SGP – Zapadna Afrika

Sporazum o gospodarskom partnerstvu između EU-a i zapadne Afrike građanima i poduzećima iz tih dviju regija olakšava međusobna ulaganja i trgovinu te poticanje razvoja diljem zapadne Afrike. Saznajte kako sporazumi EU-a o gospodarskom partnerstvu (SGP) sa 16 zapadnoafričkih država mogu koristiti vašoj trgovini.

Sporazum o gospodarskom partnerstvu između EU-a i zapadne Afrike još se ne primjenjuje ni u jednoj zapadnoafričkoj zemlji – on će se početi privremeno primjenjivati nakon što sve zapadnoafričke zemlje potpišu, a dvije trećine zapadnoafričkih zemalja ratificira sporazum.

Kratki pregled

EU je pokrenuo Sporazum o gospodarskom partnerstvu sa 16 zapadnoafričkih država; Ekonomska zajednica zapadnoafričkih država (ECOWAS) i Zapadnoafrička ekonomska i monetarna unija (WAEMU). Nigerija je jedina zemlja u regiji koja još nije potpisala sporazum o gospodarskom partnerstvu, zbog čega se sporazum još ne primjenjuje.

Sporazum o gospodarskom partnerstvu (SGP) sa Zapadnom Afrikom obuhvaća robu i razvojnu suradnju. SGP uključuje i mogućnost daljnjih pregovora o održivom razvoju, uslugama, ulaganjima i drugim pitanjima povezanima s trgovinom u budućnosti.

Sporazumom o gospodarskom partnerstvu će se:

 • pomoći zapadnoj Africi da se bolje integrira u globalni trgovinski sustav te poduprijeti ulaganja i gospodarski rast u regiji.
 • povećanje izvoza zapadne Afrike u EU
 • poticanje ulaganja i doprinos razvoju proizvodnog kapaciteta, s pozitivnim učinkom na zaposlenost.

Do donošenja cjelovitog regionalnog SGP-a sa Zapadnom Afrikom, privremeni sporazumi o gospodarskom partnerstvu s Côte d’Ivoireom i Ganom počeli su se privremeno primjenjivati 3. rujna 2016. odnosno 15. prosinca 2016.

Asimetrične odredbe u korist zapadnoafričkih zemalja

Sporazum o gospodarskom partnerstvu negativno utječe na zapadnu Afriku i uzima u obzir trenutačne razlike u stupnju razvijenosti između tih dviju regija. Odredbe o asimetriji u korist zapadnoafričkih zemalja uključuju isključivanje osjetljivih proizvoda iz liberalizacije, duga razdoblja liberalizacije, fleksibilna pravila o podrijetlu te posebne zaštitne mjere i mjere za poljoprivredu, sigurnost opskrbe hranom i zaštitu dojenčadi.

 • Dok EU potpuno otvara svoje tržište od prvog dana, Zapadna Afrika samo će djelomično ukinuti uvozne carine tijekom prijelaznog razdoblja od 20 godina. Osim toga, proizvođači 25 % najosjetljivije robe imat će trajnu zaštitu od tržišnog natjecanja.

Tarife

 • Osim oružja i streljiva, EU u okviru privremenog SGP-a odobrava 100 % bescarinski i beskvotni pristup svom uvozu iz Gane i Côte d’Ivoirea. Isto će se primjenjivati na sve zapadnoafričke proizvode od prvog dana početka primjene regionalnog SGP-a za Zapadnu Afriku. Pristup tržištu EU-a trajan je, potpun i besplatan za sve proizvode.
 • Zapadnoafričke zemlje liberalizirat će uvoz iz EU-a u razdoblju od 20 godina. U skladu s kategorijama koje su već utvrđene u Zajedničkoj vanjskoj tarifi ECOWAS-a (CET)
  • roba skupine A (osnovna socijalna dobra, osnovne potrepštine, osnovna roba, osnovna sredstva i specifični ulazni faktori), koja trenutačno ima carine od 0 % ili 5 %, liberalizirat će se pet godina nakon primjene SGP-a.
  • roba skupine B (uglavnom ulazna roba i poluroba), koja trenutačno ima carine od 0, 5 ili 10 %, bit će liberalizirana u roku od 10 do 15 godina nakon primjene SGP-a.
  • roba skupine C (neke robe krajnje potrošnje), koja trenutačno ima 5, 10 ili 20 % carine, bit će liberalizirana u roku od 10 – 20 godina nakon primjene SGP-a.
 • Znatan dio tarifnih stavki (25 %) bit će potpuno isključen iz liberalizacije i i dalje će podlijegati uobičajenim carinama. To uključuje osjetljive proizvode kao što su poljoprivreda/proizvodi ribarstva i osjetljiva roba za finalnu potrošnju.
 • Ako se uvoz nekih proizvoda iz EU-a u zapadnoafričke zemlje naglo poveća, čime se ugrožavaju lokalna tržišta, mogu se uvesti zaštitne mjere kao što su uvozne kvote i carine.

 

Upotrijebite opciju Moj pomoćnik za trgovinu kako biste pronašli točne informacije o pristojbama i tarifama za vaš određeni proizvod, uzimajući u obzir njegovu zemlju podrijetla i odredišta. U slučaju dvojbe obratite se svojim carinskim tijelima.

Pravila o podrijetlu

Fleksibilnim pravilima o podrijetlu zemljama SGP-a Zapadna Afrika omogućuje se izvoz proizvoda s ulaznim materijalima iz drugih zemalja, posebno u ključnim sektorima kao što su poljoprivreda, ribarstvo, tekstil i odjeća. Na primjer, tekstilni proizvod može ući u EU bez carine ako se barem jedna faza njegove proizvodnje, kao što je tkanje ili pletenje, odvija u zemlji SGP-a.

Prije izvoza/uvoza provjerite jeste li:

Odstupanja

Odstupanja uključena u SGP za Zapadnu Afriku blaža su od uobičajenih. Oni čine 15 % cijene konačnog proizvoda franko tvornica umjesto 10 % predviđenih u većini sporazuma EU-a. Za tekstil i odjeću vrijede posebna odstupanja.

Zbrajanje

Odredbe SGP-a uključuju sljedeće vrste kumulacije:

 • Bilateralna kumulacija s EU-om
 • Dijagonala i potpuna kumulacija s PZP-ovima i zemljama AKP-a, pod određenim uvjetima.
 • Kumulacija sa susjednim zemljama u razvoju, pod određenim uvjetima.

Izravan prijevoz

Dokaz o izravnom prijevozu mora se podnijeti carinskim tijelima zemlje uvoznice.

Povrat carina

Povrat se može zatražiti za carinu plaćenu na materijale koji su prethodno uvezeni za daljnju preradu, a zatim izvezeni u zemlju koja je potpisala SGP s EU-om.

Uvjeti za plovila

Riba ulovljena na otvorenom moru i u isključivim gospodarskim pojasevima zemalja SGP-a Zapadne Afrike može se smatrati zemljom s podrijetlom iz države SGP-a samo ako je ulovljena plovilima koja ispunjavaju određene kriterije. Ti se kriteriji odnose na mjesto registracije plovila, na zastavu pod kojom je plovilo „zaustavljeno” i na njihovo vlasništvo.

Ne postoje posebni zahtjevi u pogledu državljanstva posade, zapovjednika ili časnika. Ti su zahtjevi, koji su bili navedeni u izvornom Sporazumu iz Cotonoua, sada uklonjeni kako bi se olakšalo dodjeljivanje podrijetla ribama ulovljenima u zemljama SGP-a.

Pravila o podrijetlu za određeni proizvod

 

Upotrijebite opciju Moj pomoćnik za trgovinu kako biste pronašli pravila koja se primjenjuju na vaš određeni proizvod.

Odstupanja

Na zahtjev zemlje SGP-a moglo bi se odobriti odstupanje, pod posebnim uvjetima, kako bi se omogućila blaža pravila o podrijetlu za određene proizvode podrijetlom iz određenih zemalja.

Zahtjevi za proizvode

Tehnička pravila i zahtjevi

 • Saznajte više o tehničkim zahtjevima, pravilima i postupcima koje roba mora ispuniti kako bi bila uvezena u Europsku uniju.
 • Pronađite posebna pravila i propise koji se primjenjuju na vaš proizvod i njegovu zemlju podrijetla u bazi podataka My Trade Assistant.

Zdravstveni i sigurnosni zahtjevi SPS

Dokumenti i postupci carinjenja

 Dokazi o podrijetlu

 • Da biste postali ovlašteni izvoznik, morate moći dokazati svojim carinskim tijelima status proizvoda s podrijetlom te sve druge zahtjeve koje ona mogu uvesti.

Carinska tijela mogu povući vaš status ovlaštenog izvoznika u slučaju zlouporabe. Kako biste saznali više o postupcima, obratite se svojim carinskim tijelima.

 • Kako bi ispunili uvjete za povlaštene carinske stope, proizvodi podrijetlom iz zemalja SGP-a Zapadne Afrike moraju biti popraćeni dokazom o podrijetlu. Dokaz o podrijetlu ostaje na snazi 10 mjeseci. To mogu biti:
  • Potvrda o prometu robe EUR.1 koju izdaju carinska tijela zemlje izvoznice. Izvoznik (ili ovlašteni zastupnik) koji podnosi zahtjev za izdavanje potvrde mora biti spreman podnijeti dokumente kojima se dokazuje da predmetni proizvodi imaju status proizvoda s podrijetlom na zahtjev i ispunjavati ostale zahtjeve iz Protokola o pravilima o podrijetlu.
  • izjavu na računu koju izdaje bilo koji izvoznik za pošiljke čija je vrijednost 6000 EUR ili manje, ili ovlašteni izvoznici, za pošiljke bilo koje vrijednosti. Pri ispunjavanju izjave na računu trebali biste biti spremni podnijeti dokumente kojima se dokazuje da vaši proizvodi imaju status proizvoda s podrijetlom i ispunjavati ostale uvjete iz Protokola o pravilima o podrijetlu.

Drugi dokumenti

 • Saznajte više o drugim dokumentima i postupcima carinjenja[poveznica] potrebnima za uvoz u Europsku uniju.

Intelektualno vlasništvo i oznake zemljopisnog podrijetla

Trgovina uslugama

Javna nabava

Ulaganja

Ostalo

Natjecanje

 • EU je od 2014. prestao izvoziti subvencije na sve proizvode koji se izvoze u zemlje SGP-a.
 • EU je sveo mjere na najmanju moguću mjeru s obzirom na proizvodnju i narušavanje trgovine
 • Ako je lokalna industrija ugrožena zbog porasta uvoza iz Europe, SGP-ovi omogućuju pokretanje mjera za zaštitu industrijskih sektora i industrije u povojima.

Održivi razvoj

Sporazum o gospodarskom partnerstvu sa Zapadnom Afrikom izričito se temelji na „ključnim i temeljnim” elementima utvrđenima uSporazumu iz Cotonoua, tj. na ljudskim pravima, demokratskim načelima, vladavini prava i dobrom upravljanju. Sporazum stoga sadrži neke od najjačih jezika o pravima i održivom razvoju koji su dostupni u sporazumima EU-a.

 • „Klauzula o neizvršenju” znači da se „odgovarajuće mjere” (kako su utvrđene Sporazumom iz Cotonoua) mogu poduzeti ako bilo koja stranka ne ispuni svoje obveze u pogledu ključnih elemenata. To može uključivati suspenziju trgovinskih povlastica.
 • Zajedničke institucije SGP-a zadužene su za praćenje i procjenu učinka provedbe SGP-ova na održivi razvoj stranaka. U skladu sa Sporazumom iz Cotonoua, civilno društvo i zastupnici u parlamentu imaju jasnu ulogu.

Regionalna integracija

Sporazum o gospodarskom partnerstvu sa Zapadnom Afrikom odnosi se na trgovinu među zapadnoafričkim zemljama kao i na trgovinu s EU-om. To je prvo gospodarsko partnerstvo koje okuplja ne samo 16 zemalja regije nego i njihove dvije regionalne organizacije: Ekonomska zajednica zapadnoafričkih država (ECOWAS) i Zapadnoafrička ekonomska i monetarna unija (UEMOA).

 • Ponuda zapadnoafričkog pristupa tržištu EU-a u potpunosti je usklađena sa zajedničkom vanjskom tarifom ECOWAS-a (CET), kojom se postavljaju temelji za carinsku uniju ECOWAS-a. Provedba SGP-a i CET-a ECOWAS-a ide ruku pod ruku i međusobno se osnažuju.
 • Sporazum o gospodarskom partnerstvu sadržava važne odredbe kako bi se carinski postupci učinili jednostavnijima i učinkovitijima te se predviđa da će zapadnoafričke zemlje jedna drugoj odobravati barem jednak tretman kao i EU.

Izgradnja kapaciteta i tehnička pomoć

EU pruža tehničku pomoć u okviru pomoći za trgovinu. Time se zemljama pomaže da prilagode svoje carinske postupke i smanje papirologiju. Za vas to znači manje poteškoća u poslovanju s carinom.

Primjerice, EU pruža financijsku i tehničku potporu zapadnoafričkim poljoprivrednicima u ispunjavanju sanitarnih i fitosanitarnih standarda EU-a. EU također često šalje tim stručnjaka iz Uprave za revizije i analize u području zdravlja i hrane kako bi dao preporuke o tome kako riješiti probleme povezane s izvozom.

Korisne poveznice i dokumenti

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice