Kemijski proizvodi

Ova stranica služi kao referentni dokument samo za zahtjeve za proizvode na razini EU-a. Dodatni zahtjevi mogu se primjenjivati ovisno o odredišnoj zemlji EU-a. Sve pojedinosti potražite u Mojem trgovinskom asistentu.

Imajte na umu da je na ovoj stranici opći opis svakog naslova dostupan na svim jezicima EU-a. Međutim, pojedinosti su dostupne samo na engleskom jeziku.

Kontrola trgovine opasnim kemikalijama

Uvoz određenih opasnih kemikalija (pesticida i industrijskih kemikalija) zabranjen je ili strogo ograničen te podliježe kontrolnim mjerama na temelju Roterdamske konvencije o postupku prethodnog informiranog pristanka (PIC).

 

Kontrola trgovine živom

Uvoz metalne žive i određenih smjesa žive zabranjen je ili strogo ograničen kako bi se osigurala visoka razina zaštite zdravlja ljudi i okoliša.

 

Kontrola postojanih organskih onečišćujućih tvari

Kako bi se provele odredbe Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima i Protokola uz regionalnu Konvenciju UNECE-a o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka, uvoz postojanih organskih onečišćujućih tvari zabranjen je ili nekoliko puta ograničen.

 

Zahtjevi za stavljanje gnojiva na tržište

Određena mineralna gnojiva moraju zadovoljavati tehničke zahtjeve koji se odnose na označivanje, klasifikaciju i sastav; označivanje i pakiranje; ocjenjivanje sukladnosti i sljedivost.

 

Zahtjevi za stavljanje na tržište deterdženata

Deterdženti moraju biti u skladu s posebnim odredbama kojima se osigurava visoka razina zaštite okoliša i zdravlja ljudi (ograničenja stavljanja na tržište koja se temelje na biorazgradivosti, označivanju i obveznim informacijama o proizvodu, mjere kontrole i zaštite)

 

Zahtjevi za stavljanje na tržište kemikalija

Kemijski proizvodi moraju biti u skladu sa zahtjevima za stavljanje na tržište koji su osmišljeni kako bi se osigurala visoka razina zaštite zdravlja ljudi i okoliša.

 

Zahtjevi za stavljanje na tržište pesticida i biocida

Sredstva za zaštitu bilja, biocidni proizvodi i njihove aktivne tvari moraju ispunjavati zahtjeve za stavljanje na tržište kako bi se osigurala visoka razina zaštite zdravlja ljudi.

 

Tržišni standardi za benzin, dizelska goriva, plinsko ulje i teško loživo ulje

Bezolovni benzin i dizelsko gorivo koji se stavljaju na tržište u EU-u moraju biti u skladu s određenim specifikacijama kvalitete i zaštite okoliša kako bi se smanjile emisije onečišćujućih tvari iz motornih vozila. Plinsko ulje i teško loživo ulje podliježu ograničenjima u pogledu sadržaja sumpora.

 

Ograničenje uporabe određenih kemijskih tvari u proizvodima nakita

 

Ograničenje uporabe određenih kemijskih tvari u tekstilnim i kožnim proizvodima

 

Ograničenje uporabe određenih kemijskih tvari u igračkama

 

Kontrola prekursora za droge

Uvoz određenih kemijskih tvari koje se mogu nedopušteno upotrebljavati u proizvodnji droga podliježe zahtjevima kontrole, odnosno izdavanju dozvola i/ili registraciji subjekata, imenovanju odgovornog službenika, dostavi informacija o uvoznoj dokumentaciji i odobrenju za uvoz.

 
Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice