ELi ja Kanada laiaulatuslik majandus- ja kaubandusleping

CETA on ELi ja Kanada vaheline kaubandusleping. Sellega vähendatakse tariife ning lihtsustatakse kaupade ja teenuste eksporti, millest saavad kasu nii ELi kui ka Kanada kodanikud ja ettevõtjad.

CETA jõustus ajutiselt 21. septembril 2017, mis tähendab, et suurem osa lepingust on nüüd kohaldatav. ELi liikmesriikide parlamendid – ja mõnel juhul ka piirkondlikud parlamendid – peavad seejärel laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu heaks kiitma, enne kui see saab täielikult jõustuda.

Kutse osaleda CETA järelhindamist käsitlevates uuringutes.

Kutsume kodanikuühiskonda, valitsusväliseid organisatsioone, ettevõtjaid, VKEsid ja kõiki teisi, kes seda soovivad, jagama meiega oma kogemusi seoses ELi ja Kanada laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepinguga (CETA).

Palun osalege ühes või mitmes järgmises uuringus:

Lisateavet CETA järelhindamise ja selle kohta, kuidas selles osaleda, leiab ELi ja Kanada vahelise laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu järelhindamise veebisaidilt.

Kokkulepe lühidalt

ELi ja Kanada laiaulatuslik majandus- ja kaubandusleping (CETA) jõustus ajutiselt 21. septembril 2017.

Valdkonnad, mis ei ole veel jõustunud, on

 • investeeringute kaitse ja investeerimiskohtu süsteem (ICS)
 • portfelliinvesteeringute turulepääs
 • videosalvestust käsitlevad sätted
 • kaks sätet, mis käsitlevad haldusmenetluste läbipaistvust, läbivaatamist ja edasikaebamist liikmesriigi tasandil

Leping jõustub täielikult pärast seda, kui kõikide liikmesriikide parlamendid on selle ametlikult ratifitseerinud.

Millised on teie ettevõtte eelised?

Kokkulepe

 • kõrvaldab või vähendab kaubandustõkkeid, tariife ja ekspordiga seotud kulusid
 • lihtsustab paberitööd, tehnilisi eeskirju, tolliprotseduure ja päritolureeglite nõudeid, toote katsetamise nõudeid, hanketeavet, intellektuaalomandi küsimusi jne.
 • edendab toiduainete, loomsete ja taimsete saadustega kauplemist, säilitades samal ajal inimeste, loomade ja taimede tervise ja ohutuse kõrge taseme
 • võimaldab teie ettevõttel teha pakkumisi kõigil Kanada valitsustasanditel;
 • loob teatavates sektorites täiendava turulepääsu, pakkudes töötajatele paremat liikuvust ja hõlbustades spetsialistide kvalifikatsioonide vastastikust tunnustamist;
 • kaitseb Kanada turul väga erinevaid Euroopa kvaliteetsete toiduainete geograafilisi tähiseid
 • edendab kvaliteetseid investeeringuid ELi ja Kanada vahel

Hõlmatud valdkondade hulka kuuluvad kaupade turulepääsu eeskirjad, tehnilised kaubandustõkked, sanitaar- ja fütosanitaarmeetmed, investeeringud, teenused, elektrooniline kaubandus, konkurentsipoliitika, riigihanked, intellektuaalomand, regulatiivne koostöö või vaidluste lahendamine. Lisad sisaldavad tollitariifide kaotamise ajakavasid, kvoote, menetlusi, päritolureegleid, vastavushindamiste vastastikust tunnustamist jne.

 

Lepingu peatükke selgitatakse lühidalt siin ja nendega seotud teksti saab alla laadida.

Tariifid

Kanada ja EL kaotasid 21. septembril 2017 juba 98 % oma tariifiridadest ja leppisid kokku peaaegu kõigi ülejäänud tariifiridade järkjärgulises kaotamises. 2024. aastaks kaotatakse 99 % kõigist tariifiridadest.

Kanada tooted, mille suhtes kohaldatakse tollimaksude järkjärgulist kaotamist, hõlmavad järgmist:

 • mootorsõidukid
 • laevad
 • oder ja linnased
 • rafineeritud suhkur
 • kartulitärklis
 • lilled

Euroopa tooted, mille suhtes kohaldatakse tariifide järkjärgulist kaotamist, hõlmavad järgmist:

 • mootorsõidukid
 • mõned kala- ja mereannitooted
 • toor- ja rafineeritud suhkur
 • teatavad terad

Tariifide järkjärguline kaotamine toimub vastavalt tariifide kaotamise ajakavale. Vähendamised on väljendatud lepingu 2A lisas esitatud üleminekukategooriates.

 • A: tollimaksu nullmäär 21. septembril 2017
 • B: kolme aasta jooksul vähendatakse tollimaksu võrdsete kärbete korral nullini
 • C: tollimaksu vähendatakse viie aasta jooksul võrdsete kärbete korral nullini
 • D: 7 aasta jooksul vähendatakse tollimaksu võrdsete kärbete korral nullini
 • E: tollimaks on vabastatud tollimaksude kaotamisest
 • S: tollimaks jääb samaks viieks aastaks, pärast mida kaotatakse see kolmes võrdses etapis 8. aasta 1. jaanuaril.
 • AV0 + EP: väärtuseline tollimaks võrdub jõustumisel nulliga; säilitatakse nende päritolustaatusega kaupade suhtes piiril kehtiva hinna süsteemist tulenev koguseline tollimaks.

 

Minu kaubandusassistent kuvab asjaomaste tariifiridade tollimaksude kaotamise ajakavad.

Tööstuskaubad

Mõlemad pooled on kokku leppinud, et kaotatakse 100 % tööstustoodete tariifiridadest, millest 99,6 % Kanada puhul lepingu jõustumisel ja 99,4 % ELi puhul lepingu jõustumisel. Üks vähestest toodetest, mida ei ole jõustumise ajal liberaliseeritud, on piiratud arv autotööstuse tooteid, mis liberaliseeritakse vastastikku 3, 5 või 7 aasta jooksul (17 toodet Kanada tariifipakkumises ja vastavad tooted ELi pakkumises). Kanada liberaliseerib allesjäänud tariifid laevadele seitsme aasta jooksul (st 2024. aastaks).

Põllumajandustooted

Jõustumisel kaotas Kanada tollimaksud 90,9 % puhul kõigist oma põllumajandustoodete tariifiridadest. 2023. aastaks suureneb see 91,7 %ni.

Tundlike põllumajandustoodete suhtes kohaldatakse erikohtlemist:

Tariifikvoodid

Mõlemad pooled kohaldavad tariifikvoote teatavatele toodetele, sealhulgas Kanada veiselihale, sealihale ja suhkrumaisile ning Euroopa juustule. Need on konkreetsed kaubakogused, mille suhtes saab teatava aja jooksul kohaldada tariifset sooduskohtlemist.

Import Kanadast

Tariifikvootide eraldamine arvutatakse tariifikvoodi raames saadaolevate koguste ja taotletud koguse alusel, millest riiklikud ametiasutused on Euroopa Komisjonile teatanud.

Kui Euroopa Komisjon on eraldised arvutanud ja avalikustanud, peavad ELi liikmesriigid vastavate tariifikvootide raames taotletud kogustele välja andma impordi- või ekspordilitsentsid.

Üheaegse läbivaatamise põhieeskirjad on määratletud komisjoni määruses (EÜ) nr 1301/2006, millega kehtestatakse ühised eeskirjad, et hallata põllumajandussaaduste ja -toodete imporditariifikvoote, mille suhtes kohaldatakse impordilitsentside süsteemi.

ELi tariifikvootide jaotusmäärad seoses välja antud impordilitsentsidega avaldatakse kord kuus ja need on kättesaadavad lihaturu vaatluskeskuse kaudu.

Järgmistes määrustes määratakse kindlaks, kuidas EL haldab oma erinevaid CETA tariifikvoote.

Eksport Kanadasse
 • Kanada kohaldab piimatoodete kvootide eraldamisel iga-aastast mudelit
 • kvootide taotlemine toimub novembri esimesel poolel ning kasutamata kvootide tagastamine ja ümberjaotamine toimub 1. augustil
 • kvoodi saamiseks peate olema Kanada elanik ja tegutsema juustusektoris

Lisateavet CETA alusel EList Kanadasse eksporditavatele piimatoodetele tariifikvootide eraldamise kohta leiate veebisaidil Global Affairs Canada rubriigist „Teated“.

Importijatele suunatud teadetes on sätestatud kõlblikkuskriteeriumid iga tariifikvoodi alusel eraldise saamiseks. Teadetes antakse teavet ka tariifikvootide haldamise kohta üldiselt ja taotluse esitamise protsessi kohta. Igale teatisele on lisatud taotlusvormid ja nendega seotud lisad.

CETA juustuomanike 2020. aasta nimekiri

2020. aasta CETA tööstusjuustukvoodi omanike nimekiri

2019 – CETA juustu tariifikvoodi kasutamise tabel

Lisaks pange tähele, et

 • puu- ja köögiviljade suhtes kohaldatakse jätkuvalt ELi sisenemishindade süsteemi;
 • linnuliha ja munade suhtes säilitatakse tariifid

Veinid ja kanged alkohoolsed joogid

CETA jõustumisel kaotati eritariifid Kanadasse sisenevatele ELi veinidele ja kangetele alkohoolsetele jookidele.

Selliste kangete alkohoolsete jookide nagu džinn, viin ja viski puhul käsitletakse CETAs mittetariifseid tõkkeid, mis takistasid märkimisväärselt ELi võimet Kanada turule siseneda, eelkõige

 • kohaldada (Kanada poolt imporditud veinidele ja kangetele alkohoolsetele jookidele kehtestatud) teenuse maksumuse diferentseeritud tasu, mis põhineb mahul, mitte väärtusel, ning arvutada see läbipaistvamalt, vähendades ELi tootjate kulusid oma toodete müümisel Kanadas
 • selliste väljaspool Kanadat asuvate eraomandis olevate müügikohtade arvu külmutamine, mis on avatud ainult Kanada tootjatele ja mis on alternatiiviks provintside alkoholiametite monopolile;
 • vältida teatavate alkoholiametite provintsivälist tegevust, mis on põhjustanud ebaausat konkurentsi Kanada territooriumil ja kolmandates riikides;
 • kaotatakse Kanada nõue segada imporditud pakendamata kanged alkohoolsed joogid enne villimist kohalike kangete alkohoolsete jookidega (see nõue takistas Kanadas villimisel märgistada imporditud pakendamata kangeid alkohoolseid jooke geograafiliste tähistena);

CETA hõlmab nii 1989. aasta ELi-Kanada lepingut alkohoolsete jookide kohta kui ka 2004. aasta ELi-Kanada veinide ja kangete alkohoolsete jookide lepingut, mis pakub tugevaid õiguslikke tagatisi Euroopa ja Kanada veini- ja kangete alkohoolsete jookidega kauplejatele. Väiksemad muudatused 2004. aasta lepingus on sätestatud CETA 30-B lisas. 

Kalandus

Kanada kaotas jõustumisel täielikult kõik kalandustoodete tariifid.

EL kaotas jõustumisel 95,5% oma tariifidest ja leppis kokku, et ülejäänud 4,5% tariifidest kaotatakse 3, 5 või 7 aasta jooksul.

Paralleelselt tollimaksude kaotamisega arendavad EL ja Kanada säästvat kalandust, kasutades seire-, kontrolli- ja järelevalvemeetmeid ning võideldes ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vastu.

 

Leidke oma toote suhtes kohaldatav tariifimäär rubriigist „Minu kaubandusassistent“.

Päritolureeglid

 

Sooduskohtlemisesaamiseks peab teie toode vastama lepingus sätestatud päritolureeglitele. Palun kontrollige  minu kaubandusassistendiinteraktiivset päritolureeglite enesehindamisvahendit (ROSA), et hinnata, kas teie toode vastab päritolureeglitele, ja uurige, kuidas koostada õigeid dokumente.

Selles jaotises on esitatud üldine teave päritolureeglite ja päritolumenetluste kohta.

Päritolu on kaubeldavate kaupade "majanduslik riikkondsus". Kui te ei ole teemaga varem kokku puutunud, siis tutvuge kaupade jaotise põhimõistetega.

Päritolureeglid

Päritolureeglid on sätestatud ELi ja Kanada vahelise laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu (CETA) päritolureegleid ja -menetlusi käsitlevas protokollis (ELT L 11, 14.1.2017, lk 465). Palun tutvuge ka üksikasjalike suunistega päritolureeglite kohta.

Kas minu toode on ELi-Kanada laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu kohaselt päritolustaatusega?

Selleks et teie toote suhtes saaks kohaldada CETA kohast madalamat soodustariifi või nulltariifi, peab teie toode olema pärit EList või Kanadast.

Toode „pärineb“ EList või Kanadast, kui see vastab ühele järgmistest nõuetest:

 • on täielikult saadud või toodetud ELis või Kanadas
 • on toodetud üksnes EList või Kanadast pärit materjalidest
 • on läbinud piisava tootmise ELis või Kanadas kooskõlas 5. lisas sätestatud tootepõhiste eeskirjadega

Vt ka 5. lisa sissejuhatavad märkused.

Lisaks on lisas 5a sätestatud teatavate toodete päritolukvoodid ja alternatiivsed tootepõhised eeskirjad.

 

Näited tootepõhistest eeskirjadest ELi kaubanduslepingutes

 • lisandväärtuse reegel – kõigi kasutatavate päritolustaatuseta materjalide väärtus ei tohi ületada teatavat protsenti toote tehasehinnast
 • tariifse klassifikatsiooni muutmine – tootmisprotsessi tulemusena muutub päritolustaatuseta materjalide tariifne klassifikatsioon ja lõpptoode (näiteks paberi tootmine (harmoneeritud süsteemi grupp 48) päritolustaatuseta paberimassist (harmoneeritud süsteemi grupp 47)
 • eritoimingud – vajalik on konkreetne tootmisprotsess, näiteks kiudude ketramine lõnga saamiseks. Selliseid eeskirju kasutatakse peamiselt tekstiili- ja rõivasektoris ning keemiasektoris.

Eri eeskirjade kombineerimine on võimalik, kui eri eeskirju täidetakse kas alternatiivselt või kombineeritult.

Näpunäiteid ja nippe, mis aitavad järgida tootepõhiseid eeskirju

Leping pakub täiendavat paindlikkust, et aidata teil järgida tootepõhiseid eeskirju, näiteks lubatud hälbeid või kumulatsiooni.

Tolerants
 • lubatud hälbe reegel võimaldab tootjal kasutada päritolustaatuseta materjale, mis on tavaliselt tootepõhise reegliga keelatud, kuni 10 % ulatuses toote tehasehinnast
 • seda hälvet ei tohi kasutada tootepõhistes reeglites loetletud päritolustaatuseta materjalide maksimaalse väärtuse piirmäära ületamiseks.
 • erihälbeid kohaldatakse harmoneeritud süsteemi gruppidesse 50–63 klassifitseeritud tekstiil- ja rõivatoodete suhtes, mis on esitatud 1. lisas.
Kumulatsioon

CETAga nähakse ette kolm päritolu kumuleerimise viisi

 • kahepoolne kumulatsioon – Kanadast pärit materjale võib käsitada EList pärit materjalidena (ja vastupidi), kui neid kasutatakse toote tootmisel
 • täielik kumulatsioon – võimaldab võtta arvesse päritolustaatuseta materjalidega ELis või Kanadas tehtud tööd või töötlust, et aidata järgida tootepõhist reeglit;
 • laiendatud kumulatsiooni võimaldav klausel – vabakaubanduslepingu ühisest partnerist pärit materjale võib käsitada EList või Kanadast pärit materjalidena, kui neid kasutatakse toote valmistamisel. Selle sätte kohaldamise tingimuseks on, et lepinguosalised lepivad kokku kohaldatavates tingimustes.

Muud nõuded

Teie toode peab vastama ka kõigile muudele päritolureeglite protokollis sätestatud kohaldatavatele nõuetele, nagu ebapiisav töö või töötlus või mittemuutmise reegel.

Mittemuutmise reegel

Päritolustaatusega tooted tuleb vedada EList Kanadasse (ja vastupidi), ilma et neid kolmandas riigis täiendavalt töödeldaks.

Teatavaid toiminguid võib teha kolmandas riigis, kui tooted jäävad tollijärelevalve alla.

 • mahalaadimine
 • ümberlaadimine
 • mis tahes muu toiming, mis on vajalik toodete hea seisundi säilitamiseks või toote transportimiseks ELi või Kanada territooriumile;
 • hoidla
 • saadetiste osadeks jagamine

Toll võib nõuda, et importija tõendaks, et toode, mille suhtes importija taotleb tariifset sooduskohtlemist, on lähetatud kooskõlas veoeeskirjadega.

Tollimaksu tagastamine

Soodustariifi alusel eksporditava toote valmistamiseks kasutatud päritolustaatuseta materjalidelt varem makstud tollimaksude tagasimaksmine on lubatud ainult esimese kolme aasta jooksul pärast CETA jõustumist, st kuni 21. septembrini 2020.

Päritolumenetlused

Kui soovite taotleda soodustariifi, peate järgima päritolumenetlusi ja laskma oma taotlust kontrollida selle riigi tolliasutustel, kuhu te oma kaupu impordite. Menetlused on sätestatud lepingu päritolureegleid käsitleva protokolli C jaos.

Kuidas taotleda tariifset sooduskohtlemist?

Importijad võivad taotleda tariifset sooduskohtlemist eksportija esitatud päritoludeklaratsiooni alusel.

Päritoludeklaratsioon

ELis ei nõuta päritolutõendit, kui toodete koguväärtus ei ületa

 • 500 eurot väikepakendite puhul või
 • 1 200 eurot reisijate isikliku pagasi hulka kuuluvate toodete puhul.
Eksportija kinnitus

Eksportijad võivad ise deklareerida, et nende toode on pärit EList või Kanadast, esitades päritoludeklaratsiooni.

ELis saab selle lõpule viia kas

Sama REX-numbrit saab kasutada ka mõne muu ELi sooduskaubanduslepingu puhul (näiteks ELi kaubandusleping Jaapaniga).

 • päritoludeklaratsiooni teksti võib koostada ükskõik millises ELi ametlikus keeles ja see on esitatud päritolureeglite protokolli 2. lisas.
 • päritoludeklaratsioon peaks olema esitatud arvel või äridokumendil, milles päritolustaatusega toodet on kirjeldatud piisavalt täpselt, et seda oleks võimalik identifitseerida;
 • päritoludeklaratsioon kehtib 12 kuud alates kuupäevast, mil eksportija selle täitis;
 • tavaliselt esitatakse päritolukinnitus ühe saadetise kohta, kuid Kanadas võib see hõlmata ka mitut identsete toodete saadetist ajavahemiku jooksul, mis ei ületa ühte aastat.
Päritolu kontrollimine

Toll võib kontrollida, kas imporditud toode on tõepoolest päritolustaatusega või vastab muudele päritolunõuetele.

Kahtluse korral võib toll nõuda, et importija tõendaks, et toode, mille suhtes importija taotleb tariifset sooduskohtlemist, on lähetatud kooskõlas veoeeskirjadega.

Kontrollimine põhineb järgmistel põhimõtetel:

 • halduskoostöö importiva ja eksportiva riigi tolliasutuste vahel
 • toodete päritolu kontrollimine kohalike tolliasutuste poolt. Importiva riigi külastamine eksportija juurde ei ole lubatud

Kui kontroll on lõpule viidud, teevad importiva riigi ametiasutused lõpliku otsuse päritolu kohta ja teavitavad tulemustest importiva poole ametiasutusi.

Praktiline juhend CETA päritolureegleid käsitlevate sätete kohta

Tootenõuded

Tehnilistes eeskirjades määratakse kindlaks konkreetsed omadused, mis tootel peaksid olema, näiteks disain, märgistamine, tähistamine, pakendamine, funktsionaalsus või toimivus, ning need on kavandatud näiteks inimeste tervise, ohutuse või keskkonna kaitsmiseks. Kauplejatel võib aga olla kulukas täita eri turgudel erinevaid nõudeid.

ELi ja Kanada tehnilised eeskirjad ja määrused on muudetud ühilduvamaks, et ettevõtjad saaksid müüa sama toodet või sama toodet vähemate muudatustega mõlemale turule. See võimaldab väikeettevõtjatel, eelkõige mikroettevõtjatel, konkureerida suuremate ettevõtjatega ning osaleda rahvusvahelistes tarneahelates ja e-kaubanduses.

Laiaulatuslikus majandus- ja kaubanduslepingus on ka sätted läbipaistvuse tagamiseks, näiteks et kummagi poole huvitatud isikud saavad kommenteerida kavandatavaid tehnilisi eeskirju, mida Kanada või EL võivad välja töötada.

Lisaks on EL ja Kanada leppinud kokku tugevdada sidemeid ja koostööd oma standardeid kehtestavate asutuste ning katsetamis-, sertifitseerimis- ja akrediteerimisorganisatsioonide vahel.

Reguleeritud toodete sertifitseerimise hõlbustamine

EL ja Kanada on kokku leppinud oma standardeid kehtestavate asutuste ning katsetamis-, sertifitseerimis- ja akrediteerimisorganisatsioonide vaheliste sidemete ja koostöö tugevdamises.

CETA sisaldab sätteid, mis aitavad vältida tarbetuid häireid ja tagada läbipaistvuse (näiteks et kummagi poole huvitatud isikud saavad kommenteerida kavandatavaid tehnilisi eeskirju, mida Kanada või EL võivad välja töötada).

Vastavushindamine – vastastikune tunnustamine

Kanada ja EL on kokku leppinud, et aktsepteerivad kohustuslikke vastavushindamissertifikaate, mille on välja andnud ELis asuvad tunnustatud vastavushindamisasutused, ja CETA protokolliga hõlmatud sektorites vastupidi, et tõendada vastavust Kanada või ELi nõuetele.

Vastavushindamise tulemuste vastastikuse tunnustamise protokolliga asendatakse kehtiv vastastikuse tunnustamise leping ja laiendatakse tootevalikut võimalusega seda veelgi laiendada.

Protokolliga hõlmatud tooted on:

 • elektri- ja elektroonikaseadmed, sealhulgas elektripaigaldised ja -seadmed, ning nende osad
 • raadio- ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmed
 • elektromagnetiline ühilduvus (EMC)
 • mänguasjad
 • ehitustooted
 • masinad, sealhulgas nende osad, komponendid, sealhulgas ohutusseadised, vahetatavad seadmed ja masinakoostud
 • mõõtevahendid
 • kuumaveekatlad, kaasa arvatud nendega seotud seadmed
 • plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavad seadmed, masinad, aparaadid, seadmed, juhtimiskomponendid, kaitsesüsteemid, ohutusseadmed, juhtimis- ja reguleerimisseadmed ning nendega seotud mõõteriistad ning ennetus- ja avastamissüsteemid (ATEX-seadmed);
 • välitingimustes kasutatavad seadmed, kuna need on seotud müraemissiooniga keskkonnas
 • väikelaevad, sealhulgas nende osad

Kuidas leida heakskiidetud vastavushindamisasutusi?

 • kehtiva vastastikuse tunnustamise lepingu alusel tunnustatud asutused jäävad selliseks ka CETA raames
 • uue vastavushindamisasutuse tunnustamiseks peab määrajapool esitama teisele poolele protokolli 3. lisas loetletud teabe.

NANDO andmebaas sisaldab teavitatud ja määratud organisatsioone ning muud asjakohast teavet vastavushindamise kohta.

Heakskiidetud vastavushindamisasutused

Toiduained

CETA lihtsustab veelgi heakskiitmismenetlusi, vähendab kulusid ning parandab loomsete ja taimsete saadustega kauplemise prognoositavust

 • kõik ELi imporditavad tooted peavad vastama kohaldatavatele sanitaar- ja fütosanitaarstandarditele ning vastupidi
 • leida teavet ja nõudeid toiduainete ekspordiks Kanadasse
 • toiduainete ELi importimise nõuded

Kanada Toiduinspektsioon (CanadianFood Inspection Agency, CFIA)kehtestab toidu, põllumajanduslike sisendite ja põllumajandustoodete impordi põhimõtted ja eeskirjad.

Kanada Piirivalveamet (CBSA) vastutab toidu, põllumajanduslike sisendite ja põllumajandustoodete esialgse impordikontrolli eest.

Toiduainete märgistamisnõuete näited Kanadas

 • keelenõuded
 • üldnimetus
 • netokogus
 • koostisosad ja allergeenid
 • toitumisalaste faktide tabel
 • edasimüüja identifitseerimisandmed 
 • "Parim enne", "Pakendatud" ja kõlblikkusaeg
 • säilitamisjuhised
 • päritoluriik
 • identsusstandard

Lisateavet märgistamisnõuete kohta leiate Kanada Toiduinspektsiooni tööstuse märgistamise vahendist. 

See on loetelu eeskirjadest, mis võivad olla kasulikud toiduainete eksportimisel Kanadasse

Loomad ja loomsed saadused

CETA kinnitab ELi ja Kanada praegust veterinaariaalast koostööd, mis põhineb suurel vastastikusel usaldusel, ning see hõlmab eksportijate heakskiitmise protsessi edasist lihtsustamist.

 • Kanada taasavas oma veiselihaturu 19 ELi liikmesriigile
 • haiguspuhangu korral (nn piirkondadeks jaotamine) on pooled kokku leppinud kaubanduspiirangute minimeerimises ning kauplemine mõjutatud piirkondadest võib jätkuda ilma katkestusteta või pikkade taasheakskiitmismenetlusteta;

Kanadasse eksporditavatele loomadele ja loomsetele saadustele esitatavad nõuded

Taim, puu- ja köögivili

CETAga kehtestatakse uued menetlused, et lihtsustada ja kiirendada taimede, puu- ja köögiviljade heakskiitmise protsessi Kanadas.

CETA võimaldab Kanadal asendada praegune riigi- ja tootepõhine lähenemisviis kogu ELi hõlmavate puu- ja köögiviljade hindamis- ja heakskiitmismenetlustega.

Eesmärk on luua eksportijate jaoks prognoositavam regulatiivne keskkond.

Kokkuleppeosalised leppisid kokku, et kõigi tootekategooriate puhul kehtestatakse eelisjärjekorras käsitletavate küsimuste jaoks kiirmenetlused.

Teave ja nõuded taimede ja taimsete saaduste ekspordi kohta Kanadasse

Ravimid

Laiaulatuslik majandus- ja kaubandusleping põhineb ELi ja Kanada vahel juba olemasolevate heade tootmistavade vastastikusel tunnustamisel ja ravimitehaste inspekteerimisel ning vähendab topeltkontrolle.

See tähendab, et ravimitootjana on halduskoormus ja kulud märkimisväärselt väiksemad ning ELi ja Kanada reguleerivad asutused saavad oma ressursse paremini kasutada, vähendades topeltkontrolle ja keskendudes selle asemel turgudele, kus on suuremad riskid. Konkreetselt

 • Kanada aktsepteerib ELi territooriumil ELi liikmesriigi mis tahes ametiasutuse tehtud kontrolle ja vastupidi
 • võib tunnustada ka kolmandates riikides tehtud kontrolle;

 

Tänapäeva maailmamajanduses on 40 % ELis turustatavatest valmisravimitest pärit välismaalt ja 80 % ravimite toimeainetest, mida kasutatakse ravimite kättesaadavaks tegemiseks ELis.

Lisateave: Protokoll farmaatsiatoodete heade tootmistavade nõuete täitmise ja täitmise tagamise programmi vastastikuse tunnustamise kohta.           

 

Konkreetsed eeskirjad ja nõuded teie toote kohta leiate rubriigist „Minu kaubandusassistent“.

Tehnilised kaubandustõkked

Kuigi tehnilised eeskirjad on olulised, võivad need mõnikord takistada rahvusvahelist kaubandust ja seega olla teile kui eksportijale märkimisväärseks koormaks.

 • kui arvate, et seisate silmitsi kaubandustõkkega, mis aeglustab teie äritegevust või takistab eksportimist, võite meile öelda
 • teatage veebivormi kasutades, mis takistab teie eksporti Kanadasse, ning EL analüüsib teie olukorda ja võtab asjakohaseid meetmeid.

Võtke meiega ühendust

Tollivormistusdokumendid ja -protseduurid

Lepinguga tagatakse läbipaistvamad ja lihtsamad tolliprotseduurid, et hõlbustada kaubandust ja vähendada ettevõtjate kulusid.

Dokumendid

Sammsammulistes juhistes kirjeldatakse eri liiki dokumente, mida peaksite oma toodete tollivormistuseks ette valmistama.

Sõltuvalt teie tootest võib toll nõuda kõiki allpool loetletud elemente või mõnda neist.

 • faktuurarve (konkreetsed nõuded selle vormi ja sisu kohta leiate minu kaubandusassistendilt)
 • pakkeleht
 • teatavate kaupadeimpordilitsentsid
 • sertifikaadid, mis näitavad, et teie toode vastab kohustuslikele tooteeeskirjadele, nagu tervishoiu- ja ohutusnõuded, märgistamine ja pakendamine
 • päritolutõend – päritoludeklaratsioon

Suurema kindluse huvides võite eelnevalt taotleda siduvat tariifiinformatsiooni ja/või siduvat päritoluinformatsiooni.

 

Üksikasjalikku teavet dokumentide kohta, mida peate oma toote tollivormistuseks esitama, leiate veebisaidilt Minu kaubandusassistent.

Päritolu tõendamise ja kontrollimise kord

Kirjeldus selle kohta, kuidas tõendada soodustariifi taotlemiseks oma toodete päritolu, ja eeskirjade kohta, mis on seotud päritolu kontrollimisega tolliasutuste poolt, on esitatud eespool päritolureegleid käsitlevas jaos.

Impordi ja ekspordi tolliprotseduuride kohta üldise teabe saamiseks külastage maksunduse ja tolliliidu peadirektoraati.

Intellektuaalomand ja geograafilised tähised

CETA pakub paremat intellektuaalomandi õiguste kaitset Euroopa ettevõtjatele, kes ekspordivad Kanadasse uuenduslikke, kunstilisi, eristatavaid ja kvaliteetseid tooteid, ning pakub kaitset farmaatsiatoodetele ja geograafilistele tähistele.

Kanada on tugevdanud oma piirimeetmeid võltsitud kaubamärkide, autoriõigust rikkuvate kaupade ja võltsitud geograafilise tähisega kaupade vastu, luues tollile võimaluse pidada kinni võltsimiskahtlusega kaupu.

Intellektuaalomand

Kaubanduslepinguga nähakse ette ka ajakohased eeskirjad intellektuaalomandi õiguste kaitsmiseks ja jõustamiseks.

Autoriõigus digitaalajastul

CETAga nõustus Kanada viima oma autoriõiguse kaitse korra kooskõlla järgmiste Ülemaailmse Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni (WIPO) internetilepingutega:

 • WIPO autoriõiguse leping
 • WIPO esituste ja fonogrammide leping

Internetilepingutes on sätestatud normid, millega hoitakse ära loata juurdepääs loometeostele ja nende loata kasutamine internetis või digitaalsel kujul, mis on oluline meie loomemajanduse jaoks.

Leping sisaldab olulisi sätteid, mis käsitlevad internetiteenuse osutajate vastutuse piiramist õigusi rikkuva sisu eest, kui nad täidavad mitmeid tingimusi, näiteks sellisest sisust tõhusa teatamise süsteemi.

Kanada on samuti nõustunud tagama, et õiguste omajad saavad tõhusalt kasutada tehnoloogiat oma õiguste kaitsmiseks ja oma teoste litsentsimiseks internetis.

 • näiteks nähakse ette kaitse ja tõhusad õiguskaitsevahendid sellistest tehnilistest meetmetest (nt krüpteerimine) kõrvalehoidmise vastu, mida õiguste omajad kasutavad oma õiguste kaitsmiseks;
 • lisaks on keelatud tahtlikult muuta või kustutada õiguste teostamist käsitlevat elektroonilist teavet, st mis tahes kaitstud materjaliga kaasas olevat teavet, ning teha kindlaks teos, selle loojad, esitaja või omanik ning selle kasutamise tingimused;
Ringhäälinguõigused

Kanada nõustus ka paremini kaitsma Euroopa kunstnike õigusi, andes esitajatele ainuõiguse lubada või keelata oma esituste ülekandmist kaablita vahendite abil ja nende edastamist üldsusele.

Nende õigustega tagatakse, et kunstnikke, nii Euroopa kui ka Kanada kunstnikke, premeeritakse nende loovuse eest ja neil on stiimul jätkata uute kunstiteoste loomist.

 • Euroopa kunstnikud võivad saada autoritasu näiteks kohvikutelt ja jaemüügiettevõtetelt, mis mängivad muusikat tarbijate ligimeelitamiseks.
 • Kanada tagab, et kaablita vahendite abil ülekandmise või üldsusele edastamise eest makstakse ühekordset õiglast tasu, mis jagatakse asjaomaste esitajate ja fonogrammitootjate vahel.
Taimesortide kaitse

Kanada nõustus samuti tugevdama taimesortide kaitset rahvusvahelise uute taimesortide kaitse konventsiooni (UPOV) 1991. aasta akti alusel.

See tähendab, et innovaatilised taimesordid, mis võivad viia näiteks parema saagikuseni, on kaitstud ja viiakse seetõttu tõenäoliselt kiiremini Kanada turule, millest saavad kasu põllumajandustootjad ja tarbijad.

EL on peamine uute taimesortide pakkuja. Seda olulist teadus- ja innovatsioonitegevust kaitseb sui generis tüüpi intellektuaalomand, mida nimetatakse ühenduse sordikaitseks. See ei ole seotud geneetiliselt muundatud organismide kasutamisega.

Võltsimisvastane tegevus

Kanada nõustus ka tugevdama oma piirimeetmeid võltsitud kaubamärkide, autoriõigust rikkuvate kaupade ja võltsitud geograafilise tähisega kaupade vastu, eelkõige luues tollile võimaluse pidada võltsitud kaubad kinni ex officio.

 • Kanada pädevad asutused võivad intellektuaalomandi õiguse rikkumise kahtlusega kaupade ajutiseks kinnipidamiseks tegutseda omal algatusel.
 • kaubamärgid ei pea kaitse saamiseks olema Kanada tollis eraldi registreeritud

Kanada võtab vastu või säilitab menetlused, mille kohaselt õiguste omaja võib taotleda oma pädevatelt asutustelt intellektuaalomandi õiguse rikkumise kahtlusega kaupade vabastamise peatamist või kinnipidamist.

Samuti on Kanada andnud õigusasutustele võimaluse võtta vajalikke ajutisi meetmeid ning väljastada keelustamiskorraldusi otse vahendajatele, kes tooksid turule võltsitud kaupu.

Ravimid

CETA parandab innovatiivsete ravimite intellektuaalomandi õigusi kolmel viisil

 • ravimipatenti omavad novaatorid saavad õiguse esitada Kanadas müügiloa andmise otsuste peale kaebus samal viisil, nagu teised tootjad seda juba teha saavad
 • Kanada kohustub järgima oma praegust andmekaitsekorda (6 + 2 aastat), tagades seega õiguskindluse valdkonnas, kus pikaajalised investeeringud on hädavajalikud.
 • Kanada kehtestab ELi süsteemi eeskujul patendi kehtivusaja taastamise süsteemi, et kompenseerida põhjendamatuid viivitusi müügiloa andmise protsessis, sealhulgas maksimaalse täiendava kaitse perioodi (2 aastat) – pooled leppisid kokku võimaluses teha kolmandatesse riikidesse eksportimisel erandeid.

Lisateave intellektuaalomandi kaitse kohta ELis.

 

Euroopa intellektuaalomandi õiguste kasutajatugi pakub abitelefoni teenust intellektuaalomandi otseseks toetamiseks. Nõustamine ja tugi intellektuaalomandi õiguste küsimustes väljaspool ELi turgu.

Geograafilised tähised

Kanadas ja ELis kaitstud veinide ja kangete alkohoolsete jookide geograafilised tähised on loetletud vastavalt 2004. aasta veinide ja kangete alkohoolsete jookidega kauplemise lepingu III lisa punktis a ja IV lisa punktis a.

Lisaks CETAsse integreeritud ELi ja Kanada veinide ja kangete alkohoolsete jookide lepinguga kaitstud geograafilistele tähistele on Kanada nõustunud kaitsma 143 geograafilist tähist – ELi konkreetsetest linnadest või piirkondadest pärit eristatavaid toiduaineid ja jooke.

Kanada kaitseb neid traditsioonilisi Euroopa tooteid jäljenduste eest paljuski samamoodi nagu EL. Ebaseaduslik on eksitada tarbijaid toote tegeliku päritolu suhtes, näiteks kasutades lippe, mis ekslikult viitavad kaitstud ELi geograafilisele tähisele või riigile, kust see geograafilise tähisega toode pärineb. ELi õiguste omajad saavad kasutada haldusmenetlust, et kaitsta geograafiliste tähiste õigusi Kanadas, selle asemel et tugineda üksnes pikematele ja keerukamatele menetlustele riigisiseses kohtusüsteemis.

Kanadas kaitstud geograafiliste tähiste loetelu

Loetelu võib tulevikus laiendada muudele toodetele, kui EL ja Kanada sellega nõustuvad.

Lisateavet geograafiliste tähiste kaitse kohta Kanadas tänu laiaulatuslikule majandus- ja kaubanduslepingule leiate sellest praktilisest juhendist.

Seoses 2004. aasta veinide ja piiritusjookidega kauplemise lepingus loetletud geograafiliste tähistega peavad nende geograafiliste tähiste õiguste omanikud Kanadas kaitsmiseks registreerima oma geograafilised tähised Kanada intellektuaalomandi ametis.

Registreerimise korda selgitatakse siin.

Elektrooniline kaubandus

Elektroonilist kaubandust käsitlevas peatükis märgitakse üldsätetes, et lepinguosalised tunnistavad VKEde elektroonilise kaubanduse kasutamise hõlbustamise tähtsust.

Teenused

Laiaulatuslik majandus- ja kaubandusleping tagab õiguskindluse ELi ja Kanada teenuseosutajatele, kohustades Kanadat ja ELi ulatuslikult liberaliseerima.

EL saab parema juurdepääsu Kanada turule, eelkõige mereveoteenuste puhul.

Järkjärguline liberaliseerimine ja läbipaistvus

Kanada ei saa kehtestada uusi kvoote ega uusi diskrimineerivaid meetmeid ELi teenuseosutajate suhtes, välja arvatud teatavates tundlikes sektorites. Lepinguga tagatakse ka see, et ELi teenuseosutajad saavad kasu

 • suurem turulepääs, mis läheb kaugemale Kanada WTO raames võetud kohustustest
 • suurem osa tulevasest liberaliseerimisest, mida Kanada võib ette võtta

Kanada on kõrvaldanud mitmed kodakondsuse ja elukohaga seotud piirangud, mida kohaldatakse Kanadas praktiseerivate eri kutsealade esindajate suhtes, sealhulgas:

 • juristid
 • raamatupidajad
 • arhitektid
 • insenerid

Telekommunikatsiooni ning posti- ja kulleriteenuste valdkonnas on Kanada esmakordselt lukustanud tulevase liberaliseerimise.

Merendusteenused

Kanada meretranspordituru uus avamine lihtsustab ELi mereveoettevõtjate ja nende suuremate laevade tegutsemist Kanadas Montreali ja Halifaxi vahelisel olulisel liinil.

Mõlemad sadamad asuvad Kanada idarannikul. Montreal on suur sadam, kus käideldakse 1,4 miljonit standardkonteinerit (2015. aastal kokku impordi- ja ekspordikonteinereid), samas kui Halifax käitleb 0,4 miljonit 20 jala ekvivalentühikut (TEU) (2015).

EL on süvendusteenuste valdkonnas maailmas ülekaalukalt juhtpositsioonil. CETAga avab Kanada oma süvendustööde turu ka ELi ettevõtjatele. Selle turu väärtus on hinnanguliselt 150–400 miljonit Kanada dollarit aastas (ligikaudu 104–278 miljonit eurot aastas).

Regulatiivsed põhimõtted

Lisaks ambitsioonikatele turulepääsuga seotud kohustustele sisaldab CETA ka uuenduslikke ja tugevaid regulatiivseid põhimõtteid, mis täiendavad ja tõhustavad kahe poole võetud turulepääsuga seotud kohustusi.

Need regulatiivsed põhimõtted hõlmavad ühte kõige ulatuslikumat ja terviklikumat vastastikku siduvate põhimõtete kogumit siseriiklike õigusaktide kohta, mis käsitlevad peaaegu kõigi teenuste ja investeerimistegevuste litsentsimis- või loakorda. Tekstiga tagatakse õiglane ja läbipaistev kord kõigi taotlejate jaoks ning muudetakse loa andmise menetlus võimalikult sujuvaks.

Spetsialistide liikumine

Spetsialistide ajutist riiki sisenemist käsitlev kokkulepitud pakett sisaldab järgmisi soodustusi:

 • ELi äriühingud võivad lähetada oma ettevõtjasiseselt üleviidud töötajaid Kanadasse kuni kolmeks aastaks. Varasematele lepingutele tuginedes kohaldatakse seda soodustust üldiselt kõigis sektorites.
 • kutsetöötajate pikendatud viibimisaeg – lepingulised teenuseosutajad või sõltumatud kutsetöötajad (määratletud lepingus) võivad viibida teise lepinguosalise territooriumil 12 kuud (kaks korda rohkem, kui oli varem võimalik);

Lepingulised teenuseosutajad saavad kasu parematest riiki sisenemise ja seal viibimise tingimustest (näiteks Kanada tarnijate mittediskrimineeriv kohtlemine) täiendavates sektorites. Nende hulka kuuluvad

 1. Nõustamis- ja konsultatsiooniteenused, mis on seotud
  • kaevandamine
  • telekommunikatsiooniteenused
  • posti- ja kulleriteenused
  • kindlustus ja kindlustusega seotud teenused
  • muud finantsteenused
  • vedu
  • töötlev tööstus
 2. Seadmete hooldus ja remont, näiteks
  • laevad, raudteetranspordivahendid
  • mootorsõidukid, mootorrattad, mootorsaanid ja maanteetranspordivahendid
  • õhusõidukid ja nende osad
  • metalltooted, muud kui kontorimasinad ning muud liiki seadmed ja majapidamistarbed
 3. Seonduvad teadusliku ja tehnilise nõustamise teenused
 4. Keskkonnateenused

Uued profiilid: eelisjuurdepääsu Kanada turule ja mittediskrimineerivat kohtlemist Kanadas kohaldatakse ka lepingus määratletud ELi tarnijate uute kategooriate suhtes: investorid, lühiajalisel ärivisiidil olevad isikud ja tehnoloogid.

Kanada laiendab ELi ettevõtjasiseselt üleviidud töötajate abikaasadele kohtlemist, mis on samaväärne kohtlemisega, mida võimaldatakse Kanada ettevõtjasiseselt üleviidud töötajate abikaasadele ELis.

Kvalifikatsioonide vastastikune tunnustamine

Selleks et hõlbustada kõrge kvalifikatsiooniga spetsialistide liikuvust ELi ja Kanada vahel, luuakse CETAga kutsekvalifikatsioonide vastastikuse tunnustamise raamistik ning määratakse kindlaks kutsealapõhiste lepingute üle peetavate läbirääkimiste üldtingimused ja suunised.

CETA annab üksikasjaliku raamistiku kutsekvalifikatsioonide vastastikuse tunnustamise lepingute üle läbirääkimiste pidamiseks ja nende sõlmimiseks.

Lepinguga jäetakse mõlema poole reguleeritud kutsealade liitudele õigus alustada läbirääkimisi vastastikuse tunnustamise lepingu üle, esitades soovitusi asjaomasele laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu komiteele, ning leppida kokku eritingimustes. Kui ühendused on raamistiku põhimõtetes kokku leppinud ja järgivad selles sätestatud menetlusi, muutub vastastikuse tunnustamise leping õiguslikult siduvaks, tagades, et Kanada pädevad asutused tunnustavad Euroopa spetsialistide kvalifikatsioone ja vastupidi.

Riigihanked

CETAga saavad ELi ettevõtjad nüüd teha pakkumisi Kanada riigihangetes kõigil kolmel riigihangete tasandil: föderaal-, provintsi- ja munitsipaalvalitsus.

Kanadas on provintsidel ja territooriumidel jurisdiktsioon selliste avalike hüvede üle nagu

 • tervishoid
 • haridus
 • heaolu
 • provintsisisene transport.

Omavalitsused haldavad

 • kohalik transport
 • koolinõukogud
 • kommunaalteenused jne.

CETAga hõlmatud hankijad on esitatud lisades 19-1–19-8.

CETA annab ka õiguskindluse, et Kanada avalik-õiguslikud asutused ja organid ei saa diskrimineerida Euroopa äriühinguid, st piirata äriühingute juurdepääsu avalikule hankele.

Tarnijad võivad vaidlustada hankeotsused, mis on nende arvates vastuolus lepingu kohustustega. Kanadas täidab seda ülesannet Kanada rahvusvaheline kaubanduskohus (CITT).

Kanada on muutnud hankemenetluse läbipaistvamaks, avaldades kõik oma riigihanked ühtsel hangete veebisaidil CanadaBuys. Pange tähele, et Kanada turul pakkumise tegemiseks peate sellel lehel registreeruma.

 

Selleks et teada saada, kas teil on õigus osaleda konkreetses riigihankes väljaspool ELi, kasutage Minu kaubandusassistenti hangete jaoks

Investeeringud

Kui CETA lõplikult jõustub, pakub see ELi ja Kanada investoritele suuremat prognoositavust, läbipaistvust ja kaitset nende investeeringutele vastavalt Kanadas ja ELis.

Laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu investeeringute kaitset käsitlevad sätted ja uus investeerimiskohtu süsteem tagavad investorite kõrgetasemelise kaitse, säilitades samal ajal täielikult valitsuste õiguse reguleerida ja järgida avaliku poliitika eesmärke, nagu tervise, ohutuse või keskkonna kaitse.

Investeerimiskohtu süsteem on selge murdepunkt vanast investori ja riigi vaheliste vaidluste lahendamise lähenemisviisist ning näitab ELi ja Kanada ühist tahet luua õiglasem, läbipaistvam ja institutsionaliseeritud süsteem investeerimisvaidluste lahendamiseks.

CETA investeerimissätted asendavad ka kaheksa kehtivat kahepoolset investeerimislepingut teatavate ELi liikmesriikide ja Kanada vahel.

Kanada äriühingute omandamise läbivaatamise künnist õigusakti Investment Canada Act alusel on oluliselt suurendatud praeguselt 354 miljonilt Kanada dollarilt 1,5 miljardi Kanada dollarini. See kehtib kõigi ELi investorite kohta, välja arvatud need, kes on riigiettevõtted.

Kui kavatsete Kanadasse investeerida, leiate lisateavet siit.

NB! Investeeringute kaitset ja investeerimiskohtu süsteemi ning portfelliinvesteeringute turulepääsu ei kohaldata ajutiselt kooskõlas nõukogu 28. oktoobri 2016. aasta otsusega (EL) 2017/38 ühelt poolt Kanada ning teiselt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide vahelise laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu (CETA) ajutise kohaldamise kohta (ELT L 11, 14.1.2017, lk 1080–1081) (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.011.01.1080.01.ENG).

Lingid ja kontaktid

Euroopa Liit

Euroopa Liidu delegatsioon Kanadas

Aadress:

150 Metcalfe Street, Sviit 1900, Ottawa, Ontario, asukoht K2P 1P1

Telefon: +1 6132386464

E-post: Delegation-Canada@eeas.europa.eu

AUSTRIA

Austria Föderaalne Majanduskoda (Wirtschaftskammer Österreich, WKÖ)

Kanadas

Eelis Austria Toronto

Austria peakonsulaat —€ Commercial Section Advantage Austria

Aadress:

30 St Clair Avenue West, Sviit 1402, Toronto, Ontario, M4V 3A1 - Suurepärane asukoht - näita kaarti

Telefon: +1 4169673348

E-post: toronto@advantageaustria.org 

Telefon: +1 5148493708

E-post: montreal@advantageaustria.org 

 

Saatkond Ottawas

Aadress:

445 Wilbrodi tänav, Ottawa, Ontario, K1N 6M7

Tel +1 6137891444, 

E-post: ottawa-ob@bmeia.gv.at

BELGIA

Valloonia väliskaubandus- ja investeerimisamet 
Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements Etrangers (AWEX)

Bruxelles Invest & eksport

Flandria kaubandus

Kanadas

Flandria/Valloonia/Brüssel

Kaubandusesindaja Ontarios, Manitobas

Aadress:

2 Bloor Street West – Sviit 2508, Toronto, Ontario, M4W 3E2

Tel +1 416515-7777

E-post: toronto@awex-wallonia.com

 

 

Flandria
kaubandusesindaja Québecis, Newfoundlandis ja Labradoris, Nunavutis, New Brunswickis, Nova Scotias, Prints Edwardi saarel

Aadress:

999 Boulevard de Maisonneuve West – Suite 1600,Montreal (Québec) H3A 3L4 lähiümbrus

Telefon: +1 514289-9955

E-post: montreal@fitagency.com

 

Valloonia
kaubandusesindaja Québecis, Newfoundlandis ja Labradoris, Nunavutis, New Brunswickis, Nova Scotias, Prints Edwardi saarel

Aadress:

1250 René-Lévesque West – Suite 4115, Montreal, Québec, H3B 4W8 Näita kaarti

Telefon: +1 514939-4049

 

Brüsseli
kaubandusesindaja Québecis, Newfoundlandis ja Labradoris, Nunavutis, New Brunswickis, Nova Scotias, Prints Edwardi saarel

Aadress: 1010 Sherbrooke West – Suite 2404, Montreal, Québec, H3A 2R7 lähiümbrus

Telefon: +1 514286-1581

E-post: info@bruxelles-canada.com

 

Saatkond Ottawas

Aadress:

360 Albert Street, 8. korrus, sviit 820, Ottawa, Ontario, K1R 7X7

Telefon: +1 6132367267

E-post: ottawa@diplobel.fed.be

BULGAARIA

Bulgaaria väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate edendamise amet
българската агенция за насърчаване малките и средните предприятия

Kanadas

Saatkond Ottawas

Aadress:

325 Stewarti tänav, Ottawa, Ontario, K1N 6K5

Telefon: +1 613893215

E-post: Embassy.Ottawa@mfa.bg

HORVAATIA

Ekspordiportaal
Izvozni portaal

Kanadas

Saatkond Ottawas

Aadress:

229 Chapel St, Ottawa, Ontario, K1N 7Y6 - Suurepärane asukoht - näita kaarti

Telefon: +1 6135627820

E-post: croemb.ottawa@mvep.hr

 

Peakonsulaat

Aadress:

918 Dundas Street East, Sviit 302, Mississauga, Ontario, L4Y 2B8 - Suurepärane asukoht - näita kaarti

Telefon: +1 9052779051

E-post: genmiss@mvep.hr
E-post: croconsulate.miss@mvep.hr

KÜPROS

Kaubandusteenistus
Υπηρεσία Εμπορίου

Kanadas

Kõrgem komisjon

Aadress:

150 Metcalfe Street, Sviit 1002, Ottawa, Ontario, K2P 1P1

Telefon: +1 6135630727

E-post: ottawahighcom@mfa.gov.cy

 

Aukonsulaat

Aadress:

435 Donald Street, Coquitlam, Briti Columbia, Ameerika Ühendriigid, 800 004 4466 TASUTA lauatelefonist

Telefon: +1 6049362268

E-post: tberggre@sfu.ca

 

Kaubandusosakond

Aadress:

13 East 40th Street, New York, Ameerika Ühendriigid 10016

Telefon: +1 2122139100

E-post: ctncy@cyprustradeny.org

TŠEHHI VABARIIK

Tšehhi Vabariigi tööstus- ja kaubandusministeeriumi riiklik kaubanduse edendamise amet
CzechTrade – Česká agentura na podporu obchodu

Kanadas

CzechTrade Canada (Kanada kaubandusministeerium)

Aadress:

6707 Küünarnuki ajam SW, T2V0E5 Calgary, Alberta, T2H 0S7

Telefon: +1 4032694924

E-post: calgary@czechtrade.cz
E-post: jaroslav.jelinek@czechtrade.cz

Saatkond Ottawas

Aadress:

251 Cooper tänav, Ottawa, Ontario, K2P 0G2

Tel: +1 6135623875

Veebileht: http://www.mzv.cz/ottawa/en/

E-post: ottawa@embassy.mzv.cz

E-post: commerce_ottawa@mzv.cz

 

Tšehhi Vabariigi Peakonsulaat

Aadress:

2 Bloor Street West, Sviit 1500, Toronto, Ontario, Ameerika Ühendriigid, 800 004 4466 TASUTA lauatelefonist

Veebileht: www.mzv.cz/toronto

E-post: toronto@embassy.mzv.cz

E-post: commerce_toronto@mzv.cz

TAANI

Taani välisministeerium Udenrigsministeriet Eksportrådet

Kanadas

Taani kaubandusnõukogu

Aadress:

2 Bloor Street West, Sviit 2120, Toronto, Ontario, Ameerika Ühendriigid, 800 004 4466 TASUTA lauatelefonist

Telefon: +1 416962-5661

E-post: yyzhkt@um.dk

Saatkond Ottawas

Aadress:

47 Clarence Street, Sviit 450, Ottawa, Ontario, K1N 9K1 - Vaata kaardil

Telefon: +1 6135621811

E-post: ottamb@um.dk 

Eesti

Ettevõtluse
Arendamise Sihtasutus (EAS)

Kanadas

Saatkond Ottawas

Aadress:

260 Dalhousie Street, Sviit 210, Ottawa, Ontario K1N 7E4 - Vaata kaardil

Telefon: +1 6137894222

E-post: embassy.ottawa@mfa.ee

SOOME

Finpro

Kanadas

Saatkond Ottawas

Aadress:

55 Metcalfe Street, Sviit 850, Ottawa, Ontario, K1P 6L5 - Suurepärane asukoht - näita kaarti

Telefon: +1 6132882233

E-post: embassy@finland.ca

E-post: sanomat.ott@formin.fi

PRANTSUSMAA

Business France'i

Kanadas

Kaubandusesindaja Kanadas: Business France'i

Toronto

Aadress:

154 Ülikooli avenüü sviit 400, Toronto, M5H 3Y9

Telefon: +1 4169771257

 

Montreal: Bureau Business France (Prantsusmaa büroo),

Aadress:

1501 McGilli kolledž, büroo 1120, Montreal, QC H3A 3M8

Telefon: +1 5146704000

 

Vancouver:

Aadress:

1111 Melville Street, Sviit 320 Vancouver, Briti Columbia V6E 3V6

Telefon: +1 6046390923

E-post: canada@businessfrance.fr

 

Saatkond Ottawas

Aadress:

42 Sussex Drive, Ottawa, Ontario, Ameerika Ühendriigid, 800 004 4466 TASUTA lauatelefonist

Tel: +1 6137891795

E-post: politique@ambafrance-ca.org

SAKSAMAA

Saksamaa Trade and Invest (GTAI)

Kanadas

Kanada Saksa Kaubanduskoda

Aadress:

480 University Avenue, Suite 1500, Toronto, Ontario, M5G 1V2, Ameerika Ühendriigid, 800 004 4466 TASUTA lauatelefonist

Telefon: +1 416598-3355

E-post: info@germanchamber.ca

 

Saatkond Ottawas

Aadress:

1 Waverley Street, Ottawa, Ontario, K2P 0T8, Kanada - Suurepärane asukoht - näita kaarti

Telefon: +1 613 232 1101

E-post: info@ottawa.diplo.de

KREEKA

Ettevõtlus Kreeka Invest ja kaubandus
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Kanadas

Saatkond Ottawas

Aadress:

80 MacLaren Street Ottawa, Ontario, Ameerika Ühendriigid, 800 004 4466 TASUTA lauatelefonist

Telefon: +1 6132386271

E-post: ecocom-ottawa@mfa.gr

 

Peakonsulaat

Aadress:

1075 Bay Street, Suite 600, Toronto, Ontario, Ameerika Ühendriigid, 800 004 4466 TASUTA lauatelefonist

Telefon: +1 4165150133

E-post: ecocom-toronto@mfa.gr

UNGARI

Ungari riiklik kaubanduskoda

Ungari investeeringute edendamise amet
http://www.hipa.hu/

Kanadas

Peakonsulaat Torontos

Aadress:

175 Bloor Street East, Sviit 1109, Lõunatorn, Toronto

Telefon: +1 6473492550

E-post: mission.tor@mfa.gov.hu

 

Saatkond Ottawas

Aadress:

299 Waverley tänav, Ottawa, K2P 0V9

Telefon: +1 6132307560

E-post: mission.ott@mfa.gov.hu

IIRIMAA

Enterprise Ireland (Iirimaa ettevõtlusamet)

Kanadas

Kaubandusesindaja Kanadas: Enterprise Ireland (Iirimaa ettevõtlusamet)

Aadress:

2 Bloor St. W, Sviit 1501, Toronto, Ontario, M4W 3E2

Telefon: +1 4169345033

E-post: client.service@enterprise-ireland.com

E-post: neil.cooney@Enterprise-Ireland.com

 

Saatkond Ottawas

Aadress:

Varette'i hoone, 130 Albert St, Ottawa, Ontario, K1P 5G4

Telefon: +1 6132336281

E-post: embassyofireland@rogers.com

ITAALIA

Itaalia kaubandusamet
ICE —Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane

Kanadas

Itaalia peakonsulaadi Itaalia kaubanduse edendamise amet

Aadress:

365 Bloor Street East, Sviit 1802, Toronto, Ontario, Ameerika Ühendriigid, 800 004 4466 TASUTA lauatelefonist

E-post: toronto@ice.it

Telefon: +1 4165981566

 

Aadress:

1000 rue Sherbrooke ouest, büroo 1720, Montreal, Québec, H3A 3G4

Telefon: +1 5142840265

E-post: montreal@ice.it

 

Saatkond Ottawas

Aadress:

275 Slater St, Ottawa, Ontario, Ameerika Ühendriigid, 800 004 4466 TASUTA lauatelefonist

Telefon: +1 6132322401

E-post: ambasciata.ottawa@esteri.it 

LÄTI

Läti Investeerimis- ja Arendusagentuur
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra


liaa@liaa.gov.lv

Kanadas

Saatkond Ottawas

Aadress:

350 Sparks St, Ottawa, Ontario, Ameerika Ühendriigid, 800 004 4466 TASUTA lauatelefonist

Telefon: +1 6132386014

E-post: embassy.canada@mfa.gov.lv

LEEDU

Leedu ettevõte

Kanadas

Saatkond Ottawas

Aadress:

150 Metcalfe tänav #1600, Ottawa, Ontario, K2P 1P1

Tel: +1 61356754 58

E-post: amb.ca@urm.lt

LUKSEMBURG

Luksemburg ettevõtluse jaoks

Kanadas

Aukonsulaat Ottawas

Aadress:

World Exchange Plaza, 45 O’Connor Street, Suite 1150, Ottawa, Ontario, K1P 1A4, Ameerika Ühendriigid, 800 004 4466 TASUTA lauatelefonist

Telefon: +1 6137554091

E-post: luxconsulottawa@gmail.com

 

Suursaatkond Washingtonis

Aadress:

2200 Massachusetts Avenue, Uus-Lõuna-Wales, Washington, DC. 20008

Tel +1 2022654171

E-post: luxembassy.was@mae.etat.lu

MALTA

Malta Enterprise

Kanadas

Kanada peakonsulaat Torontos

Aadress:

3300 Bloor St W, Etobicoke, Ontario, Ameerika Ühendriigid, 800 004 4466 TASUTA lauatelefonist

Telefon: +1 4162070922

E-post: maltaconsulate.toronto@gov.mt

MADALMAAD

Madalmaade Ettevõtlusamet
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 

Ondernemersplein – veebiportaal välismaistele ja Madalmaade idufirmadele

Kanadas

Saatkond Ottawas

Aadress:

350 Albert Street, Sviit 2020 Ottawa, Ontario, K1R, 1A4 - KAARDIL

Telefon: +1 613 237 503

E-post: ott@minbuza.nl

 

Peakonsulaat Torontos

Aadress:

1 Dundas Street West, Sviit 2106, Toronto, Ontario, Ameerika Ühendriigid, 800 004 4466 TASUTA lauatelefonist

Telefon: +1 416 595 2402

Veebileht: www.hollandtradeandinvest.com
E-post: tor-ea@minbuza.nl

POOLA

Poola investeerimis- ja kaubandusamet (endine Poola teabe- ja välisinvesteeringute amet)
Polska Agencja Inwestycji i Handlu


E-post: invest@paih.gov.pl

Presidendi sekretariaat:

Tel: +48 223349871

Välisinvesteeringute osakond:

Tel: +48 223349875

Majandusarengu osakond:

Tel: +48 223349820

Majanduse edendamise osakond:

Tel: +48 223349926

Teabe- ja kommunikatsiooniosakond:

Tel: +48 223349994

 

Kanadas

Poola investeerimis- ja kaubandusamet Torontos

Aadress:

438 University Avenue, Suite 1810, Toronto, Ontario, Ameerika Ühendriigid, 800 004 4466 TASUTA lauatelefonist

E-post: zack.labieniec@paih.gov.pl 

 

Poola Vabariigi Suursaatkond Ottawas

Aadress:

443 Daly Ave, Ottawa, Ontario, Ameerika Ühendriigid, 800 004 4466 TASUTA lauatelefonist

Tel +1 6137890468

E-post: ottawa.amb.sekretariat@msz.gov.pl (inglise keeles) 

 

Poola Vabariigi peakonsulaat Torontos

Aadress:

2603 järve kaldal Blvd. Ameerika Ühendriigid, Ontario, M8V 1G5

Telefon: +1 4162525471

Telefon: +1 4164645405

E-post: toronto.info@msz.gov.pl 

 

Poola Vabariigi peakonsulaat Vancouveris

Aadress:

1177 West Hastings Street, Sviit 1600, Vancouver, Briti Columbia, V6E 2K3

Tel +1 6046883458

E-post: vancouver.info@msz.gov.pl 

 

Poola Vabariigi konsulaat Montrealis

Aadress:

3501 Avenue du Musée, Montreal, Québec, Ameerika Ühendriigid, 800 004 4466 TASUTA lauatelefonist

Tel +1 6137890468 

E-post: michal.falenczyk@msz.gov.pl

PORTUGAL

aicep Portugal Global – kaubandus- ja investeerimisamet

Kanadas

Kaubandus- ja investeerimisamet: Aicep Toronto lähiümbrus

Aadress:

438 University Avenue, Suite 1400, Toronto, Ontario, Ameerika Ühendriigid, 800 004 4466 TASUTA lauatelefonist

Telefon: +1 4169214925

E-post: aicep.toronto@portugalglobal.pt

 

Saatkond Ottawas

Aadress:

645 Island Park Dr, Ottawa, Ontario, Ameerika Ühendriigid, 800 004 4466 TASUTA lauatelefonist

Telefon: +1 6137290883

E-post: ottawa@mne.pt

RUMEENIA

Ärikeskkonna, kaubanduse ja ettevõtluse ministeerium

InvestRumeenia

Rumeenia Kaubandus-Tööstuskoda

Kanadas

Rumeenia majanduse ja kaubanduse edendamise büroo

Aadress:

1010, rue Sherbrooke Ouest, büroo 610, 6. étage, Montreal, Québec, H3A 2R7

Telefon: +1 5145048235

E-post: romtrade.mtl@videotron.ca

 

Saatkond Ottawas

Aadress:

655 Rideau St, Ottawa, Ontario, Ameerika Ühendriigid, 800 004 4466 TASUTA lauatelefonist

Telefon: +1 6137893709

E-post: ottawa@mae.ro

SLOVAKKIA

Sario – Slovakkia investeeringute ja kaubanduse arendamise agentuur
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu

Kanadas

Saatkond Ottawas

Aadress:

50 Rideau terrass, Ottawa, Ontario, K1M 2A2 Näita kaarti

Telefon: +1 6137494442

E-post: emb.ottawa@mzv.sk

SLOVEENIA

SPIRIT Slovenia — Ettevõtluse, rahvusvahelistumise, välisinvesteeringute ja tehnoloogia riiklik agentuur
SPIRIT Slovenija

Kanadas

Saatkond Ottawas

Aadress:

150 Metcalfe Street Suite 2200, Ottawa, Ontario, Ameerika Ühendriigid, 800 004 4466 TASUTA lauatelefonist

Telefon: +1 6135655781

E-post: sloembassy.ottawa@gov.si

HISPAANIA

ICEX – Hispaania Väliskaubanduse Instituut
ICEX España Exportación e Inversiones

Kanadas

Majandus- ja kaubandusbüroo

Aadress:

151 Slater Street, Sviit 801, Ottawa, Ontario, K1P 5H3 - Suurepärane asukoht - näita kaarti

Telefon: +1 6132360409

E-post: ottawa@comercio.mineco.es

 

Toronto kaubanduse edendamise büroo

Aadress:

170 Ülikool Ave #602, Toronto, Ontario, M5H 3B3

Telefon: +1 4169670488

E-post:toronto@comercio.mineco.es

 

Saatkond Ottawas

Aadress:

74 Stanley Ave, Ottawa, Ontario, Ameerika Ühendriigid, 800 004 4466 TASUTA lauatelefonist

Telefon: +1 6137472252

E-post: emb.ottawa@mae.es 

ROOTSI

Business Sweden – Rootsi kaubandus- ja investeerimisnõukogu

Kanadas

Kaubandusesindaja Kanadas: Äri Rootsis

Aadress:

2 Bloor Street West, Sviit 2120, Toronto Ontario M4W 3E2 - Vaata kaardil

Telefon: +1 4169228152

E-post: toronto@business-sweden.se

 

Saatkond Ottawas

Aadress:

377 Dalhousie tänav, Ottawa Ontario, K1N 9N8

Telefon: +1 6132448200

E-post: sweden.ottawa@gov.se

Kaubanduskojad ja ettevõtjate ühendused

Euroopa Liit

Euroopa Liidu Kaubanduskoda Kanadas (EUCCAN)

Aadress:

480 University Avenue, Suite 1500, Toronto, Ontario, M5G 1V2, Ameerika Ühendriigid, 800 004 4466 TASUTA lauatelefonist

Telefon:  +1 4165987087

E-post: info@euccan.com 

 

Euroopa Liidu Kaubanduskoda Lääne-Kanadas

E-post: info@eu-canada.com

Loetelu Kanadas asuvatest kohalikest ja kahepoolsetest ELi kaubanduskodadest ja ettevõtjate ühendustest on kättesaadav Kanadas asuva Euroopa Liidu kaubanduskoja veebisaidil (http://www.euccan.com). EUCCAN on nende väga erinevate struktuuride ja organisatsioonide katusorganisatsioon.

Teabevahendid

Need seitse teabelehte selgitavad CETA olemust ja sellest saadavat kasu

Teave selle kohta, kuidas osaleda Kanada riigihankemenetlustes

Lisateave ELi ja Kanada laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu pakutavate ärivõimaluste kohta

Täiendavad lingid

Brošüür ettevõtetele – kirjeldatakse kasu peatükkide kaupa ja antakse praktilisi näpunäiteid ettevõtetele

Infograafikud illustreerivad CETAst saadavat kasu ELi liikmesriikide kaupa

Üksikasjalik juhend Kanadasse eksportijatele

Ettevõtte lood ja iseloomustused

VKEde soovitus

2018. aasta septembris leppis CETA ühiskomitee kokku konkreetses VKEde soovituses, et kumbki lepinguosaline annaks teise lepinguosalise VKEdele CETA kohta veebipõhist teavet ning et EL ja Kanada teeksid koostööd, et kaubandusleping tooks VKEdele kasu.

Kanada veebisait Kanadasse eksportivate ELi VKEde toetamiseks

ELi veebisait Kanada VKEdele

Jagage seda lehte: