Opći sustav povlastica (OSP)

Uvozi li vaše poduzeće proizvode iz zemalja u razvoju ili najmanje razvijenih zemalja? Ovaj odjeljak pomaže u razumijevanju EU-ova OSP-a.

O OSP-u

Trenutačni EU-ov opći sustav povlastica (OSP) (Uredba (EU)978/2012) primjenjuje se od 1. siječnja 2014.Primjena te uredbe o OSP-u produljena je do prosinca 2027. dok Europski parlament i Vijeće EU-a ne odobre revidiranu uredbu o OSP-u.

Tri aranžmana sustava, opći sustav OSP, sustav poticaja OSP+ i sustav „Sve osim oružja” (EBA) ojačani su prilagodbom povlastica i osiguravanjem njihova većeg učinka.

Zemlje koje ispunjavaju uvjete za OSP navedene su u Prilogu I. Uredbi o OSP-u. Zemlje koje koriste nove povlastice u okviru OSP-a navedene su u Prilogu II. Korisnici Sve osim oružja navedeni su u Prilogu IV.

Kako se prijaviti za posebni dogovor o poticajima za održivi razvoj i dobro upravljanje OSP+ utvrđen je u Uredbi (EU) br. 978/2012 i Delegiranoj uredbi Komisije (EU) br. 155/2013.

Pravila podrijetla

 

Kako bi ispunio uvjete za povlašteno postupanje, vaš će proizvod morati ispunjavati pravila o podrijetlu iz sporazuma. Pogledajte interaktivni „Alatza samoprocjenu pravila o podrijetlu (ROSA)” u odjeljku Moji pomoćnik za trgovinu kako biste ocijenili ispunjava li vaš proizvod pravila o podrijetlu i kako pripremiti ispravne dokumente.

Opće informacije o pravilima o podrijetlu i postupcima u vezi s podrijetlom mogu se pronaći u ovom odjeljku.

Podrijetlo je „gospodarska pripadnost” robe kojom se trguje. Ako ste novi u vezi s temom, možete pronaći uvod u glavne koncepte u odjeljku o robi.

Pravila podrijetla

Gdje mogu pronaći pravila?

Pravila o podrijetlu utvrđena su u sljedećim pravnim ispravama:

Napominjemo da je riječ o sveobuhvatnim propisima koji se ne odnose samo na podrijetlo. Međutim, Komisijin vodič za korisnike o pravilima o podrijetlu u okviru OSP-a (Pravila Europske unije o podrijetlu za OSP: Vodič za korisnike) sadržava neslužbenu pročišćenu verziju pravnog teksta o pravilima o podrijetlu u okviru OSP-a.

Je li moj proizvod podrijetlom iz zemlje korisnice OSP-a?

Da bi vaš proizvod ispunjavao uvjete za nižu ili nultu povlaštenu carinu u okviru OSP-a, mora potjecati iz zemlje korisnice OSP-a. Smatra se da je proizvod podrijetlom iz zemlje korisnice OSP-a ako je

 • u cijelosti dobiveno u zemlji korisnici ili
 • dobiveni u zemlji korisnici koji sadržavaju materijale koji nisu dobiveni u cijelosti, ali su podvrgnuti dostatnoj obradi ili preradi, kako je utvrđeno pravilima za pojedinačne proizvode iz Priloga 22 – 03 Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2015/2446,
  Prilog 22 – 03 sadržava dva skupa pravila: jedna se primjenjuje na najmanje razvijene zemlje korisnice OSP-a, a jedna se primjenjuje na sve ostale zemlje korisnice OSP-a.

Primjeri glavnih vrstapravila zapojedine proizvode u trgovinskim sporazumima EU-a

 • pravilo o dodanoj vrijednosti – vrijednost svih materijala bez podrijetla u proizvodu ne smije premašiti određeni postotak njegove cijene franko tvornica
 • promjena razvrstavanja u carinsku tarifu – proizvodni postupak dovodi do promjene razvrstavanja u carinsku tarifu između materijala bez podrijetla i konačnog proizvoda – na primjer proizvodnja papira (Harmonizirani sustav poglavlje 48.) iz celuloze bez podrijetla (Harmonizirani sustav poglavlje 47.)
 • posebne aktivnosti – potreban je poseban proizvodni postupak, na primjer predenje vlakana u pređu – takva se pravila uglavnom upotrebljavaju u tekstilnom sektoru odjeće i kemijskom sektoru

Savjeti za usklađivanje s pravilima za određene proizvode

Predviđena je dodatna fleksibilnost kako biste se uskladili s pravilima za određene proizvode, kao što su tolerancija ili kumulacija.

Odstupanja

U OSP-u pravilo o odstupanju omogućuje proizvođaču da upotrebljava materijale bez podrijetla koji su obično zabranjeni pravilom za određeni proizvod sve dok njihova neto težina ili vrijednost ne premašuje

 • 15 % mase proizvoda za poljoprivredne i prerađene poljoprivredne proizvode iz poglavlja 2. i 4. do 24. Harmoniziranog sustava, osim prerađenih proizvoda ribarstva iz poglavlja 16.
 • 15 % cijene proizvoda franko tvornica za industrijske proizvode osim tekstila i odjeće

Posebna odstupanja primjenjuju se na tekstil i odjeću razvrstane u poglavlja od 50. do 63. Harmoniziranog sustava, koji su uključeni u napomenu 6. i napomenu 7. Priloga A Uvodne napomene uz popis u Prilogu 22 – 03.

To se odstupanje ne može upotrijebiti za premašivanje praga maksimalne vrijednosti materijala bez podrijetla navedenog u pravilima za pojedine proizvode.

Kombiniranje

OSP predviđa sljedeće načine kumuliranja podrijetla:

 • Dvostrana kumulacija, koja omogućuje da se materijali podrijetlom iz EU-a računaju kao da su podrijetlom iz zemlje korisnice OSP-a kada se upotrebljavaju u proizvodnji proizvoda
 • Regionalna kumulacija, koja omogućuje kumulaciju unutar određenih regionalnih skupina zemalja. Trenutačno se to odnosi na

Skupina I.

 • Kambodža
 • Indonezija
 • Laos
 • Mjanmar/Burma
 • Filipini
 • Vijetnam*

*Vietnam od 1. siječnja 2023. više neće biti korisnik OSP-a.

Skupina III.

 • Bangladeš
 • Butan
 • Indija
 • Nepal
 • Pakistan
 • Šri Lanka

Ta kumulacija omogućuje da se materijali uvezeni iz zemalja iz iste skupine računaju kao materijali s podrijetlom kada se upotrebljavaju u proizvodnji proizvoda. U Prilogu 22 – 05 postoje određeni posebni uvjeti za tekstilne proizvode i određene proizvode koji su isključeni iz regionalne kumulacije navedene u Prilogu 22 – 04.

 • Međuregionalna kumulacija, kojom se zemljama korisnicama iz skupina I. i III. omogućuje upotreba materijala druge zemlje kao materijala s podrijetlom. Ta kumulacija podliježe zahtjevu koji se ne odobrava automatski. Trenutačno postoji jedna takva kumulacija.
 • Proširena kumulacija, kojom se zemlji korisnici omogućuje podnošenje zahtjeva za kumulaciju sa zemljom s kojom je Europska unija sklopila sporazum o slobodnoj trgovini. Trenutačno se ta kumulacija ne primjenjuje.
 • Kumulacijom s Norveškom, Švicarskom i Turskom omogućuje se da se materijali podrijetlom iz tih triju zemalja računaju kao materijali podrijetlom iz zemlje korisnice ako se upotrebljavaju u proizvodnji proizvoda. Poljoprivredni proizvodi obuhvaćeni poglavljima od 1. do 24. Harmoniziranog sustava isključeni su iz ove vrste kumulacije.

Odstupanja

Pod posebnim uvjetima može se odobriti posebno odstupanje kako bi se omogućila blaža pravila o podrijetlu primjenjiva na određene proizvode podrijetlom iz određenih zemalja. Takvo je odstupanje odobreno Kabo Verdeu i trenutačno je na snazi za Kabo Verde.

Drugi zahtjevi

Vaš proizvod mora biti u skladu i sa svim drugim primjenjivim zahtjevima Protokola (kao što su nedovoljna obrada ili prerada ili pravilo o neizmijenjenosti).

Pravilo o neizmijenjenosti

Proizvodi s podrijetlom moraju se prevoziti iz zemlje korisnice OSP-a u EU bez daljnje prerade u trećoj zemlji.

Neki postupci mogu se provoditi u trećoj zemlji ako proizvodi ostaju pod carinskim nadzorom, kao što su:

 • dodavanje ili stavljanje oznaka, etiketa, plombi ili bilo koje dokumentacije kako bi se osigurala sukladnost s posebnim domaćim zahtjevima zemlje uvoznice
 • očuvanje proizvoda u dobrim uvjetima
 • skladištenje
 • pošiljke koje se razdvajaju

Carinska tijela mogu zatražiti dokaze o sukladnosti s pravilom, kao što su:

 • ugovorne prijevozne isprave kao što su teretnice
 • činjenični ili konkretni dokazi koji se temelje na označivanju ili numeriranju pakiranja
 • svi dokazi povezani sa samom robom

Povrat carine

Povrat prethodno plaćenih carina na materijale bez podrijetla koji se upotrebljavaju za proizvodnju proizvoda koji se izvozi u okviru povlaštene tarife dopušten je u okviru OSP-a.

Postupci u vezis podrijetlom

Kako zatražiti povlaštenu tarifu

Izvoznici i uvoznici moraju slijediti postupke u vezi s podrijetlom. Postupci u vezi s podrijetlom povezani sa zahtjevom za povlaštenu tarifu i provjerom koju provode carinska tijela utvrđeni su u člancima 60. i 70. – 112. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447. Pojašnjavaju, na primjer, kako deklarirati podrijetlo proizvoda, kako zatražiti povlastice ili kako carinska tijela mogu provjeriti podrijetlo proizvoda.

Izjava o podrijetlu

 • Za uvoz u EU nije potreban dokaz o podrijetlu ako ukupna vrijednost pošiljke ne prelazi 500 EUR za mala pakiranja ili 1 200 EUR za osobnu prtljagu.

Dokazi o podrijetlu

Izvoznici zemalja korisnica mogu samostalno izjaviti da je njihov proizvod s podrijetlom dostavljanjem tvrdnje o podrijetlu koju može sastaviti

Tvrdnja o podrijetlu je izjava o podrijetlu koju registrirani izvoznik sastavlja na računu, dostavnici, popisu pakiranja ili bilo kojoj drugoj komercijalnoj ispravi kojom se omogućuje identifikacija robe i izvoznika. Tekst tvrdnje o podrijetlu utvrđen je u Prilogu 22 – 07 Uredbi (EU) 2015/2447. Za pravila koja se odnose na tvrdnju o podrijetlu vidjeti uglavnom članke 92. i 93. te uredbe.

Nakon 30. lipnja 2020. dokaz o podrijetlu kojim se traži povlašteno tarifno postupanje u okviru OSP-a jest tvrdnja o podrijetlu koju izdaju izvoznici koji su registrirani u zemlji korisnici u sustavu registriranih izvoznika (REX). Potvrde iz obrasca A više se ne prihvaćaju nakon tog datuma.

Međutim, s obzirom na poremećaje uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19, moguće je zatražiti produljeno prijelazno razdoblje. Zemlje u kojima se zbog pandemije nije mogao uvesti ili upotrijebiti sustav REX mogle bi imati koristi od dodatnog produljenja prijelaznog razdoblja do 31. prosinca 2020., kako je utvrđeno Uredbom (EU) 2020/750. Redovito ažuriranje možete pronaći na internetskim stranicama REX-a.

Tvrdnja o podrijetlu vrijedi 12 mjeseci od datuma njezina sastavljanja.

Provjera podrijetla

Carinska tijela mogu provjeriti je li uvezeni proizvod doista s podrijetlom ili ispunjava li druge zahtjeve u pogledu podrijetla. OSP se temelji na sljedećim načelima:

 • provjera se temelji na administrativnoj suradnji carinskih tijela zemlje korisnice i EU-a
 • provjere podrijetla proizvoda obavljaju carinska tijela zemlje korisnice, ali ako je potrebno, Komisija ili tijela država članica EU-a mogu sudjelovati u takvim istragama.
 • nakon završetka provjere tijela zemlje korisnice dostavljaju rezultate tijelima države članice EU-a koja su podnijela zahtjev i koja provode konačnu odluku o podrijetlu.

Zahtjevi za proizvode

Tehnička pravila i zahtjevi

Zahtjevi za proizvode i trgovinski režimi koje roba mora ispuniti kako bi se uvozila u Europsku uniju.

Potražite posebna pravila i propise koji se primjenjuju na vaš proizvod i njegovu zemlju podrijetla s pomoću Mojeg pomoćnika za trgovinu.

Morate odrediti carinsku oznaku svojeg proizvoda kako biste našli zahtjeve za njega. Ako ne znate carinski broj, možete ga potražiti s imenom svojeg proizvoda u ugrađenoj tražilici.

Zdravstveni i sigurnosni zahtjevi, sanitarne i fitosanitarne norme

Saznajte više o zdravstvenim, sigurnosnim, sanitarnim i fitosanitarnim standardima koje roba mora ispuniti za uvoz u Europsku uniju.

Potražite zdravstvena, sigurnosna i sanitarna i fitosanitarna pravila koja se primjenjuju na vaš proizvod i njegovu zemlju podrijetla u odjeljku Moji pomoćnik za trgovinu.

Dokumenti i postupci carinjenja

Dokaz o podrijetlu

Izvoznici zemalja korisnica mogu samostalno izjaviti da je njihov proizvod s podrijetlom dostavljanjem tvrdnje o podrijetlu koju može sastaviti

Tvrdnja o podrijetlu je izjava o podrijetlu koju registrirani izvoznik sastavlja na računu, dostavnici, popisu pakiranja ili bilo kojoj drugoj komercijalnoj ispravi kojom se omogućuje identifikacija robe i izvoznika. Tekst tvrdnje o podrijetlu utvrđen je u Prilogu 22 – 07 Uredbi (EU) 2015/2447. Za pravila koja se odnose na tvrdnju o podrijetlu vidjeti uglavnom članke 92. i 93. te uredbe.

Nakon 30. lipnja 2020. dokaz o podrijetlu kojim se traži povlašteno tarifno postupanje u okviru OSP-a jest tvrdnja o podrijetlu koju izdaju izvoznici koji su registrirani u zemlji korisnici u sustavu registriranih izvoznika (REX). Potvrde iz obrasca A više se ne prihvaćaju nakon tog datuma.

Međutim, s obzirom na poremećaje uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19, moguće je zatražiti produljeno prijelazno razdoblje. Zemlje u kojima se zbog pandemije nije mogao uvesti ili upotrijebiti sustav REX mogle bi imati koristi od dodatnog produljenja prijelaznog razdoblja do 31. prosinca 2020., kako je utvrđeno Uredbom (EU) 2020/750. Redovito ažuriranje možete pronaći na internetskim stranicama REX-a.

Tvrdnja o podrijetlu vrijedi 12 mjeseci od datuma njezina sastavljanja.

Ostali dokumenti

Carinski postupci za uvoz i izvoz.

Intelektualno vlasništvo i oznake zemljopisnog podrijetla

 • Pravila EU- a o
  • Intelektualno vlasništvo i oznake zemljopisnog podrijetla
  • Politika EU-a o intelektualnom vlasništvu i zemlje u razvoju

Trgovina uslugama

Javna nabava

Ulaganje

Korisne poveznice i dokumenti

Provjerite posebna pravila i carine koje se primjenjuju na robu koju želite uvoziti/izvoziti u odjeljku Moji pomoćnik za trgovinu.

Uredba (EU) br. 978/2012 o općim carinskim povlasticama.

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice