Strojevi i tehnički proizvodi

Ova stranica služi kao referentni dokument samo za zahtjeve za proizvode na razini EU-a. Dodatni zahtjevi mogu se primjenjivati ovisno o odredišnoj zemlji EU-a. Sve pojedinosti potražite u Mojem trgovinskom asistentu.

Imajte na umu da je na ovoj stranici opći opis svakog naslova dostupan na svim jezicima EU-a. Međutim, pojedinosti su dostupne samo na engleskom jeziku.

Tehničko usklađivanje

Tehničko usklađivanje unutar Europske unije (EU) ima za cilj usklađivanje osnovnih zahtjeva koje proizvodi moraju ispunjavati kada se stavljaju na tržište primjenom formule „općeg upućivanja na norme” i načela uzajamnog priznavanja kako bi se uklonile tehničke prepreke slobodnom kretanju robe. Takve tehničke specifikacije razlikuju se ovisno o kategoriji razmatranih proizvoda.

 

Tehnički standardi za opremu i zaštitne sustave namijenjene za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama (ATEX)

Sva oprema i zaštitni sustavi namijenjeni za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama prije stavljanja na tržište EU-a moraju ispunjavati zahtjeve za normizaciju i usklađene tehničke specifikacije.

 

Tehničke specifikacije za građevne proizvode

Svaki proizvod ili komplet koji se proizvodi i stavlja na tržište radi ugradnje u građevine mora ispunjavati zahtjeve za normizaciju i usklađene tehničke specifikacije prije stavljanja na tržište EU-a.

 

Tehnički standardi za igračke

Igračke koje se uvoze u EU moraju biti u skladu s posebnim sigurnosnim zahtjevima koji su specifični za predviđenu dobnu skupinu, kao i zahtjevima u pogledu sljedivosti.

 

Tehnički standardi za eksplozive za civilnu uporabu

Eksplozivi koji se uvoze u EU i namijenjeni su za civilnu uporabu podliježu direktivi EU-a koja se temelji na preporuci UN-a o prijevozu opasnih tvari.

 

Tehnički standardi za pirotehnička sredstva

Te su tehničke norme potrebne samo za pirotehnička sredstva za primjenu u kazalištima (namijenjena za uporabu u zatvorenoj ili vanjskoj fazi, uključujući filmsku i televizijsku produkciju ili sličnu uporabu), pirotehnička sredstva za vatromete i ostala pirotehnička sredstva za tehničke svrhe.

 

Strojevi

 

Tehničke norme za dizala

Dizala namijenjena za trajnu ugradnju u zgrade moraju zadovoljavati zdravstvene i sigurnosne zahtjeve povezane s ograničenjima kapaciteta, protupožarnom zaštitom i održavanjem prije stavljanja na tržište EU-a.

 

Tehničke norme za strojeve i sigurnosne komponente

Projektiranje i izrada strojeva moraju ispunjavati obvezne bitne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve kako bi se mogli staviti na tržište EU-a.

 

Tehnički standardi za osobnu zaštitnu opremu

Osobna zaštitna oprema koja se stavlja na tržište EU-a mora biti u skladu sa zahtjevima koji se odnose na projektiranje, proizvodnju, materijale, ispitivanje, upute, informacije koje dostavlja proizvođač i druge aspekte.

 

Tehničke norme za opremu na otvorenom koja doprinosi emisiji buke u okolišu

Oprema za uporabu na otvorenom koja se stavlja na tržište EU-a mora biti u skladu sa zahtjevima koji se odnose na emisiju buke u okoliš.

 

Tlačna oprema

 

Tehnički standardi za tlačnu opremu

Tlačne posude, cjevovodi, sigurnosni pribor i tlačni pribor stavljeni na tržište EU-a moraju ispunjavati određene zahtjeve za projektiranje, proizvodnju i ocjenjivanje sukladnosti. To se primjenjuje samo na opremu s najvećim dopuštenim tlakom većim od 0,5 bara.

 

Tehnički standardi za jednostavne tlačne posude

Jednostavne zavarene tlačne posude koje se stavljaju na tržište EU-a podliježu sukladnosti s obveznim osnovnim sigurnosnim zahtjevima. To se odnosi samo na zavarene posude koje su pod tlakom većim od 0,5 bara i koje su namijenjene za zrak ili dušik i koje nisu namijenjene za ispaljivanje.

 

Medicinski proizvodi

Stavljanje medicinskih proizvoda na tržište EU-a podliježe sukladnosti s bitnim zahtjevima kako bi se osigurala visoka razina zaštite zdravlja i sigurnosti pacijenata, korisnika i trećih strana te postigla predviđena razina učinkovitosti.

 

Tehničke norme za medicinske proizvode

 

Tehničke norme za in vitro dijagnostičke medicinske proizvode

 

Tehnički standardi za aktivne medicinske proizvode za ugradnju

 

Električna i elektronička oprema i plinski aparati

 

Tehničke norme za elektromagnetsku kompatibilnost

Svi električni i elektronički uređaji podliježu sukladnosti s obveznim bitnim zahtjevima utvrđenima Direktivom o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC) kako bi se osigurala zaštita njihova radnog učinka od elektromagnetskih smetnji.

 

Zahtjevi za ekološki dizajn za tercijarnu rasvjetu

Fluorescentne žarulje bez ugrađenih prigušnica, visokoučinkovite žarulje s izbojem, prigušnice i rasvjetna tijela koja mogu upravljati takvim žaruljama mogu se staviti na tržište EU-a samo ako ispunjavaju određene zahtjeve za ekološki dizajn.

 

Tehnički standardi za kućanske plinske aparate

Kućanski plinski aparati (uključujući plamenike za prisilnu sušu) koji se stavljaju na tržište u EU-u moraju, među ostalim, ispunjavati obvezne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve u pogledu paljenja, trajnosti i potrošnje energije.

 

Tehnički standardi za niskonaponsku električnu opremu

Niskonaponska električna oprema podliježe ispunjavanju obveznih osnovnih zahtjeva kako bi se osiguralo zdravlje i sigurnost osoba, domaćih životinja i imovine.

 

Tehnički standardi za radijsku opremu

Radijska oprema podliježe sukladnosti s obveznim bitnim zahtjevima. Primjeri zahvaćenih proizvoda su: uređaji omogućeni internetom, medicinski uređaji za kućnu kontrolu, navigacijski sustavi ili sustavi za praćenje, mobilni telefoni.

 

Prijevoza

 

Tehnički standardi za motorna vozila

Određene kategorije motornih vozila moraju biti u skladu s usklađenim tehničkim zahtjevima utvrđenima zakonodavstvom EU-a za osobne automobile, motocikle i traktore te njihove prikolice, sustave, sastavne dijelove i zasebne tehničke jedinice.

 

Tehnički standardi za žičare za prijevoz putnika

Žičare namijenjene prijevozu osoba moraju ispunjavati određene bitne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve. To se posebno odnosi na uspinjače ili druga vozila koja vuku jedan ili više kabela, žičare podizane i/ili pomicanje kabelima nosača, uključujući gondole i dizala za sjedale te vučne dizalice.

 

Tehnički standardi za rekreacijska plovila

Rekreacijska plovila (uključujući osobna plovila za prijevoz vode) moraju biti u skladu s usklađenim normama i ocjenama sukladnosti.

 

Tehnički standardi za ribarska plovila

Ribarski brodovi duljine 24 metra i više moraju biti u skladu sa sigurnosnim zahtjevima i certifikatima o sukladnosti kako je navedeno u pravilima EU-a.

 

Tehnički standardi za pomorsku opremu

Pomorska oprema mora biti u skladu s određenim zahtjevima i odredbama. Primjenjuju se na sljedeću opremu: sredstva za spašavanje, sprečavanje onečišćenja mora, oprema za zaštitu od požara, navigacijska oprema i radiokomunikacijska oprema.

 

Tehničke norme za putničke brodove

Sigurnosni zahtjevi i odgovarajuće svjedodžbe potrebni su za nove i postojeće putničke brodove duljine 24 metra i više te brza putnička plovila u nacionalnoj plovidbi unutar države članice EU-a.

 

Tehnički standardi za civilne zrakoplove

Uvoz civilnih zrakoplova (uključujući njihove dijelove) mora ispunjavati zahtjeve EU-a u pogledu plovidbenosti, cjelovitosti, rada i organizacijske strukture proizvoda.

 

Tehnički standardi za sastavne dijelove željezničkog sustava

Strukturni i operativni aspekti željezničkog prijevoza podliježu direktivi EU-a.

 

Mjeriteljstvo

 

Tehničke norme za automatske vage

Automatske vage moraju biti u skladu s bitnim zahtjevima utvrđenim u posebnoj direktivi. Automatske vage definirane su kao one namijenjene određivanju mase tijela primjenom djelovanja gravitacije na to tijelo, bez intervencije operatera.

 

Tehnički standardi za materijalne mjere duljine

Materijalne mjere duljine moraju ispunjavati zahtjeve u pogledu materijala, oznaka, referentnih uvjeta i najvećih mogućih pogrešaka.

 

Tehnički standardi za brojila

Brojila podliježu sukladnosti s bitnim zahtjevima utvrđenima posebnom direktivom. To se primjenjuje na: vodomjeri, plinomjeri i uređaji za pretvorbu volumena, brojila aktivne električne energije, mjerila toplinske energije, mjerni sustavi za kontinuirano i dinamično mjerenje količina tekućina koje nisu voda te taksimetri

 

Tehničke norme za neautomatske vage

Neautomatske vage moraju biti u skladu s bitnim zahtjevima utvrđenima u posebnoj direktivi. Neautomatske vage definirane su kao vage koje zahtijevaju intervenciju rukovatelja tijekom vaganja.

 

Ekološki dizajn proizvoda koji koriste energiju

EU je uspostavio okvir u skladu s kojim proizvođači proizvoda koji koriste energiju moraju u fazi dizajna smanjiti potrošnju energije i druge negativne učinke na okoliš do kojih dolazi tijekom životnog ciklusa proizvoda. Informacije o ekološkoj učinkovitosti i energetskoj učinkovitosti proizvoda također moraju biti vidljive, ako je moguće, na samom proizvodu, čime se potrošačima omogućuje usporedba prije kupnje.

 

Zahtjevi za ekološki dizajn određenih proizvoda za grijanje i hlađenje zraka

 

Zahtjevi za ekološki dizajn cirkulacijskih sisaljki bez brtvenice

 

Zahtjevi za ekološki dizajn ventilatora

 

Zahtjevi za ekološki dizajn pumpi za vodu

 

Zahtjevi za ekološkim dizajnom za neusmjerene svjetiljke za kućanstva

 

Zahtjevi za ekološki dizajn poslužitelja i proizvoda za pohranu podataka

 

Zahtjevi za ekološki dizajn za vanjska napajanja

 

Zahtjevi za ekološki dizajn elektromotora

 

Zahtjevi za ekološki dizajn za jednostavne prijamnike (set-top kutije)

 

Zahtjevi za ekološki dizajn usmjerenih žarulja, LED žarulja i povezane opreme

 

Zahtjevi za ekološki dizajn energetskih transformatora

 

Zahtjevi za ekološki dizajn računala i računalnih poslužitelja

 

Zahtjevi za ekološki dizajn za tercijarnu rasvjetu

 

Zahtjevi za ekološki dizajn za potrošnju električne energije u električnoj i elektroničkoj kućanskoj i uredskoj opremi u stanju pripravnosti i isključenosti te u umreženom stanju pripravnosti i umreženom stanju pripravnosti

 

Energetski učinkoviti proizvodi

Osim obveza uvedenih Direktivom EU-a o ekološkom dizajnu u pogledu smanjenja potrošnje energije i drugih negativnih učinaka na okoliš pri proizvodnji proizvoda koji koriste energiju, Direktivom EU-a o označivanju energetske učinkovitosti uspostavlja se okvir za označivanje i informiranje potrošača u pogledu potrošnje energije proizvoda povezanih s energijom. Cilj je omogućiti potrošačima da donose informirane odluke o kupnji na temelju potrošnje energije i potaknuti proizvođače da osmisle učinkovitije proizvode kako bi zadovoljili potražnju potrošača. Sljedeći popis zahtjeva obuhvaća odredbe utvrđene u objema direktivama za određene proizvode koji koriste energiju:

 

Zahtjevi energetske učinkovitosti za klima-uređaje i ventilatore

 

Zahtjevi energetske učinkovitosti za kotlove na kruta goriva

 

Zahtjevi energetske učinkovitosti za kućanske bubnjaste sušilice rublja

 

Zahtjevi energetske učinkovitosti za kućanske perilice rublja

 

Zahtjevi energetske učinkovitosti za kućanske rashladne uređaje

 

Zahtjevi energetske učinkovitosti kućanskih aparata za kuhanje

 

Zahtjevi energetske učinkovitosti za usisavače

 

Zahtjevi energetske učinkovitosti ventilacijskih jedinica

 

Zahtjevi energetske učinkovitosti za grijače prostora i kombinirane grijače

 

Zahtjevi energetske učinkovitosti za grijalice za lokalno grijanje prostora

 

Zahtjevi energetske učinkovitosti za grijače vode i spremnike tople vode

 

Zahtjevi energetske učinkovitosti za profesionalnu rashladnu opremu

 

Zahtjevi energetske učinkovitosti za televizore

 

Zahtjevi energetske učinkovitosti za kućanske perilice posuđa

 
Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice