόρτωση
 • μεταφορά από τον λιμένα άφιξης στον τελικό προορισμό.

«Κόστος, ασφάλιση και ναύλος» (CIF) σημαίνει ότι ο προμηθευτής σας είναι υπεύθυνος για τις τοπικές δαπάνες στο πλαίσιο FOB, συν:

 • ναύλοι
 • ασφάλιση

Σε ΥΥΠ ο προμηθευτής σας είναι υπεύθυνος για όλες τις δαπάνες έως ότου τα προϊόντα φθάσουν στον λιμένα προορισμού τους.

 

4

Προετοιμασία των εγγράφων για εκτελωνισμό στην ΕΕ

Ποια έγγραφα πρέπει να προετοιμαστούν για τα τελωνεία;

 • Πρέπει να υποβάλετε τελωνειακή διασάφηση στην εθνική σας τελωνειακή αρχή. Ένας τελωνειακός αντιπρόσωπος μπορεί να σας συμβουλεύσει σχετικά με αυτό το σημαντικό ζήτημα.
 • Πρέπει να υποβάλετε συνοπτική διασάφηση εισόδου (ENS) πριν από την άφιξη των εμπορευμάτων στο πρώτο σημείο εισόδου στην ΕΕ.
  • Η ENS θα πρέπει να προσκομίζεται στο πρώτο τελωνείο εισόδου στην ΕΕ από τον μεταφορέα των εμπορευμάτων ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, από τον εισαγωγέα παραλήπτη ή από αντιπρόσωπο του μεταφορέα ή του εισαγωγέα.
  • Η προθεσμία κατάθεσης της ENS εξαρτάται από τον τρόπο μεταφοράς των εμπορευμάτων. Μεγαλύτερη χρέωση.
 • Η ΕΕ διαθέτει κοινό έντυπο διασάφησης εισαγωγής για όλες τις χώρες της ΕΕ, το οποίο ονομάζεται ενιαίο διοικητικό έγγραφο (ΕΔΕ). Μεγαλύτερη χρέωση.
  • Ανάλογα με το είδος των εμπορευμάτων, τα συμπληρωματικά έγγραφα που πρέπει να προσκομίζονται στις τελωνειακές αρχές μπορεί να περιλαμβάνουν:
  • εμπορικό τιμολόγιο,
  • παραστατικά μεταφοράς,
  • πιστοποιητικά καταγωγής,
  • άδειες εισαγωγής,
  • αποτελέσματα δοκιμών και άλλα πιστοποιητικά,
  • πιστοποιητικά επιθεώρησης (όπως υγειονομικά, κτηνιατρικά ή φυτοϋγειονομικά πιστοποιητικά).

Ο εκτελωνισμός μπορεί να υποβληθεί από τον εισαγωγέα ή από τελωνειακό αντιπρόσωπο, ο οποίος είναι το πρόσωπο που έχει ορίσει ο εισαγωγέας για τη διεκπεραίωση όλων των τελωνειακών διατυπώσεων που απαιτούνται βάσει της τελωνειακής νομοθεσίας της ΕΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα και τις διαδικασίες, απευθυνθείτε στην τελωνειακή αρχή της χώρας σας, σε εμπορικό επιμελητήριο ή σε υπηρεσία προώθησης του εμπορίου. Μεγαλύτερη χρέωση.

Τι συμβαίνει όταν τα προϊόντα σας φθάνουν στα σύνορα;

 • Τίθενται σε προσωρινή εναπόθεση υπό τελωνειακή επιτήρηση (όχι περισσότερο από 90 ημέρες) έως ότου εκτελωνιστούν.
  • Τα προϊόντα σας μπορούν να εκκαθαριστούν βάσει των εγγράφων που υποβάλατε, ή
  • Τα προϊόντα σας μπορεί να επιλεγούν για έλεγχο εγγράφων και μπορεί να σας ζητηθεί να υποβάλετε περαιτέρω έγγραφα πριν από τον εκτελωνισμό των προϊόντων σας, ή
  • Τα προϊόντα σας μπορούν επίσης να επιλεγούν για έλεγχο εγγράφων ή φυσικό έλεγχο.

Μπορεί το προϊόν σας να πωληθεί οπουδήποτε στην ΕΕ μετά τον εκτελωνισμό του;

Όταν οι τελωνειακές αρχές εκτελωνίζουν ένα προϊόν, έχει το ίδιο καθεστώς με ένα προϊόν της ΕΕ και μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα εντός της ΕΕ και να πωλείται οπουδήποτε εντός της αγοράς της ΕΕ.

 • Όλες οι χώρες της ΕΕ εφαρμόζουν τον ίδιο δασμό στα εμπορεύματα που εισάγονται από χώρες εκτός της ΕΕ.
 • Οι ίδιοι κανόνες ισχύουν για τις εισαγωγές, ανεξάρτητα από τη χώρα της ΕΕ μέσω της οποίας εισέρχονται στην αγορά της ΕΕ.

Πού μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες;

Ο κατάλογος ελέγχου σας: 4 βήματα για την εισαγωγή προϊόντος

Βήμα 1: Αναζήτηση προμηθευτή στο εξωτερικό

 • Αξιολόγηση των δυνητικών χωρών ενδιαφέροντος και σύγκριση της ανταγωνιστικότητας των δυνητικών προμηθευτών (π.χ. σύγκριση των τιμών, συμπεριλαμβανομένου του κόστους που σχετίζεται με τις εισαγωγές, όπως τα τιμολόγια και το κόστος μεταφοράς.
 • Προσδιορισμός επιχειρηματικών εταίρων/προμηθευτών.
 • Προσδιορισμός οργανισμού/ιδρύματος/εταίρου για την υποστήριξη των διατυπώσεων των διαδικασιών εισαγωγής (για παράδειγμα, για την κατάρτιση συμβάσεων, τους όρους πληρωμής, την πιστοληπτική ικανότητα του προμηθευτή).

Βήμα 2: Αξιολόγηση των όρων και των δασμών εισαγωγής και διασφάλιση της συμμόρφωσης του προϊόντος με τις απαιτήσεις της ΕΕ

 • Απόκτηση αριθμού καταχώρισης και αναγνώρισης οικονομικών φορέων (EORI) (υποβάλετε αίτηση πολύ νωρίτερα).
 • Ελέγξτε ότι δεν ισχύουν περιορισμοί κατά την εισαγωγή.
 • Ελέγξτε αν η ΕΕ έχει συνάψει εμπορική συμφωνία με τη χώρα από την οποία επιθυμείτε να εισάγετε.
 • ΣΕΙΡΑ εάν το προϊόν σας συμμορφώνεται με τους σχετικούς κανόνες καταγωγής και προσδιορίστε τον εφαρμοστέο (προτιμησιακό) δασμολογικό συντελεστή.
 • Αξιολόγηση του κατά πόσον εφαρμόζονται άλλοι δασμοί (π.χ. εμπορική άμυνα) ή εσωτερικοί φόροι.
 • Προσδιορισμός των απαιτήσεων υγείας, ασφάλειας, περιβάλλοντος και τεχνικών απαιτήσεων στην ΕΕ.
 • Διασφαλίζει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις και ο προμηθευτής μπορεί να παράσχει την απαραίτητη πιστοποίηση.
 • Ελέγξτε τους κανόνες συσκευασίας και επισήμανσης στην ΕΕ.
 • Αξιολογεί αν απαιτείται πιστοποιητικό καταγωγής, το οποίο πρέπει να προσκομίσει ο εξαγωγέας, και ποιο είδος πιστοποιητικού πρέπει να προσκομίζεται ανάλογα με το αν υπάρχει ή όχι εμπορική συμφωνία ή ρύθμιση που εφαρμόζεται μεταξύ της ΕΕ και της χώρας καταγωγής των εμπορευμάτων.

Βήμα 3: Προετοιμασία της πώλησης και οργάνωση της μεταφοράς

 • Προετοιμάζει και υπογράφει τη σύμβαση με τον προμηθευτή, συμπεριλαμβανομένης συμφωνίας σχετικά με το ποιος είναι υπεύθυνος για το τι, και οργανώνει τη διαδικασία μεταφοράς.
 • Συντονισμός με δυνητικούς θεσμούς που υποστηρίζουν τη διαδικασία.

Βήμα 4: Προετοιμασία των εγγράφων για εκτελωνισμό στα σύνορα

 • Επικοινωνήστε με τελωνειακό αντιπρόσωπο για συμβουλές σε περίπτωση αμφιβολιών
 • Διασφάλιση της διαθεσιμότητας της συνοπτικής δήλωσηςεισόδου
 • Προετοιμασία συμπληρωματικών εγγράφων για εκτελωνισμό κατά την εισαγωγή (εμπορικό τιμολόγιο, έγγραφα μεταφοράς, πιστοποιητικό καταγωγής (όπως έντυπο A, Eur.1/Eur.Med, ανακοίνωση REX που εκδίδεται από εγγεγραμμένο εξαγωγέα ή δήλωση καταγωγής που έχει εκδοθεί από εγκεκριμένο εξαγωγέα), άδεια εισαγωγής, αποτελέσματα δοκιμών, πιστοποιητικά ελέγχου (όπως υγειονομικά, κτηνιατρικά ή φυτοϋγειονομικά πιστοποιητικά) Συμπληρώνεται και υποβάλλεται η διασάφηση εισαγωγής/το ενιαίο διοικητικό έγγραφο (ΕΔΕ)
Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις