Privremeni sporazum o gospodarskom partnerstvu između EU-a i pacifičkih država

Sporazum o gospodarskom partnerstvu između EU-a i Pacifika (EPA) građanima i poduzećima iz tih dviju regija olakšava međusobna ulaganja i trgovinu te poticanje razvoja diljem Pacifika. Saznajte kako sporazum o gospodarskom partnerstvu EU-a s četiri pacifičke države može koristiti vašoj trgovini.

Kratak pregled sporazuma

Sporazum o gospodarskom partnerstvu između EU-a i Pacifika ratificirao je Europski parlament u siječnju 2011., a Papua Nova Gvineja u svibnju 2011. Vlada Fidžija počela je primjenjivati sporazum u srpnju 2014. Samoa je pristupila Sporazumu u prosincu 2018. i otad ga primjenjuje. Salomonovi Otoci također su pristupili Sporazumu u svibnju 2020. i otad ga primjenjuju.

Tonga i Timor-Leste obavijestili su Europsku komisiju da namjeravaju pristupiti SGP-u.

Sporazumom o gospodarskom partnerstvu između EU-a i Pacifika otvara se trgovina robom s EU-om. Sporazum uključuje:

 • bescarinski i beskvotni pristup tržištu EU-a za svu robu koja dolazi iz pacifičkih država potpisnica Sporazuma o gospodarskom partnerstvu
 • asimetrično i postupno otvaranje njihovih tržišta robi EU-a, uzimajući u potpunosti u obzir razlike u razinama razvoja i osjetljivim sektorima
 • isključivanje nekih osjetljivih sektora i proizvoda iz liberalizacije na pacifičkoj strani
 • mogućnost pacifičkih država da ponovno uvedu carine i kvote ako uvoz iz EU-a ometa ili prijeti poremećajem njihovih lokalnih gospodarstava
 • pravila o tehničkim preprekama u trgovini te sanitarnim i fitosanitarnim mjerama kako bi se pacifičkim izvoznicima pomoglo da ispune uvozne standarde EU-a
 • učinkoviti carinski postupci i pojačana suradnja među upravama
 • poboljšana pravila o podrijetlu za prerađene proizvode ribarstva iz Pacifika – takozvana odredba o globalnoj nabavi kojom se želi potaknuti otvaranje radnih mjesta i razvoj u regiji.

Zemlje korisnice

 • Fidži
 • Papua Nova Gvineja
 • Američka Samoa
 • Solomonski otoci

Moguće buduće zemlje korisnice

 • Tonga je izrazila namjeru da pristupi SGP-u.
 • Timor-Leste izrazio je namjeru pristupanja SGP-u
 • Sporazum ostaje otvoren za pristupanje ostalih pacifičkih zemalja AKP-a

Asimetrične odredbe u korist pacifičkih zemalja

Sporazumom o gospodarskom partnerstvu između EU-a i Pacifika predviđene su asimetrične odredbe u korist pacifičkih zemalja, kao što su isključenje osjetljivih proizvoda iz liberalizacije, duga razdoblja liberalizacije, fleksibilna pravila o podrijetlu, uz posebne zaštitne mjere i mjere za poljoprivredu, sigurnost opskrbe hranom i industrija u novorođenčadi.

 

Iako su tržišta EU-a bila odmah i potpuno otvorena, pacifičke države SGP-a svoja tržišta otvaraju djelomično i postupno za uvoz iz EU-a, uzimajući u potpunosti u obzir razlike u razinama razvoja.

Tarife

 • EU odobrava 100 % bescarinskog i beskvotnog pristupa za sav uvoz iz pacifičkih zemalja SGP-a. Pristup tržištu EU-a trajan je, potpun i besplatan za sve proizvode.
 • Pacifičke zemlje SGP-a postupno ukidaju carine djelomično i postupno kako slijedi
  • Papua Nova Gvineja dobrovoljno je otvorila svoje tržište na 88 % uvoza u EU od prvog dana (čak i ako bi imala koristi od prijelaznog razdoblja od 15 godina)
  • Fidži otvara svoje tržište na 87 % uvoza iz EU-a tijekom 15 godina
  • Samoa otvara svoje tržište na 80 % uvoza iz EU-a u razdoblju od 20 godina
  • Salomonovi Otoci otvaraju svoje tržište na 83 % uvoza iz EU-a tijekom 15 godina
 • Ako se uvoz neke robe iz EU-a u zemlje s pacifičkim SGP-om iznenada poveća, zemlje Pacific EPA-e u određenim okolnostima mogu primijeniti zaštitne mjere kao što su uvozne kvote i ponovno uvođenje carina.

 

Upotrijebite opciju Moj pomoćnik za trgovinu kako biste pronašli točne informacije o pristojbama i tarifama za vaš određeni proizvod, uzimajući u obzir njegovu zemlju podrijetla i odredišta. U slučaju dvojbe obratite se svojim carinskim tijelima.

Pravila o podrijetlu

U ovom se odjeljku uvode glavna pravila o podrijetlu i postupci u vezi s podrijetlom iz trgovinskog sporazuma.

Podrijetlo je „ekonomsko državljanstvo” robe kojom se trguje. Ako ste novi u vezi s temom, u odjeljku o robi možete pronaći uvod u glavne koncepte.

Pravila o podrijetlu

Kako biste ostvarili pravo na povlaštenu stopu, vaš proizvod mora biti u skladu s određenim pravilima kojima se dokazuje njegovo podrijetlo.

Gdje mogu pronaći pravila o podrijetlu?

Pravila o podrijetlu utvrđena su u Protokolu II. o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje iz Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između EU-a i pacifičkih država.

Potječe li moj proizvod iz EU-a ili iz pacifičke države SGP-a?

Kako bi vaš proizvod ispunjavao uvjete za nižu ili nultu povlaštenu carinsku stopu u skladu sa Sporazumom o gospodarskom partnerstvu između EU-a i pacifičkih država, taj proizvod mora biti podrijetlom iz EU-a ili pacifičke države SGP-a. Smatra se da je proizvod podrijetlom iz EU-a ili iz pacifičke države SGP-a, ako je

Proizvod također mora ispunjavati sve ostale primjenjive zahtjeve navedene u poglavlju (na primjer nedostatnu obradu ili preradu, pravilo o izravnom prijevozu). Postoje i neke dodatne fleksibilnosti koje vam pomažu u usklađivanju s pravilima za pojedine proizvode (na primjer, tolerancija ili kumulacija).

 

Primjeri pravila za pojedinačne proizvode u trgovinskim sporazumima EU-a

 • Pravilo o dodanoj vrijednosti — vrijednost svih upotrijebljenih materijala bez podrijetla ne smije premašiti određeni postotak cijene proizvoda franko tvornica.
 • promjena razvrstavanja u carinsku tarifu — proizvodni postupak dovodi do promjene razvrstavanja u carinsku tarifu između materijala bez podrijetla i konačnog proizvoda, npr. proizvodnja papira (usklađeni sustav, poglavlje 48.) od celuloze bez podrijetla (poglavlje 47. Harmoniziranog sustava);
 • Posebne radnje — potreban je poseban proizvodni postupak, na primjer predenje vlakana za pređu. Ta se pravila uglavnom upotrebljavaju u sektorima tekstila i odjeće te u kemijskom sektoru.
 • kombinacija tih različitih pravila moguća je ako se različita pravila poštuju alternativno ili u kombinaciji.

 

Posebna pravila za svoj proizvod možete pronaći na My Trade Assistant (Moja pomoćnica za trgovinu).

Savjeti za usklađivanje s pravilima za pojedinačne proizvode

Sporazumom se omogućuje dodatna fleksibilnost koja vam pomaže u usklađivanju s pravilima za pojedine proizvode, kao što su tolerancija ili kumulacija.

Odstupanja
 • pravilom o toleranciji proizvođaču se omogućuje upotreba materijala bez podrijetla koji su obično zabranjeni posebnim pravilom za proizvod do 15 % cijene proizvoda franko tvornica
 • to se odstupanje ne može upotrijebiti za premašivanje bilo kojeg praga od najvišeg materijala bez podrijetla, izraženog u vrijednosti navedenoj u pravilima za pojedine proizvode.
 • Posebna odstupanja primjenjuju se na tekstile i odjeću razvrstane u poglavljima od 50. do 63. Harmoniziranog sustava, koji su uključeni u napomene 5. do 6. Priloga 1. „Uvodne napomene”.
Zbrajanje

Sporazumom su predviđene sljedeće vrste kumulacije podrijetla

 • dvostrana kumulacija koja omogućuje da se materijali s podrijetlom iz pacifičke države SGP-a računaju kao materijali podrijetlom iz EU-a (i obrnuto) kada se upotrebljavaju u proizvodnji proizvoda
 • puna kumulacija, kojom se omogućuje da se materijali bez podrijetla smatraju materijalima podrijetlom iz EU-a ili pacifičkih država SGP-a, kada se obrađuju ili prerađuju u tim zemljama ili drugim državama AKP-a ili prekomorskim zemljama i područjima EU-a
 • dijagonalna kumulacija koja omogućuje materijale s podrijetlom iz bilo koje pacifičke države SGP-a, druge države AKP-a ili iz prekomorske zemlje ili područja EU-a računa se kao da su podrijetlom iz pacifičke države SGP-a ili EU-a kada se upotrebljavaju u proizvodnji proizvoda pod određenim uvjetima. Za tu vrstu kumulacije potreban je sporazum o administrativnoj suradnji između dviju zemalja iz kojih se kumulira podrijetlo.

Od 22. veljače 2019. EU može primjenjivati dijagonalnu kumulaciju s određenim državama AKP-a i prekomorskim zemljama i područjima EU-a (SL C 69, 22.2.2019., str. 2.).

 • kumulacija sa susjednim zemljama u razvoju koja omogućuje da se materijali podrijetlom iz tih zemalja računaju kao materijali s podrijetlom iz pacifičke države kada se koriste u proizvodnji proizvoda, pod uvjetom da su ispunjeni određeni uvjeti

Drugi zahtjevi

Proizvod također mora ispunjavati sve ostale primjenjive zahtjeve navedene u Protokolu, kao što su nedostatna obrada ili prerada ili pravilo o izravnom prijevozu:

Prijevoz kroz treću zemlju: pravilo o izravnom prijevozu

Proizvodi s podrijetlom moraju se prevoziti iz EU-a u pacifičku državu SGP-a (i obratno) bez daljnje prerade u trećoj zemlji.

Pretovar ili privremeno skladištenje u trećoj zemlji dopušteno je ako proizvodi ostaju pod nadzorom carinskih tijela i ne prolaze druge postupke osim

 • istovar
 • ponovno punjenje
 • svaki postupak čiji je cilj njihovo očuvanje u dobrom stanju

Proizvodi s podrijetlom mogu se cjevovodima prevoziti preko državnog područja koje nije područje pacifičkih država SGP-a ili EU-a.

Dokaz o izravnom prijevozu morat će se dostaviti carinskim tijelima zemlje uvoznice.

Povrat carina

Povrat prethodno plaćenih carina na materijale bez podrijetla koji se upotrebljavaju za proizvodnju proizvoda koji se izvozi po povlaštenoj tarifi dopušten je na temelju Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između EU-a i pacifičkih država.

Postupci u vezis podrijetlom

Izvoznici i uvoznici moraju slijediti postupke u vezi s podrijetlom. Postupci u vezi s podrijetlom koji se odnose na zahtjeve za povlaštenu tarifu i provjera carinskih tijela utvrđeni su u glavi IV. o dokazu o podrijetlu i glavi V. o aranžmanima za administrativnu suradnju. U njima se objašnjava, na primjer, kako:

 • deklariranje podrijetla proizvoda
 • kako bi se potraživale preferencije
 • carinska tijela mogu provjeriti podrijetlo proizvoda.

Kako zatražiti povlaštenu cijenu?

Kako biste ostvarili pravo na povlašteno postupanje, morate dostaviti dokaz o podrijetlu.

 • trebat će vam jedno od sljedećeg:
  • potvrde o prometu robe EUR.1 ili
  • izjava o podrijetlu
 • dokaz o podrijetlu vrijedi 10 mjeseci od datuma izdavanja
 • dokaz o podrijetlu nije potreban ako ukupna vrijednost proizvoda ne premašuje
  • 500 EUR za male pakete
  • 1200 EUR za osobnu prtljagu

Dokaz o podrijetlu

Potvrda o prometu robe EUR.1

 • Potvrde o prometu robe EUR.1 izdaju carinska tijela zemlje izvoznice
 • Prilog III. sadrži primjerak potvrde o prometu robe EUR.1 i daje upute za njezino ispunjavanje.
 • izvoznik koji podnosi zahtjev za potvrdu trebao bi biti spreman podnijeti dokumente kojima se dokazuje da predmetni proizvodi imaju status proizvoda s podrijetlom.

Izjava o podrijetlu (vlastita izjava izvoznika)

 • Izvoznici mogu samo izjaviti da je njihov proizvod podrijetlom iz EU-a ili iz pacifičke države SGP-a dostavljanjem izjave o podrijetlu. Izjavu o podrijetlu može sastaviti
  • ovlašteni izvoznik, ili
  • bilo koji izvoznik, ako ukupna vrijednost proizvoda ne prelazi 6000 EUR

 

Ovlašteni izvoznici

Izvoznici na temelju ovog Sporazuma mogu od svojih carinskih tijela zatražiti odobrenje za sastavljanje izjava o podrijetlu za proizvode bilo koje vrijednosti.

Izvoznik mora carinskim tijelima pružiti dostatna jamstva da se status proizvoda s podrijetlom i ispunjavanje svih ostalih zahtjeva sporazuma (Protokola) može provjeriti.

Carinska tijela mogu opozvati status ovlaštenog izvoznika u slučaju zlouporabe.

Što bi trebala sadržavati izjava o podrijetlu?

 • izvoznik treba na računu, dostavnici ili drugoj komercijalnoj ispravi kojom se identificira proizvod utipkati, pečatirati ili ispisati sljedeću izjavu (Prilog IV.):„Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko odobrenje br....) ) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of... preferential origin.”
 • izjava o podrijetlu može se sastaviti na bilo kojem od službenih jezika EU-a
 • izjavu o podrijetlu morate vlastoručno potpisati. Ako ste ovlašteni izvoznik, oslobođeni ste od tog zahtjeva pod uvjetom da se carinskim tijelima u pisanom obliku obvežete da preuzimate punu odgovornost za sve izjave koje vas identificiraju.

Podnošenje

 • izjavu o podrijetlu može sastaviti izvoznik pri izvozu proizvoda na koje se odnosi ili nakon izvoza pod uvjetom da je podnesena u zemlji uvoznici najkasnije dvije godine nakon uvoza proizvoda na koje se odnosi.
 • pri ispunjavanju izjave o podrijetlu trebali biste biti spremni podnijeti dokumente kojima se dokazuje da vaši proizvodi imaju status proizvoda s podrijetlom.

Provjera podrijetla

Carinska tijela mogu provjeriti ima li uvezeni proizvod doista proizvod s podrijetlom ili ispunjava druge zahtjeve u pogledu podrijetla. Provjera se temelji na

 • administrativna suradnja između carinskih tijela stranke uvoznice i izvozne stranke
 • provjere koje obavljaju lokalna carinska tijela – posjeti stranke uvoznice izvozniku nisu dopušteni

Nadležna tijela stranke izvoznice utvrđuju podrijetlo i o rezultatima obavješćuju nadležna tijela stranke uvoznice.

Zahtjevi za proizvode

Tehnička pravila i zahtjevi

 • saznajte više o tehničkim zahtjevima, pravilima i postupcima koje roba mora ispuniti kako bi bila uvezena u Europsku uniju
 • Potražite posebna pravila i propise koji se primjenjuju na vaš proizvod i njegovu zemlju podrijetla u službi My Trade Assistant

Zdravstveni i sigurnosni zahtjevi SPS

Dokumenti i postupci carinjenja

Za opis načina dokazivanja podrijetla vaših proizvoda za podnošenje zahtjeva za povlaštene tarife i pravila koja se odnose na provjeru podrijetla koju provode carinska tijela pogledajte prethodni odjeljak o pravilima o podrijetlu.

Saznajte više o drugim dokumentima i postupcima carinjenja potrebnima za uvoz u Europsku uniju.

Za informacije o carinskim postupcima za uvoz i izvoz općenito posjetite web —mjesto Glavne uprave za oporezivanje i carinsku uniju.

Intelektualno vlasništvo i oznake zemljopisnog podrijetla

Trgovina uslugama

Javna nabava

Ulaganja

Druga područja

Natjecanje

 • EU je od 2014. prestao izvoziti subvencije na sve proizvode koji se izvoze u zemlje SGP-a
 • EU je sveo mjere na najmanju moguću mjeru s obzirom na proizvodnju i narušavanje trgovine
 • ako je lokalna industrija ugrožena zbog naglog porasta uvoza iz Europe, Sporazum o gospodarskom partnerstvu za Pacifik omogućuje pokretanje mjera za zaštitu industrijskih sektora i industrije u povojima

Održivi razvoj i ljudska prava

Sporazum o gospodarskom partnerstvu između EU-a i Pacifika izričito se temelji na „ključnim i temeljnim” elementima utvrđenima u Sporazumu iz Cotonoua, tj. na ljudskim pravima, demokratskim načelima, vladavini prava i dobrom upravljanju.

 • „klauzula o neizvršenju” znači da se „odgovarajuće mjere” (kako su utvrđene Sporazumom iz Cotonoua) mogu poduzeti ako bilo koja stranka ne ispuni svoje obveze u pogledu ključnih elemenata. To može uključivati suspenziju trgovinskih povlastica.
 • zajedničke institucije SGP-a zadužene su za praćenje i procjenu učinka provedbe SGP-a na održivi razvoj stranaka. U skladu sa Sporazumom iz Cotonoua, civilno društvo i zastupnici u parlamentu imaju jasnu ulogu.

Izgradnja kapaciteta i tehnička pomoć

EU pruža tehničku pomoć u okviru pomoći za trgovinu. Time se zemljama pomaže da prilagode svoje carinske postupke i smanje papirologiju. Za vas to znači manje poteškoća u poslovanju s carinom.

Korisne poveznice i dokumenti

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice