Συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ)

Μάθετε για τις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) της ΕΕ με εταίρους της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ).

Με μια ματιά

 

Οι συμφωνίεςοικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) είναι εμπορικές και αναπτυξιακές συμφωνίες που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ). Ανοίγουν πλήρως και αμέσως τις αγορές της ΕΕ, ενώ οι εταίροι ΑΚΕ ανοίγουν μόνο εν μέρει στις εισαγωγές της ΕΕ, κατά τη διάρκεια μεταβατικών περιόδων.

 

Συμφωνίες ΣΟΕΣ:

 • είναι μια διαδικασία που χρονολογείται από την υπογραφή της συμφωνίας του Κοτονού.
 • είναι «εξατομικευμένα» για να ανταποκρίνονται στις ειδικές περιφερειακές συνθήκες.
 • είναι συμβατές με τον ΠΟΕ, αλλά υπερβαίνουν τις συμβατικές συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών, εστιάζοντας στην ανάπτυξη των χωρών ΑΚΕ, λαμβάνοντας υπόψη την κοινωνικοοικονομική τους κατάσταση και συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας και της βοήθειας για να βοηθηθούν οι χώρες ΑΚΕ να επωφεληθούν από τις συμφωνίες.
 • παροχή δυνατοτήτων για ευρεία εμπορική συνεργασία σε τομείς όπως οι υγειονομικοί κανόνες και άλλα πρότυπα.
 • δημιουργία κοινών οργάνων που θα παρακολουθούν την εφαρμογή των συμφωνιών και θα αντιμετωπίζουν εμπορικά ζητήματα με συνεργατικό τρόπο.
 • έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να αποτελούν κινητήριους μοχλούς αλλαγών που θα βοηθήσουν στην επανεκκίνηση των μεταρρυθμίσεων και θα συμβάλουν στη χρηστή οικονομική διακυβέρνηση. Αυτό θα βοηθήσει τους εταίρους ΑΚΕ να προσελκύσουν επενδύσεις και να τονώσουν την οικονομική τους ανάπτυξη.

Επωφελούμενες χώρες

Συνολικά, 32 χώρες ΑΚΕ εφαρμόζουν ήδη ΣΟΕΣ, σε 7 περιφέρειες:

Δύο περιφέρειες της Αφρικής — η Δυτική Αφρική και η Κοινότητα Ανατολικής Αφρικής (ΚΑΑ) — δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τις διαδικασίες υπογραφής τους, ενώ τα κράτη μέλη της ΕΕ και 15 από τις 16 χώρες της Δυτικής Αφρικής και 2 από τις 5 χώρες της ΚΑΑ έχουν υπογράψει αυτές τις περιφερειακές ΣΟΕΣ.

Βλ. επισκόπηση της εφαρμογής των ΣΟΕΣ σε διάφορες χώρες εταίρους.

Ασύμμετρες διατάξεις υπέρ των χωρών ΑΚΕ

Οι ΣΟΕΣ προβλέπουν διατάξεις ασυμμετρίας υπέρ των χωρών ΑΚΕ, όπως ο αποκλεισμός των ευαίσθητων προϊόντων από την ελευθέρωση, οι μακρές περίοδοι ελευθέρωσης, οι ευέλικτοι κανόνες καταγωγής και οι ειδικές διασφαλίσεις και μέτρα για τη γεωργία, την επισιτιστική ασφάλεια και την προστασία της νεοσύστατης βιομηχανίας.

 • Ενώ οι αγορές της ΕΕ είναι άμεσα και πλήρως ανοικτές, οι χώρες ΑΚΕ έχουν στη διάθεσή τους 15 χρόνια για να ανοίξουν στις εισαγωγές της ΕΕ (με προστασία για τις ευαίσθητες εισαγωγές) και έως 25 έτη σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Επιπλέον, οι παραγωγοί του 20 % των πλέον ευαίσθητων προϊόντων θα απολαύουν μόνιμης προστασίας από τον ανταγωνισμό.

Τιμολόγια

 • Η ΕΕ χορηγεί μηδενικούς δασμούς και μηδενικές ποσοστώσεις στις εισαγωγές που προέρχονται από χώρες ΑΚΕ. Η πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ είναι μόνιμη, πλήρης και ελεύθερη για όλα τα προϊόντα της ΣΟΕΣ
 • Οι χώρες ΑΚΕ καταργούν σταδιακά τους δασμούς, σε διάστημα 15-25 ετών. Ευαίσθητα προϊόντα, όπως τα τρόφιμα, μπορούν να αποκλειστούν πλήρως από την ελευθέρωση. Εάν οι εισαγωγές ορισμένων εμπορευμάτων της ΕΕ σε χώρες ΑΚΕ αυξηθούν ξαφνικά, ισχύουν διασφαλίσεις όπως οι ποσοστώσεις εισαγωγής. Ορισμένες ΣΟΕΣ επιτρέπουν στις χώρες ΑΚΕ να επιβάλλουν νέους δασμούς για ειδικούς αναπτυξιακούς λόγους.
 • Χρησιμοποιήστε την επιλογή αναζήτησης του βοηθού εμπορίου μου για να βρείτε τις ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τους δασμούς και τους δασμούς για το συγκεκριμένο προϊόν σας, λαμβάνοντας υπόψη τη χώρα καταγωγής και προορισμού του. Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε με τις τελωνειακές αρχές της χώρας σας.

Κανόνες καταγωγής

 

Για να πληροίτε τις προϋποθέσεις προτιμησιακής μεταχείρισης, το προϊόν σας θα πρέπει να πληροί τους κανόνες καταγωγής βάσει της συμφωνίας. Ελέγξτε το διαδραστικόεργαλείο αυτοαξιολόγησης των κανόνων καταγωγής (ROSA) στο δικό μου εμπορικό βοηθό για να αξιολογήσετε κατά πόσον το προϊόν σας πληροί τους κανόνες καταγωγής και να μάθετε πώς να προετοιμάσετε τα σωστά έγγραφα.

Οι ευέλικτοι κανόνες καταγωγής επιτρέπουν στις χώρες ΑΚΕ να εξάγουν προϊόντα με εισροές από άλλες χώρες, ιδίως σε βασικούς τομείς — γεωργία, αλιεία, κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και είδη ένδυσης. Για παράδειγμα, ένα κλωστοϋφαντουργικό προϊόν μπορεί να εισέλθει στην ΕΕ αδασμολόγητα εάν τουλάχιστον ένα στάδιο της παραγωγής του — όπως ύφανση ή πλέξιμο — πραγματοποιήθηκε σε χώρα ΣΟΕΣ.

Ανοχή

Οι ανοχές που περιλαμβάνονται στις ΣΟΕΣ είναι πιο επιεικείς από τις συνήθεις. Ανέρχονται στο 15 % της τιμής εκ του εργοστασίου του τελικού προϊόντος, αντί του 10 % που προβλέπεται στις περισσότερες συμφωνίες της ΕΕ. Για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα είδη ένδυσης ισχύουν ειδικές ανοχές.

Σώρευση

Οι γενικές διατάξεις των ΣΟΕΣ περιλαμβάνουν τους ακόλουθους τύπους σώρευσης:

 • Διμερής σώρευση με την ΕΕ
 • Διαγώνια σώρευση και πλήρης σώρευση με τις ΥΧΕ και τις χώρες ΑΚΕ. Ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές στις διατάξεις που εφαρμόζονται στις διάφορες ΣΟΕΣ. Παρακαλείσθε να ελέγξετε τις σχετικές διατάξεις για κάθε ΣΟΕΣ. Στις περισσότερες από τις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης που εφαρμόζονται, η σώρευση με όλες τις χώρες ΑΚΕ (όπως ορίζονται σε κάθε ΣΟΕΣ) θα εφαρμόζεται μόνο εάν:
  • οι χώρες που συμμετέχουν στην απόκτηση του χαρακτήρα καταγωγής έχουν συνάψει συμφωνίες διοικητικής συνεργασίας·
  • οι εισροές και τα τελικά προϊόντα έχουν αποκτήσει τον χαρακτήρα καταγωγής με την εφαρμογή των ίδιων κανόνων καταγωγής με εκείνους που περιλαμβάνονται στη ΣΟΕΣ.
 • Σώρευση με γειτονικές αναπτυσσόμενες χώρες. Ύλες καταγωγής γειτονικής αναπτυσσόμενης χώρας (που ανήκει σε συνεκτική γεωγραφική οντότητα), εκτός από κράτος ΑΚΕ, μπορούν να θεωρούνται ως ύλες καταγωγής κρατών ΣΟΕΣ, όταν ενσωματώνονται σε προϊόν που παράγεται εκεί. Σας επισημαίνουμε ότι:
  • Ο κατάλογος των ό,τι θεωρείται γειτονική χώρα επισυνάπτεται σε κάθε πρωτόκολλο.
  • Για να εφαρμοστεί αυτός ο τύπος σώρευσης, πρέπει να ζητηθεί από τις χώρες ΣΟΕΣ.
  • Στην περίπτωση αυτή, οι κανόνες καταγωγής που ισχύουν για τις εισροές που προέρχονται από τις γειτονικές χώρες καθορίζονται σε κάθε ΣΟΕΣ.

Για τη ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ που εφαρμόζεται προσωρινά από τις 16/9/2016, υπάρχουν δύο άλλοι τύποι σώρευσης που αντικαθιστούν τις διατάξεις που αφορούν τη σώρευση με γειτονικές αναπτυσσόμενες χώρες. Πρόκειται για:

 • Σώρευση όσον αφορά τις ύλες που υπόκεινται σε δασμολογική ατέλεια του μάλλον ευνοούμενου κράτους (ΜΕΚ) στην Ευρωπαϊκή Ένωση
 • Σώρευση όσον αφορά ύλες καταγωγής άλλων χωρών που επωφελούνται από προτιμησιακούς δασμούς και χωρίς ποσοστώσεις πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Στην πράξη, τα ανωτέρω επιτρέπουν στις χώρες ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ να σωρεύουν καταγωγής για όλες τις ύλες που μπορούν να εισαχθούν στην ΕΕ με μηδενικό δασμό (αυτό συμβαίνει είτε μέσω του πλαισίου προτιμησιακού καθεστώτος με την ΕΕ — συμπεριλαμβανομένου του ΣΓΠ — είτε βάσει ΜΕΚ). Ως εκ τούτου, θεσπίζεται «συνολική σώρευση» για τις ύλες με μηδενικό δασμό, ανεξάρτητα από την καταγωγή τους, για τις χώρες που έχουν υπογράψει ΣΟΕΣ.

Απευθείας μεταφορά

Η απόδειξη της απευθείας μεταφοράς πρέπει να προσκομίζεται στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής.

Εφαρμόζεται η απευθείας μεταφορά μεταξύ ενός κράτους της Ανατολικής και Μεσημβρινής Αφρικής (ΑΜΑ), και της ΕΕ (ή μέσω του εδάφους των άλλων χωρών που αναφέρονται στα άρθρα σχετικά με τη σώρευση). Τα καταγόμενα προϊόντα μπορούν να μεταφέρονται με αγωγούς μέσω εδάφους άλλου από εκείνο κράτους της ΑΜΑ ή της ΕΕ.

Εφαρμόζεται η απευθείας μεταφορά μεταξύ κράτους του Ειρηνικού και της ΕΕ (ή μέσω του εδάφους των άλλων χωρών που αναφέρονται στα άρθρα σχετικά με τη σώρευση). Η ίδια αρχή ισχύει και για τις μεταφορές εμπορευμάτων μεταξύ των κρατών CARIFORUM και της ΕΕ.

Για τη ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, οι αυστηρότεροι όροι της διάταξης «απευθείας μεταφορά» αντικαθίστανται από ένα νέο σύστημα που ονομάζεται «μη τροποποίηση». Ο κανόνας της μη τροποποίησης επιτρέπει τη μεταφόρτωση, την αποθήκευση και τον διαχωρισμό των φορτίων στο έδαφος τρίτων χωρών.

Επιστροφή δασμών

Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να ζητηθεί επιστροφή για δασμούς που καταβλήθηκαν για ύλες που είχαν προηγουμένως εισαχθεί για περαιτέρω μεταποίηση και στη συνέχεια είχαν εξαχθεί σε χώρα που έχει υπογράψει συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης με την ΕΕ.

Όροι των σκαφών

Τα ψάρια που αλιεύονται στην ανοικτή θάλασσα και στις Αποκλειστικές Οικονομικές Ζώνες των χωρών ΣΟΕΣ μπορούν να θεωρηθούν ως καταγόμενα από χώρα ΣΟΕΣ μόνον όταν αλιεύονται από σκάφη που πληρούν ορισμένα κριτήρια. Τα κριτήρια αυτά αναφέρονται στον τόπο νηολόγησης ενός σκάφους, στη σημαία υπό την οποία «θαλάσσονται» και στην κυριότητά τους.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τους κανόνες καταγωγής της ΣΟΕΣ, δεν υπάρχει ειδική απαίτηση σχετικά με την ιθαγένεια του πληρώματος, των πλοιάρχων ή των αξιωματικών. Οι απαιτήσεις αυτές, οι οποίες περιλαμβάνονταν στην αρχική συμφωνία του Κοτονού, έχουν πλέον καταργηθεί για να διευκολυνθεί η απόδοση καταγωγής στα αλιεύματα που αλιεύονται από τις χώρες ΣΟΕΣ.

Λόγω των διατάξεων σχετικά με τη σώρευση, οι όροι αυτοί μπορούν να πληρούνται από διαφορετικά κράτη ΣΟΕΣ.

ΕΙΔΙΚΟΙ κανονεσ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ανα ΠΡΟΪΟΝ

Οι ειδικοί κανόνες ανά προϊόν περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ κάθε πρωτοκόλλου. Ωστόσο, για ορισμένες ΣΟΕΣ, στο παράρτημα 2Α περιλαμβάνονται ορισμένοι πιο χαλαροί κανόνες.

 

Χρησιμοποιήστε την επιλογή αναζήτησης του βοηθού εμπορίου μου για να βρείτε τους κανόνες που ισχύουν για το συγκεκριμένο προϊόν σας, με βάση τη χώρα καταγωγής και τη χώρα προορισμού του.

Παρεκκλίσεις

Εκτός από τις διατάξεις αυτές, έχουν χορηγηθεί παρεκκλίσεις από τον ειδικό κανόνα ενός προϊόντος στο πλαίσιο διαφόρων ΣΟΕΣ. Για παράδειγμα, η ΣΟΕΣ Cariforum χορήγησε παρέκκλιση στη Δομινικανή Δημοκρατία (βλ. ΣΟΕΣ CARIFORUM για ειδικούς κανόνες για τα ενδύματα), οι ΣΟΕΣ της ΑΜΑ και του Ειρηνικού αντίστοιχα χορήγησαν μία παρέκκλιση γιατον τόνο σε κονσέρβες (βλέπε ΣΟΕΣ της ΑΜΑ για τον ειδικό κανόνα για τον τόνο σε κονσέρβες) και, τέλος, οι χώρες ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ έχουν λάβει παρεκκλίσεις σε διάφορες περιοχές, μεταξύ άλλων όσον αφορά τον τόνο και τον αστακό. (Βλ. ειδικό κανόνα για τη Ναμίμπια για τον μακρύπτερο τόνο και για τη Μοζαμβίκη ως ειδικό κανόνα για τις γαρίδες, τις γαρίδες και τον αστακό).

Αποδεικτικά καταγωγής

 • Για να γίνετε εγκεκριμένος εξαγωγέας, πρέπει να είστε σε θέση να αποδείξετε στις τελωνειακές αρχές σας τον χαρακτήρα καταγωγής των προϊόντων σας, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες απαιτήσεις επιβάλλουν.

Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να ανακαλέσουν το καθεστώς εγκεκριμένου εξαγωγέα σας σε περίπτωση κατάχρησης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες, επικοινωνήστε με τις τελωνειακές αρχές της χώρας σας.

 • Για να είναι επιλέξιμα για προτιμησιακούς δασμολογικούς συντελεστές, τα προϊόντα καταγωγής χωρών ΣΟΕΣ πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό καταγωγής. Το πιστοποιητικό καταγωγής εξακολουθεί να ισχύει για 10 μήνες. Αυτό μπορεί να είναι είτε
  • πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 — που εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής. Ο εξαγωγέας (ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος) που υποβάλλει αίτηση για πιστοποιητικό πρέπει να είναι σε θέση να υποβάλει, εφόσον του ζητηθεί, έγγραφα που αποδεικνύουν τον χαρακτήρα καταγωγής των σχετικών προϊόντων και πληροί τις λοιπές απαιτήσεις του πρωτοκόλλου για τους κανόνες καταγωγής.
  • δήλωση τιμολογίου — που εκδίδεται από οποιονδήποτε εξαγωγέα, για αποστολές αξίας ίσης ή μικρότερης των 6 000 EUR, ή από εγκεκριμένους εξαγωγείς, για αποστολές οποιασδήποτε αξίας
 • Κατά τη συμπλήρωση δήλωσης τιμολογίου, θα πρέπει να είστε σε θέση να υποβάλετε έγγραφα που αποδεικνύουν τον χαρακτήρα καταγωγής των προϊόντων σας και πληρούν τις λοιπές απαιτήσεις του πρωτοκόλλου σχετικά με τους κανόνες καταγωγής.

 

Τα κατάλληλα υποδείγματα για το πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1 και τη δήλωση τιμολογίου περιέχονται σε κάθε συμφωνία ΣΟΕΣ, ως παραρτήματα στο πρωτόκολλο σχετικά με τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα ΠΡΟΪΟΝ

Τεχνικοί κανόνες και απαιτήσεις

 • Μάθετε για τις τεχνικές απαιτήσεις, τους κανόνες και τις διαδικασίες που πρέπει να πληρούν τα εμπορεύματα προκειμένου να εισαχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Αναζητήστε τους ειδικούς κανόνες και κανονισμούς που ισχύουν για το προϊόν σας και τη χώρα καταγωγής σας στη βάση δεδομένων των βοηθών εμπορίου. Για να δείτε τις απαιτήσεις που αφορούν το προϊόν σας θα πρέπει πρώτα να προσδιορίσετε τον τελωνειακό του κωδικό. Εάν δεν γνωρίζετε τον τελωνειακό κωδικό, μπορείτε να τον αναζητήσετε με το όνομα του προϊόντος σας στην ενσωματωμένη μηχανή αναζήτησης.

Απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας ΥΦΠ

Έγγραφα και διαδικασίες εκτελωνισμού

Διαδικασίες για την απόδειξη και τον έλεγχο της καταγωγής

Για περιγραφή του τρόπου απόδειξης της καταγωγής των προϊόντων σας για να ζητήσετε προτιμησιακό δασμό και των κανόνων σχετικά με τον έλεγχο της καταγωγής από τις τελωνειακές αρχές, ανατρέξτε στην ενότητα σχετικά με τους κανόνες καταγωγής ανωτέρω.

Άλλα έγγραφα

Μάθετε για άλλα έγγραφα εκτελωνισμού και διαδικασίες που απαιτούνται για την εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Διανοητική ιδιοκτησία και γεωγραφικές ενδείξεις

Συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών

Δημόσιες συμβάσεις

Επενδύσεις

Άλλα (ανταγωνισμός, ΟΑΠ)

Ανταγωνισμός

 • Από το 2014, η ΕΕ σταμάτησε τις εξαγωγικές επιδοτήσεις για όλα τα προϊόντα που εξάγονται σε χώρες ΣΟΕΣ.
 • Η ΕΕ ελαχιστοποίησε τα μέτρα που στρεβλώνουν την παραγωγή και το εμπόριο
 • Εάν η τοπική βιομηχανία απειλείται λόγω της εκτίναξης των εισαγωγών από την Ευρώπη, οι ΣΟΕΣ επιτρέπουν την ενεργοποίηση μέτρων για την προστασία των βιομηχανικών τομέων και της νεοσύστατης βιομηχανίας.

Βιώσιμη ανάπτυξη

Οι ΣΟΕΣ βασίζονται ρητά στα «ουσιώδη και θεμελιώδη» στοιχεία που ορίζονται στησυμφωνία του Κοτονού, δηλαδή τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις δημοκρατικές αρχές, το κράτος δικαίου και τη χρηστή διακυβέρνηση. Ως εκ τούτου, οι ΣΟΕΣ περιέχουν κάποια από τις ισχυρότερες εκφράσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τη βιώσιμη ανάπτυξη που προβλέπεται στις συμφωνίες της ΕΕ.

 • Η «ρήτρα μη εκτέλεσης» σημαίνει ότι «κατάλληλα μέτρα» (όπως ορίζονται στη συμφωνία του Κοτονού) μπορούν να ληφθούν εάν ένα μέρος δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά τα ουσιώδη στοιχεία. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την αναστολή των εμπορικών οφελών.
 • Τα κοινά θεσμικά όργανα ΣΟΕΣ είναι επιφορτισμένα με την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του αντικτύπου της εφαρμογής των ΣΟΕΣ στη βιώσιμη ανάπτυξη των μερών. Σύμφωνα με τη συμφωνία του Κοτονού, η κοινωνία των πολιτών και οι βουλευτές διαδραματίζουν σαφή ρόλο.

Περιφερειακή ολοκλήρωση

Οι ΣΟΕΣ έχουν ως στόχο να συμβάλουν στην περιφερειακή οικονομική ολοκλήρωση. Οι ρήτρες περιφερειακής προτίμησης στις ΣΟΕΣ ορίζουν ότι οι χώρες της ίδιας περιοχής παρέχουν τουλάχιστον τα ίδια πλεονεκτήματα μεταξύ τους όπως και για την ΕΕ.

Ως εκ τούτου, οι ΣΟΕΣ αφορούν τόσο το εμπόριο μεταξύ των χωρών στο πλαίσιο μιας ΣΟΕΣ όσο και το εμπόριο με την ΕΕ.

 • Η ΕΕ παρέχει αναπτυξιακή βοήθεια και μέτρα ανάπτυξης εμπορικών ικανοτήτων για τη στήριξη των γεωργών των χωρών ΑΚΕ ώστε να συμμορφώνονται με τα υγειονομικά, φυτοϋγειονομικά και άλλα γεωργικά πρότυπα.

Ανάπτυξη ικανοτήτων και τεχνική βοήθεια

Μαζί με κάθε ΣΟΕΣ, η ΕΕ παρέχει τεχνική βοήθεια για το εμπόριο. Αυτό βοηθά τις χώρες να προσαρμόσουν τις τελωνειακές διαδικασίες τους και να μειώσουν τη γραφειοκρατία. Κατά την άποψή σας, αυτό σημαίνει λιγότερη δυσκολία όταν συναλλάσσεστε με τα τελωνεία.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι και έγγραφα

Βλ. το φυλλάδιο «Putting Partnership into Practice». Συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ)

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις