Συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ)

Μάθετε για τις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) της ΕΕ με εταίρους της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ).

Με μια ματιά

 

Οι συμφωνίεςοικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) είναι εμπορικές και αναπτυξιακές συμφωνίες που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ). Ανοίγουν πλήρως και αμέσως τις αγορές της ΕΕ, ενώ οι εταίροι ΑΚΕ ανοίγουν μόνο εν μέρει τις εισαγωγές της ΕΕ, κατά τη διάρκεια μεταβατικών περιόδων.

 

Συμφωνίες ΣΟΕΣ:

 • πρόκειται για μια διαδικασία που χρονολογείται από την υπογραφή της συμφωνίας του Κοτονού.
 • είναι «ειδικά προσαρμοσμένα» ώστε να ανταποκρίνονται στις ειδικές περιφερειακές συνθήκες.
 • είναι συμβατές με τον ΠΟΕ, αλλά υπερβαίνουν τις συμβατικές συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών, εστιάζοντας στην ανάπτυξη των χωρών ΑΚΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις κοινωνικοοικονομικές τους συνθήκες και συμπεριλαμβάνοντας τη συνεργασία και την παροχή βοήθειας για να βοηθηθούν οι χώρες ΑΚΕ να επωφεληθούν από τις συμφωνίες.
 • παροχή δυνατοτήτων για ευρεία εμπορική συνεργασία σε τομείς όπως οι υγειονομικοί κανόνες και άλλα πρότυπα.
 • δημιουργία κοινών θεσμικών οργάνων που θα παρακολουθούν την εφαρμογή των συμφωνιών και θα αντιμετωπίζουν τα εμπορικά ζητήματα με συνεργατικό τρόπο.
 • έχουν σχεδιαστεί για να αποτελέσουν κινητήριες δυνάμεις αλλαγής που θα συμβάλουν στην επανεκκίνηση των μεταρρυθμίσεων και στη χρηστή οικονομική διακυβέρνηση. Αυτό θα βοηθήσει τους εταίρους ΑΚΕ να προσελκύσουν επενδύσεις και να τονώσουν την οικονομική τους ανάπτυξη.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΧΩΡΕΣ

Συνολικά, 32 χώρες ΑΚΕ εφαρμόζουν ήδη ΣΟΕΣ, σε 7 περιφέρειες:

Δύο περιφέρειες της Αφρικής — Δυτική Αφρική και Κοινότητα Ανατολικής Αφρικής (ΚΑΑ) — δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τις διαδικασίες υπογραφής τους, ενώ τα κράτη μέλη της ΕΕ και 15 από τις 16 χώρες της Δυτικής Αφρικής και 2 από τις 5 χώρες ΚΑΑ έχουν υπογράψει αυτές τις περιφερειακές ΣΟΕΣ.

Βλέπε επισκόπηση της εφαρμογής των ΣΟΕΣ σε διάφορες χώρες-εταίρους.

Ασύμμετρες διατάξεις υπέρ των χωρών ΑΚΕ

Οι ΣΟΕΣ προβλέπουν ασυμμετρίες υπέρ των χωρών ΑΚΕ, όπως ο αποκλεισμός ευαίσθητων προϊόντων από την ελευθέρωση, μεγάλες περίοδοι ελευθέρωσης, ευέλικτοι κανόνες καταγωγής και ειδικές διασφαλίσεις και μέτρα για τη γεωργία, την επισιτιστική ασφάλεια και την προστασία της βρεφικής βιομηχανίας.

 • Ενώ οι αγορές της ΕΕ είναι άμεσα και πλήρως ανοικτές, οι χώρες ΑΚΕ έχουν στη διάθεσή τους 15 έτη για να ανοίξουν στις εισαγωγές της ΕΕ (με προστασία για ευαίσθητες εισαγωγές) και έως 25 έτη σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Επιπλέον, οι παραγωγοί του 20 % των πλέον ευαίσθητων προϊόντων θα απολαύουν μόνιμης προστασίας από τον ανταγωνισμό.

Δασμοί

 • Η ΕΕ χορηγεί μηδενικούς δασμούς και μηδενικές ποσοστώσεις στις εισαγωγές από χώρες ΑΚΕ. Η πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ είναι μόνιμη, πλήρης και ελεύθερη για όλα τα προϊόντα της ΣΟΕΣ
 • Οι χώρες ΑΚΕ καταργούν σταδιακά τους δασμούς τους, σε διάστημα 15-25 ετών. Ευαίσθητα προϊόντα όπως τα τρόφιμα μπορούν να εξαιρεθούν εντελώς από την ελευθέρωση. Εάν οι εισαγωγές ορισμένων προϊόντων της ΕΕ σε χώρες ΑΚΕ αυξηθούν ξαφνικά, εφαρμόζονται διασφαλίσεις όπως οι ποσοστώσεις εισαγωγής. Ορισμένες ΣΟΕΣ επιτρέπουν στις χώρες ΑΚΕ να επιβάλλουν νέους δασμούς για ειδικούς λόγους που σχετίζονται με την ανάπτυξη.
 • Χρησιμοποιήστε την επιλογή αναζήτησης του βοηθού μου για να βρείτε ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τους δασμούς και τους δασμούς για το συγκεκριμένο προϊόν σας, λαμβάνοντας υπόψη τη χώρα καταγωγής και προορισμού του. Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε με τις τελωνειακές αρχές της χώρας σας.

Κανόνες καταγωγής

Οι ευέλικτοι κανόνες καταγωγής επιτρέπουν στις χώρες ΑΚΕ να εξάγουν προϊόντα με συντελεστές παραγωγής από άλλες χώρες, ιδίως σε βασικούς τομείς — γεωργία, αλιεία, κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και είδη ένδυσης. Για παράδειγμα, ένα κλωστοϋφαντουργικό προϊόν μπορεί να εισέλθει στην ΕΕ ατελώς εάν τουλάχιστον ένα στάδιο της παραγωγής του — όπως ύφανση ή πλέξιμο — έλαβε χώρα σε χώρα ΣΟΕΣ.

Πριν από την εξαγωγή/εισαγωγή, βεβαιωθείτε ότι:

Ανοχή

Οι ανοχές που περιλαμβάνονται στις ΣΟΕΣ είναι ηπιότερες από τις συνήθεις. Ανέρχονται στο 15 % της τιμής εκ του εργοστασίου του τελικού προϊόντος, αντί του 10 % που προβλέπεται στις περισσότερες συμφωνίες της ΕΕ. Για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα είδη ένδυσης θα ισχύουν ειδικές ανοχές.

Σώρευση

Οι γενικές διατάξεις των ΣΟΕΣ περιλαμβάνουν τους ακόλουθους τύπους σώρευσης:

 • Διμερής σώρευση με την ΕΕ
 • Διαγώνια σώρευση και πλήρης σώρευση με τις ΥΧΕ και τις χώρες ΑΚΕ. Ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές στις διατάξεις που εφαρμόζονται στις διάφορες ΣΟΕΣ. Ελέγξτε τις σχετικές διατάξεις για κάθε ΣΟΕΣ. Στις περισσότερες από τις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης που εφαρμόζονται, η σώρευση με όλες τις χώρες ΑΚΕ (όπως ορίζονται σε κάθε ΣΟΕΣ) θα εφαρμόζεται μόνο εάν:
  • οι χώρες που συμμετέχουν στην απόκτηση του χαρακτήρα καταγωγής έχουν συνάψει συμφωνίες διοικητικής συνεργασίας·
  • οι συντελεστές παραγωγής και τα τελικά προϊόντα έχουν αποκτήσει τον χαρακτήρα καταγωγής κατ’ εφαρμογή των ίδιων κανόνων καταγωγής με αυτούς που περιλαμβάνονται στη ΣΟΕΣ.
 • Σώρευση με γειτονικές αναπτυσσόμενες χώρες. Ύλες καταγωγής γειτονικής αναπτυσσόμενης χώρας (που ανήκουν σε συνεκτική γεωγραφική οντότητα) εκτός από κράτος ΑΚΕ μπορούν να θεωρούνται ύλες καταγωγής κρατών ΣΟΕΣ όταν ενσωματώνονται σε προϊόν που παράγεται εκεί. Σημειώνεται ότι:
  • Ο κατάλογος των χωρών που θεωρούνται γειτονικές χώρες επισυνάπτεται σε κάθε πρωτόκολλο.
  • Για να εφαρμοστεί αυτό το είδος σώρευσης, πρέπει να ζητηθεί από τις χώρες ΣΟΕΣ.
  • Στην περίπτωση αυτή, οι κανόνες καταγωγής που εφαρμόζονται στις εισροές που προέρχονται από γειτονικές χώρες ορίζονται σε κάθε ΣΟΕΣ.

Για τη ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ που εφαρμόζεται προσωρινά από την 16/9/2016, υπάρχουν δύο άλλοι τύποι σώρευσης που αντικαθιστούν τις διατάξεις που αφορούν τη σώρευση με γειτονικές αναπτυσσόμενες χώρες. Αυτά είναι:

 • Σώρευση όσον αφορά τις ύλες που υπόκεινται σε αδασμολόγητη μεταχείριση του μάλλον ευνοούμενου κράτους (ΜΕΚ) στην Ευρωπαϊκή Ένωση
 • Σώρευση όσον αφορά ύλες καταγωγής άλλων χωρών που επωφελούνται από προτιμησιακούς δασμούς και ποσοστώσεις πρόσβασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Στην πράξη, τα ανωτέρω επιτρέπουν στις χώρες ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ να σωρεύουν την καταγωγή για όλες τις ύλες που μπορούν να εισαχθούν στην ΕΕ με μηδενικό δασμό (αυτό γίνεται είτε μέσω του πλαισίου προτιμησιακού καθεστώτος με την ΕΕ — συμπεριλαμβανομένου του ΣΓΠ — είτε βάσει του ΜΕΚ). Έτσι, καθιερώνεται «συνολική σώρευση» για τις ύλες με μηδενικό δασμό, ανεξάρτητα από την καταγωγή τους, για τις χώρες που έχουν υπογράψει τη ΣΟΕΣ.

Άμεσες μεταφορές

Η απόδειξη της απευθείας μεταφοράς πρέπει να προσκομίζεται στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής.

Εφαρμόζεται η απευθείας μεταφορά μεταξύ ενός κράτους της Ανατολικής και Μεσημβρινής Αφρικής (ΑΜΑ) και της ΕΕ (ή μέσω του εδάφους των άλλων χωρών που αναφέρονται στα άρθρα σχετικά με τη σώρευση). Τα καταγόμενα προϊόντα μπορούν να μεταφέρονται με αγωγούς μέσω εδάφους άλλου από εκείνο κράτους της ΑΜΑ ή της ΕΕ.

Εφαρμόζεται η απευθείας μεταφορά μεταξύ ενός κράτους του Ειρηνικού και της ΕΕ (ή μέσω του εδάφους των άλλων χωρών που αναφέρονται στα άρθρα σχετικά με τη σώρευση). Η ίδια αρχή ισχύει και για τη μεταφορά εμπορευμάτων μεταξύ των κρατών CARIFORUM και της ΕΕ.

Για τη ΣΟΕΣ με την ΚΑΜΑ, οι αυστηρότεροι όροι της διάταξης για τις «απευθείας μεταφορές» αντικαθίστανται από ένα νέο σύστημα που ονομάζεται «μη αλλοίωση». Ο κανόνας της μη τροποποίησης επιτρέπει τη μεταφόρτωση, την αποθήκευση και την κατάτμηση των αποστολών στο έδαφος τρίτων χωρών.

Επιστροφή δασμών

Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να ζητηθεί επιστροφή για δασμούς που καταβλήθηκαν για υλικά τα οποία είχαν προηγουμένως εισαχθεί για περαιτέρω μεταποίηση και στη συνέχεια εξήχθησαν σε χώρα που έχει υπογράψει συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης με την ΕΕ.

Όροι σκάφους

Τα ψάρια που αλιεύονται στην ανοικτή θάλασσα και στις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες των χωρών ΣΟΕΣ μπορούν να θεωρηθούν ότι κατάγονται από χώρα ΣΟΕΣ μόνον όταν αλιεύονται από σκάφη που πληρούν ορισμένα κριτήρια. Τα κριτήρια αυτά αφορούν τον τόπο νηολόγησης ενός σκάφους, τη σημαία υπό την οποία «πλέουν» και την ιδιοκτησία τους.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τους κανόνες καταγωγής EPA, δεν υπάρχει ειδική απαίτηση σχετικά με την ιθαγένεια του πληρώματος, των πλοιάρχων ή των αξιωματικών. Οι απαιτήσεις αυτές, οι οποίες περιλαμβάνονταν στην αρχική συμφωνία του Κοτονού, έχουν πλέον καταργηθεί για να διευκολυνθεί η χορήγηση της καταγωγής σε αλιεύματα που αλιεύονται από χώρες ΣΟΕΣ.

Λόγω των διατάξεων σχετικά με τη σώρευση, οι προϋποθέσεις αυτές μπορούν να πληρούνται από διαφορετικά κράτη ΣΟΕΣ.

ΕΙΔΙΚΟΙ κανονεσ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ

Οι ειδικοί κανόνες για κάθε προϊόν περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ κάθε πρωτοκόλλου. Ωστόσο, για ορισμένες ΣΟΕΣ, στο παράρτημα 2Α περιλαμβάνονται ορισμένοι ελαστικότεροι κανόνες.

 

Χρησιμοποιήστε την επιλογή αναζήτησης του βοηθού μου για να βρείτε τους κανόνες που ισχύουν για το συγκεκριμένο προϊόν σας, με βάση τη χώρα προέλευσής του και τη χώρα προορισμού του.

Παρεκκλίσεις

Εκτός από τις διατάξεις αυτές, έχουν χορηγηθεί παρεκκλίσεις από τον ειδικό κανόνα ενός προϊόντος στο πλαίσιο διαφόρων ΣΟΕΣ. Για παράδειγμα, η ΣΟΕΣ Cariforum χορήγησε παρέκκλιση στη Δομινικανή Δημοκρατία (βλ. ΣΟΕΣ Cariforum για τον ειδικό κανόνα για τα ενδύματα), οι ΣΟΕΣ της ΑΜΑ και του Ειρηνικού αντίστοιχα χορήγησαν μία για τον κονσερβοποιημένο τόνο (βλέπε ΣΟΕΣ της ΑΜΑ για τον ειδικό κανόνα για τον κονσερβοποιημένο τόνο) και, τέλος, στις χώρες ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ χορηγήθηκαν παρεκκλίσεις σε αρκετές περιοχές, μεταξύ άλλων για τον τόνο και τον ασταθό. (βλ. για τη Ναμίμπια ειδικό κανόνα για τον μακρύπτερο τόνο και για τη Μοζαμβίκη ως ειδικό κανόνα για τις γαρίδες και τις γαρίδες και αστακούς).

Πιστοποιητικά καταγωγής

 • Για να γίνετε εγκεκριμένος εξαγωγέας, πρέπει να είστε σε θέση να αποδείξετε στις τελωνειακές αρχές σας τον χαρακτήρα καταγωγής των προϊόντων σας, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες απαιτήσεις επιβάλλουν.

Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να ανακαλέσουν το καθεστώς εγκεκριμένου εξαγωγέα σας σε περίπτωση κατάχρησης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες, επικοινωνήστε με τις τελωνειακές αρχές της χώρας σας.

 • Για να είναι επιλέξιμα για προτιμησιακούς δασμολογικούς συντελεστές, τα προϊόντα καταγωγής χωρών ΣΟΕΣ πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό καταγωγής. Το πιστοποιητικό καταγωγής εξακολουθεί να ισχύει για 10 μήνες. Αυτό μπορεί να είναι είτε
  • πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 — που εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής. Ο εξαγωγέας (ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος) που υποβάλλει αίτηση πιστοποιητικού πρέπει να είναι σε θέση να προσκομίσει, εφόσον του ζητηθεί, έγγραφα που αποδεικνύουν τον χαρακτήρα καταγωγής των σχετικών προϊόντων και πληροί τις λοιπές απαιτήσεις του πρωτοκόλλου για τους κανόνες καταγωγής.
  • δήλωση τιμολογίου — εκδίδεται από οποιονδήποτε εξαγωγέα, για αποστολές αξίας ίσης ή μικρότερης των 6 000 EUR, ή από εγκεκριμένους εξαγωγείς, για αποστολές οποιασδήποτε αξίας
 • Κατά τη συμπλήρωση δήλωσης τιμολογίου, θα πρέπει να είστε έτοιμοι να υποβάλετε έγγραφα που αποδεικνύουν τον χαρακτήρα καταγωγής των προϊόντων σας και πληρούν τις λοιπές απαιτήσεις του πρωτοκόλλου σχετικά με τους κανόνες καταγωγής.

 

Τα κατάλληλα υποδείγματα για το πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1 και τη δήλωση τιμολογίου περιλαμβάνονται σε κάθε συμφωνία ΣΟΕΣ, ως παραρτήματα στο πρωτόκολλο σχετικά με τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας.

Απαιτήσεις προϊόντων

Τεχνικοί κανόνες και απαιτήσεις

 • Πληροφορίες σχετικά με τις τεχνικές απαιτήσεις, τους κανόνες και τις διαδικασίες που πρέπει να πληρούν τα εμπορεύματα για να εισαχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Αναζητήστε τους ειδικούς κανόνες και κανονισμούς που ισχύουν για το προϊόν σας και τη χώρα προέλευσής του στη βάση δεδομένων των βοηθών εμπορίου. Γιανα δείτε τις απαιτήσεις που αφορούν το προϊόν σας θα πρέπει πρώτα να προσδιορίσετε τον τελωνειακό του κωδικό. Εάν δεν γνωρίζετε τον τελωνειακό κωδικό, μπορείτε να τον αναζητήσετε με το όνομα του προϊόντος σας στην ενσωματωμένη μηχανή αναζήτησης.

Υγειονομικές και υγειονομικές απαιτήσεις

Έγγραφα και διαδικασίες εκτελωνισμού

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ για την αποδειξη και τον ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

Για περιγραφή του τρόπου απόδειξης της καταγωγής των προϊόντων σας για τη διεκδίκηση προτιμησιακού δασμού και των κανόνων σχετικά με τον έλεγχο της καταγωγής από τις τελωνειακές αρχές, ανατρέξτε στην ενότητα σχετικά με τους κανόνες καταγωγής ανωτέρω.

Άλλα έγγραφα

Ενημερωθείτε για άλλα έγγραφα εκτελωνισμού και διαδικασίες που απαιτούνται για την εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Διανοητική ιδιοκτησία και γεωγραφικές ενδείξεις

Εμπόριο υπηρεσιών

Δημόσιες συμβάσεις

Επένδυση

Άλλα (ανταγωνισμός, ΕΒΑ)

Ανταγωνισμός

 • Από το 2014, η ΕΕ έχει σταματήσει τις εξαγωγικές επιδοτήσεις για όλα τα προϊόντα που εξάγονται σε χώρες ΣΟΕΣ.
 • Η ΕΕ έχει ελαχιστοποιήσει τα μέτρα με στρέβλωση της παραγωγής και του εμπορίου
 • Εάν απειληθεί η τοπική βιομηχανία λόγω της αύξησης των εισαγωγών από την Ευρώπη, οι ΣΟΕΣ επιτρέπουν την ενεργοποίηση μέτρων για την προστασία των βιομηχανικών κλάδων και της νεοσύστατης βιομηχανίας.

Βιώσιμη ανάπτυξη

Οι ΣΟΕΣ βασίζονται ρητά στα «ουσιώδη και θεμελιώδη» στοιχεία που ορίζονται στησυμφωνία του Κοτονού, δηλαδή τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις δημοκρατικές αρχές, το κράτος δικαίου και τη χρηστή διακυβέρνηση. Ως εκ τούτου, οι ΣΟΕΣ περιέχουν ορισμένες από τις ισχυρότερες εκφράσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τη βιώσιμη ανάπτυξη που είναι διαθέσιμες στις συμφωνίες της ΕΕ.

 • Η «ρήτρα μη εκτέλεσης» σημαίνει ότι «κατάλληλα μέτρα» (όπως ορίζονται στη συμφωνία του Κοτονού) μπορούν να ληφθούν εάν κάποιο μέρος αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά τα ουσιώδη στοιχεία. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την αναστολή των εμπορικών οφελών.
 • Τα κοινά όργανα ΣΟΕΣ είναι επιφορτισμένα με την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του αντικτύπου της εφαρμογής των ΣΟΕΣ στη βιώσιμη ανάπτυξη των συμβαλλόμενων μερών. Σύμφωνα με τη συμφωνία του Κοτονού, ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών και των μελών του κοινοβουλίου είναι σαφής.

Περιφερειακή ένταξη

Οι ΣΟΕΣ αποσκοπούν στη συμβολή στην περιφερειακή οικονομική ολοκλήρωση. Οι ρήτρες περιφερειακών προτιμήσεων στις ΣΟΕΣ ορίζουν ότι οι χώρες της ίδιας περιοχής παρέχουν τουλάχιστον τα ίδια πλεονεκτήματα μεταξύ τους με εκείνα που παρέχουν στην ΕΕ.

Ως εκ τούτου, οι ΣΟΕΣ αφορούν τόσο το εμπόριο μεταξύ των χωρών στο πλαίσιο μιας ΣΟΕΣ όσο και το εμπόριο με την ΕΕ.

 • Η ΕΕ παρέχει αναπτυξιακή βοήθεια και μέτρα ανάπτυξης ικανοτήτων στον τομέα του εμπορίου για τη στήριξη των γεωργών ΑΚΕ όσον αφορά τη συμμόρφωσή τους με υγειονομικά, φυτοϋγειονομικά και άλλα γεωργικά πρότυπα.

Ανάπτυξη ικανοτήτων και τεχνική βοήθεια

Μαζί με κάθε ΣΟΕΣ, η ΕΕ παρέχει τεχνική βοήθεια για το εμπόριο. Αυτό βοηθά τις χώρες να προσαρμόσουν τις τελωνειακές διαδικασίες τους και να μειώσουν τη γραφειοκρατία. Για εσάς, αυτό σημαίνει λιγότερη ταλαιπωρία όταν συναλλάσσεται με τα τελωνεία.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι και έγγραφα

Δείτε το φυλλάδιο Putting Partnership into Practice. Συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ)

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις