Trgovinski sporazum između EU-a, Kolumbije, Perua i Ekvadora

Trgovinski sporazum između EU-a, Kolumbije, Ekvadora i Perua uključuje potpunu ili djelomičnu liberalizaciju carina, materijalne bescarinske kvote, uklanjanje regulatornih ili tehničkih necarinskih prepreka i uvođenje mjera za olakšavanje trgovine, kao što su carinski postupci. Trgovinskim sporazumom liberaliziraju se i kretanja kapitala, ulaganja i tržišta javne nabave. Osim toga, Sporazumom se stranke obvezuju na poštovanje ljudskih prava, jamčenje radnih prava i osiguravanje odgovarajuće razine zaštite okoliša.

Ukratko o sporazumu

Sveobuhvatni trgovinski sporazum EU-a s Kolumbijom i Peruom privremeno se primjenjuje s Peruom od 1. ožujka 2013., a s Kolumbijom od 1. kolovoza 2013.

Ekvador je 1. siječnja 2017. također pristupio sporazumu.

Cjeloviti tekst i prilozi sporazumu s Kolumbijom, Peruom i Ekvadorom.

Popis svih izmjena i priloga Sporazumu dostupan je na internetskim stranicama Glavne uprave za trgovinu.

Kao rezultat toga, EU sada ima sporazum o povlaštenoj trgovini s trima zemljama Andske zajednice (iznimka je Bolivija). Bolivija trenutačno ima koristi od općeg sustava povlastica EU-a (OSP), među ostalim putem posebnog dogovora o poticajima za održivi razvoj i upravljanje poznatog pod nazivom OSP+. Bolivija bi također mogla zatražiti pregovore o pridruživanju trgovinskom sporazumu ako to želi.

Koje su koristi za vaše poduzeće?

Trgovinski sporazum između EU-a, s jedne strane, i Kolumbije, Perua i Ekvadora, s druge strane, otvorio je tržišta s obje strane i osigurava

 • stabilnije i predvidljivije poslovno okruženje
 • bolji uvjeti za trgovinu s pomoću novih pravila o necarinskim preprekama, tržišnom natjecanju, transparentnosti i pravima intelektualnog vlasništva
 • snižene ili nulte carine za gotovo svu robu
 • bolji pristup javnoj nabavi i tržištima ulaganja

Liberalizirani su i tekuća plaćanja i kretanja kapitala. Time se olakšava slobodno kretanje usluga, ulaganja i poslovnih nastana.

 

Trgovinski odnosi između EU-a i Kolumbije, Ekvadora i Perua

Najveći izvoz iz EU-a u tri andske zemlje jest proizvodnja robe, posebno strojeva i prijevozne opreme, kao i kemijskih proizvoda.

S druge strane, najveći uvoz iz Kolumbije, Perua i Ekvadora u EU sastoji se od poljoprivrednih proizvoda, goriva i rudarskih proizvoda.

Tarife

Trgovinski sporazum između EU-a, Kolumbije, Perua i Ekvadora omogućuje bolji pristup tržištu smanjenjem ili ukidanjem carina na važnu robu za bilateralnu trgovinu.

EU

Tijekom prijelaznog razdoblja EU ukida carine na gotovo sav izvoz iz Kolumbije, Perua i Ekvadora, osim za određeno povrće i voće.

Za određene osjetljive proizvode postoje carinske kvote. To znači da se svake godine bez carina može trgovati samo ograničenom količinom osjetljivih proizvoda. Proizvodi koji podliježu carinskim kvotama jesu:

 • gljive
 • slatki kukuruz
 • slatkiši
 • goveda
 • kravlje mlijeko
 • rum
 • šećer
 • jogurt
 • banane

Tim se kvotama upravlja na temelju načela „prvi po redoslijedu”. Razdoblje za podnošenje zahtjeva je od 1. siječnja do 31. prosinca. Ako uvoz koji stigne u EU premaši te carinske kvote, primjenjivat će se carina utvrđena prema načelu najpovlaštenije nacije.

Posebne odredbe povezane s tarifama po kategoriji proizvoda i primjenjivim carinskim kvotama pronađite u

Kolumbija, Ekvador, Peru

Kolumbija, Peru i Ekvador također odobravaju carinske povlastice Europske unije. S obzirom na asimetriju u razinama razvoja stranaka, liberalizacija je postupna i proteže se na razdoblje do 17 godina. Nakon što se provedu sva smanjenja carina

 • svi industrijski proizvodi i proizvodi ribarstva iz EU-a bit će izvezeni bez carine u Peru, Kolumbiju i Ekvador, pod određenim uvjetima
 • većina poljoprivrednih proizvoda iz EU-a također će se izvoziti bez carine. Međutim, popis osjetljivih proizvoda isključen je iz liberalizacije, dok drugi podliježu carinskim kvotama.

Posebne odredbe povezane s ukidanjem carina i primjenjivim kvotama pronađite u

 

Prije izvoza

Pravilima o podrijetlu;

 

Kako bi ispunio uvjete za povlašteno postupanje, vaš će proizvod morati zadovoljavati pravila o podrijetlu iz sporazuma. Posjetite interaktivnialat za samoprocjenu pravila o podrijetlu (ROSA) u Mojem trgovinskom asistentu kako biste procijenili ispunjava li vaš proizvod pravila o podrijetlu i saznajte kako pripremiti ispravne dokumente.

Opće informacije o pravilima o podrijetlu i postupcima u vezi s podrijetlom nalaze se u ovom odjeljku.

Podrijetlo je „gospodarsko državljanstvo” robe kojom se trguje. Ako ste novi u vezi s temom, pronađite uvod u glavne koncepte u odjeljku o robi.

Pravilima o podrijetlu;

Gdje mogu pronaći pravila o podrijetlu?

Pravila o podrijetlu utvrđena su u Prilogu II. o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje. Poveznica se odnosi na pročišćenu verziju kojom se uzima u obzir pristupanje Ekvadora 2016. (SL L 356, 24.12.2016., str. 1093.).

Je li moj proizvod „s podrijetlom” u skladu s trgovinskim sporazumom?

Da bi vaš proizvod ispunjavao uvjete za nižu ili nultu povlaštenu carinu u skladu sa Sporazumom o trgovini između EU-a i Kolumbije, Ekvadora i Perua, mora biti podrijetlom iz EU-a ili andske zemlje potpisnice. Smatra se da je proizvod s podrijetlom ako je

 • u cijelosti dobiven u EU-u ili andskoj zemlji potpisnici
 • proizveden u EU-u ili Andskoj zemlji potpisnici s pomoću materijala bez podrijetla i ispunjava pravila za određene proizvode utvrđena u Dodatku 2. Vidjeti Dodatak 1. „Uvodne napomene” za pravila o podrijetlu za određene proizvode. Vidjeti i Dodatak 2.A za alternativna pravila za određene proizvode.

 

Primjeri glavnih vrsta pravila za pojedine proizvode u trgovinskim sporazumima EU-a

 • pravilo o dodanoj vrijednosti – vrijednost svih materijala bez podrijetla u proizvodu ne smije premašiti određeni postotak njegove cijene franko tvornica
 • promjena razvrstavanja u carinsku tarifu – proizvodni postupak dovodi do promjene razvrstavanja u carinsku tarifu između materijala bez podrijetla i gotovog proizvoda – na primjer proizvodnja papira (Harmonizirani sustav poglavlje 48.) iz celuloze bez podrijetla (Harmonizirani sustav, poglavlje 47.)
 • posebne operacije – potreban je poseban proizvodni postupak, na primjer predenje vlakana u pređu – takva se pravila uglavnom upotrebljavaju u tekstilnoj odjeći i kemijskom sektoru

Savjeti za usklađivanje s pravilima za pojedine proizvode

Predviđena je dodatna fleksibilnost kako bi vam se pomoglo u usklađivanju s pravilima za određene proizvode, kao što su dopuštena odstupanja ili kumulacija.

Dopušteno odstupanje

 • pravilom o dopuštenim odstupanjima proizvođaču se omogućuje upotreba materijala bez podrijetla koji su obično zabranjeni posebnim pravilom za proizvod do 10 % cijene proizvoda franko tvornica
 • to se odstupanje ne može upotrijebiti za premašivanje maksimalnog vrijednosnog praga materijala bez podrijetla navedenog u pravilima za pojedine proizvode.
 • posebna odstupanja primjenjuju se na tekstil i odjeću razvrstanu u poglavlja od 50. do 63. HS-a, koja su uključena u napomene od 5. do 6. Dodatka 1. „Uvodne napomene” pravilima o podrijetlu za određene proizvode

Kumulacija

Trgovinski sporazum između EU-a i Kolumbije, Ekvadora i Perua predviđa nekoliko načina kumuliranja podrijetla.

 • dvostrana kumulacija omogućuje da se materijali podrijetlom iz andske zemlje potpisnice računaju kao materijali podrijetlom iz EU-a (i obrnuto) pri procjeni je li konačni proizvod proizvod s podrijetlom
 • dijagonalna kumulacija između EU-a, Kolumbije, Ekvadora i Perua
 • dijagonalna kumulacija omogućuje da se materijali podrijetlom iz Kostarike, El Salvadora, Gvatemale, Hondurasa, Nikaragve, Paname i Venezuele računaju kao materijali podrijetlom iz Kolumbije, Ekvadora i Perua pod određenim uvjetima kada se upotrebljavaju u proizvodnji proizvoda

 

Kako funkcionira dijagonalna kumulacija?

Do dijagonalne kumulacije dolazi između nekoliko različitih zemalja koje dijele ista pravila o podrijetlu i imaju međusobne trgovinske sporazume. To je slučaj kada proizvođač robe iz bilo koje zemlje može uvoziti materijale i upotrebljavati ih kao da su podrijetlom iz vlastite zemlje. Na primjer, u skladu s Konvencijom PEM, moldovski trgovac koji priprema odjeću za izvoz u EU može za proizvodnju odjeće upotrebljavati tkanine podrijetlom iz Moldove, Gruzije i Ukrajine (i/ili bilo koje druge stranke Konvencije PEM). Zahtjev za dvostruku pretvorbu (tj. proizveden od pređe) ispunjen je i smatra se da je podrijetlom iz Moldove pri izvozu u EU te će stoga imati koristi od slobodnog pristupa tržištu EU-a.

Ostali zahtjevi

Proizvod mora ispunjavati i sve ostale primjenjive zahtjeve navedene u Protokolu, kao što je pravilo o izravnom prijevozu.

Pravilo o izravnom prijevozu

Proizvodi s podrijetlom moraju se prevoziti iz EU-a u andsku zemlju potpisnicu (i obrnuto) bez daljnje prerade u trećoj zemlji.

Pretovar ili privremeno skladištenje u trećoj zemlji dopušteno je ako proizvodi ostaju pod nadzorom carinskih tijela i ne podliježu drugim postupcima osim

 • istovar
 • ponovno učitavanje
 • svaki postupak osmišljen kako bi se očuvali u dobrom stanju

Proizvodi s podrijetlom mogu se cjevovodima prevoziti preko državnog područja koje nije područje EU-a ili andskih zemalja potpisnica.

Carinskim tijelima zemlje uvoznice dostavlja se dokaz da su ti uvjeti ispunjeni.

Povrat carine

Povrat prethodno plaćenih carina na materijale bez podrijetla upotrijebljene za proizvodnju proizvoda koji se izvozi u okviru povlaštene carine dopušten je na temelju Sporazuma o trgovini između EU-a i Kolumbije, Ekvadora i Perua.

Postupci uvezi s podrijetlom

U odjeljku 4. o dokazu o podrijetlu i odjeljku 5. o aranžmanima za administrativnu suradnju utvrđeni su postupci u vezi s podrijetlom koji se odnose na traženje povlaštene tarife i provjeru koju provode carinska tijela.

Kako zatražiti povlaštenu tarifu

Kako bi iskoristili povlaštenu tarifu, uvoznici moraju dostaviti dokaz o podrijetlu koji može biti:

Dokaz o podrijetlu nije potreban ako ukupna vrijednost proizvoda ne prelazi

 • 500 EUR za mala pakiranja
 • 1 200 EUR za osobnu prtljagu

Potvrda o prometu robe EUR.1

 • Dodatak 3. uključuje uzorak potvrde EUR.1 i upute o tome kako ga ispuniti
 • Potvrde o prometu robe EUR.1 izdaju carinska tijela zemlje izvoznice
 • izvoznik koji podnosi zahtjev za potvrdu trebao bi biti spreman podnijeti isprave kojima se dokazuje da predmetni proizvodi imaju status proizvoda s podrijetlom.

Izjava o podrijetlu

Izvoznici mogu samostalno izjaviti da je njihov proizvod podrijetlom iz EU-a ili Kolumbije, Perua i Ekvadora dostavljanjem izjave o podrijetlu. Izjavu o podrijetlu može sastaviti

 • ovlašteni izvoznik
 • bilo kojeg izvoznika, ako ukupna vrijednost proizvoda ne premašuje 6 000 EUR
Ovlašteni izvoznici

Izvoznici na temelju ovog sporazuma mogu od svojih carinskih tijela zatražiti odobrenje za sastavljanje izjava o podrijetlu za proizvode bilo koje vrijednosti.

Carinska tijela mogu povući status ovlaštenog izvoznika u slučaju zlouporabe.

Kako podnijeti izjavu o podrijetlu
 • izvoznik bi na računu, dostavnici ili drugoj komercijalnoj ispravi za identifikaciju proizvoda trebao utipkati, ovjeriti pečat ili ispisati sljedeću izjavu (Dodatak 4.)
  • „Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko [ili nadležno državno] odobrenje br....) izjavljuje da su, osim ako je drukčije jasno navedeno, ti proizvodi... povlaštenog podrijetla.”
 • tekst izjave o podrijetlu može se sastaviti na bilo kojem službenom jeziku EU-a.
 • izjavu o podrijetlu morate vlastoručno potpisati. Ako ste ovlašteni izvoznik, izuzeti ste od tog zahtjeva, pod uvjetom da se svojim carinskim tijelima u pisanom obliku obvežete da ćete preuzeti punu odgovornost za svaku izjavu kojom se identificirate.
 • pri ispunjavanju izjave o podrijetlu trebali biste biti spremni podnijeti isprave kojima se dokazuje status proizvoda s podrijetlom.
 • izjavu o podrijetlu može sastaviti izvoznik u trenutku izvoza proizvoda na koje se odnosi ili nakon izvoza, pod uvjetom da se podnese zemlji uvoznici najkasnije dvije godine nakon uvoza proizvoda na koje se odnosi.

 Provjera podrijetla

Carinska tijela mogu provjeriti je li uvezeni proizvod doista s podrijetlom ili ispunjava li druge zahtjeve u pogledu podrijetla. Provjera se temelji na

 • administrativna suradnja između carinskih tijela stranaka uvoznica i stranaka izvoznica
 • provjere koje provode lokalna carinska tijela (posjeti stranke uvoznice izvozniku nisu dopušteni)

Nakon završetka provjere nadležna tijela zemlje izvoznice donose konačnu odluku o podrijetlu i obavješćuju nadležna tijela zemlje uvoznice o rezultatima.

Zahtjevi za proizvode 

Tehnička pravila i zahtjevi

Tehničkim pravilima definiraju se posebne značajke koje bi proizvod trebao imati s obzirom na svoj dizajn, označivanje, obilježavanje, pakiranje, funkcionalnost i učinkovitost, osmišljene za zaštitu zdravlja i sigurnosti ljudi, kao i ekološke norme. Međutim, ispunjavanje različitih zahtjeva na različitim tržištima trgovcima može biti skupo.

U okviru trgovinskog sporazuma EU i tri andske zemlje surađuju u području nadzora tržišta, tehničkih propisa, normi i postupaka ocjenjivanja sukladnosti. Strane su predane transparentnosti i javno objavljuju sve tehničke propise. Tom se suradnjom olakšava trgovina općenito, a posebno proizvodima kao što su farmaceutski proizvodi, medicinski uređaji, optički instrumenti, automobilska industrija i druge vrste strojeva.

Partneri nadziru rezultate ocjenjivanja sukladnosti koje izdaju nadležna tijela, kao i sklapanje sporazuma o priznavanju s certifikacijskim tijelima. Time se pridonosi usklađivanju postupaka ocjenjivanja sukladnosti između tih dviju regija.

Označivanje

Sporazumom se predviđaju inovativna pravila označivanja i označivanja kojima se ograničava količina informacija koje se zahtijevaju na trajnoj oznaci. Time se sprečavaju opterećujuće i nepotrebne oznake koje nisu strogo relevantne za potrošače.

 • prethodno odobrenje za registraciju etiketa više nije potrebno, osim ako su oznake potrebne za zaštitu zdravlja ljudi, životinja ili bilja.
 • dopušteni su međunarodni piktogrami i nomenklatura za oznake proizvoda
 • kad je riječ o tekstilu i obući, informacije koje proizvođači moraju navesti na trajnim etiketama ograničene su, što znači da se privremene oznake upotrebljavaju samo za prikazivanje dodatnih informacija, ako je potrebno.

Kolumbija – kontakti za tehničke zahtjeve

Ekvador – kontakti za tehničke zahtjeve

Peru – kontakti za tehničke zahtjeve

Zdravstveni i sigurnosni zahtjevi (SPS)

Trgovinskim sporazumom između EU-a, Kolumbije, Perua i Ekvadora osigurava se ravnoteža između trgovine kojom se olakšava usklađivanje sanitarnih i fitosanitarnih pravila i zaštite postojećih nacionalnih sanitarnih pravila, čime se osigurava da standardi nisu ugroženi.

Sporazumom se predviđa usklađivanje sanitarnih i fitosanitarnih mjera, uključujući posebna pravila i postupke za inspekcije koje provode nacionalne institucije, provjeru informacija, transparentnost i razmjenu informacija.

Sporazumom se predviđa i osnivanje Pododbora za sanitarne i fitosanitarne mjere kako bi se riješili svi problemi koji bi se mogli pojaviti u tom području te pratile i pratile sanitarne i fitosanitarne mjere koje provode sve stranke ovog sporazuma. Na primjer, Pododbor je ostvario znatan napredak u pogledu stvarnog pristupa kolumbijskog tržišta poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima iz EU-a.

Kolumbija – kontakti u vezi sa sanitarnim/fitosanitarnim zahtjevima (SPS)

Ekvador – kontakti u vezi sa sanitarnim/fitosanitarnim zahtjevima (SPS)

Peru – kontakti u vezi sa sanitarnim/fitosanitarnim zahtjevima (SPS)

Tehničke prepreke trgovini

Iako su tehnička pravila važna, ona ponekad mogu djelovati kao prepreke međunarodnoj trgovini i stoga mogu predstavljati znatno opterećenje za vas kao izvoznika.

 

 • ako mislite da se suočavate s trgovinskim preprekama koje usporavaju poslovanje ili sprečavaju izvoz, možete nam reći
 • prijavite zaustavljanje izvoza u Kolumbiju, Ekvador ili Peru s pomoću internetskog obrasca, zatim će EU analizirati vašu situaciju i poduzeti odgovarajuće mjere

Obratite nam se

Dokumenti i postupci carinjenja

Sporazumom se osiguravaju transparentniji i jednostavniji carinski postupci kako bi se olakšala trgovina i smanjili troškovi za poduzeća.

U vodičima se opisuju različite vrste dokumenata koje biste trebali pripremiti za carinjenje svojih proizvoda.

Ovisno o vašem proizvodu, carinska tijela mogu zahtijevati sve ili neke od elemenata navedenih u nastavku.

 • trgovački račun (navesti posebne zahtjeve u pogledu njegova oblika i sadržaja na stranici Moji trgovački pomoćnik)
 • popis pakiranja
 • uvozne dozvole za određenu robu
 • certifikati kojima se dokazuje da je vaš proizvod u skladu s obveznim propisima o proizvodima, kao što su zdravstveni i sigurnosni zahtjevi, označivanje i pakiranje
 • dokaz o podrijetlu – izjava o podrijetlu

Podrazumijeva se da biste mogli unaprijed podnijeti zahtjev za obvezujuće tarifne informacije i/ili obvezujuće informacije o podrijetlu.

Za detaljne informacije o tome koje dokumente morate predočiti za carinjenje svojeg proizvoda posjetite Moj trgovački pomoćnik.

Postupci za dokazivanje i provjeru podrijetla

Za opise načina dokazivanja podrijetla vaših proizvoda za podnošenje zahtjeva za povlaštene tarife i pravila koja se odnose na provjeru podrijetla koju provode carinska tijela vidjeti prethodni odjeljak o pravilima o podrijetlu.

Za informacije o carinskim postupcima za uvoz i izvoz općenito posjetite internetske stranice Glavne uprave za oporezivanje i carinsku uniju.

Intelektualno vlasništvo i oznake zemljopisnog podrijetla

Trgovinskim sporazumom osigurava se bolja zaštita prava intelektualnog vlasništva za vaš uvoz/izvoz u Kolumbiju, Ekvador ili Peru i iz njih.

Glavom VII. Sporazuma o trgovini između EU-a, Kolumbije, Perua i Ekvadora ponovno se potvrđuju obveze stranaka u pogledu Sporazuma o TRIPS-u i Konvencije o biološkoj raznolikosti (CBD) te im se odobrava i nacionalni tretman i tretman najpovlaštenije nacije. To znači da će se prema vašem intelektualnom vlasništvu u Kolumbiji, Ekvadoru ili Peruu postupati na isti način kao i prema vašem intelektualnom vlasništvu u Kolumbiji, Ekvadoru ili Peruu.

Kolumbija, Ekvador i Peru izmijenili su i donijeli novo zakonodavstvo kako bi uključili regionalne specijalitete i oznake zemljopisnog podrijetla na sličan način kao i EU.

Trgovina uslugama

Trgovinskim sporazumom otvaraju se tržišta usluga u objema regijama i pruža pravna sigurnost i predvidljivost koje su vam potrebne kao pružatelju usluga. On nadilazi obveze preuzete u okviru Općeg sporazuma WTO-a o trgovini uslugama, konsolidirajući pristup važnim sektorima kao što su telekomunikacije, financijske i poslovne usluge, usluge zaštite okoliša, usluge distribucije i neuslužni sektori, uz istodobno zadržavanje prava stranaka na promjenu aspekata od posebne važnosti (npr. ograničenja minimalnog postotka radne snage koji mora biti lokalni, računalne usluge koje se upotrebljavaju u prekograničnoj djelatnosti i pomoćne usluge koje se upotrebljavaju u zračnom prijevozu).

Trgovinskim sporazumom osigurava se i da vas se ne diskriminira kao pružatelja usluga u sektorima koji su vam otvoreni.

Vidjeti glavu IV. Trgovina uslugama, poslovni nastan i elektronička trgovina.

Prekogranično pružanje i poslovni nastan usluga

Sporazumom se omogućuje gotovo potpuni pristup tržištu za prekogranične usluge i poslovni nastan u širokom rasponu područja, uključujući financijske usluge, profesionalne usluge, pomorski promet i telekomunikacijske usluge.

Na prekogranično pružanje bankarskih i željezničkih usluga prijevoza primjenjuje se nekoliko ograničenja, poput onih povezanih sa zaštitom manjina.

Vidjeti Prilog VIII. (Popis obveza u vezi s prekograničnim pružanjem usluga)

Nediskriminatorna ograničenja primjenjuju se i na poslovni nastan u sektorima distribucije i okoliša.

Prilog VII. (Popis obveza u vezi s poslovnim nastanom)

Kretanje osoba

Poslovni posjetitelji EU-a u kratkoročnom posjetu mogu privremeno boraviti u Kolumbiji, Ekvadoru i Peruu i obrnuto. To uključuje pružatelje usluga koji imaju ugovor o pružanju usluge krajnjem potrošaču u Europskoj uniji (arhitektura, inženjerstvo, medicinske usluge, istraživanje i dizajn, istraživanje tržišta, sajmovi, turizam).

Vidjeti Prilog IX. (Rezerve u vezi s privremenim boravkom fizičkih osoba u poslovne svrhe).

Javna nabava

Trgovinski sporazum između EU-a, Kolumbije, Ekvadora i Perua omogućuje poduzećima iz EU-a da sudjeluju u javnim natječajima u partnerskim zemljama pod jednakim uvjetima kao i domaća poduzeća.

UPrilogu XII. Sporazumu navedena su pravila koja se primjenjuju na javnu nabavu. U njemu se opisuje koji su subjekti obuhvaćeni sporazumom, kao i roba i usluge koje mogu biti predmet ugovora o javnoj nabavi. U njemu su navedena i isključena područja, kao što su kupnja ili zakup zemljišta, porezne agencije ili agencije za depozite te javne službe za zapošljavanje.

Naposljetku, Sporazumom se utvrđuju opća načela javne nabave, uključujući natječajne postupke, upotrebu elektroničkih medija, pravila o podrijetlu i naknadu.

Kolumbija – kontakti za javnu nabavu

Ekvador – kontakti za javnu nabavu

Peru – kontakti za javnu nabavu

Poveznice, kontakti i dokumenti

Kolumbija

Nacionalne institucije – Kolumbija

Središnja banka Republike Kolumbije

Carrera 7, br. 14 – 78, Cundinamarca, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 343 1111

Faks: + 57 1 2861686

Nacionalna porezna i carinska uprava (DIAN)

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN)

NIVEL Central, Carrera 8, br. 6 – 64, Edificio San Agustín, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 6079999

Faks: + 57 1 3337841

Predstavništva, gospodarske komore i poslovna udruženja – Kolumbija

Delegacija Europske unije u Kolumbiji

Calle 116 número 7 – 15, unutrašnjost 2, piso 12, Edificio Cusezar, Barrio Santa Bárbara, Bogotá D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 7477700

Faks: + 57 1 7470074

E-pošta: delegation-colombia@eeas.europa.eu

Veleposlanstvo Kolumbije u Belgiji

96A Avenue Franklin Roosevelt, Ixelles, 1050 Bruxelles, BELGIJA

Tel.: + 32 2 649 56 79

Faks: + 32 2 646 54 91

E-pošta: ebruselas@cancilleria.gov.co

Web -mjesto: belgica.embajada.gov.co

Ministarstvo trgovine, industrije i turizma

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MINCIT)

Calle 28, br. 13 A-15, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 4199450

Faks: + 57 1 6967521

PROCOLOMBIJA

Calle 28, br. 13 A-15, Piso 35 – 36, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 5600100, + 57 1 3275450

Faks: + 57 1 5600104

Web -mjesto: http://www.procolombia.co/

Jedinstveno sučelje za vanjsku trgovinu (VUCE)

Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE)

Calle 28 br. 13 A – 15, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 6067676

Web -mjesto: http://vuce.gov.co/

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIJA

Tel.: + 32 2749 1851

E-pošta: secretariat@eu4business.eu

Kontakti za tehničke zahtjeve – Kolumbija

Superintendency for Industry and Trade (SIC) u okviru Ministarstva trgovine, industrije i turizma (MINCIT)

Carrera 13 # 27 – 00, najniži iznosi: I 3., 110311 Bogotá D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 5920400, + 57 1 5870000

Faks: + 57 1 5870284

Web -mjesto: https://www.sic.gov.co/en/international-community-home

Kolumbijski institut za tehničke standarde i certifikaciju (ICONTEC)

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación

Carrera 37 52 – 95, Edificio ICONTEC, PO Box 14237, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 6078888

Faks: + 57 1 2221435

E-pošta: direccion@icontec.org

Web -mjesto: https://www.icontec.org/

Nacionalno akreditacijsko tijelo Kolumbije (ONAC)

Organismo Nacional de Acreditación de Kolumbija

Calle 26 #57 – 83 Torre 8 – Oficina 1001, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 742 7592, bivši članak 103.

Faks: + 57 1 321 2938, bivši 117

Web -mjesto: http://www.onac.org.co

Ministarstvo rudarstva i energetike

Ministerio de Minas y Energia (MINMINAS)

Calle 43, br. 57 – 31, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 2200300

Faks: + 57 1 3245202, + 57 1 3245207

Nacionalno tijelo za okolišne dozvole (ANLA)

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (minambicija)

Calle 37, br. 8 – 40, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 3323434, + 57 1 3323400

Faks: + 57 1 3406212

Kontakti u vezi sa sanitarnim/fitosanitarnim zahtjevima (SPS) – Kolumbija

Poduprava za zaštitu i reguliranje zdravlja životinja u okviru Kolumbijskog poljoprivrednog instituta

Subgerencia de Protección y Regulación de la Sanidad Animal del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Carrera 41, br. 17 – 81, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 3323700, + 57 1 2884800

Faks: + 57 1 3323700, + 57 1 2322031

Centar za fitosanitarnu izvrsnost u okviru Kolumbijskog poljoprivrednog instituta

Centro de Excelencia Fitosanitaria (CEF) del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Carrera 13 br. 37, Piso 6, Edificio Cavipetrol, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 2328218, + 57 1 2328219

Faks: + 57 1 2328218, + 57 1 2328219

Poduprava za zaštitu poljoprivrednih proizvoda i regulacija u okviru Kolumbijskog poljoprivrednog instituta

Subgerencia de Protección y Regulación Agrícola del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Carrera 41, br. 17 – 81, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 3323700, + 57 1 2884800

Faks: + 57 1 3323700, + 57 1 2322031

Nacionalni tehnički odbor za biološku sigurnost pri Poljoprivrednom institutu Kolumbije

Comité Técnico Nacional de Bioseguridad (CTNBio) del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Carrera 41, br. 17 – 81, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 3323700, + 57 1 2884800

Faks: + 57 1 3323700, + 57 1 2322031

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja (MINAGRICULTURA)

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MINAGRICULTURA)

Edificio Bancol, Carrera 8 Nr. 12B – 31 Piso 5, Bogotá D. C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 2543300

Web -mjesto: https://www.minagricultura.gov.co/English/Paginas/default.aspx

Ministarstvo vanjskih odnosa

Exteriores Ministerio de Relaciones

Calle 10, br. 5 – 51, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 3814000

Faks: + 57 1 3814747

Nacionalno tijelo za akvakulturu i ribarstvo (AUNAP)

Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP)

Edificio UGI, Calle 40A br. 13 – 09 Piso 6,14,15, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 3770500

E-pošta: atencionalciudadano@aunap.gov.co

Web -mjesto: https://www.aunap.gov.co/

Sanitarni informacijski sustav za uvoz i izvoz poljoprivrednih i stočarskih proizvoda (SISPAP)

Web -mjesto: https://www.ica.gov.co/

 

Odjel za multilateralne poslove Ministarstva vanjskih poslova

Viceministerio de Asuntos multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores

Calle 10, br. 5 – 51, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 3814000, + 57 1 3811128, + 57 1 3814014

Faks: + 57 1 3814747

Istraživački institut za biološke resurse Alexander von Humboldt

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt

Calle 28 A, br. 15 – 09, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 3202767

Kontakti za javnu nabavu – Kolumbija

Kolumbijske kupelji – učinkovitost

Kolumbija Compra eficiente

Br. 7 Race 26 – 20 Floor 17,10 i 8, Building Tequendama, 110311, Bogota, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 7456788, + 57 1 7956600

Web -mjesto: https://colombiacompra.gov.co/

Kolumbijski elektronički sustav za javnu nabavu (Secop)

 

Web -mjesto:

ODJELJAK I.: https://colombiacompra.gov.co/secop/secop-i

ODJELJAK II.: https://colombiacompra.gov.co/secop-ii

Virtualna trgovina kolumbijske države: https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano

Ekvador

Nacionalne institucije – Ekvador

Središnja banka Ekvadora

Banco Central del Ekvador

Avenida 10 de Agosto br. 11 – 409 y Briceño, EZ-170409 Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 2570013, + 593 2 2572522

Odbor za vanjsku trgovinu (COMEX)

Comité de Comercio Exterior (COMEX)

Eloy Alfaro y Amazonas, EC-Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 2239258

Faks: + 593 2 2543897

Nacionalna carinska služba Ekvadora (SENAE)

Aduana del Ekvador (SENAE)

Dirección General, Av. Malecón Simón Bolívar entre 9 de Octubre y P. Icaza, EZ-Guayaquil, ECUADOR

Tel.: + 593 2 3731030

Web -mjesto: https://www.aduana.gob.ec/

Nacionalno vijeće za zone slobodne trgovine (CONAZOFRA)

Consejo Nacional de Zonas Francas (CONAZOFRA)

Avenida Orellana E9 – 195 y Avenida 6 de diciembre, Edificio Alisal de Orellana, Oficina 601, EC-Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 2223612, + 593 2 2225494, + 593 2 2559634

Podtajnik za posredničke i završne industrije Posredništva za proizvodnju i industriju dodijeljen Ministarstvu proizvodnje, vanjske trgovine, ulaganja i ribarstva

Subsecretaría de Industrias Intermedias y Finales, Viceministerio de Producción e Industrias, Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP)

Calle Yánez Pinzón N26 – 12, entre Avenida Colón y La Niña, Edificio Rigel, EC-170516 Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 3948760

Ministarstvo zaštite okoliša

Ministerio del Ambiente (MAE)

Calle Madrid 1159 y Andalucía, EC-Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 3987600

Predstavništva, gospodarske komore i poslovna udruženja – Ekvador

Delegacija Europske unije u Ekvadoru

Orellana E11 – 160 y Whymper, Edificio Schuman, Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 2523912, + 593 2 2523161, + 593 2 2902103

E-pošta: delegation-ecuador@eeas.europa.eu

Veleposlanstvo Ekvadora u Belgiji

OV. Louise 363 – 9. kat, 1050 Bruxelles, BELGIJA

Tel.: + 32 2644 3258

E-pošta: consulado.ecuador@skynet.be / cecubruselas@cancilleria.gob.ec

Web -mjesto: http://bruselas.consulado.gob.ec/

Nacionalno udruženje za trgovinu poljoprivrednim proizvodima

Federacion Nacional de camaras de Agricultura

OV. Amazonas 1429 Y Colon Edificio Espana, Piso 1, Postal 17 – 21 – 322, EC-Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 2230185

Ekvadorsko nacionalno udruženje za trgovinu industrije

Federacion Nacional de camaras de Industrias del Ekvador

OV. Amazonas Y Republica, Edificio Las camaras, Piso 10, P.O.BOX 17012438, EC-Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 2230185

Faks: + 593 2 2448118

E-pošta: camara@camindustriales.org.ec

PRO EKVADOR

Malecón Simón Bolivar 100 y 9 de Octubre, Edificio La Previsora piso 18, Guayaquil, ECUADOR

Tel.: + 593 2 2597980

E-pošta: contacto@proecuador.gob.ec

Web -mjesto: https://www.proecuador.gob.ec/

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIJA

Tel.: + 32 2749 1851

E-pošta: secretariat@eu4business.eu

Kontakti za tehničke zahtjeve – Ekvador

Ekvadorska služba za normizaciju (INEN)

Servicio Ecuatoriano de Normalización

E8 – 29 Calles Baquerizo Moreno y Diego de Almagro, Edificio: INEN PO Box 17 – 01 – 3999, Quito, DM EC170517, Pichincha, ECUADOR

Tel.: + 593 2 3825960, + 593 2 3825961

E-pošta: direccionejecutiva.inen@gmail.com

Web -mjesto: https://www.normalizacion.gob.ec/

Uprava za validaciju i certificiranje u okviru Ekvadorskog instituta za norme

Dirección y Certificación del Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN)

Baquerizo Moreno E8 – 29 y Diego de Almagro, EC-Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 2501885, + 593 2 2501886, + 593 2 2501887

Faks: + 593 2 2567815

Ekvadorska služba za akreditacije

Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE)

OV. Amazonas N38 – 42 y Juan José Villalengua, Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 2454393

Web -mjesto: http://www.acreditacion.gob.ec

Kontakti u vezi sa sanitarnim/fitosanitarnim zahtjevima (SPS) – Ekvador

Ekvadorska agencija za osiguranje kvalitete poljoprivrednih proizvoda dodijeljena Ministarstvu poljoprivrede i stočarstva (AGROCALIDAD)

Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (AGROCALIDAD) 

Agencija za regulaciju i kontrolu fitota i zooloških vrtova

Teléfono: (+ 593) 3828 860 

OV. Eloy Alfaro N30 – 350 y Av. Amazonas. Izvršni direktor. MAG, piso 9. Quito – Ekvador

Web -mjesto: https://www.agrocalidad.gob.ec

Podtajnik akvakulture Ministarstva proizvodnje, vanjske trgovine, ulaganja i ribarstva (MPCEIP)

Viceministerio de Acuacultura y Pesca, Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca

San Salvador E6 – 49 y Eloy Alfaro, EC-Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 3827089

Web -mjesto: http://www.produccion.gob.ec/viceministerio-de-acuacultura-y-pesca/

Uprava za poljoprivrednu raznolikost Podtajnika za poljoprivredu Ministarstva poljoprivrede i stočarstva

Dirección de Agrodiversidad de la Subsecretaría de Agricultura del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Avenida Amazonas y Avenida Eloy Alfaro, EZ-170516 Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 3960100, + 593 2 3960200, + 593 2 3961049, + 593 2 3961051, + 593 2 3961150

Ekvadorski institut za intelektualno vlasništvo, Nacionalna uprava za oplemenjivačka prava

Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, Dirección Nacional de Obtenciones Vegetales

Avenida República 396 y Diego de Almagro, Edificio Forum 300, EC-Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 3940000

Ministarstvo javnog zdravstva (MSP)

Ministerio de Salud Pública (MSP)

República del Salvador 36 – 64, entre Suecia y Naciones Unidas, EC-170515 Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 3814400

Ministarstvo proizvodnje, vanjske trgovine, ulaganja i ribarstva (MPCEIP)

Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP)

San Salvador E6 – 49 y Eloy Alfaro, EC-Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 3827089

Web -mjesto: http://www.produccion.gob.ec/

Nacionalna uprava za biološku raznolikost u okviru Ministarstva okoliša

Dirección Nacional de Biodiversidad del Ministerio del Ambiente (MAE)

Calle Madrid 1159 y Andalucía, EC-170517 Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 3987600, + 593 2 3981422, + 593 2 3981610

Faks: + 593 2 3987600, + 593 2 3981422, + 593 2 3981610

Uprava za okoliš i održivi razvoj pri Ministarstvu vanjskih poslova i migracija

Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana

Jerónimo Carrión y Avenida 10 de Agosto, EC-170517 Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 2993200 ekstrakt. + 593 2 2912101

Kontakti za javnu nabavu – Ekvador

Nacionalna služba za javnu nabavu (SERCOP)

Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP)

Avenida de Los Shyris 38 – 28 y el Telégrafo, EC-Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 2440050

Compras Públicas

Web -mjesto: www.compraspublicas.gob.ec

 

Peru 

Nacionalne institucije – Peru

Središnja središnja središnja banka Perua

Banco Central de Reserva del Perú

441 – 445, Santa Rosa Street, Lima-1, PERU

Tel.: + 51 1 6132000

Web -mjesto: http://www.bcrp.gob.pe

Nacionalni carinski nadzor Perua (SUNAT)

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)

OV. Garcilaso de la Vega 1472, Lima 1, PERU

Tel.: + 51 1 3150730

Web -mjesto: http://www.sunat.gob.pe/

Ministarstvo gospodarstva i financija (MEF)

Ministerio de Economía y Finanzas

Jirón Junín 319, Cercado de Lima 15001, PE-Lima 1, PERU

Tel.: + 51 1 3115930

Ministarstvo vanjske trgovine i turizma (MINCETUR)

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR)

Calle Uno Oeste N 050 Urb. Corpac, San Isidro, Lima, PERU

Tel.: + 51 1 5136100

E-pošta: webmaster@mincetur.gob.pe

Web -mjesto: https://www.gob.pe/mincetur

Jedinstveno sučelje za vanjsku trgovinu (VUCE)

Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE)

Calle Uno Oeste N 050 Urb. Córpac, San Isidro, Lima, PERU

Tel.: + 51 1 5136100, + 51 1 5131160

E-pošta: vuce@mincetur.gob.pe

Web -mjesto: https://www.vuce.gob.pe/

Glavna uprava za zdravlje okoliša (DIGESA)

Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA)

LAS Amapolas # 350 Urb. San Eugenio, Lince (Lima 14), Lima, PERU

Tel.: + 51 1 6314430

E-pošta: consultas@digesa.minsa.gob.pe

Web -mjesto: http://www.digesa.minsa.gob.pe

Predstavništva, gospodarske komore i poslovna udruženja – Peru

Delegacija Europske unije u Peruu

Víctor Andrés Belaúnde 332, 5to piso (Edificio Cromo), San Isidro, PERU

Tel.: + 51 1 4150800

Faks: + 51 1 4214563

E-pošta: delegation-peru@eeas.europa.eu

Misija Perua pri Europskoj uniji

Veleposlanstvo Perua, 212 Tervuren Avenue, 1150 Bruxelles, BELGIJA

Tel.: + 32 2 733 33 19

E-pošta: info@embaperu.be

Web -mjesto: https://www.embajadaperu.be/

Gospodarska komora Belgo Perú – Bruxelles

Rue Hobbema 75, 1000 Bruxelles, Belgija

tel.: + 32475920974 e-pošta:

 internetska

stranica info@belgoperu.com: www.belgoperu.com 

Gospodarska komora Belgo Perú – Antwerpen

Luitenant Lippenslaan 44, 2140 Antwerpen, Belgija

tel.: + 32475920974 e-pošta:

 internetska

stranica info@belgoperu.com: www.belgoperu.com

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIJA

Tel.: + 32 2749 1851

E-pošta: secretariat@eu4business.eu

Kontakti za tehničke zahtjeve – Peru

Nacionalni institut za kvalitetu (INACAL)

Instituto Nacional de Calidad (INACAL), Ministerio de Producción

Calle Las Camelias 815, San Isidro, Lima 27, PERU

Tel.: + 51 1 6408820

E-pošta: inacal@inacal.gob.pe

Web -mjesto: https://www.inacal.gob.pe/

Nacionalni institut za obranu tržišnog natjecanja i zaštitu intelektualnog vlasništva (INDECOPI)

Instituto Nacional de la Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI)

Calle La Prosa 104, San Borja, PE-Lima, PERU

Tel.: + 51 1 2247777, + 51 1 2247800

Faks: + 51 1 2241715

Ministarstvo prometa i komunikacija, zamjenik Ministarstva prometa

Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Viceministerio de Transportes

Jiron Zorritos 1203, PE-Lima, PERU

Tel.: + 51 1 6157800

Kontakti u vezi sa sanitarnim/fitosanitarnim zahtjevima (SPS) – Peru

Nacionalna služba za poljoprivredno zdravstvo (SENASA), Ministarstvo poljoprivrede i navodnjavanja

Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI)

Avenida La Molina br. 1915, Lima 12 – La Molina, PE-Lima, PERU

Tel.: + 51 1 3133300

E-poruka: senasacontigo@senasa.gob.pe

Nacionalna zdravstvena organizacija za ribarstvo (SANIPES)

Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES)

Domingo Orué N° 165, pisos 6 y 7, Surquillo, Lima, PERU

Tel.: + 51 1 2138570

Web -mjesto: https://www.sanipes.gob.pe/web/index.php/es/

Ministarstvo proizvodnje (PRODUCE)

Ministerio de la Producción (PRODUCE)

Calle Uno Oeste 060 – Urbanización Córpac, Lima 15036, PERU

Tel.: + 51 1 6162222

E-pošta: consultas@produce.gob.pe

Poduprava za životinjsku kantenu, Glavna uprava za zdravlje životinja, Nacionalna služba za poljoprivredno zdravstvo, Ministarstvo poljoprivrede i navodnjavanja

Subdirección de cuarentena Animal, Dirección General de Sanidad Animal, Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI)

Avenida La Molina br. 1915, Lima 12 – La Molina, PE-Lima, PERU

Tel.: + 51 1 3133300, + 51 1 3133324

Faks: + 51 1 3401486

E-poruka: senasacontigo@senasa.gob.pe

Uprava za izume i nove tehnologije (DIN), Nacionalni institut za obranu tržišnog natjecanja i zaštitu intelektualnog vlasništva (INDECOPI)

Instituto Nacional de la Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI)

Calle La Prosa 104, San Borja, PE-Lima, PERU

Tel.: + 51 1 2247777, + 51 1 2247800

Faks: + 51 1 2241715

Poduprava za biljne kantene, Glavna uprava za biljno zdravstvo, Nacionalna služba za poljoprivredno zdravstvo, Ministarstvo poljoprivrede i navodnjavanja

Subdirección de cuarentena Vegetal, Dirección General de Sanidad Vegetal, Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI)

Avenida La Molina br. 1915, Lima 12 – La Molina, PE-Lima, PERU

Tel.: + 51 1 3133300, + 51 1 3133309, + 51 1 3133321

Faks: + 51 1 3401486

Glavna uprava za biološku raznolikost, Ministarstvo okoliša

Dirección General de Diversidad Biológica, Ministerio del Ambiente (MINAM)

Avenida Javier Prado Oeste 1440, San Isidro, PE-Lima 27, PERU

Tel.: + 51 1 6116000, proširenje 1349

Faks: + 51 1 6116000, proširenje 1349

Nacionalni institut za poljoprivredne inovacije

Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA)

Avenida La Molina 1981., Lima 12 – La Molina, Apartado Postal 2791, PE-Lima, PERU

Tel.: + 51 1 3492600, proširenje 295

Faks: + 51 1 3495646

Peruanski Odbor za kozmetiku i higijenu u okviru Gospodarske komore

Comité Peruano de Cosmética e Higiene (COPECOH) de Cámara de Comercio

Avenida Giuseppe Garibaldi (ex Gregorio Escobedo) 396, Jesús María, PE-Lima 11, PERU

Tel.: + 51 1 4633434

Glavna uprava za lijekove, opskrbu i lijekove (DIGEMID)

Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID)

OV. Parque de las Leyendas 240 Torre B, San Miguel, PERU

Tel.: + 51 1 6314300 

Web -mjesto: http://www.digemid.minsa.gob.pe/

Nacionalno vijeće za zabranu kemijskog oružja pri Ministarstvu vanjskih poslova

Consejo Nacional para la Prohibicíon de las Armas Químicas (CONAPAC) bajo el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)

Jirón Lampa 535, PE-Lima 1, PERU

Tel.: + 51 1 2042400, + 51 1 2042505

Faks: + 51 1 2042498

Kontakti za javnu nabavu – Peru

Agencija za nadzor javne nabave (OESS)

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OESS)

OV. Gregorio Escobedo CDRA. 7 s/n Jesús María, Lima 11, PERU

Tel.: + 51 1 6143636

Web -mjesto: https://portal.osce.gob.pe/osce/,

http://www.osce.gob.pe/english.asp

Nacionalni registar dobavljača (RNP)

Registro Nacional de Proveedores (RNP)

OV. Gregorio Escobedo CDRA. 7 s/n Jesús María, Lima 11, PERU

Tel.: + 51 1 6135555, + 51 1 6135000

E-pošta: rnpatiende@osce.gob.pe

Web -mjesto: https://portal.osce.gob.pe/rnp/

Dodatne poveznice

Izvori

Trgovinski odnosi EU-a s Andskom zajednicom (europa.eu) 

https://www.eumonitor.eu/

https://ec.europa.eu/easme/en/enterprise-europe-network

https://eeas.europa.eu/delegations/colombia_en/15808/Colombia%20and%20the%20EU

https://eeas.europa.eu/diplomatic-network/andean-community/2049/andean-community_en

https://eeas.europa.eu/diplomatic-network/andean-community_en

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621834/EPRS_STU(2018)621834_EN.pdf

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice