Σφαιρική και σε βάθος ζώνη ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Μολδαβίας

Η ΕΕ και η Δημοκρατία της Μολδαβίας υπέγραψαν συμφωνία σύνδεσης τον Ιούνιο του 2014 και η συμφωνία τέθηκε σε πλήρη ισχύ από τον Ιούλιο του 2016. Η σφαιρική και σε βάθος ζώνη ελεύθερων συναλλαγών (DCFTA) αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συμφωνίας. Μειώνει τους δασμούς που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις κατά τις εξαγωγές τους στη Μολδαβία και καθιστά αποτελεσματικότερες τις τελωνειακές διαδικασίες. Επιπλέον, η συμφωνία διευκολύνει περαιτέρω το εμπόριο με τη σταδιακή προσέγγιση της νομοθεσίας, των κανόνων και των διαδικασιών της Μολδαβίας, συμπεριλαμβανομένων των προτύπων, με εκείνα της ΕΕ.

Η συμφωνία με μια ματιά

Η συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας υπεγράφη τον Ιούνιο του 2014 και τέθηκε σε πλήρη ισχύ από τον Ιούλιο του 2016.

Βλ. το πλήρες κείμενο και τα παραρτήματα της συμφωνίας.

Ποια είναι τα οφέλη για την επιχείρησή σας;

Η συμφωνία σύνδεσης

 • διευκολύνει τις εξαγωγές και τις εισαγωγές από τη Δημοκρατία της Μολδαβίας (εφεξής «Μολδαβία»)
 • μειώνει τους δασμούς και καθιστά δυνατή την αποτελεσματική και ταχεία διεκπεραίωση των τελωνειακών διαδικασιών

Επιπλέον, η συμφωνία θεσπίζει μια σταδιακή διαδικασία προσέγγισης της νομοθεσίας, των κανόνων και των διαδικασιών της Μολδαβίας με εκείνους της ΕΕ, για παράδειγμα στον τομέα των προτύπων, διευκολύνοντας έτσι περαιτέρω τους εμπόρους.

Ποιος μπορεί να εξάγει από την ΕΕ στη Μολδαβία στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Μολδαβίας;

Εάν είστε εταιρεία καταχωρισμένη σε κράτος μέλος της ΕΕ και έχετε αποκτήσει έγκυρη τελωνειακή διασάφηση — και, εφόσον απαιτείται, άδεια εξαγωγής- μπορείτε να εξάγετε στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Μολδαβίας.

Ποιος μπορεί να εξάγει στην ΕΕ από τη Μολδαβία στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Μολδαβίας;

Για να πραγματοποιήσετε εξαγωγές στην ΕΕ στο πλαίσιο της συμφωνίας ΕΕ-Μολδαβίας, πρέπει να είστε εταιρεία καταχωρισμένη στη Δημοκρατία της Μολδαβίας.

Η ΕΕ είναι ένας από τους μεγαλύτερους εμπορικούς εταίρους της Μολδαβίας. Τα βασικά εμπορικά αγαθά μεταξύ της ΕΕ και της Μολδαβίας περιλαμβάνουν μηχανήματα και συσκευές, φυτικά προϊόντα, κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και είδη κλωστοϋφαντουργίας, καθώς και βασικά μέταλλα.

Τιμολόγια

Βιομηχανικά προϊόντα

Κατά την ημερομηνία προσωρινής έναρξης ισχύος της συμφωνίας, η ΕΕ κατάργησε όλους τους δασμούς στα βιομηχανικά προϊόντα από τη Μολδαβία, ενώ η Μολδαβία άρχισε να καταργεί σταδιακά τους δασμούς για ορισμένα προϊόντα εντός μεταβατικής περιόδου 3 έως 5 ετών, όπως

 • ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΤΥΠΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ και παρομοια ΠΡΟΪΟΝΤΑ
 • έπιπλα
 • διάφορα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα (π.χ. τάπητες και ενδύματα)

Η Μολδαβία κατάργησε πλήρως τους δασμούς της για τα προϊόντα αυτά έως τις 1 Σεπτεμβρίου 2019.

Γεωργικά προϊόντα

Η συμφωνία μειώνει επίσης τους δασμούς στα γεωργικά προϊόντα.

Η Μολδαβία συμφώνησε να καταργήσει τους δασμούς για τα περισσότερα από τα γεωργικά προϊόντα της μετά από μεταβατική περίοδο έως δέκα ετών. Αυτό είναι σημαντικό, για παράδειγμα, για

 • οίνοι
 • ορισμένα παρασκευάσματα διατροφής

Επιπλέον, η Μολδαβία έχει δεσμευτεί να καταργήσει τους δασμούς στο πλαίσιο ειδικών δασμολογικών ποσοστώσεων (ΔΠ) για ορισμένα ευαίσθητα προϊόντα, όπως:

 • χοιρινό
 • πουλερικά
 • ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
 • μεταποιημένα προϊόντα κρέατος
 • σάκχαρα

Οι δασμολογικές ποσοστώσεις που χορηγούνται στις εξαγωγές των εν λόγω προϊόντων από την ΕΕ στη Μολδαβία ορίζονται στο παράρτημα XV-Δ πίνακας παραχωρήσεων ως εξής:

Μολδαβία — Δασμολογική ποσόστωση (σε τόνους)

 

2020

2021

2022

1. Χοιρινό κρέας *

4,500

5,000

5,500

2. Πουλερικά *

5,000

5,500

6,000

3. Γαλακτοπαραγωγή *

1,500

2,000

 

4. Επεξεργασμένο κρέας

1,700

   

5. Σάκχαρα *

7,000

8,000

9,000

6. Γλυκαντικά

640

   

* οι ποσοστώσεις για το χοιρινό κρέας, τα πουλερικά, τα γαλακτοκομικά προϊόντα και τη ζάχαρη επανεξετάστηκαν το 2020

Με τη σειρά της, η ΕΕ κατάργησε τους δασμούς της για τα γεωργικά προϊόντα από την πρώτη ημέρα, με εξαίρεση συγκεκριμένα ευαίσθητα προϊόντα, για τα οποία επίσης θέσπισε δασμολογικές ποσοστώσεις. Αυτό σημαίνει ότι κάθε χρόνο μόνο μια περιορισμένη ποσότητα ευαίσθητων προϊόντων μπορεί να διατίθεται στο εμπόριο χωρίς δασμούς. Τα ακριβή ποσά καθορίζονται στο παράρτημα 15Α της συμφωνίας σύνδεσης.

Οι δασμολογικές ποσοστώσεις που χορηγούνται στις μολδαβικές εξαγωγές των εν λόγω προϊόντων στην ΕΕ ορίζονται στο παράρτημα XV-Α προϊόντα που υπόκεινται σε ετήσιες δασμολογικές ποσοστώσεις (Ένωση) ως εξής:

ΕΕ — Δασμολογική ποσόστωση (σε τόνους) *

Τομάτες 2,000
Σκόρδο 220
Επιτραπέζια σταφύλια 20,000
Μήλα 40,000
Κεράσια νωπά 1,500,000
Δαμάσκηνο 15,000
Χυμός σταφυλιών 500

* Η διαχείριση των ποσοστώσεων αυτών γίνεται με βάση την αρχή της εξυπηρέτησης κατά προτεραιότητα. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων εκτείνεται από την 1 Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου. Πριν από την εξαγωγή, ελέγξτε το υπόλοιπο κάθε ισχύουσας ποσόστωσης.

Εάν τυχόν εισαγωγές που φθάνουν στην ΕΕ υπερβαίνουν τις εν λόγω δασμολογικές ποσοστώσεις, θα εφαρμόζεται δασμός ΜΕΚ. Επιπλέον, επισημαίνεται ότι ορισμένα οπωροκηπευτικά απαιτούν την καταβολή τιμών εισόδου στην ΕΕ. Αυτό ισχύει, για παράδειγμα, για τις τομάτες. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να προστεθούν πρόσθετες επιβαρύνσεις στις επιβαρύνσεις κατά την εισαγωγή του προϊόντος σας, εάν η τιμή εισαγωγής του είναι χαμηλότερη από μια καθορισμένη τιμή εισόδου.

Επιπλέον, το παράρτημα XV-Γ περιλαμβάνει κατάλογο γεωργικών προϊόντων για τα οποία η ΕΕ μπορεί να εφαρμόσει «μηχανισμό κατά της καταστρατήγησης». Αυτό σημαίνει ότι εάν οι εισαγωγές από τη Μολδαβία υπερβούν ένα ορισμένο επίπεδο, η ΕΕ επιτρέπεται να αναστείλει τους χαμηλότερους δασμούς για τα εν λόγω προϊόντα για περίοδο έξι μηνών.

Η συμφωνία δεν επιτρέπει τελωνειακούς δασμούς επί των εξαγωγών. Περιλαμβάνει επίσης τη λεγόμενη ρήτρα «standstill». Η ρήτρα αυτή σημαίνει ότι ούτε η ΕΕ ούτε η Μολδαβία μπορούν να αυξήσουν τους τελωνειακούς δασμούς ή να θεσπίσουν νέους δασμούς που στοχεύουν τα εμπορεύματα από το άλλο μέρος. Η συμφωνία απαγορεύει επίσης τους ποσοτικούς περιορισμούς στις εισαγωγές και τις εξαγωγές (με εξαίρεση τους περιορισμούς που επιτρέπονται σύμφωνα με τους κανόνες του ΠΟΕ, όπως το άρθρο XI της GATT).

Βρείτε τον δασμολογικό συντελεστή που ισχύει για το προϊόν σας στην ενότητα «Ο εμπορικός μου βοηθός».

Κανόνες καταγωγής

 

Για να δικαιούστε προτιμησιακή μεταχείριση, το προϊόν σας θα πρέπει να πληροί τους κανόνες καταγωγής βάσει της συμφωνίας. Ελέγξτε το διαδραστικό εργαλείο «Rules of Origin Self Assessment tool (ROSA)» στο « My Trade Assistant» για να αξιολογήσετε κατά πόσον το προϊόν σας πληροί τους κανόνες καταγωγής και να μάθετε πώς να προετοιμάσετε τα σωστά έγγραφα.

Γενικές πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες καταγωγής και τις διαδικασίες καταγωγής παρέχονται στην παρούσα ενότητα.

Η καταγωγή είναι η «οικονομική εθνικότητα» των εμπορεύσιμων αγαθών. Εάν είστε καινούργιος για το θέμα, μπορείτε να βρείτε μια εισαγωγή στις κύριες έννοιες στην ενότητα «Προϊόντα».

Κανόνες καταγωγής

Πού μπορώ να βρω τους κανόνες καταγωγής;

Οι κανόνες καταγωγής που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης με τη Μολδαβία ορίζονται στο προσάρτημα I της περιφερειακής σύμβασης για πανευρωμεσογειακούς προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής (σύμβαση PEM). Οιεν λόγω κανόνες είναι υπό αναθεώρηση και θα πρέπει να εφαρμοστεί ένα νέο σύνολο εναλλακτικών κανόνων καταγωγής στα μέσα του 2021, συμπεριλαμβανομένων διατάξεων σχετικά με τη σώρευση, την επιστροφή δασμών, την ανοχή και τον κανόνα μη τροποποίησης (βλ. κατωτέρω) που θα χαλαρώσουν.

Η σύμβαση PEM για τους κανόνες καταγωγής αποσκοπεί στη θέσπιση κοινών κανόνων καταγωγής και σώρευσης μεταξύ 25 συμβαλλόμενων μερών (ΕΕ, ΕΖΕΣ, βαλκανικές χώρες και εταίροι ΣΕΣ από την περιοχή της νότιας και ανατολικής γειτονίας της ΕΕ) και της ΕΕ για τη διευκόλυνση του εμπορίου και την ενσωμάτωση των αλυσίδων εφοδιασμού εντός της ζώνης.

Ο κατάλογος των συμβαλλόμενων μερών της PEM

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το πανευρωμεσογειακό σύστημα διατίθενται στο εγχειρίδιο χρήστη.

Το προϊόν μου κατάγεται από την ΕΕ ή τη Μολδαβία σύμφωνα με τη σύμβαση PEM;

Για να μπορεί το προϊόν σας να υπαχθεί στον χαμηλότερο ή μηδενικό προτιμησιακό δασμό βάσει της σύμβασης PEM, πρέπει να είναι καταγωγής ΕΕ ή Μολδαβίας.

Ένα προϊόν «κατάγεται» εάν είτε

 • παραγόμενα εξ ολοκλήρου στην ΕΕ ή στη Μολδαβία, ή
 • που κατασκευάζονται στην ΕΕ ή στη Μολδαβία με τη χρήση μη καταγόμενων υλών, εάν οι ύλες αυτές έχουν υποστεί επαρκή επεξεργασία ή μεταποίηση σύμφωνα με τους ειδικούς κανόνες ανά προϊόν (PSR) που ορίζονται στο παράρτημα II του προσαρτήματος I της σύμβασης PEM
  Βλέπε επίσης παράρτημα I «Εισαγωγικές σημειώσεις» στους ειδικούς κανόνες καταγωγής ανά προϊόν. Για ορισμένα προϊόντα, υπάρχουν ορισμένοι εναλλακτικοί ειδικοί κανόνες ανά προϊόν — βλ. προσάρτημα II

Το προϊόν πρέπει επίσης να πληροί όλες τις άλλες ισχύουσες απαιτήσεις που ορίζονται στο κεφάλαιο, όπως η ανεπαρκής επεξεργασία ή μεταποίηση, και ο κανόνας της απευθείας μεταφοράς. Υπάρχουν επίσης ορισμένες πρόσθετες δυνατότητες ευελιξίας που σας βοηθούν να συμμορφώνεστε με ειδικούς κανόνες ανά προϊόν, όπως η ανοχή ή η σώρευση.

Παραδείγματα των κύριων τύπων ειδικών ανά προϊόν κανόνων στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ

 • ο κανόνας της προστιθέμενης αξίας — η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών ενός προϊόντος δεν μπορεί να υπερβαίνει ένα ορισμένο ποσοστό της τιμής εκ του εργοστασίου του
 • η αλλαγή της δασμολογικής κατάταξης — η διαδικασία παραγωγής έχει ως αποτέλεσμα την αλλαγή της δασμολογικής κατάταξης μεταξύ των μη καταγόμενων υλών και του τελικού προϊόντος — για παράδειγμα παραγωγή χαρτιού (κεφάλαιο 48 του Εναρμονισμένου Συστήματος) από μη καταγόμενο χαρτοπολτό (κεφάλαιο 47 του Εναρμονισμένου Συστήματος)
 • ειδικές εργασίες — απαιτείται ειδική διαδικασία παραγωγής, για παράδειγμα νηματοποίηση ινών σε νήμα — οι κανόνες αυτοί χρησιμοποιούνται κυρίως στους τομείς των κλωστοϋφαντουργικών ειδών ένδυσης και των χημικών προϊόντων

Συμβουλές για τη συμμόρφωσή σας με τους ειδικούς κανόνες ανά προϊόν

Η συμφωνία παρέχει πρόσθετη ευελιξία για να σας βοηθήσει να συμμορφώνεστε με τους ειδικούς κανόνες ανά προϊόν, όπως οι ανοχές ή η σώρευση.

Ανοχή
 • ο κανόνας ανοχής επιτρέπει στον παραγωγό να χρησιμοποιεί μη καταγόμενες ύλες που απαγορεύονται κανονικά από τον ειδικό κανόνα ανά προϊόν έως και 10 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος
 • η ανοχή αυτή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υπέρβαση οποιουδήποτε ανώτατου ορίου αξίας των μη καταγόμενων υλών που απαριθμούνται στους κανόνες ανά προϊόν.
 • ισχύουν ειδικές ανοχές για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα είδη ένδυσης που κατατάσσονται στα κεφάλαια 50 έως 63 του ΕΣ, τα οποία περιλαμβάνονται στις σημειώσεις 5 έως 6 του παραρτήματος I Εισαγωγικές σημειώσεις για τον κατάλογο του παραρτήματος II
Σώρευση

Η σύμβαση PEM προβλέπει τρεις τρόπους σωρεύσεως της καταγωγής

 • διμερής σώρευση — ύλες καταγωγής Μολδαβίας μπορούν να προσμετρηθούν ως καταγόμενες από την ΕΕ (και αντιστρόφως) όταν χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του προϊόντος στην ΕΕ
 • διαγώνια σώρευση — ύλες καταγόμενες σε ένα συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης PEM μπορούν να προσμετρηθούν ως καταγόμενες από άλλο συμβαλλόμενο μέρος όταν εκτιμάται αν το τελικό προϊόν είναι καταγόμενο για να επωφεληθεί από προτιμησιακή πρόσβαση όταν εξάγεται σε τρίτο συμβαλλόμενο μέρος εντός της πανευρωμεσογειακής ζώνης.
  Ωστόσο, η διαγώνια σώρευση εφαρμόζεται μόνο εάν υπάρχει εμπορική συμφωνία μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων συμβαλλόμενων μερών και οι εν λόγω χώρες εφαρμόζουν τους ίδιους κανόνες καταγωγής. Ελέγξτε τον «πίνακα» (πίνακας που περιέχει όλες τις ισχύουσες συμφωνίες με χρήση της σύμβασης PEM) που προσδιορίζει τα συμβαλλόμενα μέρη με τα οποία η Μολδαβία μπορεί να εφαρμόσει διαγώνια σώρευση. Τον Απρίλιο του 2020, οι κοινοί εταίροι της ΕΕ και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας που ήταν επιλέξιμοι για διαγώνια σώρευση ήταν το Türkiye και τα Δυτικά Βαλκάνια (εταίροι στο πλαίσιο της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών της Κεντρικής Ευρώπης — CEFTA).
 • πλήρης σώρευση — η επεξεργασία ή η μεταποίηση που πραγματοποιείται σε συμβαλλόμενο μέρος της PEM μπορεί να θεωρηθεί ως εργασία που πραγματοποιείται σε άλλο συμβαλλόμενο μέρος της PEM, ανεξάρτητα από το αν η μεταποίηση επαρκεί για να προσδώσει τον χαρακτήρα καταγωγής, η
  Μολδαβία μπορεί να χρησιμοποιήσει την πλήρη σώρευση στο ενδοκοινοτικό εμπόριο εντός των χωρών της CEFTA.

 

Πώς λειτουργεί η διαγώνια σώρευση;

Η διαγώνια σώρευση πραγματοποιείται μεταξύ διαφόρων χωρών που έχουν τους ίδιους κανόνες καταγωγής και έχουν εμπορικές συμφωνίες μεταξύ τους. Αυτό συμβαίνει όταν ένας παραγωγός αγαθών σε οποιαδήποτε από τις δύο χώρες μπορεί να εισάγει υλικά και να τα χρησιμοποιεί σαν να κατάγεται από τη χώρα του. Για παράδειγμα, βάσει της σύμβασης PEM, ένας μολδαβός έμπορος που κατασκευάζει ρούχα για εξαγωγή στην ΕΕ μπορεί να χρησιμοποιήσει υφάσματα καταγωγής Türkiye για την παραγωγή των ενδυμάτων και μπορεί να τα θεωρήσει καταγωγής Μολδαβίας. Η απαίτηση διπλής μεταποίησης, δηλαδή η κατασκευή των υφασμάτων από (μη καταγόμενα) νήματα και η παραγωγή των ενδυμάτων, έχει εκπληρωθεί και τα ενδύματα θεωρούνται καταγωγής Μολδαβίας όταν εξάγονται στην ΕΕ και, ως εκ τούτου, θα επωφεληθούν από την ελεύθερη πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ.

Περισσότερες εξηγήσεις σχετικά με τη σώρευση PEM διατίθενται εδώ

Άλλες απαιτήσεις

Το προϊόν πρέπει επίσης να πληροί όλες τις άλλες ισχύουσες απαιτήσεις που ορίζονται στη σύμβαση, όπως η ανεπαρκής επεξεργασία ή μεταποίηση ή ο κανόνας της απευθείας μεταφοράς.

Μεταφορά μέσω τρίτης χώρας: κανόνας απευθείας μεταφοράς

Τα καταγόμενα προϊόντα πρέπει να μεταφέρονται από την ΕΕ στη Μολδαβία (και αντιστρόφως) ή μέσω των εδαφών των συμβαλλόμενων μερών με τα οποία εφαρμόζεται η σώρευση χωρίς περαιτέρω μεταποίηση σε τρίτη χώρα.

Ορισμένες εργασίες μπορούν να πραγματοποιηθούν σε τρίτη χώρα εάν τα προϊόντα παραμένουν υπό τελωνειακή επιτήρηση, όπως

 • εκφόρτωση
 • επαναφόρτωση
 • κάθε άλλη εργασία που αποσκοπεί στη διατήρηση των προϊόντων σε καλή κατάσταση

Η απόδειξη ότι πληρούνται οι όροι αυτοί παρέχεται στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής με την προσκόμιση:

 • ενιαίο έγγραφο μεταφοράς (π.χ. φορτωτική) που καλύπτει τη διέλευση από τη χώρα εξαγωγής μέσω της τρίτης χώρας μέσω της οποίας διήλθαν τα εμπορεύματα
 • πιστοποιητικό που εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές της τρίτης χώρας μέσω της οποίας μεταφέρονται τα εμπορεύματα σας
 • ελλείψει αυτών, με οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο.

Επιστροφή δασμών

Σύμφωνα με τη σύμβαση PEM στις συναλλαγές μεταξύ της ΕΕ και της Μολδαβίας, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί επιστροφή δασμών που είχαν καταβληθεί προηγουμένως για μη καταγόμενες ύλες που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή προϊόντος που εξάγεται στο πλαίσιο προτιμησιακού δασμού.

Διαδικασίες καταγωγής

Οι εξαγωγείς και οι εισαγωγείς πρέπει να ακολουθούν τις διαδικασίες καταγωγής. Οι διαδικασίες καθορίζονται στον τίτλο V σχετικά με την απόδειξη καταγωγής και στον τίτλο VI σχετικά με τις ρυθμίσεις για τη διοικητική συνεργασία. Αποσαφηνίζουν π.χ. τον τρόπο δήλωσης της καταγωγής ενός προϊόντος, τον τρόπο υποβολής αίτησης για προτιμήσεις ή τον τρόπο με τον οποίο οι τελωνειακές αρχές μπορούν να επαληθεύσουν την καταγωγή ενός προϊόντος.

Πώς να ζητήσετε προτιμησιακό δασμό

Για να επωφεληθούν από προτιμησιακό δασμό, οι εισαγωγείς πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικό καταγωγής.

Η απόδειξη καταγωγής μπορεί να είναι:

Το πιστοποιητικό καταγωγής ισχύει για περίοδο 4 μηνών από την ημερομηνία έκδοσής του.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ EUR.1 ή EUR-MED

 • τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας EUR.1 ή EUR-MED εκδίδονται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής
 • Τοπαράρτημα III α και το παράρτημα III β περιλαμβάνουν υποδείγματα πιστοποιητικών EUR.1 και EUR-MED και οδηγίες για τη συμπλήρωσή τους
 • ο εξαγωγέας που υποβάλλει αίτηση για το πιστοποιητικό πρέπει να είναι σε θέση να υποβάλει έγγραφα που αποδεικνύουν τον χαρακτήρα καταγωγής των σχετικών προϊόντων.

Περαιτέρω εξηγήσεις σχετικά με το πότε πρέπει να χρησιμοποιείται το πιστοποιητικό EUR.1 ή EUR-MED παρέχονται στη σελίδα 72 του εγχειριδίου.

Δήλωση καταγωγής ή δήλωση καταγωγής EUR-MED

Οι εξαγωγείς μπορούν να δηλώνουν οι ίδιοι ότι το προϊόν τους κατάγεται από την ΕΕ ή από το συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης PEM, υποβάλλοντας δήλωση καταγωγής. Η δήλωση καταγωγής μπορεί να συνταχθεί από:

 • εγκεκριμένος εξαγωγέας
 • κάθε εξαγωγέας, εάν η συνολική αξία της αποστολής δεν υπερβαίνει τα 6,000 EUR
Πώς να υποβάλετε δήλωση καταγωγής

Ο εξαγωγέας πρέπει να πληκτρολογήσει, να σφραγίσει ή να εκτυπώσει την ακόλουθη δήλωση στο τιμολόγιο, στο δελτίο παράδοσης ή σε άλλο εμπορικό έγγραφο που προσδιορίζει το προϊόν (παράρτημα IV α):

«Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (τελωνειακή άδεια αριθ.... ) δηλώνει ότι, εκτός εάν αναφέρεται σαφώς διαφορετικά, τα προϊόντα αυτά είναι... προτιμησιακής καταγωγής.»

Πώς να υποβάλετε δήλωση καταγωγής EUR-MED

Στην περίπτωση αυτή, η δήλωση είναι η ακόλουθη (παράρτημα IV β):

«Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (τελωνειακή άδεια αριθ....) δηλώνει ότι, εκτός εάν αναφέρεται σαφώς διαφορετικά, τα προϊόντα αυτά είναι... προτιμησιακής καταγωγής.

— εφαρμόστηκε σώρευση με... (όνομα της χώρας/των χωρών).

- δεν εφαρμόζεται σώρευση»

Η δήλωση καταγωγής μπορεί να συνταχθεί σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ ή σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα στη ζώνη PEM, όπως αναφέρεται στο παράρτημα IV στοιχεία α) και β) (η δήλωση σχετικά με τη σώρευση πρέπει πάντα να είναι στα αγγλικά).

Πρέπει να υπογράψετε ιδιοχείρως τη δήλωση καταγωγής σας. Εάν είστε εγκεκριμένος εξαγωγέας, εξαιρείστε από την απαίτηση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αναλαμβάνετε στις τελωνειακές αρχές σας γραπτή δέσμευση ότι αποδέχεστε πλήρως την ευθύνη για κάθε δήλωση που σας ταυτοποιεί.

Επαλήθευση καταγωγής

Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να επαληθεύουν αν ένα εισαγόμενο προϊόν είναι πράγματι καταγόμενο ή πληροί άλλες απαιτήσεις καταγωγής. Η επαλήθευση βασίζεται στα εξής:

 • διοικητική συνεργασία μεταξύ των τελωνειακών αρχών των μερών εισαγωγής και εξαγωγής
 • έλεγχοι που διενεργούνται από τα τοπικά τελωνεία. Δεν επιτρέπονται οι επισκέψεις του εισάγοντος συμβαλλόμενου μέρους στον εξαγωγέα.

Οι αρχές του εξάγοντος μέρους προβαίνουν στον τελικό προσδιορισμό της καταγωγής και ενημερώνουν τις αρχές του εισάγοντος μέρους για τα αποτελέσματα.

Απαιτήσεις προϊόντων

Τεχνικοί κανόνες και απαιτήσεις

Η Μολδαβία έχει λάβει μέτρα για την προσέγγιση της νομοθεσίας, των προτύπων και των διαδικασιών της όσον αφορά τα τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο με εκείνα της ΕΕ. Αυτό διευκολύνει το εμπόριο μεταξύ Μολδαβίας και ΕΕ.

Η Μολδαβία έχει εναρμονίσει τους κανονισμούς, μεταξύ των οποίων:

 • τη διαπίστευση και την εμπορία των προϊόντων. Καθορίζονται οι ενότητες των διαδικασιών αξιολόγησης της συμμόρφωσης.
 • γενική ασφάλεια των προϊόντων, καθορίζοντας κριτήρια σχετικά με το τι πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον προσδιορισμό ενός προϊόντος ως ασφαλούς και καθορίζοντας πότε θα απαγορεύσει ένα προϊόν επειδή ενέχει σοβαρό κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια

Για κατάλογο των εν λόγω κανονισμών και άλλων νομοθετικών πράξεων που έχει εφαρμόσει η Μολδαβία, βλ. παράρτημα XVI της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Μολδαβίας.

Η Μολδαβία συμφώνησε επίσης να προσεγγίσει

 • απαιτήσεις ασφάλειας ευρέος φάσματος προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων μηχανημάτων, ανελκυστήρων, παιχνιδιών, ιατροτεχνολογικών προϊόντων και απλών δοχείων πίεσης
 • προϊόντα για τα οποία δεν απαιτείται ετικέτα Conformité Européenne (CE), π.χ. καλλυντικά προϊόντα, μηχανοκίνητα οχήματα, χημικά και φαρμακευτικά προϊόντα

Όσον αφορά τα πρότυπα, η Μολδαβία έχει

 • υιοθετεί διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές
 • δεσμεύτηκαν να καταργήσουν τυχόν αντικρουόμενα εθνικά πρότυπα. Αυτό περιλαμβάνει τυχόν αντικρουόμενα πρότυπα GOST (GosudarstvennyStandart) που χρησιμοποιούνται σε μετασοβιετικά κράτη — ο εθνικός φορέας τυποποίησης της Μολδαβίας συγκρότησε επτά τεχνικές επιτροπές για τον εντοπισμό αντιφατικών προτύπων προς κατάργηση.

 

Εάν επιθυμείτε να εισαγάγετε στην ΕΕ εμπορεύματα από τη Μολδαβία από κατασκευαστή ο οποίος έχει επιλέξει να χρησιμοποιήσει τις δικές του προδιαγραφές από τη Μολδαβία, πρέπει να λάβετε δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ υπογεγραμμένη από τον κατασκευαστή.

Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ πιστοποιεί και δηλώνει ότι τα σχετικά προϊόντα πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις και πρότυπα. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, ο κατασκευαστής μπορεί να επισυνάψει στα προϊόντα του την ετικέτα Conformité Européenne (CE), γεγονός που υποδηλώνει ότι πληροί τα πρότυπα της ΕΕ.

Εάν ο κατασκευαστής σας επιλέξει να αποδείξει τη συμμόρφωση μέσω δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ, μπορεί να κοστίσει περισσότερο από οικονομική άποψη και χρόνο από ό, τι η εργασία με τα εναρμονισμένα πρότυπα της ΕΕ που παρέχουν ισοδυναμία.

Δείτε τα εναρμονισμένα πρότυπα που έχουν ομαδοποιηθεί βάσει των υφιστάμενων τομεακών οδηγιών για τα προϊόντα.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ για ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Πώς θα γνωρίζω ότι τα προϊόντα που εισάγω στην ΕΕ συμμορφώνονται με τους κανονισμούς και τα πρότυπα της ΕΕ;

Εάν εισάγετε στην ΕΕ προϊόντα που ενέχουν υψηλό κίνδυνο για το δημόσιο συμφέρον (π.χ. δοχεία πίεσης, ανελκυστήρες και ορισμένα μηχανήματα), πρέπει να διενεργείται αξιολόγηση της συμμόρφωσης από κοινοποιημένο οργανισμό (ο οποίος είναι συνήθως ειδικός οργανισμός, όπως εργαστήρια ή οργανισμοί επιθεώρησης και πιστοποίησης διαπιστευμένοι από την κυβέρνηση της Μολδαβίας).

Το Υπουργείο Οικονομίας και Υποδομών παρακολουθεί τους υπαγόμενους φορείς που είναι αρμόδιοι για καθήκοντα όπως οι διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης, οι μετρολογικές επαληθεύσεις και η διαπίστευση των εταιρειών. Τα εν λόγω θεσμικά όργανα περιλαμβάνουν:

 • το Ινστιτούτο Τυποποίησης της Μολδαβίας (ISM), το οποίο είναι αρμόδιο για την ανάπτυξη εθνικής πολιτικής στον τομέα της τυποποίησης και την τήρηση καταλόγου τεχνικών κανονισμών και προτύπων της Μολδαβίας
 • το Υπουργείο Υγείας, Εργασίας και Κοινωνικής Προστασίας της Μολδαβίας, το οποίο είναι αρμόδιο για τα πρότυπα και τους κανόνες για τα τρόφιμα και τα προϊόντα καπνού. Στο πλαίσιο αυτό, είναι επιφορτισμένη με την προσαρμογή του εθνικού νομικού πλαισίου στους διεθνείς ή περιφερειακούς κανονισμούς.

Για μεγάλο αριθμό αγαθών, θα σας ζητηθεί να λάβετε υποχρεωτική πιστοποίηση, η οποία μπορεί να χορηγηθεί από έναν από τους διαπιστευμένους φορείς αξιολόγησης της συμμόρφωσης.

Η ΕΕ και η Μολδαβία επεξεργάζονται επί του παρόντος ένα είδος συμφωνίας αμοιβαίας αναγνώρισης που θα επιτρέπει τη διάθεση στην αγορά ορισμένων βιομηχανικών προϊόντων που πληρούν τις απαιτήσεις συμμόρφωσης χωρίς περαιτέρω δοκιμές ή διαδικασίες συμμόρφωσης.

Απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας — ΥΦΠ

Ασφάλεια των τροφίμων, υγεία των ζώων και των φυτών

Όσον αφορά το εμπόριο φυτών, γεωργικών προϊόντων και τροφίμων που γνωρίζει την υγεία και την ασφάλεια των ανθρώπων και των ζώων, η Μολδαβία συμφώνησε να προσεγγίσει τη νομοθεσία της ΕΕ, μεταξύ άλλων

 • κανόνες για την ασφάλεια των γεωργικών προϊόντων διατροφής
 • ειδικοί κανόνες για τις ζωοτροφές
 • κανόνες για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς
 • κανονεσ ΣΧΕΤΙΚΑ με τα ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ για ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΣΚΟ@@

Για κατάλογο όλων των καλυπτόμενων προϊόντων, βλ. παράρτημα XVII-A της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Μολδαβίας.

Σκοπεύετε να εισαγάγετε εμπορεύματα στην ΕΕ από τη Μολδαβία;

 • τα προϊόντα σας πρέπει να είναι καταχωρισμένα στην Εθνική Υπηρεσία για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ANSA)
 • πρέπει να υποβάλετε δήλωση με την οποία γνωστοποιείτε στην ANSA τα συγκεκριμένα εμπορεύματα που εισάγετε
 • πρέπει να λάβετε φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί στη Μολδαβία, το οποίο επιτρέπει την είσοδο των εμπορευμάτων σας στην ΕΕ

Προσέξτε

 • εάν εισάγετε στην ΕΕ εμπορεύματα που απαριθμούνται ως είδη βάσει της σύμβασης για το διεθνές εμπόριο ειδών που απειλούνται με εξαφάνιση (CITES), θα σας επιτραπεί να το πράξετε μόνο με άδεια του Υπουργείου Γεωργίας, Περιφερειακής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Μολδαβίας. Είναι καταγεγραμμένο το καλό σας; Δοκίμασε εδώ
 • εάν εισάγετε στην ΕΕ τοξικές χημικές ουσίες και υλικά, πρέπει να λάβετε άδεια εισαγωγής από το Υπουργείο Γεωργίας της Μολδαβίας
 • εάν εισάγετε τοξικές χημικές ουσίες, πρέπει να επικοινωνήσετε με το επίσημο σημείο επαφής της χώρας σας (OCP)

Το Τμήμα Υγείας των Ζώων που έχει ανατεθεί στην Εθνική Υπηρεσία για την Ασφάλεια των Τροφίμων είναι αρμόδιο για τους κτηνιατρικούς ελέγχους ζώντων ζώων στη Μολδαβία. Για κατάλογο λεπτομερών διατάξεων σχετικά με τον τρόπο χειρισμού των νόσων των ζώων ή των φυτών και των ιχθύων, βλ. παράρτημα XVIII-A της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Μολδαβίας.

Επαφές για υγειονομικές/φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις (ΥΦΠ)

Τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο

Αν και οι τεχνικοί κανόνες είναι σημαντικοί, ενίοτε μπορούν να λειτουργήσουν ως φραγμοί στο διεθνές εμπόριο και, ως εκ τούτου, μπορεί να αποτελέσουν σημαντική επιβάρυνση για εσάς ως εξαγωγέας.

 • εάν πιστεύετε ότι αντιμετωπίζετε εμπορικό φραγμό που επιβραδύνει την επιχείρησή σας ή σας εμποδίζει να εξάγετε, μπορείτε να μας πείτε
 • αναφέρετε τι σταματά τις εξαγωγές σας στη Μολδαβία χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό έντυπο — η ΕΕ θα αναλύσει την κατάστασή σας και θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Έγγραφα και διαδικασίες εκτελωνισμού

Η συμφωνία εξασφαλίζει πιο διαφανείς και απλουστευμένες τελωνειακές διαδικασίες για τη διευκόλυνση του εμπορίου και τη μείωση του κόστους για τις επιχειρήσεις.

Έγγραφα

Οι οδηγοί βήμα προς βήμα περιγράφουν τα διάφορα είδη εγγράφων που θα πρέπει να προετοιμάσετε για τον εκτελωνισμό των προϊόντων σας.

Ανάλογα με το προϊόν σας, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να απαιτήσουν όλα ή ορισμένα από τα παρακάτω στοιχεία

 • εμπορικό τιμολόγιο (βρείτε τις ειδικές απαιτήσεις σχετικά με τη μορφή και το περιεχόμενό του στον βοηθό μου)
 • κατάλογος συσκευασίας
 • πιστοποιητικά εισαγωγής για ορισμένα εμπορεύματα
 • πιστοποιητικά που αποδεικνύουν ότι το προϊόν σας συμμορφώνεται με τους υποχρεωτικούς κανονισμούς για τα προϊόντα, όπως οι απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας, η επισήμανση και η συσκευασία.
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ — ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

Για μεγαλύτερη ασφάλεια, μπορείτε να υποβάλετε εκ των προτέρων αίτηση για δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες και /ή δεσμευτικές πληροφορίες καταγωγής.

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα που πρέπει να προσκομίσετε για τον εκτελωνισμό του προϊόντος σας, πηγαίνετε στην ενότητα «Ο εμπορικός μου βοηθός».

Διαδικασίες για την απόδειξη και τον έλεγχο της καταγωγής

Για περιγραφές του τρόπου απόδειξης της καταγωγής των προϊόντων σας για την υποβολή αίτησης για προτιμησιακούς δασμούς και των κανόνων σχετικά με τον έλεγχο της καταγωγής από τις τελωνειακές αρχές, ανατρέξτε στην ενότητα σχετικά με τους κανόνες καταγωγής ανωτέρω.

Για πληροφορίες σχετικά με τις τελωνειακές διαδικασίες εισαγωγής και εξαγωγής γενικά, επισκεφθείτε τον ιστότοπο της ΓΔ Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης.

Διανοητική ιδιοκτησία και γεωγραφικές ενδείξεις

Η συμφωνία προστατεύει τα δικαιώματά σας διανοητικής ιδιοκτησίας κατά την εισαγωγή και/ή την εξαγωγή των προϊόντων σας στη Μολδαβία.

Εμπορικά σήματα και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Η συμφωνία ΕΕ-Μολδαβίας προβλέπει ένα δίκαιο και διαφανές σύστημα για την καταχώριση των εμπορικών σημάτων. Εάν η αίτησή σας απορριφθεί από τη διοίκηση εμπορικών σημάτων, η απόφαση πρέπει να σας κοινοποιηθεί γραπτώς, αναφέροντας τους λόγους της απόρριψης.

Σχέδια και διπλώματα ευρεσιτεχνίας

Τα σχέδια ή υποδείγματα που έχετε δημιουργήσει ανεξάρτητα και έχουν ατομικό χαρακτήρα προστατεύονται με καταχώριση για περίοδο έως 25 ετών. Με τον τρόπο αυτό θα σας παρασχεθεί το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του σχεδίου ή υποδείγματος και θα αποτρέπεται η χρήση, η ανασύσταση, η πώληση ή η εισαγωγή ή/και η εξαγωγή του σχεδίου ή υποδείγματος από τρίτους που δεν έχουν τη συγκατάθεσή σας.

Γεωγραφικές ενδείξεις

Ειδική επιτροπή για τις γεωγραφικές ενδείξεις που έχει συσταθεί βάσει της συμφωνίας ΕΕ-Μολδαβίας παρακολουθεί την εφαρμογή της συμφωνίας σε σχέση με τις γεωγραφικές ενδείξεις και υποβάλλει εκθέσεις στην επιτροπή εμπορίου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις γεωγραφικές ενδείξεις γεωργικών προϊόντων, τροφίμων, τύπων οίνου και αλκοολούχων ποτών, βλ. παράρτημα XXX της συμφωνίας ΕΕ-Μολδαβίας.

Πώς να αποκτήσετε προστασία;

Η υπηρεσία της Μολδαβίας για την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας είναι η Κρατική Υπηρεσία Διανοητικής Ιδιοκτησίας (AGEPI). Ο οργανισμός αυτός εργάζεται για τη βελτίωση του νομικού πλαισίου και την προσαρμογή του στους κανόνες της ΕΕ, καθώς και για την αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού και την ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα της επιβολής του νόμου.

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για την καταχώριση διανοητικής ιδιοκτησίας στο AGEPI ηλεκτρονικά. Ο χρόνος που απαιτείται για την εξασφάλιση προστασίας των ΔΔΙ στη Μολδαβία ποικίλλει ανάλογα με το είδος της προστασίας που ζητάτε

 • πνευματικά δικαιώματα: 15-30 ημέρες
 • σήματα: 10-12 μήνες
 • δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για φυτά: 1.5-3 έτη
 • δίπλωμα ευρεσιτεχνίας βραχυπρόθεσμης εφεύρεσης: 7-8 μήνες
 • δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μακράς διάρκειας για εφεύρεση: 17-18 μήνες
 • βιομηχανικός σχεδιασμός: 10-12 μήνες
 • γεωγραφικές ενδείξεις, ονομασίες προέλευσης ή παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα: 10-12 μήνες

Εμπόριο υπηρεσιών

Τόσο η κυβέρνηση της Μολδαβίας όσο και η ΕΕ έχουν καθορίσει τους υφιστάμενους περιορισμούς ή επιφυλάξεις τους όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών, με υψηλό επίπεδο διαφάνειας. Για κατάλογο των ειδικών επιφυλάξεων της Μολδαβίας, βλ. παράρτημα XXVII-Ε έως -Ζ της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Μολδαβίας.

Πώς πλοηγείτε στα παραρτήματα;

Η συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Μολδαβίας περιλαμβάνει τρία παραρτήματα με επιφυλάξεις της Μολδαβίας που ενδέχεται να επηρεάσουν την επιχείρησή σας

 • προσπαθήστε να ιδρύσετε επιχείρηση στη Μολδαβία; Τοπαράρτημα XXVII-E περιέχει αρνητικό κατάλογο όλων των τομέων υπηρεσιών στους οποίους δεν έχετε πρόσβαση. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να αξιοποιήσετε τις ευκαιρίες σε όλους τους άλλους τομείς που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο.
 • ενδιαφέρεστε για το διασυνοριακό εμπόριο των υπηρεσιών σας; Τοπαράρτημα XXVIII-ΣΤ περιλαμβάνει θετικό κατάλογο των τομέων υπηρεσιών στους οποίους έχετε πρόσβαση. Ο κατάλογος αυτός περιγράφει όλους τους τομείς στους οποίους επιτρέπεται να δραστηριοποιηθείτε.
 • αναζήτηση ευκαιριών για ασκούμενους πτυχιούχους ή για βασικό προσωπικό; Τοπαράρτημα XXVII-Ζ απαριθμεί τους τομείς ή υποτομείς στους οποίους εφαρμόζονται περιορισμοί.
 • είστε ανεξάρτητος επαγγελματίας ή πάροχος υπηρεσιών επί συμβάσει; Τοπαράρτημα XXVII-Η απαριθμεί τις επιφυλάξεις που διατυπώθηκαν.
Ποιος μπορεί να ιδρύσει επιχείρηση στη Μολδαβία;

Εάν είσθε

 • επιχείρηση, η συμφωνία ΕΕ-Μολδαβίας σας επιτρέπει να συστήσετε ή να αποκτήσετε υποκαταστήματα της επιχείρησής σας ή γραφεία εκπροσώπησής σας στη Μολδαβία ή την ΕΕ
 • ένα άτομο, η συμφωνία ΕΕ-Μολδαβίας σας παρέχει ευκαιρίες να δημιουργήσετε και να εγκαταστήσετε την επιχείρησή σας μέσω αυτοαπασχόλησης ή επιχειρήσεων που βρίσκονται υπό τον έλεγχό σας

Τα επιδόματα αυτά διασφαλίζουν ότι έχετε την ίδια μεταχείριση με τους υπηκόους της Μολδαβίας.

ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ παροχη ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Στους τομείς στους οποίους χορηγείται πρόσβαση στη Μολδαβία, η συμφωνία καταργεί τα ακόλουθα όρια

 • επί της συνολικής αξίας συναλλαγών υπηρεσιών ή περιουσιακών στοιχείων
 • επί του συνολικού αριθμού των πράξεων παροχής υπηρεσιών ή της συνολικής ποσότητας των εκροών υπηρεσιών

Θα σας επιτραπεί επίσης να παρέχετε υπηρεσίες στη Μολδαβία υπό τους ίδιους όρους με τους υπηκόους της Μολδαβίας.

Προσωρινή διαμονή

Η συμφωνία ΕΕ-Μολδαβίας σας επιτρέπει να μετακομίσετε προσωρινά στη Μολδαβία (ή στην ΕΕ) για να εργαστείτε ως ασκούμενος πτυχιούχος, ως επαγγελματίας πωλητής ή ως βασικό προσωπικό εταιρείας στην εν λόγω χώρα.

Οι περίοδοι προσωρινής διαμονής έχουν ως εξής:

 • ενδοϋπηρεσιακώς μετατιθέμενος (στελέχη εταιρείας στη Μολδαβία (ή στην ΕΕ) ή ασκούμενοι πτυχιούχοι) — έως 3 έτη
 • επιχειρηματικός επισκέπτης (π.χ. ταξίδι για να εγκατασταθεί στη Μολδαβία (ή στην ΕΕ) ή επαγγελματίας πωλητής) — έως 90 ημέρες εντός οιασδήποτε περιόδου 12 μηνών
 • ασκούμενος πτυχιούχος που δεν είναι ενδοϋπηρεσιακώς μετατιθέμενος — έως 1 έτος

Η συμφωνία ΕΕ-Μολδαβίας δημιουργεί επίσης ευκαιρίες για παρόχους υπηρεσιών επί συμβάσει σε συγκεκριμένους τομείς και στις δύο χώρες. Στο πλαίσιο αυτό, ωστόσο, ο πάροχος πρέπει να:

 • να παρέχει την εν λόγω υπηρεσία σε προσωρινή βάση ως υπάλληλος οντότητας που έχει συνάψει σύμβαση παροχής υπηρεσιών που δεν υπερβαίνει το 1 έτος
 • να διαθέτουν τουλάχιστον 3ετή επαγγελματική πείρα στον τομέα
 • να διαθέτουν πανεπιστημιακό πτυχίο ή τίτλο που αποδεικνύει γνώσεις ισοδύναμου επιπέδου και σχετικά επαγγελματικά προσόντα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα όρια που τίθενται για το προσωπικό, τους ασκούμενους πτυχιούχους, τους πωλητές επιχειρήσεων και τους παρόχους υπηρεσιών επί συμβάσει, βλ. παράρτημα XXVII-Ζ και παράρτημα XXVII-H της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Μολδαβίας.

Δημόσιες συμβάσεις

Η ΕΕ και η Μολδαβία προβλέπουν αμοιβαία πρόσβαση στις αγορές δημοσίων συμβάσεων σε κάθε χώρα σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Αυτό αφορά τις δημόσιες συμβάσεις και τις παραχωρήσεις σε παραδοσιακούς τομείς, καθώς και στον τομέα των υπηρεσιών κοινής ωφελείας.

Η συμφωνία ΕΕ-Μολδαβίας διασφαλίζει επίσης ότι η εξέταση των αιτήσεων υποβολής προσφορών και στις δύο χώρες γίνεται με δίκαιο τρόπο, με την ίδια μεταχείριση που επιφυλάσσεται στους τοπικούς και αλλοδαπούς αιτούντες.

Η συμφωνία υποχρεώνει τόσο την ΕΕ όσο και τη Μολδαβία να διασφαλίσουν ότι

 • όλες οι προβλεπόμενες δημόσιες συμβάσεις δημοσιοποιούνται — αυτό γίνεται για να ανοίξετε την αγορά στον ανταγωνισμό και για να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τη σχεδιαζόμενη σύμβαση πριν από την ανάθεση της σύμβασης
 • υπάρχει αμερόληπτη περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης, στην οποία εμφαίνονται οι κατάλληλες προθεσμίες, στις οποίες έχουν πρόσβαση όλοι οι οικονομικοί φορείς.
 • δεν υπάρχει καμία διάκριση εις βάρος σας ως οικονομικού φορέα, η οποία ενδέχεται να σας αποκλείσει από το δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό
 • υπάρχει διαφάνεια στη διαδικασία ανάθεσης του διαγωνισμού έως την ανακοίνωση της επιλεγείσας προσφοράς
 • η τελική απόφαση θα κοινοποιηθεί σε όλους τους αιτούντες — κατόπιν αιτήματος, οι απορριφθέντες υποψήφιοι θα λάβουν εξηγήσεις που θα σας επιτρέψουν να αναλύσετε την απόφαση.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις δημόσιες συμβάσεις μέσω της πλατφόρμας MTender παρέχει ευκολότερα διαθέσιμες πληροφορίες για τις δημόσιες συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένης της ανακοίνωσης των προβλεπόμενων δραστηριοτήτων σύναψης συμβάσεων, της διαθεσιμότητας ηλεκτρονικών εγγράφων υποβολής προσφορών, του αυτοματοποιημένου δελτίου δημόσιων συμβάσεων και της δημιουργίας ηλεκτρονικού υποδείγματος υποβολής προσφορών για τους ηλεκτρονικούς φορείς εκμετάλλευσης.

Σύνδεσμοι, επαφές, έγγραφα

Εθνικοί φορείς

Αντιπροσωπείες, εμπορικά επιμελητήρια και επιχειρηματικές ενώσεις

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ για ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Επαφές για υγειονομικές/φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις (ΥΦΠ)

Εθνικοί φορείς

Οικονομικό Συμβούλιο προς τον Πρωθυπουργό της Μολδαβίας

Διαδίκτυο: https://consecon.gov.md/en/misiune/

Τμήμα Ελέγχου Εμπορικών Συναλλαγών Αγαθών Διπλής Χρήσης του Υπουργείου Οικονομίας και Υποδομών

Η Μολδαβία είναι συμβαλλόμενο μέρος της διεθνούς σύμβασης για τα χημικά όπλα (CWC) και παρακολουθεί την εισαγωγή ουσιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή τέτοιων όπλων. Ως εκ τούτου, για τις εισαγωγές μπορεί να απαιτείται ειδική άδεια.

Sec-ia control al circulaļiei mărfurilor cu dubla destinaļie al Ministerul Economiei si Infrastructurii

ΒΔ. Piata Marii Adunari Nationale 1, MD-2033 Chisinau, Μολδαβία

Τηλέφωνο: + 373 22 250669

Φαξ: + 373 22 234064

Εθνική Τράπεζα της Μολδαβίας (BNM)

Το αρμόδιο όργανο για τον νομισματικό έλεγχο και τη σταθερότητα είναι η Εθνική Τράπεζα της Μολδαβίας (BNM). Η Εθνική Επιτροπή Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας υπάγεται στην BNM.

Banca Na-ională a Moldovei (BNM)

ΒΔ. Grigore Vieru No. 1, MD-2005 Chisinau, Μολδαβία

Τηλέφωνο: + 373 22 822348, 822502, 822606

Μολδαβία Τελωνεία

Serviciul Vamal al Republicii Μολδαβία

Οδός N. Starostenco 30, MD-2065 Chisinau, Μολδαβία

Τηλέφωνο: + 373 22 574201, 574206

Τηλεφωνικο ΚΕΝΤΡΟ: + 373 22 574111

Φαξ: + 373 22 273061

Ηλ. ταχυδρομείο: vama@customs.gov.md

Διαδίκτυο: http://www.customs.gov.md/

Δ/νση Πρόληψης Ρύπανσης και Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Γεωργίας

Dirección ia accounire poluării ť i managementul de- eurilor a Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale of Mediului

Οδός Constantin Tanase 9, MD-2005 Chisinau, Μολδαβία

Τηλέφωνο: + 373 22 204512, 204525, 204526

Φαξ: + 373 22 226858

Αντιπροσωπείες, εμπορικά επιμελητήρια και επιχειρηματικές ενώσεις

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημοκρατία της Μολδαβίας

Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας της Μολδαβίας στην Uniunii Europene în

Οδός M. Kogalniceanu 12, MD-2001 Chisinau, Μολδαβία

Τηλέφωνο: + 373 22505210

Φαξ: + 373 22272622

Ηλ. ταχυδρομείο: Delegation-Moldova@eeas.europa.eu

Αποστολή της Δημοκρατίας της Μολδαβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Avenue lin Roosevelt 55/Franklin Rooseveltlaan 55
1050 Brussels, Βέλγιο

Τηλέφωνο: + 32 27400660

Φαξ: + 32 27400669

Ηλ. ταχυδρομείο: mission.bru@mfa.gov.md

Διαδίκτυο: mrmue.mfa.gov.md

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Δημοκρατίας της Μολδαβίας

Κάμερα de Comert si Industrie a Republicii Moldova

151, Stefan cel Mare blv., Chisinau, MD2004, Μολδαβία

Τηλέφωνο: + 373 22 22 15 52

Φαξ: + 373 22 2 44 25

Ηλ. ταχυδρομείο: camera@chamber.md

Ευρωπαϊκή Ένωση Επιχειρήσεων Μολδαβία

Asociaļia Businessului European (ΕΑΤ)

30, Vlaicu pârcălab str., της. 7, Κισινάου, MD2012, Μολδαβία

Τηλέφωνο: + 373 22 90 70 25

Κινητό: + 373 79 025 999

Ηλ. ταχυδρομείο: info@eba.md

EU4Business

EU4Γραμματεία επιχειρήσεων

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, Βέλγιο

Τηλέφωνο: + 32 27491851

Ηλ. ταχυδρομείο: secretariat@eu4business.eu

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ για ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Ινστιτούτο Τυποποίησης της Μολδαβίας (ISM)

Institutul de Standardizare din Moldova (ISM)

Οδός Eugen Coca 28, MD-2064 Chisinau, Μολδαβία

Τηλέφωνο: + 373 22 905300

Φαξ: + 373 22 905310

Ως άλλος οργανισμός που ελέγχεται από το εν λόγω υπουργείο, το Εθνικό Κέντρο Διαπίστευσης της Δημοκρατίας της Μολδαβίας (MOLDAC) ορίζεται ως ο ενιαίος εθνικός οργανισμός διαπίστευσης στη Μολδαβία.

Κατάλογος μολδαβικών προτύπων και τεχνικών κανονισμών: www.estandard.md

Υπουργείο Υγείας, Εργασίας και Κοινωνικής Προστασίας

Ministerul Sļnļtļții, Muncii si Protectiei Sociale

Οδός Vasile Alecsandri 2, MD-2009 Chisinau, Μολδαβία

Τηλέφωνο: + 373 22 729907, 268818

Φαξ: + 373 22 738781

Οργανισμός Δημόσιων Υπηρεσιών

Τα νεοεισαχθέντα μηχανοκίνητα οχήματα πρέπει να καταχωρίζουν το μητρώο μεταφορικών μέσων της Υπηρεσίας Δημοσίων Υπηρεσιών. Επιπλέον, οι τεχνικοί όροι για τα μηχανοκίνητα οχήματα πρέπει να δηλώνονται και να προσδιορίζονται από τον εισαγωγέα.

Agenļia Servicii Publice

Οδός Pushkin 42, MD-2012 Chisinau, Μολδαβία

Τηλέφωνο: + 373 22 257070

Φαξ: + 373 22 212259

Εθνικός Οργανισμός Οδικών Μεταφορών

Αρμόδια αρχή για τον έλεγχο και την παρακολούθηση των νομικών μέτρων στον τομέα των οδικών μεταφορών είναι ο Εθνικός Οργανισμός Οδικών Μεταφορών.

Agenļia Na- ionala Transport Auto (ANTA) subsionat Ministerului Transporturilor ļi Infrastructurii Drumurilor (ANTA), υπαγόμενη στο Ministerului Transporturilor/Infrastructurii Drumurilor

Οδός Alecu Russo 1, MD-2068 Chisinau, Μολδαβία

Τηλέφωνο: + 373 22 498810

Φαξ: + 373 22 220657

Επαφές για υγειονομικές/φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις (ΥΦΠ)

Εθνικός Οργανισμός Φυτοπροστασίας (ΕΟΦ)/Διεύθυνση Προστασίας Φυτών

Dirección ia Protecļia ť i sănătatea plantelor atribuite Agen-iei Na-ionale pentru Siguran-a Alimentelor (ANSA)

Οδός Mihail Kogălniceanu 63, MD-2009 Chisinau, Μολδαβία

Τηλέφωνο: + 373 22 264674, 294730

Φαξ: + 373 22294730

Τμήμα Υγείας των Ζώων που έχει ανατεθεί στην Εθνική Υπηρεσία για την Ασφάλεια των Τροφίμων

Departamentul de sănătate Animală atribuit celei Agen- iei Na-ionale pentru Siguran-a Alimentelor (ANSA)

Οδός Mihail Kogălniceanu 63, MD-2009 Chisinau, Μολδαβία

Τηλέφωνο: + 373 22 210178, 294730

Φαξ: + 373 22 294730

Υπουργείο Γεωργίας, Περιφερειακής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale ť i Mediului

Οδός Constantin Tanase 9, MD-2005 Chisinau, Μολδαβία

Τηλέφωνο: + 373 22 204579

Φαξ: + 373 22 220748

Επίσημο σημείο επαφής (OCP) για τις τοξικές χημικές ουσίες

Dirección ia accounire poluării ť i managementul de- eurilor a Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale of Mediului

Οδός Constantin Tanase 9, MD-2005 Chisinau, Μολδαβία

Τηλέφωνο: + 373 22 204512, 204525, 204526

Φαξ: + 373 22 226858

Εθνική Επιτροπή Βιολογικής Ασφάλειας

Comisia Na- ională pentru Securitate Biologică

Οδός Mitropolit Dosoftei 156 A, MD-2004 Chisinau, Μολδαβία

Τηλ. & ΪΗΛΕΟΜ.: + 373 22 226874

Περαιτέρω σύνδεσμοι

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις