ELi ja Lõuna-Korea vabakaubandusleping

Alates 2011. aastast on ELi ja Lõuna-Korea kaubanduslepinguga kaotatud tollimaksud peaaegu kõigile toodetele. Samuti on see kõrvaldanud palju muid takistusi ELi toodete eksportimisel, nagu autod, ravimid, elektroonika ja kemikaalid. Paljud ELi ja Lõuna-Korea vahelised teenused on avatud ka investoritele ja ettevõtjatele.

Lepingu lühitutvustus

Alates 2011. aastast on ELi ja Lõuna-Korea kaubanduslepinguga kaotatud tollimaksud peaaegu kõigile toodetele (98,7 %), sealhulgas kalandus- ja põllumajandustoodetele. Samuti on sellega kaotatud mittetariifsed tõkked peamiste ELi toodete, näiteks autode, farmaatsiatoodete, elektroonika ja kemikaalide eksportimisel Lõuna-Koreasse. Teenusteturud nii ELis kui ka Lõuna-Koreas on suuresti avatud üksteise ettevõtjatele ja investoritele.

 

Lepingu esimesel viiel aastal suurenes ELi eksport Lõuna-Koreasse 55 %, Euroopa ettevõtted säästasid vähendatud tollimakse 2,8 miljardi euro ulatuses ning ELi ja Lõuna-Korea vaheline kaubavahetus jõudis rekordilisele tasemele – üle 90 miljardi euro.

Leping

 • kaotatakse tollimaksud ja muud kaubandustõkked ning lihtsustatakse mõlema poole ettevõtete eksporti ja importi
 • lihtsustab dokumentide koostamist ja ühtlustab tehnilisi eeskirju, tolliprotseduure, päritolureegleid ja toodete katsetamise nõudeid
 • edendab kaubandusteenuseid sellistes olulistes sektorites nagu telekommunikatsioon, keskkonnateenused, laevandus ning finants- ja õigusteenused
 • parandab intellektuaalomandi õiguste kaitset Lõuna-Koreas ja tunnustab suurt hulka geograafilisi tähiseid kvaliteetsetele Euroopa toiduainetele Korea turul
 • võimaldab teie ettevõttel esitada pakkumusi Lõuna-Koreas korraldatavates riigihangetes
 • pakub teie kahepoolsetele investeeringutele paremat kaitset

 

Kiired faktid ELi ja Lõuna-Korea vahelise kaubanduse kohta

 • Lõuna-Korea on ELi suuruselt kaheksas kaupade ekspordi sihtkoht ja EL on Lõuna-Korea suuruselt kolmas eksporditurg.
 • kõige olulisem toodete eksport EList Lõuna-Koreasse on masinad ja seadmed, transpordivahendid ja keemiatooted.
 • ELil on Lõuna-Koreaga märkimisväärne teenuskaubandus
 • EL on Lõuna-Korea suurim välismaine otseinvestor

Kes võivad EList eksportida ELi ja Lõuna-Korea vahelise vabakaubanduslepingu alusel?

Kui teie ettevõte on registreeritud ELi liikmesriigis ja olete saanud kehtiva tollideklaratsiooni ja vajaduse korral ekspordilitsentsi, võite selle lepingu alusel eksportida.

Tariifid

ELi ja Lõuna-Korea vabakaubanduslepinguga kaotatakse 98,7 % kaubavahetuse tariifidest.

Siin on mõned eelised ELi eksportijatele.

 • masinatel ja seadmetel on suurim tollimaksusääst, millest saadav kasu on ligikaudu 450 miljonit eurot.
 • keemiasektor on suuruselt teine abisaaja, kelle tollimaksusääst on 175 miljonit eurot.
 • peaaegu kogu ELi põllumajandustoodete eksport, nagu sealiha, vein ja viski, pääseb tollimaksuvabalt Lõuna-Korea turule ning sellistele toodetele nagu juust on väärtuslikud tollimaksuvabad kvoodid.
 • muudes tööstussektorites
  • 93 % tekstiiliekspordi tollimaksudest on kadunud
  • klaasi puhul on kaotatud 85 % tollimaksudest
  • naha ja karusnaha puhul 84 %
  • jalatsid 95 %
  • raud ja teras 93 %
  • optilised instrumendid 91 %

 

Leidke oma toote suhtes kohaldatav tariifimäär minu kaubandusassistentist.

Päritolueeskirjad;

 

Sooduskohtlemisesaamiseks peab teie toode vastama lepingus sätestatud päritolureeglitele. Palun tutvuge minu kaubandusassistentisasuva interaktiivse päritolureeglite enesehindamise vahendiga (ROSA), et hinnata, kas teie toode vastab päritolureeglitele, ja saada teada, kuidas koostada õigeid dokumente.

Üldine teavepäritolureeglite ja päritolumenetluste kohta on esitatud käesolevas jaotises.

Päritolu on kaubeldavate kaupade „majanduslik kodakondsus“. Kui olete teemaga seoses uus, leiate kaupu käsitlevast osast sissejuhatuse peamiste mõistete kohta.

Päritolueeskirjad;

Kust on võimalik eeskirju leida?

Päritolureeglid on sätestatud ELi ja Lõuna-Korea vabakaubanduslepingu protokollis mõiste „päritolustaatusega tooted“ määratluse ja halduskoostöö meetodi kohta (ELT L 127, 14.5.2011, lk 1344).

Kas minu toode on pärit EList või Lõuna-Koreast?

Selleks et teie toote suhtes saaks kohaldada ELi ja Lõuna-Korea vabakaubanduslepingu kohast madalamat või nulltariifi, peab see olema pärit EList või Lõuna-Koreast. Toode loetakse pärinevaks EList või Lõuna-Koreast, kui see on

 • täielikult saadud või toodetud ELis või Lõuna-Koreas või
 • mis on valmistatud üksnes EList või Lõuna-Koreast pärit materjalidest või
 • mis on toodetud ELis või Koreas päritolustaatuseta materjalidega, tingimusel et need on läbinud piisava töö või töötluse, täites II lisas sätestatud tootepõhiseid reegleid

Vt I lisa „Sissejuhatavad märkused“ tootepõhiste päritolureeglite kohta.

Vt IIa lisa, kus on esitatud alternatiivsed tootepõhised eeskirjad teatavate toodete kohta.

Näited peamiste tootepõhiste eeskirjade liikide kohta ELi kaubanduslepingutes

 • lisandväärtuse reegel – tootes sisalduvate päritolustaatuseta materjalide koguväärtus ei tohi ületada teatavat protsenti toote tehasehinnast
 • tariifse klassifikatsiooni muutmine – tootmisprotsessi tulemusena muutub päritolustaatuseta materjalide ja lõpptoote tariifne klassifikatsioon, näiteks päritolustaatuseta paberi (harmoneeritud süsteemi grupp 48) tootmine päritolustaatuseta paberimassist (harmoneeritud süsteemi grupp 47)
 • eritoimingud – nõutav on spetsiifiline tootmisprotsess, näiteks kiudude ketramine lõngaks – selliseid eeskirju kasutatakse peamiselt tekstiili-, rõiva- ja keemiatööstuses.

Toode peab vastama ka kõigile muudele peatükis täpsustatud kohaldatavatele nõuetele (näiteks ebapiisav töö või töötlus, otseveo reegel). On olemas ka mõned täiendavad paindlikkusmeetmed, mis aitavad teil järgida tootepõhiseid eeskirju (näiteks hälve või kumulatsioon).

Nõuanded tootepõhiste eeskirjade järgimiseks

Ette on nähtud täiendav paindlikkus, et aidata teil järgida tootepõhiseid eeskirju, nagu lubatud hälve või kumulatsioon.

Lubatud hälve

Lubatud hälbe reegel võimaldab tootjatel kasutada päritolustaatuseta materjale, mille väärtus on kuni 10 % tehasehinnast ja mis on tavaliselt tootepõhise reegliga keelatud.

 • seda hälvet ei tohi kasutada tootepõhistes reeglites loetletud päritolustaatuseta materjalide väärtuse piirmäära ületamiseks.
 • erihälbeid kohaldatakse harmoneeritud süsteemi gruppidesse 50–63 klassifitseeritud tekstiil- ja rõivatoodete suhtes, mis on esitatud 1. lisa märkustes 5 ja 6.
Kumulatsioon

Leping võimaldab ka kahepoolset kumulatsiooni. Lõuna-Koreast päritmaterjale võib käsitada EList pärinevatena, kui neid kasutatakse toote valmistamiseks ELis ja vastupidi.

Muud nõuded

Teie toode peab vastama ka kõigile muudele protokollis kohaldatavatele nõuetele ( näiteks ebapiisav töö või töötlus või otseveo eeskiri).

Otseveo eeskiri

Päritolustaatusega tooted tuleb vedada EList Lõuna-Koreasse (ja vastupidi) ilma edasise töötlemiseta kolmandas riigis.

Ümberlaadimine või ajutine ladustamine kolmandas riigis on lubatud, kui tooted jäävad tollijärelevalve alla ega läbi muid toiminguid kui

 • mahalaadimine
 • uuesti laadimine
 • mis tahes muu toiming, mis on ette nähtud toodete hea seisundi säilitamiseks.

Impordiriigi tollile tuleb esitada tõendid otseveo kohta.

Tollimaksude tagastamine

ELi ja Korea vabakaubanduslepingu kohaselt on võimalik saada tagasi tollimaksu, mis on eelnevalt makstud päritolustaatuseta materjalidelt, mida on kasutatud soodustariifi alusel eksporditava toote valmistamiseks.

Lisatud on erimehhanism, et tegeleda Korea tootjate välishangete võimaliku suurenemisega.

Päritoluprotseduurid

Eksportijad ja importijad peavad järgima päritolumenetlust. Menetlused on sätestatud lepingu päritolureeglite protokolli B jaos. Neis selgitatakse näiteks, kuidas

 • deklareerida toote päritolu
 • eelistuste taotlemiseks
 • toll võib kontrollida toote päritolu

Kuidas soodustariifi taotleda?

Lepingupäritolureegleid käsitleva protokolli B jaos on sätestatud soodustariifi taotlemise ja tolliasutuste tehtava kontrolliga seotud päritolumenetlused.

Importijad võivad taotleda tariifset sooduskohtlemist eksportija esitatud päritoludeklaratsiooni alusel.

Päritoludeklaratsioon

Päritolutõendit ei nõuta, kui toodete koguväärtus ei ületa

 • ELi importimiseks 500 eurot väikepakendite puhul või 1200 eurot isikliku pagasi puhul
 • impordiks Koreasse 1000 USA dollarit väikepakendite puhul või 1000 USA dollarit isikliku pagasi puhul
Eksportija enda kinnitus

Eksportijad võivad ise otsustada, et nende toode on pärit EList või Lõuna-Koreast, täites päritoludeklaratsiooni. Deklaratsiooni saab täita

 • heakskiidetud eksportija või
 • iga eksportija, tingimusel et saadetise koguväärtus ei ületa 6000 eurot

Päritoludeklaratsiooni ei saa välja anda volitatud asutus ja vormi EUR.1 ei aktsepteerita päritolutõendina.

Heakskiidetud eksportijad

Ekspordiriigi toll võib anda igale eksportijale, kes ekspordib tooteid kaubanduslepingu alusel, loa esitada toodete päritoludeklaratsioone, olenemata nende väärtusest. Eksportija peab esitama tollile piisavad tagatised selle kohta, et toodete päritolustaatust ja kõigi muude lepingu (protokoll) nõuete täitmist on võimalik kontrollida. Mis tahes kuritarvitamise korral võib toll heakskiidetud eksportija staatuse tühistada.

Mida peaks päritoludeklaratsioon sisaldama?
 • päritoludeklaratsiooni koostamiseks trükige tempel või printige järgmine deklaratsioon arvele, saatelehele või muule äridokumendile: „Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliluba nr...) deklareerib, et need tooted on... sooduspäritoluga, kui ei ole selgelt märgitud teisiti.“
 • päritoludeklaratsiooni võib koostada ükskõik millises ELi või Korea ametlikus keeles ja see on esitatud III lisas)
 • peate oma päritoludeklaratsiooni käsitsi allkirjastama. Kui olete heakskiidetud eksportija, olete sellest nõudest vabastatud, kui kinnitate oma tolliasutusele kirjalikult, et võtate endale täieliku vastutuse mis tahes deklaratsiooni eest, millega Teid identifitseeritakse.
Esitamine ja kehtivus
 • eksportija võib koostada päritoludeklaratsiooni sellega hõlmatud toodete eksportimisel või pärast eksportimist tingimusel, et see esitatakse importiva lepinguosalise territooriumil hiljemalt kahe aasta jooksul või importiva lepinguosalise õigusaktides sätestatud ajavahemiku jooksul pärast seda, kui asjaomased tooted on imporditud.
 • peaksite olema valmis esitama oma toodete päritolustaatust tõendavad dokumendid koos päritoludeklaratsiooniga.
 • päritoludeklaratsioon kehtib 12 kuud alates väljaandmise kuupäevast.

Päritolu kontrollimine

Tolliasutused võivad kontrollida, kas imporditud toode on tõepoolest päritolustaatusega või vastab muudele päritolureeglitele. ELi ja Lõuna-Korea vabakaubandusleping põhineb järgmistel põhimõtetel:

 • kontrollimine põhineb importiva ja eksportiva lepinguosalise tolliasutuste vahelisel halduskoostööl.
 • toodete päritolu kontrollib kohalik toll. Importiva lepinguosalise külastused eksportija juurde ei ole lubatud, välja arvatud protokolli artikli 27 lõikes 8 sätestatud juhtudel.
 • eksportiva lepinguosalise ametiasutused määravad lõplikult kindlaks päritolu ja teatavad tulemustest importiva lepinguosalise asutustele.

Tootenõuded

EL ja Lõuna-Korea teevad nüüd koostööd tehniliste normide, standardite kehtestamise ja vastavushindamise valdkonnas, et lihtsustada rahvusvahelist kaubandust. See tagab, et te ei raiska raha ja/või aega topelt- või mitme menetluse puhul.

Peate neid eeskirju järgima, et hinnata teie toodete vastavust vajalikele tehnilistele standarditele.

ELi ja Lõuna-Korea vaheline kaubandusleping sisaldab nelja valdkondlikku eeskirja

 • elektri- ja elektroonikaseadmed
 • farmaatsiatooted/meditsiiniseadmed
 • mootorsõidukid ja nende osad
 • keemiatööstus,

Elektri- ja elektroonikaseadmed

Nüüd saate kasu elektroonikatööstuses kasutatavate toodete rahvusvaheliste standardite ja heakskiitmismenetluste paremast tunnustamisest. See aitab teil siseneda ülemaailmsetesse tarneahelatesse ja laiendada oma ettevõtet.

Enne lepingu sõlmimist pidid ELi tarbeelektroonika ja kodumasinate eksportijad Lõuna-Koreasse tegema oma toodete müümiseks Lõuna-Koreas dubleerivaid ja kulukaid katse- ja sertifitseerimismenetlusi. Nüüd on teil siiski võimalus kasutada oma toodete jaoks paremat regulatiivset keskkonda.

ELi ja Lõuna-Korea vaheline kaubandusleping vähendab Euroopa ja Lõuna-Korea toodetele esitatavate nõuete erinevusi, võttes vastu samad rahvusvahelised standardid. Selle sektori asjaomaste rahvusvaheliste standardiorganisatsioonide hulka kuuluvad:

Sellega kaotatakse vajadus sõltumatu organisatsiooni poolse sertifitseerimise järele.

 • enamikul juhtudel vajate üksnestarnija vastavusdeklaratsiooni, et tõendada vastavust Lõuna-Korea elektromagnetilise ühilduvuse ja ohutuse nõuetele.
 • see vähendab ettevõtluskulusid, keerukust ja halduskoormust. See võimaldab teie tooteid Lõuna-Koreas kohelda samamoodi nagu Lõuna-Korea tooteid ELi toomisel.
 • kui tarnija vastavusdeklaratsioonile tuleb lisada katsearuanded, võib need välja anda ELi katselabor.

Elektriohutuse valdkonnas on Lõuna-Koreal võimalus jätkata kolmanda isiku sertifitseerimise taotlemist 53 tootest koosneva piiratud loetelu jaoks, kui ta suudab põhjendada, et need kujutavad endast ohtu inimeste tervisele ja ohutusele. Need on sätestatud kaubanduslepingu 2-B lisa liites 2-B-3.

Rohkem teavet elektri- ja elektroonikaseadmete ekspordi kohta leiate siit.

 

Lepinguga hõlmatud konkreetsed elektri- ja elektroonikatooted ja nendega seotud sätted on esitatud 2-B lisas „Electronika“ ja selle liidetes.

Ravimid ja meditsiiniseadmed

ELi ja Lõuna-Korea vabakaubanduslepingu kohaselt tuleb kõik farmaatsiatooteid ja meditsiiniseadmeid käsitlevad eeskirjad avaldada varakult, et anda ettevõtjatele piisavalt aega nende mõistmiseks.

Lõuna-Korea tunnustab nüüd rahvusvahelisi standardeid ja tavasid laiemalt. Nüüd on ELis ja Lõuna-Koreas olemas ravimite ja meditsiiniseadmete ühine määratlus.

 

Lepinguga hõlmatudfarmaatsiatoodete ja meditsiiniseadmete kohta leiate siit: Lisa 2-D Farmaatsiatooted ja meditsiiniseadmed.

EL ja Lõuna-Korea on kokku leppinud, et

 • teha eeskirjad eelnevalt kättesaadavaks
 • pakkuda mõistlikke võimalusi märkuste esitamiseks
 • käsitleda kirjalikult kommentaarides tõstatatud olulisi küsimusi
 • mõistliku ajavahemiku võimaldamine eeskirjade avaldamise ja nende jõustumise vahel

Hinnakujunduse ja hüvitamise osas on mõlemad pooled kokku leppinud, et nad tagavad, et

 • menetlused, eeskirjad, kriteeriumid ja rakendussuunised on õiglased, läbipaistvad ja mõistlikud ega diskrimineeri ELi ettevõtjaid
 • otsuste tegemise kriteeriumid on ELi tootjatele objektiivsed ja selged
 • kõik eeskirjad tehakse üldsusele kättesaadavaks

Mootorsõidukites

 

ELi tootjad ei pea enam spetsiaalselt Lõuna-Korea turu jaoks autosid tootma ega tegema ohutusstandarditele vastavuse tõendamiseks kulukaid katseid.

Lõuna-Korea aktsepteerib nüüd ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni rahvusvahelisi standardeid või ELi standardeid kõigi peamiste Lõuna-Korea tehniliste normidega samaväärsetena. Kui teie sõidukid vastavad nendele standarditele, ei pea teie toode vastama ELi ja Lõuna-Korea kaubanduslepingu kohastele täiendavatele ekspordinõuetele.

Lõuna-Korea tunnustab nüüd ELis tehtud teste. Lõuna-Korea tunnustab ka ELi pardadiagnostikaseadmeid, mis vastavad Euro 6 normile, samaväärsena Lõuna-Korea standarditega.

Lisateavet heitenormide kohta leiate siit.

 

Üksikasjalikud sätted kokkuleppega hõlmatud mootorsõidukite ja nende osade kohta on esitatud 2-C lisas „Mootorsõidukid ja nende osad“ ja selle liidetes.

Keemiatööstus,

Kaubanduslepinguga säilitatakse ELi eeskirjad ja määrused keemiasektoris ning nähakse ette koostöö regulatiivse läbipaistvuse valdkonnas sellistes valdkondades nagu

 • Hea laboritava
 • teaduslaborite ja -organisatsioonide juhtimiskontrollide kvaliteedisüsteem seoses keemiliste (sealhulgas farmaatsiatoodete) mittekliiniliste ohutuskatsetega
 • Katsesuunised, et saavutada ühtlustatum lähenemisviis kemikaalide hindamisele ja käitlemisele

 

Lepinguga hõlmatud kemikaalide kohtasaate lugeda siit: 2-E lisa Kemikaalid.

Kontaktid seoses Lõuna-Korea tehniliste eeskirjade ja standarditega

Korea Tehnoloogia- ja Standardiamet (KATS) kehtestab ja säilitab Lõuna-Korea standardid

 • seotud kehtestatud sertifikaatidega, näiteks Korea sertifitseerimismärgiga (KC).
 • Mõõtmis- ja võrdlusstandardid
 • tehnilised eeskirjad.

Korea laevandusregister ning ookeani- ja kalandusministeerium on kehtestanud laevavarustuse standardid.

Inimeste, loomade ja taimede tervis – sanitaar- ja fütosanitaarnõuded

EL ja Lõuna-Korea teevad koostööd taudivabade piirkondade tunnustamisel, et suurendada prognoositavust teie kui eksportija jaoks.

Põllumajandus-, toidu- ja maaeluministeerium (MAFRA) vastutab järgmiste asutuste veterinaarkontrolli eest:

 • elusloomad
 • loomse päritoluga tooted

Looma- ja Taimekarantiiniamet on määratud taimedega seotud kahjuririski analüüsi eest vastutav asutus.

Lõuna-Korea riiklik bioloogilise ohutuse teabevõrgustik pakub teavet ja eksperditeadmisi geneetiliselt muundatud organismide kohta ning toimib sellise teabe vahetamise kohana.

Välisministeerium on ametlik kontaktpunkt päringute tegemiseks seoses järgmisega:

 • looduskaitse
 • mürgiste kemikaalide suhtes kehtestatud keelud või piirangud


Oma toote erieeskirjad ja -nõuded leiate minu kaubandusassistendist.

Kontaktisikud sanitaar- ja fütosanitaarnõuete valdkonnas

Tehnilised kaubandustõkked;

Kuigi tehnilised eeskirjad on olulised, võivad need mõnikord olla takistuseks rahvusvahelisele kaubandusele ja seega olla teile kui eksportijale märkimisväärne koormus.

 • kui arvate, et seisate silmitsi kaubandustõkkega, mis aeglustab teie ettevõtet või takistab eksportimist, võite meile öelda,
 • teatage oma ekspordi peatamisest Lõuna-Koreasse, kasutades veebivormi, ning EL analüüsib teie olukorda ja võtab asjakohaseid meetmeid.

Võtke meiega ühendust 

Tollivormistusdokumendid ja -menetlused

Lepinguga tagatakse läbipaistvamad ja lihtsamad tolliprotseduurid, et hõlbustada kaubandust ja vähendada ettevõtjate kulusid.

Dokumendid

Sammsammulistes juhendites kirjeldatakse eri liiki dokumente, mida te peaksite oma toodete tollivormistuseks ette valmistama.

Sõltuvalt teie tootest võib toll nõuda kõiki või mõnda järgmistest elementidest.

 • sisenemise deklaratsioon
 • impordi tollideklaratsioon
 • tolliväärtuse deklaratsioon
 • faktuurarve (koostage vormi ja sisuga seotud erinõuded minu kaubandusassistentis)
 • pakkeleht
 • teatavate kaupadeimpordilitsentsid
 • sertifikaadid, mis tõendavad, et teie toode vastab kohustuslikele tooteeeskirjadele, nagu tervisekaitse- ja ohutusnõuded, märgistamine ja pakendamine
 • päritolutõend – päritoludeklaratsioon
 • lennuveokiri
 • konossement

Suurema kindluse huvides võite eelnevalt taotleda siduvat tariifiinformatsiooni ja/või siduvat päritoluinformatsiooni.

 

Üksikasjaliku teabe saamiseks dokumentide kohta, mida peate esitama oma toote tollivormistuseks, vaadake palun minu kaubandusassistenti.

Päritolu tõendamise ja kontrollimise kord

Kirjeldus selle kohta, kuidas tõendada soodustariifi taotlemisel oma toodete päritolu, ja eeskirjad, mis on seotud päritolu kontrollimisega tolliasutuste poolt, on esitatud eespool punktis „Päritolureegleid“.

Et saada teavet impordi ja ekspordi tolliprotseduuri kohta üldiselt, külastage maksunduse ja tolliliidu peadirektoraati.

Kaubanduse lihtsustamine

EL ja Lõuna-Korea on kokku leppinud, et

 • piirimenetluste lihtsustamine ja lihtsustamine
 • ühtlustada dokumentatsiooni- ja andmenõudeid
 • parandada veokonteinerite ja muude saadetiste turvalisust, kui
  • imporditud
  • ümberlaaditud
  • läbib Lõuna-Koread või ELi riike

Lepinguga luuakse tollikomitee, mis võib arutada ja lahendada tolli ja kaubanduse hõlbustamisega seotud erimeelsusi, sealhulgas:

 • tariifne klassifitseerimine
 • kauba päritolu
 • vastavalt otsuse nr 2/2000 artikli 17 lõikele 3

 

Otsige oma toote tollivormistuse erimenetlusi ja -dokumente minu kaubandusassistentist.

Intellektuaalomand ja geograafilised tähised

ELi ja Lõuna-Korea vabakaubandusleping edendab intellektuaalomandi õiguste jõulist jõustamist tolliasutuste poolt ja täiendab WTO intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepingu ( TRIPS) miinimumstandardeid.

Lisateavet intellektuaalomandi õiguste eeliste kohta leiate siit.

 • kokkulepe kaitseb autori teost 70 aastat pärast autori surma
 • esitajatel ja fonogrammitootjatel on täiendav õigus saada ühekordset õiglast tasu
 • ettevõtted võivad laiendada ravimite patendikaitset täiendava kaitse tunnistusteabil
 • erilist tähelepanu pööratakse võltsitud kaupadele

Lisateavet selle kohta, kuidas ELi ja Lõuna-Korea vabakaubandusleping kaitseb teie intellektuaalomandi õigusi, leiate siit.

Euroopa intellektuaalomandi õiguste kasutajatugi pakub abiliini teenust intellektuaalomandi otseseks toetamiseks.

Kaubamärgid

Kaubanduslepingus on sätestatud selged eeskirjad kaubamärkide registreerimiseks ELis ja Lõuna-Koreas. See annab teile võimaluse esitada kaubamärgi registreerimisele vastuväiteid.

Kaubamärkide kontrollimiseks on olemas taotluste ja registreeringute avalik elektrooniline andmebaas. Andmebaasis kirjeldatakse ka registreeritud ja registreerimata disainilahendustele antud õigusi.

Rikkumised

Mida teha, kui intellektuaalomandit kasutatakse ilma loata?

Kaubanduslepingus on üksikasjalikult kirjeldatud jõustamismeetmeid intellektuaalomandi õiguste rikkumise korral, näiteks

 • Tsiviil- ja haldusmenetlused
 • kriminaalmenetlus
 • karistused

See hõlmab autoriõiguse ja disainilahenduste kaitse tugevdamist ning intellektuaalomandi õiguste jõustamist ELi eeskirjade alusel (täiendades WTO intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepingut).

Tolliametnikud võivad piiril sekkuda, kui nad kahtlustavad, et intellektuaalomandi õigust rikkuvaid kaupu imporditakse või eksporditakse.

Geograafilised tähised 

ELi ja Lõuna-Korea vaheline kaubandusleping kaitseb Euroopa geograafilisi tähiseid

 • veinid ja kanged alkohoolsed joogid
 • põllumajandustooteid ja toitu

EL on kaitsenud ligikaudu 160 geograafilist tähist, mida ta peab kaubanduslikult kõige olulisemaks.

Lepingus on loetletud geograafilised tähised, mis on hõlmatud kahes lisas.

Veinid ja kanged alkohoolsed joogid on hõlmatud lepingu lisaga 10-B ning need hõlmavad näiteks järgmist:

Champagne, Grappa, Ribera del Duero, Ouzo ja Scotch või Irish Whiskey.

Põllumajandustooted ja toiduained on hõlmatud lepingu lisaga 10-A ning need hõlmavad järgmist:

Parmigiano Reggiano, Prosciutto di Parma, Roquefort, Guijuelo, Turrón de Alicante ja Bayerisches Bier.

 

Geograafilised tähised on kaitstud

 • toote kirjeldamine või esitlemine eksitaval viisil, näitamaks, et see on pärit muust geograafilisest piirkonnast kui tegelik päritolukoht
 • geograafilise tähise kasutamine sarnase toote puhul, mis ei ole sealt pärit, isegi kui kauba tegelik päritolu on märgitud või sellele on lisatud väljendeid nagu „liik“, „laad“ või „imitatsioon“.

Teenuskaubandus

Kaubanduslepingu alusel võite kasu saada avatumast Lõuna-Korea teenusteturust.

Eeskirjad hõlmavad järgmist:

 • teenuste piiriülene osutamine 
 • ettevõte

See tähendab, et soovi korral võite osutada oma teenuseid mõnest ELi liikmesriigist või asutada Lõuna-Koreas büroo, filiaali või tütarettevõtja.

Neid soodustusi kohaldatakse ELi ettevõtjate suhtes enam kui 100 teenustesektoris, sealhulgas

Telekommunikatsioon

 • ELi satelliidioperaatorid (telefon ja televisioon) võivad tegutseda otse Lõuna-Koreas piiriüleselt, ilma et nad peaksid Lõuna-Korea operaatoriga ühendust võtma või seda läbima.

Keskkonnateenused

 • mittetööstusliku reovee puhastamine (reoveeteenused).

Vedu

 • ELi laevandusettevõtjad suudavad osutada Lõuna-Koreas rahvusvahelisi laevandusteenuseid ning neid koheldakse sadamateenuseid ja -taristut kasutades samamoodi nagu Lõuna-Korea ettevõtjaid.
 • Euroopa ettevõtjad võivad pakkuda ka suuremat valikut meretranspordi abiteenuseid.
 • lennutranspordi abiteenusteks, näiteks maapealseks teenindamiseks, on rohkem võimalusi

Ehitamine

 • ELi ettevõtjate suhtes ei kohaldata enam kohustuslikke allhankenõudeid 

Rahaliste

 • ELi finantsettevõtjad saavad pakkuda Lõuna-Korea finantsturgudele rohkem teenuseid
 • ELi finantsettevõtjad saavad vabalt edastada andmeid Lõuna-Koreas asuvatelt filiaalidelt ja tütarettevõtetelt oma ELi peakorterisse.

Posti- ja kiirkulleriteenus

 • ELi ettevõtjad võivad Lõuna-Koreas osutada rahvusvahelisi kiirkulleriteenuseid

Ettevõtlus- ja kutseteenused, nagu õigus-, raamatupidamis-, inseneri- ja arhitektuuriteenused

 • ELi õigusbürood võivad avada büroosid Lõuna-Koreas, et nõustada välisriikide või Lõuna-Korea kliente seoses muude kui Lõuna-Korea õigusaktidega
 • ELi õigusbürood võivad luua partnerlusi Lõuna-Korea ettevõtetega ja värvata Lõuna-Korea advokaate, et osutada mitut jurisdiktsiooni hõlmavaid teenuseid
 • ELi juristid saavad kasutada ametinimetusi, mida nad ELis kasutavad

Lepinguga hõlmamata teenused

 • audiovisuaalteenused
 • riigisisene meretransport
 • enamik lennutransporti
 • teenused, mida osutatakse valitsuse funktsioonide täitmisel

Loetelu Lõuna-Korea konkreetsetest kohustustest avada oma teenusteturg ELi ettevõtjatele.

Riigihanked

Kes on huvitatud Lõuna-Koreas riigihankelepingute sõlmimisest asjade, teenuste või ehitustööde kohta?

ELi ja Lõuna-Korea vaheline kaubandusleping annab sulle paremad võimalused teha pakkumisi Lõuna-Korea riigihankelepingute sõlmimiseks.

Lõuna-Korea ja EL on juba kokku leppinud, et WTO riigihankelepingu (GPA) alusel avatakse välismaistele äriühingutele riigihankelepingud.

ELi ja Lõuna-Korea kaubanduslepinguga laiendatakse lepinguid, mille pärast saate konkureerida. Lõuna-Koreas saavad ELi ettevõtted nüüd teha pakkumisi ehitus-käitumislepingute (kontsessiooniteenused) sõlmimiseks. Kui teie ettevõte on ELi ehitus- ja teenuseosutaja, võite konkureerida Lõuna-Koreas suurte taristuprojektide, näiteks kiirteede ehitamise ja käitamise pärast.

Kontaktisikud riigihangete valdkonnas

Investeerimiseks

Leping hõlmab investeeringuid nii teenustesse kui ka muusse majandustegevusse, sealhulgas

 • põllumajandussektor
 • aiandus/metsandus
 • kaevandamine
 • töötlev tööstus
 • vähendamine

Konkurentsiõigus

EL ja Lõuna-Korea on kokku leppinud rangete konkurentsiseaduste jõustamises.

Kokkuleppes käsitletakse tõhusalt ebaausaid ja konkurentsivastaseid äritavasid, sealhulgas

 • keelatud kokkulepped
 • turgu valitseva seisundiga ettevõtjate kuritarvituslik käitumine
 • konkurentsivastased ühinemised ja omandamised

Kokkuleppega tagatakse, et konkurentsieeskirju kohaldatakse ka riigi kontrolli all olevate äriühingute või ettevõtete suhtes, ning keelatakse teatavat liiki toetused, mida peetakse konkurentsile eriti kahjulikuks.

 • subsiidiumid, mis katavad ettevõtte võlgu ilma piiranguteta või tähtajatult
 • toetused raskustes olevatele ettevõtetele ilma usaldusväärse ümberkorralduskavata, et taastada nende pikaajaline elujõulisus ilma täiendava riigipoolse toetuseta

Lisaks nõutakse kaubanduslepingus, et subsiidiumid oleksid läbipaistvad. Kui kas EL või Lõuna-Korea kasutab subsiidiume, peavad nad igal aastal teatama subsiidiumide kogusumma, liigi ja pakkumise.

Neid subsiidiumieeskirju kohaldatakse kõigi toodete suhtes, välja arvatud põllumajandus ja kalandus.

Kaubandus ja säästev areng

EL ja Lõuna-Korea on kokku leppinud rangetes töö- ja keskkonnastandardites, mis kaitsevad töötajaid ja keskkonda. Lepinguga luuakse mehhanismid nende kohustuste täitmise tagamiseks, sealhulgas kodanikuühiskonna kaasamise kaudu.

Töö

Keskkond

EL ja Lõuna-Korea leppisid kokku tugevates järelevalvemehhanismides, mis hõlmavad avalikku kontrolli. See tähendab, et teil on rohkem teavet ja on kohti, kus tõstatada probleeme seoses töö- ja keskkonnaküsimustega, mis mõjutavad teie ettevõtet Lõuna-Koreas.

Lingid, kontaktid ja dokumendid

Tolliametid, valitsuste esindajad, kaubanduskojad ja ettevõtjate ühendused

Kontaktisikud sanitaar- ja fütosanitaarnõuete valdkonnas

Kontaktisikud riigihangete valdkonnas

Tolliametid, valitsuste esindajad, kaubanduskojad ja ettevõtjate ühendused

Korea Tolliteenistus

Korea Tolliteenistuse hoone 1, Government Complex-Daejeon, 189 Cheongsa-ro, Seo-gu, Daejeon, 35208, KOREA

Veebileht: https://www.customs.go.kr/kcs/main.do

Maailma Tolliorganisatsioon

Veebileht: http://www.wcoomd.org/en/about-us/what-is-the-wco.aspx

Euroopa Liidu delegatsioon Korea Vabariigis

Euroopa Liidu delegatsioon Korea Vabariigis, 11. korrus, Souli väljaku, 416 Hangang-daero, Jung-gu Souli, 04637, KOREA

Telefon: + 82 23704 1700

E-post: Delegation-rep-of-Korea@eeas.europa.eu

Korea Vabariigi saatkond Belgia Kuningriigis ja Euroopa Liidus

Korea Vabariigi saatkond Belgia Kuningriigis ja Euroopa Liidus Chaussee de la Hulpe 173–175, 1170 Brüssel (Watermael-Boitsfort), BELGIA

Telefon: + 32 2675 5777

Faks: + 32 2675 5221/+ 32 2662 2305

E-post: eukorea@mofa.go.kr

Korea Rahvusvaheline Kaubandusassotsiatsioon (KITA)

Kita 511, Yeongdongdae-ro, Gangnam-gu, Sŏul, KOREA

Telefon: + 82 1566 5114

Korea kaubanduse investeeringute edendamise amet (KOTRA)

KOTRA (06792) 13, Heolleung-ro, Seocho-gu, Souli, KOREA

Telefon: + 82 1600 7119

BuyKOREA

Telefon: + 82 23460 7432

Faks: + 82 23460 7958

E-post: buykorea@kotra.or.kr

EU4Business

EU4Businesssekretariaat De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem BELGIUM Tel: + 32 2749 1851 E-post: secretariat@eu4business.eu

Korea keskpank

67, Sejong-daero Jung-gu, Souli, 04514, KOREA

Telefon: + 82 2759 4114

Veebileht: https://www.bok.or.kr/eng/main/contents.do?menuNo=400239

Kontaktisikud sanitaar- ja fütosanitaarnõuete valdkonnas

Põllumajandus-, toidu- ja maaeluministeerium (MAFRA)

Põllumajandus-, toidu- ja maaeluministeerium (MAFRA) valitsuskompleks Sejong 94, Dasom 2-ro KR-339012 Sejong City, KOREA

Telefon: + 82 2 61969110

Faks: + 82 44 8680846

Looma- ja Taimekarantiiniamet (QIA)

Animal and Plant Quarantine Agency (QIA) 177, Hyeoksin 8-ro Gyeongsangbuk-do KR-39660 Gimcheon-si, KOREA

Telefon: + 82 54 9121000, + 82 54 9120605, + 82 54 9120627

Faks: + 82 54 9120635

Toidu- ja ravimiohutuse ministeerium

Toidu- ja ravimiohutuse ministeerium 187, Osongsaengmyeong 2-ro Osong-eup Heungdeok-gu Cheongju-si Chungcheongbuk-do, KOREA [28159]

Telefon: + 82–43–719–1564

Korea Bioteaduste ja Biotehnoloogia Uurimisinstituut (KRIBB)

Korea Bioteaduste ja Biotehnoloogia Uurimisinstituut (KRIBB) 125 Gwahangno Yuseong-gu KR-34141 Daejeon, KOREA

Telefon: + 82 42 8798300

Faks: + 82 42 8798309

Mürgiste kemikaalide ametlik kontaktpunkt

Välisministeerium 60, Sajik-ro 8-gil Jongno-gu KR-03172 Souli, KOREA

Telefon: + 82 2 21002114, + 82 2 21007794

Faks: + 82 2 21007999, + 82 2 21008470

Kontaktisikud riigihangete valdkonnas

Riigihanketeenus (PPS)

PPSi peakorter; Valitsuse Complex Daejeoni hoone 3, 189, Cheongsa-ro Seo-gu, Daejeon, KOREA

Telefon: + 82 7005 67470 Faks: + 82 505 480 1211

E-post: ppskorea@korea.kr

Korea veebipõhine e-riigihangete süsteem (KONEPS)

Veebileht: https://www.pps.go.kr/eng/index.do

Täiendavad lingid

Jagage seda lehte: