Opći sustav povlastica (OSP)

Uvozi li vaše poduzeće proizvode iz zemalja u razvoju ili najmanje razvijenih zemalja? Ovaj odjeljak pomaže vam u razumijevanju općeg sustava povlastica EU-a.

O OSP-u

Trenutačni opći sustav povlastica (OSP) EU-a (Uredba (EU) 978/2012) primjenjuje se od 1. siječnja 2014.

Tri aranžmana sustava, opći OSP, sustav poticaja OSP+ i sustav „Sve osim oružja „(EBA) ojačani su prilagodbom povlastica i osiguravanjem njihova većeg učinka.

Zemlje koje ispunjavaju uvjete za OSP navedene su u Prilogu I. Uredbi o OSP-u. Zemlje koje ostvaruju korist od novih povlastica OSP-a navedene su u Prilogu II. Korisnici inicijative „Sve osim oružja” navedeni su u Prilogu IV.

Kako podnijeti zahtjev za poseban dogovor o poticajima za održivi razvoj i dobro upravljanje, OSP+ utvrđen je u Uredbi (EU) br. 978/2012 i Delegiranoj uredbi Komisije (EU) br. 155/2013.

Pravila o podrijetlu

U ovom se odjeljku navode glavna pravila o podrijetlu i postupci u vezi s podrijetlom iz trgovinskog sporazuma.

Podrijetlo je „ekonomsko državljanstvo” robe kojom se trguje. Ako ste novi u vezi s temom, u odjeljku o robi možete pronaći uvod u glavne koncepte.

Pravila o podrijetlu

Vaš proizvod mora biti u skladu s određenim pravilima kojima se dokazuje njegovo podrijetlo kako bi ostvario pravo na povlaštenu stopu.

Gdje mogu pronaći pravila?

Pravila o podrijetlu utvrđena su u sljedećim pravnim dokumentima:

Napominjemo da se radi o sveobuhvatnim propisima koji se ne odnose samo na podrijetlo. Međutim, vodič Komisije za korisnike o pravilima o podrijetlu OSP-a (Pravila Europske unije o podrijetlu za OSP: Vodič za korisnike) uključuje neslužbenu pročišćenu verziju pravnog teksta o pravilima o podrijetlu OSP-a.

Je li moj proizvod podrijetlom iz zemlje korisnice OSP-a?

Kako bi vaš proizvod ispunjavao uvjete za nižu ili nultu povlaštenu carinsku stopu u okviru OSP-a, mora biti podrijetlom iz zemlje korisnice OSP-a. Smatra se da proizvod potječe iz zemlje korisnice OSP-a ako je

 • u cijelosti dobivena u zemlji korisnici ili
 • Dobiveni u zemlji korisnici koji sadržavaju materijale koji nisu u cijelosti dobiveni, ali su podvrgnuti dostatnoj obradi ili preradi, kako je utvrđeno u posebnim pravilima za proizvod u Prilogu 22 – 03 Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2015/2446,
  Prilog 22 – 03 sadržava dva skupa pravila: Jedna se primjenjuje na najmanje razvijene zemlje korisnice OSP-a, jedna se primjenjuje na sve ostale zemlje korisnice OSP-a.

 

Primjeri glavnih vrstapravila zapojedinačne proizvode u trgovinskim sporazumima EU-a

 • pravilo o dodanoj vrijednosti – vrijednost svih materijala bez podrijetla u proizvodu ne smije premašiti određeni postotak njegove cijene franko tvornica
 • promjena razvrstavanja u carinsku tarifu – proizvodni postupak dovodi do promjene razvrstavanja u carinsku tarifu između materijala bez podrijetla i konačnog proizvoda – na primjer proizvodnja papira (usklađeni sustav, poglavlje 48.) od celuloze bez podrijetla (poglavlje 47. Harmoniziranog sustava)
 • posebne aktivnosti – potreban je poseban proizvodni postupak, na primjer predenje vlakana u pređu – takva se pravila uglavnom upotrebljavaju u tekstilnoj odjeći i kemijskom sektoru

 

Posebna pravila za svoj proizvod možete pronaći na My Trade Assistant (Moja pomoćnica za trgovinu).

Savjeti za usklađivanje s pravilima za pojedinačne proizvode

Predviđena je dodatna fleksibilnost kako bi vam se pomoglo da se uskladite s pravilima za pojedine proizvode, kao što su tolerancija ili kumulacija.

Odstupanja

Pravilom o toleranciji u okviru OSP-a proizvođaču se omogućuje upotreba materijala bez podrijetla koji su obično zabranjeni posebnim pravilom za određeni proizvod sve dok njihova neto masa ili vrijednost ne premašuje

 • 15 % težine proizvoda za poljoprivredne i prerađene poljoprivredne proizvode iz poglavlja 2. i od 4. do 24. Harmoniziranog sustava, osim prerađenih proizvoda ribarstva iz poglavlja 16.
 • 15 % cijene franko tvornica proizvoda za industrijske proizvode osim tekstila i odjeće

Posebna odstupanja primjenjuju se na tekstile i odjeću razvrstane u poglavljima od 50. do 63. Harmoniziranog sustava, koji su uključeni u napomenu 6. i napomenu 7. Priloga A Uvodne napomene uz popis u Prilogu 22 – 03.

To se odstupanje ne može upotrijebiti za premašivanje bilo kojeg praga maksimalne vrijednosti materijala bez podrijetla navedenih u pravilima za pojedine proizvode.

Zbrajanje

OSP-om su predviđeni sljedeći načini kumuliranja podrijetla

 • Dvostrana kumulacija koja omogućuje da se materijali podrijetlom iz EU-a računaju kao da su podrijetlom iz zemlje korisnice OSP-a kada se upotrebljavaju u proizvodnji proizvoda
 • Regionalna kumulacija, koja omogućuje kumulaciju unutar određenih regionalnih skupina zemalja. Trenutačno se to odnosi na

Skupina I.

 • Kambodža
 • Indonezija
 • Laos
 • Mjanmar/Burma
 • Filipini
 • Vijetnam

Skupina III

 • Bangladeš
 • Butan
 • Indija
 • Mongolija
 • Ruanda
 • Šri Lanka

Ova kumulacija omogućuje da se uvezeni materijali iz zemalja iste skupine računaju kao materijali s podrijetlom kada se koriste u proizvodnji proizvoda. U Prilogu 22 – 05 postoje određeni posebni uvjeti za tekstilne proizvode i određene proizvode koji su isključeni iz regionalne kumulacije navedene u Prilogu 22 – 04.

 • Međuregionalna kumulacija, kojom se zemljama korisnicama iz Skupine I. i Skupine III. omogućuje da materijal iz druge zemlje upotrebljavaju kao materijal s podrijetlom. Ova kumulacija podliježe zahtjevu koji se ne odobrava automatski. Trenutačno postoji jedna takva kumulacija.
 • Proširena kumulacija, kojom se državi korisnici omogućuje podnošenje zahtjeva za kumulaciju sa zemljom s kojom je Europska unija sklopila sporazum o slobodnoj trgovini. Trenutačno se ta kumulacija ne primjenjuje.
 • Kumulacija s Norveškom, Švicarskom i Turskom omogućuje da se materijali podrijetlom iz tih triju zemalja smatraju materijalima podrijetlom iz zemlje korisnice kada se upotrebljavaju u proizvodnji proizvoda. Poljoprivredni proizvodi obuhvaćeni poglavljima 1. – 24. Harmoniziranog sustava isključeni su iz ove vrste kumulacije.

Odstupanja

Pod posebnim uvjetima može se odobriti posebno odstupanje kako bi se omogućila blaža pravila o podrijetlu koja se primjenjuju na određene proizvode podrijetlom iz određenih zemalja. Takvo je odstupanje odobreno Kabo Verdeu i trenutačno je na snazi za Kabo Verde.

Drugi zahtjevi

Vaš proizvod mora ispunjavati i sve ostale primjenjive zahtjeve Protokola (kao što su nedostatna obrada ili prerada ili pravilo o neizmijenjenosti).

Pravilo o neizmijenjenosti

Proizvodi s podrijetlom moraju se prevoziti iz zemlje korisnice OSP-a u EU bez daljnje prerade u trećoj zemlji.

Neke se radnje mogu provoditi u trećoj zemlji ako proizvodi ostaju pod carinskim nadzorom, kao što su:

 • dodavanje ili stavljanje oznaka, etiketa, plombi ili bilo koje dokumentacije kako bi se osigurala sukladnost s posebnim domaćim zahtjevima zemlje uvoznice
 • očuvanje proizvoda u dobrim uvjetima
 • skladištenje
 • razdvajanje pošiljaka

Carinska tijela mogu zatražiti dokaz o sukladnosti s pravilom, kao što su:

 • ugovorne prijevozne isprave kao što su teretnice
 • činjenični ili konkretni dokazi na temelju označivanja ili numeriranja paketa
 • svi dokazi povezani sa samom robom

Povrat carina

Povrat prethodno plaćenih carina na materijale bez podrijetla koji se upotrebljavaju za proizvodnju proizvoda koji se izvozi u okviru povlaštene carine dopušten je u okviru OSP-a.

Postupci u vezi s podrijetlom

Kako zatražiti povlaštenu cijenu

Izvoznici i uvoznici moraju slijediti postupke u vezi s podrijetlom. Postupci u vezi s podrijetlom povezani sa zahtjevom za povlaštenu tarifu i provjerom koju provode carinska tijela utvrđeni su u člancima 60. i 70. do 112. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447. Njima se pojašnjava, primjerice, kako deklarirati podrijetlo proizvoda, kako zatražiti preferencije ili kako carinska tijela mogu provjeriti podrijetlo proizvoda.

Izjava o podrijetlu

 • Dokaz o podrijetlu nije potreban za uvoz u EU ako ukupna vrijednost pošiljke ne premašuje 500 EUR za male pakete ili 1200 EUR za osobnu prtljagu.

Dokazi o podrijetlu

Izvoznici iz zemalja korisnica mogu sami izjaviti da je njihov proizvod podrijetlom navođenjem tvrdnje o podrijetlu koju može sastaviti

Tvrdnja o podrijetlu izjava je o podrijetlu koju je sastavio registrirani izvoznik na računu, dostavnici, popisu pakiranja ili bilo kojoj drugoj komercijalnoj ispravi kojom se omogućuje identifikacija robe i izvoznika. Tekst tvrdnje o podrijetlu utvrđen je u Prilogu 22 – 07 Uredbi (EU) 2015/2447. Za pravila koja se odnose na tvrdnju o podrijetlu vidjeti uglavnom članke 92. i 93. te uredbe.

Nakon 30. lipnja 2020. dokaz o podrijetlu za zahtjev za povlašteno tarifno postupanje u okviru OSP-a izjava je o podrijetlu koju izdaju izvoznici koji su registrirani u zemlji korisnici u sustavu registriranih izvoznika (REX). Obrazac A potvrde više se ne prihvaćaju nakon tog datuma.

Međutim, s obzirom na poremećaje uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19 moguće je zatražiti produljeno prijelazno razdoblje. Zemlje u kojima se sustav REX nije mogao uvesti ili upotrijebiti zbog pandemije mogu imati koristi od dodatnog produljenja prijelaznog razdoblja do 31. prosinca 2020., kako je utvrđeno Uredbom (EU) 2020/750. Za redovito ažuriranje posjetite internetske stranice REX-a.

Tvrdnja o podrijetlu vrijedi 12 mjeseci od datuma njezina sastavljanja.

Provjera podrijetla

Carinska tijela mogu provjeriti je li uvezeni proizvod doista s podrijetlom ili ispunjava druge zahtjeve u pogledu podrijetla. OSP se temelji na sljedećim načelima:

 • provjera se temelji na administrativnoj suradnji između carinskih tijela zemlje korisnice i EU-a
 • provjere podrijetla proizvoda provode carinska tijela zemlje korisnice, ali ako je potrebno, Komisija ili tijela država članica EU-a mogu sudjelovati u takvim istragama
 • nakon završetka provjere, tijela zemlje korisnice dostavljaju rezultate tijelima države članice EU-a koja su podnijela zahtjev i koja konačno utvrde podrijetlo.

Zahtjevi za proizvode

Tehnička pravila i zahtjevi

Zahtjevi u pogledu proizvoda i trgovinski režimi koje roba mora ispunjavati za uvoz u Europsku uniju.

 

Potražite posebna pravila i propise koji se primjenjuju na vaš proizvod i njegovu zemlju podrijetla s pomoću asistenta My Trade Assistant.

Morate odrediti carinsku oznaku svojeg proizvoda kako biste našlizahtjeve za njega. Ako ne znate carinsku oznaku, možete je potražiti s imenom proizvoda u ugrađenoj tražilici.

Zdravstveni i sigurnosni zahtjevi, sanitarne i fitosanitarne norme

Saznajte više o zdravstvenim, sigurnosnim, sanitarnim i fitosanitarnim standardima koje roba mora ispuniti kako bi bila uvezena u Europsku uniju.

 

Potražite zdravstvena, sigurnosna i fitosanitarna pravila koja se primjenjuju na vaš proizvod i njegovu zemlju podrijetla u službi My Trade Assistant.

Dokumenti i postupci carinjenja

Dokaz o podrijetlu

Izvoznici iz zemalja korisnica mogu sami izjaviti da je njihov proizvod podrijetlom navođenjem tvrdnje o podrijetlu koju može sastaviti

Tvrdnja o podrijetlu izjava je o podrijetlu koju je sastavio registrirani izvoznik na računu, dostavnici, popisu pakiranja ili bilo kojoj drugoj komercijalnoj ispravi kojom se omogućuje identifikacija robe i izvoznika. Tekst tvrdnje o podrijetlu utvrđen je u Prilogu 22 – 07 Uredbi (EU) 2015/2447. Za pravila koja se odnose na tvrdnju o podrijetlu vidjeti uglavnom članke 92. i 93. te uredbe.

Nakon 30. lipnja 2020. dokaz o podrijetlu za zahtjev za povlašteno tarifno postupanje u okviru OSP-a izjava je o podrijetlu koju izdaju izvoznici koji su registrirani u zemlji korisnici u sustavu registriranih izvoznika (REX). Obrazac A potvrde više se ne prihvaćaju nakon tog datuma.

Međutim, s obzirom na poremećaje uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19 moguće je zatražiti produljeno prijelazno razdoblje. Zemlje u kojima se sustav REX nije mogao uvesti ili upotrijebiti zbog pandemije mogu imati koristi od dodatnog produljenja prijelaznog razdoblja do 31. prosinca 2020., kako je utvrđeno Uredbom (EU) 2020/750. Za redovito ažuriranje posjetite internetske stranice REX-a.

Tvrdnja o podrijetlu vrijedi 12 mjeseci od datuma njezina sastavljanja.

Drugi dokumenti

Carinski postupci za uvoz i izvoz.

Intelektualno vlasništvo i oznake zemljopisnog podrijetla

 • Pravila EU— a o
  • Intelektualno vlasništvo i oznake zemljopisnog podrijetla
  • Politika EU-a u području intelektualnog vlasništva i zemlje u razvoju

Trgovina uslugama

Javna nabava

Ulaganja

Korisne poveznice i dokumenti

Provjerite posebna pravila i tarife koje se primjenjuju na robu koju želite uvesti/izvoziti u službi My Trade Assistant.

Uredba (EU) br. 978/2012 o općim carinskim povlasticama.

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice