Το ψηφιακό εμπόριο στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ

Θέλετε να συναλλάσσετε και να δραστηριοποιηθείτε ψηφιακά;Μάθετε εδώ σχετικά με τις διατάξεις για το ψηφιακό εμπόριο στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ και ενημερωθείτε για τις εταιρείες που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν ψηφιακά.

Γνωρίζετε ότι το ψηφιακό εμπόριο αποτελεί ολοένα και πιο σημαντικό θέμα στο πλαίσιο των εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ, και ότι οι πρόσφατες ΣΕΣ της ΕΕ καλύπτουν ένα ευρύτερο φάσμα ζητημάτων ψηφιακού εμπορίου;

 • η πρώτη εμπορική συμφωνία της ΕΕ που περιλάμβανε κεφάλαιο για το ηλεκτρονικό εμπόριο ήταν η συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-CARIFORUM (ΣΟΕΣ), η οποία υπεγράφη το 2008.
 • έκτοτε, η ΕΕ έχει αντιμετωπίσει συστηματικά το ζήτημα ως σημαντικό στοιχείο της εμπορικής πολιτικής της και των διαπραγματεύσεών της με τρίτα μέρη.
 • τα τελευταία χρόνια, η ΕΕ έχει αναπτύξει έναν φιλόδοξο τίτλο για το ψηφιακό εμπόριο τον οποίο προτείνει σε όλες τις διαπραγματεύσεις για συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών.
 • οι εν λόγω κανόνες αποσκοπούν στη διασφάλιση της προβλεψιμότητας και της ασφάλειας δικαίου για τις επιχειρήσεις, καθώς και ενός ασφαλούς επιγραμμικού περιβάλλοντος για τους καταναλωτές — αποσκοπούν επίσης στην άρση των αδικαιολόγητων φραγμών στο ψηφιακό εμπόριο.

 

Στα βασικά στοιχεία της προσέγγισης της ΕΕ για το ψηφιακό εμπόριο περιλαμβάνονται:

 • δεν επιβάλλονται δασμοί στις ηλεκτρονικές διαβιβάσεις
 • ροές δεδομένων και απαγόρευση απαιτήσεων τοπικοποίησης δεδομένων
 • προστασία των καταναλωτών και προστασία από μη ζητηθείσες κοινοποιήσεις άμεσης εμπορικής προώθησης
 • διατάξεις σχετικά με τη σύναψη συμβάσεων με ηλεκτρονικά μέσα και ηλεκτρονικές υπογραφές
 • προστασία του πηγαίου κώδικα λογισμικού
 • συνεργασία και κανονιστικός διάλογος

Στις διμερείς εμπορικές συμφωνίες της, η ΕΕ ανέκαθεν περιλαμβάνει αναφορές στον ρυθμιστικό διάλογο.Μπορούν να συμβάλουν στη διευκόλυνση της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου, ιδίως προς όφελος των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Στην ενότητα που ακολουθεί θα βρείτε μια επισκόπηση άλλων σημαντικών διατάξεων για το ηλεκτρονικό εμπόριο που περιλαμβάνονται στις διμερείς εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ.

 • άρση των αδικαιολόγητων φραγμών στο ηλεκτρονικό εμπόριο, μεταξύ άλλων με την απαγόρευση των τελωνειακών δασμών, επιβαρύνσεων και τελών για τις ηλεκτρονικές μεταδόσεις — αυτό δεν απαγορεύει την επιβολή εσωτερικών επιβαρύνσεων, όπως οι εσωτερικοί φόροι
 • οι εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ περιλαμβάνουν την αρχή της μη προηγούμενης έγκρισης, η οποία απαγορεύει τις διαδικασίες αδειοδότησης που στοχεύουν ειδικά τις επιγραμμικές υπηρεσίες για λόγους προστατευτισμού.
 • καλύπτουν τις μεθόδους ηλεκτρονικής επαλήθευσης ταυτότητας και τις ηλεκτρονικές υπογραφές, οι οποίες είναι απαραίτητες για την επικύρωση των διαδικτυακών συναλλαγών και, ως εκ τούτου, αποτελούν βασικό παράγοντα διευκόλυνσης του ψηφιακού εμπορίου
 • καθιέρωση διαλόγου για κανονιστικά ζητήματα, π.χ. την αναγνώριση των ηλεκτρονικών υπογραφών — στην πρόσφατη συμφωνία ΕΕ-Σινγκαπούρης, αμφότερες οι πλευρές εξετάζουν επίσης μια πιθανή μελλοντική συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης για τις ηλεκτρονικές υπογραφές
 • διάφορα διαδικτυακά μέτρα για την προστασία των καταναλωτών, μεταξύ άλλων κατά των ανεπίκλητων μηνυμάτων (spam). Οι συμφωνίες της ΕΕ περιλαμβάνουν συστηματικά διατάξεις που αποσκοπούν στη διατήρηση ρυθμιστικού διαλόγου σχετικά με τη μεταχείριση των εν λόγω ανεπίκλητων επικοινωνιών
 • καλύπτουν τους τομείς της συνεργασίας και της επίλυσης διαφορών — δίνουν έμφαση στον κανονιστικό διάλογο σε βασικούς τομείς πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης, για παράδειγμα, της ευθύνης των ενδιάμεσων φορέων παροχής υπηρεσιών όσον αφορά τις ηλεκτρονικές διαβιβάσεις και την αποθήκευση πληροφοριών

Διευκόλυνση της ανάπτυξης ικανοτήτων

 • η ΣΟΕΣ ΕΕ-CARIFORUM περιλαμβάνει δεσμεύσεις για την παροχή στήριξης για τεχνική βοήθεια, κατάρτιση και ανάπτυξη ικανοτήτων σε διάφορους τομείς που μπορούν επίσης να δημιουργήσουν ικανότητες για την ψηφιακή εμπορία
Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις

 1. Ποιοι δασμοί επιβάλλονται όταν το λογισμικό που έχει αναπτυχθεί στην ΕΕ εξάγεται σε τρίτη χώρα και είναι ενσωματωμένο σε άλλο προϊόν εκεί, π.χ. αυτοκίνητο, όταν το εν λόγω προϊόν εισάγεται στη συνέχεια στην ΕΕ;
 2. Ποια είναι η υποχρέωση πληρωμής επί της αξίας των υπηρεσιών όπως η μηχανική, η ανάπτυξη, η τέχνη ή ο σχεδιασμός που αναπτύσσονται στην ΕΕ, εξάγονται σε τρίτη χώρα και στη συνέχεια εισάγονται π.χ. εντός ενδυμάτων, ποδηλάτων πίσω στην ΕΕ;
 3. Οφείλονται δασμοί για το εισαγόμενο λογισμικό από 3η χώρα;
 4. Τι είναι ο εμπορικός βοηθός μου για τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις;
 5. Τι σημαίνει «όρος πρόσβασης στην αγορά» για τις υπηρεσίες;
 6. Για ποιους όρους πρόσβασης στην αγορά μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με τον εμπορικό βοηθό μου για τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις;
 7. Πού μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με χώρες που δεν καλύπτονται από τον εμπορικό βοηθό μου για τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις;
 8. Για ποιους τομείς υπηρεσιών μπορώ να βρω πληροφορίες για τον βοηθό μου στον τομέα των υπηρεσιών και των επενδύσεων;
 9. Για ποιες χώρες μπορώ να βρω πληροφορίες για τον Εμπορικό Βοηθό μου στον τομέα των υπηρεσιών και των επενδύσεων;
 10. Τι σημαίνει «τρόπος παροχής υπηρεσιών»;