ELi ja Uus-Meremaa vabakaubandusleping

Lepinguga kaotatakse tollimaksud ja bürokraatia, millega Euroopa ettevõtjad Uus-Meremaale eksportimisel kokku puutuvad.

Kokkulepe lühidalt

Euroopa Liidu ja Uus-Meremaa vaheline vabakaubandusleping, mis allkirjastati 9. juulil 2023 Brüsselis, jõustub 1. mail 2024.

Rohkem infot

Pange tähele, et sellel lehel olev teave koostati 2022. aastal. Oluline on märkida, et kaubandussuhete dünaamilise olemuse tõttu ei pruugi mõned andmed enam ajakohased olla. Lisateavet ELi ja Uus-Meremaa kaubanduslepingu kohta leiateELi ja Uus-Meremaa kaubanduslepingu põhielementidest. 

Lepingu terviktekstiga tutvumiseks liikuge ELi ja Uus-Meremaa poole: Lepingu tekst. Tekst on hõlpsaks tutvumiseks mugavalt jaotatud peatükkideks ja lisadeks.

Tähtsündmused

ELi praegune kahepoolne kaubavahetus Uus-Meremaaga ulatub kaupade puhul juba 7,8 miljardi euroni aastas ja teenuste puhul 3,7 miljardi euroni aastas. EL ekspordib Uus-Meremaale kaupu 5,5 miljardi euro väärtuses aastas ja impordib Uus-Meremaa tooteid 2,3 miljardi euro väärtuses, mille tulemusel on ELi kaubandusbilansi ülejääk 3,2 miljardit eurot.

Teenuste puhul ekspordib EL üle kahe korra rohkem kui impordib: 2,6 miljardi euro väärtuses teenuseid, mida ELi ettevõtjad osutavad klientidele Uus-Meremaal, võrreldes 1,1 miljardi euro väärtuses teenustega, mida osutavad ELi klientidele Uus-Meremaa ettevõtjad.

Vabakaubanduslepingu mõjuhinnangu kohaselt peaks Uus-Meremaa ja ELi vaheline kaubandus suurenema 30 %, kusjuures ainuüksi tollimaksude kaotamine säästab ettevõtjatele 140 miljonit eurot tollimakse aastas. Lisaks võivad ELi investeeringud Uus-Meremaale suureneda üle 80 %.

Kokkulepe:

 • loob ettevõtjatele, põllumajandustootjatele ja tarbijatele märkimisväärseid majanduslikke võimalusi;
 • austab Pariisi kliimakokkulepet ja töötajate põhiõigusi, mis on viimase abinõuna jõustatavad kaubandussanktsioonide kaudu, ning
 • tugevdab ELi sidemeid sarnaselt meelestatud liitlasega majanduslikult dünaamilises India ja Vaikse ookeani piirkonnas.

Lepingu põhielemendid

 1. Kaubavahetus

Lepingu jõustumisel kaotatakse tollimaksud kõikidelt Uus-Meremaale eksporditavatelt ELi kaupadelt, sealhulgas toidult ja jookidelt, ning eriti kõrged tollimaksud tööstustoodetelt. Samuti kaotatakse või vähendatakse oluliselt enamiku Uus-Meremaalt ELi eksporditavate kaupade suhtes kohaldatavaid ELi tollimakse.

 1. Päritolureeglid

EL ja Uus-Meremaa on kokku leppinud päritolureeglites, millega tagatakse, et lepinguga ette nähtud tariifseid soodustusi saavad kasutada ainult need tooted, mida on ühes lepinguosalises märkimisväärselt töödeldud. Päritoludokumentatsioon põhineb ettevõtete enesesertifitseerimisel. Kontroll põhineb kohalike tolliasutuste kontaktidel importijaga ja sellele võib järgneda tolliasutuste halduskoostöö.

 1. Toll ja kaubanduse soodustamine

EL ja Uus-Meremaa püüavad pakkuda kauplejatele tõhusaid tolliprotseduure koos asjakohaste sätetega, millega tagatakse õigusaktide, vormide ja piiril järgitavate menetluste läbipaistvus, lihtne juurdepääs teabele kohaldatavate tariifide kohta, juurdepääs kontaktpunktidele päringute korral ja konsulteerimine ettevõtjatega enne uute tollialaste õigusaktide vastuvõtmist.

 1. Kaubanduse kaitsemeetmed

Lepingus kinnitatakse võimalust käsitleda mis tahes ebaõiglast kaubandust lepinguosaliste vahel, kasutades kaubanduse kaitsemeetmeid (dumpinguvastased, subsiidiumivastased, üldised kaitsemeetmed). Leping sisaldab ka kahepoolset kaitsemehhanismi, mis võimaldab ELil ja Uus-Meremaal kehtestada ajutisi meetmeid juhuks, kui sooduskorra alusel toimuva impordi märkimisväärne kasv põhjustab või ähvardab põhjustada tõsist kahju nende omamaisele tootmisharule.

 1. Sanitaar- ja fütosanitaarmeetmed

Sanitaar- ja fütosanitaarküsimusi käsitlev peatükk, mis hõlmab toiduohutust, looma- ja taimetervist, antimikroobikumiresistentsust ja kaubeldavate kaupadega seotud pettusi, vastab kõrgetele standarditele. Lepingus kinnitatakse veel kord WTO sanitaar- ja fütosanitaarmeetmete rakendamise lepingu põhimõtteid, sealhulgas ettevaatuspõhimõtet, mis tähendab, et avaliku sektori asutustel on seaduslik õigus tegutseda inimeste, loomade või taimede tervise või keskkonna kaitsmiseks tajutava ohu korral, isegi kui teaduslik analüüs ei ole lõplik.

 1. Jätkusuutlikud toidusüsteemid

EL ja Uus-Meremaa teevad koostööd, et tugevdada poliitikat ja määrata kindlaks programmid, mis aitavad kaasa kestlike, kaasavate, tervislike ja vastupidavate toidusüsteemide arendamisele, ning osaleda ühiselt üleminekus kestlikele toidusüsteemidele.

 1. Loomade heaolu

EL ja Uus-Meremaa kohustuvad tegema kahepoolset ja rahvusvahelist koostööd, et edendada teaduslikult põhjendatud loomade heaolu standardite väljatöötamist ja rakendamist.

 1. Tehnilised kaubandustõkked

Lepinguga edendatakse läbipaistvust ja rahvusvaheliste standardite kasutamist, et hõlbustada turulepääsu, tagades samal ajal kaitsetaseme, mida kumbki lepinguosaline peab asjakohaseks. ELi ettevõtjad võivad tõendada vastavust Uus-Meremaa tehnilistele normidele vastavushindamistega, mille teevad ELis teatavate sektorite tunnustatud asutused. Uus-Meremaa on nõustunud aktsepteerima mootorsõidukite ELi tüübikinnitustunnistusi ja paljud nende ELis heakskiidetud kategooriad ei vaja täiendavat sertifitseerimist. Märgistamis- ja etikettimisnõudeid võib täita ka importiva lepinguosalise territooriumil ning mõlemad pooled saavad turujärelevalve küsimustes koostööd teha. Kokkulepe sisaldab veini ja kangeid alkohoolseid jooke käsitlevaid erisätteid, et luua platvorm veinitootmise ja märgistamise standardite edendamiseks, et suurendada nende standardite ühtlustamist.

 1. Investeeringute liberaliseerimine ja teenuskaubandus

Lepinguga tagatakse võrdsed tingimused ELi teenuseosutajatele ja nende konkurentidele Uus-Meremaal. Hõlmatud teenused hõlmavad paljusid sektoreid ning kättetoimetamisteenuseid, telekommunikatsiooniteenuseid, finantsteenuseid ja rahvusvahelisi meretransporditeenuseid käsitlevad sektoripõhised õigusnormid on olemas. Leping sisaldab ka sätteid kutsetöötajate, näiteks juhtide või spetsialistide liikumise kohta ärilisel eesmärgil, mida ELi äriühingud lähetavad oma Uus-Meremaal asuvatesse tütarettevõtjatesse ja nende pereliikmete juurde.

 1. Digitaalkaubandus

Lepinguga tagatakse ettevõtjatele prognoositavus ja õiguskindlus ning turvaline veebikeskkond tarbijatele, kes teevad piiriüleseid digikaubandustehinguid, ning kõrvaldatakse tõkked ja hoitakse ära diskrimineerimine internetis ja väljaspool seda toimuva tegevuse vahel. See hõlbustab piiriüleseid andmevooge, keelates põhjendamatud andmete asukoha nõuded, säilitades samal ajal isikuandmete ja eraelu puutumatuse kaitse kõrge taseme, mis aitab oluliselt suurendada usaldust digikeskkonna vastu.

 1. Kapitali liikumine, maksed ja ülekanded ning ajutised kaitsemeetmed

Selles peatükis sätestatakse, et kui teatav tehing on lepingu alusel liberaliseeritud (nt välismaise otseinvesteeringuga ettevõtte asutamine), tuleb üle kanda ka tehinguks vajalik raha (nt investori panus välismaise tütarettevõtte kapitali, maksed seoses muude tehingutega, näiteks kaubavahetusega). Samal ajal võimaldab see peatükk mõlemal poolel võtta vajaduse korral meetmeid, kui nad kohaldavad oma õigus- ja haldusnorme näiteks seoses pankroti, väärtpaberitega kauplemise või väärtpaberitega kauplemisega.

 1. Riigihanked

EL ja Uus-Meremaa avavad vastastikku oma hanketurud, mis lähevad kaugemale WTO riigihankelepinguga juba hõlmatust. Uus-Meremaa võimaldab ELi ettevõtjatel esitada kohalike ettevõtjatega võrdsetel alustel pakkumusi lepingute sõlmimiseks kõigi avaliku sektori asutustega, kelle hankeid reguleeritakse hanke-eeskirjadega. Vastutasuks avab EL Uus-Meremaa tarnijatele ja teenuseosutajatele kõigi kaupade ja teenuste hanked keskvalitsusasutuste poolt, mida riigihankeleping veel ei hõlmanud, tervisega seotud kaupade (ravimid ja meditsiiniseadmed) hanked piirkondlike valitsusasutuste poolt ning sadamate ja lennujaamade valdkonnas tegutsevate kommunaalteenuste osutajate hanked.

 1. Konkurentsivastane tegevus ja ühinemiskontroll

EL ja Uus-Meremaa leppisid kokku, et mõlemas jurisdiktsioonis tuleb säilitada tõhusad konkurentsiseadused, mida rakendavad oma tegevuses sõltumatud asutused. Need asutused peavad tegutsema läbipaistvalt ja mittediskrimineerivalt, austades kaitseõigust. Lepinguga nähakse ette ka ametiasutuste vaheline koostöö.

 1. Toetused

EL ja Uus-Meremaa tunnistavad, et teatavad subsiidiumid võivad moonutada turgude nõuetekohast toimimist ja kahjustada keskkonda, ning leppisid sel eesmärgil kokku, et põhimõtteliselt ei tohiks anda subsiidiume, mis mõjutavad negatiivselt konkurentsi või kaubandust või kahjustavad keskkonda. Lisaks leppisid EL ja Uus-Meremaa kokku ulatuslikus läbipaistvusmehhanismis, mille kaudu tuleks avalikustada nii kaupade kui ka teenuste pakkujatele antud subsiidiumid.

 1. Riigi omanduses olevad ettevõtted

Lepingus on sätestatud siduvad eeskirjad riigi osalusega ettevõtete, määratud monopolide ja ainu- või eriprivileegiga ettevõtete käitumise kohta. Eeskirjadega tagatakse võrdsed tingimused, nõudes, et riigi osalusega ettevõtted tegutseksid kooskõlas äriliste kaalutluste ja mittediskrimineerimisega. See tähendab, et riigile kuuluvate ettevõtete ostu- ja müügiotsused peavad olema äriliselt motiveeritud vastavalt turumajanduse põhimõtetele nii, et eraettevõte tegutseks.

 1. Intellektuaalne omand

EL ja Uus-Meremaa on kokku leppinud kõikehõlmavates intellektuaalomandit käsitlevates sätetes intellektuaalomandi õiguste tõhusaks kaitsmiseks ja jõustamiseks, mis soodustavad innovatsiooni ja loovust vastavates tööstusharudes. Leping sisaldab sätteid autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste, kaubamärkide, tööstusdisainilahenduste, taimesortide ja avalikustamata teabe kaitse kohta ning kindlaid sätteid intellektuaalomandi õiguskaitse tagamise, sealhulgas piiril võetavate meetmete kohta. Geograafiliste tähiste osas kaitstakse lepinguga ELi veinide ja kangete alkohoolsete jookide täielikku loetelu ja 163 kõige tuntumat ELi toidu geograafilist tähist ning nähakse ette võimalus lisada tulevikus rohkem geograafilisi tähiseid. See muudab imitatsioonide müümise ebaseaduslikuks.

 1. Kaubandus ja säästev areng

Leping sisaldab eraldi peatükki kaubanduse ja kestliku arengu kohta, mis hõlmab tööjõudu, naiste mõjuvõimu suurendamist ning keskkonna- ja kliimaküsimusi. Lisaks nähakse kaubanduse ja kestliku arengu peatükis esimest korda ELi kaubanduslepingus viimase abinõuna ette võimalus kehtestada kaubanduse ja kestliku arengu põhikohustuste tõsise rikkumise korral kaubandussanktsioone. See kaitseb mõlema poole reguleerimisõigust ja keelab pooltel oma seadusi nõrgendada või jõustamata jätta, et soodustada kaubandust või investeeringuid. Lepinguga antakse kodanikuühiskonna organisatsioonidele aktiivne roll lepingu rakendamise järelevalves.

 1. maoori

EL ja Uus-Meremaa tunnistavad, kui oluline on, et kõik Uus-Meremaa elanikud, sealhulgas maoorid, saaksid lepingust tulenevatest kaubandus- ja investeerimisvõimalustest kasu. Erisätetega tagatakse koostöö hõlbustamine maooride toodetega kauplemise ja teabevahetuse valdkonnas.

 1. Kodanikuühiskonna kaasamine

Lepinguga antakse kodanikuühiskonnale oluline roll selle rakendamisel, sealhulgas kaubandust ja kestlikku arengut käsitlevate sätete puhul. EL ja Uus-Meremaa teavitavad lepingu rakendamisest valitsusväliseid organisatsioone, ettevõtjate ja tööandjate organisatsioone ning majandus-, kestliku arengu, sotsiaal-, inimõiguste, keskkonna- ja muudes küsimustes tegutsevaid ametiühinguid. Need kodanikuühiskonna rühmad saavad väljendada oma seisukohti ja anda oma panuse aruteludesse selle üle, kuidas lepingu kaubandust käsitlevat osa rakendatakse.

 1. Head reguleerimistavad ja regulatiivne koostöö

Lepinguga edendatakse reguleerimisprotsessi läbipaistvust, tagades õigeaegse teabe kättesaadavuse avalike konsultatsioonide, kavandatud reguleerivate meetmete mõjuhinnangute ja reguleerivate meetmete läbivaatamise kaudu. Lisaks võivad Uus-Meremaa ja EL teha koostööd vastastikust huvi pakkuva regulatiivse tegevuse valdkonnas.

 1. Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad

Lepingus käsitletakse väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEde) erivajadusi. Selles nõutakse, et mõlemad pooled esitaksid teavet turulepääsu kohta konkreetsel VKEde veebisaidil, ning luuakse kummalgi poolel VKEde kontaktpunkt, et teha kindlaks viisid, kuidas need ettevõtjad saaksid lepinguga pakutavaid võimalusi kasutada.

 1. Energia ja toorained

Energeetikat ja tooraineid käsitlev peatükk täiendab muude energeetikat käsitlevate peatükkide (kaubad, teenused ja investeeringud, tehnilised kaubandustõkked, riigiettevõtted, hanked) sätteid, pakkudes mitmes valdkonnas märkimisväärset väärtust. Peatükiga keelatakse energia ja toorainete ekspordimonopolid, keelatakse valitsuse põhjendamatu sekkumine energiakaupade ja toorainete hinnakujundusse ning keelatakse eksport või kahetine hinnakujundus, kui ekspordihinnad oleksid omamaistest hindadest kõrgemad.

 1. Vaidluste lahendamine

Lepinguga kehtestatakse õiglane, tõhus ja tulemuslik mehhanism lepingu sätete tõlgendamisel ja kohaldamisel tekkida võivate vaidluste lahendamiseks. Muu hulgas hõlmab see sõltumatuid vaekogu liikmeid ning nõuetekohast menetlust ja läbipaistvust, mis hõlmab avalikke ärakuulamisi, otsuste avaldamist ja huvitatud isikute võimalust esitada oma seisukohad kirjalikult.

Teabelehed

Juhendid

Jagage seda lehte: