Μηχανήματα και τεχνικά προϊόντα

Η σελίδα αυτή χρησιμεύει ως έγγραφο αναφοράς μόνο για τις απαιτήσεις προϊόντων σε επίπεδο ΕΕ. Ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετες απαιτήσεις ανάλογα με τη χώρα προορισμού της ΕΕ. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον βοηθό μου για το εμπόριο.

Σημειωτέον ότι στη σελίδα αυτή παρέχεται γενική περιγραφή κάθε τίτλου σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ. Ωστόσο, τα στοιχεία είναι διαθέσιμα μόνο στα αγγλικά.

Τεχνική εναρμόνιση

Η τεχνική εναρμόνιση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αποσκοπεί στην εναρμόνιση των βασικών απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν τα προϊόντα κατά τη διάθεσή τους στην αγορά, με την εφαρμογή της μεθόδου της «γενικής παραπομπής στα πρότυπα» και της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης, προκειμένου να εξαλειφθούν τα τεχνικά εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων. Οι τεχνικές αυτές προδιαγραφές ποικίλλουν ανάλογα με την κατηγορία των εξεταζόμενων προϊόντων.

 

Τεχνικά πρότυπα για συσκευές και συστήματα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες (ATEX)

Όλες οι συσκευές και τα συστήματα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες πρέπει να πληρούν τις εντολές τυποποίησης και τις εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές πριν διατεθούν στην αγορά της ΕΕ.

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ για ΠΡΟΪΟΝΤΑ του ΤΟΜΕΑ των

Κάθε προϊόν ή κιτ που παράγεται και διατίθεται στην αγορά για ενσωμάτωση σε δομικά έργα πρέπει να πληροί τις εντολές τυποποίησης και τις εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές πριν από τη διάθεσή του στην αγορά της ΕΕ.

 

Τεχνικά πρότυπα για τα παιχνίδια

Τα παιχνίδια που εισάγονται στην ΕΕ πρέπει να συμμορφώνονται με τις ειδικές απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν ειδικά την προβλεπόμενη ηλικιακή ομάδα, καθώς και με τις απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας.

 

Τεχνικά πρότυπα για τις εκρηκτικές ύλες εμπορικής χρήσης

Οι εκρηκτικές ύλες που εισάγονται στην ΕΕ και προορίζονται για εμπορική χρήση υπόκεινται σε οδηγία της ΕΕ με βάση τη σύσταση του ΟΗΕ για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων.

 

Τεχνικά πρότυπα για τα είδη πυροτεχνίας

Τα εν λόγω τεχνικά πρότυπα απαιτούνται μόνο για είδη πυροτεχνίας για το θέατρο (σχεδιασμένα για εσωτερική ή υπαίθρια χρήση, συμπεριλαμβανομένων κινηματογραφικών και τηλεοπτικών παραγωγών ή παρόμοιων χρήσεων), πυροτεχνήματα και άλλα είδη πυροτεχνίας για τεχνικούς σκοπούς.

 

Μηχανές

 

Τεχνικά πρότυπα για ανελκυστήρες

Οι ανελκυστήρες που προορίζονται να εγκατασταθούν μόνιμα σε κτίρια πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που σχετίζονται με τα όρια χωρητικότητας, την πυρασφάλεια και τη συντήρηση πριν διατεθούν στην αγορά της ΕΕ.

 

Τεχνικά πρότυπα για τις μηχανές και τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας

Ο σχεδιασμός και η κατασκευή των μηχανημάτων πρέπει να πληρούν τις υποχρεωτικές βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας προκειμένου να διατεθούν στην αγορά της ΕΕ.

 

Τεχνικά πρότυπα για τα μέσα ατομικής προστασίας

Τα μέσα ατομικής προστασίας που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που αφορούν τον σχεδιασμό, την κατασκευή, τα υλικά, τις δοκιμές, τις οδηγίες, τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχει ο κατασκευαστής και άλλες πτυχές.

 

Τεχνικά πρότυπα για εξωτερικό εξοπλισμό που συμβάλλει στην εκπομπή περιβαλλοντικού θορύβου

Ο εξοπλισμός για χρήση σε εξωτερικούς χώρους που διατίθεται στην αγορά της ΕΕ πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις σχετικά με την εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον.

 

Εξοπλισμός υπό πίεση

 

Τεχνικά πρότυπα για τον εξοπλισμό υπό πίεση

Τα δοχεία πίεσης, οι σωληνώσεις, τα εξαρτήματα ασφαλείας και τα εξαρτήματα υπό πίεση που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ πρέπει να πληρούν ορισμένες απαιτήσεις σχεδιασμού, κατασκευής και αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Αυτό ισχύει μόνο για εξοπλισμό με μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση άνω των 0,5 bar.

 

Τεχνικά πρότυπα για απλά δοχεία πίεσης

Τα απλά συγκολλημένα δοχεία πίεσης που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ υπόκεινται στη συμμόρφωση με τις υποχρεωτικές ουσιώδεις απαιτήσεις ασφάλειας. Αυτό ισχύει μόνο για συγκολλημένα δοχεία που υποβάλλονται σε πίεση μεγαλύτερη από 0,5 bar και προορίζονται να περιέχουν αέρα ή άζωτο και δεν προορίζονται για καύση.

 

Ιατρικά βοηθήματα

Η διάθεση ιατροτεχνολογικών προϊόντων στην αγορά της ΕΕ υπόκειται στη συμμόρφωση με τις βασικές απαιτήσεις προκειμένου να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των ασθενών, των χρηστών και των τρίτων και να επιτευχθεί το επιδιωκόμενο επίπεδο επιδόσεων.

 

Τεχνικά πρότυπα για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα

 

Τεχνικά πρότυπα για τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα

 

Τεχνικά πρότυπα για ενεργά εμφυτεύσιμα ιατρικά βοηθήματα

 

Ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός και συσκευές αερίου

 

Τεχνικά πρότυπα για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα

Κάθε ηλεκτρική και ηλεκτρονική συσκευή υπόκειται στη συμμόρφωση με τις υποχρεωτικές βασικές απαιτήσεις που καθορίζονται στην οδηγία για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC), ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι επιδόσεις τους προστατεύονται από ηλεκτρομαγνητικές διαταραχές.

 

Απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για εξοπλισμό τριτογενούς φωτισμού

Λαμπτήρες φθορισμού χωρίς ενσωματωμένο στραγγαλιστικό πηνίο, λαμπτήρες εκκένωσης υψηλής έντασης, στραγγαλιστικά πηνία και φωτιστικά σώματα ικανά να λειτουργούν με τέτοιους λαμπτήρες μπορούν να διατίθενται στην αγορά της ΕΕ μόνον εφόσον πληρούν ορισμένες απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού.

 

Τεχνικά πρότυπα για οικιακές συσκευές αερίου

Οι οικιακές συσκευές αερίου (συμπεριλαμβανομένων των καυστήρων με αναγκαστική ξηρασία) που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ πρέπει να πληρούν τις υποχρεωτικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας όσον αφορά, μεταξύ άλλων, την ανάφλεξη, την ανθεκτικότητα και την κατανάλωση ενέργειας.

 

Τεχνικά πρότυπα για ηλεκτρολογικό υλικό χαμηλής τάσης

Το ηλεκτρολογικό υλικό χαμηλής τάσης υπόκειται στη συμμόρφωση με τις υποχρεωτικές βασικές απαιτήσεις για τη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των προσώπων, των κατοικίδιων ζώων και της ιδιοκτησίας.

 

Τεχνικά πρότυπα για ραδιοεξοπλισμό

Ο ραδιοεξοπλισμός υπόκειται στη συμμόρφωση με τις υποχρεωτικές βασικές απαιτήσεις. Παραδείγματα επηρεαζόμενων προϊόντων είναι: συσκευές με δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο, οικιακές ιατρικές συσκευές παρακολούθησης, συστήματα πλοήγησης ή εντοπισμού, κινητά τηλέφωνα.

 

Μεταφορές

 

Τεχνικά πρότυπα για μηχανοκίνητα οχήματα

Ορισμένες κατηγορίες μηχανοκίνητων οχημάτων πρέπει να συμμορφώνονται με τις εναρμονισμένες τεχνικές απαιτήσεις που θεσπίζονται από τη νομοθεσία της ΕΕ για τα επιβατικά αυτοκίνητα, τις μοτοσικλέτες και τους ελκυστήρες, καθώς και για τα ρυμουλκούμενα, τα συστήματα, τα κατασκευαστικά στοιχεία και τις χωριστές τεχνικές μονάδες τους.

 

Τεχνικά πρότυπα για τις εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα για τη μεταφορά επιβατών

Οι εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα που προορίζονται για τη μεταφορά προσώπων πρέπει να πληρούν ορισμένες βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας. Ειδικότερα, οι κανόνες αυτοί ισχύουν για οδοντωτούς σιδηροδρόμους ή άλλα οχήματα στα οποία η έλξη παρέχεται από ένα ή περισσότερα καλώδια, τα οχήματα καλωδίων ανυψώνονται και/ή μετατοπίζονται από καλώδια μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων των ανεμογεννητριών και των ανελκυστήρων για καρέκλες, καθώς και για τους ανελκυστήρες οπισθέλκουσας.

 

Τεχνικά πρότυπα για σκάφη αναψυχής

Τα σκάφη αναψυχής (συμπεριλαμβανομένων των σκαφών ατομικών υδάτων) πρέπει να συμμορφώνονται με εναρμονισμένα πρότυπα και αξιολογήσεις της συμμόρφωσης.

 

ΤΕΧΝΙΚΑ προτυπα για τα ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ

Τα αλιευτικά σκάφη μήκους 24 μέτρων και άνω πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις ασφάλειας και τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης που προβλέπονται από τους κανόνες της ΕΕ.

 

Τεχνικά πρότυπα για τον εξοπλισμό πλοίων

Ο εξοπλισμός πλοίων πρέπει να συμμορφώνεται με ορισμένες απαιτήσεις και διατάξεις. Αυτά ισχύουν για τον ακόλουθο εξοπλισμό: σωστικά μέσα, πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης, εξοπλισμός πυροπροστασίας, εξοπλισμός πλοήγησης και εξοπλισμός ραδιοεπικοινωνίας.

 

Τεχνικά πρότυπα για τα επιβατηγά πλοία

Απαιτούνται απαιτήσεις ασφάλειας και τα κατάλληλα πιστοποιητικά για νέα και υπάρχοντα επιβατηγά πλοία μήκους 24 μέτρων και άνω και ταχύπλοα επιβατηγά σκάφη που εκτελούν εσωτερικά δρομολόγια εντός κράτους μέλους της ΕΕ.

 

Τεχνικά πρότυπα για πολιτικά αεροσκάφη

Οι εισαγωγές πολιτικών αεροσκαφών (συμπεριλαμβανομένων των μερών τους) πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις της ΕΕ για την αξιοπλοΐα, την ακεραιότητα, τη λειτουργία και την οργανωτική δομή του προϊόντος.

 

Τεχνικά πρότυπα για τα στοιχεία του σιδηροδρομικού συστήματος

Οι διαρθρωτικές και λειτουργικές πτυχές των σιδηροδρομικών μεταφορών υπόκεινται σε οδηγία της ΕΕ.

 

Μετρολογία

 

Τεχνικά πρότυπα για τα αυτόματα όργανα ζύγισης

Τα αυτόματα όργανα ζύγισης πρέπει να συμμορφώνονται με τις βασικές απαιτήσεις που ορίζονται σε ειδική οδηγία. Τα αυτόματα όργανα ζύγισης ορίζονται ως εκείνα που προορίζονται για τον προσδιορισμό της μάζας ενός σώματος με τη χρήση της δράσης της βαρύτητας επί του σώματος, χωρίς την παρέμβαση χειριστή.

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΑ για τα ΥΛΙΚΑ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ του ΜΗΚΟΥΣ

Τα υλικά μέτρα μήκους πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις όσον αφορά τα υλικά, τις σημάνσεις, τις συνθήκες αναφοράς και τα μέγιστα δυνατά σφάλματα.

 

Τεχνικά πρότυπα για μετρητές

Οι μετρητές υπόκεινται στη συμμόρφωση με τις βασικές απαιτήσεις που καθορίζονται σε ειδική οδηγία. Αυτό ισχύει για: μετρητές νερού, μετρητές αερίων και διατάξεις μετατροπής όγκου, μετρητές ενεργού ηλεκτρικής ενέργειας, μετρητές θερμικής ενέργειας, συστήματα μέτρησης για συνεχή και δυναμική μέτρηση ποσοτήτων υγρών εκτός του νερού, και ταξίμετρα

 

Τεχνικά πρότυπα για όργανα ζύγισης μη αυτόματης λειτουργίας

Τα όργανα ζύγισης μη αυτόματης λειτουργίας πρέπει να συμμορφώνονται με τις βασικές απαιτήσεις που ορίζονται σε ειδική οδηγία. Τα όργανα ζύγισης μη αυτόματης λειτουργίας ορίζονται ως όργανα ζύγισης που απαιτούν την παρέμβαση χειριστή κατά τη διάρκεια της ζύγισης.

 

Οικολογικός σχεδιασμός προϊόντων που καταναλώνουν ενέργεια

Η ΕΕ έχει θεσπίσει ένα πλαίσιο βάσει του οποίου οι κατασκευαστές προϊόντων που καταναλώνουν ενέργεια (ΠΚΕ) πρέπει, στο στάδιο του σχεδιασμού, να μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας και άλλες αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκύπτουν κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του προϊόντος. Οι πληροφορίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιδόσεις και την ενεργειακή απόδοση του προϊόντος πρέπει επίσης να είναι ορατές, ει δυνατόν, στο ίδιο το προϊόν, επιτρέποντας έτσι στους καταναλωτές να συγκρίνουν πριν από την αγορά.

 

Απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για ορισμένα προϊόντα θέρμανσης και ψύξης αέρα

 

Απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για στεγανούς κυκλοφορητές

 

Οικολογικός σχεδιασμός ανεμιστήρων με κινητήρα

 

Απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για υδραντλίες

 

Απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για μη κατευθυντικούς οικιακούς λαμπτήρες

 

Απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για εξυπηρετητές και προϊόντα αποθήκευσης δεδομένων

 

Απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού των εξωτερικών τροφοδοτικών

 

Απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για ηλεκτροκινητήρες

 

Απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για απλούς μετατροπείς-αποκωδικοποιητές

 

Απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για κατευθυντικούς λαμπτήρες, λαμπτήρες LED και συναφή εξοπλισμό

 

Απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για μετασχηματιστές ισχύος

 

Απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για υπολογιστές και εξυπηρετητές υπολογιστών

 

Απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για εξοπλισμό τριτογενούς φωτισμού

 

Απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού οικιακού και γραφειακού εξοπλισμού σε λειτουργία αναμονής και εκτός λειτουργίας και δικτυωμένης αναμονής

 

Ενεργειακά αποδοτικά προϊόντα

Εκτός από τις υποχρεώσεις που επιβάλλει η οδηγία της ΕΕ για τον οικολογικό σχεδιασμό σχετικά με τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και άλλες αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά την κατασκευή προϊόντων που καταναλώνουν ενέργεια (ΠΚΕ), η οδηγία της ΕΕ για την ενεργειακή επισήμανση θεσπίζει ένα πλαίσιο για την επισήμανση και την ενημέρωση των καταναλωτών όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας των συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων. Στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους καταναλωτές να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις αγοράς με βάση την κατανάλωση ενέργειας και να ενθαρρύνονται οι κατασκευαστές να σχεδιάζουν πιο αποδοτικά προϊόντα ώστε να ανταποκρίνονται στη ζήτηση των καταναλωτών. Ο ακόλουθος κατάλογος απαιτήσεων καλύπτει τις διατάξεις που προβλέπονται και στις δύο οδηγίες για ορισμένα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια:

 

Απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης κλιματιστικών και ανεμιστήρων δροσισμού

 

Απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για λέβητες στερεού καυσίμου

 

Απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για οικιακά στεγνωτήρια ρούχων

 

Απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για οικιακά πλυντήρια ρούχων

 

Απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για οικιακές ψυκτικές συσκευές

 

Απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για οικιακές συσκευές μαγειρέματος

 

Απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για ηλεκτρικές σκούπες

 

Απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για μονάδες εξαερισμού

 

Απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για θερμαντήρες χώρου και θερμαντήρες συνδυασμένης λειτουργίας

 

Απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης των τοπικών θερμαντήρων χώρου

 

Απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για θερμαντήρες νερού και δεξαμενές αποθήκευσης ζεστού νερού

 

Απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης επαγγελματικού ψυκτικού εξοπλισμού

 

Απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για τηλεοράσεις

 

Απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για οικιακά πλυντήρια πιάτων

 
Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις