EU:n ja Kanadan laaja-alainen talous- ja kauppasopimus

CETA on EU:n ja Kanadan välinen kauppasopimus. Se alentaa tulleja ja helpottaa tavaroiden ja palvelujen vientiä, mikä hyödyttää ihmisiä ja yrityksiä sekä EU:ssa että Kanadassa.

CETA tuli väliaikaisesti voimaan 21. syyskuuta 2017, mikä tarkoittaa, että suurinta osaa sopimuksesta sovelletaan nyt. EU-maiden kansallisten parlamenttien – ja joissakin tapauksissa myös alueellisten parlamenttien – on hyväksyttävä CETA, ennen kuin se voi tulla täysimääräisesti voimaan.

Kutsu osallistua CETA-sopimuksen jälkiarviointia koskeviin kyselyihin.

Pyydämme kansalaisyhteiskuntaa, kansalaisjärjestöjä, yrityksiä, pk-yrityksiä ja kaikkia muita halukkaita jakamaan kanssamme kokemuksiaan EU:n ja Kanadan laaja-alaisesta talous- ja kauppasopimuksesta (CETA).

Osallistu yhteen tai useampaan seuraavista kyselyistä:

Lisätietoja CETA-sopimuksen jälkiarvioinnista ja sitoutumisesta on EU:n ja Kanadan välisen laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen (CETA) jälkiarvioinnissa.

Sopimus pähkinänkuoressa

EU:n ja Kanadan laaja-alainen talous- ja kauppasopimus (CETA) tuli väliaikaisesti voimaan 21. syyskuuta 2017.

Alueet, jotka eivät ole vielä tulleet voimaan, ovat

 • investointisuoja ja investointituomioistuinjärjestelmä
 • arvopaperisijoitusten markkinoille pääsy
 • videokuvausta koskevat säännökset
 • kaksi säännöstä, jotka liittyvät hallinnollisten menettelyjen avoimuuteen, uudelleentarkasteluun ja muutoksenhakuun jäsenvaltioiden tasolla

Sopimus tulee täysimääräisesti voimaan, kun kaikkien jäsenvaltioiden parlamentit ovat virallisesti ratifioineet sen.

Mitkä ovat hyödyt yrityksellesi?

Sopimus

 • poistaa tai alentaa kaupan esteitä, tulleja ja vientiin liittyviä kustannuksia
 • yksinkertaistaa paperityötä, teknisiä määräyksiä, tullimenettelyjä ja alkuperäsääntöjä koskevia vaatimuksia, tuotetestausvaatimuksia, hankintatietoja, teollis- ja tekijänoikeuksiin liittyviä kysymyksiä jne.
 • edistää elintarvikkeiden sekä eläin- ja kasvituotteiden kauppaa säilyttäen samalla ihmisten, eläinten ja kasvien terveyden ja turvallisuuden korkean tason
 • antaa yrityksellesi mahdollisuuden osallistua tarjouskilpailuihin kaikilla Kanadan hallinnon tasoilla
 • helpottaa markkinoille pääsyä tietyillä aloilla, parantaa työntekijöiden liikkuvuutta ja helpottaa ammattihenkilöiden pätevyyksien vastavuoroista tunnustamista
 • suojaa laajan valikoiman korkealaatuisten eurooppalaisten elintarvikkeiden maantieteellisiä merkintöjä Kanadan markkinoilla
 • edistää korkealaatuisia investointeja EU:n ja Kanadan välillä

Käsiteltäviä aloja ovat muun muassa tavaroiden markkinoille pääsyä koskevat säännöt, kaupan tekniset esteet, terveys- ja kasvinsuojelutoimet, investoinnit, palvelut, sähköinen kaupankäynti, kilpailupolitiikka, julkiset hankinnat, teollis- ja tekijänoikeudet, sääntely-yhteistyö tai riitojenratkaisu. Liitteisiin sisältyvät tullien poistoluettelot, kiintiöt, menettelyt, alkuperäsäännöt, vaatimustenmukaisuuden arviointien vastavuoroinen hyväksyminen jne.

 

Sopimuksen luvut selitetään lyhyesti tässä, ja niihin liittyvä teksti on ladattavissa.

Tullit

Kanada ja EU poistivat jo 21. syyskuuta 2017 98 prosenttia tullinimikkeistään ja sopivat poistavansa asteittain lähes kaikki jäljellä olevat tullinimikkeet. Vuoteen 2024 mennessä 99 prosenttia kaikista tullinimikkeistä on poistettu.

Kanadalaisia tuotteita, joihin sovelletaan siirtymävaiheen tullien poistamista, ovat muun muassa seuraavat:

 • moottoriajoneuvot
 • alukset
 • ohra ja mallas
 • puhdistettu sokeri
 • perunatärkkelys
 • kukat

Eurooppalaisia tuotteita, joihin sovelletaan tullien asteittaista poistamista, ovat muun muassa seuraavat:

 • moottoriajoneuvot
 • joitakin kala- ja äyriäistuotteita
 • raaka ja puhdistettu sokeri
 • tietyt jyvät

Tullien asteittainen poistaminen tapahtuu tullien poistamisaikataulun mukaisesti. Vähennykset ilmaistaan vaiheluokissa sopimuksen liitteessä 2A.

 • A: tulli nollassa 21 päivänä syyskuuta 2017
 • B: tulli alennetaan nollaan samansuuruisina leikkauksina kolmen vuoden aikana
 • C: tulli alennetaan nollaan samansuuruisina leikkauksina viiden vuoden aikana
 • D: tulli alennetaan nollaan samansuuruisina leikkauksina seitsemän vuoden aikana
 • E: tulli on vapautettu tullien poistamisesta
 • S: tulli pysyy samana viiden vuoden ajan, minkä jälkeen se poistetaan kolmessa tasasuuressa erässä vuoden 8 tammikuun 1 päivänä.
 • AV0 + EP: arvotulli on nolla asetuksen tullessa voimaan; näihin alkuperätavaroihin sovellettavasta tulohintajärjestelmästä johtuva paljoustulli pidetään voimassa.

 

Kauppa-avustajani näyttää asianomaisten tullinimikkeiden tullien poistamisaikataulut.

Teollisuustuotteet

Osapuolet ovat sopineet poistavansa 100 prosenttia teollisuustuotteiden tullinimikkeistä, joista Kanadan osalta 99,6 prosenttia ja EU:n osalta 99,4 prosenttia tulee voimaan. Niistä harvoista tuotteista, joita ei vapautettu sopimuksen tullessa voimaan, on rajoitettu määrä autoteollisuuden tuotteita, jotka vapautetaan vastavuoroisesti 3, 5 tai 7 vuoden aikana (17 tuotetta Kanadan tariffitarjouksessa ja vastaavat tuotteet EU:n tarjouksessa). Kanada vapauttaa jäljellä olevat tullinsa aluksilta seitsemän vuoden aikana (eli vuoteen 2024 mennessä).

Maataloustuotteet

Sopimuksen tullessa voimaan Kanada poisti tullit 90,9 prosentilta kaikista maatalousalan tullinimikkeistään. Vuoteen 2023 mennessä osuus nousee 91,7 prosenttiin.

Herkille maataloustuotteille myönnetään erityiskohtelu:

Tariffikiintiöt

Molemmat osapuolet soveltavat tariffikiintiöitä tiettyihin tuotteisiin, kuten kanadalaiseen naudanlihaan, sianlihaan ja sokerimaissiin sekä eurooppalaiseen juustoon. Kyseessä ovat tietyt tavaramäärät, jotka ovat oikeutettuja tullietuuskohteluun tietyssä määräajassa.

Tuonti Kanadasta

Tariffikiintiöiden jako lasketaan kansallisten viranomaisten EU:n komissiolle ilmoittamien tariffikiintiössä käytettävissä olevien määrien ja haettujen määrien perusteella.

Kun EU:n komissio on laskenut kiintiöt ja julkistanut ne, EU:n jäsenmaiden on myönnettävä tuonti- tai vientitodistukset kyseisissä tariffikiintiöissä haetuille määrille.

Samanaikaisen tarkastelun perussäännöt määritellään tuontitodistusjärjestelmän alaisten maataloustuotteiden tuontitariffikiintiöiden hallinnointia koskevista yhteisistä säännöistä annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1301/2006.

EU:n tariffikiintiöiden jakoasteet myönnettyjen tuontitodistusten osalta julkaistaan kuukausittain, ja ne ovat saatavilla lihamarkkinoiden seurantakeskuksen kautta.

Seuraavissa asetuksissa määritellään, miten EU hallinnoi CETA-sopimuksen eri tariffikiintiöitään

Vienti Kanadaan
 • Kanada soveltaa vuotuista mallia maitotuotekiintiöiden jakamiseen
 • kiintiöitä haetaan marraskuun alkupuoliskolla, ja käyttämättömät kiintiöt palautetaan ja jaetaan uudelleen 1. elokuuta.
 • Jotta voit saada kiintiön, sinun on asuttava Kanadassa ja toimittava juustoalalla.

Lisätietoja tariffikiintiöiden myöntämisestä EU:sta Kanadaan CETA-sopimuksen mukaisesti vietäville maitotuotteille on Global Affairs Canadan verkkosivuston kohdassa ”Notices”.

Tuojille osoitetuissa ilmoituksissa vahvistetaan kelpoisuusperusteet kiintiön jakamiseksi kunkin asianomaisen tariffikiintiön osalta. Tiedonannoissa annetaan myös tietoja tariffikiintiöiden hallinnoinnista yleensä ja hakemuksen jättämisprosessista. Hakulomakkeet ja niihin liittyvät liitteet ovat jokaisen ilmoituksen liitteenä.

CETA-juuston haltijaluettelo 2020

Vuoden 2020 CETA-teollisuusjuustokiintiöiden haltijoiden luettelo

2019 – Taulukko juuston CETA-tariffikiintiön käytöstä

Lisäksi on huomattava, että

 • hedelmät ja vihannekset kuuluvat edelleen EU:n tulohintajärjestelmän piiriin
 • siipikarjan ja munien tullit säilytetään

Viinit ja väkevät alkoholijuomat

Kanadaan tuotaviin EU:n viineihin ja väkeviin alkoholijuomiin sovellettavat erityistullit poistettiin CETA-sopimuksen tullessa voimaan.

Ginin, vodkan ja viskin kaltaisten väkevien alkoholijuomien osalta CETA-sopimuksella puututaan tullien ulkopuolisiin esteisiin, jotka heikensivät merkittävästi EU:n kykyä päästä Kanadan markkinoille, erityisesti

 • (Kanadan tuontiviineille ja tislatuille alkoholijuomille asettaman) palvelukustannusten erotusmaksun soveltaminen määrän eikä arvon perusteella ja sen laskeminen avoimemmin, mikä alentaa EU:n tuottajille tuotteiden myynnistä Kanadassa aiheutuvia kustannuksia
 • sellaisten kanadalaisten yksityisten myyntipisteiden lukumäärän jäädyttäminen, jotka ovat avoinna ainoastaan kanadalaisille tuottajille ja jotka ovat vaihtoehto maakunnallisten viinalautakuntien monopolille
 • tiettyjen viinalautakuntien provinssin ulkopuolella harjoittaman toiminnan estäminen, sillä se on johtanut epäreiluun kilpailuun Kanadan alueella ja kolmansissa maissa
 • poistetaan Kanadan vaatimukset, jotka koskevat maahantuotujen irtotavarana myytävien väkevien alkoholijuomien sekoittamista paikallisiin väkeviin alkoholijuomiin ennen pullotusta (tämä vaatimus esti maahantuotujen irtotavarana myytävien väkevien alkoholijuomien merkitsemisen maantieteellisiksi merkinnöiksi Kanadassa tapahtuvan pullotuksen yhteydessä)

CETA-sopimus sisältää sekä vuonna 1989 tehdyn EU:n ja Kanadan välisen alkoholijuomia koskevan sopimuksen että vuonna 2004 tehdyn EU:n ja Kanadan välisen viinejä ja väkeviä alkoholijuomia koskevan sopimuksen, jotka tarjoavat vahvat oikeudelliset takeet eurooppalaisille ja kanadalaisille viinien ja väkevien alkoholijuomien kauppiaille. Vuoden 2004 sopimukseen tehdyt vähäiset muutokset esitetään CETA-sopimuksen liitteessä 30-B. 

Kalastus

Kanada poisti kaikki kalastustuotteiden tullit sopimuksen tullessa voimaan.

EU poisti 95,5 prosenttia tulleistaan sopimuksen tullessa voimaan ja päätti poistaa loput 4,5 prosenttia tulleista 3, 5 tai 7 vuoden kuluessa.

Tullien poistamisen ohella EU ja Kanada kehittävät kestävää kalastusta käyttämällä seuranta-, valvonta- ja tarkkailutoimenpiteitä sekä torjumalla laitonta, ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä kalastusta.

 

Hae tuotteeseen sovellettavaa tullia kohdasta My Trade Assistant.

Alkuperäsäännöt

 

Saadakseen etuuskohtelun tuotteen on täytettävä sopimuksen alkuperäsäännöt. Tarkista kauppa-avustajani  interaktiivisesta”Alkuperäsääntöjen itsearviointityökalusta (ROSA)”,miten voit arvioida, täyttääkö tuotteesi alkuperäsäännöt, ja selvittää, miten voit laatia oikeat asiakirjat.

Yleistä tietoaalkuperäsäännöistä ja alkuperämenettelyistä on tässä osiossa.

Alkuperä on kaupankäynnin kohteena olevien tavaroiden "taloudellinen kansalaisuus". Jos aihe on sinulle uusi, tutustu pääkäsitteisiin tavaraosiossa.

Alkuperäsäännöt

Alkuperäsäännöt vahvistetaan EU:n ja Kanadan laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen (CETA) alkuperäsääntöjä ja alkuperämenettelyjä koskevassa pöytäkirjassa (EUVL L 11, 14.1.2017, s. 465). Tutustu myös alkuperäsääntöjä koskeviin yksityiskohtaisiin ohjeisiin.

Onko tuotteeni EU:n ja Kanadan välisen CETA-sopimuksen mukainen alkuperätuote?

Jotta tuotteellesi voidaan myöntää CETA-sopimuksen mukainen tullietuuskohtelu tai tullittomuus, tuotteen on oltava peräisin EU:sta tai Kanadasta.

Tuote on ”alkuperätuote” EU:ssa tai Kanadassa, jos se täyttää jonkin seuraavista vaatimuksista:

 • on kokonaan tuotettu EU:ssa tai Kanadassa
 • on valmistettu yksinomaan EU:n tai Kanadan alkuperäaineksista
 • on tuotettu riittävästi EU:ssa tai Kanadassa liitteessä 5 vahvistettujen tuotekohtaisten sääntöjen mukaisesti

Ks. myös liitteen 5 alkuhuomautukset.

Lisäksi liitteessä 5 a vahvistetaan alkuperäkiintiöt ja vaihtoehtoiset tuotekohtaiset säännöt tietyille tuotteille.

 

Esimerkkejä EU:n kauppasopimusten tuotekohtaisista säännöistä

 • arvonlisäyssääntö – kaikkien käytettyjen ei-alkuperäainesten arvo ei voi ylittää tiettyä prosenttiosuutta tuotteen noudettuna-hinnasta
 • tariffiluokituksen muutos – tuotantoprosessi johtaa tariffiluokituksen muutokseen ei-alkuperäainesten ja lopputuotteen välillä (esimerkiksi paperin tuotanto (harmonoidun järjestelmän 48 ryhmä) ei-alkuperämassasta (harmonoidun järjestelmän 47 ryhmä)
 • erityistoimet – tarvitaan erityinen tuotantoprosessi, esimerkiksi kuitujen kehruu lankoja varten. Tällaisia sääntöjä käytetään pääasiassa tekstiili- ja vaatetusalalla sekä kemianteollisuudessa.

Näiden eri sääntöjen yhdistelmä on mahdollinen, kun eri sääntöjä noudatetaan vaihtoehtoisesti tai yhdessä.

Vinkkejä ja niksejä tuotekohtaisten sääntöjen noudattamiseen

Sopimus tarjoaa lisäjoustoa tuotekohtaisten sääntöjen, kuten sallittujen poikkeamien tai kumulaation, noudattamiseen.

Suvaitsevaisuus
 • Sallittu poikkeama antaa tuottajalle mahdollisuuden käyttää ei-alkuperäaineksia, jotka yleensä kielletään tuotekohtaisessa säännössä, enintään 10 prosenttia tuotteen noudettuna-hinnasta.
 • tätä poikkeamaa ei voida käyttää tuotekohtaisissa säännöissä lueteltujen ei-alkuperäainesten minkään enimmäisarvon ylittämiseen.
 • erityispoikkeamia sovelletaan harmonoidun järjestelmän 50–63 ryhmään luokiteltuihin tekstiileihin ja vaatteisiin, jotka sisältyvät liitteeseen 1.
Kumulaatio

CETA-sopimuksessa määrätään kolmesta alkuperän kumulaatiotavasta

 • kahdenvälinen kumulaatio – Kanadan alkuperäaineksia voidaan pitää EU:n alkuperäaineksina (ja päinvastoin), kun niitä käytetään tuotteen tuotannossa
 • täysi kumulaatio - mahdollistaa ei-alkuperäaineksille EU:ssa tai Kanadassa suoritetun valmistuksen tai käsittelyn huomioon ottamisen tuotekohtaisen säännön noudattamisen helpottamiseksi
 • laajennetun kumulaation mahdollistava lauseke – vapaakauppasopimuksen yhteisen kumppanin alkuperäaineksia voidaan pitää EU:n tai Kanadan alkuperäaineksina, kun niitä käytetään tuotteen valmistuksessa. Tämän määräyksen ehtona on, että osapuolet sopivat sovellettavista ehdoista.

Muut vaatimukset

Tuotteen on myös täytettävä kaikki muut sovellettavat alkuperäsääntöjä koskevassa pöytäkirjassa täsmennetyt vaatimukset, kuten riittämätön valmistus tai käsittely tai muuttumattomuussääntö.

Muuttumattomuussääntö

Alkuperätuotteet on kuljetettava EU:sta Kanadaan (ja päinvastoin) ilman jatkojalostusta kolmannessa maassa.

Jotkin toimet voidaan suorittaa kolmannessa maassa, jos tuotteet pysyvät tullivalvonnassa.

 • purku
 • uudelleenlataus
 • kaikki muut toimet, jotka ovat tarpeen tuotteiden säilyttämiseksi hyvässä kunnossa tai tuotteen kuljettamiseksi EU:n tai Kanadan alueelle
 • varastointi
 • lähetysten jakaminen osiin

Tulliviranomainen voi vaatia tuojaa osoittamaan, että tuote, jolle tuoja hakee tullietuuskohtelua, on lähetetty kuljetussääntöjen mukaisesti.

Tullin haittapuoli

Etuustullilla vietävän tuotteen valmistuksessa käytetyistä ei-alkuperäaineksista aiemmin maksettujen tullien palauttaminen on sallittua ainoastaan CETA-sopimuksen voimaantuloa seuraavien kolmen ensimmäisen vuoden aikana eli 21. syyskuuta 2020 saakka.

Alkuperämenettelyt

Jos haluat hakea tullietuuskohtelua, sinun on noudatettava alkuperämenettelyjä ja saatava sen maan tulliviranomaiset, johon tuot tavarat. Menettelyistä määrätään sopimuksen alkuperäsääntöjä koskevan pöytäkirjan C jaksossa.

Miten tullietuuskohtelua haetaan?

Tuojat voivat hakea tullietuuskohtelua viejän antaman alkuperäilmoituksen perusteella.

Alkuperäilmoitus

EU:ssa alkuperäselvitystä ei vaadita, jos tuotteiden kokonaisarvo on enintään

 • 500 euroa pienpakkausten osalta tai
 • 1 200 euroa matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin sisältyvien tuotteiden osalta.
Viejän oma ilmoitus

Viejät voivat itse ilmoittaa, että niiden tuote on peräisin EU:sta tai Kanadasta, antamalla alkuperäilmoituksen.

EU:ssa se voidaan toteuttaa joko

Samaa REX-numeroa voidaan käyttää myös joissakin muissa EU:n etuuskohtelukauppaa koskevissa sopimuksissa (esimerkiksi EU:n kauppasopimus Japanin kanssa).

 • Alkuperäilmoituksen teksti voidaan laatia millä tahansa EU:n virallisella kielellä, ja se on alkuperäsääntöjä koskevan pöytäkirjan liitteessä 2.
 • alkuperäilmoitus olisi esitettävä kauppalaskussa tai muussa sellaisessa kaupallisessa asiakirjassa, jossa alkuperätuotteen kuvaus on riittävän yksityiskohtainen sen tunnistamiseksi;
 • alkuperäilmoitus on voimassa 12 kuukautta siitä päivästä, jona viejä on täyttänyt sen
 • tavallisesti alkuperävakuutus koskee yhtä lähetystä, mutta Kanadassa se voi kattaa myös useita samanlaisia tuotteita sisältäviä lähetyksiä enintään yhden vuoden ajan.
Alkuperän tarkastaminen

Tulliviranomaiset voivat tarkistaa, onko tuotu tuote todella alkuperätuote tai täyttääkö se muut alkuperävaatimukset.

Epäselvissä tapauksissa tulliviranomaiset voivat vaatia tuojaa osoittamaan, että tuote, jolle tuoja hakee tullietuuskohtelua, on lähetetty kuljetussääntöjen mukaisesti.

Todentaminen perustuu seuraaviin periaatteisiin:

 • tuoja- ja viejämaan tulliviranomaisten välinen hallinnollinen yhteistyö
 • paikallisten tullien suorittamat tuotteiden alkuperän tarkastukset. Tuojamaan vierailut viejän luona eivät ole sallittuja

Kun tarkastus on saatu päätökseen, tuojamaan viranomaiset tekevät lopullisen alkuperämäärityksen ja ilmoittavat tuloksista tuojaosapuolen viranomaisille.

Käytännön opas CETAn alkuperäsääntöjä koskevista määräyksistä

Tuotevaatimukset

Teknisissä säännöissä määritellään erityiset ominaisuudet, jotka tuotteella olisi oltava, kuten suunnittelu, merkinnät, merkinnät, pakkaaminen, toimivuus tai suorituskyky, ja ne on suunniteltu esimerkiksi ihmisten terveyden, turvallisuuden tai ympäristön suojelemiseksi. Kauppiaille voi kuitenkin olla kallista noudattaa erilaisia vaatimuksia eri markkinoilla.

EU:n ja Kanadan teknisten sääntöjen ja määräysten yhteensopivuutta on parannettu, jotta yritykset voivat myydä samaa tuotetta tai samaa tuotetta vähemmillä muutoksilla molemmilla markkinoilla. Näin pienet yritykset, erityisesti mikroyritykset, voivat kilpailla suurempien yritysten kanssa ja osallistua kansainvälisiin toimitusketjuihin ja sähköiseen kaupankäyntiin.

CETA-sopimuksessa on myös määräyksiä, joilla varmistetaan avoimuus - esimerkiksi se, että kumman tahansa osapuolen asianomaiset henkilöt voivat esittää huomautuksia ehdotuksista teknisiksi määräyksiksi, joita Kanada tai EU voivat laatia).

Lisäksi EU ja Kanada ovat sopineet vahvistavansa standardointielintensä sekä testaus-, sertifiointi- ja akkreditointiorganisaatioidensa välisiä yhteyksiä ja yhteistyötä.

Säänneltyjen tuotteiden sertifioinnin helpottaminen

EU ja Kanada ovat sopineet vahvistavansa standardointielintensä sekä testaus-, sertifiointi- ja akkreditointiorganisaatioidensa välisiä yhteyksiä ja yhteistyötä.

CETA-sopimuksessa on määräyksiä, joiden avulla voidaan välttää tarpeettomat häiriöt ja varmistaa avoimuus (esimerkiksi se, että kumman tahansa osapuolen asianomaiset henkilöt voivat kommentoida Kanadan tai EU:n mahdollisesti kehittämiä teknisiä määräyksiä).

Vaatimustenmukaisuuden arviointi – vastavuoroinen hyväksyntä

Kanada ja EU ovat sopineet hyväksyvänsä EU:ssa sijaitsevien tunnustettujen vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten antamat pakolliset vaatimustenmukaisuuden arviointitodistukset ja päinvastoin CETA-pöytäkirjan kattamilla aloilla Kanadan tai EU:n vaatimusten noudattamisen osoittamiseksi.

Vaatimustenmukaisuuden arvioinnin tulosten vastavuoroista hyväksymistä koskevalla pöytäkirjalla korvataan voimassa oleva vastavuoroista tunnustamista koskeva sopimus ja laajennetaan tuotekatetta siten, että sitä voidaan laajentaa edelleen.

Pöytäkirjan kattamat tuotteet ovat

 • sähkö- ja elektroniikkalaitteet, mukaan lukien sähkölaitteistot ja -laitteet sekä niihin liittyvät komponentit
 • radio- ja telepäätelaitteet
 • Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC)
 • Lelut
 • rakennustuotteet
 • koneet, mukaan lukien osat, komponentit, mukaan lukien turvakomponentit, vaihdettavat laitteet ja koneiden kokoonpanot
 • mittauslaitteet
 • kuumavesikattilat ja niihin liittyvät laitteet
 • räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettävät laitteet, koneet, kojeet, laitteet, ohjauskomponentit, suojausjärjestelmät, turvalaitteet, ohjaus- ja säätölaitteet sekä niihin liittyvät instrumentointi-, torjunta- ja ilmaisinjärjestelmät (ATEX-laitteet)
 • ulkona käytettävät laitteet, koska ne liittyvät melupäästöihin ympäristössä
 • huviveneet ja niiden osat

Miten löydän hyväksytyt vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset?

 • nykyisen vastavuoroista tunnustamista koskevan sopimuksen nojalla tunnustetut elimet säilyttävät asemansa CETA-sopimuksen nojalla
 • jotta uusi vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos voidaan tunnustaa, nimeävän osapuolen on toimitettava toiselle osapuolelle pöytäkirjan liitteessä 3 luetellut tiedot.

NANDO-tietokanta  sisältää ilmoitettuja ja nimettyjä organisaatioita ja muita vaatimustenmukaisuuden arviointia koskevia tietoja.

Hyväksytyt vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset

Elintarvikkeet

CETA virtaviivaistaa edelleen hyväksymisprosesseja, vähentää kustannuksia ja parantaa eläin- ja kasvituotteiden kaupan ennustettavuutta

 • kaikkien EU:hun tuotavien tuotteiden on oltava sovellettavien terveys- ja kasvinsuojelunormien mukaisia ja päinvastoin
 • löytää tietoja ja vaatimuksia elintarvikkeiden viennistä Kanadaan
 • elintarvikkeiden tuontia EU:hun koskevat vaatimukset

Kanadan elintarvikevalvontavirasto (CanadianFood Inspection Agency, CFIA)vahvistaa elintarvikkeiden, maatalouden tuotantopanosten ja maataloustuotteiden tuontia koskevat toimintaperiaatteet ja määräykset.

Kanadan rajapalveluvirasto (CBSA) vastaa elintarvikkeiden, maatalouden tuotantopanosten ja maataloustuotteiden ensimmäisestä tuontitarkastuksesta.

Esimerkkejä elintarvikkeiden merkintävaatimuksista Kanadassa

 • kielitaitovaatimukset
 • yleisnimi
 • nettomäärä
 • ainesosat ja allergeenit
 • ravitsemus faktoja taulukko
 • jälleenmyyjän henkilöllisyys 
 • "Paras ennen", "Pakattu" ja viimeinen voimassaolopäivä
 • säilytysohjeet
 • alkuperämaa
 • Identiteettistandardi

Lue lisää merkintävaatimuksista Canadian Food Inspection Agencyn Industry Labelling Tool -työkalusta. 

Tämä on luettelo säädöksistä, joista voi olla hyötyä vietäessä elintarvikkeita Kanadaan

Eläimet ja eläintuotteet

CETA-sopimuksessa vahvistetaan EU:n ja Kanadan nykyinen eläinlääkintäalan yhteistyö, joka perustuu vahvaan keskinäiseen luottamukseen, ja siihen sisältyy viejien hyväksymisprosessin yksinkertaistaminen entisestään.

 • Kanada avasi naudanlihamarkkinansa uudelleen 19:lle EU:n jäsenvaltiolle
 • taudin puhjetessa (ns. alueellistaminen) osapuolet ovat sopineet kaupan rajoitusten minimoimisesta, ja kauppa alueilta, joilla tautia ei esiinny, voi jatkua keskeytyksettä tai ilman pitkiä uudelleenhyväksyntäprosesseja.

Kanadaan vietäviä eläimiä ja eläintuotteita koskevat vaatimukset

Kasvit, hedelmät ja vihannekset

CETA-sopimuksella otetaan käyttöön uusia menettelyjä, joilla yksinkertaistetaan ja nopeutetaan kasvien, hedelmien ja vihannesten hyväksymisprosessia Kanadassa.

CETA antaa Kanadalle mahdollisuuden korvata nykyinen maa- ja tuotekohtainen lähestymistapa hedelmien ja vihannesten EU:n laajuisilla arvioinneilla ja hyväksymismenettelyillä.

Tavoitteena on luoda ennakoitavampi sääntely-ympäristö viejille.

Osapuolet sopivat ottavansa käyttöön kaikkien tuoteluokkien osalta nopeutetut menettelyt ensisijaisiksi määriteltyjä tuotteita varten.

Kasvien ja kasvituotteiden vientiä Kanadaan koskevat tiedot ja vaatimukset

Lääkkeet

CETA perustuu EU:n ja Kanadan välillä jo käytössä olevien hyvien tuotantotapojen ja lääketehtaiden tarkastusten vastavuoroiseen tunnustamiseen ja vähentää päällekkäisiä tarkastuksia.

Tämä tarkoittaa sitä, että lääkevalmistajan hallinnolliset rasitteet ja kustannukset pienenevät huomattavasti, ja EU:n ja Kanadan sääntelyviranomaiset voivat hyödyntää resurssejaan paremmin vähentämällä päällekkäisiä tarkastuksia ja keskittymällä sen sijaan markkinoihin, joilla riskit ovat suuremmat. Konkreettisesti

 • minkä tahansa EU:n jäsenvaltion viranomaisen EU:n alueella tekemät tarkastukset hyväksytään Kanadassa ja päinvastoin
 • Myös kolmansissa maissa tehdyt tarkastukset voidaan tunnustaa.

 

Nykyisessä maailmantaloudessa 40 prosenttia EU:ssa kaupan pidettävistä valmiista lääkkeistä tulee ulkomailta, samoin kuin 80 prosenttia vaikuttavista farmaseuttisista aineista, joita käytetään lääkkeiden saattamiseen saataville EU:ssa.

Lisätietoja: Pöytäkirja lääkkeiden hyviä tuotantotapoja koskevan vaatimustenmukaisuus- ja täytäntöönpano-ohjelman vastavuoroisesta tunnustamisesta.           

 

Tutustu tuotettasi koskeviin erityissääntöihin ja -vaatimuksiin kohdassa My Trade Assistant.

Kaupan tekniset esteet

Vaikka tekniset säännöt ovat tärkeitä, ne voivat toisinaan muodostaa esteen kansainväliselle kaupalle ja siten olla huomattava rasite viejälle.

 • Jos luulet kohtaavasi kaupan esteen, joka hidastaa liiketoimintaasi tai estää vientiäsi, voit kertoa meille
 • ilmoittaa verkkolomakkeella, mikä estää viennin Kanadaan, ja EU analysoi tilannettasi ja ryhtyy tarvittaviin toimiin.

Ota meihin yhteyttä

Tulliselvitysasiakirjat ja -menettelyt

Sopimuksella varmistetaan avoimemmat ja yksinkertaisemmat tullimenettelyt kaupan helpottamiseksi ja yrityksille aiheutuvien kustannusten vähentämiseksi.

Asiakirjat

Askel askeleelta -oppaissa kuvataan erityyppisiä asiakirjoja, jotka sinun on valmisteltava tuotteidesi tulliselvitystä varten.

Tuotteesta riippuen tulliviranomaiset voivat vaatia kaikkia tai joitakin seuraavista seikoista:

 • kauppalasku (sen muotoa ja sisältöä koskevat erityisvaatimukset löytyvät kauppa-avustajastani)
 • pakkausluettelo
 • tiettyjen tavaroidentuontitodistukset
 • todistukset, jotka osoittavat, että tuotteesi täyttää pakolliset tuotemääräykset, kuten terveys- ja turvallisuusvaatimukset, merkinnät ja pakkaukset
 • Alkuperäselvitys – alkuperäilmoitus

Selkeyden vuoksi todetaan, että voit halutessasi hakea sitovaa tariffitietoa ja/tai sitovaa alkuperätietoa etukäteen.

 

Lisätietoja asiakirjoista, jotka sinun on esitettävä tuotteesi tulliselvitystä varten, on kohdassa My Trade Assistant.

Alkuperän todistamista ja tarkastamista koskevat menettelyt

Edellä olevassa alkuperäsääntöjä koskevassa jaksossa on kuvaus siitä, miten tuotteiden alkuperä todistetaan tullietuuskohtelua haettaessa, sekä säännöistä, jotka koskevat tulliviranomaisten suorittamaa alkuperän tarkastamista.

Yleistä tietoa tuonnin ja viennin tullimenettelystä löytyy verotuksen ja tulliliiton pääosastosta.

Teollis- ja tekijänoikeudet ja maantieteelliset merkinnät

CETA tarjoaa paremman teollis- ja tekijänoikeuksien suojan eurooppalaisille yrityksille, jotka vievät innovatiivisia, taiteellisia, erillisiä ja korkealaatuisia tuotteita Kanadaan, ja suojaa farmaseuttisille tuotteille ja maantieteellisille merkinnöille.

Kanada on tiukentanut rajatoimenpiteitään väärennettyjen tavaramerkkien, tekijänoikeutta loukkaavien piraattituotteiden ja maantieteellistä merkintää loukkaavien tuoteväärennösten torjumiseksi antamalla tullille mahdollisuuden pidättää epäiltyjä väärennettyjä tuotteita.

Teollis- ja tekijänoikeudet

Kauppasopimuksessa määrätään myös nykyaikaisista säännöistä teollis- ja tekijänoikeuksien suojelemiseksi ja täytäntöönpanemiseksi.

Tekijänoikeudet digitaalisella aikakaudella

Kanada on sopinut CETA-sopimuksella yhdenmukaistavansa tekijänoikeussuojajärjestelmänsä seuraavien Maailman henkisen omaisuuden järjestön (WIPO) internet-sopimusten kanssa:

 • WIPOn tekijänoikeussopimuksen
 • WIPOn esitys- ja äänitesopimuksen

Internet-sopimuksissa vahvistetaan normit, joilla estetään luovien alojen kannalta tärkeiden luovien teosten luvaton saanti ja käyttö verkossa tai digitaalisessa muodossa.

Sopimuksessa on tärkeitä määräyksiä, jotka koskevat internetpalveluntarjoajien vastuun rajoittamista loukkaavan sisällön osalta, kun ne täyttävät useita ehtoja, kuten tällaisen sisällön tehokasta ilmoittamista koskevan järjestelmän.

Kanada on myös sopinut varmistavansa, että oikeudenhaltijat voivat tehokkaasti käyttää teknologiaa oikeuksiensa suojelemiseksi ja teostensa lisensoimiseksi verkossa.

 • tarjotaan esimerkiksi suojaa ja tehokkaita oikeussuojakeinoja oikeuksien haltijoiden oikeuksiensa suojaamiseksi käyttämien teknisten toimenpiteiden (kuten salauksen) kiertämistä vastaan
 • Lisäksi on kiellettyä tarkoituksellisesti muuttaa tai poistaa sähköisiä ”oikeuksien hallinnointitietoja” eli tietoja, jotka liittyvät suojattuun aineistoon ja joissa yksilöidään teos, sen tekijät, esittäjä tai omistaja sekä sen käyttöehdot.
Yleisradiointioikeudet

Kanada suostui myös suojelemaan paremmin eurooppalaisten taiteilijoiden oikeuksia antamalla esittäjille yksinoikeuden sallia tai kieltää esitystensä yleisradiointi vapaasti etenevien radioaaltojen välityksellä ja välittäminen yleisölle.

Näillä oikeuksilla varmistetaan, että sekä eurooppalaiset että kanadalaiset taiteilijat palkitaan luovuudestaan ja että heitä kannustetaan jatkamaan uusien taiteellisten teosten luomista.

 • Eurooppalaiset taiteilijat voivat saada rojalteja esimerkiksi kahviloista ja vähittäisliikkeistä, jotka soittavat musiikkia kuluttajien houkuttelemiseksi.
 • Kanada varmistaa, että langattomasta yleisradioinnista tai yleisölle välittämisestä maksetaan kohtuullinen kertakorvaus, joka jaetaan asianomaisten esittäjien ja äänitetuottajien kesken.
Kasvilajikkeiden suojelu

Kanada suostui myös vahvistamaan kasvilajikkeiden suojelua uusien kasvilajikkeiden suojaamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen (UPOV) vuoden 1991 asiakirjan perusteella.

Tämä tarkoittaa sitä, että innovatiivisia kasvilajikkeita, jotka voivat johtaa esimerkiksi parempaan satoon, suojellaan ja että ne näin ollen todennäköisesti tuodaan nopeammin Kanadan markkinoille viljelijöiden ja kuluttajien hyödyksi.

EU on merkittävä uusien kasvilajikkeiden toimittaja. Tätä tärkeää tutkimus- ja innovointitoimintaa suojataan sui generis -tyyppisellä teollis- ja tekijänoikeudella, jota kutsutaan yhteisön kasvinjalostajanoikeudeksi. Tämä ei liity geneettisesti muunnettujen organismien käyttöön.

Väärennösten vastaiset toimet

Kanada suostui myös vahvistamaan rajatoimenpiteitään väärennettyjen tavaramerkkien, tekijänoikeutta loukkaavien piraattituotteiden ja maantieteellistä merkintää loukkaavien tuoteväärennösten torjumiseksi erityisesti antamalla tullille mahdollisuuden ottaa väärennettyjä tavaroita haltuunsa viran puolesta.

 • Kanadan toimivaltaiset viranomaiset voivat omasta aloitteestaan ottaa väliaikaisesti haltuun tavaroita, joiden epäillään loukkaavan teollis- tai tekijänoikeutta.
 • tuotemerkkejä ei tarvitse rekisteröidä yksilöllisesti Kanadan tullissa, jotta ne voivat hyötyä suojasta

Kanada ottaa käyttöön tai pitää voimassa menettelyjä, joiden mukaisesti oikeudenhaltija voi pyytää toimivaltaisia viranomaisiaan keskeyttämään sellaisten tavaroiden luovutuksen tai pidättämään ne, joiden epäillään loukkaavan teollis- tai tekijänoikeutta.

Kanada on myös antanut oikeusviranomaisille mahdollisuuden toteuttaa tarvittavia väliaikaisia toimenpiteitä ja antaa kieltomääräyksiä suoraan välittäjille, jotka toisivat väärennettyjä tavaroita markkinoille.

Lääkkeet

CETA parantaa innovatiivisten lääkkeiden teollis- ja tekijänoikeuksia kolmella tavalla

 • innovaattoreilla, joilla on lääkepatentti, on oikeus hakea muutosta myyntilupapäätöksiin Kanadassa samalla tavoin kuin muillakin tuottajilla
 • Kanada sitoutuu nykyiseen tietosuojajärjestelmäänsä (6 + 2 vuotta), mikä tarjoaa oikeusvarmuutta alalla, jolla pitkän aikavälin investoinnit ovat olennaisen tärkeitä.
 • Kanada ottaa käyttöön EU:n järjestelmän mallin mukaisen patentin voimassaoloajan palauttamisjärjestelmän, jolla kompensoidaan perusteettomia viivästyksiä myyntilupamenettelyssä, mukaan lukien lisäsuojan enimmäiskesto (2 vuotta) – osapuolet sopivat mahdollisuudesta poikkeuksiin kolmansiin maihin suuntautuvaa vientiä varten

Lisätietoa teollis- ja tekijänoikeuksien suojasta EU:ssa.

 

Teollis- ja tekijänoikeuksien eurooppalainen neuvontapalvelu (European IPR Helpdesk) tarjoaa suoraa tukea teollis- ja tekijänoikeuksien alalla. Neuvontaa ja tukea teollis- ja tekijänoikeuksiin liittyvissä kysymyksissä EU:n markkinoiden ulkopuolella.

Maantieteelliset merkinnät

Kanadassa ja EU:ssa suojattujen viinien ja väkevien alkoholijuomien maantieteelliset merkinnät luetellaan viinien ja väkevien alkoholijuomien kaupasta vuonna 2004 tehdyn sopimuksen liitteessä III olevassa a kohdassa ja liitteessä IV olevassa a kohdassa.

CETA-sopimukseen sisällytetyllä EU:n ja Kanadan viinejä ja väkeviä alkoholijuomia koskevalla sopimuksella suojattujen maantieteellisten merkintöjen lisäksi Kanada on suostunut suojaamaan 143 maantieteellistä merkintää – EU:n tietyistä kaupungeista tai tietyiltä alueilta peräisin olevia erottuvia elintarvikkeita ja juomia.

Kanada suojelee näitä perinteisiä eurooppalaisia tuotteita jäljitelmiltä paljolti samalla tavalla kuin EU. On laitonta johtaa kuluttajia harhaan tuotteen todellisesta alkuperästä esimerkiksi käyttämällä lippuja, jotka tuovat virheellisesti mieleen suojatun EU:n maantieteellisen merkinnän tai maan, josta kyseinen maantieteellinen merkintä on peräisin. EU:n oikeudenhaltijat voivat käyttää hallinnollista menettelyä maantieteellisten merkintöjen oikeuksien ylläpitämiseksi Kanadassa sen sijaan, että ne luottaisivat vain pidempiin ja monimutkaisempiin menettelyihin kansallisessa tuomioistuinjärjestelmässä.

Luettelo Kanadassa suojatuista maantieteellisistä merkinnöistä

Luetteloa voidaan tulevaisuudessa laajentaa muihin tuotteisiin, jos EU ja Kanada niin sopivat.

Lisätietoja maantieteellisten merkintöjen suojasta Kanadassa CETA-sopimuksen ansiosta on tässä käytännön oppaassa.

Viinien ja väkevien alkoholijuomien kaupasta vuonna 2004 tehdyssä sopimuksessa lueteltujen maantieteellisten merkintöjen suojaaminen Kanadassa edellyttää, että kyseisten maantieteellisten merkintöjen oikeudenhaltijat rekisteröivät maantieteelliset merkintänsä Kanadan teollis- ja tekijänoikeusvirastossa.

Rekisteröintimenettely selitetään tässä.

Sähköinen kaupankäynti

Sähköistä kaupankäyntiä koskevassa luvussa mainitaan yleisissä määräyksissä, että osapuolet tunnustavat, että on tärkeää helpottaa pk-yritysten sähköisen kaupankäynnin käyttöä.

Palvelut

CETA-sopimuksella varmistetaan oikeusvarmuus EU:n ja Kanadan palveluntarjoajille sitomalla korkeatasoinen vapauttaminen Kanadassa ja EU:ssa.

EU:n pääsy Kanadan markkinoille helpottuu erityisesti meriliikennepalvelujen osalta.

Asteittainen vapauttaminen ja avoimuus

Kanada ei voi ottaa käyttöön uusia kiintiöitä tai uusia syrjiviä toimenpiteitä EU:n palveluntarjoajia vastaan, paitsi muutamilla herkillä aloilla. Sopimuksella taataan myös, että EU:n palveluntarjoajat voivat hyötyä

 • Kanadan WTO-sitoumuksia laajempi markkinoillepääsy
 • suurin osa tulevasta vapauttamisesta, jonka Kanada voi toteuttaa

Kanada on poistanut useita rajoituksia kansalaisuuden ja oleskelun edellytykset eri ammattilaisten harjoitella Kanadassa, mukaan lukien

 • asianajajat
 • kirjanpitäjät
 • arkkitehdit
 • insinöörit

Televiestinnän sekä posti- ja kuriiripalvelujen alalla Kanada on ensimmäistä kertaa sulkenut ovensa tulevalta vapauttamiselta.

Meriliikennepalvelut

Kanadan meriliikennemarkkinoiden uuden avaamisen myötä EU:n meriliikenteen harjoittajien ja niiden suurempien alusten on helpompi liikennöidä Kanadassa Montrealin ja Halifaxin välisellä tärkeällä reitillä.

Molemmat satamat ovat merkittäviä Kanadan itärannikolla. Montreal on suuri satama, jossa käsitellään 1,4 miljoonaa vakiokonttia (tuonti- ja vientikonttien kokonaismäärä vuonna 2015), kun taas Halifaxissa käsitellään 0,4 miljoonaa kaksikymmentä jalkaa vastaavaa yksikköä (TEU) (2015).

EU on maailman johtava ruoppauspalvelujen tarjoaja. CETA-sopimuksen myötä Kanada avaa ruoppaustoiminnan markkinoitaan myös EU:n toimijoille. Näiden markkinoiden arvoksi arvioidaan 150–400 miljoonaa Kanadan dollaria vuodessa (noin 104–278 miljoonaa euroa vuodessa).

Lainsäädäntösäännöt

Kunnianhimoisten markkinoillepääsyä koskevien sitoumusten lisäksi CETA sisältää myös innovatiivisia ja vahvoja sääntelyperiaatteita, jotka täydentävät ja parantavat osapuolten tekemiä markkinoillepääsyä koskevia sitoumuksia.

Näihin sääntelyaloihin kuuluu yksi laajimmista ja kattavimmista kansallisen sääntelyn vastavuoroisesti sitovista säännöistä, jotka koskevat lähes kaikkia palveluja ja sijoitustoimintaa koskevia lupa- tai toimilupajärjestelmiä. Tekstillä varmistetaan oikeudenmukaiset ja avoimet järjestelmät kaikille hakijoille ja tehdään lupamenettelystä mahdollisimman sujuva.

Ammattilaisten liikkuvuus

Sovittu ammattihenkilöiden tilapäistä maahantuloa koskeva paketti sisältää seuraavat etuudet:

 • EU:n yritykset voivat lähettää sisäisen siirron saaneita työntekijöitään Kanadaan enintään kolmeksi vuodeksi. Aiempien sopimusten perusteella tämä etuus koskee yleisesti kaikkia aloja.
 • ammattihenkilöiden oleskelun pidennetty kesto – sopimusperusteiset palveluntarjoajat tai itsenäiset ammattihenkilöt (määritelty sopimuksessa) voivat oleskella toisen osapuolen alueella 12 kuukauden ajan (kaksi kertaa enemmän kuin aiemmin oli mahdollista)

Sopimusperusteiset palveluntarjoajat hyötyvät paremmista maahantulon ja oleskelun edellytyksistä (kuten syrjimättömästä kohtelusta suhteessa kanadalaisiin palveluntarjoajiin) muilla aloilla. Näitä ovat muun muassa

 1. Neuvonta- ja konsultointipalvelut, jotka liittyvät seuraaviin:
  • kaivostoiminta
  • televiestintäpalvelut
  • posti- ja kuriiripalvelut
  • vakuutuspalvelut ja niihin liittyvät palvelut
  • muut rahoituspalvelut
  • kuljetus
  • valmistus
 2. Laitteiden huolto ja korjaus, kuten
  • alukset, rautatiekuljetusvälineet
  • moottoriajoneuvot, moottoripyörät, moottorikelkat ja tieliikennevälineet
  • ilma-alukset ja niiden osat
  • metallituotteet, muut kuin toimistokoneet ja muut laitteet ja kotitaloustavarat
 3. Tieteelliset ja tekniset konsultointipalvelut
 4. Ympäristöpalvelut

Uudet profiilit: etuuskohteluun perustuvaa pääsyä Kanadan markkinoille ja syrjimätöntä kohtelua Kanadassa sovelletaan myös uusiin EU:n toimittajien luokkiin, sellaisina kuin ne on määritelty sopimuksessa: sijoittajia, lyhytaikaisia liikematkalaisia ja teknologeja.

Kanada ulottaa EU:n sisäisen siirron saaneiden työntekijöiden puolisoihin kohtelun, joka vastaa kanadalaisten sisäisen siirron saaneiden työntekijöiden puolisoille EU:ssa myönnettyä kohtelua.

Tutkintojen vastavuoroinen tunnustaminen

Korkean osaamistason ammattilaisten liikkuvuuden helpottamiseksi EU:n ja Kanadan välillä CETA-sopimuksella luodaan puitteet ammattipätevyyden vastavuoroiselle tunnustamiselle ja määritellään yleiset ehdot ja suuntaviivat ammattikohtaisten sopimusten neuvottelemista varten.

CETA tarjoaa yksityiskohtaiset puitteet ammattipätevyyksien vastavuoroista tunnustamista koskevien sopimusten neuvottelemiselle ja tekemiselle.

Sopimuksessa jätetään kummankin osapuolen säänneltyjen ammattien yhdistysten tehtäväksi aloittaa vastavuoroista tunnustamista koskevan sopimuksen neuvotteluprosessi antamalla suosituksia asiaankuuluvalle CETA-komitealle ja sopia erityisehdoista. Kun yhdistykset ovat päässeet yhteisymmärrykseen periaatteista ja noudattaneet puitteissa vahvistettuja menettelyjä, vastavuoroista tunnustamista koskevasta sopimuksesta tulee oikeudellisesti sitova. Näin varmistetaan, että eurooppalaiset ammattihenkilöt voivat saada pätevyytensä tunnustetuksi Kanadan toimivaltaisten viranomaisten toimesta ja päinvastoin.

Julkiset hankinnat

CETA-sopimuksen myötä EU:n yritykset voivat nyt osallistua Kanadan valtion tarjouskilpailuihin kaikilla kolmella julkisten hankintojen tasolla: liittovaltion, maakuntien ja kuntien.

Kanadassa provinssit ja territoriot ovat toimivaltaisia julkishyödykkeiden, kuten

 • terveydenhuolto
 • koulutus
 • hyvinvointia
 • läänin sisäiset kuljetukset.

Kunnat hallinnoivat

 • paikalliset kuljetukset
 • koululautakunnat
 • yleishyödylliset palvelut jne.

CETA-sopimuksen piiriin kuuluvat hankintayksiköt ovat liitteissä 19-1–19-8.

CETA tuo myös oikeusvarmuutta siitä, että Kanadan julkiset virastot ja elimet eivät voi syrjiä eurooppalaisia yrityksiä – toisin sanoen rajoittaa yritysten pääsyä julkiseen tarjouskilpailuun.

Toimittajat voivat riitauttaa hankintapäätökset, joiden ne katsovat olevan sopimuksen velvoitteiden vastaisia. Kanadassa tätä tehtävää hoitaa Canadian International Trade Tribunal (CITT).

Kanada on tehnyt tarjouskilpailumenettelystä avoimemman julkaisemalla kaikki julkiset tarjouskilpailunsa yhdellä hankintasivustolla nimeltä CanadaBuys. Huomaa, että sinun on rekisteröidyttävä tälle sivulle voidaksesi tehdä tarjouksen Kanadan markkinoilla.

 

Jos haluat tietää, onko sinulla oikeus osallistua tiettyyn julkisia hankintoja koskevaan tarjouskilpailuun EU:n ulkopuolella, käytä My Trade Assistant for Procurement -palvelua.

Investoinnit

Kun CETA-sopimus tulee lopullisesti voimaan, se lisää EU:n ja Kanadan sijoittajien ennustettavuutta, avoimuutta ja suojaa niiden sijoituksille Kanadaan ja EU:hun.

CETAn sijoitussuojaa ja uutta investointituomioistuinjärjestelmää koskevilla määräyksillä varmistetaan korkeatasoinen sijoittajansuoja ja säilytetään samalla täysimääräisesti hallitusten oikeus säännellä ja pyrkiä julkisen politiikan tavoitteisiin, kuten terveyden, turvallisuuden tai ympäristön suojeluun.

Investointituomioistuinjärjestelmä merkitsee selkeää eroa sijoittajan ja valtion väliseen riitojenratkaisuun (ISDS) perustuvasta vanhasta lähestymistavasta ja osoittaa EU:n ja Kanadan yhteisen päättäväisyyden luoda oikeudenmukaisempi, avoimempi ja institutionaalisempi järjestelmä investointiriitojen ratkaisemiseksi.

CETAn investointimääräyksillä korvataan myös kahdeksan voimassa olevaa kahdenvälistä investointisopimusta tiettyjen EU:n jäsenvaltioiden ja Kanadan välillä.

Sijoitus Kanadasta annetun lain mukaista kanadalaisten yritysten hankintojen tarkastelukynnystä nostetaan huomattavasti nykyisestä 354 miljoonasta Kanadan dollarista 1,5 miljardiin Kanadan dollariin. Tämä koskee kaikkia EU:n sijoittajia lukuun ottamatta niitä, jotka ovat valtion omistamia yrityksiä.

Jos aiot sijoittaa Kanadaan, voit lukea lisää täältä.

Huom.: Sijoitussuojaa ja investointituomioistuinjärjestelmää sekä arvopaperisijoitusmarkkinoille pääsyä ei sovelleta väliaikaisesti Kanadan sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välisen laaja-alaisentalous- ja kauppasopimuksen (CETA) väliaikaisesta soveltamisesta 28 päivänä lokakuuta 2016 annetun neuvoston päätöksen (EU) 2017/38 (EUVL L 11, 14.1.2017, s. 1080–”1081” (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.011.01.1080.01.ENG) mukaisesti.

Linkit ja yhteystiedot

EUROOPAN UNIONI

Euroopan unionin edustusto Kanadassa

Osoite:

150 Metcalfe Street, Suite 1900, Ottawa, Ontario, K2P 1P1 Hotellin verkkosivusto

Puhelin: +1 6132386464

Sähköposti: Delegation-Canada@eeas.europa.eu

ITÄVALTA

Itävallan talouskamari (Wirtschaftskammer Österreich, WKÖ)

Kanadassa

Advantage Itävalta Toronto

Itävallan pääkonsulaatti – € Commercial Section Advantage Austria

Osoite:

30 St Clair Avenue West, Suite 1402, Toronto, Ontario, M4V 3A1, Kanada Katso kartalta

Puhelin: +1 4169673348

Sähköposti: toronto@advantageaustria.org 

Puhelin: +1 5148493708

Sähköposti: montreal@advantageaustria.org 

 

Suurlähetystö Ottawassa

Osoite:

445 Wilbrod Street, Ottawa, Ontario, K1N 6M7, Yhdysvallat

Puhelin: +1 6137891444 

Sähköposti: ottawa-ob@bmeia.gv.at

BELGIA

Vallonian ulkomaankauppa- 
ja investointivirasto€ Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements Etrangers (AWEX)

Bruxelles Invest & vienti

Flanderin kauppa

Kanadassa

Flanderi/Vallonia/Bryssel

Ontarion kauppaedustaja, Manitoba

Osoite:

2 Bloor Street West — Suite 2508, Toronto, Ontario, M4W 3E2, Yhdysvallat

Puhelin: +1 416515-7777

Sähköposti: toronto@awex-wallonia.com

 

 

Flanderi
Québecin, Newfoundlandin ja Labradorin kauppaedustaja, Nunavut, New Brunswick, Nova Scotia, Prinssi Edwardin saari

Osoite:

999 Boulevard de Maisonneuve West – Sviitti 1600, Montreal (Québec) H3A 3L4

Puhelin: +1 514289-9955

Sähköposti: montreal@fitagency.com

 

Vallonian
kauppaedustaja: Québec, Newfoundland ja Labrador, Nunavut, New Brunswick, Nova Scotia, Prinssi Edwardin saari

Osoite:

1250 René-Lévesque West — Suite 4115, Montreal, Quebec, H3B 4W8, Yhdistynyt kuningaskunta

Puhelin: +1 514939-4049

 

Brysselin
kauppaedustaja: Québec, Newfoundland ja Labrador, Nunavut, New Brunswick, Nova Scotia, Prinssi Edwardin saari

Osoite: 1010 Sherbrooke West — Suite 2404, Montreal, Quebec, H3A 2R7, Yhdysvallat

Puhelin: +1 514286-1581

Sähköposti: info@bruxelles-canada.com

 

Suurlähetystö Ottawassa

Osoite:

360 Albert Street, 8th floor, Suite 820, Ottawa, Ontario, K1R 7X7, Yhdysvallat

Puhelin: +1 6132367267

Sähköposti: ottawa@diplobel.fed.be

BULGARIA

Bulgarian pienten ja keskisuurten yritysten edistämisvirasto
българската агенция за насърчаване малките и средните предприятия

Kanadassa

Suurlähetystö Ottawassa

Osoite:

325 Stewart Street, Ottawa, Ontario, K1N 6K5, Yhdysvallat

Puhelin: +1 613893215

Sähköposti: Embassy.Ottawa@mfa.bg

KROATIA

Vientiportaali
Izvozni-portaali

Kanadassa

Suurlähetystö Ottawassa

Osoite:

229 Chapel St, Ottawa, Ontario, K1N 7Y6, Yhdysvallat

Puhelin: +1 6135627820

Sähköposti: croemb.ottawa@mvep.hr

 

Pääkonsulaatti

Osoite:

918 Dundas Street East, Suite 302, Mississauga, Ontario, L4Y 2B8, Yhdysvallat

Puhelin: +1 9052779051

Sähköposti: genmiss@mvep.hr
Sähköposti: croconsulate.miss@mvep.hr

KYPROS

Kaupan alan palvelu
Υπηρεσία Εμπορίου

Kanadassa

Korkea komissio

Osoite:

150 Metcalfe Street, Suite 1002, Ottawa, Ontario, K2P 1P1 - Katso kartalta

Puhelin: +1 6135630727

Sähköposti: ottawahighcom@mfa.gov.cy

 

Kunniakonsulaatti

Osoite:

435 Donald Street, Coquitlam, Brittiläinen Kolumbia, V3K 3Z9

Puhelin: +1 6049362268

Sähköposti: tberggre@sfu.ca

 

Kauppajaosto

Osoite:

13 East 40th Street, New York, NY 10016, Yhdysvallat

Puhelin: +1 2122139100

Sähköposti: ctncy@cyprustradeny.org

TŠEKIN TASAVALTA

Tšekin tasavallan teollisuus- ja kauppaministeriön kansallinen kaupanedistämisvirasto
CzechTrade — Česká agentura na podporu obchodu

Kanadassa

CzechTrade Kanada

Osoite:

6707 Elbow Drive SW, T2V0E5 Calgary, Alberta, T2H 0S7, Yhdysvallat

Puhelin: +1 4032694924

Sähköposti: calgary@czechtrade.cz
Sähköposti: jaroslav.jelinek@czechtrade.cz

Suurlähetystö Ottawassa

Osoite:

251 Cooper Street, Ottawa, Ontario, K2P 0G2, Yhdysvallat

Puhelin: +1 6135623875

Verkkosivut: http://www.mzv.cz/ottawa/en/

Sähköposti: ottawa@embassy.mzv.cz

Sähköposti: commerce_ottawa@mzv.cz

 

Tšekin pääkonsulaatti

Osoite:

2 Bloor Street West, Suite 1500, Toronto, Ontario, M4W 3E2 Hotellin verkkosivusto

Verkkosivut: www.mzv.cz/toronto

Sähköposti: toronto@embassy.mzv.cz

Sähköposti: commerce_toronto@mzv.cz

TANSKA

Tanskan ulkoasiainministeriö Udenrigsministeriet Eksportrådet

Kanadassa

Tanskan kauppaneuvosto

Osoite:

2 Bloor Street West, Suite 2120, Toronto, Ontario, M4W 3E2 Hotellin verkkosivusto

Puhelin: +1 416962-5661

Sähköposti: yyzhkt@um.dk

Suurlähetystö Ottawassa

Osoite:

47 Clarence Street, Suite 450, Ottawa, Ontario, K1N 9K1, Kanada Katso kartalta

Puhelin: +1 6135621811

Sähköposti: ottamb@um.dk 

VIRO

Yritys Viro (EAS)
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus(EAS)

Kanadassa

Suurlähetystö Ottawassa

Osoite:

260 Dalhousie Street, Suite 210, Ottawa, Ontario K1N 7E4, Kanada Katso kartalta

Puhelin: +1 6137894222

Sähköposti: embassy.ottawa@mfa.ee

SUOMI

Finpro

Kanadassa

Suurlähetystö Ottawassa

Osoite:

55 Metcalfe Street, Suite 850, Ottawa, Ontario, K1P 6L5, Kanada Katso kartalta

Puhelin: +1 6132882233

Sähköposti: embassy@finland.ca

Sähköposti: sanomat.ott@formin.fi

RANSKA

Bisnes Ranska

Kanadassa

Kauppaedustaja Kanadassa: Bisnes Ranska

Toronto

Osoite:

154 University Avenue Suite 400, Toronto, M5H 3Y9, Yhdysvallat

Puhelin: +1 4169771257

 

Montreal: Bureau Business France (Ranska)

Osoite:

1501 McGill College, Bureau 1120, Montreal, QC H3A 3M8, Yhdysvallat

Puhelin: +1 5146704000

 

Vancouver:

Osoite:

1111 Melville Street, Suite 320 Vancouver, Brittiläinen Kolumbia V6E 3V6

Puhelin: +1 6046390923

Sähköposti: canada@businessfrance.fr

 

Suurlähetystö Ottawassa

Osoite:

42 Sussex Drive, Ottawa, Ontario, K1M 2C9, Yhdysvallat

Puhelin: +1 6137891795

Sähköposti: politique@ambafrance-ca.org

SAKSA

Saksan kauppa ja investoinnit (GTAI)

Kanadassa

Kanadan Saksan kauppakamari

Osoite:

480 University Avenue, Suite 1500, Toronto, Ontario, M5G 1V2 Hotellin verkkosivusto

Puhelin: +1 416598-3355

Sähköposti: info@germanchamber.ca

 

Suurlähetystö Ottawassa

Osoite:

1 Waverley Street, Ottawa, Ontario, K2P 0T8, Kanada Katso kartalta

Puhelin: +1 613 232 1101

Sähköposti: info@ottawa.diplo.de

KREIKKA

Yritys Kreikka Investoi ja käy kauppaa
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Kanadassa

Suurlähetystö Ottawassa

Osoite:

80 MacLaren Street Ottawa, Ontario, K2P 0K6, Yhdysvallat

Puhelin: +1 6132386271

Sähköposti: ecocom-ottawa@mfa.gr

 

Pääkonsulaatti

Osoite:

1075 Bay Street, Suite 600, Toronto, Ontario, M5S 2B1 - Katso kartalta

Puhelin: +1 4165150133

Sähköposti: ecocom-toronto@mfa.gr

UNKARI

Unkarin kansallinen kauppahuone

Unkarin investointien edistämisvirasto
http://www.hipa.hu/

Kanadassa

Toronton pääkonsulaatti

Osoite:

175 Bloor Street East, Suite 1109, Etelä-torni, Toronto

Puhelin: +1 6473492550

Sähköposti: mission.tor@mfa.gov.hu

 

Suurlähetystö Ottawassa

Osoite:

299 Waverley St., Ottawa, K2P 0V9, Yhdysvallat

Puhelin: +1 6132307560

Sähköposti: mission.ott@mfa.gov.hu

IRLANTI

Enterprise Ireland (yritys-Irlanti)

Kanadassa

Kauppaedustaja Kanadassa: Enterprise Ireland (yritys-Irlanti)

Osoite:

2 Bloor St. W, Suite 1501, Toronto, Ontario, M4W 3E2 Hotellin verkkosivusto

Puhelin: +1 4169345033

Sähköposti: client.service@enterprise-ireland.com

Sähköposti: neil.cooney@Enterprise-Ireland.com

 

Suurlähetystö Ottawassa

Osoite:

Varette Building, 130 Albert St, Ottawa, Ontario, K1P 5G4, Yhdysvallat

Puhelin: +1 6132336281

Sähköposti: embassyofireland@rogers.com

ITALIA

Italian kauppavirasto
ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane

Kanadassa

Italian pääkonsulaatin kaupanedistämisvirasto

Osoite:

365 Bloor Street East, Suite 1802, Toronto, Ontario, M4W 3L4, Yhdysvallat

Sähköposti: toronto@ice.it

Puhelin: +1 4165981566

 

Osoite:

1000 rue Sherbrooke ouest, Bureau 1720, Montreal, Québec, H3A 3G4 Näytä kartta

Puhelin: +1 5142840265

Sähköposti: montreal@ice.it

 

Suurlähetystö Ottawassa

Osoite:

275 Slater St, Ottawa, Ontario, K1P 5H9, Yhdysvallat

Puhelin: +1 6132322401

Sähköposti: ambasciata.ottawa@esteri.it 

LATVIA

Latvian investointi- ja kehitysvirasto
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra


liaa@liaa.gov.lv

Kanadassa

Suurlähetystö Ottawassa

Osoite:

350 Sparks St, Ottawa, Ontario, K1R 7S8, Yhdysvallat

Puhelin: +1 6132386014

Sähköposti: embassy.canada@mfa.gov.lv

LIETTUA

Yritys Liettua

Kanadassa

Suurlähetystö Ottawassa

Osoite:

150 Metcalfe Str #1600, Ottawa, Ontario, K2P 1P1 Hotellin verkkosivusto

Puhelin: +1 61356754 58

Sähköposti: amb.ca@urm.lt

LUXEMBURG

Luxemburg yrityksille

Kanadassa

Ottawan kunniakonsulaatti

Osoite:

World Exchange Plaza, 45 O’Connor Street, Suite 1150, Ottawa, Ontario, K1P 1A4, Yhdysvallat

Puhelin: +1 6137554091

Sähköposti: luxconsulottawa@gmail.com

 

Suurlähetystö Washington DC:ssä

Osoite:

2200 Massachusetts Avenue, NW, Washington, DC, Yhdysvallat 20008

Puhelin: +1 2022654171

Sähköposti: luxembassy.was@mae.etat.lu

MALTA

Malta Enterprise -yritys

Kanadassa

Kanadassa Pääkonsulaatti Torontossa

Osoite:

3300 Bloor St W, Etobicoke, Ontario, M8X 2X3, Yhdysvallat

Puhelin: +1 4162070922

Sähköposti: maltaconsulate.toronto@gov.mt

ALANKOMAAT

Alankomaiden yritysvirasto
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 

Ondernemersplein – verkkoportaali ulkomaisille ja alankomaalaisille startup-yrityksille

Kanadassa

Suurlähetystö Ottawassa

Osoite:

350 Albert Street, Sviitti 2020 Ottawa, Ontario, K1R, 1A4, Kanada Katso kartalta

Puhelin: +1 613 237 503

Sähköposti: ott@minbuza.nl

 

Toronton pääkonsulaatti

Osoite:

1 Dundas Street West, Suite 2106, Toronto, Ontario, M5G 1Z3, Kanada Katso kartalta

Puhelin: +1 416 595 2402

Verkkosivut: www.hollandtradeandinvest.com
Sähköposti: tor-ea@minbuza.nl

PUOLA

Puolan investointi- ja kauppavirasto (entinen Puolan tiedotus- ja ulkomaisten investointien virasto)
Polska Agencja Inwestycji i Handlu


Sähköposti: invest@paih.gov.pl

Puheenjohtajan sihteeristö:

Puhelin: +48 223349871

Ulkomaisten investointien osasto:

Puhelin: +48 223349875

Talouskehityksen osasto:

Puhelin: +48 223349820

Talouden edistämisosasto:

Puhelin: +48 223349926

Tiedotus- ja viestintäosasto:

Puhelin: +48 223349994

 

Kanadassa

Puolan investointi- ja kauppavirasto Torontossa

Osoite:

438 University Avenue, Suite 1810, Toronto, Ontario, M5G 2K8, Yhdysvallat

Sähköposti: zack.labieniec@paih.gov.pl 

 

Puolan suurlähetystö Ottawassa

Osoite:

443 Daly Ave, Ottawa, Ontario, K1N 6H3, Yhdysvallat

Puhelin: +1 6137890468

Sähköposti: ottawa.amb.sekretariat@msz.gov.pl 

 

Puolan pääkonsulaatti Torontossa

Osoite:

2603 Lake Shore Blvd. (englanniksi) West, Toronto, Ontario, M8V 1G5, Yhdysvallat

Puhelin: +1 4162525471

Puhelin: +1 4164645405

Sähköposti: toronto.info@msz.gov.pl 

 

Puolan pääkonsulaatti Vancouverissa

Osoite:

1177 West Hastings Street, Suite 1600, Vancouver, Brittiläinen Kolumbia, V6E 2K3

Puhelin: +1 6046883458

Sähköposti: vancouver.info@msz.gov.pl 

 

Puolan konsulaatti Montrealissa

Osoite:

3501 Avenue du Musée, Montreal, Quebec, QC H3G 2C8, Kanada Katso kartalta

Puhelin: +1 6137890468 

Sähköposti: michal.falenczyk@msz.gov.pl

PORTUGALI

aicep Portugal Global – kauppa- ja investointivirasto

Kanadassa

Kauppa- ja investointivirasto: aicep Torontossa

Osoite:

438 University Avenue, Suite 1400, Toronto, Ontario, M5G 2K8, Kanada Katso kartalta

Puhelin: +1 4169214925

Sähköposti: aicep.toronto@portugalglobal.pt

 

Suurlähetystö Ottawassa

Osoite:

645 Island Park Dr, Ottawa, Ontario, K1Y 0B8, Yhdysvallat

Puhelin: +1 6137290883

Sähköposti: ottawa@mne.pt

ROMANIA

Liiketoimintaympäristöstä, kaupasta ja yrittäjyydestä vastaava ministeriö

InvestRomania

Romanian kauppa- ja teollisuuskamari

Kanadassa

Romanian talouden ja kaupan edistämisvirasto

Osoite:

1010, rue Sherbrooke Ouest, Bureau 610, Lähialueet 6, Montreal, Québec, H3A 2R7

Puhelin: +1 5145048235

Sähköposti: romtrade.mtl@videotron.ca

 

Suurlähetystö Ottawassa

Osoite:

655 Rideau St, Ottawa, Ontario, K1N 6A3, Yhdysvallat

Puhelin: +1 6137893709

Sähköposti: ottawa@mae.ro

SLOVAKIA

Sario – Slovakian investointien ja kaupan kehittämisvirasto
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu

Kanadassa

Suurlähetystö Ottawassa

Osoite:

50 Rideau Terrace, Ottawa, Ontario, K1M 2A2, Yhdysvallat

Puhelin: +1 6137494442

Sähköposti: emb.ottawa@mzv.sk

SLOVENIA

SPIRIT Slovenia – Yrittäjyydestä, kansainvälistymisestä, ulkomaisista investoinneista ja teknologiasta vastaava julkinen virasto
SPIRIT Slovenija

Kanadassa

Suurlähetystö Ottawassa

Osoite:

150 Metcalfe Street Suite 2200, Ottawa, Ontario, K2P 1P1 - Katso kartalta

Puhelin: +1 6135655781

Sähköposti: sloembassy.ottawa@gov.si

ESPANJA

ICEX – Espanjan ulkomaankauppainstituutti
ICEX España Exportación e Inversiones

Kanadassa

Taloudellinen ja kaupallinen toimisto

Osoite:

151 Slater Street, Suite 801, Ottawa, Ontario, K1P 5H3, Kanada Katso kartalta

Puhelin: +1 6132360409

Sähköposti: ottawa@comercio.mineco.es

 

Toronton kaupanedistämistoimisto

Osoite:

170 University Ave #602, Toronto, Ontario, M5H 3B3, Yhdysvallat

Puhelin: +1 4169670488

Sähköposti:toronto@comercio.mineco.es

 

Suurlähetystö Ottawassa

Osoite:

74 Stanley Ave, Ottawa, Ontario, K1M 1P4, Yhdysvallat

Puhelin: +1 6137472252

Sähköposti: emb.ottawa@mae.es 

RUOTSI

Business Sweden – Ruotsin kauppa- ja investointineuvosto

Kanadassa

Kauppaedustaja Kanadassa: Liiketoiminta Ruotsi

Osoite:

2 Bloor Street West, Sviitti 2120, Toronto Ontario M4W 3E2, Kanada

Puhelin: +1 4169228152

Sähköposti: toronto@business-sweden.se

 

Suurlähetystö Ottawassa

Osoite:

377 Dalhousie Street, Ottawa Ontario, K1N 9N8, Yhdysvallat

Puhelin: +1 6132448200

Sähköposti: sweden.ottawa@gov.se

Kauppakamarit ja elinkeinoelämän järjestöt

EUROOPAN UNIONI

Euroopan unionin kauppakamari Kanadassa (EUCCAN)

Osoite:

480 University Avenue, Suite 1500, Toronto, Ontario, M5G 1V2 Hotellin verkkosivusto

Puhelin:  +1 4165987087

Sähköposti: info@euccan.com 

 

Euroopan unionin kauppakamari Länsi-Kanadassa

Sähköposti: info@eu-canada.com

Luettelo EU:n paikallisista ja kahdenvälisistä kauppakamareista ja elinkeinoelämän järjestöistä Kanadassa on saatavilla Euroopan unionin Kanadan kauppakamarin verkkosivustolla (http://www.euccan.com). EUCCAN on näiden hyvin erilaisten rakenteiden ja organisaatioiden kattojärjestö.

Tiedotusvälineet

Näissä seitsemässä tietokoosteessa selitetään, mitä CETA on ja mitä hyötyä siitä on

Lue, miten voit osallistua julkisiin hankintamenettelyihin Kanadassa

Lue lisää EU:n ja Kanadan laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen tarjoamista liiketoimintamahdollisuuksista

Muita linkkejä

Esite yrityksille – kuvataan hyödyt luvuittain ja annetaan käytännön vinkkejä yrityksille

Infografiikat havainnollistavat CETAn hyötyjä EU:n jäsenmaittain

Vaiheittainen opas viejille Kanadaan

Yrityksen tarinat ja suosittelut

Pk-yrityksiä koskeva suositus

Syyskuussa 2018 CETA-sekakomitea hyväksyi erityisen pk-yrityksiä koskevan suosituksen, jonka mukaan kumpikin osapuoli antaa verkossa tietoja toisen osapuolen pk-yrityksille CETA-sopimuksesta ja että EU ja Kanada tekevät yhteistyötä, jotta kauppasopimus hyödyttää pk-yrityksiä.

Kanadalainen verkkosivusto Kanadaan vientiä harjoittavien EU:n pk-yritysten tukemiseksi

EU:n verkkosivusto kanadalaisille pk-yrityksille

Jaa tämä sivu: