Συνολική συμφωνία ΕΕ-Μεξικού

Οι διμερείς εμπορικές σχέσεις ΕΕ-Μεξικού διέπονται από τον εμπορικό πυλώνα της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης, πολιτικού συντονισμού και συνεργασίας ΕΕ-Μεξικού (αναφέρεται επίσης ως «συνολική συμφωνία»).

Η συμφωνία αυτή τέθηκε σε ισχύ το 2000 και καλύπτει τον πολιτικό διάλογο, τις εμπορικές σχέσεις και τη συνεργασία. Οι εμπορικές διατάξεις της συνολικής συμφωνίας εξελίχθηκαν αργότερα σε συνολική συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών, η οποία καλύπτει τις εμπορευματικές συναλλαγές και τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών. Οι διατάξεις αυτές τέθηκαν σε ισχύ τον Οκτώβριο του 2000 και το 2001, αντίστοιχα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Μεξικό αποφάσισαν το 2016 να εκσυγχρονίσουν τη συνολική συμφωνία ΕΕ-Μεξικού με ολοκληρωμένο και φιλόδοξο τρόπο. Οι δύο πλευρές κατέληξαν σε «κατ’ αρχήν συμφωνία» όσον αφορά το εμπορικό σκέλος της εκσυγχρονισμένης συνολικής συμφωνίας ΕΕ-Μεξικού τον Απρίλιο του 2018 και ολοκλήρωσαν τις τελικές τεχνικές λεπτομέρειες σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις τον Απρίλιο του 2020. Η εκσυγχρονισμένη συνολική συμφωνία ΕΕ-Μεξικού υπόκειται στις αναγκαίες εσωτερικές διαδικασίες και από τις δύο πλευρές.

Διαβάστε περισσότερα στη σελίδα της ΓΔ Εμπορίου σχετικά με το Μεξικό

Κανόνες καταγωγής

 

Για να τύχει προτιμησιακής μεταχείρισης, το προϊόν σας θα πρέπει να πληροί τους κανόνες καταγωγής βάσει της συμφωνίας. Ελέγξτε το διαδραστικό «εργαλείοαυτοαξιολόγησης κανόνων καταγωγής (ROSA)» στο My Trade Assistant για να αξιολογήσετε αν το προϊόν σας πληροί τους κανόνες καταγωγής και να μάθετε πώς να συντάσσετε τα σωστά έγγραφα.

Γενικές πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες καταγωγής και τις διαδικασίες καταγωγής παρέχονται στην παρούσα ενότητα.

Προέλευση είναι η «οικονομική εθνικότητα» των εμπορεύσιμων αγαθών. Εάν είστε νέος στο θέμα, μπορείτε να βρείτε μια εισαγωγή στις κύριες έννοιες στην ενότητα αγαθά.

Πού μπορώ να βρω τους κανόνες καταγωγής;

Οι κανόνες καταγωγής καθορίζονται στο παράρτημα III της απόφασης αριθ. 2/2000 του Μεικτού Συμβουλίου ΕΚ-Μεξικού, της 23ης Μαρτίου 2000, σχετικά με τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και με τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας (ΕΕ L 245 της 29.9.2000, σ. 953).

Οι ειδικοί κανόνες ανά προϊόν προσαρμόστηκαν στις τροποποιήσεις της κατάταξης των εμπορευμάτων που εισήγαγε το Εναρμονισμένο Σύστημα του 2002. Η απόφαση αριθ. 5/2002 του Μεικτού Συμβουλίου (ΕΕ L 44 της 18.2.2003, σ. 1) περιέχει το εφαρμοστέο προσάρτημα ΙΙ (μαζί με ορισμένες άλλες διατάξεις) το οποίο έχει αναδημοσιευθεί στο σύνολό του.

Το παράρτημα III τροποποιήθηκε για να ληφθεί υπόψη η διεύρυνση της ΕΕ το 2004 με την απόφαση αριθ. 3/2004 του Μεικτού Συμβουλίου (ΕΕ L 293 της 16.9.2004, σ. 15). Οι τροποποιήσεις που σχετίζονται με τη διεύρυνση της ΕΕ το 2007 εισήχθησαν με την απόφαση αριθ. 2/2008 του Μεικτού Συμβουλίου (ΕΕ L 198 της 26.7.2008, σ. 55) και οι τροποποιήσεις που σχετίζονται με την προσχώρηση της Κροατίας με την απόφαση αριθ. 1/2020 του Μεικτού Συμβουλίου (ΕΕ L 259 της 10.8.2020, σ. 40).

Με την απόφαση αριθ. 1/2007 της μεικτής επιτροπής ΕΕ-Μεξικού (ΕΕ L 279 της 23.10.2007, σ. 15) επήλθαν ορισμένες τροποποιήσεις στους κανόνες καταγωγής που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙΙ, οι οποίες αφορούν τα εξής:

 • Παράταση της προσωρινής εφαρμογής των ειδικών κανόνων ανά προϊόν που ορίζονται στο προσάρτημα ΙΙ στοιχείο α) και αφορούν τα δερμάτινα προϊόντα, έως την ολοκλήρωση των τρεχουσών διαπραγματεύσεων του ΠΟΕ
 • Αλλαγή της μεθόδου διαχείρισης που χρησιμοποιείται για την κατανομή των ετήσιων ποσοστώσεων που καθορίζονται στα προσαρτήματα ΙΙ και ΙΙ α) για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα υποδήματα που εξάγονται από την ΕΕ στο Μεξικό, από σύστημα δημοπρασιών σε σύστημα «κατά προτεραιότητα εξυπηρέτησης»
 • Αλλαγή του κανόνα καταγωγής που καθορίζεται στο προσάρτημα II για προϊόντα που κατατάσσονται στις κλάσεις 1904 και 7601 του Εναρμονισμένου Συστήματος

Με την απόφαση αριθ. 1/2019 της μεικτής επιτροπής ΕΕ-Μεξικού (ΕΕ L 3 της 07.01.2019, σ. 37-40) προστέθηκε το προσάρτημα VI σχετικά με τη μεταχείριση των προϊόντων καταγωγής Ανδόρας και Αγίου Μαρίνου και τη μεταχείριση των προϊόντων καταγωγής Μεξικού που εξάγονται στις δύο αυτές χώρες.

Το προϊόν μου κατάγεται από την ΕΕ ή το Μεξικό σύμφωνα με τη συνολική συμφωνία ΕΕ-Μεξικού;

Για να τύχει το προϊόν σας του χαμηλότερου ή μηδενικού προτιμησιακού δασμού βάσει της συνολικής συμφωνίας ΕΕ-Μεξικού, πρέπει να είναι καταγωγής ΕΕ ή Μεξικού.

Ένα προϊόν κατάγεται από την ΕΕ ή το Μεξικό, εάν είναι

 

Παραδείγματα ειδικών ανά προϊόν κανόνων στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ

 • ο κανόνας της προστιθέμενης αξίας – η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών ενός προϊόντος δεν μπορεί να υπερβαίνει ένα ορισμένο ποσοστό της τιμής εκ του εργοστασίου του
 • η αλλαγή δασμολογικής κατάταξης —η διαδικασία παραγωγής έχει ως αποτέλεσμα την αλλαγή δασμολογικής κατάταξης μεταξύ των μη καταγόμενων υλών και του τελικού προϊόντος— για παράδειγμα παραγωγή χαρτιού (κεφάλαιο 48 του Εναρμονισμένου Συστήματος) από μη καταγόμενο χαρτοπολτό (κεφάλαιο 47 του Εναρμονισμένου Συστήματος)
 • ειδικές εργασίες – απαιτείται ειδική διαδικασία παραγωγής, για παράδειγμα νηματοποίηση ινών σε νήματα – οι κανόνες αυτοί χρησιμοποιούνται κυρίως στους τομείς της κλωστοϋφαντουργίας και της ένδυσης, καθώς και στους τομείς των χημικών προϊόντων

Συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να συμμορφωθείτε με τους ειδικούς κανόνες του προϊόντος

Η συμφωνία παρέχει πρόσθετη ευελιξία για να σας βοηθήσει να συμμορφωθείτε με τους ειδικούς κανόνες ανά προϊόν, όπως η ανοχή ή η σώρευση.

Ανοχή

 • ο κανόνας ανοχής επιτρέπει στον παραγωγό να χρησιμοποιεί μη καταγόμενες ύλες που κανονικά απαγορεύονται από τον ειδικό κανόνα ανά προϊόν έως το 10 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος
 • το όριο ανοχής δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υπέρβαση των ανώτατων ορίων αξίας των μη καταγόμενων υλών που απαριθμούνται στους ειδικούς κανόνες ανά προϊόν
 • ισχύουν ειδικά όρια ανοχής για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα είδη ένδυσης που κατατάσσονται στα κεφάλαια 50 έως 63 του ΕΣ, τα οποία περιλαμβάνονται στις σημειώσεις 5 έως 7 του προσαρτήματος I «Εισαγωγικές σημειώσεις» των ειδικών κανόνων καταγωγής ανά προϊόν

Σώρευση

 • Διμερής σώρευση — οι ύλες καταγωγής Μεξικού μπορούν να θεωρηθούν ως καταγωγής ΕΕ (και αντιστρόφως) όταν χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ενός προϊόντος

Άλλες απαιτήσεις

Το προϊόν πρέπει επίσης να πληροί όλες τις άλλες εφαρμοστέες απαιτήσεις που καθορίζονται στο πρωτόκολλο, όπως η ανεπαρκής επεξεργασία ή μεταποίηση ή ο κανόνας άμεσης μεταφοράς. 

Μεταφορές μέσω τρίτης χώρας: κανόνας για τις άμεσες μεταφορές

Τα καταγόμενα προϊόντα πρέπει να μεταφέρονται από την ΕΕ στο Μεξικό (και αντιστρόφως) χωρίς περαιτέρω μεταποίηση σε τρίτη χώρα.

Η μεταφόρτωση ή η προσωρινή αποθήκευση σε τρίτη χώρα επιτρέπεται εάν τα προϊόντα παραμένουν υπό την επιτήρηση των τελωνειακών αρχών και δεν υποβάλλονται σε άλλες εργασίες εκτός από:

 • εκφόρτωση
 • επαναφόρτωση
 • κάθε εργασία που αποσκοπεί στη διατήρησή τους σε καλή κατάσταση

Θα πρέπει να προσκομίσετε αποδεικτικά στοιχεία της απευθείας μεταφοράς στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής.

Μειονέκτημα δασμού

Βάσει της συνολικής συμφωνίας ΕΕ-Μεξικού, δεν είναι δυνατή η επιστροφή δασμών που είχαν προηγουμένως καταβληθεί για μη καταγόμενες ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή προϊόντος το οποίο εξάγεται βάσει προτιμησιακού δασμού.

Διαδικασίες καταγωγής

Αν θέλετε να ζητήσετε προτιμησιακό δασμό, θα πρέπει να ακολουθήσετε τις διαδικασίες καταγωγής και να επαληθεύσετε την αξίωσή σας από τις τελωνειακές αρχές της χώρας στην οποία εισάγετε τα εμπορεύματά σας. Οι διαδικασίες καθορίζονται στον τίτλο V σχετικά με τα αποδεικτικά καταγωγής και στον τίτλο IV σχετικά με τις ρυθμίσεις διοικητικής συνεργασίας.

Πώς να διεκδικήσετε ένα προτιμησιακό τιμολόγιο

Για να τύχουν προτιμησιακού δασμού, οι εισαγωγείς πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικό καταγωγής.

Η απόδειξη καταγωγής μπορεί να είναι είτε

 • πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1, ή
 • δήλωση καταγωγής

Το πιστοποιητικό καταγωγής εξακολουθεί να ισχύει για 10 μήνες από την ημερομηνία έκδοσής του.

Δεν απαιτείται αποδεικτικό καταγωγής όταν η συνολική αξία της αποστολής δεν υπερβαίνει

 • 500 ευρώ για μικρές συσκευασίες ή
 • 1.200 ευρώ για τις προσωπικές αποσκευές

Συμβουλευτείτε τις επεξηγηματικές σημειώσεις του παραρτήματος III (συμπεριλαμβανομένης της αναθεωρημένης επεξηγηματικής σημείωσης του άρθρου 17)για λεπτομέρειες σχετικά με τη συμπλήρωση ή τη σύνταξη των πιστοποιητικών καταγωγής. 

Πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1

Τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 εκδίδονται στο Μεξικό από το «Secretaría de Economía» (Υπουργείο Οικονομίας). Το Υπουργείο Οικονομίας είναι επίσης αρμόδιο για

 • χορήγηση, παρακολούθηση και ανάκληση αδειών σε εγκεκριμένους εξαγωγείς
 • έλεγχοι μετά την επαλήθευση κατόπιν αιτήματος τελωνειακής αρχής κράτους μέλους της ΕΕ

Η τελωνειακή αρχή του Μεξικού μπορεί να ζητήσει από τις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών της ΕΕ να επαληθεύσουν τον χαρακτήρα καταγωγής των εμπορευμάτων ή τη γνησιότητα του πιστοποιητικού καταγωγής. Ο εξαγωγέας που ζητεί το πιστοποιητικό πρέπει να είναι σε θέση να υποβάλει έγγραφα που αποδεικνύουν τον χαρακτήρα καταγωγής των σχετικών προϊόντων. Συγκεκριμένα, για το Μεξικό, η τετραψήφια δασμολογική κατάταξη των εξαγόμενων εμπορευμάτων πρέπει να αναγράφεται στη θέση 8 του πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR. 1

Το προσάρτημα III περιλαμβάνει υπόδειγμα πιστοποιητικού EUR.1 και παρέχει ενδείξεις για τη συμπλήρωσή του.

Δήλωση καταγωγής

Οι εξαγωγείς μπορούν να δηλώσουν οι ίδιοι ότι το προϊόν τους κατάγεται από την ΕΕ ή το Μεξικό υποβάλλοντας δήλωση καταγωγής. Μπορεί να γίνει από

 • εγκεκριμένο εξαγωγέα, ή
 • από οποιονδήποτε εξαγωγέα, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία των προϊόντων δεν υπερβαίνει τα 6.000 ευρώ

Για να γίνετε εγκεκριμένος εξαγωγέας, πρέπει να είστε σε θέση να αποδείξετε στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές («Secretaria Economia» του Υπουργείου Οικονομίας από την πλευρά του Μεξικού) τον χαρακτήρα καταγωγής των προϊόντων σας, καθώς και τυχόν άλλες απαιτήσεις που ενδέχεται να επιβάλλουν. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να ανακαλέσουν το εγκεκριμένο καθεστώς σας εάν το καταχραστείτε με οποιονδήποτε τρόπο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες, επικοινωνήστε με τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές («Secretaria Economia» του Υπουργείου Οικονομίας από την πλευρά του Μεξικού).

Πώς να συντάξετε δήλωση καταγωγής

ο εξαγωγέας πρέπει να δακτυλογραφήσει, να σφραγίσει ή να εκτυπώσει την ακόλουθη δήλωση (στην κατάλληλη γλώσσα) στο τιμολόγιο, το δελτίο παράδοσης ή άλλο εμπορικό έγγραφο που περιγράφει τα σχετικά προϊόντα με επαρκείς λεπτομέρειες ώστε να είναι δυνατή η ταυτοποίησή τους.

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου αριθ. ...) δηλώνει ότι, εκτός εάν αναφέρεται σαφώς διαφορετικά, τα προϊόντα αυτά είναι ... προτιμησιακής καταγωγής.

Το κείμενο της δήλωσης τιμολογίου μπορεί να συνταχθεί σε οποιαδήποτε από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ και παρατίθεται στο προσάρτημα IV. Ενημερωθείτε από τις τελωνειακές αρχές της χώρας σας για τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις που ενδέχεται να έχουν.

Πρέπει να υπογράψετε τη δήλωση τιμολογίου ιδιοχείρως. Εάν είστε εγκεκριμένος εξαγωγέας, απαλλάσσεστε από την απαίτηση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αναλαμβάνετε γραπτώς από τις τελωνειακές αρχές της χώρας σας τη δέσμευση ότι αποδέχεστε πλήρως την ευθύνη για κάθε δήλωση που σας ταυτοποιεί. Κατά τη συμπλήρωση δήλωσης τιμολογίου, θα πρέπει να είστε προετοιμασμένοι να υποβάλετε έγγραφα που αποδεικνύουν τον χαρακτήρα καταγωγής των προϊόντων σας

Δήλωση τιμολογίου μπορεί να συντάσσεται από τον εξαγωγέα κατά την εξαγωγή των προϊόντων τα οποία αφορά ή μετά την εξαγωγή, υπό τον όρο ότι προσκομίζεται στην τελωνειακή αρχή της χώρας εισαγωγής το αργότερο εντός της περιόδου που ορίζεται στην εθνική νομοθεσία κάθε μέρους: δύο έτη στην ΕΕ και ένα έτος στο Μεξικό

Επαλήθευση της καταγωγής

Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να ελέγχουν κατά πόσον ένα εισαγόμενο προϊόν είναι πράγματι καταγόμενο ή πληροί άλλες απαιτήσεις καταγωγής. Η επαλήθευση βασίζεται σε

 • διοικητική συνεργασία μεταξύ των τελωνειακών αρχών των μερών εισαγωγής και εξαγωγής
 • έλεγχος που διενεργείται από τα τοπικά τελωνεία. Δεν επιτρέπονται επισκέψεις του εισάγοντος μέρους στον εξαγωγέα

Οι αρχές του εξάγοντος μέρους προβαίνουν στον τελικό προσδιορισμό της καταγωγής και ενημερώνουν τις αρχές του εισάγοντος μέρους για τα αποτελέσματα.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις