Ταξινόμηση της ξυλείας

Ο παρών οδηγός θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε την κατάταξη του ξύλου και των τεχνουργημάτων από ξύλο, προκειμένου να προσδιορίσετε τους εφαρμοστέους δασμολογικούς συντελεστές και τα μη δασμολογικά μέτρα που εφαρμόζονται στα προϊόντα σας.

Η ξυλεία και τα τεχνουργήματα από ξύλο κατατάσσονται στην ευρωπαϊκή ταξινόμηση εμπορευμάτων, ΣΟ, σύμφωνα με

 • πόσα εργάστηκαν
 • φύση και σκοπός τους
 • το είδος του ξύλου από το οποίο προέρχονται

Ορισμένα είδη — αν και όχι όλα — πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες απαιτήσεις μεγέθους για να καταταγούν σε ορισμένους κωδικούς κλάσεων.

Εξειδικευμένοι όροι χρησιμοποιούνται συχνά για να περιγράψουν τόσο τις διεργασίες επεξεργασίας του ξύλου όσο και τα τεχνουργήματα από ξύλο. Η ξυλεία και τα ξύλινα είδη μπορούν να ταξινομούνται ανάλογα με το αν είναι — ή προέρχονται από — ξυλεία κωνοφόρων, φυλλοβόλων ή τροπικής ξυλείας.

Καυσόξυλα, θρύμματα ξύλου, απόβλητα ξύλου και ξυλάνθρακας

Η καυσόξυλα κατατάσσεται στον κωδικό διάκρισης 4401 11 (κωνοφόρων) ή στον κωδικό 4401 12 (εκτός των κωνοφόρων). Δεν υπάρχει όριο στο μέγεθος που μπορεί να έχει το καυσόξυλο, αλλά συνήθως έχει τη μορφή μικρών τεμαχίων κορμών, τεμαχισμένων κορμών ή κλαδιών. Το καυσόξυλο μπορεί επίσης να έχει τη μορφή

 • δίσκοι
 • φαγκέτα
 • ακατέργαστες ράβδοι
 • στελέχη αμπέλου
 • πρέμνα και ρίζες δένδρων

Οι κορμοί που χρησιμοποιούνται για την πολτοποίηση ή την κατασκευή ταπήτων δεν ταξινομούνται ως καυσόξυλα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι — σε αντίθεση με τους κορμούς καυσίμων — ταξινομούνται προσεκτικά, μπορεί να αποφλοιωθούν και, γενικά, δεν είναι σπασμένα, σχισμένα, καμπυλωμένα, με κόμπους ή σκουριασμένα. Οι κορμοί αυτοί κατατάσσονται στον κωδικό κλάσης 4403.

Η ξυλεία σε πλακίδια ή σε μικρά τεμάχια κατατάσσεται στους κωδικούς διακρίσεων 4401 21 και 4401 22. Ωστόσο, τα ακόλουθα είδη ξύλου δεν υπάγονται σε αυτούς τους κωδικούς διάκρισης

 • η ξυλεία σε σχίζες που χρησιμοποιείται για τη σπαρτοπλεκτική ή την κατασκευή κοσκίνων, κουτιών με μικρά τεμάχια, λυχνιών κ.ο.κ. — κατατάσσεται στον κωδικό κλάσης 4404.
 • ροκανίδια που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ξιδιών ή για τη διαύγαση υγρών — υπάγονται επίσης στον κωδικό ΣΟ 4404.
 • ξυλόμαλλο και ξυλάλευρο — υπάγονται στον κωδικό κλάσης 4405.

Τα πριονίδια, τα απορρίμματα και θραύσματα ξύλου κατατάσσονται στους κωδικούς 4401 31 (συσσωματώματα ξύλου) και 4401 39 (Άλλα). Αποτελούνται από ξύλο που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ξυλεία και περιλαμβάνουν

 • απορρίμματα πριονιστηρίου ή πλανίσματος
 • παραγωγή αποβλήτων
 • σπασμένοι σανίδες
 • παλαιά κιβώτια
 • φλοιός και ροκανίδια
 • απορρίμματα και θραύσματα τεχνουργημάτων ξυλουργικής και τεμάχια σκελετών
 • χρησιμοποιημένη βαφή και δεψικός ξυλοφλοιός

Τα απορρίμματα και θραύσματα ξύλου χρησιμοποιούνται ιδίως στην παραγωγή χαρτιού, μοριοσανίδων και ινοσανίδων, καθώς και στην παραγωγή καυσίμων. Όλα τα απορρίμματα και θραύσματα ξύλου που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα — ανεξάρτητα από το αν έχουν σχηματιστεί σε κοινόχρηστους τύπους καυσίμων, όπως κούτσουρα, πλίνθοι ή συσσωματώματα με μορφή σβόλων (πέλετ) — κατατάσσονται πάντοτε ως απόβλητα ξύλου στη διάκριση 4401 31 και ποτέ ως καυσόξυλα.

Ο ξυλοπολτός με φυλλίδια ή τεταρτημόριο δεν ταξινομείται ως απορρίμματα ή θραύσματα ξύλου. Αντιθέτως, κατατάσσεται στον κωδικό ΣΟ 4403.

Ο ξυλάνθρακας που λαμβάνεται με την αφαίρεση του άνθρακα από ξύλο που έρχεται σε επαφή με τον αέρα κατατάσσεται στον κωδικό ΣΟ 4402. Ο κωδικός αυτός περιλαμβάνει επίσης τον ξυλάνθρακα που λαμβάνεται μέσω της απανθράκωσης των κελυφών κοκοφοίνικα, άλλων κελυφών και καρπών με κέλυφος. Ο ξυλάνθρακας μπορεί να έχει τη μορφή

 • δέσμες
 • ράβδοι
 • κοκκία
 • σκόνη
 • μπρικέτες
 • δισκία
 • μπάλες

Ο ξυλάνθρακας που είναι συσσωματωμένος με πίσσα κατατάσσεται επίσης στον κωδικό ΣΟ 4402.

Ακατέργαστη ξυλεία και χονδροειδώς ορθογωνισμένη ξυλεία

Ακατέργαστη ξυλεία είναι η ξυλεία σε φυσική, υλοτομημένη κατάσταση, συνήθως με τεμαχισμό των κλαδιών. Μπορεί να αφαιρεθεί ο εξωτερικός και εσωτερικός φλοιός της και να αφαιρεθούν τυχόν τραχιές προεξοχές για να διευκολυνθεί η μεταφορά και να αποτραπεί επίσης η φθορά. Η ακατέργαστη ξυλεία κατατάσσεται στον κωδικό 4403 και μπορεί να περιλαμβάνει:

 • θέσεις φράκτη — μόνο σε πρωτογενείς μορφές
 • ξυλεία πριονίσματος
 • τηλέφωνο, τηλέγραφος και παρόμοιοι στύλοι
 • μη μυτεροί και μη τεμαχισμένοι πασσαλοσανίδες
 • μικροί μικροί (πάσσαλοι), πασσάλοι, στύλοι και σφαιρίδια
 • στρογγυλά προπετάσματα (pit-props)
 • κορμοί πολτοποίησης, οι οποίοι μπορεί να είναι τεταρτημόριο ή όχι
 • στρογγυλά κορμοτεμάχια για την κατασκευή καπλαμάδων κ.λπ.
 • κορμοί για την κατασκευή σανίδων, ξύλινων σκευών και ούτω καθεξής
 • πρέμνα δέντρων και ρίζες ειδικών δασών και ορισμένων εξογκωμάτων, όπως εκείνα που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή καπλαμάδων ή καπνιστών πίπας

Η χοντρικά κατεργασμένη ξυλεία που χρησιμοποιείται για την κατασκευή ράβδων, ομπρελών, λαβών εργαλείων και παρόμοιων προϊόντων δεν υπάγεται στον κωδικό κλάσης 4403. Αντιθέτως, κατατάσσεται στον κωδικό ΣΟ 4404.

Το ακατέργαστο ξύλο που έχει υποστεί κατεργασία με βαφή, κρεόσωτο ή άλλα συντηρητικά κατατάσσεται στον κωδικό διάκρισης 4403 10. Η ξυλεία μπορεί να εγχυθεί ή εμποτίζεται για να διατηρηθεί, να καταστεί ανθεκτικότερη, να καταστεί ανθεκτική στη φωτιά και να προστατευθεί από τη συρρίκνωση. Η διαδικασία μπορεί να περιλαμβάνει εμποτισμό του ξύλου σε ανοικτούς κάδους θερμού υγρού για μεγάλο χρονικό διάστημα και στη συνέχεια αφήνεται στο υγρό έως ότου ψυχθεί. Εναλλακτικά, το ξύλο μπορεί να υποστεί επεξεργασία σε αυτόκλειστο, υπό κενό ή υπό πίεση. Τα προϊόντα επεξεργασίας περιλαμβάνουν κρεόσωτο, δινιτροφαινόλες και δινιτροζόλες.

Οι στύλοι από ξυλεία κωνοφόρων συχνά υφίστανται τέτοια επεξεργασία και, για να καταταγούν στον κωδικό ΣΟ 4403 10, πρέπει να έχουν μήκος τουλάχιστον 6 μέτρων αλλά όχι μεγαλύτερο από 18 μέτρα. Η περιφέρειά τους στο άκρο του βουτύρου πρέπει να είναι τουλάχιστον 45 εκατοστά, αλλά δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 90 εκατοστόμετρα.

Η χονδροειδώς ορθογωνισμένη ξυλεία είναι κορμός δέντρων — ή τμήμα κορμού δέντρων — του οποίου οι στρογγυλές επιφάνειες έχουν μειωθεί σε επίπεδες επιφάνειες με άξονα, προσκόλληση ή χονδροπριονισμό ώστε να σχηματίσει ξυλεία με χονδρικά ορθογώνια, έστω και τετράγωνη, εγκάρσια τομή. Η ξυλεία με χονδροειδείς ορθογωνίες κατατάσσεται στον κωδικό κλάσης 4403.

Ο κωδικός κλάσης 4403 περιλαμβάνει επίσης:

 • ημιτετράγωνα ξυλεία — πρόκειται για ξυλεία που έχει παρασκευαστεί μόνο σε δύο αντίθετες πλευρές και είναι έτοιμη να κοπεί σε πριονιστήριο για περαιτέρω χρήση ως ξυλεία στεγών
 • ορισμένες κούρνιες — όπως το τσάι — που έχουν διαιρεθεί με σφήνες ή θαμνώνονται σε μπανιέρες κατά μήκος του κόκκου

Ωστόσο, η ξυλεία που έχει κοπεί σε μορφή στρωτήρων για σιδηροτροχιές ή τροχιοδρόμων — διασταυρώσεις — δεν κατατάσσεται στον κωδικό κλάσης 4403. Αντιθέτως, κατατάσσεται στον κωδικό ΣΟ 4406. Η ξυλεία που έχει κοπεί σε μορφή πλακών, δοκών κ.λπ. δεν κατατάσσεται ούτε στον κωδικό κλάσης 4403. Αντιθέτως, κατατάσσεται στους κωδικούς των κλάσεων 4407 και 4418.

Ταξινόμηση της ελαφρώς κατεργασμένης ξυλείας, του ξυλόξυλου και του ξυλαλεύρου

Ελαφρώς επεξεργασμένη ξυλεία είναι η ξυλεία που έχει υποστεί επεξεργασία λίγο περισσότερο από την ακατέργαστη ξυλεία. Κατατάσσεται στον κωδικό κλάσης 4404 και περιλαμβάνει:

 • τα μήκη της θερόξυλου είναι σχισμένες ράβδοι ιτιάς, φουντουκιού, σημύδας κ.ο.κ., οι οποίες μπορεί να έχουν τον φλοιό ή να είναι χονδρικά ανακουφισμένες. Το θερόξυλο χρησιμοποιείται για την κατασκευή ειδών όπως ο λυκίσκος και τα λυκίσκοι και συνήθως είναι συσκευασμένο ή περιτυλιγμένο
 • οισχιστοί στύλοι είναι μίσχοι ή κλαδιά δένδρων που σχίζονται κατά μήκος. Χρησιμοποιούνται συνήθως ως υποστηρίγματα στην κηπουρική και τη γεωργία, για περιφράξεις ή — σε ορισμένες περιπτώσεις — για οροφές ή θάμνους στέγης.
 • Οιμυτεροί πάσσαλοι, οι μικροί πάσσαλοι και οι πάσσαλοι είναι στρογγυλεμένοι ή σχισμένοι στύλοι που είναι μυτεροί στα άκρα και μπορούν ή όχι να αποφλοιωθούν ή να εμποτιστούν με συντηρητικό. Δεν πριονίζονται κατά μήκος. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει θέσεις φράκτη.
 • Οιξύλινες ράβδοι έχουν μήκος και πάχος κατάλληλα για την κατασκευή προϊόντων όπως ράβδοι, μαστίγια, λαβές εργαλείων, ομπρέλες, ομπρέλες κ.λπ.
 • Ηξυλεία σε σχίζες παράγεται συνήθως από ένα από τα κοινά μαλακά ξύλα και χρησιμοποιείται για την κατασκευή φύλλων και σανίδων
 • Ταροκανίδια είναι συνήθως ξύλο οξιάς ή φουντουκιού και η μορφή του είναι περιελιγμένη ξυλεία. Χρησιμοποιούνται κυρίως στην παραγωγή ξιδιού ή στη διαύγαση υγρών. Η διαφορά μεταξύ των ροκανιδιών που υπάγονται στον κωδικό κλάσης 4404 και των απορριμμάτων που κατατάσσονται στον κωδικό κλάσης 4401 είναι ότι τα ροκανίδια έχουν ομοιόμορφο πάχος, πλάτος και μήκος και είναι ομοιόμορφα περιελιγμένα.

Τα ημιτελή είδη για ψήκτρες και για καλαπόδια για μπότες ή υποδήματα δεν υπάγονται στον κωδικό κλάσης 4404. Αντίθετα, κατατάσσονται στον κωδικό κλάσης 4417.

Το ξύλινο μαλλί είναι κατασκευασμένο από λεπτά φύλλα ξύλου που πήνονται ή στρίβονται για να σχηματίσουν εφαπτομένη μάζα. Οι ολισθητήρες έχουν σύνηθες μέγεθος και πάχος και έχουν σημαντικό μήκος. Το ξυλόμαλλο είναι κατασκευασμένο από ξύλο κωνοφόρων και παρουσιάζεται σε συμπιεσμένες μπάλες. Κατατάσσεται στον κωδικό κλάσης 4405.

Το ξυλάλευρο είναι σκόνη που παρασκευάζεται με την άλεση πριονιδιών, ροκανιδιών ή άλλων απορριμμάτων ξύλου. Μπορεί επίσης να ληφθεί με κοσκίνισμα, του οποίου το 8 τοις εκατό ή λιγότερο του βάρους του συγκρατείται από κόσκινο με διάμετρο οπών 0.63 χιλιοστών. Το ξυλάλευρο κατατάσσεται στον κωδικό 4405 και χρησιμοποιείται κυρίως στην παραγωγή μοριοσανίδων και λινοτάπητα.

Στρωτήρες και πριστή ή πελεκημένη ξυλεία

Οιστρωτήρες σιδηροδρόμων και τροχιοδρόμων — ή οι διασταυρώσεις — είναι μήκη μη πλανισμένου ξύλου που χρησιμοποιείται συνήθως για την υποστήριξη σιδηροδρομικών και τροχιοδρομικών γραμμών. Κατατάσσονται στον κωδικό κλάσης 4406. Ο κωδικός αυτός περιλαμβάνει επίσης τους διακόπτες, οι οποίοι είναι μεγαλύτεροι, ευρύτεροι και παχύτεροι από τους στρωτήρες.

Τα άκρα των στρωτήρων και των διακοπτών μπορούν να έχουν χονδρική οπή και να έχουν οπές ή καθίσματα για τη στερέωση των σιδηροτροχιών ή των καθισμάτων. Οι στρωτήρες και οι συνδετήρες μπορούν επίσης να ενισχυθούν στα άκρα με συνδετήρες, καρφιά, μπουλόνια ή χαλύβδινες ταινίες, ώστε να αποτρέπεται ο διαχωρισμός τους.

Οι στρωτήρες και οι διακόπτες που έχουν εμποτιστεί με κρεόσωτο ή άλλα συντηρητικά κατατάσσονται στον κωδικό ΣΟ 4406 91 (κωνοφόρων) ή στον κωδικό 4406 92 (εκτός των κωνοφόρων). Για τους σκοπούς της ταξινόμησης, ως «εμποτισμένα» νοούνται μόνο τα προϊόντα που έχουν υποστεί επεξεργασία με κρεόσωτο ή άλλα συντηρητικά για τη μακροχρόνια διατήρησή τους. Δεν περιλαμβάνει στρωτήρες και διακόπτες που έχουν υποβληθεί σε αγωγή με μυκητοκτόνο ή εντομοκτόνο για την προστασία τους από μύκητες ή παράσιτα κατά τη μεταφορά ή την αποθήκευση. Θεωρούνται «μη εμποτισμένα» και κατατάσσονται στον κωδικό ΣΟ 4406 11 (κωνοφόρων) ή στον κωδικό 4406 12 (μη κωνοφόρων).

Η πριστή ή πελεκημένη ξυλεία είναι απλώς επεξεργασμένη ξυλεία που έχει πριονιστεί ή τεμαχιστεί κατά μήκος του κόκκου ή κόβεται με φέτες ή αποφλοίωση. Μπορεί να έχει οποιοδήποτε μήκος, αλλά πρέπει να έχει πάχος μεγαλύτερο από 6 mm. Μπορεί ή δεν μπορεί να πλανιστεί, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με δακτυλικό αρμό. Η πριστή ή πελεκημένη ξυλεία κατατάσσεται στον κωδικό κλάσης 4407. Ορισμένα παραδείγματα αυτού του είδους ξυλείας είναι:

 • πριονισμένα μήκη διαφόρων μεγεθών
 • δοκοί
 • σανίδες
 • εγκαταστάτες
 • πίνακες
 • άγκιστρα

Περιλαμβάνονται επίσης φύλλα από ξυλεία κομμένη σε φέτες ή αποφλοιωμένη — περιστρεφόμενη ξυλεία.

Σημειωτέον ότι για τους σκοπούς της ταξινόμησης ο όρος «πλανισμένη» δεν καλύπτει την κατεργασμένη ξυλεία που έχει φυτευτεί για να απομακρύνει τους προφυλακτήρες και ορισμένα από τα τραχέα σημάνσεις πριονιού — που μερικές φορές αναφέρονται ως «σύμφυση ή απώλεια». Η ξυλεία που έχει καθαριστεί κατ’ αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να καταταγεί στον σωστό κωδικό διάκρισης πέραν της «Φυλωμένης» ως «Άλλη».

Τα πλήρη σύνολα σανίδων που προορίζονται για την κατασκευή κιβωτίων ή κιβωτίων συσκευασίας — με ή χωρίς εξαρτήματα όπως η ενίσχυση της γωνίας ή των ποδιών — δεν υπάγονται στον κωδικό διάκρισης 4407. Αντ’ αυτού, κατατάσσονται στον κωδικό κλάσης 4415.

Φύλλα ξύλου για επικάλυψη και αντικολλητά (κόντρα πλακέ), σανίδες και σανίδες

Τα φύλλα ξύλου που χρησιμοποιούνται για επικάλυψη (καπλαμάδες) και για την κατασκευή αντικολλητής ξυλείας (κόντρα πλακέ) ή παρόμοιας ξυλείας σε απανωτά φύλλα κατατάσσονται στον κωδικό κλάσης 4408. Για να καταταγούν στον κωδικό αυτό, τα φύλλα αυτά δεν πρέπει να έχουν πάχος μεγαλύτερο από 6 χιλιοστά. Μπορούν όμως να είναι συρραμμένα, κολλημένα σε ταινίες, ραμμένα ή κολλημένα μεταξύ τους ώστε να σχηματίζουν μεγαλύτερα φύλλα για χρήση σε αντικολλητά (κόντρα πλακέ) και παρόμοια επικολλητή ξυλεία. Τα φύλλα μπορούν επίσης να είναι:

 • πλανισμένη
 • λειασμένη με ελαφρόπετρα
 • κολλημένη με εγκάρσια συνένωση
 • κολλημένη με δακτυλικό αρμό, ενδεχομένως σε σχήμα zig-zag

Τα φύλλα για επικάλυψη μπορούν επίσης να παράγονται με τεμαχισμό σε τεμάχια ξύλου με απανωτές στρώσεις — ως υποκατάστατο των ξυλεπενδύσεων που κατασκευάζονται με την παραδοσιακή μέθοδο.

Η ταξινόμηση των φύλλων για κόντρα πλακέ δεν επηρεάζεται εάν ένα ελάττωμα έχει καλυφθεί με χαρτί, πλαστικό ή ξύλο.

Οι σανίδες και οι σανίδες και άλλες ξύλινες σανίδες που έχουν συνεχή σχήμα κατά μήκος οποιασδήποτε άκρης ή επιφάνειας — είτε για τη διευκόλυνση της συναρμολόγησης είτε για τη δημιουργία περιγράμματος — κατατάσσονται στον κωδικό κλάσης 4409. Η ξυλεία «συνεχούς σχήματος» μπορεί να είναι γλωττισμένη και αυλακωτή, ολισθηρή, λοξοκομμένη, κολλημένη με v, χαραγμένη, μορφοποιημένη, στρογγυλεμένη και παρόμοια. Μπορεί επίσης να είναι πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με δακτυλικό αρμό και περιλαμβάνει

 • ξυλεία και στρογγυλεμένη ξυλεία για ποδομοχλούς
 • πήχεις για πέλματα και καλούπια, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μορφοποιημένες πέδιλα (φούσκωμα) και άλλες μορφοράβδοι
 • σανίδες και πηχάκια για παρκέτα συνεχούς σχήματος

Η μορφοποιημένη ξυλεία που έχει κατασκευαστεί με την επικόλληση μιας μήτρας σε άλλο τεμάχιο χυτής ή μη χυτής ξυλείας δεν κατατάσσεται στον κωδικό κλάσης 4409. Αντιθέτως, κατατάσσεται στους κωδικούς κλάσεων 4418 ή 4421.

Οι ταινίες και τα πηχάκια που δεν έχουν υποστεί κατεργασία πέραν του πλανίσματος, της λείανσης με ελαφρόπετρα ή της συγκόλλησης με δακτυλικό αρμό δεν υπάγονται ούτε στον κωδικό κλάσης 4409. Αντιθέτως, κατατάσσονται στους κωδικούς κλάσεων 4407 και 4408.

Επίσης, δεν υπάγονται στον κωδικό κλάσης 4409:

 • φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά (κόντρα πλακέ) ή καπλαμάς και πηχάκια. Υπάγονται στον κωδικό κλάσης 4412.
 • σανίδες κόντρα πλακέ ή καπλαμάς για παρκέτα. Υπάγονται στον κωδικό κλάσης 4412.
 • σανίδες πλανισμένες ή άλλες επεξεργασμένες σανίδες που παρουσιάζονται σε συνδυασμούς ως πλαίσια. Υπάγονται στον κωδικό κλάσης 4415.
 • ξυλεία που έχει υποστεί μορφοποίηση, έντμηση, λοξοστοιχία ή παρόμοια κατεργασία στα άκρα. Επίσης ξυλεία συναρμολογημένη σε πλάκες, όπως ξυλουργικά, τεχνουργήματα ξυλουργικής και πλάκες δαπέδου για παρκέτα. Όλα αυτά υπάγονται στον κωδικό κλάσης 4418.
 • πετάσματα που αποτελούνται από χλοοτάπητες από χονδρικά πριστή ξυλεία, συναρμολογημένες με κόλλα για μεταφορά ή για εργασίες αργότερα. Υπάγονται στον κωδικό κλάσης 4421.
 • ξυλεία που έχει χιονιστεί ή έχει προστεθεί φύλλο μετάλλου. Αυτό κατατάσσεται γενικά στον κωδικό κλάσης 4421.

Μοριοσανίδες, πετάσματα με την ονομασία «oriented strand board» και παρόμοια, ινοσανίδες

Οι μοριοσανίδες, οι πετάσματα με την ονομασία «oriented strand board» (OSB) και παρόμοιες σανίδες, όπως οι πετάσματα waferboard, υπάγονται στον κωδικό 4410.

Οιμοριοσανίδες, κοινώς γνωστές ως μοριοσανίδες, είναι ένα επίπεδο προϊόν που κατασκευάζεται σε διάφορα μεγέθη με συμπίεση ή εξώθηση. Κατατάσσεται στη διάκριση 4410 11 και κατασκευάζεται γενικά από

 • πλακίδια ή μόρια ξύλου που προκύπτουν από τη μείωση της στρογγυλής ξυλείας
 • υπολείμματα ξύλου
 • θραύσματα ξύλου ή άλλων ξυλωδών υλών, όπως υπολείμματα ζαχαροκάλαμου, μπαμπού, άχυρο δημητριακών και λινάρι

Τα υλικά αυτά είναι συσσωματωμένα με ρητίνη ή άλλο οργανικό συνδετικό υλικό για να σχηματίσουν τις μοριοσανίδες.

Οι μοριοσανίδες συνήθως λειοτριβούνται και μπορούν να εμποτίζονται με μία ή περισσότερες ουσίες για να εξασφαλίζουν στεγανότητα, αντοχή στη σήψη, προσβολή εντόμων, πυρκαγιά ή εξάπλωση φλόγας, χημικών ουσιών κ.ο.κ. Οι εξωλέμβιες μοριοσανίδες μπορεί να έχουν οπές που λειτουργούν εσωτερικά από άκρο σε άκρο.

Οι επενδεδυμένες μοριοσανίδες — με ή χωρίς οπές που λειτουργούν εσωτερικά από άκρο σε άκρο — δεν υπάγονται στον κωδικό κλάσης 4410. Αντιθέτως, κατατάσσεται στον κωδικό ΣΟ 4412.

ΟιOSB εξελίχθηκαν από το πλακίδιο. Οι OSB διαφέρουν από τις σανίδες waferboard, δεδομένου ότι οι ίνες ξύλου είναι προσανατολισμένες και δεν είναι τυχαίως τοποθετημένες. Και τα δύο είναι κατασκευασμένα από νήματα, νιφάδες ή πλακίδια τεμαχισμένα με μικρή διάμετρο, στρογγυλά κορμοτεμάχια ξύλου και συσσωματωμένα με εξωτερικό συνδετικό υλικό υπό θερμότητα και πίεση. Οι OSB κατατάσσονται στον κωδικό διάκρισης 4410 12.

Τοwaferboard είναι δομική σανίδα κατασκευασμένη από μεγάλα, λεπτά πλακίδια από ξύλο ή άλλο ξυλώδες υλικό. Τα πλακίδια μοιάζουν με τεμάχια καπλαμάδας και είναι επικαλυμμένα με αδιάβροχη κόλλα και συνδέονται μεταξύ τους υπό θερμότητα και πίεση. Το πλακίδιο (waferboard) κατατάσσεται στον κωδικό διάκρισης 4410 90.

Ο κωδικός κλάσης 4410 περιλαμβάνει επίσης:

 • μοριοσανίδες και παρόμοιες ξύλινες σανίδες που είναι επικαλυμμένες με πλαστικές ύλες, βαφές, χαρτί, υφαντικές ύλες ή μέταλλο
 • μοριοσανίδες και πολυστρωματικές πλάκες που αποτελούνται από πολλές μοριοσανίδες επικαλυμμένες στη μία ή και στις δύο επιφάνειες με ινοσανίδες
 • πολυστρωματικά πετάσματα αποτελούμενα από διάφορες μοριοσανίδες και διάφορες ινοσανίδες συναρμολογημένες σε οποιαδήποτε σειρά

Οι κυψελώδεις πλάκες-διαφράγματα που έχουν μοριοσανίδες και στις δύο επιφάνειες δεν υπάγονται στον κωδικό κλάσης 4410. Αντ’ αυτού, κατατάσσονται στον κωδικό κλάσης 4418.

Οιινοσανίδες είναι κατασκευασμένες από ξύλο και άλλα ξυλώδη υλικά και μπορούν ή όχι να συνδεθούν με ρητίνη ή άλλη οργανική ουσία. Οι ινοσανίδες μπορούν να είναι κυλινδρικές, κυματοειδείς ή διάτρητες και κομμένες ή διαμορφωμένες σε σχήμα άλλο από τετράγωνο ή ορθογώνιο. Μπορεί επίσης να είναι

 • επικαλυμμένα
 • κατεργασμένο άκρο
 • επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με ύφασμα, πλαστική ύλη, βαφή, χαρτί ή μέταλλο

Για τους σκοπούς της ταξινόμησης, η αμμοδιασπορά δεν θεωρείται μηχανική εργασία.

Οι ινοσανίδες κατατάσσονται στον κωδικό κλάσης 4411 και μπορεί να είναι υψηλής, μέσης ή χαμηλής πυκνότητας.

Οι ινοσανίδες που λαμβάνονται με τη μέθοδο της «ξηρής παραγωγής» περιλαμβάνουν ιδίως ινόπλακες μεσαίας πυκνότητας (MDF), οι οποίες κατασκευάζονται με διεργασία κατά την οποία προστίθενται επιπλέον θερμοσκληρυνόμενες ρητίνες στις αποξηραμένες ίνες ξύλου, προκειμένου να υποβοηθηθεί η διαδικασία συγκόλλησης στο πιεστήριο. Η πυκνότητα κυμαίνεται γενικά από 0,45 g/cm³ έως 1 g/cm³. Σε ανεπεξέργαστη κατάσταση, έχει δύο λείες επιφάνειες. Οι ινόπλακες μέσης πυκνότητας πυκνότητας άνω των 0,8 g/cm3 αναφέρονται μερικές φορές και από το εμπόριο ως «ινοσανίδες υψηλής πυκνότητας (HDF)».

Η MDF κατατάσσεται στους κωδικούς διάκρισης 441112 έως 4411 14 ανάλογα με το πάχος.

Οι ινόπλακες που λαμβάνονται με τη μέθοδο της «υγρής παραγωγής» (hardboard, medium board ή soft board) καλύπτονται επίσης από την παρούσα κλάση — (διακρίσεις 4411 92 έως 4411 94 ανάλογα με την πυκνότητα).

Στην ακατέργαστη κατάσταση, η σκληρή σανίδα έχει μία λεία και μία τραχιά επιφάνεια. Μπορεί όμως να έχει δύο λείες επιφάνειες που δημιουργούνται από ειδική επεξεργασία επιφανειών.

Ο κωδικός κλάσης 4411 περιλαμβάνει επίσης τις προεξοχές θύρας από ινοσανίδες πυκνότητας άνω των 0,8 g/cm³, οι οποίες είναι σβησμένες και μορφοποιημένες για το σχήμα και το ύφασμα μιας παραδοσιακής πόρτας.

Ξυλεία σε φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά (κόντρα-πλακέ), επενδυμένα ξυλόφυλλα και συμπυκνωμένη ξυλεία

Τααντικολλητά (κόντρα πλακέ), τα επενδυμένα ξυλόφυλλα (καπλαμάς) και παρόμοια επικολλητά προϊόντα ξυλείας κατατάσσονται στον κωδικό κλάσης 4412. Τα προϊόντα αυτά μπορούν να υποστούν κατεργασία ώστε να σχηματίσουν σχήματα — π.χ. κυρτά, κυματοειδή ή διάτρητα — και κομμένα ή μορφοποιημένα σε σχήμα άλλο από τετράγωνο ή ορθογώνιο. Μπορεί επίσης να είναι

 • επικαλυμμένα
 • κατεργασμένο άκρο
 • επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με ύφασμα, πλαστική ύλη, βαφή, χαρτί ή μέταλλο

Τα αντικολλητά (κόντρα πλακέ) που κατασκευάζονται από είδη κωνοφόρων παρουσιάζουν συχνά ελαττώματα — ή κοίλωμα — στο εξωτερικό φύλλο, τα οποία έχουν επισκευαστεί με ένθετα ξύλου ή πλαστικές ενώσεις πλήρωσης κατά τη διαδικασία κατασκευής. Τα υλικά αυτά δεν θεωρούνται πρόσθετες ουσίες και δεν επηρεάζουν την κατάταξη των αντικολλητών (κόντρα πλακέ) στον κωδικό κλάσης 4412.

Η ξυλεία σε φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά (κόντρα πλακέ) μπορεί να μην λειανθεί ή να έχει υποστεί περαιτέρω κατεργασία με αμμοδιασπορά. Ο όρος «μη λειασμένη με ελαφρόπετρα» περιλαμβάνει την «λείανση με ελαφρόπετρα», η οποία είναι η διαδικασία εξομάλυνσης των ανωμαλιών στο εξωτερικό πλέγμα που προκαλούνται από το κοσκίνισμα, το κοσκίνισμα ή το γέμισμα.

Οι τύποι προϊόντων που κατατάσσονται στον κωδικό κλάσης 4412 περιλαμβάνουν:

 • χοντροειδείς σανίδες
 • επικολλητές σανίδες
 • Πηχοσανίδα

Περιλαμβάνουν επίσης:

 • ξυλεία σε φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά (κόντρα-πλακέ) ή καπλαμάς, που χρησιμοποιούνται ως πλάκες για δάπεδα και μερικές φορές αναφέρονται ως «παρκέτα» — οι πλάκες αυτές έχουν λεπτή επικάλυψη από ξύλο στερεωμένη στην επιφάνεια ώστε να έχουν την εμφάνισή τους ως πλάκες δαπέδου που αποτελούνται από σανίδες παρκέτων
 • πολυστρωματικά ξύλινα πετάσματα για θύρες — γνωστές ως «ημικατεργασμένες πόρτες» — που έχουν πυρήνα τύπου blockboard. Τα εκτεθειμένα άκρα του πυρήνα μπορούν να αποτελούνται από τεμάχια ξύλου, γνωστά ως «μαλακώματα», ενώ τα άκρα μπορούν επίσης να είναι καπλαμάδες. Οι πλάκες αυτές μπορεί να έχουν υποστεί περαιτέρω κατεργασία, για παράδειγμα με την προσθήκη μεντεσέδων ή άλλων επίπλων για πόρτες.

Ηξυλεία με την ονομασία «πυκνωμένη» κατατάσσεται στον κωδικό κλάσης 4413. Μπορεί να έχει τη μορφή όγκων, πλακών, ταινιών και μορφοτύπων καθορισμένης μορφής και είναι συνήθως οξυά, κέρατα, βλίνια και λεύκα.

Η πύκνωση μπορεί να γίνει ταυτόχρονα με τον εμποτισμό με τη συγκόλληση πολύ λεπτών φύλλων ξύλου — συνήθως οξιάς — με θερμοσκληρυνόμενα πλαστικά υπό έντονη πίεση σε υψηλή θερμοκρασία, έτσι ώστε το ξύλο να είναι βαθιά εμποτισμένο και συμπιεσμένο καθώς και συσσωματωμένο.

Πλαίσια, εργαλεία και μαγειρικά σκεύη

Οι ξύλινες κορνίζες για πίνακες ζωγραφικής, φωτογραφίες, καθρέφτες και παρόμοια είδη υπάγονται στην κλάση 4414. Μπορεί να είναι οποιοδήποτε σχήμα ή μέγεθος και είτε κομμένα σε ένα τεμάχιο από συμπαγή τεμάχιο ξύλου είτε κατασκευασμένα με πήχεις ή καλούπια. Τα πλαίσια μπορούν επίσης να είναι κατασκευασμένα από ξύλο με κολλημένα διακοσμητικά διακοσμητικά διακοσμητικά διακοσμητικά διακοσμητικά διακοσμητικά διακοσμητικά διακοσμητικά διακοσμητικά στοιχεία (marquetry) και να είναι εφοδιασμένα με ράχη, στηρίγματα και επίπεδη ύαλο.

Τα ξύλινα εργαλεία, οι σκελετοί εργαλείων, οι λαβές εργαλείων, οι σκελετοί και οι λαβές για ψήκτρες, οι καλαπόδια για μπότες ή υποδήματα και τα δένδρα υποδημάτων υπάγονται όλα στον κωδικό κλάσης 4417. Ο κωδικός αυτός περιλαμβάνει επίσης τις λαβές για ψήκτρες βαφής, τις λαβές για ψήκτρες ξυρίσματος και ούτω καθεξής.

Τα ακόλουθα είδη ξύλου δεν κατατάσσονται στον κωδικό κλάσης 4417

 • ξυλεία που απλώς χοντρικά κατεργασμένη ή στρογγυλεμένη για την κατασκευή λαβών εργαλείων — αυτές υπάγονται στον κωδικό κλάσης 4404
 • ξυλεία που έχει απλώς πριονιστεί σε όγκους ή άλλες μορφές έτοιμες να κατασκευαστούν σε είδη που υπάγονται στον κωδικό κλάσης 4417, αλλά δεν έχουν ακόμη διαμορφωθεί μέχρι το στάδιο των τυφλών τεμαχίων — υπάγονται στον κωδικό κλάσης 4407
 • ξύλινες λαβές για μαχαίρια, κουτάλια και πιρούνια τραπεζιού — κατατάσσονται στον κωδικό κλάσης 4421

Τα μαγειρικά και επιτραπέζια σκεύη από ξύλο υπάγονται στον κωδικό κλάσης 4419 και περιλαμβάνουν μόνο λειτουργικά είδη, όπως

 • κουτάλια
 • πιρούνια
 • εξυπηρετητές σαλάτας
 • δίσκοι, τάφροι και πιάτα σερβιρίσματος
 • κύλινδροι
 • πατίνια βουτύρου
 • ύφαλοι
 • δίσκοι σερβιρίσματος
 • σανίδες ψωμιού
 • Πιατοθήκες

Τα διακοσμητικά είδη και τα έπιπλα δεν καλύπτονται. Επίσης, τα ξύλινα μέρη επιτραπέζιων σκευών που δεν είναι κατασκευασμένα αποκλειστικά από ξύλο δεν υπάγονται στον κωδικό κλάσης 4412. Αντ’ αυτού, κατατάσσονται στον κωδικό κλάσης 4421.

Κιβώτια, βαρέλια, κάδοι και ξύλινα διακοσμητικά είδη

Τα ξύλινα κιβώτια, καφάσια, τύμπανα και παρόμοια είδη υπάγονται στον κωδικό κλάσης 4415. Τα αντικείμενα αυτά μπορούν απλώς να κλείνονται μεταξύ τους, να είναι περιτυλιγμένα ή κολλημένα με άλλο τρόπο. Μπορούν να είναι εφοδιασμένα με μεντεσέδες, λαβές, συνδετήρες, τεμάχια ποδιών ή γωνιών και να φέρουν επένδυση από υλικό όπως μέταλλο ή χαρτί. Τα προηγουμένως χρησιμοποιηθέντα εμπορευματοκιβώτια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκ νέου κατατάσσονται επίσης στον κωδικό κλάσης 4415.

Τα ακόλουθα είδη υπάγονται επίσης στον κωδικό κλάσης 4415

 • Τύμπανα καλωδίων — πρόκειται για μεγάλα και κενά τύμπανα που χρησιμοποιούνται για τη συγκράτηση και τη μεταφορά ηλεκτρικών, τηλεφωνικών και παρόμοιων καλωδίων και έχουν συχνά διάμετρο μεγαλύτερη των 1 μέτρων
 • Πίνακες φόρτωσης — πρόκειται για φορητές εξέδρες στις οποίες μπορούν να φορτώνονται ορισμένα εμπορεύματα, όπως αποβάθρες, ταχυδρομικές πλατφόρμες, πλατφόρμες κουτιού τύπου Colk, πλατφόρμες πλευρικής σιδηροτροχιάς και πλατφόρμες τελικής σιδηροδρομικής γραμμής.
 • Παλέτες — αυτές είναι είτε σανίδες φόρτωσης με δύο καταστρώματα που χωρίζονται με στηρίγματα είτε με ένα μόνο κατάστρωμα που είναι σχεδιασμένο για χειρισμό από περονοφόρο ανυψωτικό όχημα ή ανυψωτικό όχημα
 • Παλέτες κουτιού — οι οποίες έχουν τουλάχιστον τρεις κάθετες πλευρές στερεωμένες, αφαιρέσιμες ή κατεστραμμένες και είναι σχεδιασμένες για στοιβάζονται με διπλά καταστρωμένη παλέτα ή άλλη παλέτα

Οι πλήρεις ξύλινες σανίδες που δεν είναι συναρμολογημένες και προορίζονται να κατασκευαστούν σε κιβώτια, κιβώτια και άλλα δοχεία κατατάσσονται στον κωδικό διάκρισης 4415 10. Οι σανίδες αυτές μπορούν να είναι πριονισμένες, κομμένες σε φέτες ή αποφλοιωμένες και μπορούν να παρουσιάζονται σε μία μόνο αποστολή. Οι πυθμένες, οι πλευρές, τα καλύμματα και τα πώματα μπορούν ή όχι να διατάσσονται σε σειρά.

Οι ατελείς δέσμες ξύλινων σανίδων που προορίζονται να κατασκευαστούν σε κιβώτια, κιβώτια και άλλα δοχεία δεν κατατάσσονται στον κωδικό κλάσης 4415. Αντίθετα, κατατάσσονται στον κωδικό κλάσης 4421.

Τα ξύλινα βαρέλια, βαρέλια, κάδοι, μαστέλα και άλλα είδη βαρελοποιίας και τα μέρη τους, στα οποία περιλαμβάνονται και οι δούγες, υπάγονται στον κωδικό 4416. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα βαρέλια και τα βαρέλια που έχουν σώμα που καταλήγει στο μέσο και δύο κλειστά άκρα. Οι κάδοι και οι μαστέλες έχουν συνήθως ένα κλειστό άκρο και μπορούν να έχουν αφαιρούμενο καπάκι.

Οι δούγες είναι πλανισμένες, καμπυλωτές σανίδες που είναι καλυμμένες ή κοσκινισμένες στο ένα ή και στα δύο άκρα. Έχουν αυλάκια που ονομάζονται «croze» και έχουν σχεδιαστεί για να βοηθούν στη συναρμολόγηση. Οι σκάλες μπορεί να είναι

 • πριονισμένο μόνο σε μία από τις κύριες επιφάνειές του και χωρίς περαιτέρω επεξεργασία
 • κυλινδρικά πριονισμένο σε μία τουλάχιστον από τις κύριες επιφάνειές του και χωρίς περαιτέρω προετοιμασία

Τα νέα βαρέλια ή βαρέλια που εισάγονται για χρήση στο εμπόριο ουίσκι παρασκευάζονται μερικές φορές για να χρησιμοποιηθούν με την προσθήκη μερικών γαλόνια από μείγμα γλυκού σέρβις σε κάθε βαρέλι. Στη συνέχεια, τα βαρέλια αφήνονται για αρκετούς μήνες και ανανεώνονται περιοδικά. Το υπόλειμμα του μείγματος sherry απομακρύνεται πριν από την αποστολή.

Η διακοσμητική ξυλεία και τα ξύλινα διακοσμητικά είδη κατατάσσονται στον κωδικό κλάσης 4420. Αυτά περιλαμβάνουν

 • ξυλεία με ενσωματωμένες ψηφίδες και ξυλεία με κολλημένα διακοσμητικά στοιχεία
 • κιβώτια και θήκες για κοσμήματα, μαχαιροπήρουνα και παρόμοια είδη
 • κουτιά για εισπνοή, μικρά κιβώτια που μπορούν να μεταφέρονται σε τσέπη, σακίδιο χεριού ή επάνω στο άτομο, θήκες για γραφική ύλη, κιβώτια με βελόνες, δοχεία καπνού και γλυκά κουτιά κρέατος
 • αγαλματίδια και άλλα είδη διακόσμησης
 • έπιπλα από ξύλο που δεν καλύπτονται από το κεφάλαιο 94, όπως ράφια για επίστρωση ή καπέλα, κρεμάστρες ψηκτρών για ενδύματα, τέφρες, γραμμοθήκες για γραφεία, θήκες στυλογράφων και βάσεις μελάνης

Οι πλάκες-διαφράγματα από ξύλο με κολλημένα διακοσμητικά στοιχεία και ξυλεία με κολλημένα διακοσμητικά στοιχεία κατατάσσονται στον κωδικό διάκρισης 4420 90. Η μαρκομετρία αποτελείται γενικά από λεπτά τεμάχια ξύλου — και ενδεχομένως άλλα υλικά, όπως το βασικό μέταλλο, το κέλυφος και το ελεφαντόδον- τα οποία είναι κολλημένα σε ξύλινο ερεισίνωτο ως διακόσμηση.

Τεχνουργήματα ξυλουργικής και τεμάχια σκελετών για οικοδομές και διάφορα τεχνουργήματα από ξύλο

Τα τεχνουργήματα ξυλουργικής και τεμάχια σκελετών για οικοδομές υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 4418. Περιλαμβάνουν κυψελώδεις πλάκες-διαφράγματα, συναρμολογημένες πλάκες δαπέδου, πέταυρα και πέταυρα.

Τεχνουργήματα ξυλουργικής είναι τα εξαρτήματα οικοδομών, όπως πόρτες, παράθυρα, κλιμακοστάσια και πλαίσια θυρών και παραθύρων. Ως ξυλουργικά νοούνται οι ξυλουργικές εργασίες, όπως δοκοί, σχεδίες και ράβδοι οροφής που χρησιμοποιούνται για δομικούς σκοπούς ή για ικρίωμα, βάσεις τόξου κ.λπ. Περιλαμβάνει επίσης συναρμολογημένα τσιμεντάρια για εργασίες κατασκευής σκυροδέματος και πολυστρωματική ξυλεία κόλλας — ή «glulam».

Το κροκάλο είναι ξύλο πριονισμένο κατά μήκος και παχύτερο στο ένα άκρο — το υπόστρωμα — και λεπτότερο στο άλλο άκρο — το άκρο. Ανακινείται το ξύλο που σχίζεται για να αναδεικνύει τη φυσική υφή του ξύλου.

Οι συμπαγείς επικολλητές ξύλινες σανίδες με παχείς πυρήνες κατατάσσονται στον κωδικό διάκρισης 4418 20, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία, έτσι ώστε να χρησιμοποιούνται σαφώς μόνο ως πόρτες, τα πλαίσια και τα κατώφλια τους. Για παράδειγμα, θα μπορούσαν να έχουν εσοχές για λαβές, κλειδαριές και μεντεσέδες. Οι ακατέργαστες πλάκες — μερικές φορές γνωστές ως ημικατεργασμένες πόρτες με συμπαγή πυρήνα — δεν υπάγονται στον κωδικό αυτό, ακόμη και αν τα άκρα τους είναι καπλαμάδες. Αντίθετα, κατατάσσονται στον κωδικό κλάσης 4412.
Οι
συναρμολογημένες πλάκες δαπέδου κατατάσσονται στους κωδικούς διάκρισης 4418 73 ή 4418 79. Οι πλάκες αυτές αποτελούνται από ένα «στρώμα φθοράς», κατασκευασμένο από όγκους, ταινίες, πηχάκια κ.λπ., που συναρμολογούνται πάνω σε υπόθεμα από κατάλληλο υλικό, όπως ξύλο, μοριοσανίδες, χαρτί, πλαστικό και φελλό. Οι πλάκες για μωσαϊκά είναι προκατασκευασμένες πλάκες αποτελούμενες από διάφορα ξεχωριστά τετράγωνα ή ορθογώνια στοιχεία. Μπορεί να περιλαμβάνουν καμπουλόνια, τα οποία δεν είναι συμπλεγμένα, με υψηλή στιλπνή στιλπνότητα. Οι λωρίδες είναι χαραγμένες σύμφωνα με ένα ορισμένο μοτίβο, όπως είναι οι επιταγές, η ύφανση καλαθοπλεκτικής και η ρίζα.

Το κλείστρο κατατάσσεται στον κωδικό διάκρισης 4418 40. Χρησιμοποιείται για όλα τα είδη κατασκευαστικών εργασιών από σκυρόδεμα, για παράδειγμα για βάσεις, τοίχους, δάπεδα, στήλες, πυλώνες, εξαρτήματα και τμήματα σηράγγων. Γενικά, το κλείστρο είναι κατασκευασμένο από ρητινούχες σανίδες και δοκούς. Τα φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά (κόντρα πλακέ) που χρησιμοποιούνται για το δέσιμο φύλλων δεν κατατάσσονται σε αυτόν τον κωδικό διάκρισης, ακόμη και αν έχουν επιστρωθεί στη μία ή και στις δύο πλευρές και προορίζονται σαφώς να χρησιμοποιηθούν ως σκυρόδεμα. Αντίθετα, κατατάσσονται στον κωδικό κλάσης 4412.

Οι κυψελώδεις πλάκες-διαφράγματα κατατάσσονται επίσης στον κωδικό διάκρισης 4418 90.

Διάφορα είδη ξύλου κατατάσσονται στον κωδικό 4421 και περιλαμβάνουν:

 • τεχνουργήματα από ξύλο που κατασκευάζονται με τόρνευση ή με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο
 • σταβλισμός των ζώων, όπως κουνέλια, λυκίσκοι, κυψέλες και κυνοτροφεία
 • τατρά, σκηνικά θεάτρων, πάγκοι αρθρώσεων, κλίμακες, σκαλοπάτια, στρόφιγγες, ετικέτες για την κηπουρική, οδοντόβουρτσες, πετάσματα περιφράξεων, κύλινδροι, κρεμάστρες, άτρακτοι, φέρετρα κ.ο.κ.
 • ατελείς σειρές πλακών που αποτελούν απλώς μέρη ξύλινων θηκών, π.χ. καλύμματα
 • ξύλινα ράφια και ράφια που μπορούν να συναρμολογηθούν ή όχι, υπό την προϋπόθεση ότι δεν μπορούν να αναγνωριστούν ως έπιπλα
 • περίφραξη κήπου κατασκευασμένη από εργασίες με πετσέτες και στη συνέχεια τεντωμένη — γνωστή ως περίφραξη «accordion system»
 • σκουπίδια και ράβδοι που χρησιμοποιούνται για την παρουσίαση ορισμένων τροφίμων
 • ξύλινες λαβές για μαχαίρια, κουτάλια και πιρούνια τραπεζιού
 • λωρίδες ξύλου που είναι οδοντωτές ή σχισμένες σε ένα άκρο για τη στοιχειοθέτηση βιβλίων
 • ρουλεμάν εισαγόμενα σε συνδυασμούς, που αποτελούνται συνήθως από ξύλινο κύλινδρο εφοδιασμένο στο ένα άκρο με μεταλλικό κάλυμμα και ελατήριο, μεταλλικό κάλυμμα για το άλλο άκρο, δύο στηρίγματα, ξύλινο πλέγμα και σιδηροτροχιά και τροχιά
 • καθίσματα τουαλέτας από ινόπλακες, τα οποία δεν έχουν ορατό κόκκο και τα οποία συνήθως είναι επικαλυμμένα με ακρυλικό χρώμα

Ξύλινο δάπεδο

Δεν υπάρχει ενιαίος κωδικός εμπορευμάτων που να καλύπτει όλους τους τύπους ξύλινων επενδύσεων δαπέδων. Αντιθέτως, η ταξινόμηση εξαρτάται από το είδος της, σε ορισμένες περιπτώσεις τον τρόπο κατασκευής της και το είδος της χρησιμοποιούμενης ξυλείας — συμπαγής ξυλεία, ξυλεία με ίνες ξύλου, τροπική, πλαστική ή επικολλητή ξυλεία κ.λπ.

Τα φύλλα κομμένα σε φέτες ή αποφλοιωμένα — περιστροφικά κομμένα — ξυλεία και σανίδες και πηχάκια για παρκέτα υπάγονται στον κωδικό κλάσης 4407. Αυτό το είδος ξύλου δεν είναι πλήρως προετοιμασμένο και δεν προσδίδει την τελική εμφάνιση των δαπέδων παρκέ. Δεν έχει υποστεί κατεργασία πέραν του πλανίσματος, της λείανσης με ελαφρόπετρα ή της συγκόλλησης με εγκάρσια συνένωση.

Η ξυλεία που είναι συνεχώς διαμορφωμένη — π.χ. με γλωσσίδια ή αυλακώσεις — κατά μήκος οποιασδήποτε από τις άκρες ή επιφάνειες της, κατατάσσεται στον κωδικό κλάσης 4409.

Το δάπεδο με πυρήνα από ίνες μέσης πυκνότητας (MDF) που είναι εξοργωμένο και αυλακωτό («σύστημα κλειδώματος») και επιφάνεια φωτογραφικής εικόνας ξύλου σε χαρτί που προσομοιώνει πίνακα παρκέ το οποίο έχει επικάλυψη ρητίνης μελαμίνης (βερνίκι) για προστασία και φέρει βάση από εμποτισμένο χαρτί, ταξινομείται στο σημείο 4411.

Οι σανίδες κόντρα πλακέ ή καπλαμάς για δάπεδα παρκέτων — που μπορούν να έχουν ή όχι καθορισμένη μορφή κατά μήκος οποιασδήποτε από τις άκρες ή επιφάνειες τους- υπάγονται στον κωδικό κλάσης 4412. Ο κωδικός αυτός περιλαμβάνει επίσης τα αντικολλητά (κόντρα πλακέ) ή τα επενδυμένα ξυλόφυλλα που χρησιμοποιούνται ως πετάσματα για δάπεδα και διαθέτουν λεπτή επικάλυψη από ξύλο στερεωμένη στην επιφάνεια, ώστε να έχουν την εμφάνισή τους ως πλάκες δαπέδου κατασκευασμένες από σανίδες παρκέτων. Αυτά μπορούν να έχουν ή να μην είναι συνεχώς διαμορφωμένα κατά μήκος οποιασδήποτε από τις ακμές ή επιφάνειες τους.

Οι ταινίες παρκέ που είναι συναρμολογημένες σε πλάκες ή πλακάκια υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 4418.

Οι μη συναρμολογημένες σανίδες και πηχάκια για παρκέτα — που αποτελούνται από στενά κομμάτια σανίδων που έχουν διαμορφωθεί συνεχώς κατά μήκος οποιασδήποτε άκρης ή επιφάνειας — κατατάσσονται στον κωδικό κλάσης 4409.

Οι κυψελώδεις πλάκες-διαφράγματα και οι συναρμολογημένες πλάκες για παρκέτα, στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες που αποτελούνται από ταινίες παρκέ συναρμολογημένες πάνω σε υπόθεμα από ένα ή περισσότερα στρώματα ξύλου, κατατάσσονται στον κωδικό κλάσης 4418.

Χαρακτηριστικά των ξύλινων επενδύσεων δαπέδων

Το συμπαγές και καπλαμμένο ξύλο μπορεί να λειανθεί και να ωριμάζει με την πάροδο του χρόνου. Η ποιότητα καθορίζεται από τον αριθμό των ορατών κόμβων, των διακυμάνσεων των χρωμάτων και άλλων σημάνσεων που βρίσκονται στο ξύλο. Οι βαθμοί «Prime» που έχουν λίγους ή ασήμαντους κόμβους και παραλλαγές είναι ακριβότεροι και λιγότερο σκληροί από εκείνους που δεν έχουν ομοιόμορφη εμφάνιση.

Πολλά δάπεδα από συμπαγές ξύλο προμηθεύονται έτοιμα εργοστάσια, πράγμα που σημαίνει ότι έχουν υποστεί αμμούλισμα και σφραγιστεί πριν από την παράδοση.

Όλα τα καπλαμάδες είναι τελειωμένα σε εργοστάσιο και — καθώς αποτελούν συνδυασμό σκληρής ξυλείας και στρωμάτων μαλακής ξυλείας — είναι γενικά σταθερότερα από το συμπαγές ξύλο και είναι λιγότερο πιθανό να δημιουργήσουν κενά μεταξύ των σανίδων.

Οι σανίδες και οι σανίδες από ξύλινα δάπεδα λαμβάνουν μια κατασκευή γλώσσας και αυλάκωσης για την εξάλειψη των βυθισμάτων. Αυτό τους καθιστά ισχυρότερους και ευκολότερους στην προσαρμογή τους, σε αντίθεση με τους παλαιότερους τύπους, τα τετράγωνα πλινθώματα ή τους όγκους.

Τα αρχικά σκληρά δάση, όπως η δρυς και η μήτρα, δίνουν τη δυνατότητα σε φθηνότερες εναλλακτικές λύσεις μαλακού ξύλου, όπως η πεύκη.

Γλωσσάριο όρων για τις ξύλινες επενδύσεις δαπέδων

Ορισμένοι από τους όρους της ξύλινης επένδυσης δαπέδων που χρησιμοποιούνται στον παρόντα οδηγό — και στο δασμολόγιο — παρατίθενται και επεξηγούνται παρακάτω

 • Σχέδιο καλαθιού — συναρμολόγηση δακτύλων, όγκων ή ταινιών τοποθετημένων στο άκρο τους, ώστε να σχηματιστεί ένα τετράγωνο, η πλευρά του οποίου είναι το ίδιο μήκος με το δάκτυλο, το τεμάχιο ή τη ταινία
 • Σχέδιο τούβλων — παρκέτα αποτελούμενο από τεμάχια ίσα μήκους και πλάτους, όπου το ακραίο άρθρωση βρίσκεται στο κέντρο του αντικρουόμενου στοιχείου
 • Μηχανικά επεξεργασμένη ξυλεία — στρώματα από σκληρό ξύλο συμπιεσμένο μεταξύ τους, όπως συμπαγής ξυλεία. Μπορεί να λειανθεί και να ανακαινιστεί μετά την ωοτοκία
 • Δάπεδα στη Γαλλία — δάπεδα αποτελούμενα από τεμάχια τυχαίου μήκους και διαφόρων διαστάσεων, διατεταγμένα κατά παράλληλη διεύθυνση
 • Αγκιστρωτά κόκαλα — παρκέτα που αποτελούνται από τεμάχια του ίδιου μεγέθους, με τα άκρα τεμαχισμένα σε ορθή γωνία, κάθετα μεταξύ τους, σε γωνία 45 μοιρών σε σχέση με την κατεύθυνση των τοίχων ή των μπαλών
 • Ουγγρικό μοτίβο — παρκέτα αποτελούμενο από τεμάχια του ίδιου μεγέθους, με τα άκρα τεμαχισμένα υπό γωνία 45 και 60 μοιρών, τα οποία τοποθετούνται στο τέλος σε ορθή γωνία ή υπό γωνία 120 μοιρών, σχηματίζοντας παράλληλα μοτίβα
 • Ηεπικολλητή ξυλεία δεν πρέπει να συγχέεται με πολυστρωματικό πλαστικό ή χαρτί. Ορισμένες σύγχρονες επιστρωμένες επενδύσεις δαπέδου χρησιμοποιούν φωτογραφική αναπαράσταση ξύλου σε πλαστικό ή χαρτί που εφαρμόζεται σε ινοσανίδες υψηλής πυκνότητας ή σε παρόμοιο προϊόν. Αυτός ο τύπος προστατευτικής μεμβράνης είναι παλαιός και συνήθως δεν μπορεί να λειανθεί και να ανακαινιστεί όπως το συμπαγές ξύλο.
 • Πολυστρωματικές επενδύσεις δαπέδων — ξύλινες επενδύσεις δαπέδων με άνω στρώμα πάχους τουλάχιστον 2.5 χιλιοστών πριν από την εγκατάσταση
 • Παρκέτα — ξύλινες επενδύσεις δαπέδων με άνω στρώμα πάχους τουλάχιστον 2.5 χιλιοστών πριν από την εγκατάσταση
 • Πίνακας παρκέτων — προσυναρμολογημένη μονάδα ωοτοκίας κατασκευασμένη από τεμάχια παρκέτων
 • Πλανόδεση — είναι διαθέσιμη σε διάφορα πλάτη, είτε με γλώσσα και αύλακα σε μήκη, είτε ως απλές τετράγωνες πλάνες που απλώς ανατρέπονται μεταξύ τους
 • Παρκέτα από συμπαγές ξύλο — κυβόλιθοι ομοιόμορφοι με τούβλα — συνήθως δρύινα — τοποθετημένοι σε σχήμα ράβδου, πλίνθου, σκάλας ή καλαθιού
 • Παρκέτα από συμπαγές ξύλο — Κατασκευή διαφόρων χρωματισμένων τμημάτων σκληρού ξύλου για τη δημιουργία διακοσμητικών περιπολικών. Αυτός ο τύπος δαπέδου συνήθως επιτρέπεται να εγκλιματίζεται στο κτίριο όπου πρόκειται να τοποθετηθεί, καθώς το ποσοστό υγρασίας της ξυλείας μπορεί να ποικίλλει. Αυτό προκαλεί επέκταση και συρρίκνωση και, ως εκ τούτου, η ξυλεία χρειάζεται χρόνο για να σταθεροποιηθεί.
 • Σχέδιο λωρίδων — παρκέτα που αποτελείται από ένα σύνολο πλάτους ίσου αλλά τυχαίου μήκους
 • Καπλαμάς — ένα μόνο λεπτό ή λεπτό στρώμα ξύλου που έχει συγκολληθεί σε μεταποιημένη βάση. Τα καπλαμάδες είναι γενικά τοποθετημένα «επιπλέοντα» — πράγμα που σημαίνει ότι δεν είναι στερεωμένα σε υποδάπεδο. Βρίσκονται πάνω σε αφρό ή φελλό και πρέπει να έχουν επίπεδη επιφάνεια, ακόμη και κάτω από αυτά.
 • Ξύλινο τεμάχιο — δάπεδα κατασκευασμένα από μικρές λωρίδες ή όγκους ξύλου, πλάτους περίπου τριών ιντσών και εννέα ίντσες μήκους, διατεταγμένα σε τραγούδια, καλαθοπλεκτικά και άλλα γεωμετρικά μοτίβα
 • Επικολλητέςμεμβράνες ξύλου — έχουν λεπτές στρώσεις ξύλου κολλημένες σε μεταποιημένη βάση
 • Ξύλινες σανίδες — έχουν μήκος μήκους 10 cm και άνω
 • Ταινίες ξύλου — οι σανίδες είναι στενότερες και μικρότερες από τις σανίδες και έχουν έως τρεις ταινίες ξύλου ανά σανίδα
Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις