Opći sustav povlastica (OSP)

Uvozi li vaše poduzeće proizvode iz zemalja u razvoju ili najmanje razvijenih zemalja? Ovaj odjeljak pomaže vam u razumijevanju EU-ova OSP-a.

O OSP-u

Trenutačni opći sustav povlastica EU-a (OSP) (Uredba (EU) 978/2012)primjenjuje se od 1. siječnja 2014.

Tri dogovora sustava, opći sustav OSP, sustav poticaja OSP+ i sustav „Sve osim oružja” (EBA) ojačana su prilagodbom povlastica i osiguravanjem njihova većeg učinka.

Zemlje koje ispunjavaju uvjete za OSP navedene su u Prilogu I. Uredbi o OSP-u. Zemlje koje imaju koristi od novih povlastica OSP-a navedene su u Prilogu II. Korisnici inicijative „Sve osim oružja” navedeni su u Prilogu IV.

Kako se prijaviti za poseban dogovor o poticajima za održivi razvoj i dobro upravljanje OSP+ utvrđen je u Uredbi (EU) br. 978/2012 i Delegiranoj uredbi Komisije (EU) br. 155/2013.

Pravilima o podrijetlu;

 

Kako bi ispunio uvjete za povlašteno postupanje, vaš će proizvod morati zadovoljavati pravila o podrijetlu iz sporazuma. Posjetite interaktivnialat za samoprocjenu pravila o podrijetlu (ROSA)u Mojem trgovinskom asistentu kako biste procijenili ispunjava li vaš proizvod pravila o podrijetlu i saznajte kako pripremiti ispravne dokumente.

Opće informacije o pravilima o podrijetlu i postupcima u vezi s podrijetlom nalaze se u ovom odjeljku.

Podrijetlo je „gospodarsko državljanstvo” robe kojom se trguje. Ako ste novi u vezi s temom, u odjeljku o robi možete pronaći uvod u glavne koncepte.

Pravilima o podrijetlu;

Gdje mogu pronaći pravila?

Pravila o podrijetlu utvrđena su u sljedećim pravnim dokumentima:

Napominjemo da je riječ o sveobuhvatnim propisima koji se ne odnose samo na podrijetlo. Međutim, vodič Komisije za korisnike o pravilima o podrijetlu u okviru OSP-a (Pravila Europske unije o podrijetlu za OSP: Vodič za korisnike) uključuje neslužbenu pročišćenu verziju pravnog teksta o pravilima o podrijetlu OSP-a.

Potječe li moj proizvod iz zemlje korisnice OSP-a?

Da bi vaš proizvod ispunjavao uvjete za nižu ili nultu povlaštenu carinu u okviru OSP-a, mora biti podrijetlom iz zemlje korisnice OSP-a. Smatra se da je proizvod podrijetlom iz zemlje korisnice OSP-a ako je

 • u cijelosti dobivena u zemlji korisnici ili
 • dobiveni u zemlji korisnici koji sadržavaju materijale koji nisu u cijelosti dobiveni, ali su podvrgnuti dostatnoj obradi ili preradi, kako je definirano pravilima za pojedinačne proizvode u Prilogu 22 – 03 Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2015/2446,
  Prilog 22 – 03 sadržava dva skupa pravila: jedna koja se primjenjuje na najmanje razvijene zemlje korisnice OSP-a, jedna koja se primjenjuje na sve ostale zemlje korisnice OSP-a.

Primjeri glavnih vrstapravila zapojedine proizvode u trgovinskim sporazumima EU-a

 • pravilo o dodanoj vrijednosti – vrijednost svih materijala bez podrijetla u proizvodu ne smije premašiti određeni postotak njegove cijene franko tvornica
 • promjena razvrstavanja u carinsku tarifu – proizvodni postupak dovodi do promjene razvrstavanja u carinsku tarifu između materijala bez podrijetla i gotovog proizvoda – na primjer proizvodnja papira (Harmonizirani sustav poglavlje 48.) iz celuloze bez podrijetla (Harmonizirani sustav, poglavlje 47.)
 • posebne operacije – potreban je poseban proizvodni postupak, na primjer predenje vlakana u pređu – takva se pravila uglavnom upotrebljavaju u tekstilnoj odjeći i kemijskom sektoru

Savjeti za usklađivanje s pravilima za pojedine proizvode

Predviđena je dodatna fleksibilnost kako bi vam se pomoglo u usklađivanju s pravilima za određene proizvode, kao što su tolerancija ili kumulacija.

Dopušteno odstupanje

U okviru OSP-a, pravilom o dopuštenim odstupanjima proizvođaču se omogućuje upotreba materijala bez podrijetla koji su obično zabranjeni pravilom za pojedinačne proizvode sve dok njihova neto težina ili vrijednost ne premašuje

 • 15 % težine proizvoda za poljoprivredne i prerađene poljoprivredne proizvode obuhvaćene poglavljima 2. i 4. do 24. Harmoniziranog sustava, osim prerađenih proizvoda ribarstva iz poglavlja 16.
 • 15 % cijene proizvoda franko tvornica za industrijske proizvode osim tekstila i odjeće

Posebna odstupanja primjenjuju se na tekstil i odjeću razvrstane u poglavlja 50. do 63. Harmoniziranog sustava, koji su uključeni u napomenu 6. i napomenu 7. Priloga A u uvodnim napomenama uz popis u Prilogu 22 – 03.

To se odstupanje ne može upotrijebiti za premašivanje maksimalnog vrijednosnog praga materijala bez podrijetla navedenog u pravilima za pojedine proizvode.

Kumulacija

OSP-om su predviđeni sljedeći načini kumuliranja podrijetla:

 • Dvostrana kumulacija, koja omogućuje da se materijali podrijetlom iz EU-a računaju kao da su podrijetlom iz zemlje korisnice OSP-a kada se upotrebljavaju u proizvodnji proizvoda
 • Regionalna kumulacija, koja omogućuje kumulaciju unutar određenih regionalnih skupina zemalja. To se trenutačno primjenjuje na:

Skupina I.

 • Kambodža
 • Indonezija
 • Laos
 • Mjanmar/Burma
 • Filipini
 • Vijetnam*

*Vijetnam više neće biti korisnik OSP-a od 1.siječnja 2023.

Skupina III.

 • Bangladeš
 • Butan
 • Indija
 • Nepal
 • Pakistan
 • Šri Lanka

Ta kumulacija omogućuje da se materijali uvezeni iz zemalja iz iste skupine računaju kao materijali s podrijetlom kada se upotrebljavaju u proizvodnji proizvoda. U Prilogu 22 – 05 postoje određeni posebni uvjeti za tekstilne proizvode i određene proizvode koji su isključeni iz regionalne kumulacije navedene u Prilogu 22 – 04.

 • Unakrsna regionalna kumulacija, kojom se zemljama korisnicama iz skupine I. i skupine III. omogućuje upotreba materijala iz druge zemlje kao materijala s podrijetlom. Ta kumulacija podliježe zahtjevu koji se ne odobrava automatski. Trenutačno postoji jedna takva kumulacija.
 • Proširena kumulacija, kojom se zemlji korisnici omogućuje da podnese zahtjev za kumulaciju sa zemljom s kojom je Europska unija sklopila sporazum o slobodnoj trgovini. Trenutačno se ta kumulacija ne primjenjuje.
 • Kumulacija s Norveškom, Švicarskom i Türkiyeom omogućuje da se materijali podrijetlom iz tih triju zemalja računaju kao materijali podrijetlom iz zemlje korisnice kada se upotrebljavaju u proizvodnji proizvoda. Poljoprivredni proizvodi obuhvaćeni poglavljima od 1. do 24. Harmoniziranog sustava isključeni su iz ove vrste kumulacije.

Odstupanja

Pod posebnim uvjetima može se odobriti posebno odstupanje kako bi se omogućila blaža pravila o podrijetlu koja se primjenjuju na određene proizvode podrijetlom iz određenih zemalja. Takvo odstupanje odobreno je Kabo Verdeu i trenutačno je na snazi za Kabo Verde.

Ostali zahtjevi

Vaš proizvod mora ispunjavati i sve ostale primjenjive zahtjeve Protokola (kao što su nedovoljna obrada ili prerada ili pravilo o neizmijenjenosti).

Pravilo o neizmijenjenosti

Proizvodi s podrijetlom moraju se prevoziti iz zemlje korisnice OSP-a u EU bez daljnje prerade u trećoj zemlji.

Neki se postupci mogu provoditi u trećoj zemlji ako proizvodi ostaju pod carinskim nadzorom, kao što su:

 • dodavanje ili stavljanje oznaka, etiketa, plombi ili bilo koje druge dokumentacije kako bi se osigurala sukladnost s posebnim domaćim zahtjevima zemlje uvoznice
 • čuvanje proizvoda u dobrim uvjetima
 • skladištenje
 • razdvajanje pošiljaka

Carinska tijela mogu zatražiti dokaze o poštovanju pravila, kao što su:

 • ugovorne prijevozne isprave kao što su teretnice
 • činjenični ili konkretni dokazi koji se temelje na označivanju ili numeriranju pakiranja
 • svi dokazi povezani sa samom robom

Povrat carine

Povrat prethodno plaćenih carina na materijale bez podrijetla upotrijebljene za proizvodnju proizvoda koji se izvozi u okviru povlaštene tarife dopušten je u okviru OSP-a.

Postupci uvezi s podrijetlom

Kako zatražiti povlaštenu tarifu

Izvoznici i uvoznici moraju slijediti postupke u vezi s podrijetlom. Postupci u pogledu podrijetla povezani sa zahtjevom za povlaštenu tarifu i provjerom koju provode carinska tijela utvrđeni su u člancima 60. i 70. – 112. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447. Njima se pojašnjava, primjerice, kako deklarirati podrijetlo proizvoda, kako zatražiti povlastice ili kako carinska tijela mogu provjeriti podrijetlo proizvoda.

Izjava o podrijetlu

 • Dokaz o podrijetlu nije potreban za uvoz u EU ako ukupna vrijednost pošiljke ne premašuje 500 EUR za male pakete ili 1 200 EUR za osobnu prtljagu.

Dokazi o podrijetlu

Izvoznici iz zemalja korisnica mogu samostalno izjaviti da je njihov proizvod s podrijetlom dostavljanjem tvrdnje o podrijetlu koju može sastaviti

 • izvoznik registriran u sustavu registriranih izvoznika (REX)
 • bilo koji izvoznik pod uvjetom da ukupna vrijednost pošiljke ne prelazi 6 000 EUR.

Tvrdnja o podrijetlu je izjava o podrijetlu koju sastavlja registrirani izvoznik na računu, dostavnici, popisu pakiranja ili bilo kojoj drugoj komercijalnoj ispravi koja omogućuje identifikaciju robe i izvoznika. Tekst tvrdnje o podrijetlu utvrđen je u Prilogu 22 – 07 Uredbi (EU) 2015/2447. Za pravila koja se odnose na tvrdnju o podrijetlu uglavnom se upućuje na članke 92. i 93. te uredbe.

Nakon 30. lipnja 2020. dokaz o podrijetlu za podnošenje zahtjeva za povlašteno tarifno postupanje u okviru OSP-a jest tvrdnja o podrijetlu koju su izdali izvoznici koji su u zemlji korisnici registrirani u sustavu registriranih izvoznika (REX). Obrazac A potvrde više se ne prihvaćaju nakon tog datuma.

Međutim, s obzirom na poremećaje uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19, moguće je zatražiti produljeno prijelazno razdoblje. Zemlje u kojima se sustav REX zbog pandemije nije mogao uvesti ili upotrebljavati možda će imati koristi od još jednog produljenja prijelaznog razdoblja do 31. prosinca 2020., kako je utvrđeno Uredbom (EU) 2020/750. Redovito ažuriranje potražite na internetskim stranicama REX-a.

Tvrdnja o podrijetlu vrijedi 12 mjeseci od datuma njezina sastavljanja.

Provjera podrijetla

Carinska tijela mogu provjeriti je li uvezeni proizvod doista s podrijetlom ili ispunjava li druge zahtjeve u pogledu podrijetla. OSP se temelji na sljedećim načelima:

 • provjera se temelji na administrativnoj suradnji između carinskih tijela zemlje korisnice i EU-a
 • provjere podrijetla proizvoda obavljaju carinska tijela zemlje korisnice, ali ako je potrebno, Komisija ili tijela država članica EU-a mogu sudjelovati u takvim istragama.
 • nakon završetka provjere nadležna tijela zemlje korisnice dostavljaju rezultate tijelima države članice EU-a koja su podnijela zahtjev i koja donose konačnu odluku o podrijetlu.

Zahtjevi za proizvode

Tehnička pravila i zahtjevi

Zahtjevi za proizvode i trgovinski režimi koje roba mora ispuniti kako bi se uvezla u Europsku uniju.

Pretražite posebna pravila i propise koji se primjenjuju na vaš proizvod i njegovu zemlju podrijetla s pomoću Mojeg trgovinskog asistenta.

Morate odrediti carinsku oznaku svojeg proizvoda kako biste našli zahtjeve za njega. Ako ne znate carinsku oznaku, možete je potražiti s imenom svojeg proizvoda u ugrađenoj tražilici.

Zdravstveni i sigurnosni zahtjevi, sanitarne i fitosanitarne norme

Saznajte više o zdravstvenim, sigurnosnim, sanitarnim i fitosanitarnim normama koje roba mora ispuniti kako bi mogla biti uvezena u Europsku uniju.

Potražite pravila o zdravlju, sigurnosti i sanitarnim i fitosanitarnim mjerama koja se primjenjuju na vaš proizvod i njegovu zemlju podrijetla u Mojem trgovinskom asistentu.

Dokumenti i postupci carinjenja

Dokaz o podrijetlu

Izvoznici iz zemalja korisnica mogu samostalno izjaviti da je njihov proizvod s podrijetlom dostavljanjem tvrdnje o podrijetlu koju može sastaviti

 • izvoznik registriran u sustavu registriranih izvoznika (REX)
 • bilo koji izvoznik pod uvjetom da ukupna vrijednost pošiljke ne prelazi 6 000 EUR.

Tvrdnja o podrijetlu je izjava o podrijetlu koju sastavlja registrirani izvoznik na računu, dostavnici, popisu pakiranja ili bilo kojoj drugoj komercijalnoj ispravi koja omogućuje identifikaciju robe i izvoznika. Tekst tvrdnje o podrijetlu utvrđen je u Prilogu 22 – 07 Uredbi (EU) 2015/2447. Za pravila koja se odnose na tvrdnju o podrijetlu uglavnom se upućuje na članke 92. i 93. te uredbe.

Nakon 30. lipnja 2020. dokaz o podrijetlu za podnošenje zahtjeva za povlašteno tarifno postupanje u okviru OSP-a jest tvrdnja o podrijetlu koju su izdali izvoznici koji su u zemlji korisnici registrirani u sustavu registriranih izvoznika (REX). Obrazac A potvrde više se ne prihvaćaju nakon tog datuma.

Međutim, s obzirom na poremećaje uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19, moguće je zatražiti produljeno prijelazno razdoblje. Zemlje u kojima se sustav REX zbog pandemije nije mogao uvesti ili upotrebljavati možda će imati koristi od još jednog produljenja prijelaznog razdoblja do 31. prosinca 2020., kako je utvrđeno Uredbom (EU) 2020/750. Redovito ažuriranje potražite na internetskim stranicama REX-a.

Tvrdnja o podrijetlu vrijedi 12 mjeseci od datuma njezina sastavljanja.

Ostali dokumenti

Carinski postupci za uvoz i izvoz.

Intelektualno vlasništvo i oznake zemljopisnog podrijetla

 • Pravila EU- a o
  • Intelektualno vlasništvo i oznake zemljopisnog podrijetla
  • Politika EU-a o intelektualnom vlasništvu i zemlje u razvoju

Trgovina uslugama

Javna nabava

Ulaganja

Korisne poveznice i dokumenti

Provjerite posebna pravila i tarife koje se primjenjuju na robu koju želite uvoziti/izvoziti u Mojem asistentu za trgovinu.

Uredba (EU) br. 978/2012 o općim carinskim povlasticama.

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice