Σώρευση

Προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον ένα προϊόν έχει υποστεί επαρκή μετατροπή στη χώρα-εταίρο, είναι σημαντικό να είναι γνωστό πότε μπορούν να θεωρηθούν ότι τα υλικά και οι εισροές που χρησιμοποιούνται μπορούν να θεωρηθούν ως καταγόμενα από την ΕΕ ή τη χώρα εταίρο του εμπορίου. Στους προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής της ΕΕ περιλαμβάνεται η έννοια της σώρευσης, η οποία σας επιτρέπει να θεωρούνται, υπό ορισμένες περιστάσεις, οι μη καταγόμενες ύλες που εισάγονται από τρίτες χώρες ή οι επεξεργασίες που πραγματοποιούνται σε χώρα μη εταίρο, ως καταγωγής της ΕΕ ή χώρας εταίρου. Υπάρχουν τρεις τύποι σώρευσης που χρησιμοποιούνται στις προτιμησιακές ρυθμίσεις της ΕΕ. Οι τρεις τύποι διαφέρουν όσον αφορά τον αριθμό των χωρών που συμμετέχουν στην επιχείρηση και ποιοι τύποι υλικών, καταγωγής ή μη καταγωγής, μπορούν να σωρευθούν.

A) Διμερής σώρευση

Η διμερής σώρευση εφαρμόζεται σε δύο μέρη: η ΕΕ και η χώρα εταίρος της. Επιτρέπει τη χρήση υλικών που προέρχονται από την ΕΕ ως ύλες καταγωγής χώρας εταίρου και αντιστρόφως. Η σώρευση αυτή ισχύει για όλα τα προτιμησιακά καθεστώτα της ΕΕ.

Η διμερής σώρευση εφαρμόζεται στους τρεις βασικούς κανόνες που περιγράφονται στο επαρκώς τροποποιημένο τμήμα εμπορευμάτων ως εξής:

  • εάν χρησιμοποιείται ο κανόνας της προστιθέμενης αξίας, η διμερής σώρευση δεν περιλαμβάνει την αξία των υλών καταγωγής ΕΕ στο μέγιστο ποσοστό των μη καταγόμενων υλών
  • σε περίπτωση αλλαγής των κανόνων δασμολογικής ταξινόμησης, δεν χρειάζεται να ελέγξετε αν υπάρχει αλλαγή δασμολογικής ταξινόμησης των υλών καταγωγής ΕΕ που χρησιμοποιείται από τον παραγωγό στη χώρα εταίρο σας.
  • εάν χρησιμοποιείται η κατασκευή από ορισμένους κανόνες, δεν χρειάζεται να επαληθεύσετε αν οι ύλες καταγωγής ΕΕ αναφέρονται σε μεταγενέστερη κατάσταση παραγωγής

Β) Διαγωνική σώρευση

Η διαγώνια σώρευση είναι όπως η διμερής σώρευση, αλλά χρησιμοποιείται σε συμφωνίες με περισσότερες από δύο χώρες. Σας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε υλικά που προέρχονται από μια συγκεκριμένη χώρα (όπως αναφέρεται στη σχετική διάταξη για τη σώρευση), η οποία είναι διαφορετική από τη χώρα εταίρο από την οποία θέλετε να εισάγετε ως ύλες καταγωγής της χώρας εταίρου σας. Η διαγώνια σώρευση μπορεί να εφαρμοστεί μόνο σε προϊόντα καταγόμενα από την καθορισμένη χώρα, δηλαδή άλλες χώρες που είναι μέλη της συμφωνίας και οι οποίες στη συνέχεια υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία στη χώρα εταίρο σας.

Η διαγώνια σώρευση εφαρμόζεται στους τρεις βασικούς κανόνες που περιγράφονται στο επαρκώς τροποποιημένο τμήμα εμπορευμάτων ως εξής:

  • εάν χρησιμοποιείται ο κανόνας της προστιθέμενης αξίας, η διαγώνια σώρευση δεν επιτρέπει να ληφθεί υπόψη η αξία των υλών καταγωγής καθορισμένης χώρας στο μέγιστο ποσοστό των μη καταγόμενων υλών
  • σε περίπτωση αλλαγής των κανόνων δασμολογικής ταξινόμησης, δεν χρειάζεται να ελέγξετε αν υπήρξε αλλαγή δασμολογικής ταξινόμησης των υλών καταγωγής της εν λόγω χώρας κατά την εισαγωγή του προϊόντος από τη χώρα εταίρο σας
  • εάν χρησιμοποιείται η κατασκευή από ορισμένους κανόνες, δεν χρειάζεται να επαληθεύσετε αν οι ύλες καταγωγής της συγκεκριμένης χώρας αναφέρονται σε μεταγενέστερη κατάσταση παραγωγής (δηλ. ύφασμα)

Γ) Πλήρης σώρευση

Η πλήρης σώρευση θεωρεί ότι όχι μόνο τα προϊόντα που προέρχονται από την ΕΕ ή από καθορισμένες χώρες (όπως αναφέρεται στη σχετική διάταξη για τη σώρευση), αλλά και οι εισροές που είναι μη καταγόμενα στην ΕΕ ή σε οποιαδήποτε από τις καθορισμένες χώρες πρέπει επίσης να προσμετρούνται για τον προσδιορισμό του καταγόμενου προϊόντος.

Σε αντίθεση με τη διμερή σώρευση ή τη διαγώνια σώρευση, μπορείτε να λάβετε υπόψη σας τα υλικά για σώρευση που δεν προέρχονται από την ΕΕ ή τη χώρα εταίρο σας. Οι εν λόγω μη καταγόμενες ύλες μπορούν να έχουν εισαχθεί από τον παραγωγό στη χώρα εταίρο σας και να χρησιμοποιούνται στη διαδικασία παραγωγής. Στο πλαίσιο της πλήρους σώρευσης, οι εν λόγω μη καταγόμενες ύλες μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς της σώρευσης και να ληφθούν υπόψη ως καταγόμενες από τη χώρα εταίρο.

Η πλήρης σώρευση ισχύει για τους τρεις βασικούς κανόνες που περιγράφονται στο επαρκώς τροποποιημένο τμήμα εμπορευμάτων ως εξής:

  • εάν χρησιμοποιείται ο κανόνας της προστιθέμενης αξίας, η πλήρης σώρευση δεν επιτρέπει να ληφθεί υπόψη η αξία των υλών που εισήγαγε η χώρα εταίρος σας στο μέγιστο ποσοστό.
  • σε περίπτωση αλλαγής του κανόνα δασμολογικής κατάταξης, δεν χρειάζεται να επαληθεύσετε αν υπάρχει διαφορετική δασμολογική κατάταξη των υλών που εισάγονται από τη χώρα εταίρο σας
  • εάν χρησιμοποιείται η κατασκευή από ορισμένους κανόνες, δεν χρειάζεται να επαληθεύσετε αν τα υλικά που εισαγάγατε από τη χώρα εταίρο σας αναφέρονται σε μεταγενέστερη κατάσταση παραγωγής (δηλ. ύφασμα)

Υπενθυμίζεται ότι, εάν η επεξεργασία που πραγματοποιήθηκε στη χώρα εταίρο σας είναι μία μόνο από τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στον κατάλογο των ελάχιστων λειτουργιών (σύνδεση με το τμήμα για τις ελάχιστες εργασίες), τότε η σώρευση δεν μπορεί να εφαρμοστεί.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις