Trgovinski sporazum između EU-a, Kolumbije, Perua i Ekvadora

Sporazum o trgovini između EU-a, Kolumbije, Ekvadora i Perua uključuje potpunu ili djelomičnu liberalizaciju carina, znatne bescarinske kvote, uklanjanje regulatornih ili tehničkih necarinskih prepreka i uvođenje mjera za olakšavanje trgovine, kao što su carinski postupci. Sporazumom o trgovini liberaliziraju se i kretanja kapitala, ulaganja i tržišta javne nabave. Osim toga, Sporazumom se stranke obvezuju na poštovanje ljudskih prava, jamčenje radnih prava i osiguravanje odgovarajuće razine zaštite okoliša.

Ukratko o dogovoru

Sveobuhvatni trgovinski sporazum EU-a s Kolumbijom i Peruom privremeno se primjenjuje s Peruom od 1. ožujka 2013., a s Kolumbijom od 1. kolovoza 2013.

Ekvador se također pridružio Sporazumu 1. siječnja 2017.

Cjeloviti tekst i prilozi Sporazumu s Kolumbijom, Peruom i Ekvadorom.

Popis svih izmjena i priloga sporazuma dostupan je na internetskim stranicama Glavne uprave za trgovinu.

Kao rezultat toga, EU sada ima sporazum o povlaštenoj trgovini s trima zemljama andske zajednice (od kojih je Bolivija iznimka). Bolivija trenutačno ostvaruje korist od općeg sustava povlastica EU-a (OSP), među ostalim putem posebnog dogovora o poticajima za održivi razvoj i upravljanje poznatog pod nazivom OSP+. Bolivija bi također mogla zatražiti da pregovara o pristupanju trgovinskom sporazumu ako to želi.

Koje su koristi za vaše poduzeće?

Trgovinskim sporazumom između EU-a, s jedne strane, i Kolumbije, Perua i Ekvadora, s druge strane, otvorena su tržišta s obje strane i osigurava se

 • stabilnije i predvidljivije poslovno okruženje
 • bolji uvjeti za trgovinu s pomoću novih pravila o necarinskim preprekama, tržišnom natjecanju, transparentnosti i pravima intelektualnog vlasništva
 • snižene ili nulte carine za gotovo svu robu
 • bolji pristup javnoj nabavi i tržištima ulaganja

Liberalizirani su i tekuća plaćanja i kretanja kapitala. Time se olakšava slobodno kretanje usluga, ulaganja i poslovnih jedinica.

 

Trgovinski odnosi između EU-a i Kolumbije, Ekvadora i Perua

Najveći izvoz EU-a u tri andske zemlje proizvedeni su proizvodi, posebno strojevi i prijevozna oprema, kao i kemijski proizvodi.

S druge strane, najveći uvoz iz Kolumbije, Perua i Ekvadora u EU sastoji se od poljoprivrednih proizvoda, goriva i rudarskih proizvoda.

Tarife

Trgovinskim sporazumom između EU-a, Kolumbije, Perua i Ekvadora osigurava se bolji pristup tržištu smanjenjem ili ukidanjem carina na važnu robu za bilateralnu trgovinu.

EU

Tijekom prijelaznog razdoblja EU ukida carine na gotovo sav izvoz iz Kolumbije, Perua i Ekvadora, osim na određeno povrće i voće.

Za određene osjetljive proizvode na snazi su carinske kvote. To znači da se svake godine može trgovati samo ograničenom količinom osjetljivih proizvoda bez carina. Proizvodi koji podliježu carinskim kvotama jesu:

 • gljive
 • slatki kukuruz
 • slatkiši
 • goveda
 • kravlje mlijeko
 • rum
 • šećer
 • jogurt
 • banane

Tim se kvotama upravlja na temelju načela „prvi po redoslijedu”. Razdoblje za podnošenje zahtjeva traje od 1. siječnja do 31. prosinca. Ako uvoz koji stigne u EU premaši te carinske kvote, primjenjivat će se carina utvrđena prema načelu najpovlaštenije nacije.

Pronađite posebne odredbe koje se odnose na carine po kategoriji proizvoda i primjenjive carinske kvote u

Kolumbija, Ekvador, Peru

Kolumbija, Peru i Ekvador također dodjeljuju carinske povlastice Europskoj uniji. Prepoznajući asimetriju na razinama razvoja stranaka, liberalizacija je postupna i proteže se na razdoblje do 17 godina. Nakon što se provedu sva smanjenja carina

 • svi industrijski proizvodi i proizvodi ribarstva iz EU-a izvozit će se bez carine u Peru, Kolumbiju i Ekvador, pod određenim uvjetima
 • većina poljoprivrednih proizvoda iz EU-a također će se izvoziti bez carine. Međutim, popis osjetljivih proizvoda isključen je iz liberalizacije, dok drugi podliježu carinskim kvotama.

Pronađite posebne odredbe povezane s ukidanjem carina i primjenjivim kvotama u

 

Prije izvoza

Pravila o podrijetlu

 

Kako biste ispunili uvjete za povlašteno postupanje, vaš proizvod morat će ispunjavati pravila o podrijetlu u skladu sa sporazumom. Provjerite interaktivni „Alatza samoprocjenu pravila o podrijetlu (ROSA) u odjeljku Moji trgovinski asistent kako biste ocijenili ispunjava li vaš proizvod pravila o podrijetlu i kako pripremiti točne dokumente.

Opće informacije o pravilima o podrijetlu i postupcima u vezi s podrijetlom nalaze se u ovom odjeljku.

Podrijetlo je „gospodarska pripadnost” robe kojom se trguje. Ako ste novi u vezi s temom, pronađite uvod u glavne koncepte u odjeljku o robi.

Pravila o podrijetlu

Gdje mogu pronaći pravila o podrijetlu?

Pravila o podrijetlu utvrđena su u Prilogu II. o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje. Poveznica se odnosi na pročišćenu verziju kojom se uzima u obzir pristupanje Ekvadora 2016. (SL L 356, 24.12.2016., str. 1093.).

Je li moj proizvod „podrijetlom” u skladu s trgovinskim sporazumom?

Kako bi vaš proizvod ispunjavao uvjete za nižu ili nultu povlaštenu carinu u skladu sa Sporazumom o trgovini između EU-a i Kolumbije, Ekvadora i Perua, mora biti podrijetlom iz EU-a ili andske zemlje potpisnice. Proizvod se smatra proizvodom s podrijetlom ako je

 • u cijelosti dobiven u EU-u ili Andskoj zemlji potpisnici
 • proizvedena u EU-u ili andskoj zemlji potpisnici od materijala bez podrijetla i u skladu je s pravilima za pojedine proizvode iz Dodatka 2. Vidjeti Dodatak 1. „Uvodne napomene” za pravila o podrijetlu za pojedine proizvode. Vidjeti i Dodatak 2.A za alternativna pravila za određene proizvode za određene proizvode.

 

Primjeri glavnih vrsta pravila za određene proizvode u trgovinskim sporazumima EU-a

 • pravilo o dodanoj vrijednosti – vrijednost svih materijala bez podrijetla u proizvodu ne smije premašiti određeni postotak njegove cijene franko tvornica
 • promjena razvrstavanja u carinsku tarifu – proizvodni postupak dovodi do promjene razvrstavanja u carinsku tarifu materijala bez podrijetla i gotovog proizvoda – na primjer proizvodnja papira (poglavlje 48. Harmoniziranog sustava) od celuloze bez podrijetla (Harmonizirani sustav, poglavlje 47.).
 • posebni postupci – potreban je poseban proizvodni postupak, na primjer predenje vlakana u pređu – takva se pravila uglavnom primjenjuju u tekstilnom sektoru odjeće i kemijskom sektoru

Savjeti i trikovi za pomoć pri usklađivanju s pravilima za pojedine proizvode

Predviđena je dodatna fleksibilnost kako bi vam se pomoglo u usklađivanju s pravilima za određene proizvode, kao što su dopuštena odstupanja ili kumulacija.

Dopušteno odstupanje

 • pravilom o dopuštenim odstupanjima proizvođaču se dopušta upotreba materijala bez podrijetla koji su obično zabranjeni pravilom za određeni proizvod do 10 % cijene proizvoda franko tvornica
 • to se odstupanje ne može upotrijebiti za premašivanje bilo kojeg praga maksimalne vrijednosti materijala bez podrijetla navedenog u pravilima za određene proizvode.
 • posebna odstupanja primjenjuju se na tekstil i odjeću razvrstane u poglavlja od 50. do 63. HS-a, koji su uključeni u napomene od 5. do 6. Dodatka 1. „Uvodne napomene” uz pravila o podrijetlu za određene proizvode.

Kumulacija

Trgovinskim sporazumom između EU-a i Kolumbije, Ekvadora i Perua predviđeno je nekoliko načina kumuliranja podrijetla

 • bilateralna kumulacija omogućuje da se materijali podrijetlom iz andske zemlje potpisnice računaju kao materijali podrijetlom iz EU-a (i obrnuto) pri procjeni je li konačni proizvod podrijetlom
 • dijagonalna kumulacija između EU-a, Kolumbije, Ekvadora i Perua
 • dijagonalna kumulacija omogućuje da se materijali podrijetlom iz Kostarike, El Salvadora, Gvatemale, Hondurasa, Nikaragve, Paname, Venezuele, pod određenim uvjetima, računaju kao materijali podrijetlom iz Kolumbije, Ekvadora i Perua kada se upotrebljavaju u proizvodnji proizvoda

 

Kako funkcionira dijagonalna kumulacija?

Dijagonalna kumulacija javlja se među nekoliko različitih zemalja koje dijele ista pravila o podrijetlu i koje imaju trgovinske sporazume. To je slučaj kada proizvođač robe u bilo kojoj zemlji može uvoziti materijale i koristiti ih kao da su podrijetlom iz svoje zemlje. Na primjer, u skladu s Konvencijom PEM trgovac iz Moldove koji priprema odjeću za izvoz u EU može za proizvodnju odjeće upotrebljavati tkanine podrijetlom iz Moldove, Gruzije i Ukrajine (i/ili bilo koje druge stranke Sporazuma PEM). Dvostruki zahtjev pretvorbe (tj. proizveden od pređe) ispunjen je i smatra se podrijetlom iz Moldove pri izvozu u EU te će stoga imati koristi od slobodnog pristupa tržištu EU-a.

Ostali zahtjevi

Proizvod također mora ispunjavati sve druge primjenjive zahtjeve navedene u Protokolu, kao što je pravilo o izravnom prijevozu.

Pravilo o izravnom prijevozu

Proizvodi s podrijetlom moraju se prevoziti iz EU-a u andsku zemlju potpisnicu (i obrnuto) bez daljnje prerade u trećoj zemlji.

Pretovar ili privremeno skladištenje u trećoj zemlji dopušteno je ako proizvodi ostaju pod nadzorom carinskih tijela i nisu podvrgnuti nikakvim postupcima osim:

 • istovar
 • ponovno punjenje
 • svaki postupak namijenjen očuvanju tih proizvoda u dobrom stanju

Proizvodi s podrijetlom mogu se cjevovodima prevoziti preko državnog područja koje nije područje EU-a ili andskih zemalja potpisnica.

Carinskim tijelima zemlje uvoznice dostavlja se dokaz da su ti uvjeti ispunjeni.

Povrat carine

Povrat prethodno plaćenih carina na materijale bez podrijetla upotrijebljene za proizvodnju proizvoda koji se izvozi po povlaštenoj tarifi dopušten je u skladu sa Sporazumom o trgovini između EU-a i Kolumbije, Ekvadora i Perua.

Postupci u vezis podrijetlom

U odjeljku 4. o Dokazu o podrijetlu i odjeljku 5. Dogovora o administrativnoj suradnji utvrđeni su postupci u vezi s podrijetlom povezani sa zahtjevom za povlaštenu tarifu i provjerom koju provode carinska tijela.

Kako zatražiti povlaštenu tarifu

Kako bi iskoristili povlaštenu tarifu, uvoznici moraju dostaviti dokaz o podrijetlu koji može biti

Dokaz o podrijetlu nije potreban ako ukupna vrijednost proizvoda ne premašuje

 • 500 EUR za male pakete
 • 1 200 EUR za osobnu prtljagu

Potvrda o prometu robe EUR.1

 • Dodatak 3. uključuje primjerak potvrde EUR.1 i upute o tome kako ga ispuniti.
 • Potvrde o prometu robe EUR.1 izdaju carinska tijela zemlje izvoznice
 • izvoznik koji podnosi zahtjev za potvrdu trebao bi biti spreman podnijeti isprave kojima se dokazuje da predmetni proizvodi imaju status proizvoda s podrijetlom.

Izjava o podrijetlu

Izvoznici mogu sami izjaviti da je njihov proizvod podrijetlom iz EU-a ili Kolumbije, Perua i Ekvadora dostavljanjem izjave o podrijetlu. Izjavu o podrijetlu može sastaviti

 • ovlašteni izvoznik
 • bilo kojeg izvoznika, ako ukupna vrijednost proizvoda ne prelazi 6 000 EUR
Ovlašteni izvoznici

Izvoznici na temelju ovog sporazuma mogu od svojih carinskih tijela zatražiti odobrenje za sastavljanje izjava o podrijetlu za proizvode bilo koje vrijednosti.

Carinska tijela mogu oduzeti status ovlaštenog izvoznika u slučaju zlouporabe.

Kako sastaviti izjavu o podrijetlu
 • izvoznik bi trebao na računu, dostavnici ili drugoj komercijalnoj ispravi kojom se identificira proizvod upisati, pečatiti ili ispisati sljedeću izjavu (Dodatak 4.)
  • „Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko [ili nadležno državno] odobrenje br.... izjavljuje da, osim ako je drukčije jasno navedeno, ti proizvodi imaju... povlašteno podrijetlo.”
 • tekst izjave o podrijetlu može se sastaviti na bilo kojem službenom jeziku EU-a.
 • morate vlastoručno potpisati svoju izjavu o podrijetlu. Ako ste ovlašteni izvoznik, izuzeti ste od tog zahtjeva, pod uvjetom da se svojim carinskim tijelima u pisanom obliku obvežete da ćete preuzeti punu odgovornost za svaku izjavu kojom se identificirate
 • pri ispunjavanju izjave o podrijetlu trebali biste biti spremni podnijeti isprave kojima se dokazuje status proizvoda s podrijetlom.
 • izjavu o podrijetlu može sastaviti izvoznik u trenutku izvoza proizvoda na koje se odnosi ili nakon izvoza pod uvjetom da se podnese zemlji uvoznici najkasnije dvije godine nakon uvoza proizvoda na koje se odnosi.

 Provjera podrijetla

Carinska tijela mogu provjeriti je li uvezeni proizvod doista s podrijetlom ili ispunjava li druge zahtjeve u pogledu podrijetla. Provjera se temelji na

 • administrativna suradnja između carinskih tijela stranaka uvoznica i izvoznica
 • provjere koje provode lokalna carinska tijela (posjeti stranke uvoznice izvozniku nisu dopušteni)

Nakon završetka provjere nadležna tijela zemlje izvoznice donose konačnu odluku o podrijetlu i obavješćuju nadležna tijela zemlje uvoznice o rezultatima.

Zahtjevi u pogledu proizvoda 

Tehnička pravila i zahtjevi

Tehničkim pravilima definiraju se posebne značajke koje bi proizvod trebao imati u vezi s njegovim dizajnom, označivanjem, obilježavanjem, pakiranjem, funkcionalnošću i učinkovitošću, a koje su osmišljene tako da štite ljudsko zdravlje i sigurnost, kao i ekološke standarde. Međutim, ispunjavanje različitih zahtjeva na različitim tržištima trgovcima može biti skupo.

U okviru trgovinskog sporazuma EU i tri andske zemlje surađuju u području nadzora tržišta, tehničkih propisa, normi i postupaka ocjenjivanja sukladnosti. Strane su predane transparentnosti, čime svi tehnički propisi postaju javno dostupni. Ta suradnja olakšava trgovinu općenito, a posebno proizvodima kao što su farmaceutski proizvodi, medicinski proizvodi, optički instrumenti, automobilska industrija i druge vrste strojeva.

Partneri nadziru rezultate ocjenjivanja sukladnosti koje izdaju nadležna tijela, kao i sklapanje sporazuma o priznavanju s certifikacijskim tijelima. Time se pridonosi usklađivanju postupaka ocjenjivanja sukladnosti između dviju regija.

Označivanje

Sporazumom se predviđaju inovativna pravila u označivanju i obilježavanju kojima se ograničava količina informacija koja se zahtijeva na trajnoj oznaci. Time se sprečavaju opterećujuće i nepotrebne oznake koje nisu od stroge važnosti za potrošače.

 • više nije potrebno prethodno odobrenje za registraciju etiketa, osim ako su oznake potrebne za zaštitu zdravlja ljudi, životinja ili biljaka.
 • dopušteni su međunarodni piktogrami i nomenklatura za oznake proizvoda.
 • kad je riječ o tekstilu i obući, informacije koje proizvođači moraju navesti na trajnim naljepnicama ograničene su, što znači da se netrajne oznake upotrebljavaju samo za prikazivanje dodatnih informacija, ako je potrebno.

Kolumbija – kontakti za tehničke zahtjeve

Ekvador – kontakti za tehničke zahtjeve

Peru – kontakti za tehničke zahtjeve

Zdravstveni i sigurnosni zahtjevi (SPS)

Trgovinskim sporazumom između EU-a, Kolumbije, Perua i Ekvadora osigurava se ravnoteža između trgovine kojom se olakšava usklađivanje sanitarnih i fitosanitarnih pravila i zaštite postojećih nacionalnih sanitarnih pravila, čime se osigurava da norme ne budu ugrožene.

Sporazumom se predviđa usklađivanje sanitarnih i fitosanitarnih mjera, uključujući posebna pravila i postupke za inspekcije koje provode nacionalne institucije, provjeru informacija, transparentnost i razmjenu informacija.

Sporazumom se predviđa i osnivanje Pododbora za sanitarne i fitosanitarne mjere kako bi se riješili svi problemi koji bi se mogli pojaviti u tom području te pratile i pratile sanitarne i fitosanitarne mjere koje provode sve stranke tog sporazuma. Na primjer, pododbor je ostvario znatan napredak u pogledu dobivanja stvarnog pristupa za poljoprivredne proizvode i proizvode za preradu hrane iz EU-a na kolumbijsko tržište.

Kolumbija – kontakti za sanitarne/fitosaminacijske zahtjeve (SPS)

Ekvador – kontakti za sanitarne/fitosaminacijske zahtjeve (SPS)

Peru – kontakti za sanitarne/fitosaminacijske zahtjeve (SPS)

Tehničke prepreke trgovini

Iako su tehnička pravila važna, ona ponekad mogu djelovati kao prepreke međunarodnoj trgovini i stoga mogu biti znatno opterećenje za vas kao izvoznika.

 

 • ako mislite da se suočavate s trgovinskom preprekom koja usporava vaše poslovanje ili sprječava vaš izvoz, možete nam reći
 • prijavite što zaustavljate izvoz u Kolumbiju, Ekvador ili Peru koristeći se internetskim obrascem, a zatim će EU analizirati vašu situaciju i poduzeti odgovarajuće mjere

Obratite nam se

Isprave i postupci carinjenja

Sporazumom se osiguravaju transparentniji i pojednostavnjeni carinski postupci kako bi se olakšala trgovina i smanjili troškovi za poduzeća.

U vodičima se korak po korak opisuju različite vrste dokumenata koje trebate pripremiti za carinjenje svojih proizvoda.

Ovisno o vašem proizvodu, carinska tijela mogu zahtijevati sve ili neke elemente navedene u nastavku.

 • trgovački račun (utvrđivao posebne zahtjeve u pogledu oblika i sadržaja u odjeljku My Trade Assistant)
 • popis pakiranja
 • uvozne dozvole za određenu robu
 • certifikati o vašem proizvodu u skladu su s obveznim propisima o proizvodima, kao što su zdravstveni i sigurnosni zahtjevi, označivanje i pakiranje
 • dokaz o podrijetlu – izjava o podrijetlu

Radi veće sigurnosti možete unaprijed zatražiti obvezujuće tarifne informacije i/ili obvezujuće informacije o podrijetlu.

Za detaljne informacije o tome koje dokumente morate predočiti za carinjenje svojeg proizvoda posjetite Moji trgovinski asistent.

Postupci za dokazivanje i provjeru podrijetla

Za opise kako dokazati podrijetlo vaših proizvoda za podnošenje zahtjeva za povlaštene tarife i pravila koja se odnose na provjeru podrijetla koju provode carinska tijela vidjeti prethodni odjeljak o pravilima o podrijetlu.

Za informacije o carinskim postupcima za uvoz i izvoz općenito posjetite internetske stranice Glavne uprave za oporezivanje i carinsku uniju.

Intelektualno vlasništvo i oznake zemljopisnog podrijetla

Trgovinskim sporazumom osigurava se snažnija zaštita prava intelektualnog vlasništva za vaš uvoz/izvoz u Kolumbiju, Ekvador ili Peru i iz njih.

Uglavi VII. Sporazuma o trgovini između EU-a, Kolumbije, Perua i Ekvadora ponovno se potvrđuju obveze stranaka Sporazuma o TRIPS-u i Konvencije o biološkoj raznolikosti te im se odobrava i nacionalni tretman i tretman najpovlaštenije nacije. To znači da će se prema vašem intelektualnom vlasništvu u Kolumbiji, Ekvadoru ili Peruu postupati na isti način kao s vlasništvom državljana tih zemalja.

Kolumbija, Ekvador i Peru također su izmijenili i donijeli novo zakonodavstvo kako bi uključili regionalne specijalitete i oznake zemljopisnog podrijetla na sličan način kao i EU.

Trgovina uslugama

Trgovinskim sporazumom otvaraju se tržišta usluga u obje regije jedna prema drugoj te se osigurava pravna sigurnost i predvidljivost koja vam je potrebna kao pružatelju usluga. Njime se nadilaze obveze preuzete u okviru Općeg sporazuma WTO-a o trgovini uslugama, konsolidirajući pristup važnim sektorima kao što su telekomunikacije, financijske i poslovne usluge, usluge zaštite okoliša, usluge distribucije i neuslužni sektori, pri čemu se zadržava pravo stranaka da promijene posebno važne aspekte (npr. ograničenja minimalnog postotka radne snage koja mora biti lokalna, računalne usluge koje se upotrebljavaju u prekograničnoj djelatnosti i pomoćne usluge koje se upotrebljavaju u zračnom prijevozu).

Trgovinskim sporazumom osigurava se i da vas kao pružatelja usluga nećete diskriminirati u sektorima koji su vam dostupni.

Vidjeti glavu IV. Trgovina uslugama, poslovni nastan i elektronička trgovina.

Prekogranično pružanje i poslovni nastan usluga

Sporazumom se omogućuje gotovo potpuni pristup tržištu za prekogranične usluge i poslovni nastan u nizu različitih područja, uključujući financijske usluge, profesionalne usluge, pomorski promet i telekomunikacijske usluge.

Na prekogranično pružanje bankarskih i željezničkih usluga primjenjuje se nekoliko ograničenja, kao što su ograničenja povezana sa zaštitom manjina.

Vidjeti Prilog VIII. (Popis obveza u pogledu prekograničnog pružanja usluga)

Nediskriminirajuća ograničenja primjenjuju se i na poslovni nastan u sektorima distribucije i zaštite okoliša.

Prilozi VII. (Popis obveza u vezi s poslovnim nastanom)

Kretanje osoba

Poslovni posjetitelji iz EU-a u kratkoročnom posjetu mogu privremeno boraviti u Kolumbiji, Ekvadoru i Peruu i obrnuto. To uključuje pružatelje usluga s kojima je sklopljen ugovor o pružanju usluge u Europskoj uniji krajnjem potrošaču (arhitektura, inženjerstvo, medicinske usluge, istraživanje i dizajn, istraživanje tržišta, sajmovi, turizam).

Vidjeti Prilog IX. (Rezerve u vezi s privremenom prisutnošću fizičkih osoba u poslovne svrhe).

Javna nabava

Trgovinskim sporazumom između EU-a, Kolumbije, Ekvadora i Perua poduzećima iz EU-a omogućuje se da se natječu za javne natječaje u partnerskim zemljama pod jednakim uvjetima kao i domaća poduzeća.

UPrilogu XII. Sporazumu navode se pravila koja se primjenjuju na javnu nabavu. U njemu se opisuje koji su subjekti obuhvaćeni sporazumom, kao i roba i usluge koje mogu biti predmet javnog ugovaranja. U njemu se navode i isključena područja, kao što su poduzeća za stjecanje ili zakup zemljišta, porezne agencije ili agencije za depozite te javne službe za zapošljavanje.

Naposljetku, Sporazumom se utvrđuju opća načela javne nabave, uključujući natječajne postupke, upotrebu elektroničkih medija, pravila o podrijetlu i naknadu.

Kolumbija – kontakti za javnu nabavu

Ekvador – kontakti za javnu nabavu

Peru – kontakti za javnu nabavu

Poveznice, kontakti i dokumenti

Kolumbija

Nacionalne institucije – Kolumbija

Središnja banka Republike Kolumbije

Carrera 7, br. 14 – 78, Cundinamarca, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 343 1111

Telefaks: + 57 1 2861686

Nacionalna porezna i carinska uprava (DIAN)

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN)

NIVEL Central, Carrera 8, br. 6 – 64, Edificio San Agustín, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 6079999

Telefaks: + 57 1 3337841

Predstavništva, gospodarske komore i poslovna udruženja – Kolumbija

Delegacija Europske unije u Kolumbiji

Calle 116 número 7 – 15, unutrašnjost 2, piso 12, Edificio Cusezar, Barrio Santa Bárbara, Bogotá D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 7477700

Telefaks: + 57 1 7470074

E-pošta: delegation-colombia@eeas.europa.eu

Veleposlanstvo Kolumbije u Belgiji

96A Avenue Franklin Roosevelt, Ixelles, 1050 Bruxelles, BELGIUM

Tel.: + 32 2 649 56 79

Telefaks: + 32 2 646 54 91

E-pošta: ebruselas@cancilleria.gov.co

Web: belgica.embajada.gov.co

Ministarstvo trgovine, industrije i turizma

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MINCIT)

Calle 28, br. 13 A-15, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 4199450

Telefaks: + 57 1 6967521

PROCOLOMBIA

Calle 28, br. 13 A-15, Piso 35 – 36, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 5600100, + 57 1 3275450

Telefaks: + 57 1 5600104

Web: http://www.procolombia.co/

Jedinstveni prozor za vanjsku trgovinu (VUCE)

Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE)

Poziv 28 br. 13 A – 15, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 6067676

Web: http://vuce.gov.co/

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIJA

Tel.: + 32 2749 1851

E-pošta: secretariat@eu4business.eu

Kontakti za tehničke zahtjeve – Kolumbija

Nadzor industrije i trgovine (SIC) u okviru Ministarstva trgovine, industrije i turizma (MINCIT)

Carrera 13 # 27 – 00, donje granice: Prvi itreći, 110311 Bogotá D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 5920400, + 57 1 5870000

Telefaks: + 57 1 5870284

Web: https://www.sic.gov.co/en/international-community-home

Kolumbijski institut za tehničke standarde i certifikaciju (ICONTEC)

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación

Carrera 37 52 – 95, Edificio ICONTEC, PO Box 14237, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 6078888

Telefaks: + 57 1 2221435

E-pošta: direccion@icontec.org

Web: https://www.icontec.org/

Nacionalno akreditacijsko tijelo Kolumbije (ONAC)

Organismo Nacional de Acreditación de Colombia

Poziv 26 #57 – 83 Torre 8 – Oficina 1001, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 742 7592, točka 103.

Telefaks: + 57 1 321 2938, točka 117

Web: http://www.onac.org.co

Ministarstvo rudarstva i energetike

Ministerio de Minas y Energia (MINMINAS)

Calle 43, br. 57 – 31, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 2200300

Telefaks: + 57 1 3245202, + 57 1 3245207

Nacionalno tijelo za okolišne dozvole (ANLA)

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (minambiente)

Calle 37, br. 8 – 40, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 3323434, + 57 1 3323400

Telefaks: + 57 1 3406212

Kontakti za sanitarne/fitosaminacijske zahtjeve (SPS) – Kolumbija

Poduprava za zaštitu i regulaciju zdravlja životinja u okviru Kolumbijskog poljoprivrednog instituta

Subgerencia de Protección y Regulación de la Sanidad Animal del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Carrera 41, br. 17 – 81, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 3323700, + 57 1 2884800

Telefaks: + 57 1 3323700, + 57 1 2322031

Centar za fitosanitarnu izvrsnost u okviru Kolumbijskog poljoprivrednog instituta

Centro de Excelencia Fitosanitaria (CEF) del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Carrera 13 br. 37, Piso 6, Edificio Cavipetrol, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 2328218, + 57 1 2328219

Telefaks: + 57 1 2328218, + 57 1 2328219

Poduprava za zaštitu i regulaciju u poljoprivredi u okviru Kolumbijskog poljoprivrednog instituta

Subgerencia de Protección y Regulación Agrícola del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Carrera 41, br. 17 – 81, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 3323700, + 57 1 2884800

Telefaks: + 57 1 3323700, + 57 1 2322031

Nacionalni tehnički odbor za biološku sigurnost pri Kolumbijskom poljoprivrednom institutu

Comité Técnico Nacional de Bioseguridad (CTNBio) del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Carrera 41, br. 17 – 81, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 3323700, + 57 1 2884800

Telefaks: + 57 1 3323700, + 57 1 2322031

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja (MINAGRICULTURA)

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MINAGRICULTURA)

Edificio Bancol, Carrera 8 br. 12B – 31 Piso 5, Bogotá D. C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 2543300

Web: https://www.minagricultura.gov.co/English/Paginas/default.aspx

Ministarstvo vanjskih odnosa

Ministerio de Relaciones Exteriores

Calle 10, br. 5 – 51, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 3814000

Telefaks: + 57 1 3814747

Nacionalno tijelo za akvakulturu i ribarstvo (AUNAP)

Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP)

Edificio UGI, Calle 40A br. 13 – 09 Piso 6,14,15, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 3770500

E-pošta: atencionalciudadano@aunap.gov.co

Web: https://www.aunap.gov.co/

Sanitarni informacijski sustav za uvoz i izvoz poljoprivrednih proizvoda i proizvoda stočarstva (SISPAP)

Web: https://www.ica.gov.co/

 

Odjel za multilateralne poslove Ministarstva vanjskih poslova

Viceministerio de Asuntos multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores

Calle 10, br. 5 – 51, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 3814000, + 57 1 3811128, + 57 1 3814014

Telefaks: + 57 1 3814747

Istraživački institut za biološke resurse Alexander von Humboldt

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt

Calle 28 A, br. 15 – 09, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 3202767

Kontakti za javnu nabavu – Kolumbija

Kolumbija Buys Učinkovito

Kolumbija Compra eficiente

Br. 7 Race 26 – 20 kat 17,10 i 8, zgrada Tequendama, 110311, Bogota, D.C., COLOMBIA

Tel.: + 57 1 7456788, + 57 1 7956600

Web: https://colombiacompra.gov.co/

Kolumbijski elektronički sustav za javnu nabavu (Secop)

 

Web:

ODJELJAK I.: https://colombiacompra.gov.co/secop/secop-i

ODJELJAK II.: https://colombiacompra.gov.co/secop-ii

Virtualna trgovina kolumbijske države: https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano

Ekvador

Nacionalne institucije – Ekvador

Središnja banka Ekvadora

Banco Central del Ekvador

Avenida 10 de Agosto br. 11 – 409 y Briceño, EC-170409 Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 2570013, + 593 2 2572522

Odbor za vanjsku trgovinu (COMEX)

Comité de Comercio Exterior (COMEX)

Eloy Alfaro y Amazonas, EC-Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 2239258

Telefaks: + 593 2 2543897

Nacionalna carinska služba Ekvadora (SENAE)

Aduana del Ekvador (SENAE)

Dirección General, Av. Malecón Simón Bolívar entre 9 de Octubre y P. Icaza, EC-Guayaquil, ECUADOR

Tel.: + 593 2 3731030

Web: https://www.aduana.gob.ec/

Nacionalno vijeće za zone slobodne trgovine (CONAZOFRA)

Consejo Nacional de Zonas Francas (CONAZOFRA)

Avenida Orellana E9 – 195 y Avenida 6 de diciembre, Edificio Alisal de Orellana, Oficina 601, EC-Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 2223612, + 593 2 2225494, + 593 2 2559634

Podtajnik za posredničke i završne industrije u Uredu za proizvodnju i industriju dodijeljen Ministarstvu proizvodnje, vanjske trgovine, ulaganja i ribarstva

Subsecretaría de Industrias Intermedias y Finales, Viceministerio de Producción e Industrias, Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP)

Calle Yánez Pinzón N26 – 12, entre Avenida Colón y La Niña, Edificio Rigel, EC-170516 Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 3948760

Ministarstvo okoliša

Ministerio del Ambiente (MAE)

Calle Madrid 1159 y Andalucía, EK-Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 3987600

Predstavništva, gospodarske komore i poslovna udruženja – Ekvador

Delegacija Europske unije u Ekvadoru

Orellana E11 – 160 y Whymper, Edificio Schuman, Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 2523912, + 593 2 2523161, + 593 2 2902103

E-pošta: delegation-ecuador@eeas.europa.eu

Veleposlanstvo Ekvadora u Belgiji

AV. Louise 363 – 9. kat, 1050 Bruxelles, BELGIJA

Tel.: + 32 2644 3258

E-pošta: consulado.ecuador@skynet.be / cecubruselas@cancilleria.gob.ec

Web: http://bruselas.consulado.gob.ec/

Nacionalno udruženje za trgovinu poljoprivrednim proizvodima

Federacion Nacional de camaras de Agricultura

AV. Amazonas 1429 Y Colon Edificio Espana, Piso 1, Postal 17 – 21 – 222, EC-Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 2230185

Nacionalno udruženje za industrijsku trgovinu Ekvadora

Federacion Nacional de camaras de Industrias del Ekvador

AV. Amazonas Y Republica, Edificio Las camaras, Piso 10, P.O.BOX 17012438, EC-Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 2230185

Telefaks: + 593 2 2448118

E-pošta: camara@camindustriales.org.ec

PRO EKVADOR

Malecón Simón Bolivar 100 y 9 de Octubre, Edificio La Previsora piso 18, Guayaquil, ECUADOR

Tel.: + 593 2 2597980

E-pošta: contacto@proecuador.gob.ec

Web: https://www.proecuador.gob.ec/

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIJA

Tel.: + 32 2749 1851

E-pošta: secretariat@eu4business.eu

Kontakti za tehničke zahtjeve – Ekvador

Ekvadorska služba za normizaciju (INEN)

Servicio Ecuatoriano de Normalización

E8 – 29 Calles Baquerizo Moreno y Diego de Almagro, Edificio: INEN PO Box 17 – 01 – 3999, Quito, DM EC170517, Pichincha, ECUADOR

Tel.: + 593 2 3825960, + 593 2 3825961

E-pošta: direccionejecutiva.inen@gmail.com

Web: https://www.normalizacion.gob.ec/

Uprava za validaciju i certificiranje u okviru ekvadorskog instituta za norme

Dirección y Certificación del Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN)

Baquerizo Moreno E8 – 29 y Diego de Almagro, EC-Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 2501885, + 593 2 2501886, + 593 2 2501887

Telefaks: + 593 2 2567815

Ekvadorska služba za akreditaciju

Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE)

AV. Amazonas N38 – 42 y Juan José Villalengua, Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 2454393

Web: http://www.acreditacion.gob.ec

Kontakti za sanitarne/fitosaminacijske zahtjeve (SPS) – Ekvador

Ekvadorska agencija za osiguranje kvalitete poljoprivrednih proizvoda dodijeljena Ministarstvu poljoprivrede i stočarstva (AGROCALIDAD)

Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (AGROCALIDAD)

Agencija za reguliranje i kontrolu fito i zooloških vrtova

Teléfono: (+ 593) 3828 860 

AV. Eloy Alfaro N30 – 350 y Av. Amazonas. ED. MAG, 9. piso. Quito – Ekvador

Web: https://www.agrocalidad.gob.ec

Podtajnik za akvakulturu Ministarstva proizvodnje, vanjske trgovine, ulaganja i ribarstva (MPCEIP)

Viceministerio de Acuacultura y Pesca, Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca

San Salvador E6 – 49 y Eloy Alfaro, EC-Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 3827089

Web: http://www.produccion.gob.ec/viceministerio-de-acuacultura-y-pesca/

Uprava za poljoprivrednu raznolikost Podtajnika za poljoprivredu Ministarstva poljoprivrede i stočarstva

Dirección de Agrodiversidad de la Subsecretaría de Agricultura del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Avenida Amazonas y Avenida Eloy Alfaro, EC-170516 Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 3960100, + 593 2 3960200, + 593 2 3961049, + 593 2 3961051, + 593 2 3961150

Ekvadorski institut za intelektualno vlasništvo, Nacionalna uprava za prava biljnih sorti

Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, Dirección Nacional de Obtenciones Vegetales

Avenida República 396 y Diego de Almagro, Edificio Forum 300, EC-Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 3940000

Ministarstvo javnog zdravstva (MSP)

Ministerio de Salud Pública (MSP)

República del Salvador 36 – 64, entre Suecia y Naciones Unidas, EC-170515 Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 3814400

Ministarstvo proizvodnje, vanjske trgovine, ulaganja i ribarstva (MPCEIP)

Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP)

San Salvador E6 – 49 y Eloy Alfaro, EC-Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 3827089

Web: http://www.produccion.gob.ec/

Nacionalna uprava za biološku raznolikost u okviru Ministarstva okoliša

Dirección Nacional de Biodiversidad del Ministerio del Ambiente (MAE)

Calle Madrid 1159 y Andalucía, EC-170517 Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 3987600, + 593 2 3981422, + 593 2 3981610

Telefaks: + 593 2 3987600, + 593 2 3981422, + 593 2 3981610

Uprava za okoliš i održivi razvoj u okviru Ministarstva vanjskih poslova i migracija

Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana

Jerónimo Carrión y Avenida 10 de Agosto, EC-170517 Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 2993200 ekst. + 593 2 2912101

Kontakti za javnu nabavu – Ekvador

Nacionalna služba za javnu nabavu (SERCOP)

Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP)

Avenida de Los Shyris 38 – 28 y el Telégrafo, EK-Quito, ECUADOR

Tel.: + 593 2 2440050

Compras Públicas

Web: www.compraspublicas.gob.ec

 

Peru 

Nacionalne institucije – Peru

Središnja središnja banka Perua

Banco Central de Reserva del Perú

441 – 445, ulica Santa Rosa, Lima-1, PERU

Tel.: + 51 1 6132000

Web: http://www.bcrp.gob.pe

Nacionalna carinska kontrola Perua (SUNAT)

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)

AV. Garcilaso de la Vega 1472, Lima 1, PERU

Tel.: + 51 1 3150730

Web: http://www.sunat.gob.pe/

Ministarstvo gospodarstva i financija (MEF)

Ministerio de Economía y Finanzas

Jirón Junín 319, Cercado de Lima 15001, PE-Lima 1, PERU

Tel.: + 51 1 3115930

Ministarstvo vanjske trgovine i turizma (MINCETUR)

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR)

Calle Uno Oeste N 050 Urb. Corpac, San Isidro, Lima, PERU

Tel.: + 51 1 5136100

E-pošta: webmaster@mincetur.gob.pe

Web: https://www.gob.pe/mincetur

Jedinstveno sučelje za vanjsku trgovinu (VUCE)

Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE)

Calle Uno Oeste N 050 Urb. Córpac, San Isidro, Lima, PERU

Tel.: + 51 1 5136100, + 51 1 5131160

E-pošta: vuce@mincetur.gob.pe

Web: https://www.vuce.gob.pe/

Opća uprava za zdravlje okoliša (DIGESA)

Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA)

LAS Amapolas # 350 Urb. San Eugenio, Lince (Lima 14), Lima, PERU

Tel.: + 51 1 6314430

E-pošta: consultas@digesa.minsa.gob.pe

Web: http://www.digesa.minsa.gob.pe

Predstavništva, gospodarske komore i poslovna udruženja – Peru

Delegacija Europske unije u Peruu

Víctor Andrés Belaúnde 332, 5to piso (Edificio Cromo), San Isidro, PERU

Tel.: + 51 1 4150800

Telefaks: + 51 1 4214563

E-pošta: delegation-peru@eeas.europa.eu

Misija Perua pri Europskoj uniji

Veleposlanstvo Perua, 212. Tervuren Avenue, 1150 Bruxelles, BELGIUM

Tel.: + 32 2 733 33 19

E-pošta: info@embaperu.be

Web: https://www.embajadaperu.be/

Gospodarska komora Belgo Perú – Bruxelles

Rue Hobbema 75, 1000 Bruxelles, Belgija

Tel: + 32 475 920 974 e-pošta:

 info@belgoperu.com web

-mjesto: www.belgoperu.com 

Gospodarska komora Belgo Perú – Antwerpen

Luitenant Lippenslaan 44, 2140 Antwerpen, Belgija

Tel: + 32 475 920 974 e-pošta:

 info@belgoperu.com web

-mjesto: www.belgoperu.com

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIJA

Tel.: + 32 2749 1851

E-pošta: secretariat@eu4business.eu

Kontakti za tehničke zahtjeve – Peru

Nacionalni institut za kvalitetu (INACAL)

Instituto Nacional de Calidad (INACAL), Ministerio de Producción

Calle Las Camelias 815, San Isidro, Lima 27, PERU

Tel.: + 51 1 6408820

E-pošta: inacal@inacal.gob.pe

Web: https://www.inacal.gob.pe/

Nacionalni institut za zaštitu tržišnog natjecanja i zaštitu intelektualnog vlasništva (INDECOPI)

Instituto Nacional de la Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI)

Calle La Prosa 104, San Borja, PE-Lima, PERU

Tel.: + 51 1 2247777, + 51 1 2247800

Telefaks: + 51 1 2241715

Ministarstvo prometa i komunikacija, zamjenik Ministarstva prometa

Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Viceministerio de Transportes

Jiron Zorritos 1203, PE-Lima, PERU

Tel.: + 51 1 6157800

Kontakti za sanitarne/fitosaminacijske zahtjeve (SPS) – Peru

Nacionalna služba za zdravlje u poljoprivredi (SENASA), Ministarstvo poljoprivrede i navodnjavanja

Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI)

Avenida La Molina br. 1915, Lima 12 – La Molina, PE-Lima, PERU

Tel.: + 51 1 3133300

E-Mail: senasacontigo@senasa.gob.pe

Nacionalna organizacija za zdravlje u ribarstvu (SANIPES)

Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES)

Domingo Orué N° 165, pisos 6 y 7, Surquillo, Lima, PERU

Tel.: + 51 1 2138570

Web: https://www.sanipes.gob.pe/web/index.php/es/

Ministarstvo proizvodnje (PRODUCE)

Ministerio de la Producción (PRODUCE)

Calle Uno Oeste 060 – Urbanización Córpac, Lima 15036, PERU

Tel.: + 51 1 6162222

E-pošta: consultas@produce.gob.pe

Poduprava za karantenu životinja, Glavna uprava za zdravlje životinja, Nacionalna služba za zdravlje u poljoprivredi, Ministarstvo poljoprivrede i navodnjavanja

Subdirección de cuarentena Animal, Dirección General de Sanidad Animal, Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI)

Avenida La Molina br. 1915, Lima 12 – La Molina, PE-Lima, PERU

Tel.: + 51 1 3133300, + 51 1 3133324

Telefaks: + 51 1 3401486

E-Mail: senasacontigo@senasa.gob.pe

Uprava za izume i nove tehnologije (DIN), Nacionalni institut za zaštitu tržišnog natjecanja i zaštitu intelektualnog vlasništva (INDECOPI)

Instituto Nacional de la Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI)

Calle La Prosa 104, San Borja, PE-Lima, PERU

Tel.: + 51 1 2247777, + 51 1 2247800

Telefaks: + 51 1 2241715

Poduprava za biljne karantene, Glavna uprava za biljno zdravstvo, Nacionalna služba za zdravlje u poljoprivredi, Ministarstvo poljoprivrede i navodnjavanja

Subdirección de cuarentena Vegetal, Dirección General de Sanidad Vegetal, Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI)

Avenida La Molina br. 1915, Lima 12 – La Molina, PE-Lima, PERU

Tel.: + 51 1 3133300, + 51 1 3133309, + 51 1 3133321

Telefaks: + 51 1 3401486

Opća uprava za biološku raznolikost, Ministarstvo okoliša

Dirección General de Diversidad Biológica, Ministerio del Ambiente (MINAM)

Avenida Javier Prado Oeste 1440, San Isidro, PE-Lima 27, PERU

Tel.: + 51 1 6116000, produljenje 1349

Telefaks: + 51 1 6116000, produljenje 1349

Nacionalni institut za poljoprivredne inovacije

Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA)

Avenida La Molina 1981., Lima 12 – La Molina, Apartado Postal 2791, PE-Lima, PERU

Tel.: + 51 1 3492600, produljenje 295

Telefaks: + 51 1 3495646

Peruanski odbor za kozmetiku i higijenu u okviru Gospodarske komore

Comité Peruano de Cosmética e Higiene (COPECOH) de Cámara de Comercio

Avenida Giuseppe Garibaldi (bivši Gregorio Escobedo) 396, Jesús María, PE-Lima 11, PERU

Tel.: + 51 1 4633434

Opća uprava za lijekove, opskrbu i lijekove (DIGEMID)

Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID)

AV. Parque de las Leyendas 240 Torre B, San Miguel, PERU

Tel.: + 51 1 6314300 

Web: http://www.digemid.minsa.gob.pe/

Nacionalno vijeće za zabranu kemijskog oružja u okviru Ministarstva vanjskih poslova

Consejo Nacional para la Prohibicíon de las Armas Químicas (CONAPAC) bajo el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)

Jirón Lampa 535, PE-Lima 1, PERU

Tel.: + 51 1 2042400, + 51 1 2042505

Telefaks: + 51 1 2042498

Kontakti za javnu nabavu – Peru

Nadzorna agencija za javnu nabavu (OESS)

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OESS)

AV. Gregorio Escobedo CDRA. 7 s/n Jesús María, Lima 11, PERU

Tel.: + 51 1 6143636

Web: https://portal.osce.gob.pe/osce/,

http://www.osce.gob.pe/english.asp

Nacionalni registar dobavljača (RNP)

Registro Nacional de Proveedores (RNP)

AV. Gregorio Escobedo CDRA. 7 s/n Jesús María, Lima 11, PERU

Tel.: + 51 1 6135555, + 51 1 6135000

E-pošta: rnpatiende@osce.gob.pe

Web: https://portal.osce.gob.pe/rnp/

Dodatne poveznice

Izvori

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/regions/andean-community/

https://www.eumonitor.eu/

http://trade.ec.europa.eu/doclib/cfm/doclib_search.cfm?langId=EN

https://ec.europa.eu/easme/en/enterprise-europe-network

https://eeas.europa.eu/delegations/colombia_en/15808/Colombia%20and%20the%20EU

https://eeas.europa.eu/diplomatic-network/andean-community/2049/andean-community_en

https://eeas.europa.eu/diplomatic-network/andean-community_en

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621834/EPRS_STU(2018)621834_EN.pdf

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=993

 

 

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice