EU:n ja Tyynenmeren valtioiden väliaikainen talouskumppanuussopimus

EU:n ja Tyynenmeren alueen (väliaikainen) talouskumppanuussopimus helpottaa näiden kahden alueen kansalaisten ja yritysten investointeja ja keskinäistä kauppaa sekä vauhdittaa kehitystä Tyynenmeren alueella. Tutustu siihen, miten EU:n talouskumppanuussopimus neljän Tyynenmeren valtion kanssa voi hyödyttää kauppaa.

Sopimus lyhyesti

Euroopan parlamentti ratifioi EU:n ja Tyynenmeren talouskumppanuussopimuksen tammikuussa 2011 ja Papua-Uusi-Guinea toukokuussa 2011. Fidžin hallitus aloitti sopimuksen soveltamisen heinäkuussa 2014. Samoa liittyi sopimukseen joulukuussa 2018 ja on siitä lähtien soveltanut sitä. Myös Salomonsaaret liittyi sopimukseen toukokuussa 2020 ja on siitä lähtien soveltanut sitä.

Tonga ja Itä-Timor ovat ilmoittaneet Euroopan komissiolle aikomuksestaan liittyä talouskumppanuussopimukseen.

EU:n ja Tyynenmeren talouskumppanuussopimus avaa tavarakaupan EU:n kanssa. Sopimukseen sisältyy

 • kaikkien Tyynenmeren talouskumppanuussopimusvaltioista peräisin olevien tavaroiden tulliton ja kiintiötön pääsy EU:n markkinoille
 • markkinoiden epäsymmetrinen ja asteittainen avaaminen EU:n tavaroille ottaen täysin huomioon kehitystasojen ja herkkien alojen erot
 • eräiden herkkien alojen ja tuotteiden jättäminen markkinoiden vapauttamisen ulkopuolelle Tyynenmeren puolella
 • Tyynenmeren valtioiden mahdollisuus ottaa uudelleen käyttöön tullit ja kiintiöt, jos tuonti EU:sta häiritsee tai uhkaa häiritä niiden paikallista taloutta
 • kaupan teknisiä esteitä sekä terveys- ja kasvinsuojelutoimia koskevat säännöt, joilla autetaan Tyynenmeren alueen viejiä täyttämään EU:n tuontinormit
 • tehokkaat tullimenettelyt ja hallinnon tehostettu yhteistyö
 • Tyynenmeren jalostettuja kalastustuotteita koskevien alkuperäsääntöjen parantaminen – niin sanottu ”maailmanlaajuinen hankinta”, jonka tarkoituksena on edistää työpaikkojen luomista ja kehitystä alueella.

Edunsaajamaat

 • Fidži
 • Papua-Uusi-Guinea
 • Samoa
 • Salomonsaaret

Mahdolliset tulevat edunsaajamaat

 • Tonga ilmoitti aikovansa liittyä talouskumppanuussopimukseen
 • Itä-Timor ilmoitti aikovansa liittyä talouskumppanuussopimukseen
 • Muut Tyynenmeren AKT-maat voivat liittyä sopimukseen.

Epäsymmetriset määräykset Tyynenmeren maiden hyväksi

EU:n ja Tyynenmeren alueen talouskumppanuussopimuksessa määrätään epäsymmetrisistä määräyksistä Tyynenmeren maiden hyväksi, kuten arkojen tuotteiden jättämisestä vapauttamisen ulkopuolelle, pitkistä vapauttamisajoista ja joustavista alkuperäsäännöistä maataloutta, elintarviketurvaa ja kehittymässä olevaa teollisuutta koskevien erityisten suojatoimien ja toimenpiteiden lisäksi.

 

Vaikka EU:n markkinat avattiin välittömästi ja täysimääräisesti, Tyynenmeren talouskumppanuussopimusvaltiot avaavat markkinansa osittain ja asteittain EU:sta peräisin olevalle tuonnille ottaen täysin huomioon kehitystasojen erot.

Tullit

 • EU myöntää 100 %: n tullittoman ja kiintiöttömän pääsyn kaikkeen Tyynenmeren talouskumppanuussopimusmaista tulevaan tuontiin. Pääsy EU:n markkinoille on pysyvä, täydellinen ja vapaa kaikille tuotteille.
 • Tyynenmeren talouskumppanuussopimusmaat poistavat tullit osittain ja asteittain seuraavasti:
  • Papua-Uusi-Guinea avasi vapaaehtoisesti markkinansa 88 % EU:n tuonnista ensimmäisestä päivästä alkaen (vaikka se olisi hyötynyt 15 vuoden siirtymäkaudesta).
  • Fidži on avaamassa markkinoitaan 87 %: lle EU:sta tulevasta tuonnista 15 vuoden aikana
  • Samoa avaa markkinansa 80 %: iin EU:sta tulevasta tuonnista 20 vuoden aikana
  • Salomonsaaret avaa markkinansa 83 % EU:sta tulevasta tuonnista 15 vuoden aikana
 • Jos joidenkin EU:n tavaroiden tuonti Tyynenmeren talouskumppanuussopimusmaihin äkillisesti kasvaa, Tyynenmeren talouskumppanuussopimusmaat voivat soveltaa suojatoimenpiteitä, kuten tuontikiintiöitä ja tullien uudelleen käyttöön ottamista, tietyin edellytyksin.

 

Kauppa-avustajani hakutoiminnolla etsitään tarkat tiedot tietyn tuotteen tullimaksuista ja tariffeista ottaen huomioon tuotteen alkuperämaa ja määränpää. Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä tulliviranomaisiisi.

Alkuperäsäännöt

Tässä jaksossa esitellään kauppasopimuksen tärkeimmät alkuperäsäännöt ja alkuperämenettelyt.

Alkuperä on kauppatavaroiden ”taloudellinen kansallisuus”. Jos olet uusi teema, voit tutustua pääkäsitteisiin tavara-osiossa.

Alkuperäsäännöt

Saadakseen etuuskohtelun tuotteesi on noudatettava tiettyjä sääntöjä, jotka todistavat sen alkuperän.

Mistä löydän alkuperäsäännöt?

Alkuperäsäännöt vahvistetaan EU:n ja Tyynenmeren talouskumppanuussopimuksen pöytäkirjassa II, joka koskee käsitteen ”peräisin olevat tuotteet” (alkuperätuotteet) määrittelyä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmiä.

Onko tuotteeni peräisin EU:n tai Tyynenmeren talouskumppanuussopimusvaltiosta?

Jotta tuotteeseenne voidaan soveltaa EU:n ja Tyynenmeren talouskumppanuussopimuksessa tarkoitettua alempaa tai nollatullia, sen on oltava peräisin EU:sta tai Tyynenmeren talouskumppanuussopimusvaltiosta. Tuotteen katsotaan olevan peräisin EU:sta tai Tyynenmeren talouskumppanuussopimusvaltiosta, jos

Tuotteen on myös täytettävä kaikki muut luvussa eritellyt sovellettavat vaatimukset (esimerkiksi riittämätön valmistus tai käsittely, suoraa kuljetusta koskeva sääntö). Lisäjoustoja on tarjolla myös tuotekohtaisten sääntöjen noudattamisen helpottamiseksi (esim. toleranssi tai kumulaatio).

 

Esimerkkejä tuotekohtaisista säännöistä EU:n kauppasopimuksissa

 • Arvonlisäyssääntö — kaikkien käytettyjen ei-alkuperäainesten arvo ei saa ylittää tiettyä prosenttiosuutta tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta.
 • tariffiluokituksen muuttaminen — tuotantoprosessi johtaa ei-alkuperäainesten ja lopputuotteen välisen tariffiluokittelun muuttumiseen, esim. paperin tuotanto (harmonoidun järjestelmän 48 ryhmä) ei-alkuperämassasta (harmonoidun järjestelmän 47 ryhmä);
 • Erityiset toiminnot — tarvitaan tietty tuotantoprosessi, esimerkiksi lankojen kuitujen kehruu. Tällaisia sääntöjä sovelletaan enimmäkseen tekstiili- ja vaatetusalalla sekä kemianteollisuudessa.
 • näiden eri sääntöjen yhdistäminen on mahdollista siten, että eri sääntöjä noudatetaan vaihtoehtoisesti tai yhdessä.

 

Tuotettasi koskevat erityissäännöt löytyvät Oma apulainen -sivustolta.

Vinkkejä tuotekohtaisten sääntöjen noudattamiseen

Sopimus tarjoaa lisää joustavuutta, joka auttaa noudattamaan tuotekohtaisia sääntöjä, kuten toleranssia tai kumulaatiota.

Suvaitsevaisuus
 • sallitun poikkeaman säännön mukaan tuottaja voi käyttää tuotekohtaisessa säännössä tavallisesti kiellettyjä ei-alkuperäaineksia enintään 15 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta
 • tätä poikkeamaa ei saa käyttää tuotekohtaisissa säännöissä lueteltujen arvona ilmaistujen ei-alkuperäainesten enimmäismäärien ylittämiseen.
 • Erityisiä sallittuja poikkeamia sovelletaan harmonoidun järjestelmän 50–63 ryhmään kuuluviin tekstiili- ja vaatetustuotteisiin, jotka sisältyvät liitteen 1 ”Alkuhuomautukset” 6–5huomautukseen.
Kumulaatio

Sopimuksessa määrätään seuraavanlaisesta alkuperäkumulaatiosta:

 • kahdenvälinen kumulaatio, jonka ansiosta Tyynenmeren talouskumppanuussopimusvaltion alkuperäaineksia voidaan pitää EU:n alkuperäaineksina (ja päinvastoin), kun niitä käytetään tuotteen valmistuksessa
 • täysi kumulaatio, jonka ansiosta ei-alkuperäaineksia voidaan pitää EU:n tai Tyynenmeren talouskumppanuussopimusvaltioiden alkuperäaineksina, kun niitä on valmistettu tai käsitelty kyseisissä maissa tai muissa AKT-valtioissa tai EU:n merentakaisissa maissa ja alueilla
 • diagonaalinen kumulaatio, jonka avulla minkä tahansa Tyynenmeren talouskumppanuussopimusvaltion, muun AKT-valtion tai EU:n merentakaisen maan tai alueen alkuperäaineksia voidaan pitää Tyynenmeren talouskumppanuussopimusvaltion tai EU:n alkuperäaineksina, kun niitä käytetään tuotteen tuotannossa tietyin edellytyksin. Tällainen kumulaatio edellyttää, että niiden kahden maan, joista alkuperä kumuloituu, välillä on hallinnollista yhteistyötä koskeva sopimus.

EU voi soveltaa diagonaalista kumulaatiota 22. helmikuuta 2019 tiettyjen AKT-valtioiden sekä EU:n merentakaisten maiden ja alueiden kanssa (EUVL C 69, 22.2.2019, s. 2).

 • Kumulaatio naapureina olevien kehitysmaiden kanssa, jolloin tällaisten maiden alkuperäaineksia voidaan pitää Tyynenmeren valtion alkuperäaineksina, kun niitä käytetään tuotteen valmistuksessa, edellyttäen että tietyt edellytykset täyttyvät

Muut vaatimukset

Tuotteen on myös täytettävä kaikki muut sovellettavat pöytäkirjan vaatimukset, kuten riittämätön valmistus tai käsittely tai suoraa kuljetusta koskeva sääntö:

Kuljetus kolmannen maan kautta: suoraa kuljetusta koskeva sääntö

Alkuperätuotteet on kuljetettava EU:sta Tyynenmeren talouskumppanuussopimusvaltioon (ja päinvastoin) ilman jatkojalostusta kolmannessa maassa.

Uudelleenlastaus tai väliaikainen varastointi kolmannessa maassa on sallittua, jos tuotteet pysyvät tulliviranomaisten valvonnassa ja niille ei suoriteta muita toimenpiteitä kuin

 • purkaminen
 • uudelleenlataus
 • kaikki toimenpiteet, joiden tarkoituksena on niiden kunnon säilyttäminen

Alkuperätuotteet voidaan kuljettaa putkijohdoissa muun kuin Tyynenmeren talouskumppanuussopimusvaltion tai EU:n alueen kautta.

Todiste suorasta kuljetuksesta on toimitettava tuojamaan tulliviranomaisille.

Tullinpalautus

Etuustullein viedyn tuotteen valmistuksessa käytetyistä ei-alkuperäaineksista aiemmin maksettujen tullien palauttaminen on sallittua EU:n ja Tyynenmeren talouskumppanuussopimuksen nojalla.

Alkuperämenettelyt

Viejien ja tuojien on noudatettava alkuperämenettelyjä. Tullietuushakemuksiin liittyvistä alkuperämenettelyistä ja tulliviranomaisten suorittamista tarkastuksista säädetään alkuperäselvitystä koskevassa IV osastossa ja hallinnollista yhteistyötä koskevista yksityiskohtaisista säännöistä V osastossa. Niissä selvennetään esimerkiksi, miten:

 • ilmoittaa tuotteen alkuperä
 • etuuksien hakeminen
 • tulliviranomaiset voivat tarkastaa tuotteen alkuperän.

Miten suosituimmuustariffia haetaan?

Etuuskohtelun saamiseksi sinun on esitettävä alkuperäselvitys.

 • tarvitset joko
  • EUR.1-tavaratodistus tai
  • alkuperäilmoitus
 • alkuperäselvitys on voimassa 10 kuukautta sen antamispäivästä.
 • alkuperäselvitystä ei vaadita, jos tuotteiden kokonaisarvo on enintään
  • 500 euroa pienten pakkausten osalta
  • 1,200 euroa henkilökohtaisille matkatavaroille

Alkuperäselvitys

EUR.1-tavaratodistus

 • Viejämaan tulliviranomaiset antavat EUR.1-tavaratodistukset.
 • Liitteessä III on EUR.1-tavaratodistuksen malli ja ohjeet sen täyttämistä varten.
 • todistusta hakevan viejän olisi oltava valmis esittämään asiakirjat, joilla todistetaan tuotteiden alkuperäasema.

Alkuperäilmoitus (viejän oma ilmoitus)

 • Viejät voivat itse ilmoittaa alkuperäilmoituksen perusteella, että niiden tuote on peräisin EU:sta tai Tyynenmeren talouskumppanuussopimusvaltiosta. Alkuperäilmoituksen voi tehdä
  • valtuutettu viejä, tai
  • kaikki viejät, jos tuotteiden yhteisarvo on enintään 6,000 euroa

 

Valtuutetut viejät

Tämän sopimuksen mukaiset viejät voivat pyytää tulliviranomaisiltaan lupaa laatia alkuperäilmoituksia kaikenarvoisista tuotteista.

Viejän on annettava tulliviranomaisille riittävät takeet siitä, että tuotteiden alkuperäasema ja kaikkien muiden sopimuksen (pöytäkirja) vaatimusten täyttyminen voidaan tarkastaa.

Tulliviranomaiset voivat peruuttaa valtuutetun viejän aseman väärinkäytöstapauksessa.

Mitä alkuperäilmoituksessa olisi oltava?

 • Viejän olisi kirjoitettava, leimattava tai painettava kauppalaskuun, lähetysluetteloon tai muuhun kaupalliseen asiakirjaan, jolla tuote yksilöidään (liite IV), seuraava ilmoitus:”Tässä asiakirjassa tarkoitettujen tuotteiden viejä (tullin lupa nro... ) vakuuttaa, että jollei toisin ilmoiteta, nämä tuotteet ovat... etuuskohteluun oikeuttavaa alkuperää. ”
 • alkuperäilmoitus voidaan tehdä millä tahansa EU:n virallisella kielellä.
 • sinun on allekirjoitettava alkuperäilmoitus käsin. Jos yritys on valtuutettu viejä, se vapautetaan tästä vaatimuksesta, jos se antaa tulliviranomaisille kirjallisen sitoumuksen siitä, että otatte täyden vastuun kaikista ilmoituksista, joiden perusteella se voidaan tunnistaa

Toimittaminen

 • viejä voi tehdä alkuperäilmoituksen, kun siinä tarkoitetut tuotteet viedään maasta tai viennin jälkeen, jos se esitetään tuojamaassa viimeistään kahden vuoden kuluttua siitä, kun siinä tarkoitetut tuotteet on tuotu maahan.
 • alkuperäilmoitusta täytettäessä sinun on oltava valmis toimittamaan asiakirjat, joilla todistetaan tuotteiden alkuperäasema

Alkuperän todentaminen

Tulliviranomaiset voivat tarkastaa, onko tuotu tuote todellakin alkuperätuote tai täyttääkö se muut alkuperävaatimukset. Todentaminen perustuu

 • hallinnollinen yhteistyö tuoja- ja viejäosapuolen tulliviranomaisten välillä
 • paikallisen tullin tekemät tarkastukset – tuojaosapuolen käynnit viejän luona eivät ole sallittuja

Viejäosapuolen viranomaiset määrittävät alkuperän ja ilmoittavat tuloksista tuojaosapuolen viranomaisille.

Tuotevaatimukset

Tekniset säännöt ja vaatimukset

 • tietoa teknisistä vaatimuksista, säännöistä ja menettelyistä, jotka tavaroiden on täytettävä, jotta ne voidaan tuoda Euroopan unioniin
 • Hae tuotteeseesi ja sen alkuperämaahan sovellettavia erityissääntöjä ja -määräyksiä kaupan alan avustajastani

Terveys- ja turvallisuusvaatimukset

Tulliselvitysasiakirjat ja -menettelyt

Kuvaus siitä, miten tuotteiden alkuperä voidaan todistaa etuuskohtelua haettaessa, sekä säännöt, jotka liittyvät tulliviranomaisten suorittamaan alkuperän tarkastamiseen, ovat edellä alkuperäsääntöjä koskevassa jaksossa.

Lue muista tulliselvitysasiakirjoista ja -menettelyistä, joita tarvitaan Euroopan unioniin suuntautuvassa tuonnissa.

Lisätietoja tuontia ja vientiä koskevista tullimenettelyistä on verotuksen ja tulliliiton pääosaston verkkosivuilla.

Teollis- ja tekijänoikeudet ja maantieteelliset merkinnät

Palvelujen kauppa

 • Lisätietoa EU:n palvelumarkkinoista
 • Yleistietoa palvelukauppaa koskevista säännöistä, määräyksistä ja järjestelyistä

Julkiset hankinnat

Investoinnit

Muut alueet

Kilpailu

 • EU on vuodesta 2014 lähtien lopettanut kaikkien talouskumppanuussopimusmaihin vietävien tuotteiden vientituet.
 • EU on minimoinut tuotantoa ja kauppaa vääristäviä toimenpiteitä
 • jos paikallinen teollisuus on uhattuna Euroopasta tulevan tuonnin kasvun vuoksi, Tyynenmeren talouskumppanuussopimus mahdollistaa toimenpiteiden käynnistämisen teollisuudenalojen ja kehittymässä olevan teollisuuden suojelemiseksi.

Kestävä kehitys ja ihmisoikeudet

EU:n ja Tyynenmeren alueen talouskumppanuussopimus perustuu nimenomaisesti Cotonoun sopimuksessa vahvistettuihin ”olennaisiin ja perustavanlaatuisiin” osatekijöihin eli ihmisoikeuksiin, demokratian periaatteisiin, oikeusvaltioperiaatteeseen ja hyvään hallintotapaan.

 • ”Täytäntöönpanosta pidättymistä koskevalla lausekkeella” tarkoitetaan, että (Cotonoun sopimuksen mukaisia) aiheellisia toimenpiteitä voidaan toteuttaa, jos jokin osapuoli ei täytä olennaisia osia koskevia velvoitteitaan. Tähän voi sisältyä kauppaetuuksien keskeyttäminen.
 • talouskumppanuussopimusten yhteisten elinten tehtävänä on seurata ja arvioida talouskumppanuussopimuksen täytäntöönpanon vaikutuksia osapuolten kestävään kehitykseen. Cotonoun sopimuksen mukaisesti kansalaisyhteiskunnalla ja parlamentin jäsenillä on selkeä rooli.

Valmiuksien kehittäminen ja tekninen apu

EU antaa kauppaa tukevaa apua teknistä apua. Tämä auttaa maita mukauttamaan tullimenettelyjään ja vähentämään paperityötä. Sinulle tämä tarkoittaa sitä, että tulliasiointi on vähäisempää.

Hyödyllisiä linkkejä ja asiakirjoja

Jaa tämä sivu:

Linkit