EU:n ja Tyynenmeren valtioiden väliaikainen talouskumppanuussopimus

EU:n ja Tyynenmeren alueen (väliaikainen) talouskumppanuussopimus helpottaa näiden kahden alueen kansalaisten ja yritysten investointeja ja kauppaa sekä vauhdittaa kehitystä koko Tyynenmeren alueella. Lue, miten EU:n talouskumppanuussopimus neljän Tyynenmeren valtion kanssa voi hyödyttää kauppaasi.

Sopimus lyhyesti

Euroopan parlamentti ratifioi EU:n ja Tyynenmeren talouskumppanuussopimuksen tammikuussa 2011 ja Papua-Uusi-Guinea toukokuussa 2011. Fidžin hallitus alkoi soveltaa sopimusta heinäkuussa 2014. Samoa liittyi sopimukseen joulukuussa 2018 ja on siitä lähtien soveltanut sitä. Myös Salomonsaaret liittyi sopimukseen toukokuussa 2020, ja se on siitä lähtien soveltanut sitä.

Tonga ja Itä-Timor ovat ilmoittaneet Euroopan komissiolle aikovansa liittyä talouskumppanuussopimukseen.

EU:n ja Tyynenmeren talouskumppanuussopimus avaa tavarakaupan EU:n kanssa. Sopimukseen sisältyy

 • kaikkien Tyynenmeren talouskumppanuussopimusvaltioista tulevien tavaroiden tulliton ja kiintiötön pääsy EU:n markkinoille
 • markkinoiden epäsymmetrinen ja asteittainen avaaminen EU:n tavaroille ottaen täysimääräisesti huomioon kehitystasojen ja herkkien alojen erot
 • joidenkin arkojen alojen ja tuotteiden jättäminen vapauttamisen ulkopuolelle Tyynenmeren puolella
 • Tyynenmeren valtioiden mahdollisuus ottaa tullit ja kiintiöt uudelleen käyttöön, jos tuonti EU:sta häiritsee tai uhkaa häiritä niiden paikallista taloutta
 • kaupan teknisiä esteitä sekä terveys- ja kasvinsuojelutoimia koskevat säännöt, joilla autetaan Tyynenmeren viejiä täyttämään EU:n tuontivaatimukset
 • tehokkaat tullimenettelyt ja tehostettu yhteistyö hallintojen välillä
 • Tyynenmeren alueelta peräisin olevien jalostettujen kalastustuotteiden alkuperäsääntöjen parantaminen – niin sanottu maailmanlaajuista hankintaa koskeva säännös, jonka tarkoituksena on edistää työpaikkojen luomista ja kehitystä alueella.

Edunsaajamaat

 • Fidži
 • Papua-Uusi-Guinea
 • Samoa
 • Salomoninsaaret

Mahdolliset tulevat edunsaajamaat

 • Tonga ilmoitti aikovansa liittyä talouskumppanuussopimukseen
 • Itä-Timor ilmoitti aikovansa liittyä talouskumppanuussopimukseen
 • Sopimus on edelleen avoin muiden Tyynenmeren AKT-maiden liittymiselle.

Tyynenmeren maita hyödyttävät epäsymmetriset säännökset

EU:n ja Tyynenmeren alueen talouskumppanuussopimuksessa on Tyynenmeren maita koskevia epäsymmetrisiä määräyksiä, kuten arkojen tuotteiden jättäminen vapauttamisen ulkopuolelle, pitkät vapauttamisajat, joustavat alkuperäsäännöt sekä maataloutta, elintarviketurvaa ja kehittymässä olevia teollisuudenaloja koskevien erityisten suojatoimien ja toimenpiteiden lisäksi.

 

Vaikka EU:n markkinat avattiin välittömästi ja kokonaan, Tyynenmeren talouskumppanuussopimusvaltiot avaavat markkinansa osittain ja asteittain EU:sta tulevalle tuonnille ottaen täysin huomioon kehitystason erot.

Tariffit

 • EU myöntää 100-prosenttisesti tullittoman ja kiintiöttömän pääsyn kaikkeen Tyynenmeren talouskumppanuussopimusmaista tulevaan tuontiin. Pääsy EU:n markkinoille on pysyvä, täysimääräinen ja maksuton kaikille tuotteille.
 • Tyynenmeren talouskumppanuussopimusmaat poistavat tullit osittain ja asteittain seuraavasti:
  • Papua-Uusi-Guinea avasi vapaaehtoisesti markkinansa 88 prosentille EU:n tuonnista ensimmäisestä päivästä alkaen (vaikka se olisi hyötynyt 15 vuoden siirtymäkaudesta)
  • Fidži avaa markkinansa 87 prosenttiin EU:n tuonnista 15 vuoden aikana
  • Samoa avaa markkinansa 80 prosenttiin EU:n tuonnista 20 vuoden aikana
  • Salomonsaaret avaa markkinansa 83 prosenttiin EU:n tuonnista 15 vuoden aikana
 • Jos joidenkin EU:n tavaroiden tuonti Tyynenmeren talouskumppanuussopimusmaihin kasvaa äkillisesti, Tyynenmeren talouskumppanuussopimusmaat voivat soveltaa suojatoimenpiteitä, kuten tuontikiintiöitä ja tullien palauttamista, seisontaolosuhteissa.

 

Omakauppa-avustaja voi hakea tarkkaa tietoa tuotteesi tulleista ja tariffeista ottaen huomioon tuotteen alkuperämaan ja määränpään. Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä tulliviranomaisiin.

 

Alkuperäsäännöt

Etuuskohtelunsaaminen edellyttää, että tuote täyttää sopimuksen mukaiset alkuperäsäännöt. Tarkista vuorovaikutteinen ”Alkuperäsääntöjen itsearviointiväline (ROSA) , jossa arvioidaan, täyttääkö tuote alkuperäsäännöt, ja selvitä, miten oikeat asiakirjat laaditaan.

Tässä osiossaon yleistä tietoa alkuperäsäännöistä ja alkuperämenettelyistä.

Alkuperä on kaupankäynnin kohteena olevien tavaroiden ”taloudellinen kansalaisuus”. Jos olet uusi aihe, löydät johdannon tavaraosion pääkäsitteisiin.

Alkuperäsäännöt

Saadakseen etuustullin tuotteenne on täytettävä tietyt alkuperän todistavat säännöt.

Mistä löydän alkuperäsäännöt?

Alkuperäsäännöt vahvistetaan EU:n ja Tyynenmeren alueen talouskumppanuussopimuksen käsitteen ”alkuperätuotteet” määrittelyä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmiä koskevassa pöytäkirjassa II.

Onko tuotteeni peräisin EU:sta tai Tyynenmeren talouskumppanuussopimusvaltiosta?

Jotta tuotteellesi voidaan myöntää EU:n ja Tyynenmeren alueen talouskumppanuussopimuksen mukainen alempi tai nollatulli, sen on oltava peräisin EU:sta tai Tyynenmeren talouskumppanuussopimusvaltiosta. Tuotteen katsotaan olevan EU:n tai Tyynenmeren talouskumppanuussopimusvaltion alkuperätuote, jos se on

Tuotteen on myös täytettävä kaikki muut luvussa täsmennetyt sovellettavat vaatimukset (esimerkiksi riittämätön valmistus tai käsittely, suoraa kuljetusta koskeva sääntö). Tuotekohtaisten sääntöjen noudattamiseksi on myös joitakin lisäjoustomahdollisuuksia (esim. toleranssi tai kumulaatio).

 

Esimerkkejä EU:n kauppasopimusten tuotekohtaisista säännöistä

 • arvonlisäyssääntö – kaikkien käytettyjen ei-alkuperäainesten arvo ei saa ylittää tiettyä prosenttiosuutta tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta.
 • tariffiluokituksen muutos – tuotantoprosessi johtaa ei-alkuperäainesten ja lopputuotteen tariffiluokittelun muuttumiseen, esim. paperin (harmonoidun järjestelmän 48 ryhmä) valmistus ei-alkuperätuotetta olevasta massasta (harmonoidun järjestelmän 47 ryhmä);
 • erityistoimet – vaaditaan tiettyä tuotantoprosessia, esimerkiksi langan kehruuta. Tällaisia sääntöjä käytetään pääasiassa tekstiili- ja vaatetusalalla sekä kemianteollisuudessa.
 • näiden erilaisten sääntöjen yhdistäminen on mahdollista siten, että eri sääntöjä noudatetaan vaihtoehtoisesti tai yhdessä.

Vinkkejä tuotekohtaisten sääntöjen noudattamiseen

Sopimus tarjoaa lisäjoustoa, joka auttaa noudattamaan tuotekohtaisia sääntöjä, kuten toleranssia tai kumulaatiota.

Suvaitsevaisuus
 • sallittua poikkeamaa koskevan säännön mukaan tuottaja voi käyttää ei-alkuperäaineksia, jotka ovat tavallisesti kiellettyjä tuotekohtaisessa säännössä, enintään 15 % tuotteen noudettuna-hinnasta
 • tätä poikkeamaa ei voida käyttää ylittämään tuotekohtaisissa säännöissä lueteltujen ei-alkuperäainesten enimmäismäärää arvona ilmaistuna.
 • erityisiä poikkeamia sovelletaan harmonoidun järjestelmän 50–63 ryhmään kuuluviin tekstiileihin ja vaatteisiin, jotka sisältyvät liitteen 1 ”Alkuhuomautukset” 5–6huomautukseen.
Kumulaatio

Sopimuksessa määrätään seuraavanlaisesta alkuperäkumulaatiosta:

 • kahdenvälinen kumulaatio, joka mahdollistaa sen, että Tyynenmeren talouskumppanuussopimusvaltion alkuperäaineksia pidetään EU:n alkuperäaineksina (ja päinvastoin), kun niitä käytetään tuotteen valmistuksessa.
 • täyskumulaatio, jonka ansiosta ei-alkuperäainekset voidaan laskea EU:n tai Tyynenmeren talouskumppanuussopimusvaltioiden alkuperäaineksiksi, kun niitä on valmistettu tai käsitelty kyseisissä maissa tai muissa AKT-valtioissa tai EU:n merentakaisissa maissa ja alueilla
 • diagonaalinen kumulaatio, joka mahdollistaa sen, että minkä tahansa Tyynenmeren talouskumppanuussopimusvaltion, muun AKT-valtion tai EU:n merentakaisen maan tai alueen alkuperäainekset lasketaan ikään kuin ne olisivat Tyynenmeren talouskumppanuussopimusvaltion tai EU:n alkuperäaineksia, kun niitä käytetään tuotteen tuotannossa tietyin edellytyksin. Tällainen kumulaatio edellyttää, että niiden kahden maan välillä, joista alkuperä on kumuloitunut, on tehty hallinnollista yhteistyötä koskeva sopimus.

EU voi 22. helmikuuta 2019 alkaen soveltaa diagonaalista kumulaatiota tiettyjen AKT-valtioiden sekä EU:n merentakaisten maiden ja alueiden kanssa (EUVL C 69, 22.2.2019, s. 2).

 • kumulaatio naapureina olevien kehitysmaiden kanssa, jolloin näiden maiden alkuperäaineksia voidaan pitää Tyynenmeren valtion alkuperäaineksina, kun niitä käytetään tuotteen valmistuksessa, edellyttäen että tietyt edellytykset täyttyvät

Muut vaatimukset

Tuotteen on myös täytettävä kaikki muut pöytäkirjassa määritellyt sovellettavat vaatimukset, kuten riittämätön valmistus tai käsittely tai suoraa kuljetusta koskeva sääntö:

Kuljetus kolmannen maan kautta: suoraa kuljetusta koskeva sääntö

Alkuperätuotteet on kuljetettava EU:sta Tyynenmeren talouskumppanuussopimusvaltioon (ja päinvastoin) ilman, että niitä jalostetaan edelleen kolmannessa maassa.

Uudelleenlastaus tai väliaikainen varastointi kolmannessa maassa on sallittua, jos tuotteet pysyvät tulliviranomaisten valvonnassa ja niille ei suoriteta muita toimintoja kuin

 • purkaminen
 • uudelleenlataaminen
 • toimenpiteet, joiden tarkoituksena on säilyttää ne hyvässä kunnossa

Alkuperätuotteet voidaan kuljettaa putkijohdoissa muun kuin Tyynenmeren talouskumppanuussopimusvaltioiden tai EU:n alueen kautta.

Todisteet suorasta kuljetuksesta on esitettävä tuojamaan tulliviranomaisille.

Tullinpalautus

Etuuskohtelutullilla vietävän tuotteen valmistuksessa käytetyistä ei-alkuperäaineksista aiemmin maksettujen tullien palauttaminen on sallittua EU:n ja Tyynenmeren alueen talouskumppanuussopimuksen nojalla.

Alkuperämenettelyt

Viejien ja tuojien on noudatettava alkuperämenettelyjä. Tullietuushakemuksiin liittyvät alkuperämenettelyt ja tulliviranomaisten suorittamat tarkastukset vahvistetaan alkuperäselvityksiä koskevassa IV osastossa ja hallinnollista yhteistyötä koskevassa V osastossa. Ne selventävät esimerkiksi sitä, miten

 • tuotteen alkuperän ilmoittaminen
 • hakea etuuskohtelua
 • tulliviranomaiset voivat tarkistaa tuotteen alkuperän.

Miten tullietuuskohtelua haetaan?

Etuuskohtelun saamiseksi sinun on esitettävä alkuperäselvitys.

 • tarvitset joko
  • EUR.1-tavaratodistus tai
  • alkuperäilmoitus
 • alkuperäselvitys on voimassa kymmenen kuukautta sen antamispäivästä.
 • alkuperäselvitystä ei vaadita, jos tuotteiden kokonaisarvo on enintään
  • 500 euroa pienpakkausten osalta
  • 1200 euroa henkilökohtaisista matkatavaroista

Alkuperätodisteet

EUR.1-tavaratodistus

 • EUR.1-tavaratodistuksen antavat viejämaan tulliviranomaiset.
 • Liite III sisältää EUR.1-todistuksen mallin ja siinä annetaan ohjeet todistuksen täyttämisestä.
 • todistusta hakevan viejän olisi oltava valmis esittämään asiakirjat, joilla todistetaan tuotteiden alkuperäasema.

Alkuperäilmoitus (viejän oma ilmoitus)

 • viejät voivat itse todeta, että niiden tuotteet ovat peräisin EU:sta tai Tyynenmeren talouskumppanuussopimusvaltiosta, antamalla alkuperäilmoituksen. Alkuperäilmoituksen voi tehdä
  • valtuutettu viejä, tai
  • viejä, jos tuotteiden yhteisarvo on enintään 6000 euroa

 

Valtuutetut viejät

Tämän sopimuksen nojalla viejät voivat hakea tulliviranomaisiltaan lupaa laatia alkuperäilmoituksia minkä tahansa arvoisista tuotteista.

Viejän on annettava tulliviranomaisille riittävät takeet siitä, että tuotteiden alkuperäasema ja kaikkien muiden sopimuksen (pöytäkirja) vaatimusten täyttyminen voidaan todentaa.

Tulliviranomaiset voivat peruuttaa valtuutetun viejän aseman väärinkäytöstapauksissa.

Mitä alkuperäilmoituksen olisi sisällettävä?

 • viejän olisi kirjoitettava, leimattava tai tulostettava seuraava ilmoitus kauppalaskuun, lähetysluetteloon tai muuhun kaupalliseen asiakirjaan, jolla tuote yksilöidään (liite IV): ”Tässä asiakirjassa tarkoitettujen tuotteiden viejä (tullin lupanumero...) ) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat... etuuskohteluun oikeuttavaa alkuperää, jollei toisin ole selvästi ilmoitettu.”
 • alkuperäilmoitus voidaan laatia millä tahansa EU:n virallisella kielellä.
 • alkuperäilmoitus on allekirjoitettava käsin. Valtuutetut viejät on vapautettu tästä vaatimuksesta edellyttäen, että annat tulliviranomaisilleen kirjallisen sitoumuksen siitä, että hän ottaa täyden vastuun kaikista ilmoituksista, joissa sinut tunnistetaan.

Toimittaminen

 • viejä voi tehdä alkuperäilmoituksen, kun siinä tarkoitetut tuotteet viedään tai viennin jälkeen, jos se esitetään tuojamaassa viimeistään kahden vuoden kuluttua siitä, kun siinä tarkoitetut tuotteet on tuotu maahan.
 • alkuperäilmoitusta täytettäessä on oltava valmis esittämään asiakirjat, joilla todistetaan tuotteiden alkuperäasema.

Alkuperän tarkastaminen

Tulliviranomaiset voivat tarkistaa, onko tuotu tuote todella alkuperätuote tai täyttääkö se muut alkuperävaatimukset. Todentaminen perustuu seuraaviin seikkoihin:

 • hallinnollinen yhteistyö tuoja- ja viejäosapuolen tulliviranomaisten välillä
 • paikallisten tulliviranomaisten tekemät tarkastukset – tuojaosapuolen käynnit viejän luona eivät ole sallittuja

Viejäosapuolen viranomaiset määrittävät alkuperän ja ilmoittavat tuloksista tuojaosapuolen viranomaisille.

Tuotevaatimukset

Tekniset säännöt ja vaatimukset

 • tietoa teknisistä vaatimuksista, säännöistä ja menettelyistä, jotka tavaroiden on täytettävä, jotta ne voidaan tuoda Euroopan unioniin
 • hae tuotteeseen ja sen alkuperämaahan sovellettavia sääntöjä ja määräyksiä Oma kauppaavustaja

Terveys- ja kasvinsuojelutoimia koskevat terveys- ja turvallisuusvaatimukset

Tullausasiakirjat ja -menettelyt

Kuvaus siitä, miten tuotteidenne alkuperä voidaan todistaa tullietuuskohtelun saamiseksi, ja säännöt, jotka koskevat tulliviranomaisten suorittamaa alkuperän tarkastamista, on edellä kohdassa ” Alkuperäsäännöt ”.

Lue lisää muista tulliselvitysasiakirjoista ja -menettelyistä, joita tarvitaan Euroopan unioniin tuontia varten.

Lisätietoja tuontiin ja vientiin liittyvistä tullimenettelyistä yleensä on verotuksen ja tulliliiton pääosaston verkkosivustolla.

Teollis- ja tekijänoikeudet ja maantieteelliset merkinnät

Palvelukauppa

Julkiset hankinnat

Sijoitus

Muut alueet

Kilpailu

 • EU on lopettanut vuodesta 2014 alkaen kaikkien talouskumppanuussopimusmaihin vietävien tuotteiden vientituet
 • EU on minimoinut toimenpiteet tuotantoa ja kauppaa vääristäen
 • jos paikallinen teollisuus on uhattuna Euroopan tuonnin lisääntymisen vuoksi, Tyynenmeren talouskumppanuussopimuksessa sallitaan toimenpiteiden käynnistäminen teollisuudenalojen ja alkuvaiheessa olevan teollisuuden suojelemiseksi.

Kestävä kehitys ja ihmisoikeudet

EU:n ja Tyynenmeren alueen talouskumppanuussopimus perustuu nimenomaisesti Cotonoun sopimuksessa vahvistettuihin ”olennaisiin ja perustavanlaatuisiin” osiin eli ihmisoikeuksiin, demokratian periaatteisiin, oikeusvaltioperiaatteeseen ja hyvään hallintotapaan.

 • ”täytäntöönpanon kieltämistä koskevalla lausekkeella” tarkoitetaan sitä, että (Cotonoun sopimuksen mukaisia) aiheellisia toimenpiteitä voidaan toteuttaa, jos jokin osapuoli ei täytä olennaisia osia koskevia velvoitteitaan. Tähän voi sisältyä kauppaetuuksien keskeyttäminen.
 • talouskumppanuussopimuksen yhteisten toimielinten tehtävänä on seurata ja arvioida talouskumppanuussopimuksen täytäntöönpanon vaikutusta osapuolten kestävään kehitykseen. Cotonoun sopimuksen mukaisesti kansalaisyhteiskunnalla ja parlamentin jäsenillä on selkeä rooli.

Toimintaedellytysten kehittäminen ja tekninen apu

EU antaa teknistä apua kauppaa tukevalle kehitysavulle. Tämä auttaa maita mukauttamaan tullimenettelyjään ja vähentämään paperityötä. Tämä tarkoittaa, että tulliasioissa ei ole niin paljon häikäisyä.

Hyödyllisiä linkkejä ja asiakirjoja

Jaa tämä sivu: