Συχνές ερωτήσεις:

Πού μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με χώρες που δεν καλύπτονται από τον εμπορικό βοηθό μου για τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις;

Όταν εξάγετε υπηρεσίες σε χώρες που δεν καλύπτονται από τον εμπορικό βοηθό μου για τις υπηρεσίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την αρμόδια εθνική αρχή στο κράτος μέλος σας ή με το σχετικό εμπορικό επιμελητήριο ή να αναζητήσετε πληροφορίες στον δικτυακό τόπο της αρμόδιας αρχής της χώρας στην οποία επιθυμείτε να εξάγετε.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις