EU:n ja Tyynenmeren valtioiden väliaikainen talouskumppanuussopimus

EU:n ja Tyynenmeren alueen (väliaikaisen) talouskumppanuussopimuksen ansiosta molempien alueiden ihmisten ja yritysten on helpompi investoida keskenään ja käydä kauppaa keskenään sekä edistää kehitystä Tyynenmeren alueella. Lue, miten neljän Tyynenmeren valtion kanssa tehty EU:n talouskumppanuussopimus voi hyödyttää kauppaasi.

Sopimus lyhyesti

Euroopan parlamentti ratifioi EU:n ja Tyynenmeren talouskumppanuussopimuksen tammikuussa 2011 ja Papua-Uusi-Guinea toukokuussa 2011. Fidžin hallitus aloitti sopimuksen soveltamisen heinäkuussa 2014. Samoa liittyi sopimukseen joulukuussa 2018 ja on soveltanut sitä siitä lähtien. Salomonsaaret liittyi sopimukseen toukokuussa 2020 ja on soveltanut sitä siitä lähtien.

Tonga ja Itä-Timor ovat ilmoittaneet Euroopan komissiolle aikovansa liittyä talouskumppanuussopimukseen.

EU:n ja Tyynenmeren talouskumppanuussopimus avaa tavarakauppaa EU:n kanssa. Sopimukseen sisältyvät seuraavat:

 • kaikkien talouskumppanuussopimuksen Tyynenmeren valtioista tulevien tavaroiden tulliton ja kiintiötön pääsy EU:n markkinoille
 • markkinoiden epäsymmetrinen ja asteittainen avaaminen EU:n tavaroille ottaen täysimääräisesti huomioon kehitystasojen ja herkkien alojen erot
 • eräiden herkkien alojen ja tuotteiden jättäminen Tyynenmeren alueen vapauttamisen ulkopuolelle
 • Tyynenmeren valtioiden mahdollisuus ottaa uudelleen käyttöön tullit ja kiintiöt, jos tuonti häiritsee tai uhkaa häiritä niiden paikallista taloutta
 • kaupan teknisiä esteitä sekä terveys- ja kasvinsuojelutoimia koskevat säännöt, joilla autetaan Tyynenmeren viejiä täyttämään EU:n tuontivaatimukset
 • tehokkaat tullimenettelyt ja tehostettu hallintojen välinen yhteistyö
 • Tyynenmeren alueelta peräisin olevien jalostettujen kalastustuotteiden alkuperäsääntöjen parantaminen – niin kutsuttu ”maailmanlaajuista hankintaa” koskeva säännös, jonka tarkoituksena on edistää työpaikkojen luomista ja kehitystä alueella.

Edunsaajamaat

 • Fidži
 • Papua-Uusi-Guinea
 • Samoa
 • Salomonsaaret

Mahdolliset tulevat edunsaajamaat

 • Tonga ilmoitti aikovansa liittyä talouskumppanuussopimukseen.
 • Itä-Timor ilmoitti aikovansa liittyä talouskumppanuussopimukseen.
 • Muut Tyynenmeren AKT-maat voivat edelleen liittyä sopimukseen.

Tyynenmeren maita suosivat epäsymmetriset säännökset

EU:n ja Tyynenmeren alueen talouskumppanuussopimuksessa on Tyynenmeren maita suosivia epäsymmetrisiä määräyksiä, kuten arkojen tuotteiden jättäminen vapauttamisen ulkopuolelle, pitkät vapauttamisajat ja joustavat alkuperäsäännöt maataloutta, elintarviketurvaa ja kehittymässä olevaa teollisuutta koskevien erityisten suojatoimien ja toimenpiteiden lisäksi.

 

Vaikka EU:n markkinat avattiin välittömästi ja kokonaan, Tyynenmeren talouskumppanuussopimusvaltiot avaavat markkinansa osittain ja asteittain tulevalle tuonnille ottaen täysin huomioon kehitystasojen erot.

Tariffit

 • EU myöntää kokonaan tullittoman ja kiintiöttömän pääsyn Tyynenmeren talouskumppanuussopimusmaista tulevalle tuonnille. Kaikilla tuotteilla on pysyvä, täysimääräinen ja maksuton pääsy EU:n markkinoille.
 • Tyynenmeren talouskumppanuussopimusmaat poistavat tullit asteittain ja osittain seuraavasti:
  • Papua-Uusi-Guinea avasi markkinansa vapaaehtoisesti 88 prosentille EU:n tuonnista ensimmäisestä päivästä alkaen (vaikka se olisi hyötynyt 15 vuoden siirtymäkaudesta).
  • Fidži avaa markkinansa 87 prosentille EU:n tuonnista 15 vuoden aikana
  • Samoa avaa markkinansa 80 prosentille EU:n tuonnista 20 vuoden aikana
  • Salomonsaaret avaa markkinansa 83 prosenttiin EU:n tuonnista 15 vuoden aikana
 • Jos joidenkin EU:n tavaroiden tuonti Tyynenmeren talouskumppanuussopimusmaihin lisääntyy äkillisesti, Tyynenmeren talouskumppanuussopimusmaat voivat laukaisevissa olosuhteissa soveltaa suojatoimenpiteitä, kuten tuontikiintiöitä ja tullien palauttamista.

 

Voit hakea täsmällistä tietoa tietyn tuotteen tulleista ja tariffeista ottaen huomioon tuotteen alkuperämaan ja määränpään. Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä maanne tulliviranomaisiin.

 

Alkuperäsäännöt

Etuuskohtelunsaamiseksi tuotteen on täytettävä sopimuksen alkuperäsäännöt. Tutustu vuorovaikutteiseen alkuperäsääntöjenitsearviointityökaluun (ROSA) ( Oma Trade Assistant)sen arvioimiseksi, täyttääkö tuote alkuperäsäännöt, ja selvitä, miten oikeat asiakirjat laaditaan.

Yleistä tietoa alkuperäsäännöistä ja alkuperämenettelyistä on tässä jaksossa.

Alkuperä on kaupan kohteena olevien tavaroiden ”taloudellinen kansalaisuus”. Jos olet uusi aihe, löydät johdannon tavaraosiossa oleviin keskeisiin käsitteisiin.

Alkuperäsäännöt

Etuuskohteluun oikeuttavan tuotteen on täytettävä tietyt säännöt, jotka todistavat sen alkuperän.

Mistä löydän alkuperäsäännöt?

Alkuperäsäännöt vahvistetaan EU:n ja Tyynenmeren alueen talouskumppanuussopimuksen pöytäkirjassa II, joka koskee käsitteen ”alkuperätuotteet” määrittelyä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmiä.

Onko tuotteeni peräisin tai Tyynenmeren talouskumppanuussopimusvaltiosta?

Saadakseen EU:n ja Tyynenmeren talouskumppanuussopimuksen mukaisen alhaisemman tai nollatullin tuotteen on oltava peräisin EU:n tai Tyynenmeren talouskumppanuussopimusvaltiosta. Tuotetta pidetään EU:n tai Tyynenmeren talouskumppanuussopimusvaltion alkuperätuotteena, jos se on

Tuotteen on myös täytettävä kaikki muut luvussa täsmennetyt sovellettavat vaatimukset (esimerkiksi riittämätön valmistus tai käsittely, suoraa kuljetusta koskeva sääntö). Lisäksi on joitakin joustomahdollisuuksia, jotka auttavat noudattamaan tuotekohtaisia sääntöjä (esim. toleranssi tai kumulaatio).

 

Esimerkkejä EU:n kauppasopimusten tuotekohtaisista säännöistä

 • arvonlisäyssääntö – kaikkien käytettyjen ei-alkuperäainesten arvo ei saa ylittää tiettyä prosenttiosuutta tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta.
 • tariffiluokituksen muutos – tuotantoprosessi johtaa tariffiluokituksen muuttumiseen ei-alkuperäainesten ja lopputuotteen välillä, esim. paperin tuotanto (harmonoidun järjestelmän 48 ryhmä) ei-alkuperämassasta (harmonoidun järjestelmän 47 ryhmä);
 • erityistoimet – Tarvitaan tietty tuotantomenetelmä, esimerkiksi kuidun kehruu lankoja varten. Tällaisia sääntöjä käytetään pääasiassa tekstiili- ja vaatetusalalla sekä kemianteollisuudessa.
 • näiden eri sääntöjen yhdistelmä on mahdollinen, jos eri sääntöjä noudatetaan vaihtoehtoisesti tai yhdessä.

Vinkkejä tuotekohtaisten sääntöjen noudattamiseen

Sopimus tarjoaa lisäjoustoa, joka auttaa sinua noudattamaan tuotekohtaisia sääntöjä, kuten sietokykyä tai kumulaatiota.

Toleranssi (sallittu poikkeama
 • poikkeamasäännön mukaan tuottaja voi käyttää ei-alkuperäaineksia, jotka on tavallisesti kielletty tuotekohtaisessa säännössä, enintään 15 prosenttiin asti tuotteen noudettuna-hinnasta
 • tätä poikkeamaa ei voida käyttää minkään tuotekohtaisissa säännöissä luetellun ei-alkuperäainesten enimmäisarvon kynnysarvon ylittymiseen.
 • harmonoidun järjestelmän 50–63 ryhmään luokiteltuihin tekstiileihin ja vaatteisiin sovelletaan erityisiä poikkeamia, jotka sisältyvät liitteen 1 ”Alkuhuomautukset” 5–6huomautukseen.
Kumulaatio

Sopimuksessa määrätään seuraavista alkuperäkumulaation muodoista:

 • kahdenvälinen kumulaatio, jonka perusteella Tyynenmeren talouskumppanuussopimusvaltioiden alkuperäaineksia voidaan pitää EU:n alkuperäaineksina (ja päinvastoin), kun niitä käytetään tuotteen valmistuksessa
 • täysi kumulaatio, jonka perusteella ei-alkuperäaineksia voidaan laskea EU:n tai Tyynenmeren talouskumppanuussopimusvaltioiden alkuperäaineksiksi, kun niitä on valmistettu tai käsitelty kyseisissä maissa tai muissa AKT-valtioissa tai EU:n merentakaisissa maissa ja alueilla
 • diagonaalinen kumulaatio, jonka perusteella Tyynenmeren talouskumppanuussopimusvaltion, muun AKT-valtion tai EU:n merentakaisen maan tai alueen alkuperäainekset voidaan laskea ikään kuin ne olisivat Tyynenmeren talouskumppanuussopimusvaltion tai EU:n alkuperäaineksia, kun niitä käytetään tuotteen tuotannossa tietyin edellytyksin. Tällainen kumulaatio edellyttää, että niiden kahden maan välillä, joista alkuperä on kumuloitu, on tehty hallinnollista yhteistyötä koskeva sopimus.

EU voi 22. helmikuuta 2019 alkaen soveltaa diagonaalista kumulaatiota tiettyjen AKT-valtioiden sekä EU:n merentakaisten maiden ja alueiden kanssa (EUVL C 69, 22.2.2019, s. 2).

 • kumulaatio naapureina olevien kehitysmaiden kanssa, jolloin tällaisten maiden alkuperäaineksia voidaan pitää Tyynenmeren valtion alkuperäaineksina, kun niitä käytetään tuotteen valmistukseen, jos tietyt edellytykset täyttyvät

Muut vaatimukset

Tuotteen on myös täytettävä kaikki muut pöytäkirjassa täsmennetyt sovellettavat vaatimukset, kuten riittämätön valmistus tai käsittely tai suoraa kuljetusta koskeva sääntö:

Kuljetus kolmannen maan kautta: suoraa kuljetusta koskeva sääntö

Alkuperätuotteet on kuljetettava Tyynenmeren talouskumppanuussopimusvaltioon (ja päinvastoin) ilman jatkojalostusta kolmannessa maassa.

Uudelleenlastaus tai väliaikainen varastointi kolmannessa maassa on sallittua, jos tuotteet pysyvät tulliviranomaisten valvonnassa ja niille ei suoriteta muita toimenpiteitä kuin

 • lastin purkaminen
 • uudelleenlataaminen
 • kaikki toimet, joiden tarkoituksena on säilyttää ne hyvässä kunnossa

Alkuperätuotteet voidaan kuljettaa putkijohdoissa muun kuin Tyynenmeren talouskumppanuussopimusvaltioiden tai EU:n alueen kautta.

Todisteet suorasta kuljetuksesta on toimitettava tuojamaan tulliviranomaisille.

Tullinpalautus

Etuuskohteluun oikeuttavan tuotteen valmistuksessa käytetyistä ei-alkuperäaineksista aiemmin maksettujen tullien palauttaminen sallitaan EU:n ja Tyynenmeren alueen talouskumppanuussopimuksen nojalla.

Alkuperää koskevat menettelyt

Viejien ja tuojien on noudatettava alkuperämenettelyjä. Tullietuushakemuksiin ja tulliviranomaisten suorittamaan tarkastukseen liittyvät alkuperämenettelyt vahvistetaan alkuperäselvityksiä koskevassa IV osastossa ja hallinnollisen yhteistyön järjestelyjä koskevassa V osastossa. Niissä selvennetään esimerkiksi, miten

 • ilmoittaa tuotteen alkuperä
 • etuuksien hakeminen
 • tulliviranomaiset voivat tarkastaa tuotteen alkuperän.

Miten haetaan tullietuuskohtelua?

Etuuskohtelun saamiseksi sinun on esitettävä alkuperäselvitys.

 • tarvitset joko
  • EUR.1-tavaratodistuksen tai
  • alkuperäilmoitus
 • alkuperäselvitys on voimassa 10 kuukautta sen antamispäivästä.
 • alkuperäselvitystä ei vaadita, jos tuotteiden kokonaisarvo ei ylitä
  • 500 euroa pienten pakkausten osalta
  • 1 200 euroa henkilökohtaisista matkatavaroista

Alkuperäselvitys

EUR.1-tavaratodistus

 • Viejämaan tulliviranomaiset antavat EUR.1-tavaratodistuksen
 • Liitteessä III on EUR.1-tavaratodistuksen malli ja annetaan ohjeet sen täyttämistä varten.
 • todistusta hakevan viejän olisi oltava valmis esittämään asiakirjat, joilla todistetaan kyseisten tuotteiden alkuperäasema.

Alkuperäilmoitus (viejän oma ilmoitus)

 • viejät voivat itse todeta, että niiden tuote on peräisin tai Tyynenmeren talouskumppanuussopimusvaltiosta, antamalla alkuperäilmoituksen. Alkuperäilmoituksen voi tehdä
  • valtuutettu viejä, tai
  • viejä, jos tuotteiden yhteisarvo on enintään 6 000 euroa

 

Valtuutetut viejät

Tämän sopimuksen mukaiset viejät voivat pyytää tulliviranomaisiltaan lupaa laatia alkuperäilmoituksia minkä tahansa arvoisista tuotteista.

Viejän on annettava tulliviranomaisille riittävät takeet siitä, että tuotteiden alkuperäasema ja kaikkien muiden sopimuksen (pöytäkirja) vaatimusten täyttyminen voidaan tarkastaa.

Tulliviranomaiset voivat peruuttaa valtuutetun viejän aseman väärinkäyttötapauksissa.

Mitä alkuperäilmoituksessa olisi oltava?

Toimittaminen

 • viejä voi tehdä alkuperäilmoituksen siinä tarkoitettujen tuotteiden viennin yhteydessä tai viennin jälkeen, jos se esitetään tuojamaassa viimeistään kahden vuoden kuluttua siitä, kun siinä tarkoitetut tuotteet on tuotu maahan.
 • alkuperäilmoitusta täytettäessä on oltava valmis toimittamaan asiakirjat, joilla todistetaan tuotteiden alkuperäasema.

Alkuperän tarkastaminen

Tulliviranomaiset voivat tarkistaa, onko tuotu tuote todella alkuperätuote tai täyttääkö se muut alkuperävaatimukset. Todentaminen perustuu

 • hallinnollinen yhteistyö tuoja- ja viejäosapuolen tulliviranomaisten välillä
 • paikallisten tulliviranomaisten tekemät tarkastukset – tuojaosapuolen vierailut viejään eivät ole sallittuja

Viejäosapuolen viranomaiset määrittävät alkuperän ja ilmoittavat tuloksista tuojaosapuolen viranomaisille.

Tuotteita koskevat vaatimukset

Tekniset säännöt ja vaatimukset

 • tietoa teknisistä vaatimuksista, säännöistä ja menettelyistä, jotka tavaroiden on täytettävä, jotta ne voidaan tuoda Euroopan unioniin
 • hae tuotteeseenne ja sen alkuperämaaseen sovellettavia sääntöjä ja määräyksiä kauppa-avustajasta

Terveys- ja turvallisuusvaatimukset – terveys- ja kasvinsuojelutoimet

Tulliselvitysasiakirjat ja -menettelyt

Kuvaus siitä, miten tuotteiden alkuperä todistetaan tullietuuskohtelun hakemiseksi, sekä säännöt, jotka liittyvät tulliviranomaisten suorittamaan alkuperän tarkastukseen, on edellä kohdassa ” Alkuperäsäännöt ”.

Lisätietoa muista tulliselvitysasiakirjoista ja -menettelyistä, joita tarvitaan tuonnissa Euroopan unioniin.

Tietoa tuonnin ja viennin tullimenettelyistä yleensä on verotuksen ja tulliliiton pääosaston verkkosivustolla.

Teollis- ja tekijänoikeudet ja maantieteelliset merkinnät

Palvelukauppa

 • tietoa EU:n palvelumarkkinoista
 • yleistä tietoa palvelukauppaa koskevista säännöistä, määräyksistä ja järjestelyistä

Julkiset hankinnat

Investoinnit

Muut alueet

Kilpailu

 • EU on vuodesta 2014 lopettanut vientituet kaikille talouskumppanuussopimusmaihin viedyille tuotteille.
 • EU on minimoinut toimenpiteet tuotantoa ja kauppaa vääristävillä toimenpiteillä
 • jos paikallinen teollisuus on uhattuna Euroopan tuonnin lisääntymisen vuoksi, Tyynenmeren talouskumppanuussopimus mahdollistaa toimenpiteiden käynnistämisen teollisuuden alojen ja kehittymässä olevan teollisuuden suojelemiseksi.

Kestävä kehitys ja ihmisoikeudet

EU:n ja Tyynenmeren alueen talouskumppanuussopimus perustuu nimenomaisesti Cotonoun sopimukseen sisältyviin ”olennaisiin ja perustavanlaatuisiin” osiin eli ihmisoikeuksiin, demokratian periaatteisiin, oikeusvaltioperiaatteeseen ja hyvään hallintotapaan.

 • ”täytäntöönpanosta kieltäytymistä koskeva lauseke” tarkoittaa, että (Cotonoun sopimuksen) ”aiheellisiin toimenpiteisiin” voidaan ryhtyä, jos jokin osapuoli ei täytä velvoitteitaan olennaisten osien osalta. Tähän voi sisältyä kauppaetuuksien keskeyttäminen.
 • talouskumppanuussopimuksen yhteisten toimielinten tehtävänä on seurata ja arvioida talouskumppanuussopimuksen täytäntöönpanon vaikutuksia osapuolten kestävään kehitykseen. Cotonoun sopimuksen mukaisesti kansalaisyhteiskunnalla ja parlamentin jäsenillä on selkeä rooli.

Toimintaedellytysten kehittäminen ja tekninen apu

EU antaa kauppaa tukevaa teknistä apua. Tämä auttaa maita mukauttamaan tullimenettelyjään ja vähentämään paperityötä. Tämä tarkoittaa, että tulliasioissa on vähemmän pulaa.

Hyödyllisiä linkkejä ja asiakirjoja

Jaa tämä sivu: