Sporazum o trgovini i suradnji između EU-a i Ujedinjene Kraljevine

EU i Ujedinjena Kraljevina postigli su dogovor o Sporazumu o trgovini i suradnji između EU-a i Ujedinjene Kraljevine, koji se privremeno primjenjuje od 1.siječnja 2021., a stupio je na snagu 1. svibnja 2021.

Sporazum o trgovini i suradnji ne obuhvaća samo trgovinu robom, uslugama, ulaganjima, javnom nabavom i pravima intelektualnog vlasništva, već i širok raspon drugih ključnih područja u interesu EU-a, kao što su zračni i cestovni promet, energetika i održivost, ribarstvo i koordinacija sustava socijalne sigurnosti. Pravila o trgovini i ulaganjima temelje se na sveobuhvatnim obvezama u pogledu jednakih uvjeta i održivog razvoja.

 • Njome se predviđaju nulte carine i nulte kvote za svu robu koja je u skladu s odgovarajućim pravilima o podrijetlu.
 • Ulagateljima iz EU-a omogućuje se osnivanje poduzeća na državnom području Ujedinjene Kraljevine i slobodno poslovanje u većini sektora.
 • Na primjer, omogućuje pristup tržištu izvan okvira dogovorenog s Japanom te uključuje regulatorne odredbe za mnoge ključne uslužne sektore.
 • Njime se osigurava da poduzeća iz EU-a koja već imaju poslovni nastan u Ujedinjenoj Kraljevini neće biti diskriminirana u postupcima javne nabave.
 • Njome se umjetnicima iz EU-a osiguravaju prava preprodaje, što nije obuhvaćeno međunarodnim konvencijama o pravima intelektualnog vlasništva.
 • Njome se osiguravaju neometana trgovina i tržišno natjecanje za poduzeća iz EU-a u sektorima energetike i sirovina te za industriju općenito.
 • Sadržava poglavlje o MSP-ovima osmišljeno za promicanje sudjelovanja MSP-ova u sporazumu.
 • Obje su se strane obvezale osigurati čvrste jednake uvjete održavanjem visoke razine zaštite u područjima kao što su:
  • zaštita okoliša;
  • borbi protiv klimatskih promjena i određivanju cijena ugljika;
  • socijalna i radnička prava;
  • porezna transparentnost i državne potpore;
  • uz učinkovitu nacionalnu provedbu, obvezujući mehanizam za rješavanje sporova i mogućnost da obje strane poduzmu korektivne mjere.

Na trgovinu robom između EU-a i Sjeverne Irske primjenjuje se Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj uključen u Sporazum o povlačenju.

Pritužbe

Podnošenje pritužbe

Tekst dogovora i pregled

Usluge

EU i Ujedinjena Kraljevina glavni su partneri u trgovini uslugama i ulaganju. Ujedinjena Kraljevina bila je 2021. drugi najveći trgovinski partner EU-a za usluge, nakon Sjedinjenih Američkih Država. Glavni sektori usluga kojima se trgovalo između EU-a i Ujedinjene Kraljevine bile su takozvane „ostale poslovne usluge” (tj. usluge istraživanja i razvoja, pravne usluge, arhitektonske usluge itd.), financijske i telekomunikacijske, računalne i informacijske usluge.

Od 1. siječnja 2021. Ujedinjena Kraljevina više ne sudjeluje na jedinstvenom tržištu EU-a te stoga više nema koristi od načela slobodnog kretanja osoba, slobodnog pružanja usluga i slobode poslovnog nastana. Zbog toga će se pružatelji usluga iz Ujedinjene Kraljevine, kako bi nudili usluge diljem EU-a, možda morati nastaniti u EU-u kako bi nastavili poslovati. Moraju poštovati nacionalna pravila, postupke i odobrenja koji se primjenjuju na njihove aktivnosti u svakoj državi članici u kojoj djeluju. Isto vrijedi i za subjekte iz EU-a, tj. moraju poštovati domaća pravila u Ujedinjenoj Kraljevini kako bi mogli pružati usluge u Ujedinjenoj Kraljevini.

Sporazumom o trgovini i suradnji između EU-a i Ujedinjene Kraljevine osigurava se znatna razina otvorenosti za trgovinu uslugama i ulaganja u mnogim sektorima, uključujući profesionalne i poslovne usluge (npr. pravne, revizijske, arhitektonske usluge), usluge isporuke i telekomunikacije, računalne i digitalne usluge, financijske usluge, usluge istraživanja i razvoja, većinu usluga prijevoza i usluge u području okoliša. Osim toga, primjenjuje se i na ulaganja u sektore koji nisu uslužni sektor, kao što su proizvodnja, poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo, energetika i druge primarne industrije.

Stvarna razina pristupa tržištu ovisit će o načinu pružanja usluge: isporučuje li se prekogranično iz matične zemlje dobavljača, npr. putem interneta („način 1”); isporučena potrošaču u zemlji dobavljača, na primjer turist koji putuje u inozemstvo i kupuje usluge („način 2”); isporučuje ih preko poduzeća s lokalnim poslovnim nastanom u vlasništvu stranog pružatelja usluga („način 3”) ili putem privremene prisutnosti na državnom području druge zemlje pružatelj usluga koji je fizička osoba („način 4”). U praksi, stvarna sposobnost pružanja određene usluge ili ulaganja u određeni sektor ovisi i o posebnim rezervama navedenima u Sporazumu, koje se mogu nametnuti pružateljima usluga iz EU-a pri pružanju usluga u Ujedinjenoj Kraljevini u nekim sektorima i obratno.

Kad je riječ o ulasku i privremenom boravku fizičkih osoba u poslovne svrhe (kako je prethodno navedeno kao „način 4.”), EU i Ujedinjena Kraljevina dogovorili su se o širokom rasponu uzajamnih obveza. Stranke ne mogu odbiti takav ulazak i boravak iz gospodarskih razloga (npr. kvote, ispitivanja gospodarskih potreba) – iako u nekim slučajevima mogu postojati rezerve u odnosu na obveze. Također, u određenim slučajevima i dalje se može zahtijevati viza i/ili boravišna ili radna dozvola.

Sporazumom su obuhvaćene sljedeće kategorije osoba:

 • Poslovni posjetitelji u svrhu osnivanja poslovnog nastana – npr. upravitelj koji dolazi u Ujedinjenu Kraljevinu radi osnivanja društva kćeri. Te osobe mogu doći 90 dana u razdoblju od šest mjeseci.
 • Osobe premještene unutar društva – npr. direktor koji trgovačko društvo X u EU-u šalje na rad u svojem društvu kćeri Y u Ujedinjenoj Kraljevini). Te osobe mogu trajati tri godine (osim ako su pripravnici, u kojem je slučaju boravak ograničen na jednu godinu).
 • Poslovni posjetitelji u kratkoročnom posjetu: te osobe smiju dolaziti u EU ili Ujedinjenu Kraljevinu radi obavljanja određenih (osnovnih) aktivnosti navedenih u stavku 8. Priloga 21. Mogu trajati 90 dana u razdoblju od šest mjeseci. Međutim, države članice i Ujedinjena Kraljevina mogu izraziti rezerve u pogledu nekih od tih aktivnosti.
 • Ugovorni pružatelji usluga: te osobe mogu doći u EU (ili u Ujedinjenu Kraljevinu) kako bi provele ugovor o pružanju usluga koji njihovo poduzeće ima s klijentom iz EU-a (ili s klijentom iz Ujedinjene Kraljevine) na razdoblje od najviše 12 mjeseci ili na razdoblje trajanja ugovora, ovisno o tome što je kraće. Trebali bi imati sveučilišnu diplomu i radno iskustvo povezano s pruženom uslugom. Mogu pružati usluge navedene u stavku 10. Priloga 22. Međutim, države članice mogu izraziti rezerve u pogledu nekih od tih aktivnosti: vidjeti stavak 12. Priloga 22. – tj. uvjeti za pružanje određene usluge mogu biti restriktivniji ili čak nemogući.
 • Neovisni stručnjaci. Isti kao i ugovorni pružatelji usluga, ali su samozaposleni. Popis dopuštenih usluga uključen je u stavak 11. Priloga 22.

Osim toga, primjenjuju se sva nacionalna pravila o stručnim kvalifikacijama. Sporazum o trgovini i suradnji uključuje okvir na temelju kojeg se Europska unija i Ujedinjena Kraljevina mogu naknadno dogovoriti, za svaki slučaj posebno i za određene profesije, o dodatnim aranžmanima za priznavanje određenih stručnih kvalifikacija, koji bi postali prilog samom Sporazumu. Takve aranžmane treba donijeti Vijeće za partnerstvo.

Praktične informacije za pružatelje usluga iz EU-a koji pružaju usluge u Ujedinjenoj Kraljevini

Tražilica licencije

Za pružanje usluge u Ujedinjenoj Kraljevini, dozvola potrebna za neke poslovne ili druge djelatnosti.

Kako osnovati poduzeće u Ujedinjenoj Kraljevini

Uvjeti za osnivanje poduzeća u Ujedinjenoj Kraljevini ovisit će o vrsti poduzeća koje želite osnovati, o tome gdje radite i o tome uzimate li ljude za pomoć. Vodič o osnivanju poduzeća u Ujedinjenoj Kraljevini

Priznavanje stručnih kvalifikacija

Za obavljanje profesije koja nije regulirana u Ujedinjenoj Kraljevini regulatorno tijelo Ujedinjene Kraljevine morat će službeno priznati stručnu kvalifikaciju koja nije u Ujedinjenoj Kraljevini. Informacije o regulatornim tijelima i reguliranim profesijama u Ujedinjenoj Kraljevini

Više informacija o reguliranim profesijama dostupno je na internetskim stranicama Centra za stručne kvalifikacije Ujedinjene Kraljevine.

Informacije o pravnim uslugama i uslugama pomorskog prijevoza

Novi asistent za trgovinu za usluge i ulaganja, dostupan na portalu Access2Markets, nudi informacije poduzećima iz EU-a koja žele pružati pravne usluge i usluge pomorskog prijevoza Ujedinjenoj Kraljevini. Sadržava informacije o zahtjevima koje moraju ispuniti te podatke za kontakt relevantnih regulatornih tijela.

Pravila o ulasku i boravku kvalificiranog osoblja

Opće informacije o zahtjevima za vizu za različite kategorije podnositelja zahtjeva.

Konkretnije, za kvalificirano osoblje:

 1. Pravila za poslovne posjetitelje
 2. Viza za kvalificirane radnike
 3. Viza za unutar društva
 4. T5 Privremeni radnik – Međunarodni sporazum – Radnik
 5. Predstavnik prekomorskog poslovanja

Javna nabava

Sporazum o trgovini i suradnji između EU-a i Ujedinjene Kraljevine uključuje Sporazum WTO-a o javnoj nabavi (GPA) i nadilazi ga. To znači da su sve koristi koje se odnose na bilateralna pravila i pristup tržištu Ujedinjene Kraljevine za poduzeća iz EU-a koje proizlaze iz GPA-a potvrđene i u okviru Sporazuma o trgovini i suradnji te podliježu bilateralnom rješavanju sporova.

Sporazumom o trgovini i suradnji nadilaze se obveze iz GPA-a i odobrava se dodatni pristup tržištu:

 • Obuhvaća naručitelje koji upravljaju plinskim i toplinskim mrežama i naručitelje u privatnom vlasništvu koji imaju monopol u svim sektorima komunalnih usluga,
 • Obuhvaćanje nekih dodatnih usluga, kao što su:
  • Hotelske i ugostiteljske usluge (CPC Prov. 641)
  • Usluge posluživanja hrane (CPC Prov. 642)
  • Usluge posluživanja pića (CPC Prov. 643)
  • Usluge povezane s telekomunikacijama (CPC Prov. 754)
  • Usluge poslovanja nekretninama uz naplatu ili na temelju ugovora (CPC Prov. 8220)
  • Ostale poslovne usluge (CPC Prov. 87901, 87903, 87905 – 87907)
  • Usluge obrazovanja (CPC Prov. 92)

Sporazumom se proširuje i primjenjivi skup pravila te se stoga olakšava pristup tržištu zahvaljujući:

 • pojačano korištenje elektroničkih sredstava,
 • jedinstveni portal za sve obavijesti,
 • prihvaćanje osobnih izjava,

U Sporazum o trgovini i suradnji uključili smo i nediskriminaciju za poduzeća u vlasništvu EU-a s poslovnim nastanom u Ujedinjenoj Kraljevini za sve javne natječaje, uključujući neobuhvaćenu nabavu, primjerice nabavu male vrijednosti (nacionalni tretman ispod praga za GPA).

 

Više informacija o pristupu tržištu javne nabave u Ujedinjenoj Kraljevini:

Ugovori o javnoj nabavi u vrijednosti većoj od 10 000 GBP

Ugovori o javnoj nabavi u Škotskoj

Ugovori o javnoj nabavi Walesa

Ugovori o javnoj nabavi uSjevernoj Irskoj: eSourcing NI – eTenders NI

Ugovori o javnoj nabavi u vrijednosti većoj od 118 000 GBP

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice