Σφαιρική και σε βάθος ζώνη ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Μολδαβίας

Η ΕΕ και η Δημοκρατία της Μολδαβίας υπέγραψαν συμφωνία σύνδεσης τον Ιούνιο του 2014 και η συμφωνία τέθηκε σε πλήρη ισχύ από τον Ιούλιο του 2016. Η σφαιρική και σε βάθος ζώνη ελεύθερων συναλλαγών (DCFTA) αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συμφωνίας. Μειώνει τους δασμούς που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις όταν πραγματοποιούν εξαγωγές στη Μολδαβία και καθιστά αποτελεσματικότερες τις τελωνειακές διαδικασίες. Επιπλέον, η συμφωνία διευκολύνει περαιτέρω το εμπόριο με τη σταδιακή προσέγγιση της νομοθεσίας, των κανόνων και των διαδικασιών της Μολδαβίας, συμπεριλαμβανομένων των προτύπων, με εκείνες της ΕΕ.

Η συμφωνία με μια ματιά

Η συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας υπεγράφη τον Ιούνιο του 2014 και ισχύει πλήρως από τον Ιούλιο του 2016.

Βλ. το πλήρες κείμενο και τα παραρτήματα της συμφωνίας.

Ποια είναι τα οφέλη για την επιχείρησή σας;

Η συμφωνία συνδέσεως

 • διευκολύνει τις εξαγωγές και τις εισαγωγές από τη Δημοκρατία της Μολδαβίας (εφεξής «Μολδαβία»)
 • μειώνει τους δασμούς και επιτρέπει την αποτελεσματική και ταχεία ανάληψη τελωνειακών διαδικασιών

Επιπλέον, η συμφωνία θεσπίζει μια σταδιακή διαδικασία προσέγγισης της νομοθεσίας, των κανόνων και των διαδικασιών της Μολδαβίας με εκείνες της ΕΕ, για παράδειγμα στον τομέα των προτύπων, διευκολύνοντας έτσι περαιτέρω τους εμπόρους.

Ποιος μπορεί να εξάγει από την ΕΕ στη Μολδαβία στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Μολδαβίας;

Εάν είστε εταιρεία καταχωρισμένη σε κράτος μέλος της ΕΕ και έχετε αποκτήσει έγκυρη τελωνειακή διασάφηση — και, όπου απαιτείται, άδεια εξαγωγής — μπορείτε να εξαγάγετε στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Μολδαβίας.

Ποιος μπορεί να εξάγει στην ΕΕ από τη Μολδαβία στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Μολδαβίας;

Για να εξαγάγετε στην ΕΕ βάσει της συμφωνίας ΕΕ-Μολδαβίας, πρέπει να είστε εταιρεία καταχωρισμένη στη Δημοκρατία της Μολδαβίας.

 

Η ΕΕ είναι ένας από τους μεγαλύτερους εμπορικούς εταίρους της Μολδαβίας. Τα βασικά εμπορικά προϊόντα μεταξύ της ΕΕ και της Μολδαβίας περιλαμβάνουν μηχανήματα και συσκευές, φυτικά προϊόντα, κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και είδη κλωστοϋφαντουργίας, καθώς και βασικά μέταλλα.

Τιμολόγια

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝ

Κατά την ημερομηνία της προσωρινής έναρξης ισχύος της συμφωνίας, η ΕΕ κατάργησε όλους τους δασμούς για τα βιομηχανικά προϊόντα από τη Μολδαβία, ενώ η Μολδαβία άρχισε να καταργεί σταδιακά τους δασμούς για ορισμένα προϊόντα κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου 3 έως 5 ετών, όπως:

 • ορισμένοι τύποι πλαστικών και παρόμοιων προϊόντων
 • έπιπλα
 • διάφορα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα (π.χ. τάπητες και ενδύματα)

Η Μολδαβία κατήργησε πλήρως τους δασμούς της για τα προϊόντα αυτά έως την 1η Σεπτεμβρίου 2019.

ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Η συμφωνία μειώνει επίσης τους δασμούς για τα γεωργικά προϊόντα.

Η Μολδαβία συμφώνησε να καταργήσει τους δασμούς για τα περισσότερα γεωργικά προϊόντα της μετά από μεταβατική περίοδο έως δέκα ετών. Αυτό ισχύει, για παράδειγμα, για

 • οίνοι
 • ορισμένα παρασκευάσματα διατροφής

Επιπλέον, η Μολδαβία έχει δεσμευτεί να καταργήσει τους δασμούς στο πλαίσιο ειδικών δασμολογικών ποσοστώσεων (ΔΠ) για ορισμένα ευαίσθητα προϊόντα, όπως:

 • χοιρινό κρέας
 • πουλερικά
 • γαλακτοκομικά προϊόντα
 • μεταποιημένα προϊόντα με βάση το κρέας
 • σάκχαρα

Οι δασμολογικές ποσοστώσεις που χορηγούνται στις εξαγωγές των εν λόγω προϊόντων από την ΕΕ στη Μολδαβία ορίζονται στο παράρτημα XV-Δ του πίνακα παραχωρήσεων ως εξής:

Μολδαβία — Δασμολογική ποσόστωση (σε τόνους)

 

2020

2021

2022

1. Χοιρινό κρέας *

4,500

5,000

5,500

2. Πουλερικά *

5,000

5,500

6,000

3. Γαλακτοκομείο *

1,500

2,000

 

4. Μεταποιημένο κρέας

1,700

   

5. Σάκχαρα *

7,000

8,000

9,000

6. Γλυκαντικά

640

   

* Οι ποσοστώσεις για το χοιρινό κρέας, τα πουλερικά, τα γαλακτοκομικά προϊόντα και τη ζάχαρη επανεξετάστηκαν το 2020

Με τη σειρά της, η ΕΕ κατάργησε τους δασμούς της για τα γεωργικά προϊόντα από την πρώτη ημέρα, με εξαίρεση συγκεκριμένα ευαίσθητα προϊόντα, για τα οποία έθεσε επίσης δασμολογικές ποσοστώσεις. Αυτό σημαίνει ότι κάθε χρόνο μόνο ένας περιορισμένος αριθμός ευαίσθητων προϊόντων μπορεί να διατίθεται στο εμπόριο αδασμολόγητα. Τα ακριβή ποσά καθορίζονται στο παράρτημα 15Α της συμφωνίας σύνδεσης.

Οι δασμολογικές ποσοστώσεις που χορηγούνται στις μολδαβικές εξαγωγές των εν λόγω προϊόντων στην ΕΕ ορίζονται στο παράρτημα XV-Α προϊόντα που υπόκεινται σε ετήσιες δασμολογικές ποσοστώσεις (Ένωση) ως εξής:

ΕΕ — Δασμολογική ποσόστωση (σε τόνους)*

Ντομάτες 2,000
Σκόρδο 220
Επιτραπέζια σταφύλια 20,000
Μήλα 40,000
Νωπά κεράσια 1,500,000
Δαμάσκηνα 15,000 
Χυμός σταφυλιών 500

*Η διαχείριση των ποσοστώσεων αυτών πραγματοποιείται βάσει της αρχής της εξυπηρέτησης κατά σειρά προτεραιότητας. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων εκτείνεται από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου. Πριν εξαγάγετε, ελέγξτε το υπόλοιπο κάθε ισχύουσας ποσόστωσης.

Εάν οι εισαγωγές που φθάνουν στην ΕΕ υπερβαίνουν τις εν λόγω δασμολογικές ποσοστώσεις, θα εφαρμόζεται δασμός ΜΕΚ. Επιπλέον, επισημαίνεται ότι ορισμένα οπωροκηπευτικά απαιτούν την καταβολή τιμών εισόδου στην ΕΕ. Αυτό ισχύει, για παράδειγμα, για τις τομάτες. Αυτό σημαίνει ότι στα τέλη εισαγωγής του προϊόντος σας μπορούν να προστεθούν πρόσθετα τέλη, εάν η τιμή εισαγωγής του είναι χαμηλότερη από μια καθορισμένη τιμή εισόδου.

Επιπλέον, το παράρτημα XV-Γ περιλαμβάνει κατάλογο γεωργικών προϊόντων για τα οποία η ΕΕ μπορεί να εφαρμόσει «μηχανισμό κατά της καταστρατήγησης». Αυτό σημαίνει ότι εάν οι εισαγωγές από τη Μολδαβία υπερβούν ένα ορισμένο επίπεδο, επιτρέπεται στην ΕΕ να αναστείλει τους χαμηλότερους δασμούς για τα προϊόντα αυτά για περίοδο έξι μηνών.

Η συμφωνία δεν επιτρέπει τελωνειακούς δασμούς επί των εξαγωγών. Περιλαμβάνει επίσης τη λεγόμενη ρήτρα «standstill». Η ρήτρα αυτή σημαίνει ότι ούτε η ΕΕ ούτε η Μολδαβία μπορούν να αυξήσουν τους τελωνειακούς δασμούς ή να εισαγάγουν νέους δασμούς που στοχεύουν εμπορεύματα από το άλλο μέρος. Η συμφωνία απαγορεύει επίσης τους ποσοτικούς περιορισμούς στις εισαγωγές και τις εξαγωγές (με εξαίρεση τους περιορισμούς που επιτρέπονται σύμφωνα με τους κανόνες του ΠΟΕ, όπως το άρθρο XI της GATT).

 

Βρείτε τον δασμολογικό συντελεστή που ισχύει για το προϊόν σας στον εμπορικό βοηθό μου.

Κανόνες καταγωγής

 

Για να πληροίτε τις προϋποθέσεις προτιμησιακής μεταχείρισης, το προϊόν σας θα πρέπει να πληροί τους κανόνες καταγωγής βάσει της συμφωνίας. Ελέγξτε το διαδραστικόεργαλείο αυτοαξιολόγησης των κανόνων καταγωγής (ROSA) στο δικό μου εμπορικό βοηθό για να αξιολογήσετε κατά πόσον το προϊόν σας πληροί τους κανόνες καταγωγής και να μάθετε πώς να προετοιμάσετε τα σωστά έγγραφα.

Γενικές πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες καταγωγής και τις διαδικασίες καταγωγής διατίθενται στην παρούσα ενότητα.

Η καταγωγή είναι η «οικονομική ιθαγένεια» των εμπορευμάτων που αποτελούν αντικείμενο εμπορίου. Αν είστε καινούργιος για το θέμα, μπορείτε να βρείτε μια εισαγωγή στις βασικές έννοιες στην ενότητα για τα εμπορεύματα.

Κανόνες καταγωγής

Πού μπορώ να βρω τους κανόνες καταγωγής;

Οι κανόνες καταγωγής που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης με τη Μολδαβία καθορίζονται στο προσάρτημα I της περιφερειακής σύμβασης για πανευρωμεσογειακούς προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής (σύμβαση PEM). Οι εν λόγω κανόνες τελούν υπό αναθεώρηση και στα μέσα του 2021 θα πρέπει να εφαρμοστεί ένα νέο σύνολο εναλλακτικών κανόνων καταγωγής, συμπεριλαμβανομένων διατάξεων σχετικά με τη σώρευση, την επιστροφή δασμών, την ανοχή και τον κανόνα της μη τροποποίησης (βλ. κατωτέρω) που θα χαλαρώσουν.

Η σύμβαση PEM για τους κανόνες καταγωγής αποσκοπεί στη θέσπιση κοινών κανόνων καταγωγής και σώρευσης μεταξύ 25 συμβαλλόμενων μερών (ΕΕ, ΕΖΕΣ, βαλκανικών χωρών και εταίρων ΣΕΣ από την περιοχή της νότιας και ανατολικής γειτονίας της ΕΕ) και της ΕΕ για τη διευκόλυνση του εμπορίου και την ολοκλήρωση των αλυσίδων εφοδιασμού εντός της ζώνης.

Ο κατάλογος των συμβαλλόμενων μερών της ΡΕΜ

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το πανευρωμεσογειακό σύστημα διατίθενται στο εγχειρίδιο χρήστη.

Το προϊόν μου κατάγεται από την ΕΕ ή τη Μολδαβία σύμφωνα με τη σύμβαση PEM;

Προκειμένου το προϊόν σας να πληροί τις προϋποθέσεις του χαμηλότερου ή μηδενικού προτιμησιακού δασμού βάσει της σύμβασης PEM, πρέπει να είναι καταγωγής ΕΕ ή Μολδαβίας.

Ένα προϊόν «κατάγεται» εάν:

 Το προϊόν πρέπει επίσης να πληροί όλες τις άλλες εφαρμοστέες απαιτήσεις που καθορίζονται στο κεφάλαιο, όπως η ανεπαρκής επεξεργασία ή μεταποίηση, και ο κανόνας της απευθείας μεταφοράς. Υπάρχουν επίσης ορισμένες πρόσθετες δυνατότητες ευελιξίας που θα σας βοηθήσουν να συμμορφωθείτε με ειδικούς κανόνες ανά προϊόν, όπως η ανοχή ή η σώρευση.

 

Παραδείγματα των κύριων τύπων κανόνων ανά προϊόν στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ

 • ο κανόνας της προστιθέμενης αξίας — η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών ενός προϊόντος δεν μπορεί να υπερβαίνει ένα ορισμένο ποσοστό της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος
 • η αλλαγή της δασμολογικής κατάταξης — η διαδικασία παραγωγής έχει ως αποτέλεσμα την αλλαγή της δασμολογικής κατάταξης μεταξύ των μη καταγόμενων υλών και του τελικού προϊόντος — π.χ. παραγωγή χαρτιού (Εναρμονισμένο Σύστημα Κεφάλαιο 48) από μη καταγόμενο πολτό (Εναρμονισμένο Σύστημα Κεφάλαιο 47)
 • ειδικές εργασίες — απαιτείται ειδική διαδικασία παραγωγής, π.χ. νηματοποίηση ινών σε νήματα — οι κανόνες αυτοί χρησιμοποιούνται κυρίως στους τομείς των κλωστοϋφαντουργικών ενδυμάτων και των χημικών προϊόντων.

Συμβουλές για τη συμμόρφωσή σας με τους ειδικούς κανόνες ανά προϊόν

Η συμφωνία παρέχει πρόσθετη ευελιξία για να σας βοηθήσει να συμμορφωθείτε με τους ειδικούς κανόνες ανά προϊόν, όπως τα όρια ανοχής ή η σώρευση.

Ανοχή
 • ο κανόνας ανοχής επιτρέπει στον παραγωγό να χρησιμοποιεί μη καταγόμενες ύλες που κανονικά απαγορεύονται από τον ειδικό κανόνα ανά προϊόν σε ποσοστό έως 10 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος
 • αυτό το όριο ανοχής δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υπέρβαση οποιουδήποτε ορίου μέγιστης αξίας μη καταγόμενων υλών που απαριθμούνται στους ειδικούς κανόνες ανά προϊόν
 • ισχύουν ειδικά όρια ανοχής για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα ενδύματα που κατατάσσονται στα κεφάλαια 50 έως 63 του ΕΣ, τα οποία περιλαμβάνονται στις σημειώσεις 5 έως 6 του παραρτήματος I Εισαγωγικές σημειώσεις για τον πίνακα του παραρτήματος II
Σώρευση

Η σύμβαση ΡΕΜ προβλέπει τρεις τρόπους σωρεύσεως της καταγωγής

 • διμερής σώρευση — οι ύλες καταγωγής Μολδαβίας μπορούν να θεωρηθούν ως καταγόμενες στην ΕΕ (και αντιστρόφως) όταν χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του προϊόντος στην ΕΕ
 • διαγώνια σώρευση — ύλες καταγωγής ενός συμβαλλόμενου μέρους της σύμβασης PEM μπορούν να θεωρηθούν καταγόμενες σε άλλο συμβαλλόμενο μέρος κατά την αξιολόγηση του κατά πόσον το τελικό προϊόν είναι καταγόμενο ώστε να επωφεληθεί προτιμησιακής πρόσβασης όταν εξάγεται σε τρίτο συμβαλλόμενο μέρος εντός της πανευρωμεσογειακής ζώνης.
  Ωστόσο, η διαγώνια σώρευση εφαρμόζεται μόνο εάν υπάρχει εμπορική συμφωνία μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων συμβαλλόμενων μερών και οι εν λόγω χώρες εφαρμόζουν τους ίδιους κανόνες καταγωγής. Ελέγξτε τον «πίνακα» (πίνακας που περιέχει όλες τις ισχύουσες συμφωνίες βάσει της σύμβασης PEM) που προσδιορίζει τα συμβαλλόμενα μέρη με τα οποία η Μολδαβία μπορεί να εφαρμόζει διαγώνια σώρευση. Τον Απρίλιο του 2020, οι κοινοί εταίροι της ΕΕ και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας που ήταν επιλέξιμοι για διαγώνια σώρευση ήταν η Τουρκία και τα Δυτικά Βαλκάνια (εταίροι στο πλαίσιο της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών της Κεντρικής Ευρώπης — CEFTA).
 • πλήρης σώρευση — η επεξεργασία ή η μεταποίηση που διενεργείται σε συμβαλλόμενο μέρος της PEM μπορεί να θεωρηθεί ως εργασίες που διενεργούνται σε άλλο συμβαλλόμενο μέρος της PEM, ανεξάρτητα από το αν η μεταποίηση επαρκεί για την απόκτηση του χαρακτήρα καταγωγής, η
  Μολδαβία μπορεί να χρησιμοποιήσει την πλήρη σώρευση στο πλαίσιο των ενδοεμπορικών συναλλαγών εντός των χωρών της CEFTA.

 

Πώς λειτουργεί η διαγώνια σώρευση;

Διαγώνια σώρευση υπάρχει μεταξύ διαφόρων χωρών που έχουν τους ίδιους κανόνες καταγωγής και έχουν εμπορικές συμφωνίες μεταξύ τους. Αυτό συμβαίνει όταν ένας παραγωγός εμπορευμάτων σε οποιαδήποτε από τις δύο χώρες μπορεί να εισάγει υλικά και να τα χρησιμοποιεί σαν να ήταν καταγωγής της χώρας του. Για παράδειγμα, στο πλαίσιο της σύμβασης PEM, ένας μολδαβός έμπορος που κατασκευάζει ενδύματα για εξαγωγή στην ΕΕ μπορεί να χρησιμοποιεί υφάσματα καταγωγής Τουρκίας για την παραγωγή των ενδυμάτων και μπορεί να τα θεωρήσει ως καταγωγής Μολδαβίας. Η απαίτηση διπλής μετατροπής, δηλαδή η κατασκευή υφασμάτων από (μη καταγόμενο) νήμα και η παραγωγή ενδυμάτων, έχει εκπληρωθεί και τα ενδύματα θεωρούνται καταγωγής Μολδαβίας όταν εξάγονται στην ΕΕ και, ως εκ τούτου, θα επωφεληθούν από την ελεύθερη πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ.

Περισσότερες εξηγήσεις σχετικά με τη σώρευση PEM διατίθενται εδώ

Άλλες απαιτήσεις

Το προϊόν πρέπει επίσης να πληροί όλες τις άλλες εφαρμοστέες απαιτήσεις που καθορίζονται στη σύμβαση, όπως η ανεπαρκής επεξεργασία ή μεταποίηση ή ο κανόνας της απευθείας μεταφοράς.

Μεταφορά μέσω τρίτης χώρας: κανόνας απευθείας μεταφοράς

Τα καταγόμενα προϊόντα πρέπει να μεταφέρονται από την ΕΕ στη Μολδαβία (και αντιστρόφως) ή μέσω των εδαφών των συμβαλλόμενων μερών με τα οποία εφαρμόζεται σώρευση χωρίς περαιτέρω μεταποίηση σε τρίτη χώρα.

Ορισμένες εργασίες μπορούν να διεξαχθούν σε τρίτη χώρα εάν τα προϊόντα παραμένουν υπό τελωνειακή επιτήρηση, όπως:

 • εκφόρτωση
 • επαναφόρτωση
 • κάθε άλλη εργασία που αποσκοπεί στη διατήρηση των προϊόντων σε καλή κατάσταση

Η απόδειξη ότι πληρούνται οι όροι αυτοί προσκομίζεται στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής με την προσκόμιση

 • ενιαίο έγγραφο μεταφοράς (π.χ. φορτωτική) που καλύπτει τη διέλευση από τη χώρα εξαγωγής μέσω της τρίτης χώρας μέσω της οποίας διαμετακομίστηκαν τα εμπορεύματα
 • πιστοποιητικό που εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές της τρίτης χώρας μέσω της οποίας μεταφέρετε τα εμπορεύματα σας
 • ελλείψει αυτών, με οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο.

Επιστροφή δασμών

Σύμφωνα με τη σύμβαση PEM στο εμπόριο μεταξύ της ΕΕ και της Μολδαβίας, δεν είναι δυνατή η επιστροφή δασμών που έχουν ήδη καταβληθεί για μη καταγόμενες ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή προϊόντος που εξάγεται βάσει προτιμησιακού δασμού.

Διαδικασίες καταγωγής

Οι εξαγωγείς και οι εισαγωγείς πρέπει να ακολουθούν τις διαδικασίες καταγωγής. Οι διαδικασίες καθορίζονται στον τίτλο V σχετικά με την απόδειξη καταγωγής και στον τίτλο VI σχετικά με τις ρυθμίσεις διοικητικής συνεργασίας. Διευκρινίζουν π.χ. τον τρόπο δήλωσης της καταγωγής ενός προϊόντος, τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να διεκδικήσουν προτιμήσεις ή τον τρόπο με τον οποίο οι τελωνειακές αρχές μπορούν να επαληθεύσουν την καταγωγή ενός προϊόντος.

Πώς να αξιώσετε προτιμησιακό δασμολόγιο

Για να επωφεληθούν από προτιμησιακό δασμό, οι εισαγωγείς πρέπει να προσκομίσουν απόδειξη καταγωγής.

Το αποδεικτικό καταγωγής μπορεί να είναι είτε

Το πιστοποιητικό καταγωγής ισχύει για περίοδο 4 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης.

Πιστοποιητικά κυκλοφορίας EUR.1 ή EUR-MED

 • τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας EUR.1 ή EUR-MED εκδίδονται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής
 • Τοπαράρτημα ΙΙΙα και το παράρτημα ΙΙΙβ περιλαμβάνουν υποδείγματα πιστοποιητικών EUR.1 και EUR-MED και παρέχουν οδηγίες για τη συμπλήρωσή τους
 • ο εξαγωγέας που ζητεί το πιστοποιητικό πρέπει να είναι σε θέση να υποβάλει έγγραφα που αποδεικνύουν τον χαρακτήρα καταγωγής των σχετικών προϊόντων.

Περαιτέρω εξηγήσεις σχετικά με το πότε πρέπει να χρησιμοποιείται το πιστοποιητικό EUR.1 ή το πιστοποιητικό EUR-MED παρέχονται στη σελίδα 72 του εγχειριδίου.

Δήλωση καταγωγής ή δήλωση καταγωγής EUR-MED

Οι εξαγωγείς μπορούν να δηλώνουν οι ίδιοι ότι το προϊόν τους κατάγεται από την ΕΕ ή από το συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης PEM, υποβάλλοντας δήλωση καταγωγής. Η δήλωση τόπου καταγωγής μπορεί να συνταχθεί είτε από

 • εγκεκριμένος εξαγωγέας
 • οποιονδήποτε εξαγωγέα, εάν η συνολική αξία της αποστολής δεν υπερβαίνει τα 6 000 EUR
Πώς να συντάξετε δήλωση τόπου καταγωγής

Ο εξαγωγέας πρέπει να συμπληρώνει, να σφραγίζει ή να εκτυπώνει την ακόλουθη δήλωση στο τιμολόγιο, στο δελτίο παράδοσης ή σε άλλο εμπορικό έγγραφο που ταυτοποιεί το προϊόν (παράρτημα IVα):

«Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (τελωνειακή άδεια αριθ.... ) δηλώνει ότι, εκτός εάν αναφέρεται σαφώς διαφορετικά, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής.

Πώς να υποβάλετε δήλωση καταγωγής EUR-MED

Στην περίπτωση αυτή, η δήλωση είναι η ακόλουθη (παράρτημα IV β):

«Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (τελωνειακή άδεια αριθ....) δηλώνει ότι, εκτός αν ορίζεται σαφώς διαφορετικά, τα προϊόντα αυτά είναι... προτιμησιακής καταγωγής.

— εφαρμόζεται σώρευση με... (όνομα της χώρας/των χωρών).

- Δεν εφαρμόζεται σώρευση»

Η δήλωση τόπου καταγωγής μπορεί να συνταχθεί σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ ή σε επίσημες γλώσσες στη ζώνη PEM, όπως αναφέρεται στο παράρτημα IV α και β (η δήλωση σχετικά με τη σώρευση πρέπει πάντα να συντάσσεται στα αγγλικά).

Πρέπει να υπογράψετε ιδιοχείρως τη δήλωση καταγωγής σας. Εάν είστε εγκεκριμένος εξαγωγέας, απαλλάσσεστε από την απαίτηση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αναλαμβάνετε στις τελωνειακές αρχές της χώρας σας γραπτή δέσμευση ότι αναλαμβάνετε την πλήρη ευθύνη για κάθε διασάφηση που σας ταυτοποιεί.

Επαλήθευση της καταγωγής

Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να επαληθεύουν αν ένα εισαγόμενο προϊόν είναι πράγματι καταγόμενο ή πληροί άλλες απαιτήσεις καταγωγής. Η επαλήθευση βασίζεται σε

 • διοικητική συνεργασία μεταξύ των τελωνειακών αρχών των μερών εισαγωγής και εξαγωγής
 • έλεγχοι που διενεργούνται από τα τοπικά τελωνεία. Δεν επιτρέπονται επισκέψεις από το συμβαλλόμενο μέρος εισαγωγής στον εξαγωγέα

Οι αρχές του εξάγοντος μέρους προβαίνουν στον τελικό προσδιορισμό της καταγωγής και ενημερώνουν τις αρχές του εισάγοντος μέρους για τα αποτελέσματα.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα ΠΡΟΪΟΝ 

Τεχνικοί κανόνες και απαιτήσεις

Η Μολδαβία έχει λάβει μέτρα για την προσέγγιση της νομοθεσίας, των προτύπων και των διαδικασιών της όσον αφορά τα τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο με εκείνα της ΕΕ. Αυτό σας διευκολύνει τις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ της Μολδαβίας και της ΕΕ.

Η Μολδαβία έχει προβεί σε προσέγγιση των κανονισμών, μεταξύ των οποίων

 • τη διαπίστευση και την εμπορία των προϊόντων. Καθορίζονται οι ενότητες των διαδικασιών αξιολόγησης της συμμόρφωσης.
 • γενική ασφάλεια των προϊόντων για τον καθορισμό των κριτηρίων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον χαρακτηρισμό ενός προϊόντος ως ασφαλούς και για τον καθορισμό του πότε πρέπει να απαγορευτεί ένα προϊόν επειδή ενέχει σοβαρό κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια

Για κατάλογο των εν λόγω κανονισμών και άλλων νομοθετικών πράξεων που έχει εφαρμόσει η Μολδαβία, βλ. παράρτημα XVI της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Μολδαβίας.

Η Μολδαβία συμφώνησε επίσης να προσεγγίσει

 • απαιτήσεις ασφάλειας για ευρύ φάσμα προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων μηχανημάτων, ανελκυστήρων, παιχνιδιών, ιατροτεχνολογικών προϊόντων και απλών δοχείων πίεσης
 • προϊόντα για τα οποία δεν απαιτείται σήμα Conformité Européenne (CE), π.χ. καλλυντικά προϊόντα, μηχανοκίνητα οχήματα, χημικά και φαρμακευτικά προϊόντα

Όσον αφορά τα πρότυπα, η Μολδαβία

 • υιοθετούσε διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές
 • ΔΕΣΜΕΥΟΜΕΝΑ να καταργήσουν τυχόν αντικρουόμενα εθνικά πρότυπα. Αυτό περιλαμβάνει τυχόν αντικρουόμενα πρότυπα GOST (Gosudarstvenny Standart) που χρησιμοποιούνται σε μετασοβιετικές χώρες — ο μολδαβικός εθνικός οργανισμός τυποποίησης συγκρότησε επτά τεχνικές επιτροπές για τον εντοπισμό αντιφατικών προτύπων προς κατάργηση.

 

Εάν επιθυμείτε να εισαγάγετε εμπορεύματα στην ΕΕ από τη Μολδαβία από κατασκευαστή που έχει επιλέξει να χρησιμοποιήσει τις δικές του προδιαγραφές από τη Μολδαβία, πρέπει να λάβετε δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ υπογεγραμμένη από τον κατασκευαστή.

Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ πιστοποιεί και δηλώνει ότι τα σχετικά προϊόντα πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις και πρότυπα. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, ο κατασκευαστής μπορεί να επισυνάπτει το σήμα Conformité Européenne (CE) στα προϊόντα του, το οποίο δείχνει ότι πληροί τα πρότυπα της ΕΕ.

Εάν ο κατασκευαστής επιλέξει να αποδείξει τη συμμόρφωση μέσω δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ, μπορεί να κοστίσει περισσότερο από οικονομική και χρονική άποψη από ό,τι η εργασία με τα εναρμονισμένα πρότυπα της ΕΕ που παρέχουν ισοδυναμία.

Δείτε τα εναρμονισμένα πρότυπα που ομαδοποιούνται από τις υφιστάμενες τομεακές οδηγίες για τα προϊόντα.

Επαφές για τεχνικές απαιτήσεις

Πώς θα γνωρίζω ότι τα εμπορεύματα που εισάγω στην ΕΕ συμμορφώνονται με τους κανονισμούς και τα πρότυπα της ΕΕ;

Εάν εισάγετε εμπορεύματα που παρουσιάζουν υψηλό κίνδυνο για το δημόσιο συμφέρον (π.χ. δοχεία πίεσης, ανελκυστήρες και ορισμένα μηχανήματα) στην ΕΕ, η αξιολόγηση της συμμόρφωσης πρέπει να διενεργείται από κοινοποιημένο οργανισμό (ο οποίος είναι συνήθως ειδικός οργανισμός, όπως εργαστήρια ή οργανισμοί επιθεώρησης και πιστοποίησης διαπιστευμένοι από την κυβέρνηση της Μολδαβίας).

Το Υπουργείο Οικονομίας και Υποδομών παρακολουθεί τους φορείς που είναι επιφορτισμένοι με καθήκοντα όπως οι διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης, οι μετρολογικές επαληθεύσεις και η διαπίστευση των εταιρειών. Στα εν λόγω θεσμικά όργανα περιλαμβάνονται:

 • το Ινστιτούτο Τυποποίησης της Μολδαβίας (ISM), το οποίο είναι αρμόδιο για την ανάπτυξη εθνικής πολιτικής στον τομέα της τυποποίησης και για την τήρηση καταλόγου των μολδαβικών τεχνικών κανονισμών και προτύπων
 • το Υπουργείο Υγείας, Εργασίας και Κοινωνικής Προστασίας της Μολδαβίας, το οποίο είναι αρμόδιο για τα πρότυπα και τους κανόνες για τα τρόφιμα και τα προϊόντα καπνού. Στο πλαίσιο αυτό, είναι επιφορτισμένη με την προσαρμογή του εθνικού νομικού πλαισίου σε διεθνείς ή περιφερειακούς κανονισμούς.

Για μεγάλο αριθμό εμπορευμάτων, θα σας ζητηθεί να λάβετε υποχρεωτική πιστοποίηση, η οποία μπορεί να χορηγηθεί από έναν από τους διαπιστευμένους οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης.

Η ΕΕ και η Μολδαβία επεξεργάζονται επί του παρόντος ένα είδος συμφωνίας αμοιβαίας αναγνώρισης που θα επιτρέπει τη διάθεση στην αγορά ορισμένων βιομηχανικών προϊόντων που πληρούν τις απαιτήσεις συμμόρφωσης χωρίς περαιτέρω δοκιμές ή διαδικασίες συμμόρφωσης.

Απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας — ΥΦΠ

Ασφάλεια των τροφίμων, υγεία των ζώων και των φυτών

Όσον αφορά το εμπόριο φυτών, γεωργικών προϊόντων και τροφίμων που είναι γνωστικά για την υγεία και την ασφάλεια των ανθρώπων και των ζώων, η Μολδαβία συμφώνησε να εναρμονίσει τη νομοθεσία της ΕΕ, μεταξύ άλλων

 • κανόνες για την ασφάλεια των γεωργικών προϊόντων διατροφής
 • ειδικοί κανόνες για τις ζωοτροφές
 • κανόνες για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς
 • κανονεσ για τα ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ που ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ για ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥΣ

Για κατάλογο όλων των καλυπτόμενων προϊόντων, βλέπε παράρτημα XVII-A της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Μολδαβίας.

Σκοπεύετε να εισαγάγετε εμπορεύματα στην ΕΕ από τη Μολδαβία;

 • τα προϊόντα σας πρέπει να είναι καταχωρισμένα στην Εθνική Υπηρεσία για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ANSA)
 • πρέπει να υποβάλετε δήλωση κοινοποίησης της ANSA για τα συγκεκριμένα εμπορεύματα που εισάγετε
 • πρέπει να λάβετε φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί στη Μολδαβία, το οποίο επιτρέπει την είσοδο των εμπορευμάτων σας στην ΕΕ

Παρακαλούμε να σημειώσετε

 • εάν εισάγετε στην ΕΕ εμπορεύματα που απαριθμούνται ως είδη στο πλαίσιο της σύμβασης για το διεθνές εμπόριο ειδών που απειλούνται με εξαφάνιση (CITES), θα σας επιτραπεί να το κάνετε μόνο με άδεια του Υπουργείου Γεωργίας, Περιφερειακής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Μολδαβίας. Τα προϊόντα σας περιλαμβάνονται στον κατάλογο; Δείτε εδώ
 • εάν εισάγετε στην ΕΕ τοξικές χημικές ουσίες και υλικά, πρέπει να λάβετε άδεια εισαγωγής από το Υπουργείο Γεωργίας της Μολδαβίας
 • εάν εισάγετε τοξικά χημικά προϊόντα, πρέπει να επικοινωνήσετε με το εθνικό επίσημο σημείο επαφής (OCP)

Το Υπουργείο Υγείας των Ζώων που έχει ανατεθεί στην Εθνική Υπηρεσία για την Ασφάλεια των Τροφίμων είναι αρμόδιο για τους κτηνιατρικούς ελέγχους ζώντων ζώων στη Μολδαβία. Για κατάλογο λεπτομερών διατάξεων σχετικά με τον τρόπο χειρισμού ασθενειών ζώων, φυτών και ιχθύων, βλ. παράρτημα XVIII-A της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Μολδαβίας.

Επαφές για υγειονομικές/φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις (ΥΦΠ)

Τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο

Αν και οι τεχνικοί κανόνες είναι σημαντικοί, μπορούν ενίοτε να λειτουργήσουν ως φραγμοί στο διεθνές εμπόριο και, ως εκ τούτου, μπορούν να αποτελέσουν σημαντική επιβάρυνση για εσάς ως εξαγωγέα

 • αν πιστεύετε ότι αντιμετωπίζετε εμπορικό φραγμό που επιβραδύνει την επιχείρησή σας ή σας εμποδίζει να εξάγετε, μπορείτε να μας πείτε
 • αναφέρετε τι σταματούν τις εξαγωγές σας στη Μολδαβία χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό έντυπο — η ΕΕ θα αναλύσει την κατάστασή σας και θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Έγγραφα και διαδικασίες εκτελωνισμού

Η συμφωνία εξασφαλίζει πιο διαφανείς και απλουστευμένες τελωνειακές διαδικασίες για τη διευκόλυνση του εμπορίου και τη μείωση του κόστους για τις επιχειρήσεις.

Έγγραφα

Οι οδηγοί βήμα προς βήμα περιγράφουν τα διάφορα είδη εγγράφων που θα πρέπει να προετοιμάσετε για τον εκτελωνισμό των προϊόντων σας.

Ανάλογα με το προϊόν σας, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να απαιτήσουν όλα ή ορισμένα από τα παρακάτω στοιχεία

 • εμπορικό τιμολόγιο (προσδιορίστε τις ειδικές απαιτήσεις όσον αφορά τη μορφή και το περιεχόμενό του στον εμπορικό βοηθό μου)
 • κατάλογος συσκευασίας
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ για ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
 • πιστοποιητικά που αποδεικνύουν ότι το προϊόν σας συμμορφώνεται με τους υποχρεωτικούς κανονισμούς για τα προϊόντα, όπως οι απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας, η επισήμανση και η συσκευασία.
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ — ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

Για λόγους σαφήνειας, μπορείτε να υποβάλετε εκ των προτέρων αίτηση για δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες και /ή δεσμευτικές πληροφορίες καταγωγής.

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα που πρέπει να προσκομίσετε για τον εκτελωνισμό του προϊόντος σας, επισκεφθείτε τον εμπορικό βοηθό μου.

Διαδικασίες για την απόδειξη και τον έλεγχο της καταγωγής

Για περιγραφές του τρόπου απόδειξης της καταγωγής των προϊόντων σας για να ζητήσετε προτιμησιακούς δασμούς και των κανόνων σχετικά με τον έλεγχο της καταγωγής από τις τελωνειακές αρχές, ανατρέξτε στην ενότητα σχετικά με τους κανόνες καταγωγής ανωτέρω.

Για πληροφορίες σχετικά με τις τελωνειακές διαδικασίες εισαγωγής και εξαγωγής εν γένει, επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο της ΓΔ Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης.

Διανοητική ιδιοκτησία και γεωγραφικές ενδείξεις

Η συμφωνία προστατεύει τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας σας κατά την εισαγωγή και/ή την εξαγωγή των προϊόντων σας στη Μολδαβία.

Εμπορικά σήματα και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Η συμφωνία ΕΕ-Μολδαβίας προβλέπει ένα δίκαιο και διαφανές σύστημα για την καταχώριση των εμπορικών σημάτων. Εάν η αίτησή σας απορριφθεί από τη διοίκηση εμπορικών σημάτων, η απόφαση πρέπει να σας κοινοποιηθεί γραπτώς, αναφέροντας τους λόγους της απόρριψης.

Σχέδια και υποδείγματα και διπλώματα ευρεσιτεχνίας

Τα σχέδια ή υποδείγματα που έχετε δημιουργήσει ανεξάρτητα και τα οποία έχουν ατομικό χαρακτήρα προστατεύονται βάσει καταχώρισης για περίοδο έως 25 ετών. Αυτό θα σας παράσχει το αποκλειστικό δικαίωμα να χρησιμοποιείτε το σχέδιο ή υπόδειγμα και θα εμποδίζει τρίτους που δεν έχουν τη συγκατάθεσή σας να το χρησιμοποιούν, να το αναδημιουργούν, να το πωλούν ή να το εισάγουν ή/και να το εξάγουν.

Γεωγραφικές ενδείξεις

Μια ειδική επιτροπή για τις γεωγραφικές ενδείξεις που συστάθηκε βάσει της συμφωνίας ΕΕ-Μολδαβίας παρακολουθεί την εφαρμογή της συμφωνίας όσον αφορά τις γεωγραφικές ενδείξεις και υποβάλλει έκθεση στην επιτροπή εμπορίου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις γεωγραφικές ενδείξεις γεωργικών προϊόντων, τροφίμων, τύπων οίνου και αλκοολούχων ποτών, βλ. παράρτημα XXX της συμφωνίας ΕΕ-Μολδαβίας

Πώς να λάβετε προστασία;

Ο οργανισμός της Μολδαβίας για την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας είναι ο Κρατικός Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας (AGEPI). Ο οργανισμός αυτός εργάζεται για τη βελτίωση του νομικού πλαισίου και την προσαρμογή του στους κανόνες της ΕΕ, καθώς και για την αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού και την ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα της επιβολής του νόμου.

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για καταχώριση διανοητικής ιδιοκτησίας στο AGEPI ηλεκτρονικά. Ο χρόνος που απαιτείται για την εξασφάλιση προστασίας ΔΔΙ στη Μολδαβία ποικίλλει ανάλογα με το είδος της προστασίας που ζητάτε

 • δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας: 15-30 ημέρες
 • εμπορικά σήματα: 10 — 12 μήνες
 • δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για φυτά: 1,5-3 έτη
 • βραχυπρόθεσμο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για εφεύρεση: 7 — 8 μήνες
 • μακροπρόθεσμο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για εφεύρεση: 17 — 18 μήνες
 • βιομηχανικός σχεδιασμός: 10 — 12 μήνες
 • γεωγραφικές ενδείξεις, ονομασίες προέλευσης ή παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα: 10 — 12 μήνες

Συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών

Τόσο η κυβέρνηση της Μολδαβίας όσο και η ΕΕ έχουν διατυπώσει τους υφιστάμενους περιορισμούς ή επιφυλάξεις τους όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών, με υψηλό επίπεδο διαφάνειας. Για κατάλογο συγκεκριμένων επιφυλάξεων της Μολδαβίας, βλ. παράρτημα XXVII-E έως –Ζ της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Μολδαβίας.

Πώς πλοηγείτε στα παραρτήματα;

Η συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Μολδαβίας περιλαμβάνει τρία παραρτήματα με επιφυλάξεις της Μολδαβίας που ενδέχεται να επηρεάσουν την επιχείρησή σας

 • αναζητώντας μια επιχείρηση στη Μολδαβία; Τοπαράρτημα XXVII-E περιέχει αρνητικό κατάλογο όλων των τομέων υπηρεσιών στους οποίους δεν έχετε πρόσβαση. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να αξιοποιήσετε ευκαιρίες σε όλους τους άλλους τομείς που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο.
 • ενδιαφέρεστε για το διασυνοριακό εμπόριο των υπηρεσιών σας; Τοπαράρτημα XXVIII-ΣΤ περιλαμβάνει θετικό κατάλογο των τομέων υπηρεσιών στους οποίους έχετε πρόσβαση. Ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει όλους τους τομείς στους οποίους επιτρέπεται να πραγματοποιείτε εμπορικές συναλλαγές.
 • αναζητάτε ευκαιρίες για ασκούμενους πτυχιούχους ή βασικό προσωπικό; Στοπαράρτημα XXVII-Ζ απαριθμούνται οι τομείς ή υποτομείς στους οποίους εφαρμόζονται περιορισμοί.
 • είστε ανεξάρτητος επαγγελματίας ή πάροχος υπηρεσιών επί συμβάσει; Στοπαράρτημα XXVII-H παρατίθενται οι επιφυλάξεις που εφαρμόστηκαν.
Ποιος μπορεί να ιδρύσει επιχείρηση στη Μολδαβία;

Εάν είστε

 • μια επιχείρηση, η συμφωνία ΕΕ-Μολδαβίας, σας επιτρέπει να εγκαταστήσετε ή να αγοράσετε υποκαταστήματα της επιχείρησής σας ή των γραφείων εκπροσώπησής σας στη Μολδαβία ή στην ΕΕ
 • ένα άτομο, η συμφωνία ΕΕ-Μολδαβίας, σας παρέχει ευκαιρίες να δημιουργήσετε και να δημιουργήσετε την επιχείρησή σας μέσω αυτοαπασχόλησης ή επιχειρήσεων που βρίσκονται υπό τον έλεγχό σας

Τα επιδόματα αυτά διασφαλίζουν ότι έχετε την ίδια μεταχείριση με τους μολδαβούς υπηκόους.

Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών

Στους τομείς στους οποίους χορηγήθηκε πρόσβαση στη Μολδαβία, η συμφωνία καταργεί τα ακόλουθα όρια

 • επί της συνολικής αξίας των συναλλαγών ή των στοιχείων ενεργητικού στον τομέα των υπηρεσιών
 • επί του συνολικού αριθμού πράξεων παροχής υπηρεσιών ή της συνολικής ποσότητας εκροών υπηρεσιών

Θα σας επιτραπεί επίσης να παρέχετε υπηρεσίες στη Μολδαβία υπό τους ίδιους όρους με τους υπηκόους της Μολδαβίας.

Προσωρινές παραμονές

Η συμφωνία ΕΕ-Μολδαβίας σας επιτρέπει να μετακομίσετε προσωρινά στη Μολδαβία (ή στην ΕΕ) για να εργαστείτε ως ασκούμενος πτυχιούχος, πωλητής επιχειρήσεων ή ως βασικό προσωπικό εταιρείας στην εν λόγω χώρα.

Οι περίοδοι προσωρινής διαμονής έχουν ως εξής:

 • ενδοεταιρικώς μετατιθέμενο προσωπικό (βασικό προσωπικό εταιρείας στη Μολδαβία (ή στην ΕΕ) ή ασκούμενοι πτυχιούχοι) — έως 3 έτη
 • επιχειρηματικός επισκέπτης (π.χ. ταξίδια για ίδρυση επιχείρησης στη Μολδαβία (ή στην ΕΕ) ή επιχειρηματικός πωλητής) — έως 90 ημέρες σε οποιαδήποτε περίοδο 12 μηνών
 • ασκούμενος πτυχιούχος που δεν είναι ενδοεταιρικώς μετατιθέμενος — έως 1 έτος

Η συμφωνία ΕΕ-Μολδαβίας δημιουργεί επίσης ευκαιρίες για τους παρόχους υπηρεσιών επί συμβάσει σε συγκεκριμένους τομείς και στις δύο χώρες. Ωστόσο, στο πλαίσιο αυτό, ο πάροχος πρέπει:

 • να παρέχει την εν λόγω υπηρεσία σε προσωρινή βάση ως υπάλληλος οντότητας που έχει συνάψει σύμβαση παροχής υπηρεσιών που δεν υπερβαίνει το 1 έτος
 • να διαθέτουν τουλάχιστον τριετή επαγγελματική πείρα στον τομέα
 • να διαθέτουν πανεπιστημιακό πτυχίο ή πανεπιστημιακό τίτλο που να πιστοποιεί γνώσεις ισοδύναμου επιπέδου και συναφή επαγγελματικά προσόντα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα όρια που ισχύουν για το προσωπικό, τους ασκούμενους πτυχιούχους, τους πωλητές επιχειρήσεων και τους παρόχους υπηρεσιών επί συμβάσει, βλ. παράρτημα XXVII-Ζ και παράρτημα XXVII-H της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Μολδαβίας.

Δημόσιες συμβάσεις

Η ΕΕ και η Μολδαβία προβλέπουν αμοιβαία πρόσβαση στις αγορές δημοσίων συμβάσεων σε κάθε χώρα σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Αυτό ισχύει όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις και τις παραχωρήσεις σε παραδοσιακούς τομείς, καθώς και στον τομέα των υπηρεσιών κοινής ωφελείας.

Η συμφωνία ΕΕ-Μολδαβίας διασφαλίζει επίσης ότι η εξέταση των αιτήσεων υποβολής προσφορών και στις δύο χώρες γίνεται δίκαια, με την ίδια μεταχείριση που επιφυλάσσεται στους τοπικούς και τους αλλοδαπούς αιτούντες.

Η συμφωνία υποχρεώνει τόσο την ΕΕ όσο και τη Μολδαβία να εξασφαλίσουν ότι

 • όλες οι προβλεπόμενες δημόσιες συμβάσεις δημοσιοποιούνται — αυτό γίνεται για να ανοίξει η αγορά στον ανταγωνισμό και να σας δοθεί πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την προβλεπόμενη σύμβαση πριν από την ανάθεση της σύμβασης
 • υπάρχει περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης που δεν εισάγει διακρίσεις, στην οποία αναφέρονται οι κατάλληλες προθεσμίες, στην οποία έχουν πρόσβαση όλοι οι οικονομικοί φορείς.
 • δεν υπάρχει διάκριση εις βάρος σας ως οικονομικού φορέα, η οποία θα μπορούσε να σας στερήσει από τη συμμετοχή σας στην προσφορά.
 • υπάρχει διαφάνεια στη διαδικασία ανάθεσης της προσφοράς μέχρι την ανακοίνωση της επιλεγείσας προσφοράς
 • η τελική απόφαση θα κοινοποιηθεί σε όλους τους αιτούντες — κατόπιν αιτήματος, οι απορριφθέντες αιτούντες θα λάβουν εξηγήσεις που θα σας επιτρέψουν να αναλύσετε την απόφαση.

Η πλατφόρμα δικτύωσης του MTender για τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις παρέχει πιο άμεσα διαθέσιμες πληροφορίες για τις δημόσιες συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένης της ανακοίνωσης των προβλεπόμενων δραστηριοτήτων σύναψης συμβάσεων, της διαθεσιμότητας ηλεκτρονικών εγγράφων υποβολής προσφορών, του αυτοματοποιημένου δελτίου δημόσιων συμβάσεων και της δημιουργίας ηλεκτρονικού υποδείγματος προσφορών για τους ηλεκτρονικούς φορείς εκμετάλλευσης.

Σύνδεσμοι, επαφές, έγγραφα

Εθνικοί φορείς

Αντιπροσωπείες, εμπορικά επιμελητήρια και επιχειρηματικές ενώσεις

Επαφές για τεχνικές απαιτήσεις

Επαφές για υγειονομικές/φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις (ΥΦΠ)

Εθνικοί φορείς

Οικονομικό Συμβούλιο του Πρωθυπουργού της Μολδαβίας

Web: https://consecon.gov.md/en/misiune/

Τμήμα Ελέγχου του Εμπορίου Εμπορευμάτων Διπλής Χρήσης του Υπουργείου Οικονομίας και Υποδομών

Η Μολδαβία είναι συμβαλλόμενο μέρος της Διεθνούς Σύμβασης για τα Χημικά Όπλα (CWC) και παρακολουθεί την εισαγωγή ουσιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή τέτοιων όπλων. Ως εκ τούτου, οι εισαγωγές ενδέχεται να απαιτούν ειδική άδεια.

Secureia control al circula iei mărfurilor cu dubla destina ie al Ministerul Economiei si Infrastructurii

BD. Piata Marii Adunari Nationale 1, MD-2033 Chisinau, Μολδαβία

Τηλ.: + 373 22 250669

Φαξ: + 373 22 234064

Εθνική Τράπεζα της Μολδαβίας (BNM)

Το αρμόδιο όργανο για τον έλεγχο και τη σταθερότητα του νομίσματος είναι η Εθνική Τράπεζα της Μολδαβίας (BNM). Η Εθνική Επιτροπή Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας υπάγεται στην BNM.

Banca Naěională a Moldovei (BNM)

BD. Grigore Vieru No. 1, MD-2005 Chisinau, Μολδαβία

Τηλ.: + 373 22 822348, 822502, 822606

Τελωνεία Μολδαβίας

Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Str. Str. N. Starostenco 30, MD-2065 Chisinau, Μολδαβία

Τηλ.: + 373 22 574201, 574206

Τηλεφωνικό κέντρο: + 373 22 574111

Φαξ: + 373 22 273061

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: vama@customs.gov.md

Web: http://www.customs.gov.md/

Δ/νση Πρόληψης Ρύπανσης και Διαχείρισης Αποβλήτων Υπουργείου Γεωργίας

Direceia prevenire poluării ¨i managementul de-eurilor a Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale ¨ Mediului

Str. Str. Constantin Tanase 9, MD-2005 Chisinau, Μολδαβία

Τηλ.: + 373 22 204512, 204525, 204526

Φαξ: + 373 22 226858

Αντιπροσωπείες, εμπορικά επιμελητήρια και επιχειρηματικές ενώσεις

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημοκρατία της Μολδαβίας

Delega●ia Uniunii Europene în Republica Moldova

Str. Str. M. Kogalniceanu 12, MD-2001 Chisinau, Μολδαβία

Τηλ.: + 373 22505210

Φαξ: + 373 22272622

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Delegation-Moldova@eeas.europa.eu

Αποστολή της Δημοκρατίας της Μολδαβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Avenue Franklin Roosevelt 55/Franklin Rooseveltlaan 55
1050 Βρυξέλλες, Βέλγιο

Τηλ.: + 32 27400660 

Φαξ: + 32 27400669 

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: mission.bru@mfa.gov.md

Web: mrmue.mfa.gov.md

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Δημοκρατίας της Μολδαβίας

Κάμερα Comert si Industrie a Republicii Moldova

151, Stefan cel Mare blv., Chisinau, MD2004, Μολδαβία

Τηλ.: + 373 22 22 15 52

Φαξ: + 373 22 2 44 25

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: camera@chamber.md

Ευρωπαϊκή Ένωση Επιχειρήσεων Μολδαβίας

Asocia●ia Businessului European (EBA)

30, Vlaicu pârcălab str., του. 7, Chisinau, MD2012, Μολδαβία

Τηλ.: + 373 22 90 70 25

Κινητό: + 373 79 025 999

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@eba.md

EU4Επιχειρήσεις

Γραμματεία EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, Βέλγιο

Τηλ.: + 32 27491851

E-Mail: secretariat@eu4business.eu

Επαφές για τεχνικές απαιτήσεις

Ινστιτούτο Τυποποίησης της Μολδαβίας (ISM)

Institutul de Standardizare din Moldova (ISM)

Str. Str. Eugen Coca 28, MD-2064 Chisinau, Μολδαβία

Τηλ.: + 373 22 905300

Φαξ: + 373 22 905310

Ως άλλος οργανισμός που ελέγχεται από το δηλωμένο υπουργείο, το Εθνικό Κέντρο Διαπίστευσης της Δημοκρατίας της Μολδαβίας (MOLDAC) ορίζεται ως ο ενιαίος εθνικός οργανισμός διαπίστευσης στη Μολδαβία.

Κατάλογος των μολδαβικών προτύπων και τεχνικών κανονισμών: www.estandard.md

Υπουργείο Υγείας, Εργασίας και Κοινωνικής Προστασίας

Ministerul Sůn-tůții, Muncii si Protectiei Sociale

Str. Str. Vasile Alecsandri 2, MD-2009 Chisinau, Μολδαβία

Τηλ.: + 373 22 729907, 268818

Φαξ: + 373 22 738781

Οργανισμός Δημόσιων Υπηρεσιών

Τα νεοεισαχθέντα μηχανοκίνητα οχήματα πρέπει να καταχωρίζουν το μητρώο μεταφορικών μέσων της Υπηρεσίας Δημοσίων Υπηρεσιών. Επιπλέον, οι τεχνικοί όροι για τα μηχανοκίνητα οχήματα πρέπει να δηλώνονται και να προσδιορίζονται από τον εισαγωγέα.

Ageněia Servicii Publice

Str. Str. Pushkin 42, MD-2012 Chisinau, Μολδαβία

Τηλ.: + 373 22 257070

Φαξ: + 373 22 212259

Εθνική Υπηρεσία Οδικών Μεταφορών

Η αρχή που είναι αρμόδια για τον έλεγχο και την παρακολούθηση των νομικών μέτρων στον τομέα των οδικών μεταφορών είναι η Εθνική Υπηρεσία Οδικών Μεταφορών.

Ageněia Na¨ionala Transport Auto (ANTA) υπαγόμενη στο Ministerului Transporturilor ¨i Infrastructurii Drumurilor

Str. Str. Alecu Russo 1, MD-2068 Chisinau, Μολδαβία

Τηλ.: + 373 22 498810

Φαξ: + 373 22 220657

Επαφές για υγειονομικές/φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις (ΥΦΠ)

Εθνικός Οργανισμός Προστασίας Φυτών (NPPO)/Διεύθυνση για την προστασία της υγείας των φυτών

Direceia Protec●ia ¨i sănătatea plantelor atribuite Ageněiei Na’ionale pentru Siguran¨a Alimentelor (ANSA)

Str. Str. Mihail Kogălniceanu 63, MD-2009 Chisinau, Μολδαβία

Τηλ.: + 373 22 264674, 294730

Φαξ: + 373 22294730

Υπηρεσία Υγείας των Ζώων που έχει ανατεθεί στην Εθνική Υπηρεσία για την Ασφάλεια των Τροφίμων

Departamentul de sănătate Animală atribuit celei Agen iei Na ionale pentru Siguran’a Alimentelor (ANSA)

Str. Str. Mihail Kogălniceanu 63, MD-2009 Chisinau, Μολδαβία

Τηλ.: + 373 22 210178, 294730

Φαξ: + 373 22 294730

Υπουργείο Γεωργίας, Περιφερειακής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale ¨i Mediului

Str. Str. Constantin Tanase 9, MD-2005 Chisinau, Μολδαβία

Τηλ.: + 373 22 204579

Φαξ: + 373 22 220748

Επίσημο σημείο επαφής (OCP) για τις τοξικές χημικές ουσίες

Direceia prevenire poluării ¨i managementul de-eurilor a Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale ¨ Mediului

Str. Str. Constantin Tanase 9, MD-2005 Chisinau, Μολδαβία

Τηλ.: + 373 22 204512, 204525, 204526

Φαξ: + 373 22 226858

Εθνική Επιτροπή για τη Βιολογική Ασφάλεια

Comisia Naeională pentru Securitate Biologică

Str. Str. Mitropolit Dosoftei 156 A, MD-2004 Chisinau, Μολδαβία

Τηλ. και φαξ: + 373 22 226874

Περαιτέρω σύνδεσμοι

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις

 1. Όταν η τιμή αναφέρεται στο βάρος, είναι το μεικτό ή το καθαρό βάρος της;
 2. Πώς μπορώ να βρω τον εισαγωγικό δασμό που ισχύει για το προϊόν μου;
 3. Εάν θέλω να πουλάσω το προϊόν μου σε διάφορες χώρες της ΕΕ, υπάρχουν εισαγωγικοί δασμοί για την πληρωμή κάθε φορά που το προϊόν μου εισέρχεται σε άλλη χώρα;
 4. Μπορώ να λάβω κατάλογο προϊόντων που χρεώνονται με συντελεστή κατά την εισαγωγή 0%
 5. Οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης εφαρμόζονται σε επίπεδο ΕΕ ή σε εθνικό επίπεδο;
 6. Πώς επιβαρύνεται ο ΦΠΑ στην ΕΕ;
 7. Τα τρόφιμα που εξάγονται στην ΕΕ πρέπει να προέρχονται από εγκεκριμένη από την ΕΕ εγκατάσταση;
 8. Πώς μπορώ να λάβω έγκριση για την εξαγωγή ιχθύων στην ΕΕ;
 9. Για ποιους τομείς υπηρεσιών μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με τον εμπορικό βοηθό μου για τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις;
 10. Για ποιες χώρες μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με τον εμπορικό βοηθό μου για τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις;