Privremeni sporazum o gospodarskom partnerstvu između EU-a i pacifičkih država

Sporazumom o gospodarskom partnerstvu (SGP) između EU-a i pacifičkih zemalja olakšava se uzajamno ulaganje i trgovina među ljudima i poduzećima iz tih dviju regija te potiče razvoj na cijelom Pacifiku. Saznajte kako EU-ov sporazum o gospodarskom partnerstvu s četiri pacifičke države može koristiti vašoj trgovini.

Ukratko o dogovoru

Sporazum o gospodarskom partnerstvu između EU-a i Pacifika ratificirao je Europski parlament u siječnju 2011., a Papua Nova Gvineja u svibnju 2011. Vlada Fidžija počela je primjenjivati sporazum u srpnju 2014. Samoa je pristupila Sporazumu u prosincu 2018. i otad ga primjenjuje. Salomonovi Otoci pristupili su Sporazumu i otada ga primjenjuju.

Tonga i Timor-Leste obavijestili su Europsku komisiju da se namjeravaju pridružiti SGP-u.

Sporazumom o gospodarskom partnerstvu između EU-a i Pacifika otvara se trgovina robom s EU-om. Sporazum uključuje:

 • bescarinski i beskvotni pristup tržištu EU-a za svu robu iz pacifičkih država SGP-a
 • asimetrično i postupno otvaranje njihovih tržišta robi iz EU-a, uzimajući u potpunosti u obzir razlike u stupnju razvoja i osjetljivim sektorima
 • isključivanje nekih osjetljivih sektora i proizvoda iz liberalizacije na pacifičkoj strani
 • mogućnost pacifičkih država da ponovno uvedu carine i kvote ako uvoz iz EU-a poremeti ili prijeti remećenjem njihovih lokalnih gospodarstava
 • pravila o tehničkim preprekama trgovini te sanitarne i fitosanitarne mjere za pomoć pacifičkim izvoznicima u ispunjavanju uvoznih standarda EU-a
 • učinkoviti carinski postupci i pojačana suradnja među upravama
 • poboljšana pravila o podrijetlu za prerađene proizvode ribarstva iz Pacifika – takozvana „globalna nabava” kojom se želi potaknuti otvaranje radnih mjesta i razvoj u regiji.

Zemlje korisnice

 • Fidži
 • Papua Nova Gvineja
 • Samoa
 • Salomonovi Otoci

Moguće zemlje korisnice u budućnosti

 • Tonga je izrazila namjeru pristupanja SGP-u.
 • Timor-Leste izrazio je namjeru pristupanja SGP-u
 • Sporazum ostaje otvoren za pristupanje ostalim pacifičkim zemljama AKP-a

Asimetrične odredbe u korist pacifičkih zemalja

Sporazumom o gospodarskom partnerstvu između EU-a i pacifičkih zemalja predviđene su asimetrične odredbe u korist pacifičkih zemalja, kao što su isključivanje osjetljivih proizvoda iz liberalizacije, duga razdoblja liberalizacije, fleksibilna pravila o podrijetlu, uz posebne zaštitne mjere i mjere za poljoprivredu, sigurnost opskrbe hranom i nove industrije.

 

Iako su tržišta EU-a odmah i u potpunosti otvorena, pacifičke države SGP-a djelomično i postupno otvaraju svoja tržišta uvozu iz EU-a, uzimajući u potpunosti u obzir razlike u stupnju razvoja.

Tarife

 • EU odobrava stopostotni bescarinski i beskvotni pristup cjelokupnom uvozu iz pacifičkih zemalja SGP-a. Pristup tržištu EU-a trajan je, potpun i slobodan za sve proizvode.
 • Pacifičke zemlje SGP-a postupno ukidaju carine djelomično i postupno kako slijedi
  • Papua Nova Gvineja dobrovoljno je otvorila svoje tržište do 88 % uvoza EU-a od prvog dana (čak i ako bi imala koristi od prijelaznog razdoblja od 15 godina)
  • Fidži otvara svoje tržište na 87 % uvoza iz EU-a tijekom 15 godina
  • Samoa otvara svoje tržište do 80 % uvoza iz EU-a tijekom 20 godina
  • Salomonovi Otoci otvaraju svoje tržište do 83 % uvoza iz EU-a tijekom 15 godina
 • U slučaju naglog porasta uvoza određene robe iz EU-a u pacifičke zemlje SGP-a, pacifičke zemlje SGP-a mogu u zatvorenim okolnostima primijeniti zaštitne mjere kao što su uvozne kvote i ponovno uvođenje carina.

 

Upotrijebite opciju za pretraživanje Mojeg asistenta za trgovinu kako biste pronašli točne informacije o carinama i carinama za vaš određeni proizvod, uzimajući u obzir njegovu zemlju podrijetla i odredište. Ako niste sigurni, obratite se svojim carinskim tijelima.

 

Pravila o podrijetlu

Kako biste ispunili uvjete za povlašteno postupanje, vaš proizvod morat će ispunjavati pravila o podrijetlu u skladu sa sporazumom. Provjerite interaktivni „Alatza samoprocjenu pravila o podrijetlu (ROSA) u odjeljku Moji trgovinski asistent kako biste ocijenili ispunjava li vaš proizvod pravila o podrijetlu i kako pripremiti točne dokumente.

Opće informacije o pravilima o podrijetlu i postupcima u vezi s podrijetlom nalaze se u ovom odjeljku.

Podrijetlo je „gospodarska pripadnost” robe kojom se trguje. Ako ste novi u vezi s temom, u odjeljku o robi možete pronaći uvod u glavne koncepte.

Pravila o podrijetlu

Kako bi ispunio uvjete za povlaštenu stopu, vaš proizvod mora biti u skladu s određenim pravilima kojima se dokazuje njegovo podrijetlo.

Gdje mogu pronaći pravila o podrijetlu?

Pravila o podrijetlu utvrđena su u Protokolu II. o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje iz Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između EU-a i pacifičkih država.

Je li moj proizvod podrijetlom iz EU-a ili pacifičke države SGP-a?

Kako bi vaš proizvod ispunjavao uvjete za povlaštenu carinu nižu ili nultu na temelju Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između EU-a i pacifičkih država, mora biti podrijetlom iz EU-a ili pacifičke države SGP-a. Smatra se da je proizvod podrijetlom iz EU-a ili pacifičke države SGP-a ako je

Proizvod također mora ispunjavati sve druge primjenjive zahtjeve navedene u poglavlju (na primjer, nedovoljna obrada ili prerada, pravilo o izravnom prijevozu). Postoje i neke dodatne fleksibilnosti koje će vam pomoći u usklađivanju s pravilima za određene proizvode (na primjer, tolerancija ili kumulacija).

 

Primjeri pravila za pojedine proizvode u trgovinskim sporazumima EU-a

 • pravilo o dodanoj vrijednosti – vrijednost svih upotrijebljenih materijala bez podrijetla ne smije premašiti određeni postotak cijene proizvoda franko tvornica.
 • promjena razvrstavanja u carinsku tarifu – proizvodni postupak dovodi do promjene razvrstavanja u carinsku tarifu materijala bez podrijetla i gotovog proizvoda, npr. proizvodnje papira (poglavlje 48. Harmoniziranog sustava) iz celuloze bez podrijetla (Harmonizirani sustav, poglavlje 47.);
 • posebne radnje – potreban je poseban proizvodni postupak, na primjer predenje vlakana za pređu. Ta se pravila uglavnom primjenjuju u tekstilnom i odjevnom sektoru te u kemijskom sektoru.
 • kombinacija tih različitih pravila moguća je ako se različita pravila poštuju alternativno ili u kombinaciji.

Savjeti za usklađivanje s pravilima za određene proizvode

Sporazumom se omogućuje dodatna fleksibilnost kako biste se uskladili s pravilima za određene proizvode, kao što su tolerancija ili kumulacija.

Dopušteno odstupanje
 • pravilom o dopuštenim odstupanjima proizvođaču se dopušta upotreba materijala bez podrijetla koji su obično zabranjeni pravilom za određeni proizvod do 15 % cijene proizvoda franko tvornica
 • to se odstupanje ne može upotrijebiti za premašivanje bilo kojeg praga za maksimalne materijale bez podrijetla izražene u vrijednosti navedenoj u pravilima za pojedine proizvode.
 • posebna odstupanja primjenjuju se na tekstil i odjeću razvrstanu u poglavlja 50. do 63. Harmoniziranog sustava, koji su uključeni u napomene od 5. do 6. Priloga 1. „Uvodne napomene”
Kumulacija

Sporazumom su predviđene sljedeće vrste kumulacije podrijetla:

 • bilateralna kumulacija, kojom se omogućuje da se materijali podrijetlom iz pacifičke države SGP-a računaju kao materijali podrijetlom iz EU-a (i obrnuto) kada se upotrebljavaju u proizvodnji proizvoda
 • puna kumulacija kojom se omogućuje da se materijali bez podrijetla računaju kao materijali podrijetlom iz EU-a ili pacifičkih država SGP-a ako su obrađeni ili prerađeni u tim zemljama ili drugim državama AKP-a ili prekomorskim zemljama i područjima EU-a
 • dijagonalna kumulacija, kojom se omogućuje da se materijali podrijetlom iz bilo koje pacifičke države SGP-a, druge države AKP-a ili prekomorske zemlje ili područja EU-a računaju kao materijali podrijetlom iz pacifičke države SGP-a ili EU-a kada se upotrebljavaju u proizvodnji proizvoda pod određenim uvjetima. Ova vrsta kumulacije zahtijeva sklapanje sporazuma o administrativnoj suradnji između dviju zemalja iz kojih je podrijetlo kumulirano.

Od 22. veljače 2019. EU može primjenjivati dijagonalnu kumulaciju s određenim državama AKP-a i prekomorskim zemljama i područjima EU-a (SL C 69, 22.2.2019., str. 2.).

 • kumulacija sa susjednim zemljama u razvoju, koja omogućuje da se materijali podrijetlom iz tih zemalja računaju kao materijali podrijetlom iz pacifičke države kada se upotrebljavaju u proizvodnji proizvoda, pod uvjetom da su ispunjeni određeni uvjeti

Ostali zahtjevi

Proizvod također mora ispunjavati sve druge primjenjive zahtjeve navedene u Protokolu, kao što su nedostatna obrada ili prerada ili pravilo izravnog prijevoza:

Prijevoz kroz treću zemlju: pravilo o izravnom prijevozu

Proizvodi s podrijetlom moraju se prevoziti iz EU-a u pacifičku državu SGP-a (i obrnuto) bez daljnje prerade u trećoj zemlji.

Pretovar ili privremeno skladištenje u trećoj zemlji dopušteno je ako proizvodi ostaju pod nadzorom carinskih tijela i nisu podvrgnuti nikakvim postupcima osim:

 • istovar
 • ponovno punjenje
 • svaki postupak namijenjen očuvanju tih proizvoda u dobrom stanju

Proizvodi s podrijetlom mogu se cjevovodima prevoziti preko državnog područja koje nije državno područje pacifičkih država SGP-a ili EU-a.

Dokazi o izravnom prijevozu morat će se dostaviti carinskim tijelima zemlje uvoznice.

Povrat carine

Povrat prethodno plaćenih carina na materijale bez podrijetla upotrijebljene za proizvodnju proizvoda koji se izvozi po povlaštenoj tarifi dopušten je u skladu sa Sporazumom o gospodarskom partnerstvu između EU-a i pacifičkih država.

Postupci u vezis podrijetlom

Izvoznici i uvoznici moraju slijediti postupke u vezi s podrijetlom. Postupci u vezi s podrijetlom koji se odnose na zahtjeve za povlaštenu tarifu i provjeru koju provode carinska tijela utvrđeni su u glavi IV. o dokazu o podrijetlu i glavi V. o aranžmanima za administrativnu suradnju. U njima se, na primjer, pojašnjava kako:

 • za deklariranje podrijetla proizvoda
 • za traženje preferencijalnih povlastica
 • carinska tijela mogu provjeriti podrijetlo proizvoda.

Kako zatražiti povlaštenu tarifu?

Kako biste ostvarili pravo na povlašteni tretman, morate dostaviti dokaz o podrijetlu.

 • trebat će vam sljedeće:
  • potvrde o prometu robe EUR.1 ili
  • izjavu o podrijetlu
 • dokaz o podrijetlu valjan je 10 mjeseci od datuma izdavanja.
 • dokaz o podrijetlu nije potreban ako ukupna vrijednost proizvoda ne premašuje
  • 500 EUR za male pakete
  • 1 200 EUR za osobnu prtljagu

Dokaz o podrijetlu

Potvrda o prometu robe EUR.1

 • Potvrde o prometu robe EUR.1 izdaju carinska tijela zemlje izvoznice
 • Prilog III. uključuje primjerak potvrde EUR.1 i daje upute za njegovo ispunjavanje.
 • izvoznik koji podnosi zahtjev za potvrdu trebao bi biti spreman podnijeti isprave kojima se dokazuje da predmetni proizvodi imaju status proizvoda s podrijetlom.

Izjava o podrijetlu (samoizjava izvoznika)

 • izvoznici mogu sami izjaviti da je njihov proizvod podrijetlom iz EU-a ili iz pacifičke države SGP-a dostavljanjem izjave o podrijetlu. Izjavu o podrijetlu može sastaviti
  • ovlašteni izvoznik, ili
  • bilo kojeg izvoznika, ako ukupna vrijednost proizvoda ne prelazi 6 000 EUR

 

Ovlašteni izvoznici

Izvoznici na temelju ovog sporazuma mogu od svojih carinskih tijela zatražiti odobrenje za sastavljanje izjava o podrijetlu za proizvode bilo koje vrijednosti.

Izvoznik mora carinskim tijelima pružiti dostatna jamstva da se može provjeriti status proizvoda s podrijetlom i ispunjenje svih ostalih zahtjeva sporazuma (Protokola).

Carinska tijela mogu povući status ovlaštenog izvoznika u slučaju bilo kakve zlouporabe.

Što bi trebala sadržavati izjava o podrijetlu?

 • izvoznik bi trebao na računu, dostavnici ili drugoj komercijalnoj ispravi kojom se identificira proizvod upisati, pečatiti ili ispisati sljedeću izjavu (Prilog IV.): „Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko odobrenje br....) ) izjavljuje da, osim ako je drukčije jasno navedeno, ti proizvodi imaju... povlašteno podrijetlo.”
 • izjava o podrijetlu može se sastaviti na bilo kojem službenom jeziku EU-a.
 • morate vlastoručno potpisati svoju izjavu o podrijetlu. Ako ste ovlašteni izvoznik, izuzeti ste od tog zahtjeva pod uvjetom da se svojim carinskim tijelima u pisanom obliku obvežete da ćete preuzeti punu odgovornost za svaku izjavu kojom se identificirate

Podnošenje ponuda/zahtjev

 • izjavu o podrijetlu izvoznik može sastaviti pri izvozu proizvoda na koje se odnosi ili nakon izvoza pod uvjetom da se u zemlju uvoznicu podnese najkasnije dvije godine nakon uvoza proizvoda na koje se odnosi.
 • pri ispunjavanju izjave o podrijetlu trebali biste biti spremni podnijeti isprave kojima se dokazuje status proizvoda s podrijetlom.

Provjera podrijetla

Carinska tijela mogu provjeriti je li uvezeni proizvod doista proizvod s podrijetlom ili ispunjava li druge zahtjeve u pogledu podrijetla. Provjera se temelji na

 • administrativna suradnja između carinskih tijela stranke uvoznice i stranke izvoznice
 • provjere koje provode lokalne carine – posjeti stranke uvoznice izvozniku nisu dopušteni

Tijela stranke izvoznice utvrđuju podrijetlo i obavješćuju tijela stranke uvoznice o rezultatima.

Zahtjevi u pogledu proizvoda

Tehnička pravila i zahtjevi

 • saznajte više o tehničkim zahtjevima, pravilima i postupcima koje roba mora ispuniti kako bi se mogla uvoziti u Europsku uniju
 • pretražite posebna pravila i propise koji se primjenjuju na vaš proizvod i njegovu zemlju podrijetla u odjeljku Moji trgovinski asistent

Zdravstveni i sigurnosni zahtjevi SPS-a

Dokumenti o carinjenju i postupci carinjenja

Za opis načina dokazivanja podrijetla vaših proizvoda za podnošenje zahtjeva za povlaštene tarife i pravila koja se odnose na provjeru podrijetla koju provode carinska tijela vidjeti prethodni odjeljak o pravilima o podrijetlu.

Saznajte više o drugim dokumentima o carinjenju i postupcima potrebnima za uvoz u Europsku uniju.

Za informacije o carinskim postupcima za uvoz i izvoz općenito posjetite internetske stranice Glavne uprave za oporezivanje i carinsku uniju.

Intelektualno vlasništvo i oznake zemljopisnog podrijetla

Trgovina uslugama

Javna nabava

Ulaganje

Ostala područja

Tržišno natjecanje

 • EU je od 2014. obustavio izvozne subvencije za sve proizvode koji se izvoze u zemlje SGP-a.
 • EU je sveo na najmanju moguću mjeru mjere kojima se narušava proizvodnja i trgovina
 • ako je lokalna industrija ugrožena zbog porasta uvoza iz Europe, pacifički sporazum o gospodarskom partnerstvu dopušta pokretanje mjera za zaštitu industrijskih sektora i nove industrije.

Održivi razvoj i ljudska prava

Sporazum o gospodarskom partnerstvu između EU-a i pacifičkih država izričito se temelji na „ključnim i temeljnim” elementima utvrđenima u Sporazumu iz Cotonoua, tj. ljudskim pravima, demokratskim načelima, vladavini prava i dobrom upravljanju.

 • „klauzula o neizvršenju” znači da se „odgovarajuće mjere” (kako su utvrđene u Sporazumu iz Cotonoua) mogu poduzeti ako bilo koja stranka ne ispuni svoje obveze u pogledu ključnih elemenata. To može uključivati obustavu trgovinskih povlastica.
 • zajedničke institucije SGP-a zadužene su za funkciju praćenja i procjene učinka provedbe SGP-a na održivi razvoj stranaka. U skladu sa Sporazumom iz Cotonoua, civilno društvo i zastupnici u parlamentu imaju jasnu ulogu.

Izgradnja kapaciteta i tehnička pomoć

EU pruža tehničku pomoć u okviru pomoći za trgovinu. Time se zemljama pomaže da prilagode svoje carinske postupke i smanje papirologiju. Za vas to znači manje pozornosti pri postupanju s carinom.

Korisne poveznice i dokumenti

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice