Μηχανήματα και τεχνικά προϊόντα

Η σελίδα αυτή χρησιμεύει ως έγγραφο αναφοράς μόνο για τις απαιτήσεις προϊόντων σε επίπεδο ΕΕ. Ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετες απαιτήσεις ανάλογα με τη χώρα προορισμού της ΕΕ. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα «Ο εμπορικός μου βοηθός».

Σημειωτέον ότι στη σελίδα αυτή παρέχεται γενική περιγραφή κάθε τίτλου σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ. Ωστόσο, οι λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά.

Τεχνική εναρμόνιση

Η τεχνική εναρμόνιση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αποσκοπεί στην εναρμόνιση των βασικών απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν τα προϊόντα όταν διατίθενται στην αγορά, με την εφαρμογή του τύπου «γενική αναφορά στα πρότυπα» και της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης, προκειμένου να εξαλειφθούν τα τεχνικά εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων. Οι εν λόγω τεχνικές προδιαγραφές ποικίλλουν ανάλογα με την κατηγορία των υπό εξέταση προϊόντων.

 

Τεχνικά πρότυπα για συσκευές και συστήματα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες (ATEX)

Όλες οι συσκευές και τα συστήματα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες πρέπει να πληρούν τις εντολές τυποποίησης και τις εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές πριν διατεθούν στην αγορά της ΕΕ.

 

Τεχνικές προδιαγραφές για τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών

Κάθε προϊόν ή κιτ που παράγεται και διατίθεται στην αγορά για ενσωμάτωση σε δομικά έργα πρέπει να πληροί τις εντολές τυποποίησης και τις εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές πριν διατεθεί στην αγορά της ΕΕ.

 

Τεχνικά πρότυπα για παιχνίδια

Τα παιχνίδια που εισάγονται στην ΕΕ πρέπει να πληρούν ειδικές απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν ειδικά την προβλεπόμενη ηλικιακή ομάδα, καθώς και απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας.

 

Τεχνικά πρότυπα για τις εκρηκτικές ύλες εμπορικής χρήσης

Οι εκρηκτικές ύλες που εισάγονται στην ΕΕ και προορίζονται για μη στρατιωτική χρήση υπόκεινται σε οδηγία της ΕΕ με βάση τη σύσταση των Ηνωμένων Εθνών για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων.

 

Τεχνικά πρότυπα για είδη πυροτεχνίας

Τα εν λόγω τεχνικά πρότυπα απαιτούνται μόνο για είδη πυροτεχνίας για το θέατρο (που έχουν σχεδιαστεί για χρήση σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων κινηματογραφικών και τηλεοπτικών παραγωγών ή παρόμοιων χρήσεων), πυροτεχνήματα και άλλα είδη πυροτεχνίας για τεχνικούς σκοπούς.

 

Μηχανές

 

Τεχνικά πρότυπα για ανελκυστήρες

Οι ανελκυστήρες, που προορίζονται να εγκατασταθούν μόνιμα σε κτίρια, πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας σχετικά με τα όρια χωρητικότητας, την πυρασφάλεια και τη συντήρηση πριν διατεθούν στην αγορά της ΕΕ.

 

ΤΕΧΝΙΚΑ προτυπα για ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ και ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ο σχεδιασμός και η κατασκευή των μηχανημάτων πρέπει να πληρούν τις υποχρεωτικές βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας προκειμένου να διατίθενται στην αγορά της ΕΕ.

 

Τεχνικά πρότυπα για τα μέσα ατομικής προστασίας

Τα μέσα ατομικής προστασίας που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που αφορούν τον σχεδιασμό, την κατασκευή, τα υλικά, τις δοκιμές, τις οδηγίες, τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται από τον κατασκευαστή και άλλες πτυχές.

 

Τεχνικά πρότυπα για εξοπλισμό εξωτερικών χώρων που συμβάλλει στην εκπομπή περιβαλλοντικού θορύβου

Ο εξοπλισμός προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους που διατίθεται στην αγορά της ΕΕ πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις σχετικά με την εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον.

 

Εξοπλισμός πίεσης

 

Τεχνικά πρότυπα για τον εξοπλισμό υπό πίεση

Τα δοχεία πίεσης, οι σωληνώσεις, τα εξαρτήματα ασφαλείας και τα εξαρτήματα υπό πίεση που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ πρέπει να πληρούν ορισμένες απαιτήσεις σχεδιασμού, κατασκευής και αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Αυτό ισχύει μόνο για εξοπλισμό με μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση μεγαλύτερη από 0,5 bar.

 

Τεχνικά πρότυπα για απλά δοχεία πίεσης

Τα απλά συγκολλημένα δοχεία πίεσης που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ υπόκεινται στη συμμόρφωση με τις υποχρεωτικές βασικές απαιτήσεις ασφάλειας. Αυτό ισχύει μόνο για συγκολλημένα δοχεία που υποβάλλονται σε πίεση μεγαλύτερη των 0,5 bar και προορίζονται να περιέχουν αέρα ή άζωτο και δεν προορίζονται για καύση.

 

ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Η διάθεση ιατροτεχνολογικών προϊόντων στην αγορά της ΕΕ εξαρτάται από τη συμμόρφωση με τις βασικές απαιτήσεις, προκειμένου να διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των ασθενών, των χρηστών και τρίτων και να επιτυγχάνεται το προβλεπόμενο επίπεδο επιδόσεων.

 

Τεχνικά πρότυπα για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα

 

Τεχνικά πρότυπα για τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα

 

Τεχνικά πρότυπα για ενεργά εμφυτεύσιμα ιατρικά βοηθήματα

 

Ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός και συσκευές αερίου

 

Τεχνικά πρότυπα ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας

Κάθε ηλεκτρική και ηλεκτρονική συσκευή υπόκειται στη συμμόρφωση με τις υποχρεωτικές βασικές απαιτήσεις που καθορίζονται στην οδηγία για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (ΗΜΣ), ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι επιδόσεις τους προστατεύονται από ηλεκτρομαγνητικές διαταραχές.

 

Απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για εξοπλισμό τριτογενούς φωτισμού

Οι λαμπτήρες φθορισμού χωρίς ενσωματωμένα στραγγαλιστικά πηνία, οι λαμπτήρες εκκένωσης υψηλής έντασης, τα στραγγαλιστικά πηνία και τα φωτιστικά σώματα που είναι ικανά να λειτουργούν με τέτοιους λαμπτήρες μπορούν να διατίθενται στην αγορά της ΕΕ μόνον εφόσον πληρούν ορισμένες απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού.

 

Τεχνικά πρότυπα για οικιακές συσκευές αερίου

Οι οικιακές συσκευές αερίου (συμπεριλαμβανομένων των καυστήρων εξαναγκασμένης ξηρασίας) που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ πρέπει να πληρούν, μεταξύ άλλων, τις υποχρεωτικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την ανάφλεξη, την ανθεκτικότητα και την κατανάλωση ενέργειας.

 

Τεχνικά πρότυπα για ηλεκτρολογικό υλικό χαμηλής τάσης

Το ηλεκτρολογικό υλικό χαμηλής τάσης υπόκειται στη συμμόρφωση με τις υποχρεωτικές βασικές απαιτήσεις για τη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των προσώπων, των κατοικίδιων ζώων και των αγαθών.

 

Τεχνικά πρότυπα για ραδιοεξοπλισμό

Ο ραδιοεξοπλισμός υπόκειται στη συμμόρφωση με τις υποχρεωτικές ουσιώδεις απαιτήσεις. Παραδείγματα επηρεαζόμενων προϊόντων είναι: συσκευές ιστού, ιατρικές συσκευές παρακολούθησης κατ’ οίκον, συστήματα πλοήγησης ή εντοπισμού, κινητά τηλέφωνα.

 

Μεταφορές

 

Τεχνικά πρότυπα για μηχανοκίνητα οχήματα

Ορισμένες κατηγορίες μηχανοκίνητων οχημάτων πρέπει να συμμορφώνονται με τις εναρμονισμένες τεχνικές απαιτήσεις που θεσπίζει η νομοθεσία της ΕΕ για τα επιβατικά αυτοκίνητα, τις μοτοσικλέτες και τους ελκυστήρες, καθώς και τα ρυμουλκούμενά τους, τα συστήματα, τα κατασκευαστικά στοιχεία και τις χωριστές τεχνικές μονάδες τους.

 

Τεχνικά πρότυπα για συρματόσχοινα για τη μεταφορά επιβατών

Οι εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα που προορίζονται για τη μεταφορά προσώπων πρέπει να πληρούν ορισμένες βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας. Ειδικότερα, οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται σε σχοινοσιδηρικούς σιδηρόδρομους ή άλλα οχήματα στα οποία η έλξη εξασφαλίζεται από ένα ή περισσότερα καλώδια, τα καλώδια που ανυψώνονται ή/και μετατοπίζονται από καλώδια μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων των ανελκυστήρων γονόλας και των καθισμάτων, και των οπισθοφόρων ανελκυστήρων.

 

Τεχνικά πρότυπα για σκάφη αναψυχής

Τα σκάφη αναψυχής (συμπεριλαμβανομένων των ατομικών σκαφών ύδρευσης) πρέπει να συμμορφώνονται με τα εναρμονισμένα πρότυπα και τις αξιολογήσεις της συμμόρφωσης.

 

Τεχνικά πρότυπα για τα αλιευτικά σκάφη

Τα αλιευτικά σκάφη μήκους 24 μέτρων και άνω πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις ασφάλειας και τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης που προβλέπονται από τους κανόνες της ΕΕ.

 

Τεχνικά πρότυπα για τον εξοπλισμό πλοίων

Ο εξοπλισμός πλοίων πρέπει να πληροί ορισμένες απαιτήσεις και διατάξεις. Οι διατάξεις αυτές ισχύουν για τον ακόλουθο εξοπλισμό: σωστικά μέσα, πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης, εξοπλισμός πυροπροστασίας, εξοπλισμός πλοήγησης και εξοπλισμός ραδιοεπικοινωνίας.

 

Τεχνικά πρότυπα για επιβατηγά πλοία

Απαιτούνται απαιτήσεις ασφάλειας και τα κατάλληλα πιστοποιητικά για τα νέα και τα υπάρχοντα επιβατηγά πλοία μήκους 24 μέτρων και άνω, καθώς και για τα επιβατηγά ταχύπλοα σκάφη που εκτελούν εσωτερικά δρομολόγια εντός κράτους μέλους της ΕΕ.

 

Τεχνικά πρότυπα για πολιτικά αεροσκάφη

Οι εισαγωγές πολιτικών αεροσκαφών (συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων τους) πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις της ΕΕ για την αξιοπλοΐα, την ακεραιότητα, τη λειτουργία και την οργανωτική δομή του προϊόντος.

 

Τεχνικά πρότυπα για κατασκευαστικά στοιχεία του σιδηροδρομικού συστήματος

Οι διαρθρωτικές και επιχειρησιακές πτυχές των σιδηροδρομικών μεταφορών υπόκεινται σε οδηγία της ΕΕ.

 

Μετρολογία

 

Τεχνικά πρότυπα για όργανα ζύγισης αυτόματης λειτουργίας

Τα αυτόματα όργανα ζύγισης πρέπει να πληρούν τις βασικές απαιτήσεις που ορίζονται σε ειδική οδηγία. Τα αυτόματα όργανα ζύγισης ορίζονται ως εκείνα που προορίζονται για τον προσδιορισμό της μάζας ενός σώματος χρησιμοποιώντας τη δράση βαρύτητας επί του σώματος αυτού, χωρίς την παρέμβαση χειριστή.

 

Τεχνικά πρότυπα για μετρήσεις μήκους υλικών

Τα υλικά μέτρα μήκους πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις όσον αφορά τα υλικά, τις σημάνσεις, τις συνθήκες αναφοράς και τα μέγιστα δυνατά σφάλματα.

 

Τεχνικά πρότυπα για μετρητές

Οι μετρητές υπόκεινται στη συμμόρφωση με τις βασικές απαιτήσεις που καθορίζονται σε ειδική οδηγία. Αυτό ισχύει για: μετρητές νερού, μετρητές αερίου και συσκευές μετατροπής όγκου, μετρητές ενεργού ηλεκτρικής ενέργειας, μετρητές θερμικής ενέργειας, συστήματα μέτρησης για συνεχή και δυναμική μέτρηση ποσοτήτων υγρών εκτός του νερού και ταξίμετρα

 

Τεχνικά πρότυπα για όργανα ζύγισης μη αυτόματης λειτουργίας

Τα όργανα ζύγισης μη αυτόματης λειτουργίας πρέπει να συμμορφώνονται με τις βασικές απαιτήσεις που ορίζονται σε ειδική οδηγία. Ως όργανα ζύγισης μη αυτόματης λειτουργίας ορίζονται τα όργανα ζύγισης που απαιτούν την παρέμβαση χειριστή κατά τη ζύγιση.

 

Οικολογικός σχεδιασμός των προϊόντων που καταναλώνουν ενέργεια

Η ΕΕ έχει θεσπίσει ένα πλαίσιο βάσει του οποίου οι κατασκευαστές προϊόντων που καταναλώνουν ενέργεια (ΠΚΕ) πρέπει, κατά το στάδιο του σχεδιασμού, να μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας και άλλες αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκύπτουν κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του προϊόντος. Οι πληροφορίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιδόσεις και την ενεργειακή απόδοση του προϊόντος πρέπει επίσης να είναι ορατές, ει δυνατόν, στο ίδιο το προϊόν, επιτρέποντας έτσι στους καταναλωτές να συγκρίνουν πριν από την αγορά.

 

Απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για ορισμένα προϊόντα θέρμανσης αέρα και ψύξης

 

Απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για στεγανούς κυκλοφορητές

 

Οικολογικός σχεδιασμός ανεμιστήρων με κινητήρα

 

Απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για υδραντλίες

 

Απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για μη κατευθυντικούς οικιακούς λαμπτήρες

 

Απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για εξυπηρετητές και προϊόντα αποθήκευσης δεδομένων

 

Απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού των εξωτερικών τροφοδοτικών

 

Απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για ηλεκτροκινητήρες

 

Απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για απλούς αποκωδικοποιητές

 

Απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για κατευθυντικούς λαμπτήρες, λαμπτήρες LED και συναφή εξοπλισμό

 

Απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για μετασχηματιστές ισχύος

 

Απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για υπολογιστές και εξυπηρετητές υπολογιστών

 

Απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για εξοπλισμό τριτογενούς φωτισμού

 

Απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού οικιακού και γραφειακού εξοπλισμού σε λειτουργία αναμονής και εκτός λειτουργίας, καθώς και σε δικτυωμένη λειτουργία αναμονής

 

Ενεργειακά αποδοτικά προϊόντα

Εκτός από τις υποχρεώσεις που επιβάλλει η οδηγία της ΕΕ για τον οικολογικό σχεδιασμό σχετικά με τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και άλλων αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά την κατασκευή προϊόντων που καταναλώνουν ενέργεια (ΠΚΕ), η οδηγία της ΕΕ για την ενεργειακή επισήμανση θεσπίζει ένα πλαίσιο για την επισήμανση και την ενημέρωση των καταναλωτών όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας των συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων. Στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους καταναλωτές να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις αγοράς με βάση την κατανάλωση ενέργειας και να ενθαρρύνονται οι κατασκευαστές να σχεδιάζουν αποδοτικότερα προϊόντα για την κάλυψη της καταναλωτικής ζήτησης. Ο ακόλουθος κατάλογος απαιτήσεων καλύπτει τις διατάξεις που προβλέπονται και στις δύο οδηγίες για ορισμένα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια:

 

Απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης κλιματιστικών και ανεμιστήρων δροσισμού

 

Απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για λέβητες στερεού καυσίμου

 

Απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για οικιακά στεγνωτήρια ρούχων

 

Απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για οικιακά πλυντήρια ρούχων

 

Απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για οικιακές ψυκτικές συσκευές

 

Απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για οικιακές συσκευές μαγειρέματος

 

Απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για ηλεκτρικές σκούπες

 

Απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για μονάδες εξαερισμού

 

Απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για θερμαντήρες χώρου και θερμαντήρες συνδυασμένης λειτουργίας

 

Απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για τοπικούς θερμαντήρες χώρου

 

Απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για θερμαντήρες νερού και δεξαμενές αποθήκευσης ζεστού νερού

 

Απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για τον επαγγελματικό ψυκτικό εξοπλισμό

 

Απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για τηλεοράσεις

 

Απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για οικιακά πλυντήρια πιάτων

 
Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις