Version: 1.9.1.5 (2021-07-09 11:40) tmldb00205.cc.cec.eu.int

Opći sustav povlastica (OSP)

Uvozi li vaše poduzeće proizvode iz zemalja u razvoju ili najmanje razvijenih zemalja? Ovaj odjeljak pomaže vam u razumijevanju općeg sustava povlastica EU-a.

O OSP-u

Trenutačni opći sustav povlastica (OSP) EU-a (Uredba (EU) 978/2012) primjenjuje seod 1. siječnja 2014.

Tri aranžmana sustava, opći OSP, sustav poticaja OSP+ i sustav „Sve osim oružja(EBA) ojačani su prilagodbom povlastica i osiguravanjem njihova većeg učinka.

Zemlje koje ispunjavaju uvjete za OSP navedene su u Prilogu I. Uredbi o OSP-u. Zemlje koje ostvaruju korist od novih povlastica OSP-a navedene su u Prilogu II. Korisnici inicijative „Sve osim oružja” navedeni su u Prilogu IV.

Kako podnijeti zahtjev za poseban dogovor o poticajima za održivi razvoj i dobro upravljanje, OSP+ utvrđen je u Uredbi (EU) br. 978/2012 i Delegiranoj uredbi Komisije (EU) br. 155/2013.

Pravila o podrijetlu

U ovom se odjeljku navode glavna pravila o podrijetlu i postupci u vezi s podrijetlom iz trgovinskog sporazuma.

Podrijetlo je „ekonomsko državljanstvo” robe kojom se trguje. Ako ste novi u vezi s temom, u odjeljku o robi možete pronaći uvod u glavne koncepte.

Pravila o podrijetlu

Vaš proizvod mora biti u skladu s određenim pravilima kojima se dokazuje njegovo podrijetlo kako bi ostvario pravo na povlaštenu stopu.

Gdje mogu pronaći pravila?

Pravila o podrijetlu utvrđena su u sljedećim pravnim dokumentima:

Napominjemo da se radi o sveobuhvatnim propisima koji se ne odnose samo na podrijetlo. Međutim, vodič Komisije za korisnike o pravilima o podrijetlu OSP-a (Pravila Europske unije opodrijetlu za OSP: Vodič za korisnike)uključuje neslužbenu pročišćenu verziju pravnog teksta o pravilima o podrijetlu OSP-a.

Je li moj proizvod podrijetlom iz zemlje korisnice OSP-a?

Kako bi vaš proizvod ispunjavao uvjete za nižu ili nultu povlaštenu carinsku stopu u okviru OSP-a, mora biti podrijetlom iz zemlje korisnice OSP-a. Smatra se da proizvod potječe iz zemlje korisnice OSP-a ako je

 • u cijelosti dobivena u zemlji korisnici ili
 • Dobiveni u zemlji korisnici koji sadržavaju materijale koji nisu u cijelosti dobiveni, ali su podvrgnuti dostatnoj obradi ili preradi, kako je utvrđeno u posebnim pravilima za proizvod u Prilogu 22 — 03 Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2015/2446, Prilog 22 – 03 sadržava
  dva skupa pravila: jedna se primjenjuje na najmanje razvijene zemlje korisnice OSP-a, jedna se primjenjuje na sve ostale zemlje korisnice OSP-a.

 

Primjeri glavnih vrstapravila zapojedinačne proizvode u trgovinskim sporazumima EU-a

 • pravilo o dodanoj vrijednosti – vrijednost svih materijala bez podrijetla u proizvodu ne smije premašiti određeni postotak njegove cijene franko tvornica
 • promjena razvrstavanja u carinsku tarifu – proizvodni postupak dovodi do promjene razvrstavanja u carinsku tarifu između materijala bez podrijetla i konačnog proizvoda – na primjer proizvodnja papira (usklađeni sustav, poglavlje 48.) od celuloze bez podrijetla (poglavlje 47. Harmoniziranog sustava)
 • posebne aktivnosti – potreban je poseban proizvodni postupak, na primjer predenje vlakana u pređu – takva se pravila uglavnom upotrebljavaju u tekstilnoj odjeći i kemijskom sektoru

 

Posebna pravila za svoj proizvod možete pronaći na My Trade Assistant (Moja pomoćnica za trgovinu).

Savjeti za usklađivanje s pravilima za pojedinačne proizvode

Predviđena je dodatna fleksibilnost kako bi vam se pomoglo da se uskladite s pravilima za pojedine proizvode, kao što su tolerancija ili kumulacija.

Odstupanja

Pravilom o toleranciji u okviru OSP-a proizvođaču se omogućuje upotreba materijala bez podrijetla koji su obično zabranjeni posebnim pravilom za određeni proizvod sve dok njihova neto masa ili vrijednost ne premašuje

 • 15 % težine proizvoda za poljoprivredne i prerađene poljoprivredne proizvode iz poglavlja 2. i od 4. do 24. Harmoniziranog sustava, osim prerađenih proizvoda ribarstva iz poglavlja 16.
 • 15 % cijene franko tvornica proizvoda za industrijske proizvode osim tekstila i odjeće

Posebna odstupanja primjenjuju se na tekstile i odjeću razvrstane u poglavljima od 50. do 63. Harmoniziranog sustava, koji su uključeni u napomenu 6. i napomenu 7. Priloga A Uvodne napomene uz popis u Prilogu 22 – 03.

To se odstupanje ne može upotrijebiti za premašivanje bilo kojeg praga maksimalne vrijednosti materijala bez podrijetla navedenih u pravilima za pojedine proizvode.

Zbrajanje

OSP-om su predviđeni sljedeći načini kumuliranja podrijetla

 • Dvostrana kumulacija koja omogućuje da se materijali podrijetlom iz EU-a računaju kao da su podrijetlom iz zemlje korisnice OSP-a kada se upotrebljavaju u proizvodnji proizvoda
 • Regionalna kumulacija, koja omogućuje kumulaciju unutar određenih regionalnih skupina zemalja. Trenutačno se to odnosi na

Skupina I.

 • Kambodža
 • Indonezija
 • Laos
 • Mjanmar/Burma
 • Filipini
 • Vijetnam

Skupina III

 • Bangladeš
 • Butan
 • Indija
 • Mongolija
 • Ruanda
 • Šri Lanka

Ova kumulacija omogućuje da se uvezeni materijali iz zemalja iste skupine računaju kao materijali s podrijetlom kada se koriste u proizvodnji proizvoda. U Prilogu 22 – 05 postoje određeni posebni uvjeti za tekstilne proizvode i određene proizvode koji su isključeni iz regionalne kumulacije navedene u Prilogu 22 – 04.

 • Međuregionalna kumulacija, kojom se zemljama korisnicama iz Skupine I. i Skupine III. omogućuje da materijal iz druge zemlje upotrebljavaju kao materijal s podrijetlom. Ova kumulacija podliježe zahtjevu koji se ne odobrava automatski. Trenutačno postoji jedna takva kumulacija.
 • Proširena kumulacija, kojom se državi korisnici omogućuje podnošenje zahtjeva za kumulaciju sa zemljom s kojom je Europska unija sklopila sporazum o slobodnoj trgovini. Trenutačno se ta kumulacija ne primjenjuje.
 • Kumulacija s Norveškom, Švicarskom i Turskom omogućuje da se materijali podrijetlom iz tih triju zemalja smatraju materijalima podrijetlom iz zemlje korisnice kada se upotrebljavaju u proizvodnji proizvoda. Poljoprivredni proizvodi obuhvaćeni poglavljima 1. – 24. Harmoniziranog sustava isključeni su iz ove vrste kumulacije.

Odstupanja

Pod posebnim uvjetima može se odobriti posebno odstupanje kako bi se omogućila blaža pravila o podrijetlu koja se primjenjuju na određene proizvode podrijetlom iz određenih zemalja. Takvo je odstupanje odobreno Kabo Verdeu i trenutačno je na snazi za Kabo Verde.

Drugi zahtjevi

Vaš proizvod mora ispunjavati i sve ostale primjenjive zahtjeve Protokola (kao što su nedostatna obrada ili prerada ili pravilo o neizmijenjenosti).

Pravilo o neizmijenjenosti

Proizvodi s podrijetlom moraju se prevoziti iz zemlje korisnice OSP-a u EU bez daljnje prerade u trećoj zemlji.

Neke se radnje mogu provoditi u trećoj zemlji ako proizvodi ostaju pod carinskim nadzorom, kao što su:

 • dodavanje ili stavljanje oznaka, etiketa, plombi ili bilo koje dokumentacije kako bi se osigurala sukladnost s posebnim domaćim zahtjevima zemlje uvoznice
 • očuvanje proizvoda u dobrim uvjetima
 • skladištenje
 • razdvajanje pošiljaka

Carinska tijela mogu zatražiti dokaz o sukladnosti s pravilom, kao što su:

 • ugovorne prijevozne isprave kao što su teretnice
 • činjenični ili konkretni dokazi na temelju označivanja ili numeriranja paketa
 • svi dokazi povezani sa samom robom

Povrat carina

Povrat prethodno plaćenih carina na materijale bez podrijetla koji se upotrebljavaju za proizvodnju proizvoda koji se izvozi u okviru povlaštene carine dopušten je u okviru OSP-a.

Postupci u vezi s podrijetlom

Kako zatražiti povlaštenu cijenu

Izvoznici i uvoznici moraju slijediti postupke u vezi s podrijetlom. Postupci u vezi s podrijetlom povezani sa zahtjevom za povlaštenu tarifu i provjerom koju provode carinska tijela utvrđeni su u člancima 60. i 70. do 112. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447.Njima se pojašnjava, primjerice, kako deklarirati podrijetlo proizvoda, kako zatražiti preferencije ili kako carinska tijela mogu provjeriti podrijetlo proizvoda.

Izjava o podrijetlu

 • Dokaz o podrijetlu nije potreban za uvoz u EU ako ukupna vrijednost pošiljke ne premašuje 500 EUR za male pakete ili 1200 EUR za osobnu prtljagu.

Dokazi o podrijetlu

Izvoznici iz zemalja korisnica mogu sami izjaviti da je njihov proizvod podrijetlom navođenjem tvrdnje o podrijetlu koju može sastaviti

Tvrdnja o podrijetlu izjava je o podrijetlu koju je sastavio registrirani izvoznik na računu, dostavnici, popisu pakiranja ili bilo kojoj drugoj komercijalnoj ispravi kojom se omogućuje identifikacija robe i izvoznika. Tekst tvrdnje o podrijetlu utvrđen je u Prilogu 22 – 07 Uredbi (EU) 2015/2447. Za pravila koja se odnose na tvrdnju o podrijetlu vidjeti uglavnom članke 92. i 93. te uredbe.

Nakon 30. lipnja 2020. dokaz o podrijetlu za zahtjev za povlašteno tarifno postupanje u okviru OSP-a izjava je o podrijetlu koju izdaju izvoznici koji su registrirani u zemlji korisnici u sustavu registriranih izvoznika (REX). Obrazac A potvrde više se ne prihvaćaju nakon tog datuma.

Međutim, s obzirom na poremećaje uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19 moguće je zatražiti produljeno prijelazno razdoblje. Zemlje u kojima se sustav REX nije mogao uvesti ili upotrijebiti zbog pandemije mogu imati koristi od dodatnog produljenja prijelaznog razdoblja do 31. prosinca 2020., kako je utvrđeno Uredbom (EU) 2020/750. Za redovito ažuriranje posjetite internetske stranice REX-a.

Tvrdnja o podrijetlu vrijedi 12 mjeseci od datuma njezina sastavljanja.

Provjera podrijetla

Carinska tijela mogu provjeriti je li uvezeni proizvod doista s podrijetlom ili ispunjava druge zahtjeve u pogledu podrijetla. OSP se temelji na sljedećim načelima:

 • provjera se temelji na administrativnoj suradnji između carinskih tijela zemlje korisnice i EU-a
 • provjere podrijetla proizvoda provode carinska tijela zemlje korisnice, ali ako je potrebno, Komisija ili tijela država članica EU-a mogu sudjelovati u takvim istragama
 • nakon završetka provjere, tijela zemlje korisnice dostavljaju rezultate tijelima države članice EU-a koja su podnijela zahtjev i koja konačno utvrde podrijetlo.

Zahtjevi za proizvode

Tehnička pravila i zahtjevi

Zahtjevi u pogledu proizvoda i trgovinski režimi koje roba mora ispunjavati za uvoz u Europsku uniju.

 

Potražite posebna pravila i propise koji se primjenjuju na vaš proizvod i njegovu zemlju podrijetla s pomoću asistenta My Trade Assistant.

Morate odrediti carinsku oznaku svojeg proizvoda kako biste našlizahtjeve za njega. Ako ne znate carinsku oznaku, možete je potražiti s imenom proizvoda u ugrađenoj tražilici.

Zdravstveni i sigurnosni zahtjevi, sanitarne i fitosanitarne norme

Saznajte više o zdravstvenim, sigurnosnim, sanitarnim i fitosanitarnim standardima koje roba mora ispuniti kako bi bila uvezena u Europsku uniju.

 

Potražite zdravstvena, sigurnosna i fitosanitarna pravila koja se primjenjuju na vaš proizvod i njegovu zemlju podrijetla u službi My Trade Assistant.

Dokumenti i postupci carinjenja

Dokaz o podrijetlu

Kako bi ispunili uvjete za povlaštene carinske stope, uz proizvode podrijetlom iz zemalja korisnica OSP-a EU-a mora se priložiti dokaz o podrijetlu. Dokaz o podrijetlu ostaje valjan 10 mjeseci nakon izdavanja. Dokaz o podrijetlu može biti

 • Potvrda o podrijetlu Form A — koju izdaju nadležna tijela u zemlji korisnici. Izvoznik koji podnosi zahtjev za potvrdu trebao bi biti spreman podnijeti dokumente kojima se dokazuje da predmetni proizvodi imaju status proizvoda s podrijetlom. Potvrda bi trebala biti stavljena na raspolaganje izvozniku čim se roba izveze. Međutim, iznimno, potvrda se može izdati nakon izvoza pod određenim uvjetima.
 • Izjava na računu koju sastavlja izvoznik * – za pošiljke čija je vrijednost 6000 EUR ili manja. Pri ispunjavanju izjave na računu trebali biste biti spremni podnijeti dokumente kojima se dokazuje da vaši proizvodi imaju status proizvoda s podrijetlom.

* Kako biste dali izjavu na računu, trebate na računu, dostavnici ili drugoj komercijalnoj ispravi upisati, pečatirati ili ispisati sljedeću izjavu (na engleskom ili francuskom jeziku): „Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko odobrenje br.... ) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of... preferential origin according to the rules of origin of the Generalised System of Preferences of the European Community”. Izjavu na računu morate vlastoručnopotpisati.

Drugi dokumenti

Carinski postupci za uvoz i izvoz.

Intelektualno vlasništvo i oznake zemljopisnog podrijetla

 • Pravila EU-a o
  • Intelektualno vlasništvo i oznake zemljopisnog podrijetla
  • Politika EU-a u području intelektualnog vlasništva i zemlje u razvoju

Trgovina uslugama

Javna nabava

Ulaganja

Korisne poveznice i dokumenti

Provjerite posebna pravila i tarife koje se primjenjuju na robu koju želite uvesti/izvoziti u službi My Trade Assistant.

Uredba (EU) br. 978/2012 o općim carinskim povlasticama.

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice