Συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ)

Μάθετε για τις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) της ΕΕ με τους εταίρους της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ).

Με μια ματιά

Οι συμφωνίεςοικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) είναι εμπορικές και αναπτυξιακές συμφωνίες που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ). Ανοίγουν πλήρως και αμέσως τις αγορές της ΕΕ, ενώ οι εταίροι ΑΚΕ ανοίγουν μόνο εν μέρει στις εισαγωγές της ΕΕ, κατά τις μεταβατικές περιόδους.

Συμφωνίες ΣΟΕΣ:

 • πρόκειται για διαδικασία που χρονολογείται από την υπογραφή της συμφωνίας του Κοτονού.
 • είναι «ειδικά προσαρμοσμένα» για να ανταποκρίνονται στις ειδικές περιφερειακές συνθήκες.
 • είναι συμβατές με τον ΠΟΕ συμφωνίες, αλλά υπερβαίνουν τις συμβατικές συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών, εστιάζονται στην ανάπτυξη των χωρών ΑΚΕ, λαμβάνουν υπόψη τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες τους και περιλαμβάνουν συνεργασία και βοήθεια για να βοηθήσουν τις χώρες ΑΚΕ να επωφεληθούν από τις συμφωνίες.
 • παροχή δυνατοτήτων για ευρεία εμπορική συνεργασία σε τομείς όπως οι υγειονομικοί κανόνες και άλλα πρότυπα.
 • δημιουργία κοινών θεσμικών οργάνων που παρακολουθούν την εφαρμογή των συμφωνιών και αντιμετωπίζουν εμπορικά ζητήματα με συνεργατικό τρόπο.
 • έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να αποτελέσουν κινητήρια δύναμη αλλαγής που θα συμβάλει στην επανεκκίνηση των μεταρρυθμίσεων και στη χρηστή οικονομική διακυβέρνηση. Αυτό θα βοηθήσει τους εταίρους ΑΚΕ να προσελκύσουν επενδύσεις και να τονώσουν την οικονομική τους ανάπτυξη.

Δικαιούχες χώρες

Συνολικά, 32 χώρες ΑΚΕ εφαρμόζουν ήδη ΣΟΕΣ, σε 7 περιφέρειες:

Δύο περιφέρειες της Αφρικής — η Δυτική Αφρική και η Κοινότητα Ανατολικής Αφρικής (ΚΑΑ) — δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τις διαδικασίες υπογραφής τους, ενώ τα κράτη μέλη της ΕΕ και 15 από τις 16 χώρες της Δυτικής Αφρικής και 2 από τις 5 χώρες της ΚΑΑ έχουν υπογράψει αυτές τις περιφερειακές ΣΟΕΣ.

Βλέπε επισκόπηση της εφαρμογής των ΣΟΕΣ σε διάφορες χώρες-εταίρους.

Ασύμμετρες διατάξεις υπέρ των χωρών ΑΚΕ

Οι ΣΟΕΣ προβλέπουν διατάξεις περί ασυμμετριών υπέρ των χωρών ΑΚΕ, όπως ο αποκλεισμός ευαίσθητων προϊόντων από την ελευθέρωση, μακρές περίοδοι ελευθέρωσης, ευέλικτοι κανόνες καταγωγής και ειδικές διασφαλίσεις και μέτρα για τη γεωργία, την επισιτιστική ασφάλεια και την προστασία της νεοσύστατης βιομηχανίας.

 • Ενώ οι αγορές της ΕΕ είναι άμεσα και πλήρως ανοικτές, οι ACP έχουν στη διάθεσή τους 15 έτη για να ανοίξουν στις εισαγωγές της ΕΕ (με προστασία για τις ευαίσθητες εισαγωγές) και έως 25 έτη σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Επιπλέον, οι παραγωγοί του 20 % των πλέον ευαίσθητων προϊόντων θα απολαύουν μόνιμης προστασίας από τον ανταγωνισμό.

Τιμολόγια

 • Η ΕΕ χορηγεί μηδενικούς δασμούς και μηδενικές ποσοστώσεις στις εισαγωγές που προέρχονται από χώρες ΑΚΕ. Η πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ είναι μόνιμη, πλήρης και ελεύθερη για όλα τα προϊόντα της ΣΟΕΣ
 • Οι χώρες ΑΚΕ καταργούν σταδιακά τους δασμούς, σε διάστημα 15-25 ετών. Τα ευαίσθητα προϊόντα, όπως τα τρόφιμα, μπορούν να εξαιρεθούν πλήρως από την ελευθέρωση. Εάν αυξηθούν ξαφνικά οι εισαγωγές ορισμένων αγαθών της ΕΕ στις χώρες ΑΚΕ, εφαρμόζονται διασφαλίσεις όπως οι ποσοστώσεις εισαγωγής. Ορισμένες ΣΟΕΣ επιτρέπουν στις χώρες ΑΚΕ να επιβάλλουν νέους δασμούς για συγκεκριμένους αναπτυξιακούς λόγους.
 • Χρησιμοποιήστε την επιλογή αναζήτησης του βοηθού μου για να βρείτε τις ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τους δασμούς και τους δασμούς για το συγκεκριμένο προϊόν σας, λαμβάνοντας υπόψη τη χώρα καταγωγής και προορισμού του. Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε με τις τελωνειακές αρχές της χώρας σας.

Κανόνες καταγωγής

 

Για να δικαιούστε προτιμησιακή μεταχείριση, το προϊόν σας θα πρέπει να πληροί τους κανόνες καταγωγής βάσει της συμφωνίας. Ελέγξτε το διαδραστικό εργαλείο «Rules of Origin Self Assessment tool (ROSA)» στο « My Trade Assistant» για να αξιολογήσετε κατά πόσον το προϊόν σας πληροί τους κανόνες καταγωγής και να μάθετε πώς να προετοιμάσετε τα σωστά έγγραφα.

Οι ευέλικτοι κανόνες καταγωγής επιτρέπουν στις χώρες ΑΚΕ να εξάγουν προϊόντα με εισροές από άλλες χώρες, ιδίως σε βασικούς τομείς — γεωργία, αλιεία, κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και είδη ένδυσης. Για παράδειγμα, ένα κλωστοϋφαντουργικό προϊόν μπορεί να εισέλθει αδασμολόγητα στην ΕΕ εάν τουλάχιστον ένα στάδιο της παραγωγής του — όπως ύφανση ή πλέξιμα- πραγματοποιήθηκε σε χώρα ΣΟΕΣ.

Ανοχή

Οι ανοχές που περιλαμβάνονται στις ΣΟΕΣ είναι πιο επιεικείς από τις συνήθεις. Οι τιμές αυτές ανέρχονταν στο 15 % της τιμής εκ του εργοστασίου του τελικού προϊόντος, αντί του 10 % που προβλεπόταν στις περισσότερες συμφωνίες της ΕΕ. Για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα είδη ένδυσης θα ισχύουν ειδικές ανοχές.

Σώρευση

Οι γενικές διατάξεις των ΣΟΕΣ περιλαμβάνουν τα ακόλουθα είδη σώρευσης:

 • Διμερής σώρευση με την ΕΕ
 • Διαγώνια σώρευση και πλήρης σώρευση με τις ΥΧΕ και τις χώρες ΑΚΕ. Ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές στις διατάξεις που εφαρμόζονται στις διάφορες ΣΟΕΣ. Ελέγξτε τις σχετικές διατάξεις για κάθε ΣΟΕΣ. Στις περισσότερες από τις εφαρμοζόμενες ΣΟΕΣ, η σώρευση με όλες τις χώρες ΑΚΕ (όπως ορίζεται σε κάθε ΣΟΕΣ) θα εφαρμόζεται μόνο εάν:
  • οι χώρες που συμμετέχουν στην απόκτηση του χαρακτήρα καταγωγής έχουν συνάψει συμφωνίες διοικητικής συνεργασίας·
  • οι εισροές και τα τελικά προϊόντα έχουν αποκτήσει τον χαρακτήρα καταγωγής κατ’ εφαρμογή των ίδιων κανόνων καταγωγής με εκείνους που περιλαμβάνονται στη ΣΟΕΣ.
 • Σώρευση με γειτονικές αναπτυσσόμενες χώρες. Ύλες καταγωγής γειτονικής αναπτυσσόμενης χώρας (που ανήκει σε συνεκτική γεωγραφική οντότητα) εκτός από κράτος ΑΚΕ μπορούν να θεωρούνται ύλες καταγωγής κρατών ΣΟΕΣ όταν ενσωματώνονται σε προϊόν που παράγεται εκεί. Σημειώνεται ότι:
  • Ο κατάλογος των χωρών που θεωρούνται γειτονικές χώρες επισυνάπτεται σε κάθε πρωτόκολλο.
  • Για να εφαρμοστεί αυτό το είδος σώρευσης, πρέπει να ζητηθεί από τις χώρες ΣΟΕΣ.
  • Στην περίπτωση αυτή, οι κανόνες καταγωγής που εφαρμόζονται στις εισροές που προέρχονται από τις γειτονικές χώρες καθορίζονται σε κάθε ΣΟΕΣ.

Για τη ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ που εφαρμόζεται προσωρινά από την 16/9/2016, υπάρχουν δύο άλλα είδη σώρευσης που αντικαθιστούν τις διατάξεις που αφορούν τη σώρευση με γειτονικές αναπτυσσόμενες χώρες. Ειναι:

 • Σώρευση όσον αφορά τις ύλες που υπόκεινται σε καθεστώς δασμολογικής ατέλειας του μάλλον ευνοούμενου κράτους (ΜΕΚ) στην Ευρωπαϊκή Ένωση
 • Σώρευση όσον αφορά ύλες καταγωγής άλλων χωρών για τις οποίες ισχύει προτιμησιακή και αδασμολόγητη πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Στην πράξη, τα ανωτέρω επιτρέπουν στις χώρες ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ να σωρεύουν την καταγωγή για όλες τις ύλες που μπορούν να εισαχθούν στην ΕΕ με μηδενικό δασμό (αυτό γίνεται είτε μέσω του πλαισίου προτιμησιακού καθεστώτος με την ΕΕ — συμπεριλαμβανομένου του ΣΓΠ — είτε βάσει ΜΕΚ). Έτσι, θεσπίζεται «συνολική σώρευση» για τις ύλες με μηδενικό δασμό, ανεξάρτητα από την καταγωγή τους, για τις χώρες που έχουν υπογράψει ΣΟΕΣ.

Άμεσες μεταφορές

Η απόδειξη της απευθείας μεταφοράς πρέπει να προσκομίζεται στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής.

Εφαρμόζεται η απευθείας μεταφορά μεταξύ κράτους της Ανατολικής και Μεσημβρινής Αφρικής (ΑΜΑ) και της ΕΕ (ή μέσω του εδάφους των άλλων χωρών που αναφέρονται στα άρθρα σχετικά με τη σώρευση). Τα καταγόμενα προϊόντα μπορούν να μεταφέρονται με αγωγούς μέσω εδάφους άλλου από εκείνο κράτους της ΑΜΑ ή της ΕΕ.

Εφαρμόζεται η απευθείας μεταφορά μεταξύ κράτους του Ειρηνικού και της ΕΕ (ή μέσω του εδάφους των άλλων χωρών που αναφέρονται στα άρθρα σχετικά με τη σώρευση). Η ίδια αρχή ισχύει και για τη μεταφορά εμπορευμάτων μεταξύ των κρατών CARIFORUM και της ΕΕ.

Για την ΣΟΕΣ με την ΚΑΜΑ, οι αυστηρότεροι όροι της διάταξης περί «απευθείας μεταφοράς» αντικαθίστανται από ένα νέο σύστημα που ονομάζεται «μη αλλοίωση». Ο κανόνας της μη τροποποίησης επιτρέπει τη μεταφόρτωση, την αποθήκευση και τον διαχωρισμό των φορτίων στο έδαφος τρίτων χωρών.

Επιστροφή δασμών

Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να ζητηθεί επιστροφή για δασμούς που καταβλήθηκαν για ύλες οι οποίες είχαν προηγουμένως εισαχθεί για περαιτέρω μεταποίηση και στη συνέχεια εξήχθησαν σε χώρα που έχει υπογράψει συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης με την ΕΕ.

Συνθήκες των σκαφών

Τα ψάρια που αλιεύονται στην ανοικτή θάλασσα και στις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες των χωρών ΣΟΕΣ μπορούν να θεωρηθούν ότι κατάγονται από χώρα ΣΟΕΣ μόνον όταν αλιεύονται από σκάφη που πληρούν ορισμένα κριτήρια. Τα κριτήρια αυτά αναφέρονται στον τόπο νηολόγησης ενός σκάφους, στη σημαία υπό την οποία «πλέει» και στην ιδιοκτησία του.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τους κανόνες καταγωγής του EPA, δεν υπάρχει ειδική απαίτηση σχετικά με την εθνικότητα του πληρώματος, του πλοιάρχου ή των αξιωματικών. Οι απαιτήσεις αυτές, οι οποίες περιλαμβάνονταν στην αρχική συμφωνία του Κοτονού, καταργήθηκαν για να διευκολυνθεί η απόδοση της καταγωγής στα αλιεύματα που αλιεύονται από χώρες ΣΟΕΣ.

Λόγω των διατάξεων σχετικά με τη σώρευση, οι προϋποθέσεις αυτές μπορούν να πληρούνται από διάφορα κράτη ΣΟΕΣ.

Ειδικοί κανόνες καταγωγής ανά προϊόν

Οι ειδικοί κανόνες ανά προϊόν περιλαμβάνονται στο παράρτημα II κάθε πρωτοκόλλου. Ωστόσο, για ορισμένες ΣΟΕΣ, στο παράρτημα 2Α περιλαμβάνονται ορισμένοι λιγότερο αυστηροί κανόνες.

Χρησιμοποιήστε την επιλογή αναζήτησης του βοηθού μου για να βρείτε τους κανόνες που ισχύουν για το συγκεκριμένο προϊόν σας, με βάση τη χώρα καταγωγής του και τη χώρα προορισμού του.

Παρεκκλίσεις

Πέραν των διατάξεων αυτών, έχουν χορηγηθεί παρεκκλίσεις από τον ειδικό κανόνα ενός προϊόντος στο πλαίσιο διαφόρων ΣΟΕΣ. Για παράδειγμα, η ΣΟΕΣ Cariforum χορήγησε παρέκκλιση στη Δομινικανή Δημοκρατία (βλέπε ΣΟΕΣ Cariforum για τον ειδικό κανόνα για τα ενδύματα), στις ΣΟΕΣ της ΑΜΑ και του Ειρηνικού αντίστοιχα χορηγήθηκε μία για τον κονσερβοποιημένο τόνο (βλέπε ΣΟΕΣ της ΑΜΑ για τον ειδικό κανόνα για τον κονσερβοποιημένο τόνο) και, τέλος, στις χώρες ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ έχουν χορηγηθεί παρεκκλίσεις σε διάφορους τομείς, μεταξύ άλλων όσον αφορά τον τόνο και τον αστακό. (για τη Ναμίμπια, βλέπε ειδικό κανόνα για τον μακρύπτερο τόνο και για τη Μοζαμβίκη ως ειδικό κανόνα για τις γαρίδες, τις γαρίδες και τον αστακό).

Πιστοποιητικά καταγωγής

 • Για να γίνετε εγκεκριμένος εξαγωγέας, πρέπει να είστε σε θέση να αποδείξετε στις τελωνειακές αρχές σας τον χαρακτήρα καταγωγής των προϊόντων σας, καθώς και κάθε άλλη απαίτηση που ενδέχεται να επιβάλλουν.

Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να ανακαλέσουν το καθεστώς εγκεκριμένου εξαγωγέα σε περίπτωση κατάχρησης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες, επικοινωνήστε με τις τελωνειακές αρχές της χώρας σας.

 • Για να μπορούν να υπαχθούν σε προτιμησιακούς δασμολογικούς συντελεστές, τα προϊόντα καταγωγής χωρών ΣΟΕΣ πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό καταγωγής. Το πιστοποιητικό καταγωγής εξακολουθεί να ισχύει για 10 μήνες. Αυτό μπορεί να είναι είτε
  • πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1 — που εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής. Ο εξαγωγέας (ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος) που υποβάλλει αίτηση για πιστοποιητικό πρέπει να είναι έτοιμος να υποβάλει έγγραφα που αποδεικνύουν τον χαρακτήρα καταγωγής των σχετικών προϊόντων, εφόσον του ζητηθεί, και να πληροί τις λοιπές απαιτήσεις του πρωτοκόλλου κανόνων καταγωγής.
  • δήλωση τιμολογίου — που εκδίδεται από οποιονδήποτε εξαγωγέα, για αποστολές αξίας ίσης ή κατώτερης των 6 000 EUR, ή από εγκεκριμένους εξαγωγείς, για αποστολές οποιασδήποτε αξίας
 • Κατά τη συμπλήρωση δήλωσης τιμολογίου, θα πρέπει να είστε έτοιμοι να υποβάλετε έγγραφα που αποδεικνύουν τον χαρακτήρα καταγωγής των προϊόντων σας και πληρούν τις λοιπές απαιτήσεις του πρωτοκόλλου σχετικά με τους κανόνες καταγωγής.

 

Τα κατάλληλα υποδείγματα για το πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 και τη δήλωση τιμολογίου περιλαμβάνονται σε κάθε συμφωνία ΣΟΕΣ, ως παραρτήματα του πρωτοκόλλου σχετικά με τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας.

Απαιτήσεις προϊόντων

Τεχνικοί κανόνες και απαιτήσεις

 • Μάθετε για τις τεχνικές απαιτήσεις, τους κανόνες και τις διαδικασίες που πρέπει να πληρούν τα εμπορεύματα προκειμένου να εισαχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Αναζητήστε τους ειδικούς κανόνες και κανονισμούς που ισχύουν για το προϊόν σας και τη χώρα καταγωγής σας στη βάση δεδομένων του εμπορικού βοηθού. Γιανα δείτε τις απαιτήσεις που αφορούν το προϊόν σας θα πρέπει πρώτα να προσδιορίσετε τον τελωνειακό του κωδικό. Εάν δεν γνωρίζετε τον τελωνειακό κωδικό, μπορείτε να τον αναζητήσετε χρησιμοποιώντας το όνομα του προϊόντος σας στην ενσωματωμένη μηχανή αναζήτησης.

Απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας ΥΦΠ

 • Μάθετε για τα πρότυπα υγείας, ασφάλειας, υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής προστασίας (ΥΦΠ) που πρέπει να πληρούν τα εμπορεύματα προκειμένου να εισαχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Αναζητήστε τους κανόνες υγείας, ασφάλειας και ΥΦΠ που ισχύουν για το προϊόν σας και τη χώρα καταγωγής σας στη βάση δεδομένων του εμπορικού βοηθού. Γιανα δείτε τις απαιτήσεις που αφορούν το προϊόν σας θα πρέπει πρώτα να προσδιορίσετε τον τελωνειακό του κωδικό. Αν δεν γνωρίζετε τον τελωνειακό κωδικό, μπορείτε να τον αναζητήσετε αναγράφοντας την ονομασία του προϊόντος σας στην ενσωματωμένη μηχανή αναζήτησης.

Έγγραφα και διαδικασίες εκτελωνισμού

Διαδικασίες για την απόδειξη και τον έλεγχο της καταγωγής

Για περιγραφή του τρόπου απόδειξης της καταγωγής των προϊόντων σας για την εφαρμογή προτιμησιακού δασμολογίου και των κανόνων σχετικά με τον έλεγχο της καταγωγής από τις τελωνειακές αρχές, ανατρέξτε στην ενότητα σχετικά με τους κανόνες καταγωγής ανωτέρω.  

Άλλα έγγραφα

Ενημερωθείτε για άλλα έγγραφα εκτελωνισμού και διαδικασίες που απαιτούνται για την εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Διανοητική ιδιοκτησία και γεωγραφικές ενδείξεις

Εμπόριο υπηρεσιών

Δημόσιες συμβάσεις

Επενδύσεις

Άλλα (ανταγωνισμός, ΟΑΠ)

Ανταγωνισμός

 • Από το 2014, η ΕΕ έχει σταματήσει τις εξαγωγικές επιδοτήσεις για όλα τα προϊόντα που εξάγονται σε χώρες ΣΟΕΣ.
 • Η ΕΕ έχει ελαχιστοποιήσει τα μέτρα όσον αφορά την παραγωγή και τη στρέβλωση του εμπορίου
 • Εάν η τοπική βιομηχανία απειλείται λόγω της αύξησης των εισαγωγών από την Ευρώπη, οι ΣΟΕΣ επιτρέπουν την ενεργοποίηση μέτρων για την προστασία των βιομηχανικών τομέων και της νεοσύστατης βιομηχανίας.

Βιώσιμη ανάπτυξη

Οι ΣΟΕΣ βασίζονται ρητά στα «ουσιώδη και θεμελιώδη» στοιχεία που ορίζονται στη συμφωνία του Κοτονού, δηλαδή τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις δημοκρατικές αρχές, το κράτος δικαίου και τη χρηστή διακυβέρνηση. Ως εκ τούτου, οι ΣΟΕΣ περιέχουν ορισμένες από τις ισχυρότερες εκφράσεις για τα δικαιώματα και τη βιώσιμη ανάπτυξη που είναι διαθέσιμες στις συμφωνίες της ΕΕ.

 • Η «ρήτρα μη εκτέλεσης» σημαίνει ότι «κατάλληλα μέτρα» (όπως ορίζονται στη συμφωνία του Κοτονού) μπορούν να ληφθούν σε περίπτωση που ένα μέρος δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά τα ουσιώδη στοιχεία. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την αναστολή των εμπορικών οφελών.
 • Τα κοινά θεσμικά όργανα ΣΟΕΣ είναι επιφορτισμένα με το καθήκον της παρακολούθησης και της αξιολόγησης του αντικτύπου της εφαρμογής των ΣΟΕΣ στη βιώσιμη ανάπτυξη των μερών. Σύμφωνα με τη συμφωνία του Κοτονού, υπάρχει σαφής ρόλος για την κοινωνία των πολιτών και τα μέλη του κοινοβουλίου.

Περιφερειακή ένταξη

Στόχος των ΣΟΕΣ είναι να συμβάλουν στην περιφερειακή οικονομική ολοκλήρωση. Οι ρήτρες περιφερειακής προτίμησης στις ΣΟΕΣ ορίζουν ότι οι χώρες της ίδιας περιοχής παρέχουν τουλάχιστον τα ίδια πλεονεκτήματα μεταξύ τους όπως και στην ΕΕ.

Ως εκ τούτου, οι ΣΟΕΣ αφορούν τόσο το εμπόριο μεταξύ των χωρών στο πλαίσιο μιας ΣΟΕΣ όσο και το εμπόριο με την ΕΕ.

 • Η ΕΕ παρέχει αναπτυξιακή βοήθεια και μέτρα ανάπτυξης εμπορικών ικανοτήτων για τη στήριξη των γεωργών των χωρών ΑΚΕ ώστε να συμμορφωθούν με τα υγειονομικά, φυτοϋγειονομικά και άλλα γεωργικά πρότυπα.

Ανάπτυξη ικανοτήτων και τεχνική βοήθεια

Παράλληλα με κάθε ΣΟΕΣ, η ΕΕ παρέχει βοήθεια για το εμπόριο τεχνικής βοήθειας. Αυτό βοηθά τις χώρες να προσαρμόσουν τις τελωνειακές τους διαδικασίες και να μειώσουν τη γραφειοκρατία. Για εσάς, αυτό σημαίνει μικρότερη ταλαιπωρία στις συναλλαγές με τα τελωνεία.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι και έγγραφα

Βλ. το φυλλάδιο «Η εταιρική σχέση στην πράξη». Συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ)

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις