Σφαιρική και σε βάθος ζώνη ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Μολδαβίας

Η ΕΕ και η Δημοκρατία της Μολδαβίας υπέγραψαν συμφωνία σύνδεσης του Ιουνίου 2014 και η συμφωνία τέθηκε σε πλήρη ισχύ από τα τέλη Ιουλίου 2016. Η σφαιρική και σε βάθος ζώνη ελεύθερων συναλλαγών (DCFTA) αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συμφωνίας. Μειώνει τους δασμούς που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις κατά τις εξαγωγές προς τη Μολδαβία και καθιστά τα τελωνειακά καθεστώτα πιο αποτελεσματικά. Επιπλέον, η συμφωνία διευκολύνει περαιτέρω το εμπόριο μέσω της σταδιακής προσέγγισης της νομοθεσίας, των κανόνων και των διαδικασιών της Μολδαβίας, συμπεριλαμβανομένων των προτύπων, με εκείνα της ΕΕ.

Η συμφωνία με μια ματιά

Η συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας υπεγράφη στα τέλη Ιουνίου 2014 και τέθηκε σε πλήρη ισχύ από τον Ιουλίου 2016.

Βλ. το πλήρες κείμενο και τα παραρτήματα της συμφωνίας.

Ποια είναι τα οφέλη για την επιχείρησή σας;

Η συμφωνία σύνδεσης

 • διευκολύνει τις εξαγωγές και εισαγωγές από τη Δημοκρατία της Μολδαβίας (εφεξής «Μολδαβία»)
 • μειώνει τους δασμούς και καθιστά δυνατή την αποτελεσματική και ταχεία διεκπεραίωση των τελωνειακών διαδικασιών

Επιπλέον, η συμφωνία θεσπίζει μια σταδιακή διαδικασία προσέγγισης της νομοθεσίας, των κανόνων και των διαδικασιών της Μολδαβίας με εκείνους της ΕΕ, για παράδειγμα στον τομέα των προτύπων, διευκολύνοντας έτσι περαιτέρω τους εμπόρους.

Ποιος μπορεί να εξάγει από την ΕΕ στη Μολδαβία στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Μολδαβίας;

Εάν είστε εταιρεία καταχωρισμένη σε κράτος μέλος της ΕΕ και έχετε αποκτήσει έγκυρη τελωνειακή διασάφηση — και, όπου απαιτείται, άδεια εξαγωγής — μπορείτε να πραγματοποιήσετε εξαγωγές στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Μολδαβίας.

Ποιος μπορεί να εξάγει στην ΕΕ από τη Μολδαβία στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Μολδαβίας;

Για να πραγματοποιήσετε εξαγωγές στην ΕΕ στο πλαίσιο της συμφωνίας ΕΕ-Μολδαβίας, πρέπει να είστε εταιρεία καταχωρισμένη στη Δημοκρατία της Μολδαβίας.

 

Η ΕΕ είναι ένας από τους μεγαλύτερους εμπορικούς εταίρους της Μολδαβίας. Οι βασικές εμπορικές συναλλαγές μεταξύ της ΕΕ και της Μολδαβίας περιλαμβάνουν μηχανήματα και συσκευές, φυτικά προϊόντα, κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και κλωστοϋφαντουργικά είδη, καθώς και βασικά μέταλλα.

Δασμοί

Βιομηχανικά προϊόντα

Κατά την ημερομηνία της προσωρινής έναρξης ισχύος της συμφωνίας, η ΕΕ κατάργησε όλους τους δασμούς για τα βιομηχανικά προϊόντα από τη Μολδαβία, ενώ η Μολδαβία άρχισε να καταργεί σταδιακά τους δασμούς για ορισμένα προϊόντα κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου 3 έως 5 ετών, όπως:

 • ορισμένοι τύποι πλαστικών και παρόμοιων προϊόντων
 • επίπλων
 • διάφορα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα (π.χ. τάπητες και ενδύματα)

Η Μολδαβία κατάργησε πλήρως τους δασμούς της για τα προϊόντα αυτά έως τις 1 Σεπτεμβρίου 2019.

Γεωργικά προϊόντα

Η συμφωνία μειώνει επίσης τους δασμούς στα γεωργικά προϊόντα.

Η Μολδαβία συμφώνησε να καταργήσει τους δασμούς για τα περισσότερα γεωργικά προϊόντα της μετά από μεταβατική περίοδο έως δέκα ετών. Αυτό έχει σημασία, για παράδειγμα, για

 • οίνοι
 • ορισμένα παρασκευάσματα διατροφής

Επιπλέον, η Μολδαβία έχει δεσμευτεί να καταργήσει τους δασμούς στο πλαίσιο ειδικών δασμολογικών ποσοστώσεων (ΔΠ) για ορισμένα ευαίσθητα προϊόντα, όπως

 • χοίρειο κρέας
 • πουλερικά
 • γαλακτοκομικά προϊόντα
 • μεταποιημένα προϊόντα κρέατος
 • σάκχαρα

Οι δασμολογικές ποσοστώσεις που χορηγούνται στις εξαγωγές των εν λόγω προϊόντων από την ΕΕ στη Μολδαβία ορίζονται στο παράρτημα XV-Δ Πίνακας παραχωρήσεων ως εξής:

Μολδαβία — Δασμολογική ποσόστωση (σε τόνους)

 

2020

2021

2022

1. Χοιρινό κρέας *

4,500

5,000

5,500

2. Πουλερικά *

5,000

5,500

6,000

3. Γαλακτοπαραγωγή *

1,500

2,000

 

4. Επεξεργασμένο κρέας

1,700

   

5. Σάκχαρα *

7,000

8,000

9,000

6. Γλυκαντικά

640

   

* Οι ποσοστώσεις για το χοιρινό κρέας, τα πουλερικά, τα γαλακτοκομικά προϊόντα και τα σάκχαρα επανεξετάστηκαν το 2020

Με τη σειρά της, η ΕΕ κατάργησε τους δασμούς της για τα γεωργικά προϊόντα από την πρώτη ημέρα, με εξαίρεση τα ειδικά ευαίσθητα προϊόντα, για τα οποία θέσπισε επίσης δασμολογικές ποσοστώσεις. Αυτό σημαίνει ότι κάθε χρόνο μόνο ένας περιορισμένος αριθμός ευαίσθητων προϊόντων μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο αδασμολόγητων συναλλαγών. Τα ακριβή ποσά καθορίζονται στο παράρτημα 15Α της συμφωνίας σύνδεσης.

Οι δασμολογικές ποσοστώσεις που χορηγούνται στις μολδαβικές εξαγωγές των εν λόγω προϊόντων στην ΕΕ ορίζονται στο παράρτημα XV-Α προϊόντα που υπόκεινται σε ετήσιες δασμολογικές ποσοστώσεις άνευ δασμών (Ένωση) ως εξής:

ΕΕ — Δασμολογική ποσόστωση (σε τόνους) *

Ντομάτες 2,000
Σκόρδο 220
Επιτραπέζια σταφύλια 20,000
Μήλα 40,000
Κεράσια νωπά 1,500,000
Δαμάσκηνα 15,000 
Χυμός σταφυλιών 500

* Η διαχείριση των ποσοστώσεων αυτών γίνεται με βάση την αρχή της εξυπηρέτησης κατά σειρά προτεραιότητας. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων εκτείνεται από την 1 Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου. Πριν από την εξαγωγή, ελέγξτε το υπόλοιπο κάθε ισχύουσας ποσόστωσης.

Εάν οι εισαγωγές που φθάνουν στην ΕΕ υπερβαίνουν τις εν λόγω δασμολογικές ποσοστώσεις, θα επιβάλλεται δασμός ΜΕΚ. Επιπλέον, επισημαίνεται ότι για ορισμένα οπωροκηπευτικά απαιτείται η καταβολή των τιμών εισόδου στην ΕΕ. Αυτό ισχύει, για παράδειγμα, για τις ντομάτες. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να προστεθούν πρόσθετες επιβαρύνσεις στις επιβαρύνσεις κατά την εισαγωγή του εμπορεύματος σας εάν η τιμή εισαγωγής του είναι χαμηλότερη από μια καθορισμένη τιμή εισόδου.

Επιπλέον, το παράρτημα XV-Γ περιλαμβάνει κατάλογο γεωργικών προϊόντων για τα οποία η ΕΕ μπορεί να εφαρμόσει «μηχανισμό κατά της καταστρατήγησης». Αυτό σημαίνει ότι εάν οι εισαγωγές από τη Μολδαβία υπερβαίνουν ένα ορισμένο επίπεδο, η ΕΕ έχει τη δυνατότητα να αναστείλει τους χαμηλότερους δασμούς για τα εν λόγω προϊόντα για περίοδο έξι μηνών.

Η συμφωνία δεν επιτρέπει τελωνειακούς δασμούς επί των εξαγωγών. Περιλαμβάνει επίσης τη λεγόμενη ρήτρα «standstill». Η ρήτρα αυτή σημαίνει ότι ούτε η ΕΕ ούτε η Μολδαβία μπορούν να αυξήσουν τους τελωνειακούς δασμούς ή να εισαγάγουν νέους δασμούς που στοχεύουν εμπορεύματα από το άλλο μέρος. Η συμφωνία απαγορεύει επίσης ποσοτικούς περιορισμούς στις εισαγωγές και τις εξαγωγές (με εξαίρεση τους περιορισμούς που επιτρέπονται σύμφωνα με τους κανόνες του ΠΟΕ, όπως το άρθρο XI της GATT).

 

Βρείτε τον δασμολογικό συντελεστή που ισχύει για το προϊόν σας στον βοηθό μου για το εμπόριο.

Κανόνες καταγωγής

Το παρόν τμήμα παρουσιάζει τους βασικούς κανόνες καταγωγής και τις διαδικασίες καταγωγής της εμπορικής συμφωνίας.

Η καταγωγή είναι η «οικονομική ιθαγένεια» των εμπορεύσιμων αγαθών. Εάν είστε καινούργιος για το θέμα, μπορείτε να βρείτε μια εισαγωγή στις βασικές έννοιες στην ενότητα «Εμπορεύματα».

Κανόνες καταγωγής

Το προϊόν σας πρέπει να συμμορφώνεται με ορισμένους κανόνες που αποδεικνύουν την καταγωγή του προκειμένου να είναι επιλέξιμο για προτιμησιακό δασμό.

Πού μπορώ να βρω τους κανόνες καταγωγής;

Οι κανόνες καταγωγής που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης με τη Μολδαβία ορίζονται στο προσάρτημα I της περιφερειακής σύμβασης για πανευρωμεσογειακούς προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής («σύμβαση PEM»). Οιεν λόγω κανόνες βρίσκονται υπό αναθεώρηση και ένα νέο σύνολο εναλλακτικών κανόνων καταγωγής θα πρέπει να εφαρμοστεί στα μέσα του 2021, συμπεριλαμβανομένων διατάξεων σχετικά με τη σώρευση, την επιστροφή δασμών, την ανοχή και τον κανόνα μη τροποποίησης (βλ. κατωτέρω) που θα χαλαρώσει.

Η σύμβαση PEM για τους κανόνες καταγωγής αποσκοπεί στον καθορισμό κοινών κανόνων καταγωγής και σώρευσης μεταξύ 25 συμβαλλόμενων μερών (ΕΕ, ΕΖΕΣ, βαλκανικές χώρες και εταίροι ΣΕΣ από την περιοχή της Νότιας και Ανατολικής Γειτονίας της ΕΕ) και της ΕΕ για τη διευκόλυνση του εμπορίου και την ολοκλήρωση των αλυσίδων εφοδιασμού εντός της ζώνης.

Ο κατάλογος των συμβαλλομένων μερών της ΡΕΜ

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το πανευρωμεσογειακό σύστημα διατίθενται στο εγχειρίδιο χρήστη.

Το προϊόν μου κατάγεται από την ΕΕ ή τη Μολδαβία σύμφωνα με τη σύμβαση PEM;

Για να μπορεί το προϊόν σας να τύχει χαμηλότερου ή μηδενικού προτιμησιακού δασμού βάσει της σύμβασης PEM, πρέπει να κατάγεται από την ΕΕ ή τη Μολδαβία.

Ένα προϊόν «κατάγεται» εάν είναι:

 Το προϊόν πρέπει επίσης να πληροί όλες τις άλλες εφαρμοστέες απαιτήσεις που καθορίζονται στο κεφάλαιο, όπως η ανεπαρκής επεξεργασία ή μεταποίηση, και ο κανόνας της απευθείας μεταφοράς. Υπάρχουν επίσης ορισμένες πρόσθετες δυνατότητες ευελιξίας που θα σας βοηθήσουν να συμμορφωθείτε με ειδικούς κανόνες για κάθε προϊόν, όπως η ανοχή ή η σώρευση.

 

Παραδείγματα των κύριων τύπων ειδικών κανόνων για κάθε προϊόν στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ

 • ο κανόνας προστιθέμενης αξίας — η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών ενός προϊόντος δεν μπορεί να υπερβαίνει ένα ορισμένο ποσοστό της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος
 • η αλλαγή της δασμολογικής κατάταξης — η διαδικασία παραγωγής οδηγεί σε αλλαγή της δασμολογικής κατάταξης μεταξύ των μη καταγόμενων υλών και του τελικού προϊόντος — για παράδειγμα παραγωγή χαρτιού (Εναρμονισμένο Σύστημα Κεφάλαιο 48) από μη καταγόμενο χαρτοπολτό (Εναρμονισμένο Σύστημα Κεφάλαιο 47)
 • ειδικές εργασίες — απαιτείται ειδική διαδικασία παραγωγής, για παράδειγμα νηματοποίηση ινών σε νήμα — οι κανόνες αυτοί χρησιμοποιούνται κυρίως στους τομείς των κλωστοϋφαντουργικών ειδών ένδυσης και των χημικών προϊόντων.

 

Μπορείτε να βρείτε τους ισχύοντες κανόνες ανά προϊόν στον ιστότοπο My Trade Assistant.

Συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να συμμορφωθείτε με τους ειδικούς κανόνες για κάθε προϊόν

Η συμφωνία παρέχει πρόσθετη ευελιξία για να σας βοηθήσει να συμμορφωθείτε με τους ειδικούς κανόνες για κάθε προϊόν, όπως οι ανοχές ή η σώρευση.

Ανοχή
 • ο κανόνας ανοχής επιτρέπει στον παραγωγό να χρησιμοποιεί μη καταγόμενες ύλες οι οποίες κανονικά απαγορεύονται από τον κανόνα για κάθε προϊόν έως το 10 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος
 • η ανοχή αυτή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υπέρβαση οποιουδήποτε κατώτατου ορίου μέγιστης αξίας μη καταγόμενων υλών που απαριθμούνται στους κανόνες για κάθε προϊόν
 • Ειδικά όρια ανοχής ισχύουν για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα είδη ένδυσης που κατατάσσονται στα κεφάλαια 50 έως 63 του ΕΣ, τα οποία περιλαμβάνονται στις σημειώσεις 5 έως 6 του παραρτήματος I Εισαγωγικές σημειώσεις του πίνακα του παραρτήματος II
Σώρευση

Η σύμβαση PEM προβλέπει τρεις τρόπους σωρεύσεως της καταγωγής

 • διμερής σώρευση — ύλες καταγωγής Μολδαβίας μπορούν να θεωρηθούν ως καταγόμενες στην ΕΕ (και αντιστρόφως) όταν χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του προϊόντος στην ΕΕ
 • Διαγώνια σώρευση — ύλες καταγόμενες από ένα συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης PEM μπορούν να θεωρηθούν ως καταγόμενες σε άλλο συμβαλλόμενο μέρος κατά την αξιολόγηση του κατά πόσον το τελικό προϊόν κατάγεται από προτιμησιακή πρόσβαση όταν εξάγονται σε τρίτο συμβαλλόμενο μέρος εντός της πανευρωμεσογειακής ζώνης.
  Ωστόσο, η διαγώνια σώρευση εφαρμόζεται μόνο εάν έχει συναφθεί εμπορική συμφωνία μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων συμβαλλόμενων μερών και οι εν λόγω χώρες εφαρμόζουν τους ίδιους κανόνες καταγωγής. Παρακαλείσθε να ελέγξετε τον «πίνακα» (πίνακας που περιέχει όλες τις ισχύουσες συμφωνίες με τη χρήση της σύμβασης PEM) που προσδιορίζει τα συμβαλλόμενα μέρη με τα οποία η Μολδαβία μπορεί να εφαρμόσει διαγώνια σώρευση. Κατά τη διάρκεια του Απριλίου 2020, οι κοινοί εταίροι της ΕΕ και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας που είναι επιλέξιμοι για διαγώνια σώρευση ήταν η Τουρκία και τα Δυτικά Βαλκάνια (εταίροι στο πλαίσιο της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών της Κεντρικής Ευρώπης — CEFTA).
 • Πλήρης σώρευση — η επεξεργασία ή η μεταποίηση που πραγματοποιείται σε συμβαλλόμενο μέρος της ΡΕΜ μπορεί να θεωρηθεί ως εργασίες που πραγματοποιούνται σε άλλο συμβαλλόμενο μέρος της ΡΕΜ, ανεξάρτητα από το αν η μεταποίηση επαρκεί για την απόκτηση του χαρακτήρα καταγωγής, η
  Μολδαβία μπορεί να χρησιμοποιήσει την πλήρη σώρευση στο εσωτερικό εμπόριο εντός των χωρών της CEFTA.

 

Πώς λειτουργεί η διαγώνια σώρευση;

Η διαγώνια σώρευση πραγματοποιείται μεταξύ πολλών διαφορετικών χωρών που έχουν τους ίδιους κανόνες καταγωγής και έχουν συνάψει εμπορικές συμφωνίες μεταξύ τους. Αυτό συμβαίνει όταν ένας παραγωγός αγαθών σε μία από τις δύο χώρες μπορεί να εισάγει υλικά και να τα χρησιμοποιεί σαν να ήταν καταγωγής της δικής τους χώρας. Για παράδειγμα, δυνάμει της σύμβασης PEM, ένας μολδαβός έμπορος που κατασκευάζει ρούχα για εξαγωγή στην ΕΕ μπορεί να χρησιμοποιεί υφάσματα καταγωγής Τουρκίας για την παραγωγή των ενδυμάτων και μπορεί να τα θεωρεί ως καταγόμενα από τη Μολδαβία. Η απαίτηση διπλού μετασχηματισμού, δηλαδή η κατασκευή υφασμάτων από (μη καταγόμενα) νήματα και η παραγωγή ενδυμάτων, έχει εκπληρωθεί και τα ρούχα θεωρούνται καταγωγής Μολδαβίας όταν εξάγονται στην ΕΕ και, ως εκ τούτου, θα επωφεληθούν από την ελεύθερη πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ.

Περισσότερες εξηγήσεις σχετικά με τη σώρευση ΡΕΜ διατίθενται εδώ

Άλλες απαιτήσεις

Το προϊόν πρέπει επίσης να πληροί όλες τις άλλες εφαρμοστέες απαιτήσεις που καθορίζονται στη σύμβαση, όπως η ανεπαρκής επεξεργασία ή μεταποίηση, ή ο κανόνας της απευθείας μεταφοράς.

Μεταφορά μέσω τρίτης χώρας: Κανόνας απευθείας μεταφοράς

Τα καταγόμενα προϊόντα πρέπει να μεταφέρονται από την ΕΕ στη Μολδαβία (και αντιστρόφως) ή μέσω του εδάφους των συμβαλλόμενων μερών με τα οποία εφαρμόζεται η σώρευση, χωρίς περαιτέρω μεταποίηση σε τρίτη χώρα.

Ορισμένες πράξεις μπορούν να πραγματοποιηθούν σε τρίτη χώρα εάν τα προϊόντα παραμένουν υπό τελωνειακή επιτήρηση, όπως

 • εκφόρτωση
 • επαναφόρτωση
 • κάθε άλλη εργασία που αποσκοπεί στη διατήρηση των προϊόντων σε καλή κατάσταση

Η απόδειξη ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές πρέπει να προσκομίζεται στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής με την προσκόμιση

 • ενιαίο έγγραφο μεταφοράς (π.χ. φορτωτική) που καλύπτει τη διέλευση από τη χώρα εξαγωγής μέσω της τρίτης χώρας μέσω της οποίας διήλθαν τα εμπορεύματα
 • πιστοποιητικό που εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές της τρίτης χώρας μέσω της οποίας μεταφέρετε τα εμπορεύματα σας
 • ελλείψει αυτών, με οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο.

Επιστροφή δασμών

Βάσει της σύμβασης PEM στις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ της ΕΕ και της Μολδαβίας, δεν είναι δυνατή η επιστροφή δασμών που είχαν καταβληθεί προηγουμένως για μη καταγόμενες ύλες που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή προϊόντος εξαγόμενου στο πλαίσιο προτιμησιακού δασμού.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

Οι εξαγωγείς και οι εισαγωγείς πρέπει να ακολουθούν τις διαδικασίες καταγωγής. Οι διαδικασίες καθορίζονται στον τίτλο V σχετικά με την απόδειξη καταγωγής και στον τίτλο VI σχετικά με τις ρυθμίσεις διοικητικής συνεργασίας. Αποσαφηνίζουν π.χ. τον τρόπο δήλωσης της καταγωγής ενός προϊόντος, τον τρόπο διεκδίκησης προτιμήσεων ή τον τρόπο με τον οποίο οι τελωνειακές αρχές μπορούν να επαληθεύουν την καταγωγή ενός προϊόντος.

Τρόπος διεκδίκησης προτιμησιακού τιμολογίου

Για να επωφεληθούν από προτιμησιακό δασμό, οι εισαγωγείς πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικά καταγωγής.

Το αποδεικτικό καταγωγής μπορεί να είναι είτε

Το πιστοποιητικό καταγωγής ισχύει για περίοδο 4 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης.

Πιστοποιητικά κυκλοφορίας EUR.1 ή EUR-MED

 • τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας EUR.1 ή EUR-MED εκδίδονται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής
 • Τοπαράρτημα III α και το παράρτημα III β περιλαμβάνουν υποδείγματα πιστοποιητικών EUR.1 και EUR-MED και οδηγίες για τη συμπλήρωσή τους
 • ο εξαγωγέας που υποβάλλει αίτηση για πιστοποιητικό πρέπει να είναι σε θέση να προσκομίσει έγγραφα που αποδεικνύουν τον χαρακτήρα καταγωγής των σχετικών προϊόντων.

Περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τον χρόνο χρήσης του πιστοποιητικού EUR.1 ή EUR-MED παρέχονται στη σελίδα 72 του εγχειριδίου.

Δήλωση καταγωγής ή δήλωση καταγωγής EUR-MED

Οι εξαγωγείς μπορούν να δηλώσουν ότι το προϊόν τους κατάγεται από την ΕΕ ή από το συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης PEM, υποβάλλοντας δήλωση καταγωγής. Η δήλωση καταγωγής μπορεί να υποβληθεί είτε

 • εγκεκριμένος εξαγωγέας
 • κάθε εξαγωγέας, εάν η συνολική αξία της αποστολής δεν υπερβαίνει τα 6,000 EUR
Πώς να συντάξετε δήλωση καταγωγής

Ο εξαγωγέας πρέπει να τυποποιήσει, να σφραγίσει ή να εκτυπώσει την ακόλουθη δήλωση στο τιμολόγιο, στο δελτίο παράδοσης ή σε άλλο εμπορικό έγγραφο που ταυτοποιεί το προϊόν (παράρτημα IV α):

«Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου αριθ.... ) Δηλώνει ότι, εκτός εάν αναφέρεται σαφώς διαφορετικά, τα προϊόντα αυτά είναι... προτιμησιακής καταγωγής.»

Πώς να συντάξετε δήλωση καταγωγής EUR-MED

Στην περίπτωση αυτή, η δήλωση είναι η ακόλουθη (Παράρτημα IV β):

«Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (τελωνειακή άδεια αριθ....) δηλώνει ότι, εκτός εάν αναφέρεται σαφώς διαφορετικά, τα προϊόντα αυτά είναι... προτιμησιακής καταγωγής.

— εφαρμόστηκε σώρευση με... (όνομα της χώρας/των χωρών).

— Δεν εφαρμόζεται σώρευση»

Η δήλωση καταγωγής μπορεί να συνταχθεί σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ ή σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ζώνης ΡΕΜ, όπως αναφέρεται στο παράρτημα IV στοιχεία α) και β) (η δήλωση σχετικά με τη σώρευση πρέπει πάντα να είναι στην αγγλική γλώσσα).

Πρέπει να υπογράψετε ιδιοχείρως τη δήλωση καταγωγής σας. Εάν είστε εγκεκριμένος εξαγωγέας, απαλλάσσεστε από την απαίτηση αυτή, υπό τον όρο ότι αναλαμβάνετε γραπτή δέσμευση στις τελωνειακές αρχές της χώρας σας ότι αποδέχεστε πλήρως την ευθύνη για κάθε δήλωση στην οποία εντοπίζεστε.

Επαλήθευση της καταγωγής

Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να επαληθεύουν αν ένα εισαγόμενο προϊόν είναι πράγματι καταγόμενο ή πληροί άλλες απαιτήσεις καταγωγής. Η επαλήθευση βασίζεται σε

 • διοικητική συνεργασία μεταξύ των τελωνειακών αρχών στα μέρη εισαγωγής και εξαγωγής
 • έλεγχοι που διενεργούνται από τα τοπικά τελωνεία. Δεν επιτρέπονται επισκέψεις από το εισάγον μέρος στον εξαγωγέα

Οι αρχές του εξάγοντος μέρους προβαίνουν στον τελικό προσδιορισμό της καταγωγής και ενημερώνουν τις αρχές του εισάγοντος μέρους για τα αποτελέσματα.

Απαιτήσεις προϊόντων 

Τεχνικοί κανόνες και απαιτήσεις

Η Μολδαβία έχει λάβει μέτρα για την προσέγγιση της νομοθεσίας, των προτύπων και των διαδικασιών της σχετικά με τα τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο με εκείνα της ΕΕ. Αυτό διευκολύνει τις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ της Μολδαβίας και της ΕΕ.

Η Μολδαβία έχει εναρμονίσει τους κανονισμούς, μεταξύ των οποίων:

 • τη διαπίστευση και την εμπορία των προϊόντων. Το άρθρο αυτό καθορίζει τις ενότητες των διαδικασιών αξιολόγησης της συμμόρφωσης.
 • γενική ασφάλεια του προϊόντος καθορίζοντας κριτήρια σχετικά με το τι πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον χαρακτηρισμό ενός προϊόντος ως ασφαλούς και προσδιορίζοντας πότε πρέπει να απαγορευθεί ένα προϊόν επειδή συνιστά σοβαρό κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια

Για κατάλογο των κανονισμών αυτών και της λοιπής νομοθεσίας που έχει εφαρμόσει η Μολδαβία, βλ. παράρτημα XVI της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Μολδαβίας.

Η Μολδαβία συμφώνησε επίσης να προσεγγίσει

 • απαιτήσεις ασφάλειας για ευρύ φάσμα προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων μηχανημάτων, ανελκυστήρων, παιχνιδιών, ιατρικών συσκευών και απλών δοχείων πίεσης
 • Προϊόντα για τα οποία δεν απαιτείται σήμα Conformité Européenne (CE), π.χ. καλλυντικά προϊόντα, μηχανοκίνητα οχήματα, χημικά και φαρμακευτικά προϊόντα

Όσον αφορά τα πρότυπα, η Μολδαβία

 • υιοθετεί διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές
 • ΔΕΣΜΕΥΟΜΕΝΑ να καταργήσουν τυχόν αντικρουόμενα εθνικά πρότυπα. Σε αυτά περιλαμβάνονται τυχόν αντικρουόμενα πρότυπα GOST (Gosudarstvenny Standart) που χρησιμοποιούνται σε μετασοβιετικά κράτη — ο μολδαβικός εθνικός φορέας τυποποίησης συγκρότησε επτά τεχνικές επιτροπές για τον εντοπισμό αντιφατικών προτύπων προς κατάργηση.

 

Εάν επιθυμείτε να εισαγάγετε προϊόντα στην ΕΕ από τη Μολδαβία από κατασκευαστή που έχει επιλέξει να χρησιμοποιήσει τις δικές του προδιαγραφές από τη Μολδαβία, πρέπει να λάβετε δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ υπογεγραμμένη από τον κατασκευαστή.

Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ πιστοποιεί και δηλώνει ότι τα σχετικά προϊόντα πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις και πρότυπα. Μετά την ολοκλήρωσή της, ο κατασκευαστής μπορεί να επισυνάψει στα προϊόντα του την ετικέτα «Conformité Européenne» (CE), γεγονός που υποδηλώνει ότι πληροί τα πρότυπα της ΕΕ.

Εάν ο κατασκευαστής επιλέξει να αποδείξει τη συμμόρφωση μέσω δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ, μπορεί να κοστίσει περισσότερο από άποψη χρημάτων και χρόνου από ό, τι η εργασία με τα εναρμονισμένα πρότυπα της ΕΕ που παρέχουν ισοδυναμία.

Δείτε τα εναρμονισμένα πρότυπα που ομαδοποιούνται στις υφιστάμενες τομεακές οδηγίες για τα προϊόντα.

Επαφές για τεχνικές απαιτήσεις

Πώς θα γνωρίζω ότι τα εμπορεύματα που εισάγω στην ΕΕ συμμορφώνονται με τους κανονισμούς και τα πρότυπα της ΕΕ;

Εάν εισάγετε αγαθά που συνιστούν υψηλό κίνδυνο για το δημόσιο συμφέρον (π.χ. δοχεία πίεσης, ανελκυστήρες και ορισμένα μηχανήματα) στην ΕΕ, η αξιολόγηση της συμμόρφωσης πρέπει να διενεργείται από κοινοποιημένο οργανισμό (ο οποίος συνήθως είναι ειδικός οργανισμός, όπως εργαστήρια ή οργανισμοί επιθεώρησης και πιστοποίησης διαπιστευμένοι από τη μολδαβική κυβέρνηση).

Το Υπουργείο Οικονομίας και Υποδομών παρακολουθεί τους υφισταμένους φορείς που είναι αρμόδιοι για καθήκοντα όπως οι διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης, οι μετρολογικές επαληθεύσεις και η διαπίστευση των εταιρειών. Στους οργανισμούς αυτούς περιλαμβάνονται:

Για μεγάλο αριθμό προϊόντων, θα σας ζητηθεί να αποκτήσετε υποχρεωτική πιστοποίηση, η οποία μπορεί να χορηγηθεί από ένα από τα διαπιστευμένα ιδρύματα αξιολόγησης της συμμόρφωσης.

Η ΕΕ και η Μολδαβία επεξεργάζονται επί του παρόντος ένα είδος συμφωνίας αμοιβαίας αναγνώρισης που θα επιτρέψει τη διάθεση στην αγορά ορισμένων βιομηχανικών προϊόντων που πληρούν τις απαιτήσεις συμμόρφωσης χωρίς περαιτέρω δοκιμές ή διαδικασίες συμμόρφωσης.

Απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας — ΥΦΠ

Ασφάλεια των τροφίμων, υγεία των ζώων και των φυτών

Όσον αφορά το εμπόριο φυτών, γεωργικών προϊόντων και τροφίμων που γνωρίζουν την υγεία και την ασφάλεια των ανθρώπων και των ζώων, η Μολδαβία συμφώνησε να εναρμονίσει τη νομοθεσία της ΕΕ, μεταξύ άλλων

 • κανόνες για την ασφάλεια των γεωργικών προϊόντων διατροφής
 • ειδικοί κανόνες για τις ζωοτροφές
 • κανόνες για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς
 • κανόνες σχετικά με τα ιατρικά προϊόντα για κτηνιατρικούς σκοπούς

Για τον κατάλογο όλων των προϊόντων που καλύπτονται, βλέπε παράρτημα XVII-A της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Μολδαβίας.

Σχεδιάζετε να εισάγετε εμπορεύματα στην ΕΕ από τη Μολδαβία;

 • Τα προϊόντα σας πρέπει να καταχωρούνται στην Εθνική Υπηρεσία για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ANSA)
 • πρέπει να υποβάλετε δήλωση με την οποία να γνωστοποιείτε στην ANSA τα συγκεκριμένα προϊόντα που εισάγετε
 • πρέπει να λάβετε φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί στη Μολδαβία και το οποίο καθιστά δυνατή την είσοδο των εμπορευμάτων σας στην ΕΕ

Σημείωση

 • εάν εισάγετε στην ΕΕ προϊόντα που απαριθμούνται ως είδη στο πλαίσιο της σύμβασης για το διεθνές εμπόριο ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση (CITES), θα μπορείτε να το πράξετε μόνο με άδεια του Υπουργείου Γεωργίας, Περιφερειακής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Μολδαβίας. Είναι ο κατάλογος των προϊόντων σας; Δοκίμασε εδώ
 • εάν εισάγετε στην ΕΕ τοξικές χημικές ουσίες και υλικά, πρέπει να λάβετε άδεια εισαγωγής από το Υπουργείο Γεωργίας της Μολδαβίας.
 • εάν εισάγετε τοξικές χημικές ουσίες, πρέπει να επικοινωνήσετε με το εθνικό επίσημο σημείο επαφής (OCP)

Το Τμήμα Υγείας των Ζώων που έχει ανατεθεί στον Εθνικό Οργανισμό για την Ασφάλεια των Τροφίμων είναι αρμόδιο για τους κτηνιατρικούς ελέγχους ζώντων ζώων στη Μολδαβία. Για κατάλογο λεπτομερών διατάξεων σχετικά με τον τρόπο χειρισμού των ασθενειών των ζώων, των φυτών και των ψαριών, βλέπε παράρτημα XVIII-A της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Μολδαβίας.

Επαφές για υγειονομικές/φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις (ΥΦΠ)

Τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο

Αν και οι τεχνικοί κανόνες είναι σημαντικοί, μπορούν ενίοτε να λειτουργήσουν ως φραγμοί στο διεθνές εμπόριο και, ως εκ τούτου, μπορούν να αποτελέσουν σημαντική επιβάρυνση για εσάς ως εξαγωγέα.

 • αν πιστεύετε ότι αντιμετωπίζετε εμπορικό φραγμό που επιβραδύνει την επιχείρησή σας ή σας εμποδίζει να εξάγετε, μπορείτε να μας πείτε
 • αναφέρατε τι σταματάτε τις εξαγωγές σας στη Μολδαβία χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό έντυπο — η ΕΕ θα αναλύσει την κατάστασή σας και θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Έγγραφα και διαδικασίες εκτελωνισμού

Η συμφωνία εξασφαλίζει περισσότερο διαφανείς και απλουστευμένες τελωνειακές διαδικασίες για τη διευκόλυνση του εμπορίου και τη μείωση του κόστους για τις επιχειρήσεις.

Έγγραφα

Οι οδηγοί βήμα προς βήμα περιγράφουν τα διάφορα είδη εγγράφων που πρέπει να προετοιμάσετε για τον εκτελωνισμό των προϊόντων σας.

Ανάλογα με το προϊόν σας, οι τελωνειακές αρχές μπορεί να απαιτήσουν όλα ή ορισμένα από τα παρακάτω στοιχεία

 • Εμπορικό τιμολόγιο (βρείτε τις ειδικές απαιτήσεις όσον αφορά τη μορφή και το περιεχόμενό του στο My Trade Assistant)
 • κατάλογος συσκευασίας
 • Άδειες εισαγωγής για ορισμένα εμπορεύματα
 • Πιστοποιητικά που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση του προϊόντος σας με υποχρεωτικούς κανονισμούς προϊόντων, όπως απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας, επισήμανση και συσκευασία.
 • ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ — ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

Για μεγαλύτερη ασφάλεια, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες ή/και δεσμευτικές πληροφορίες καταγωγής εκ των προτέρων.

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα που πρέπει να προσκομίσετε για τον εκτελωνισμό του προϊόντος σας, μεταβείτε στην ενότητα My Trade Assistant.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ για την αποδειξη και τον ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

Για περιγραφές του τρόπου απόδειξης της καταγωγής των προϊόντων σας για τη διεκδίκηση προτιμησιακών δασμών και των κανόνων σχετικά με τον έλεγχο της καταγωγής από τις τελωνειακές αρχές, ανατρέξτε στην ενότητα σχετικά με τους κανόνες καταγωγής ανωτέρω.

Για πληροφορίες σχετικά με τις τελωνειακές διαδικασίες εισαγωγής και εξαγωγής εν γένει, επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο της ΓΔ Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης.

Διανοητική ιδιοκτησία και γεωγραφικές ενδείξεις

Η συμφωνία προστατεύει τα δικαιώματά σας διανοητικής ιδιοκτησίας κατά την εισαγωγή και/ή την εξαγωγή των προϊόντων σας στη Μολδαβία.

Εμπορικά σήματα και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Η συμφωνία ΕΕ-Μολδαβίας προβλέπει ένα δίκαιο και διαφανές σύστημα καταχώρισης των εμπορικών σημάτων. Εάν η αίτησή σας απορριφθεί από τη διοίκηση σημάτων, η απόφαση πρέπει να σας κοινοποιηθεί γραπτώς, αναφέροντας τους λόγους της απόρριψης.

Σχέδια και διπλώματα ευρεσιτεχνίας

Τα σχέδια ή υποδείγματα που έχετε δημιουργήσει ανεξάρτητα και έχουν ατομικό χαρακτήρα προστατεύονται βάσει καταχώρισης για περίοδο έως 25 ετών. Αυτό θα σας παράσχει το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του σχεδίου ή υποδείγματος και θα εμποδίσει τρίτους που δεν έχουν τη συγκατάθεσή σας να το χρησιμοποιούν, να το αναπαράγουν, να το πωλούν ή/και να το εισάγουν ή/και να το εξάγουν.

Γεωγραφικές ενδείξεις

Ειδική επιτροπή για τις γεωγραφικές ενδείξεις, η οποία συστάθηκε στο πλαίσιο της συμφωνίας ΕΕ-Μολδαβίας, παρακολουθεί την εφαρμογή της συμφωνίας όσον αφορά τις γεωγραφικές ενδείξεις και υποβάλλει εκθέσεις στην επιτροπή εμπορίου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις γεωγραφικές ενδείξεις των γεωργικών προϊόντων, των τροφίμων, των τύπων οίνου και αλκοολούχων ποτών, βλ. παράρτημα XXX της συμφωνίας ΕΕ-Μολδαβίας

Πώς να λάβετε προστασία;

Η μολδαβική υπηρεσία για την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας είναι ο Κρατικός Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας (AGEPI). Ο οργανισμός αυτός εργάζεται για τη βελτίωση του νομικού πλαισίου και την προσαρμογή του στους κανόνες της ΕΕ, καθώς και για την αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού και την ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα της επιβολής του νόμου.

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για καταχώριση διανοητικής ιδιοκτησίας μέσω του AGEPI στο διαδίκτυο. Ο χρόνος που απαιτείται για την εξασφάλιση της προστασίας των ΔΔΙ στη Μολδαβία ποικίλλει ανάλογα με το είδος της προστασίας που ζητάτε

 • δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας: 15-30 ημέρες
 • εμπορικά σήματα: 10-12 μήνες
 • διπλώματα ευρεσιτεχνίας για φυτά: 1.5-3 ετών
 • βραχυπρόθεσμο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για εφεύρεση: 7-8 μήνες
 • μακροπρόθεσμο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για εφεύρεση: 17-18 μήνες
 • βιομηχανικός σχεδιασμός: 10-12 μήνες
 • γεωγραφικές ενδείξεις, ονομασίες προέλευσης ή παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα: 10-12 μήνες

Εμπόριο υπηρεσιών

Τόσο η κυβέρνηση της Μολδαβίας όσο και η ΕΕ έχουν εκθέσει τους υφιστάμενους περιορισμούς ή επιφυλάξεις τους όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών, με υψηλό επίπεδο διαφάνειας. Για κατάλογο των ειδικών επιφυλάξεων της Μολδαβίας, βλ. παράρτημα XXVII-Ε έως Ζ της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Μολδαβίας.

Πώς περιηγηθείτε στα παραρτήματα;

Η συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Μολδαβίας περιλαμβάνει τρία παραρτήματα με επιφυλάξεις της Μολδαβίας που ενδέχεται να επηρεάσουν την επιχείρησή σας

 • θέλετε να ιδρύσετε επιχείρηση στη Μολδαβία; Στο παράρτημα XXVII-Ε περιλαμβάνεται αρνητικός κατάλογος όλων των τομέων υπηρεσιών στους οποίους δεν έχετε πρόσβαση. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να επωφεληθείτε από ευκαιρίες σε όλους τους άλλους τομείς που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο.
 • ενδιαφέρεστε για το διασυνοριακό εμπόριο των υπηρεσιών σας; Τοπαράρτημα XXVIII-ΣΤ περιλαμβάνει θετικό κατάλογο των τομέων υπηρεσιών στους οποίους έχετε πρόσβαση. Ο κατάλογος αυτός αναφέρει όλους τους τομείς στους οποίους μπορείτε να δραστηριοποιηθείτε.
 • αναζητάτε ασκούμενους πτυχιούχους ή βασικές ευκαιρίες προσωπικού; Τοπαράρτημα XXVII-Ζ απαριθμεί τους τομείς ή υποτομείς στους οποίους εφαρμόζονται περιορισμοί.
 • είστε ανεξάρτητος επαγγελματίας ή συμβασιούχος πάροχος υπηρεσιών; Στο παράρτημα XXVII-H παρατίθενται οι επιφυλάξεις που εφαρμόστηκαν.
Ποιος μπορεί να ιδρύσει επιχείρηση στη Μολδαβία;

Εάν είσθε

 • μια επιχείρηση, η συμφωνία ΕΕ-Μολδαβίας σάς επιτρέπει να ιδρύετε ή να αποκτήσετε υποκαταστήματα της επιχείρησής σας ή γραφεία αντιπροσωπείας στη Μολδαβία ή την ΕΕ
 • ένα άτομο, η συμφωνία ΕΕ-Μολδαβίας, σας παρέχει ευκαιρίες να δημιουργήσετε και να ιδρύσετε την επιχείρησή σας μέσω αυτοαπασχόλησης ή επιχειρήσεων που βρίσκονται υπό τον έλεγχό σας

Τα επιδόματα αυτά εξασφαλίζουν ότι έχετε την ίδια μεταχείριση με τους μολδαβούς υπηκόους.

Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών

Στους τομείς στους οποίους παρέχεται πρόσβαση στη Μολδαβία, η συμφωνία καταργεί τα ακόλουθα όρια:

 • επί της συνολικής αξίας των πράξεων παροχής υπηρεσιών ή των περιουσιακών στοιχείων
 • επί του συνολικού αριθμού πράξεων παροχής υπηρεσιών ή της συνολικής ποσότητας των αποτελεσμάτων της υπηρεσίας

Θα σας επιτραπεί επίσης να παρέχετε υπηρεσίες στη Μολδαβία υπό τους ίδιους όρους με τους μολδαβούς υπηκόους.

Προσωρινή διαμονή

Η συμφωνία ΕΕ-Μολδαβίας σας επιτρέπει να μετακομίσετε προσωρινά στη Μολδαβία (ή στην ΕΕ) για να εργαστείτε ως ασκούμενος πτυχιούχος, ως πωλητής επιχείρησης ή ως βασικό προσωπικό εταιρείας στη χώρα αυτή.

Οι περίοδοι προσωρινής διαμονής είναι οι εξής:

 • Ενδοεταιρικώς μετατιθέμενος (βασικό προσωπικό εταιρείας στη Μολδαβία (ή στην ΕΕ) ή ασκούμενοι πτυχιούχοι) — έως 3 έτη
 • Επιχειρηματικός επισκέπτης (π.χ. ταξίδι για την εγκατάσταση επιχείρησης στη Μολδαβία (ή στην ΕΕ) ή επαγγελματίας πωλητής) — έως 90 ημέρες εντός οιασδήποτε περιόδου 12 μηνών
 • Ασκούμενος πτυχιούχος που δεν είναι ενδοεταιρικώς μετατιθέμενος — έως 1 έτος

Η συμφωνία ΕΕ-Μολδαβίας δημιουργεί επίσης ευκαιρίες για τους παρόχους συμβατικών υπηρεσιών σε συγκεκριμένους τομείς σε κάθε χώρα. Στο πλαίσιο αυτό, ωστόσο, ο πάροχος πρέπει:

 • να παρέχει την εν λόγω υπηρεσία σε προσωρινή βάση ως υπάλληλος μιας οικονομικής οντότητας που έχει συνάψει σύμβαση παροχής υπηρεσιών που δεν υπερβαίνει το 1 έτος
 • να διαθέτουν τουλάχιστον 3ετή επαγγελματική πείρα στον τομέα
 • να διαθέτουν πανεπιστημιακό πτυχίο ή τίτλο που να αποδεικνύει γνώσεις ισοδύναμου επιπέδου και συναφή επαγγελματικά προσόντα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα όρια που ισχύουν για το προσωπικό, τους ασκούμενους πτυχιούχους, τους πωλητές επιχειρήσεων και τους παρόχους συμβατικών υπηρεσιών, βλ. παράρτημα XXVII-Ζ και παράρτημα XXVII-H της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Μολδαβίας.

Δημόσιες συμβάσεις

Η ΕΕ και η Μολδαβία προβλέπουν αμοιβαία πρόσβαση στις αγορές δημοσίων συμβάσεων σε κάθε χώρα σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Αυτό ισχύει όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις και τις παραχωρήσεις σε παραδοσιακούς τομείς, καθώς και στον τομέα των υπηρεσιών κοινής ωφελείας.

Η συμφωνία ΕΕ-Μολδαβίας διασφαλίζει επίσης ότι η εξέταση των αιτήσεων υποβολής προσφορών και στις δύο χώρες γίνεται δίκαια, με την ίδια μεταχείριση να εφαρμόζεται έναντι των τοπικών και αλλοδαπών αιτούντων.

Η συμφωνία υποχρεώνει τόσο την ΕΕ όσο και τη Μολδαβία να διασφαλίσουν ότι

 • όλες οι προβλεπόμενες δημόσιες συμβάσεις δημοσιοποιούνται — αυτό γίνεται για να ανοίξει η αγορά στον ανταγωνισμό και για να σας δοθεί πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την προβλεπόμενη προμήθεια πριν από την ανάθεση της σύμβασης.
 • το αντικείμενο της σύμβασης περιγράφεται χωρίς διακρίσεις, με τις κατάλληλες προθεσμίες, στις οποίες έχουν πρόσβαση όλοι οι οικονομικοί φορείς.
 • δεν υπάρχει καμία διάκριση σε βάρος σας ως οικονομικού φορέα, γεγονός που μπορεί να σας στερήσει από το δικαίωμα συμμετοχής σας στην προσφορά.
 • υπάρχει διαφάνεια στη διαδικασία ανάθεσης του διαγωνισμού μέχρι την ανακοίνωση της επιλεγείσας προσφοράς
 • η τελική απόφαση θα κοινοποιηθεί σε όλους τους αιτούντες — κατόπιν αιτήματος, οι απορριφθέντες αιτούντες θα λάβουν εξηγήσεις που θα σας επιτρέψουν να αναλύσετε την απόφαση.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη δικτύωση του MTender παρέχει πιο εύκολα διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένης της αναγγελίας των σκοπούμενων δραστηριοτήτων σύναψης συμβάσεων, της διαθεσιμότητας ηλεκτρονικών εγγράφων υποβολής προσφορών, του αυτοματοποιημένου δελτίου δημόσιων συμβάσεων και της δημιουργίας ενός ηλεκτρονικού υποδείγματος υποβολής προσφορών για τους ηλεκτρονικούς φορείς.

Σύνδεσμοι, επαφές, έγγραφα

Εθνικοί φορείς

Αντιπροσωπείες, εμπορικά επιμελητήρια και επιχειρηματικές ενώσεις

Επαφές για τεχνικές απαιτήσεις

Επαφές για υγειονομικές/φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις (ΥΦΠ)

Εθνικοί φορείς

Οικονομικό Συμβούλιο του Πρωθυπουργού της Μολδαβίας

Ιστότοπος: https://consecon.gov.md/en/misiune/

Τμήμα Ελέγχου Εμπορίας Αγαθών διπλής χρήσης του Υπουργείου Οικονομίας και Υποδομών

Η Μολδαβία είναι συμβαλλόμενο μέρος της διεθνούς σύμβασης για τα χημικά όπλα (CWC) και παρακολουθεί την εισαγωγή ουσιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή τέτοιων όπλων. Ως εκ τούτου, οι εισαγωγές μπορεί να απαιτούν ειδική άδεια.

Secλιοia control al circulaβαλλόμενες iei mărfurilor cu dubla destinaτύπωσης ie al Ministerul Economiei si Infrastructurii

ΒΔ. Piata Marii Adunari Nationale 1, MD-2033 Chisinau, Μολδαβία

Τηλ.: + 373 22 250669

Φαξ: + 373 22 234064

Εθνική Τράπεζα της Μολδαβίας (BNM)

Αρμόδιο όργανο για τον έλεγχο και τη σταθερότητα των νομισμάτων είναι η Εθνική Τράπεζα της Μολδαβίας (BNM). Η Εθνική Επιτροπή Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας υπάγεται στην BNM.

Banca NaΔελională a Moldovei (BNM)

ΒΔ. Grigore Vieru No. 1, MD-2005 Chisinau, Μολδαβία

Τηλ.: + 373 22 822348, 822502, 822606

Μολδαβικά τελωνεία

Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Στρ. N. Starostenco 30, MD-2065 Chisinau, Μολδαβία

Τηλ.: + 373 22 574201, 574206

Τηλεφωνικο ΚΕΝΤΡΟ: + 373 22 574111

Φαξ: + 373 22 273061

Ηλεκτρονική διεύθυνση: Vama@customs.gov.md

Ιστότοπος: Http://www.customs.gov.md/

Δ/νση Πρόληψης και Διαχείρισης Ρύπανσης του Υπουργείου Γεωργίας

Direcθεματοφύλia prevenire poluării βασή i managementul deδότηeurilor a Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale βασης Mediului

Στρ. Constantin Tanase 9, MD-2005 Chisinau, Μολδαβία

Τηλ.: + 373 22 204512, 204525, 204526

Φαξ: + 373 22 226858

Αντιπροσωπείες, εμπορικά επιμελητήρια και επιχειρηματικές ενώσεις

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημοκρατία της Μολδαβίας

Αντιπροσωπεία Uniunii Europene în Republica Moldova

Στρ. M. Kogalniceanu 12, MD-2001 Chisinau, Μολδαβία

Τηλ: + 373 22505210

Φαξ: + 373 22272622

Ηλεκτρονική διεύθυνση: Delegation-Moldova@eeas.europa.eu

Αποστολή της Δημοκρατίας της Μολδαβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Avenue Franklin Roosevelt 55/Franklin Rooseveltlaan 55
1050 Βρυξέλλες, Βέλγιο

Τηλ.: + 32 27400660 

Φαξ: + 32 27400669 

Ηλεκτρονική διεύθυνση: Mission.bru@mfa.gov.md

Ιστότοπος: mrmue.mfa.gov.md

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Δημοκρατίας της Μολδαβίας

Κάμερα de Comert si Industrie a Republicii Moldova

151, Stefan cel Mare blv., Chisinau, MD2004, Μολδαβία

Τηλ.: + 373 22 22 15 52

Φαξ: + 373 22 2 44 25

Ηλεκτρονική διεύθυνση: camera@chamber.md

Ευρωπαϊκή Ένωση Επιχειρήσεων Μολδαβία

AsociaδυνάμΙΑ Businessului European (ΕΑΤ)

30, Vlaicu pârcălab, str., της. 7, Κισινάου, MD2012, Μολδαβία

Τηλ.: + 373 22 90 70 25

Κινητό: + 373 79 025 999

Ηλεκτρονική διεύθυνση: Info@eba.md

EU4Business

Γραμματεία EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, Βέλγιο

Τηλ.: + 32 27491851

Ηλεκτρονική διεύθυνση: Secretariat@eu4business.eu

Επαφές για τεχνικές απαιτήσεις

Ινστιτούτο Τυποποίησης της Μολδαβίας (ISM)

Institutul de Standardizare din Moldova (ISM)

Στρ. Eugen Coca 28, MD-2064 Chisinau, Μολδαβία

Τηλ.: + 373 22 905300

Φαξ: + 373 22 905310

Ως άλλος οργανισμός που ελέγχεται από το δηλωθέν υπουργείο, το Εθνικό Κέντρο Διαπίστευσης της Δημοκρατίας της Μολδαβίας (MOLDAC) ορίζεται ως ο ενιαίος εθνικός οργανισμός διαπίστευσης στη Μολδαβία.

Κατάλογος μολδαβικών προτύπων και τεχνικών κανονισμών: www.estandard.md

Υπουργείο Υγείας, Εργασίας και Κοινωνικής Προστασίας

Ministerul Sικοποιησηtγλωții, Muncii si Protectiei Sociale

Στρ. Vasile Alecsandri 2, MD-2009 Chisinau, Μολδαβία

Τηλ.: + 373 22 729907, 268818

Φαξ: + 373 22 738781

Οργανισμός Δημόσιων Υπηρεσιών

Τα νεοεισαχθέντα μηχανοκίνητα οχήματα πρέπει να καταχωρίζουν το μητρώο μεταφορικών μέσων της Υπηρεσίας Δημόσιων Υπηρεσιών. Επιπλέον, οι τεχνικοί όροι για τα μηχανοκίνητα οχήματα πρέπει να δηλώνονται και να ταυτοποιούνται από τον εισαγωγέα.

Δημοσίευση της Agenαριάς Servicii

Στρ. Pushkin 42, MD-2012 Chisinau, Μολδαβία

Τηλ.: + 373 22 257070

Φαξ: + 373 22 212259

Εθνικός Οργανισμός Οδικών Μεταφορών

Η αρχή που είναι επιφορτισμένη με τον έλεγχο και την παρακολούθηση των νομικών μέτρων στον τομέα των οδικών μεταφορών είναι η Εθνική Υπηρεσία Οδικών Μεταφορών.

Agenδεικia NaLuxionala Transport Auto (ANTA) υπαγόμενος στο Ministerului Transporturilor i Infrastructurii Drumurilor

Στρ. Alecu Russo 1, MD-2068 Chisinau, Μολδαβία

Τηλ.: + 373 22 498810

Φαξ: + 373 22 220657

Επαφές για υγειονομικές/φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις (ΥΦΠ)

ΕΘΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (NPPO)/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Direcφους ia ProtecύκΙΑ i Sănătatea plantelor atribuite Ageniei NaLuxionale pentru Siguranχωρούν a Alimentelor (ANSA)

Στρ. Mihail Kogălniceanu 63, MD-2009 Chisinau, Μολδαβία

Τηλ.: + 373 22 264674, 294730

Φαξ: + 373 22294730

Τμήμα Υγείας των Ζώων που έχει ανατεθεί στον Εθνικό Οργανισμό για την Ασφάλεια των Τροφίμων

Departamentul de sănătate Animală atribuit celei AgenΔελiei Naικηionale pentru Siguranάθροa Alimentelor (ANSA)

Στρ. Mihail Kogălniceanu 63, MD-2009 Chisinau, Μολδαβία

Τηλ.: + 373 22 210178, 294730

Φαξ: + 373 22 294730

Υπουργείο Γεωργίας, Περιφερειακής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale di Mediului

Στρ. Constantin Tanase 9, MD-2005 Chisinau, Μολδαβία

Τηλ.: + 373 22 204579

Φαξ: + 373 22 220748

Επίσημο σημείο επαφής (OCP) για τις τοξικές χημικές ουσίες

Direcθεματοφύλia prevenire poluării βασή i managementul deδότηeurilor a Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale βασης Mediului

Στρ. Constantin Tanase 9, MD-2005 Chisinau, Μολδαβία

Τηλ.: + 373 22 204512, 204525, 204526

Φαξ: + 373 22 226858

Εθνική Επιτροπή Βιολογικής Ασφάλειας

Comisia NaΑτομικής ională pentru Securitate Biologică

Στρ. Mitropolit Dosoftei 156 A, MD-2004 Chisinau, Μολδαβία

Τηλ. & ΪΗΛΕΟΜ.: + 373 22 226874

Περαιτέρω σύνδεσμοι

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις