Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ)

Μάθετε για τη συμφωνία ΕΟΧ μεταξύ 27 κρατών μελών της ΕΕ και τριών εθνών της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ): Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία.

Με μια ματιά

Η συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) εντάσσει την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία (χώρες ΕΟΧ ΕΖΕΣ) στην εσωτερική αγορά της ΕΕ, εξασφαλίζοντας την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των υπηρεσιών, των προσώπων και των κεφαλαίων, καθώς και τις ενοποιημένες σχετικές πολιτικές (ανταγωνισμός, μεταφορές, ενέργεια, οικονομική και νομισματική συνεργασία).

 • Οι ίδιοι κανόνες και προϋποθέσεις ισχύουν για όλες τις επιχειρήσεις εντός του ΕΟΧ. Η νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με την εσωτερική αγορά αποτελεί μέρος της νομοθεσίας των χωρών του ΕΟΧ.

Τι καλύπτει η συμφωνία ΕΟΧ;

Εκτός από τις δεσμεύσεις που εμπίπτουν στην εσωτερική αγορά και τις συναφείς πολιτικές της, η συμφωνία για τον ΕΟΧ διασφαλίζει τη συμμετοχή των τριών κρατών σε διάφορα προγράμματα και οργανισμούς της ΕΕ στους ακόλουθους τομείς:

 • έρευνα και ανάπτυξη (R & Δ)
 • εκπαίδευση
 • κοινωνική πολιτική
 • περιβάλλον
 • προστασία των καταναλωτών
 • τουρισμός
 • πολιτισμός

Η Νορβηγία, η Ισλανδία και το Λιχτενστάιν δεν έχουν επισήμως πρόσβαση στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ. Ωστόσο, είναι σε θέση να παρέχουν στοιχεία κατά τις προπαρασκευαστικές φάσεις. Για παράδειγμα, έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε ομάδες εμπειρογνωμόνων, στις επιτροπές της Επιτροπής και να υποβάλλουν παρατηρήσεις σχετικά με την επικείμενη νομοθεσία που πρέπει να ενσωματωθεί στη συμφωνία ΕΟΧ.

Τι δεν καλύπτει η συμφωνία ΕΟΧ;

Η συμφωνία ΕΟΧ δεν καλύπτει τις ακόλουθες πολιτικές της ΕΕ:

 • Κοινή γεωργική και αλιευτική πολιτική (αν και η συμφωνία περιλαμβάνει διατάξεις για διάφορες πτυχές του εμπορίου γεωργικών και αλιευτικών προϊόντων)·
 • Τελωνειακή ένωση·
 • Κοινή εμπορική πολιτική·
 • Την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας·
 • Δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις (μολονότι οι χώρες της ΕΖΕΣ συμμετέχουν στον χώρο Σένγκεν)·
 • η Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ).

Εμπόριο αγαθών

Η συμφωνία ΕΟΧ προβλέπει υψηλό βαθμό ελευθέρωσης του εμπορίου στους περισσότερους τομείς. Ωστόσο, η γεωργία και η αλιεία δεν καλύπτονται από τη συμφωνία ΕΟΧ.

Γεωργικά προϊόντα

Το πρωτόκολλο 3 της συμφωνίας ΕΟΧ προβλέπει σύστημα αντιστάθμισης των τιμών για τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα. Το σύστημα αυτό αποσκοπεί στην αντιστάθμιση των διαφορών στις τιμές των βασικών γεωργικών προϊόντων εντός του ΕΟΧ. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χορήγηση επιδοτήσεων για τις εξαγωγές και την επιβολή δασμών στις εισαγωγές. Οι επιδοτήσεις και οι τελωνειακοί δασμοί υπολογίζονται με βάση τις τιμές αναφοράς που συμφωνούνται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Το πρωτόκολλο αριθ. 3 δεν εφαρμόζεται στο Λιχτενστάιν.

Ψάρια

Τα κράτη ΕΟΧ-ΕΖΕΣ δεν συμμετέχουν στην Κοινή Αλιευτική Πολιτική της ΕΕ. Η Ισλανδία και η Νορβηγία εκδίδουν δικές τους αλιευτικές ποσοστώσεις και διατηρούν ορισμένους περιορισμούς στην ιδιοκτησία και εγκατάσταση στον τομέα της αλιείας.

Με βάση τη συμφωνία ΕΟΧ και τις πρόσθετες διμερείς συμφωνίες, καταργήθηκαν οι τελωνειακοί δασμοί στους περισσότερους τύπους λευκών αλιευτικών προϊόντων. Υπάρχουν, επιπλέον, σημαντικές μειώσεις των δασμών για άλλα ψάρια και μεταποιημένα αλιευτικά προϊόντα. Ωστόσο, η συμφωνία ΕΟΧ δεν προβλέπει μειώσεις των δασμών για ορισμένα από τα σημαντικότερα είδη στην Ισλανδία και τη Νορβηγία.

Ως εκ τούτου, η συμφωνία ΕΟΧ δεν εμποδίζει την ΕΕ να εφαρμόζει μέτρα διασφάλισης, όπως δασμούς αντιντάμπινγκ και αντισταθμιστικά μέτρα, για τα προϊόντα αλιείας.

Δασμοί

 • Όλα τα προϊόντα που προέρχονται από τον ΕΟΧ, εκτός από ορισμένα ψάρια και γεωργικά προϊόντα και σύμφωνα με τους κανόνες καταγωγής, μπορούν να διατίθενται στο εμπόριο χωρίς δασμούς εντός του ΕΟΧ.
 • Ωστόσο, οι χώρες της ΕΕ και των χωρών ΕΟΧ-ΕΖΕΣ εφαρμόζουν διαφορετικούς δασμούς στις εισαγωγές από τρίτες χώρες.
 • Ενημερωθείτε για τα τιμολόγια που ισχύουν για το προϊόν σας στον βοηθό εμπορικών συναλλαγών μου

Κανόνες καταγωγής

Προκειμένου ένα προϊόν να τύχει προτιμησιακής μεταχείρισης βάσει της συμφωνίας ΕΟΧ, πρέπει να προέρχεται από τον ΕΟΧ. Συνεπώς, η συμφωνία ΕΟΧ περιλαμβάνει κανόνες καταγωγής που καθορίζουν σε ποιο βαθμό ένα προϊόν πρέπει να παράγεται ή να υποβάλλεται σε επεξεργασία εντός του ΕΟΧ προκειμένου να αποκτήσει καθεστώς προτιμησιακής καταγωγής ΕΟΧ.

Πριν από την εξαγωγή/εισαγωγή, βεβαιωθείτε ότι:

 • Ενημερωθείτε για τους κανόνες καταγωγής που ισχύουν για το προϊόν σας στον βοηθό εμπορικών συναλλαγών μου
 • Συμβουλευθείτε τις τελωνειακές αρχές της χώρας σας.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Τα εμπορεύματα μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα μεταξύ της ΕΕ και των άλλων χωρών του ΕΟΧ. Οι απαιτήσεις για τα προϊόντα μεταξύ των χωρών του ΕΟΧ (συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ) είναι είτε:

 • Εναρμονισμένοι και πανομοιότυποι, επειδή οι κανόνες που θεσπίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και εφαρμόζονται σε ολόκληρο τον ΕΟΧ έχουν αντικαταστήσει τους εθνικούς κανονισμούς για τα προϊόντα. Ως εκ τούτου, τα εμπορεύματα μπορούν να κυκλοφορούν χωρίς πρόσθετη έγκριση ή δοκιμή.
 • Ισχύει η μη εναρμονισμένη αλλά η αμοιβαία αναγνώριση. Συνεπώς, τα προϊόντα που κυκλοφορούν νόμιμα σε ένα κράτος του ΕΟΧ μπορούν να διατίθενται στο εμπόριο σε όλα τα άλλα κράτη του ΕΟΧ, ακόμη και αν το προϊόν δεν συμμορφώνεται πλήρως με τους τεχνικούς κανόνες του κράτους μέλους εισαγωγής.

Τεχνικοί κανόνες και απαιτήσεις

 • Μάθετε για τις τεχνικές απαιτήσεις, τους κανόνες και τις διαδικασίες που πρέπει να πληρούν τα εμπορεύματα προκειμένου να εισαχθούν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.
 • Αναζητήστε τους ειδικούς κανόνες και κανονισμούς που ισχύουν για το προϊόν σας και τη χώρα καταγωγής σας στο πλαίσιο του βοηθού μου. Για να δείτε τις απαιτήσεις για το προϊόν σας, θα πρέπει πρώτα να προσδιορίσετε τον τελωνειακό κωδικό του. Αν δεν γνωρίζετε τον τελωνειακό κώδικα, μπορείτε να το αναζητήσετε με το όνομά σας στην ενσωματωμένη μηχανή αναζήτησης.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για την ΥΓΕΙΑ και την ΑΣΦΑΛΕΙΑ

 • Τα κτηνιατρικά και φυτοϋγειονομικά θέματα καλύπτονται από το παράρτημα I της συμφωνίας ΕΟΧ και η νομοθεσία για τα τρόφιμα καλύπτεται από το κεφάλαιο XII του παραρτήματος II. Η νομοθεσία για τα τρόφιμα και τα κτηνιατρικά θέματα δεν εφαρμόζεται στο Λιχτενστάιν, το οποίο, λόγω της τελωνειακής ένωσης με την Ελβετία, εφαρμόζει τις κτηνιατρικές διατάξεις που προβλέπονται στη συμφωνία για τη γεωργία της Ελβετίας μεταξύ της Ελβετίας και της ΕΕ.
 • Η ΕΕ και τα κράτη ΕΟΧ-ΕΖΕΣ δεν έχουν πλήρως εναρμονισμένη νομοθεσία όσον αφορά τα φυτά. Η συμφωνία για τον ΕΟΧ περιέχει νομοθεσία σχετικά με τους σπόρους προς σπορά, η οποία καλύπτεται από το κεφάλαιο ΙΙΙ του παραρτήματος Ι (φυτοϋγειονομικά θέματα), με εξαίρεση τις διατάξεις που αφορούν τις εισαγωγές και τον έλεγχο των συνόρων.
 • Μάθετε για την υγεία, την ασφάλεια, τις υγειονομικές και φυτοϋγειονομικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν τα εμπορεύματα προκειμένου να εισαχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Αναζητήστε τους κανόνες υγείας, ασφάλειας και υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής προστασίας που ισχύουν για το προϊόν σας και τη χώρα καταγωγής σας στο πλαίσιο του βοηθού μου. Για να δείτε τις απαιτήσεις για το προϊόν σας, θα πρέπει πρώτα να προσδιορίσετε τον τελωνειακό κωδικό του. Αν δεν γνωρίζετε τον τελωνειακό κώδικα, μπορείτε να το αναζητήσετε με το όνομά σας στην ενσωματωμένη μηχανή αναζήτησης.

Τελωνειακά έγγραφα και διαδικασίες εκτελωνισμού

 • Η τελωνειακή ένωση της ΕΕ δεν καλύπτει τη Νορβηγία, το Λιχτενστάιν και την Ισλανδία. Τα τελωνειακά σύνορα και οι διαδικασίες εξακολουθούν να εφαρμόζονται μεταξύ των χωρών αυτών και της ΕΕ.
 • Για ορισμένα προϊόντα που θεωρούνται υψηλού κινδύνου, απαιτείται ένας φορέας αξιολόγησης της συμμόρφωσης (CAB) για να αξιολογεί κατά πόσον ένα προϊόν συμμορφώνεται με την ισχύουσα πιστοποίηση προϊόντος, η οποία διενεργείται από φορέα διαπίστωσης της συμμόρφωσης, ο οποίος ορίζεται από ένα κράτος του ΕΟΧ, αναγνωρίζεται σε ολόκληρο τον ΕΟΧ.
 • Ενημερωθείτε για άλλα τελωνειακά έγγραφα εκτελωνισμού και διαδικασίες που απαιτούνται για την εισαγωγή στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.
  • Πνευματική ιδιοκτησία (ΔΙ) και γεωγραφικές ενδείξεις (GI)
 • Η συμφωνία για τον ΕΟΧ περιέχει εναρμονισμένες διατάξεις για τα ΔΔΙ και εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο προστασίας των βιομηχανικών δικαιωμάτων (εφευρέσεις, σχέδια, εμπορικά σήματα, κ.λπ.) και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (μουσική, ταινίες, έντυπα μέσα ενημέρωσης, λογισμικό κ.λπ.) σε όλα τα κράτη του ΕΟΧ.
 • Οι κανόνες περιλαμβάνουν επίσης την αρχή της περιφερειακής ανάλωσης των ΔΔΙ, που ισχύει σε ολόκληρο τον ΕΟΧ. Στην πράξη, από τη στιγμή που ένα προϊόν διατεθεί στο εμπόριο εντός του ΕΟΧ από τον δικαιούχο (ή με τη συγκατάθεσή του), ο δικαιούχος δεν μπορεί πλέον να επικαλείται το αποκλειστικό δικαίωμά του να απαγορεύει την εισαγωγή τέτοιων προϊόντων από άλλο κράτος του ΕΟΧ.
 • Βάσει του άρθρο 65 παράγραφος 2 της συμφωνίας ΕΟΧ, η νομοθεσία περί διανοητικής ιδιοκτησίας ενσωματώνεται στο παράρτημα XVII. Ωστόσο, δεν έχουν ενσωματωθεί όλες οι πρωτοβουλίες της ΕΕ στον τομέα αυτό.
 • Μάθετε περισσότερα για τη νομοθεσία περί διανοητικής ιδιοκτησίας και για τις γεωγραφικές ενδείξεις στην ΕΕ, καθώς και για την πολιτική της ΕΕ για τα ΔΔΙ στις εμπορικές συναλλαγές.

Εμπόριο υπηρεσιών

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες, τους κανονισμούς και τις διευκολύνσεις για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών

Δημόσιες συμβάσεις

Η συμφωνία ΕΟΧ καθιέρωσε μια ενιαία αγορά για τις δημόσιες συμβάσεις αξίας περίπου 18 % του ΑΕΠ του ΕΟΧ. Ως εκ τούτου, υπάρχουν σημαντικές ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις εντός του ΕΟΧ, διότι μπορούν να ανταγωνιστούν για τις δημόσιες συμβάσεις σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά.

Βρείτε γενικές πληροφορίες σχετικά με τη νομοθεσία, τους κανόνες και την πρόσβαση στις διάφορες αγορές για τις δημόσιες συμβάσεις. Βρείτε ειδικές πληροφορίες για την αγορά δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ.

Επένδυση

Βρείτε γενικές πληροφορίες που επιτρέπουν την επένδυσή σας στο εξωτερικό. εάν επενδύετε από το εξωτερικό στον ΕΟΧ, βρείτε συγκεκριμένες πληροφορίες.

Άλλοι (ανταγωνισμός, ΕΑΑ)

Ανταγωνισμός

Για να εξασφαλιστεί ένας ομοιογενής ΕΟΧ με ίσους όρους ανταγωνισμού, ισχύουν οι ίδιοι κανόνες ανταγωνισμού για όλες τις επιχειρήσεις σε ολόκληρο τον ΕΟΧ. Οι κανόνες για τον ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά καλύπτουν τέσσερις βασικούς τομείς και είναι ίδιοι στα τρία κράτη ΕΟΧ-ΕΖΕΣ και στα κράτη μέλη της ΕΕ. Οι κανόνες αυτοί είναι οι εξής:

 • Εξάλειψη των συμφωνιών που περιορίζουν τον ανταγωνισμό και κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης (π.χ. συμφωνίες καθορισμού των τιμών μεταξύ ανταγωνιστών)
 • Έλεγχος των συγχωνεύσεων μεταξύ επιχειρήσεων (π.χ. συγχώνευση δύο μεγάλων ομίλων με αποτέλεσμα την κυριαρχία τους στην αγορά)
 • Απελευθέρωση μονοπωλιακών οικονομικών τομέων (π.χ. τηλεπικοινωνίες)
 • Απαγόρευση — με ορισμένες εξαιρέσεις — των κρατικών ενισχύσεων που στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό, ευνοώντας επιλεκτικά ορισμένες επιχειρήσεις ή τους εθνικούς βιομηχανικούς τομείς.

Ως αποτέλεσμα των αυστηρών κανόνων ανταγωνισμού που ενσωματώθηκαν στη συμφωνία ΕΟΧ, τα μέτρα αντιντάμπινγκ, οι αντισταθμιστικοί δασμοί και άλλα εμπορικά μέτρα απαγορεύονται, κατά κανόνα, μεταξύ των κρατών του ΕΟΧ.

Κρατικές ενισχύσεις

Σύμφωνα με τις Συνθήκες της ΕΕ, η συμφωνία ΕΟΧ απαγορεύει κατά κανόνα κάθε μέτρο που μπορεί να χαρακτηριστεί ως κρατική ενίσχυση, συμπεριλαμβανομένων των επιχορηγήσεων, των δανείων με ευνοϊκούς όρους και των φορολογικών παραχωρήσεων, που μπορούν να στρεβλώσουν το εμπόριο. Ωστόσο, ορισμένες πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές πτυχές ενδέχεται να οδηγήσουν σε εξαιρέσεις από την απαγόρευση αυτή.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι και έγγραφα

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις