SGP – Zapadna Afrika

Sporazumom o gospodarskom partnerstvu između EU-a i zapadne Afrike građanima i poduzećima iz tih dviju regija olakšava se međusobno ulaganje i trgovina te poticanje razvoja diljem zapadne Afrike. Saznajte kako sporazumi o gospodarskom partnerstvu EU-a sa 16 zapadnoafričkih država mogu koristiti vašoj trgovini.

Sporazum o gospodarskom partnerstvu između EU-a i zapadne Afrike još se ne primjenjuje ni u jednoj zapadnoafričkoj zemlji. Sporazum će se početi privremeno primjenjivati nakon što sve zapadnoafričke zemlje potpišu Sporazum i nakon što dvije trećine zapadnoafričkih zemalja ratificiraju Sporazum.

Kratki prikaz

EU je pokrenuo Sporazum o gospodarskom partnerstvu sa 16 zapadnoafričkih država, ekonomske zajednice zapadnoafričkih država (ECOWAS) i Zapadnoafričke ekonomske i monetarne unije(WAEMU). Nigerija je jedina zemlja u regiji koja tek treba potpisati sporazum o gospodarskom partnerstvu, zbog čega se sporazum još ne primjenjuje.

Sporazum o gospodarskom partnerstvu (SGP) sa Zapadnom Afrikom obuhvaća robu i razvojnu suradnju. Sporazum o gospodarskom partnerstvu uključuje i mogućnost daljnjih pregovora o održivom razvoju, uslugama, ulaganjima i drugim pitanjima povezanima s trgovinom u budućnosti.

SGP-om će se:

 • pomoći zapadnoj Africi da se bolje integrira u globalni trgovinski sustav te poduprijeti ulaganja i gospodarski rast u regiji.
 • povećanje zapadnoafričkog izvoza u EU
 • poticati ulaganja i pridonositi razvoju proizvodnih kapaciteta, s pozitivnim učinkom na zapošljavanje.

Do donošenja potpunog regionalnog sporazuma o gospodarskom partnerstvu sa Zapadnom Afrikom 3. rujna 2016. i 15. prosinca 2016. privremeno su se primjenjivali sporazumi o gospodarskom partnerstvu s Côte d’Ivoireom i Ganom.

Asimetrične odredbe u korist zapadnoafričkih zemalja

Sporazum o gospodarskom partnerstvu ide u korist Zapadne Afrike i njime se uzimaju u obzir trenutačne razlike u stupnju razvijenosti tih dviju regija. Odredbe o asimetrijama u korist zapadnoafričkih zemalja uključuju isključivanje osjetljivih proizvoda iz liberalizacije, duga razdoblja liberalizacije, fleksibilna pravila o podrijetlu te posebne zaštitne mjere i mjere za poljoprivredu, sigurnost opskrbe hranom i zaštitu nove industrije.

 • Iako EU od prvog dana potpuno otvara svoje tržište, Zapadna Afrika samo će djelomično ukinuti uvozne carine tijekom prijelaznog razdoblja od 20 godina. Osim toga, proizvođači 25 % najosjetljivijih proizvoda bit će trajno zaštićeni od tržišnog natjecanja.

Tarife

 • Osim oružja i streljiva, EU na temelju privremenog SGP-a odobrava 100 % bescarinski i beskvotni pristup cjelokupnom uvozu iz Gane i Côte d’Ivoirea. Isto će se primjenjivati na sve zapadnoafričke proizvode od prvog dana početka primjene regionalnog SGP-a za zapadnu Afriku. Pristup tržištu EU-a trajan je, potpun i slobodan za sve proizvode.
 • Zapadnoafričke zemlje liberalizirat će uvoz iz EU-a u razdoblju od 20 godina. Prema kategorijama koje su već utvrđene u zajedničkoj vanjskoj tarifi ECOWAS-a
  • roba skupine A (ključna socijalna roba, osnovne potrepštine, osnovna roba, osnovna dobra i posebni inputi), koja trenutačno podliježe carinama od 0 ili 5 %, liberalizirat će se pet godina nakon primjene SGP-a.
  • roba iz skupine B (uglavnom ulazni i poluproizvodi), koja trenutačno ima carine od 0, 5 ili 10 %, liberalizirat će se u roku od 10 do 15 godina nakon primjene SGP-a.
  • roba iz skupine C (neke robe za finalnu potrošnju), koja trenutačno ima 5, 10 ili 20 % carine, liberalizirat će se u roku od 10 do 20 godina nakon primjene SGP-a.
 • Znatan dio tarifnih stavki (25 %) bit će u potpunosti isključen iz liberalizacije i i dalje će podlijegati uobičajenoj pristojbi. To uključuje osjetljive proizvode kao što su poljoprivreda/ribarski proizvodi i osjetljivu robu za krajnju potrošnju.
 • Ako se uvoz neke robe iz EU-a u zapadnoafričke zemlje naglo poveća, čime se ugrožavaju lokalna tržišta, mogu se uvesti zaštitne mjere kao što su uvozne kvote i carine.

 

Upotrijebite opciju pretraživanja Mojeg trgovinskog asistenta kako biste pronašli točne informacije o pristojbama i tarifama za vaš određeni proizvod, uzimajući u obzir njegovu zemlju podrijetla i odredište. U slučaju dvojbe obratite se svojim carinskim tijelima.

 

Pravilima o podrijetlu;

Kako bi ispunio uvjete za povlašteno postupanje, vaš će proizvod morati zadovoljavati pravila o podrijetlu iz sporazuma. Posjetite interaktivnialat za samoprocjenu pravila o podrijetlu (ROSA) u Mojem trgovinskom asistentu kako biste procijenili ispunjava li vaš proizvod pravila o podrijetlu i saznajte kako pripremiti ispravne dokumente.

Opće informacije o pravilima o podrijetlu dostupne su u nastavku.

Fleksibilna pravila o podrijetlu omogućuju zemljama zapadne Afrike SGP-a da izvoze proizvode s ulaznim elementima iz drugih zemalja, posebno u ključnim sektorima – poljoprivredi, ribarstvu, tekstilu i odjeći. Na primjer, tekstilni proizvod može ući u EU bez carine ako se barem jedna faza njegove proizvodnje, kao što je tkanje ili pletenje, dogodila u zemlji SGP-a.

Dopušteno odstupanje

Odstupanja uključena u SGP sa Zapadnom Afrikom blaža su od uobičajenih. Njihov udio u cijeni konačnog proizvoda na razini franko tvornica iznosi 15 % umjesto 10 % predviđenih u većini sporazuma EU-a. Za tekstil i odjeću primjenjuju se posebna dopuštena odstupanja.

Kumulacija

Odredbe SGP-a uključuju sljedeće vrste kumulacije:

 • Bilateralna kumulacija s EU-om
 • Dijagonalna i puna kumulacija s PZP-ovima i zemljama AKP-a, pod određenim uvjetima.
 • Kumulacija sa susjednim zemljama u razvoju, pod određenim uvjetima.

Izravan prijevoz

Dokaz o izravnom prijevozu mora se podnijeti carinskim tijelima zemlje uvoznice.

Povrat carine

Povrat se može zatražiti za carinu plaćenu na materijale koji su prethodno uvezeni radi daljnje prerade i zatim izvezeni u zemlju koja je potpisala SGP s EU-om.

Uvjeti za plovila

Za ribu ulovljenu na otvorenom moru i u isključivim gospodarskim pojasevima zemalja SGP-a zapadne Afrike može se smatrati da potječe iz zemlje SGP-a samo ako je ulovljena plovilima koja ispunjavaju određene kriterije. Ti se kriteriji odnose na mjesto registracije plovila, na zastavu pod kojom je plovilo „napalo” i na njegovo vlasništvo.

Ne postoji poseban zahtjev u pogledu državljanstva posade, zapovjednika ili časnika. Ti su zahtjevi, koji su bili u izvornom Sporazumu iz Cotonoua, sada uklonjeni kako bi se olakšalo dodjeljivanje podrijetla ribi koju su ulovile zemlje SGP-a.

Pravila o podrijetlu za pojedinačne proizvode

 

Upotrijebite opciju pretraživanja Mojeg trgovinskog asistenta kako biste pronašli pravila koja se primjenjuju na vaš određeni proizvod.

Odstupanja

Na zahtjev zemlje SGP-a odstupanje bi se moglo odobriti pod posebnim uvjetima kako bi se omogućilo da se blaža pravila o podrijetlu primjenjuju na određene proizvode podrijetlom iz određenih zemalja.

Zahtjevi za proizvode

Tehnička pravila i zahtjevi

 • Saznajte više o tehničkim zahtjevima, pravilima i postupcima koje roba mora ispuniti kako bi bila uvezena u Europsku uniju.
 • Pretražite posebna pravila i propise koji se primjenjuju na vaš proizvod i njegovu zemlju podrijetla u bazi podataka Moji trgovinski pomoćnik.

Zdravstveni i sigurnosni zahtjevi SPS

Dokumenti i postupci carinjenja

 Dokazi o podrijetlu

 • Da biste postali ovlašteni izvoznik, morate moći dokazati svojim carinskim tijelima status proizvoda s podrijetlom, kao i sve druge zahtjeve koje mogu uvesti.

Carinska tijela mogu povući status ovlaštenog izvoznika u slučaju zlouporabe. Za više informacija o postupcima obratite se svojim carinskim tijelima.

 • Kako bi se ispunili uvjeti za povlaštene carinske stope, proizvodi podrijetlom iz zemalja SGP-a Zapadne Afrike moraju biti popraćeni dokazom o podrijetlu. Dokaz o podrijetlu ostaje valjan 10 mjeseci. To može biti:
  • potvrda o prometu robe EUR.1 koju izdaju carinska tijela zemlje izvoznice. Izvoznik (ili ovlašteni zastupnik) koji podnosi zahtjev za potvrdu mora biti spreman na zahtjev podnijeti isprave kojima se dokazuje da predmetni proizvodi imaju status proizvoda s podrijetlom te ispunjavati ostale zahtjeve iz Protokola o pravilima o podrijetlu.
  • izjavu na računu koju izdaje bilo koji izvoznik za pošiljke čija je vrijednost 6 000 EUR ili manja, ili ovlašteni izvoznici, za pošiljke bilo koje vrijednosti. Pri ispunjavanju izjave na računu trebali biste biti spremni podnijeti dokumente kojima se dokazuje da vaši proizvodi imaju status proizvoda s podrijetlom i koji ispunjavaju ostale zahtjeve iz Protokola o pravilima o podrijetlu.

Ostali dokumenti

 • Saznajte više o drugim dokumentima i postupcima carinjenja [poveznica] koji su potrebni za uvoz u Europsku uniju.

Intelektualno vlasništvo i oznake zemljopisnog podrijetla

Trgovina uslugama

Javna nabava

Ulaganja

Ostalo

Natjecanje

 • Od 2014. EU je obustavio izvozne subvencije za sve proizvode koji se izvoze u zemlje SGP-a.
 • EU je sveo na najmanju moguću mjeru mjere kojima se narušava proizvodnja i trgovina
 • Ako je lokalna industrija ugrožena zbog porasta uvoza iz Europe, sporazumi o gospodarskom partnerstvu omogućuju pokretanje mjera za zaštitu industrijskih sektora i industrije u povojima.

Održivi razvoj

Sporazum o gospodarskom partnerstvu sa Zapadnom Afrikom izričito se temelji na „ključnim i temeljnim” elementima utvrđenima uSporazumu iz Cotonoua, tj. ljudskim pravima, demokratskim načelima, vladavini prava i dobrom upravljanju. Sporazum stoga sadržava jedan od najjačih izraza o pravima i održivom razvoju dostupnih u sporazumima EU-a.

 • „Klauzula o neizvršenju” znači da se „odgovarajuće mjere” (kako su utvrđene Sporazumom iz Cotonoua) mogu poduzeti ako bilo koja stranka ne ispuni svoje obveze u pogledu ključnih elemenata. To može uključivati obustavu trgovinskih koristi.
 • Zajedničke institucije SGP-a zadužene su za funkciju praćenja i procjene učinka provedbe SGP-ova na održivi razvoj stranaka. U skladu sa Sporazumom iz Cotonoua civilno društvo i zastupnici u parlamentu imaju jasnu ulogu.

Regionalna integracija

Sporazum o gospodarskom partnerstvu sa Zapadnom Afrikom odnosi se na trgovinu među zapadnoafričkim zemljama kao i na trgovinu s EU-om. To je prvo gospodarsko partnerstvo koje okuplja ne samo 16 zemalja regije nego i njihove dvije regionalne organizacije: ekonomske zajednice zapadnoafričkih država (ECOWAS) i Zapadnoafričke ekonomske i monetarne unije (UEMOA).

 • Ponuda zapadnoafričkog tržišta EU-u u potpunosti je usklađena sa zajedničkom vanjskom tarifom ECOWAS-a, kojom se postavljaju temelji za carinsku uniju ECOWAS-a. Provedba Sporazuma o gospodarskom partnerstvu i srednjoeuropskog gospodarskog prostora ECOWAS-a ide ruku pod ruku i međusobno se osnažuje.
 • Sporazum o gospodarskom partnerstvu sadržava važne odredbe kako bi carinski postupci bili jednostavniji i učinkovitiji te se njime predviđa da će zapadnoafričke zemlje jedna drugoj odobriti barem jednako postupanje kao što to odobravaju EU-u.

Izgradnja kapaciteta i tehnička pomoć

EU pruža tehničku pomoć za pomoć trgovini. Time se zemljama pomaže da prilagode svoje carinske postupke i smanje papirologiju. Za vas to znači da imate manje truda u postupanju s carinom.

Primjerice, EU pruža financijsku i tehničku potporu kako bi pomogao zapadnoafričkim poljoprivrednicima da ispune sanitarne i fitosanitarne standarde EU-a. EU također često šalje tim stručnjaka iz Uprave za revizije i analize u području zdravlja i hrane kako bi dali preporuke o tome kako riješiti probleme povezane s izvozom.

Korisne poveznice i dokumenti

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice