Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ)

Μάθετε για τη συμφωνία ΕΟΧ μεταξύ 27 κρατών μελών της ΕΕ και τριών κρατών της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ): Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία.

Με μια ματιά

Η συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) εντάσσει την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία (χώρες ΕΟΧ-ΕΖΕΣ) στην εσωτερική αγορά της ΕΕ, διασφαλίζοντας την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των υπηρεσιών, των προσώπων και των κεφαλαίων, καθώς και τις ενοποιημένες συναφείς πολιτικές (ανταγωνισμός, μεταφορές, ενέργεια, οικονομική και νομισματική συνεργασία).

 • Οι ίδιοι κανόνες και προϋποθέσεις ισχύουν για όλες τις επιχειρήσεις εντός του ΕΟΧ. Η νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με την εσωτερική αγορά αποτελεί μέρος της νομοθεσίας των χωρών του ΕΟΧ.

Τι καλύπτει η συμφωνία ΕΟΧ;

Εκτός από τις δεσμεύσεις που εμπίπτουν στην εσωτερική αγορά και τις συναφείς πολιτικές της, η συμφωνία ΕΟΧ διασφαλίζει τη συμμετοχή των τριών κρατών σε διάφορα προγράμματα και οργανισμούς της ΕΕ στους ακόλουθους τομείς:

 • ΕΡΕΥΝΑ και ΑΝΑΠΤΥΞΗ
 • εκπαίδευση
 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
 • περιβάλλον
 • προστασία καταναλωτών
 • τουρισμό
 • πολιτισμός

Η Νορβηγία, η Ισλανδία και το Λιχτενστάιν δεν έχουν επίσημη πρόσβαση στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ. Ωστόσο, είναι σε θέση να παρέχουν στοιχεία κατά τη διάρκεια των προπαρασκευαστικών φάσεων. Για παράδειγμα, έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε ομάδες εμπειρογνωμόνων, επιτροπές της Επιτροπής και να υποβάλλουν παρατηρήσεις σχετικά με επικείμενη νομοθεσία που θα ενσωματωθεί στη συμφωνία ΕΟΧ.

Τι δεν καλύπτει η συμφωνία ΕΟΧ;

Η συμφωνία ΕΟΧ δεν καλύπτει τις ακόλουθες πολιτικές της ΕΕ:

 • Κοινή γεωργική και αλιευτική πολιτική (αν και η συμφωνία περιέχει διατάξεις σχετικά με διάφορες πτυχές του εμπορίου γεωργικών προϊόντων και προϊόντων αλιείας)·
 • Τελωνειακή ένωση·
 • Κοινή εμπορική πολιτική·
 • Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας·
 • Δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις (παρά το γεγονός ότι οι χώρες της ΕΖΕΣ αποτελούν μέρος του χώρου Σένγκεν)·
 • η Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ).

Εμπόριο αγαθών

Η συμφωνία ΕΟΧ προβλέπει υψηλό βαθμό ελευθέρωσης του εμπορίου στους περισσότερους τομείς. Ωστόσο, η γεωργία και η αλιεία δεν καλύπτονται από τη συμφωνία ΕΟΧ.

Γεωργικών Προϊόντων

Το πρωτόκολλο 3 της συμφωνίας ΕΟΧ θεσπίζει σύστημα αντιστάθμισης των τιμών για τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα. Το σύστημα αυτό αποσκοπεί στην αντιστάθμιση των διαφορών στις τιμές των βασικών γεωργικών προϊόντων εντός του ΕΟΧ. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χορήγηση επιδοτήσεων στις εξαγωγές και την επιβολή εισαγωγικών δασμών. Οι επιδοτήσεις και οι τελωνειακοί δασμοί υπολογίζονται με βάση τις τιμές αναφοράς που συμφωνούνται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Το πρωτόκολλο 3 δεν εφαρμόζεται στο Λιχτενστάιν.

Ψάρια

Τα κράτη ΕΟΧ-ΕΖΕΣ δεν συμμετέχουν στην Κοινή Αλιευτική Πολιτική της ΕΕ. Η Ισλανδία και η Νορβηγία καθορίζουν τις δικές τους αλιευτικές ποσοστώσεις και διατηρούν ορισμένους περιορισμούς όσον αφορά την ιδιοκτησία και την εγκατάσταση στον τομέα της αλιείας.

Βάσει της συμφωνίας ΕΟΧ και πρόσθετων διμερών συμφωνιών, καταργήθηκαν οι τελωνειακοί δασμοί για τα περισσότερα είδη λευκών αλιευτικών προϊόντων. Επιπλέον, υπάρχουν σημαντικές μειώσεις των τελωνειακών δασμών για άλλα ψάρια και μεταποιημένα προϊόντα αλιείας. Ωστόσο, η συμφωνία ΕΟΧ δεν προβλέπει μειώσεις των τελωνειακών δασμών για ορισμένα από τα σημαντικότερα είδη στην Ισλανδία και τη Νορβηγία.

Ως εκ τούτου, η συμφωνία ΕΟΧ δεν εμποδίζει την ΕΕ να εφαρμόζει μέτρα διασφάλισης, όπως δασμούς αντιντάμπινγκ και αντισταθμιστικά μέτρα, στα αλιευτικά προϊόντα.

Τιμολόγια

 • Όλα τα προϊόντα καταγωγής ΕΟΧ, εκτός από ορισμένα ψάρια και γεωργικά προϊόντα και σύμφωνα με τους κανόνες καταγωγής, μπορούν να αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών χωρίς δασμούς εντός του ΕΟΧ.
 • Ωστόσο, η ΕΕ και οι χώρες ΕΟΧ-ΕΖΕΣ εφαρμόζουν διαφορετικούς δασμούς στις εισαγωγές από τρίτες χώρες.
 • Ελέγξτε τους δασμούς που ισχύουν για το προϊόν σας στον βοηθό μου για το εμπόριο

Κανόνες καταγωγής

Για να αποκτήσει ένα προϊόν προτιμησιακή μεταχείριση βάσει της συμφωνίας ΕΟΧ, πρέπει να κατάγεται από τον ΕΟΧ. Ως εκ τούτου, η συμφωνία ΕΟΧ περιέχει κανόνες καταγωγής που καθορίζουν σε ποιο βαθμό ένα προϊόν πρέπει να παράγεται ή να μεταποιείται εντός του ΕΟΧ προκειμένου να αποκτήσει το καθεστώς του προϊόντος προτιμησιακής καταγωγής ΕΟΧ.

Πριν από την εξαγωγή/εισαγωγή, βεβαιωθείτε ότι:

 • Ελέγξτε τους κανόνες καταγωγής που ισχύουν για το προϊόν σας στον εμπορικό βοηθό μου
 • Συμβουλευτείτε τις τελωνειακές αρχές της χώρας σας.

Απαιτήσεις προϊόντων

Τα εμπορεύματα μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα μεταξύ της ΕΕ και των άλλων χωρών του ΕΟΧ. Οι απαιτήσεις για τα προϊόντα μεταξύ των χωρών του ΕΟΧ (συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ) είναι είτε:

 • Εναρμονισμένοι και πανομοιότυποι, διότι οι κανόνες που θεσπίστηκαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο και εφαρμόζονται σε ολόκληρο τον ΕΟΧ αντικατέστησαν τους εθνικούς κανονισμούς για τα προϊόντα. Ως εκ τούτου, τα εμπορεύματα μπορούν να κυκλοφορούν χωρίς πρόσθετη έγκριση ή δοκιμή.
 • Δεν είναι εναρμονισμένη αλλά ισχύει η αμοιβαία αναγνώριση. Ως εκ τούτου, τα προϊόντα που κυκλοφορούν νόμιμα σε ένα κράτος του ΕΟΧ μπορούν να διατίθενται στην αγορά σε όλα τα άλλα κράτη του ΕΟΧ, ακόμη και αν το προϊόν δεν συμμορφώνεται πλήρως με τους τεχνικούς κανόνες του κράτους εισαγωγής του ΕΟΧ.

Τεχνικοί κανόνες και απαιτήσεις

 • Μάθετε για τις τεχνικές απαιτήσεις, τους κανόνες και τις διαδικασίες που πρέπει να πληρούν τα εμπορεύματα προκειμένου να εισαχθούν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.
 • Αναζητήστε τους ειδικούς κανόνες και κανονισμούς που ισχύουν για το προϊόν σας και τη χώρα καταγωγής σας στον βοηθό μου για το εμπόριο. Για να δείτε τις απαιτήσεις που αφορούν το προϊόν σας θα πρέπει πρώτα να προσδιορίσετε τον τελωνειακό του κωδικό. Εάν δεν γνωρίζετε τον τελωνειακό κωδικό, μπορείτε να τον αναζητήσετε χρησιμοποιώντας το όνομα του προϊόντος σας στην ενσωματωμένη μηχανή αναζήτησης.

Απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας ΥΦΠ

 • Τα κτηνιατρικά και φυτοϋγειονομικά θέματα καλύπτονται από το παράρτημα I της συμφωνίας ΕΟΧ και η νομοθεσία για τα τρόφιμα καλύπτεται από το κεφάλαιο XII του παραρτήματος II. Η νομοθεσία για τα τρόφιμα και τα κτηνιατρικά θέματα δεν εφαρμόζεται στο Λιχτενστάιν, το οποίο, λόγω της τελωνειακής του ένωσης με την Ελβετία, εφαρμόζει τις κτηνιατρικές διατάξεις που προβλέπονται στη συμφωνία Ελβετίας-ΕΕ για τη γεωργία.
 • Η ΕΕ και τα κράτη ΕΟΧ-ΕΖΕΣ δεν διαθέτουν πλήρως εναρμονισμένη νομοθεσία όσον αφορά τις εγκαταστάσεις. Η συμφωνία ΕΟΧ περιέχει νομοθεσία σχετικά με τους σπόρους φυτών, που καλύπτονται από το κεφάλαιο ΙΙΙ του παραρτήματος Ι (φυτοϋγειονομικά θέματα), με εξαίρεση τις διατάξεις που αφορούν τις εισαγωγές και τον έλεγχο των συνόρων.
 • Μάθετε για τα πρότυπα υγείας, ασφάλειας, υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής προστασίας που πρέπει να πληρούν τα εμπορεύματα προκειμένου να εισαχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Αναζητήστε τους κανόνες υγείας, ασφάλειας και ΥΦΠ που ισχύουν για το προϊόν σας και τη χώρα καταγωγής του στον βοηθό μου για το εμπόριο. Για να δείτε τις απαιτήσεις που αφορούν το προϊόν σας θα πρέπει πρώτα να προσδιορίσετε τον τελωνειακό του κωδικό. Εάν δεν γνωρίζετε τον τελωνειακό κωδικό, μπορείτε να τον αναζητήσετε χρησιμοποιώντας το όνομα του προϊόντος σας στην ενσωματωμένη μηχανή αναζήτησης.

Έγγραφα και διαδικασίες εκτελωνισμού

 • Η τελωνειακή ένωση της ΕΕ δεν επεκτείνεται στη Νορβηγία, το Λιχτενστάιν και την Ισλανδία. Μεταξύ των χωρών αυτών και της ΕΕ εξακολουθούν να ισχύουν τελωνειακά σύνορα και διαδικασίες.
 • Για ορισμένα προϊόντα που θεωρούνται υψηλού κινδύνου, ένας φορέας διαπίστωσης της συμμόρφωσης (ΦΕΣ) πρέπει να αξιολογεί κατά πόσον ένα προϊόν συμμορφώνεται με την ισχύουσα πιστοποίηση προϊόντος που διενεργείται από ΦΕΣ που έχει οριστεί από κράτος του ΕΟΧ αναγνωρίζεται σε ολόκληρο τον ΕΟΧ.
 • Ενημερωθείτε για άλλα έγγραφα εκτελωνισμού και διαδικασίες που απαιτούνται για την εισαγωγή στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.
  • Διανοητική ιδιοκτησία (ΔΙ) και γεωγραφικές ενδείξεις (ΓΕ)
 • Η συμφωνία ΕΟΧ περιέχει εναρμονισμένες διατάξεις για τα ΔΔΙ και εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο προστασίας των βιομηχανικών δικαιωμάτων (εφευρέσεις, σχέδια, εμπορικά σήματα κ.λπ.) και των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (μουσική, ταινίες, έντυπα μέσα, λογισμικό κ.λπ.) σε όλα τα κράτη του ΕΟΧ.
 • Οι κανόνες περιέχουν επίσης την αρχή της περιφερειακής ανάλωσης των ΔΔΙ, η οποία εφαρμόζεται σε ολόκληρο τον ΕΟΧ. Στην πράξη, όταν ένα προϊόν έχει διατεθεί στην αγορά εντός του ΕΟΧ από δικαιούχο (ή με τη συγκατάθεσή του), ο τελευταίος δεν μπορεί πλέον να επικαλεστεί το αποκλειστικό του δικαίωμα για να εμποδίσει την εισαγωγή τέτοιων προϊόντων από άλλο κράτος του ΕΟΧ.
 • Βάσει του άρθρου 65 παράγραφος 2 της συμφωνίας ΕΟΧ, η νομοθεσία περί διανοητικής ιδιοκτησίας ενσωματώνεται στο παράρτημα XVII. Ωστόσο, δεν έχουν ενσωματωθεί όλες οι πρωτοβουλίες της ΕΕ στον τομέα αυτό.
 • Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη νομοθεσία για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και τις γεωγραφικές ενδείξεις στην ΕΕ, καθώς και σχετικά με την πολιτική της ΕΕ για τα ΔΔΙ όσον αφορά το εμπόριο.

Εμπόριο υπηρεσιών

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες, τους κανονισμούς και τις διευκολύνσεις για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών

Δημόσιες συμβάσεις

Η συμφωνία ΕΟΧ καθιέρωσε μια ενιαία αγορά στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων αξίας περίπου 18 % του ΑΕΠ του ΕΟΧ. Ως εκ τούτου, υπάρχουν σημαντικές ευκαιρίες για τις εταιρείες εντός του ΕΟΧ, διότι μπορούν να ανταγωνίζονται για δημόσιες συμβάσεις σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά.

Βρείτε γενικές πληροφορίες σχετικά με τη νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις, τους κανόνες και την πρόσβαση σε διάφορες αγορές. Βρείτε συγκεκριμένες πληροφορίες για την αγορά δημόσιων συμβάσεων της ΕΕ.

Επενδύσεις

Βρείτε γενικές πληροφορίες που επιτρέπουν την επένδυσή σας στο εξωτερικό i. Αν επενδύετε από το εξωτερικό στον ΕΟΧ, βρείτε συγκεκριμένες πληροφορίες.

Άλλα (ανταγωνισμός, ΟΑΠ)

Ανταγωνισμός

Για να εξασφαλιστεί ομοιογενής ΕΟΧ με ίσους όρους ανταγωνισμού, ισχύουν οι ίδιοι κανόνες ανταγωνισμού για όλες τις επιχειρήσεις σε ολόκληρο τον ΕΟΧ. Οι κανόνες ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά καλύπτουν τέσσερις βασικούς τομείς και είναι πανομοιότυποι στα τρία κράτη της ΕΖΕΣ μέλη του ΕΟΧ και στα κράτη μέλη της ΕΕ. Οι κανόνες αυτοί είναι οι εξής:

 • Κατάργηση συμφωνιών που περιορίζουν τον ανταγωνισμό και την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης (π.χ. συμφωνίες καθορισμού τιμών μεταξύ ανταγωνιστών)
 • Έλεγχος των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων (π.χ. συγκέντρωση μεταξύ δύο μεγάλων ομίλων που έχει ως αποτέλεσμα τη δεσπόζουσα θέση τους στην αγορά)
 • Ελευθέρωση μονοπωλιακών οικονομικών τομέων (π.χ. τηλεπικοινωνίες)
 • Απαγόρευση — με την επιφύλαξη ορισμένων εξαιρέσεων — των κρατικών ενισχύσεων που στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό ευνοώντας επιλεκτικά ορισμένες επιχειρήσεις ή εθνικούς βιομηχανικούς τομείς.

Ως αποτέλεσμα των αυστηρών κανόνων ανταγωνισμού που έχουν ενσωματωθεί στη συμφωνία ΕΟΧ, τα μέτρα αντιντάμπινγκ, οι αντισταθμιστικοί δασμοί και άλλα εμπορικά μέτρα απαγορεύονται, κατά γενικό κανόνα, μεταξύ των κρατών του ΕΟΧ.

Κρατικές ενισχύσεις

Σύμφωνα με τις Συνθήκες της ΕΕ, η συμφωνία ΕΟΧ απαγορεύει γενικά κάθε μέτρο που μπορεί να χαρακτηριστεί κρατική ενίσχυση, συμπεριλαμβανομένων των επιχορηγήσεων, των δανείων με ευνοϊκούς όρους και των φορολογικών ελαφρύνσεων, τα οποία ενδέχεται να στρεβλώσουν τις συναλλαγές. Ωστόσο, ορισμένες πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές εκτιμήσεις μπορούν να οδηγήσουν σε εξαιρέσεις από την απαγόρευση αυτή.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι και έγγραφα

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις