Dohoda o volném obchodu mezi EU a Jižní Koreou

Obchodní dohoda mezi EU a Jižní Koreou zrušila od roku 2011 cla na téměř všechny produkty. Odstranila také mnoho dalších překážek bránících vývozu výrobků z EU, jako jsou automobily, léčivé přípravky, elektronika a chemické látky. Mnoho služeb mezi EU a Jižní Koreou bylo rovněž otevřeno pro investory a pro podniky k obchodování.

Dohoda v kostce

Obchodní dohoda mezi EU a Jižní Koreou zrušila od roku 2011 cla na téměř všechny produkty (98,7 %), včetně rybolovu a zemědělských produktů. Odstranila rovněž necelní překážky vývozu klíčových produktů EU do Jižní Koreje, jako jsou automobily, léčivé přípravky, elektronika a chemické látky. V neposlední řadě se trhy se službami v EU i Jižní Koreji z velké části otevřely podnikům a investorům navzájem.

 

V prvních pěti letech platnosti dohody se vývoz EU do Jižní Koreje zvýšil o 55 %, evropské společnosti ušetřily 2,8 miliardy EUR na snížení cel a obchod se zbožím mezi EU a Jižní Koreou dosáhl rekordní výše více než 90 miliard EUR.

Dohoda

 • odstraňuje cla a jiné překážky obchodu a usnadňuje společnostem na obou stranách vývoz a dovoz
 • zjednodušuje administrativu a zjednodušuje technické předpisy, celní režimy, pravidla původu a požadavky na zkoušení výrobků.
 • podporuje obchodní služby v klíčových odvětvích, jako jsou telekomunikace, environmentální služby, lodní doprava a finanční a právní služby
 • zlepšuje ochranu práv duševního vlastnictví v Jižní Koreji a uznává širokou škálu zeměpisných označení vysoce kvalitních evropských potravinářských výrobků na korejském trhu;
 • umožňuje vaší společnosti ucházet se o veřejné zakázky v Jižní Koreji
 • nabízí lepší ochranu vašich dvoustranných investic

 

Aktuální fakta o obchodu mezi EU a Jižní Koreou

 • Jižní Korea je osmou největší vývozní destinací EU pro zboží a EU je třetím největším vývozním trhem Jižní Koreje.
 • nejvýznamnějšími vývozy výrobků z EU do Jižní Koreje jsou stroje a zařízení, dopravní prostředky a chemické výrobky.
 • EU má významný obchod se službami s Jižní Koreou
 • EU je pro Jižní Koreu největším přímým zahraničním investorem

Kdo může vyvážet z EU v rámci dohody o volném obchodu mezi EU a Jižní Koreou?

Pokud je vaše společnost registrována v členském státě EU a pokud jste získali platné celní prohlášení a případně vývozní licenci, můžete podle této dohody vyvážet.

Sazby

Dohoda o volném obchodu mezi EU a Jižní Koreou odstraňuje 98,7 % cel na obchod se zbožím.

Zde jsou některé výhody pro vývozce z EU.

 • největší úspory cla dosahují strojů a přístrojů, přičemž zisky dosahují téměř 450 milionů EUR.
 • chemický průmysl je druhým největším příjemcem s úsporami cla ve výši 175 milionů EUR.
 • téměř veškerý zemědělský vývoz EU, jako je vepřové maso, víno a whiskey, má bezcelní přístup na jihokorejský trh a pro produkty, jako je sýr, existují cenné bezcelní kvóty.
 • v ostatních průmyslových odvětvích
  • 93 % cel na vývoz textilu zaniklo
  • u skla bylo odstraněno 85 % cel.
  • pro kůži a kožešiny 84 %
  • obuv 95 %
  • železo a ocel 93 %
  • optické přístroje 91 %

 

Celní sazbu, která se na váš produkt vztahuje, najdete na stránkách My Trade Assistant.

Pravidla původu

Tento oddíl zavádí hlavní pravidla původu a postupy týkající se původu v rámci obchodní dohody.

Původ je „hospodářská státní příslušnost“ obchodovaného zboží. Pokud jste novým tématem, můžete najít úvod k hlavním pojmům v oddíle „Zboží“.

Pravidla původu

Aby byl váš produkt způsobilý pro preferenční sazbu, musí splňovat určitá pravidla, která prokazují jeho původ.

Kde mohu najít pravidla?

Pravidla původu jsou stanovena v protokolu o definici pojmu „původní produkty“ a metodě správní spolupráce v rámci dohody o volném obchodu mezi EU a Jižní Koreou (Úř. věst. L 127, 14.5.2011, s. 1344).

Pochází můj výrobek z EU nebo z Jižní Koreje?

Aby mohl váš produkt získat nižší nebo nulovou preferenční sazbu podle dohody o volném obchodu mezi EU a Jižní Koreou, musí pocházet z EU nebo Jižní Koreje. Má se za to, že výrobek pochází z EU nebo z Jižní Koreje, pokud

 • zcela získané v EU nebo Jižní Koreji nebo
 • vyrobené výhradně z materiálů pocházejících z EU nebo Jižní Koreje nebo
 • vyrobené v EU nebo Koreji za použití nepůvodních materiálů za předpokladu, že tyto materiály byly dostatečně opracovány nebo zpracovány splněním zvláštních pravidel pro jednotlivé produkty stanovených v příloze II

Viz příloha I „Úvodní poznámky“ ke zvláštním pravidlům původu produktu.

Alternativní pravidla pro určité produkty jsou uvedena v příloze IIa.

 

Zvláštní pravidla pro váš výrobek naleznete na stránkách My Trade Assistant.

 

Příklady hlavních typů pravidel vázaných na konkrétní výrobky v obchodních dohodách EU

 • pravidlo přidání hodnoty - hodnota všech nepůvodních materiálů v produktu nesmí přesáhnout určitý procentní podíl jeho ceny ze závodu
 • změna sazebního zařazení - výrobní proces vede ke změně sazebního zařazení mezi nepůvodní materiály a konečný produkt, například výroba papíru (Harmonizovaný systém kapitola 48) z nepůvodní buničiny (Harmonizovaný systém kapitola 47)
 • specifické operace - vyžaduje se specifický výrobní postup, například spřádání vláken do příze - tato pravidla se většinou používají v textilním oděvu a chemickém průmyslu

Výrobek musí rovněž splňovat všechny ostatní platné požadavky uvedené v této kapitole (například nedostatečné opracování nebo zpracování, pravidlo přímé přepravy). Existují také další možnosti flexibility, které vám pomohou dodržovat pravidla specifická pro jednotlivé produkty (např. tolerance nebo kumulace).

Tipy, které vám pomohou dodržovat pravidla pro konkrétní výrobek

Počítá se s další flexibilitou, která vám pomůže dodržovat pravidla specifická pro jednotlivé produkty, jako je tolerance nebo kumulace.

Odchylka

Pravidlo tolerance umožňuje výrobcům použít nepůvodní materiály v hodnotě až 10 % ceny ze závodu, které jsou obvykle zakázány zvláštním pravidlem pro daný produkt.

 • tuto přípustnou odchylku nelze použít k překročení maximálního prahu hodnoty nepůvodních materiálů uvedených v pravidlech pro jednotlivé produkty.
 • Zvláštní tolerance se vztahují na textilie a oděvy zařazené do kapitol 50 až 63 harmonizovaného systému, které jsou zahrnuty v poznámkách 5 a 6 přílohy 1 Úvodní poznámky k seznamu v příloze II
Kumulace

Dohoda rovněž umožňuje dvoustrannou kumulaci. Materiály pocházející z Jižní Koreje lze považovat za materiály pocházející z EU, pokud jsou použity při výrobě produktu v EU a naopak.

Další požadavky

Váš výrobek musí rovněž splňovat všechny ostatní platné požadavky protokolu (např. nedostatečné opracování nebo zpracování nebo pravidlo přímé přepravy).

Pravidlo přímé dopravy

Původní produkty musí být přepravovány z EU do Jižní Koreje (a naopak) bez dalšího zpracování ve třetí zemi.

Překládka nebo dočasné uskladnění ve třetí zemi je povoleno, pokud produkty zůstávají pod celním dohledem a nejsou předmětem jiných operací než

 • vykládka
 • opětovné načítání
 • všechny ostatní operace určené k uchování výrobků v nezměněném stavu

Důkaz o přímé přepravě musí být předložen celním orgánům země dovozu.

Navracení cla

Podle dohody o volném obchodu mezi EU a Koreou je možné získat náhradu za cla dříve zaplacená z nepůvodních materiálů použitých k výrobě produktu, který je vyvážen v rámci preferenční celní sazby.

Je zaveden zvláštní mechanismus pro řešení možného nárůstu zahraničního získávání od korejských výrobců.

Postupy stanovení původu

Vývozci a dovozci se musí řídit postupy původu. Postupy jsou stanoveny v oddíle B Protokolu o pravidlech původu dohody. Objasňují například, jak

 • deklarovat původ produktu
 • uplatňovat preference
 • celní orgány mohou ověřit původ produktu

Jak uplatňovat preferenční sazbu

Oddíl B protokolu o pravidlech původu dohody stanoví postupy původu týkající se žádosti o preferenční sazebník a ověřování celními orgány.

Dovozci mohou požádat o preferenční sazební zacházení na základě prohlášení o původu předloženého vývozcem.

Prohlášení o původu

Doklad o původu se nepožaduje, pokud celková hodnota produktů nepřesahuje

 • pro dovoz do EU 500 EUR v případě malých zásilek a 1200 EUR za osobní zavazadla
 • pro dovoz do Koreje 1000 $ v případě malých zásilek nebo 1000 $ za osobní zavazadla
Vlastní prohlášení vývozce

Vývozci mohou sami prohlásit, že jejich produkt pochází z EU nebo Jižní Koreje, a to vyplněním prohlášení o původu. Prohlášení lze vyplnit

 • schválený vývozce nebo
 • kterýkoli vývozce za předpokladu, že celková hodnota zásilky nepřesahuje 6000 EUR.

Prohlášení o původu nemůže být vydáno oprávněným subjektem a formulář EUR.1 nebude přijat jako doklad o původu.

Schválení vývozci

Celní orgány země vývozu mohou povolit kterémukoli vývozci, který vyváží produkty v rámci obchodní dohody, aby pro produkty vyhotovoval prohlášení o původu bez ohledu na jejich hodnotu. Vývozce musí celním orgánům poskytnout dostatečné záruky, že lze ověřit status původu produktů a splnění všech ostatních podmínek dohody (protokolu). Celní orgány mohou status schváleného vývozce odejmout v případě zneužití.

Co by mělo prohlášení o původu obsahovat?
 • chcete-li učinit prohlášení o původu, napište, orazítkujete nebo vytisknete toto prohlášení na faktuře, dodacím listu nebo jiném obchodním dokladu: „Vývozce produktů, na něž se vztahuje tento doklad (celní povolení č....), prohlašuje, že pokud není jasně uvedeno jinak, mají tyto produkty... preferenční původ.“
 • prohlášení o původu může být vyhotoveno v kterémkoli z úředních jazyků EU nebo v korejštině a je k dispozici v příloze III)
 • prohlášení o původu musíte podepsat ručně. Jste-li schváleným vývozcem, jste od tohoto požadavku osvobozeni, pokud se celním orgánům vaší země písemně zavážete, že přijímáte plnou odpovědnost za jakékoli prohlášení, které vás identifikuje.
Předložení a platnost
 • prohlášení o původu může vývozce učinit při vývozu produktů, jichž se týká, nebo po vývozu pod podmínkou, že je předloženo dovážející smluvní straně nejpozději dva roky nebo období stanovené právními předpisy dovážející strany poté, co byly produkty, jichž se týká, dovezeny.
 • měli byste být připraveni předložit spolu s prohlášením o původu doklady prokazující status původu vašich produktů.
 • prohlášení o původu zůstává v platnosti po dobu 12 měsíců ode dne vydání.

Ověřování původu

Celní orgány mohou ověřit, zda dovážený produkt skutečně pochází nebo splňuje jiné požadavky na původ. Dohoda o volném obchodu mezi EU a Jižní Koreou je založena na následujících zásadách:

 • ověřování je založeno na správní spolupráci mezi celními orgány dovážející a vyvážející strany.
 • kontroly původu produktů provádějí místní celní orgány. Návštěvy dovážející strany u vývozce nejsou povoleny, s výjimkou případů uvedených v čl. 27 odst. 8 protokolu.
 • orgány vyvážející strany provedou konečné určení původu a informují o výsledcích orgány dovážející strany.

Požadavky na výrobek

EU a Jižní Korea nyní spolupracují na technických předpisech, stanovování norem a posuzování shody, aby vám usnadnily mezinárodní obchod. Tím se zajistí, že při dvojích nebo vícenásobných postupech nebudete plýtvat penězi a/nebo časem.

Tato pravidla budete muset dodržovat, aby bylo možné posoudit, zda jsou vaše výrobky v souladu s nezbytnými technickými normami.

Obchodní dohoda mezi EU a Jižní Koreou obsahuje čtyři odvětvová pravidla týkající se

 • elektrická a elektronická zařízení
 • farmaceutické výrobky/zdravotnické prostředky
 • motorová vozidla a jejich díly
 • chemické látky

Elektrická a elektronická zařízení

Nyní můžete využít lepšího uznávání mezinárodních norem a schvalovacích postupů pro výrobky v odvětví elektroniky. To vám pomůže vstoupit do globálních dodavatelských řetězců a rozvíjet svůj podnik.

Před uzavřením dohody byli vývozci spotřební elektroniky a domácích spotřebičů z EU do Jižní Koreje povinni provádět v Jižní Koreji duplicitní a nákladné zkušební a certifikační postupy za účelem prodeje svých výrobků. Nyní však můžete využívat zlepšeného regulačního prostředí pro vaše výrobky.

Obchodní dohoda mezi EU a Jižní Koreou snižuje rozdíly mezi požadavky na evropské a jihokorejské výrobky tím, že přijímá stejné mezinárodní normy. Příslušné mezinárodní normalizační orgány pro toto odvětví zahrnují:

Odstraňuje potřebu certifikace nezávislou organizací.

 • Ve většině případů musíte k prokázání souladu s jihokorejskými požadavky týkajícímise elektromagnetické kompatibility (EMC) a bezpečnosti pouze předložit „prohlášení dodavatele o shodě“.
 • to snižuje náklady podniků, složitost a administrativní zátěž. Umožňuje, aby se s vašimi výrobky v Jižní Koreji zacházelo stejně jako s výrobky z Jižní Koreje při jejich vstupu do EU.
 • pokud musí být k prohlášení dodavatele o shodě přiloženy zkušební protokoly, může je vydat zkušební laboratoř EU.

Pokud jde o elektrickou bezpečnost, má Jižní Korea možnost nadále požadovat certifikaci třetí stranou pro omezený seznam 53 položek, pokud může odůvodnit, že představují riziko pro lidské zdraví a bezpečnost. Ty jsou stanoveny v obchodní dohodě v příloze 2-B dodatku 2-B-3.

Více informací o vývozu elektrických a elektronických zařízení naleznete zde.

 

Konkrétní elektrické a elektronické výrobky, na něž se dohoda vztahuje, a související ustanovení jsou uvedeny v příloze 2-B Elektronická zařízení a jejích dodatcích.

Farmaceutické přípravky a zdravotnické prostředky

Podle dohody o volném obchodu mezi EU a Jižní Koreou musí být všechna pravidla týkající se farmaceutických výrobků a zdravotnických prostředků zveřejněna v rané fázi, aby měly podniky dostatek času na jejich pochopení.

Jižní Korea nyní uznává mezinárodní normy a postupy v širším měřítku. V EU a Jižní Koreji nyní existuje společná definice farmaceutických výrobků a zdravotnických prostředků.

 

Informace o farmaceutických výrobcích a zdravotnických prostředcích, na které se dohoda vztahuje,naleznete zde: Příloha 2-D Farmaceutické výrobky a zdravotnické prostředky.

EU a Jižní Korea se dohodly na

 • zpřístupňovat pravidla předem
 • poskytnout přiměřené příležitosti pro připomínky
 • písemně se zabývat důležitými otázkami vznesenými v připomínkách
 • poskytnutí přiměřeného odstupu mezi zveřejněním pravidel a jejich vstupem v platnost

Pokud jde o stanovování cen a úhrad, obě strany se dohodly, že zajistí, aby

 • postupy, pravidla, kritéria a prováděcí pokyny jsou spravedlivé, transparentní a přiměřené a nediskriminují společnosti z EU
 • kritéria pro rozhodování jsou pro výrobce v EU objektivní a jasná
 • všechna pravidla jsou veřejně přístupná.

Motorová vozidla

 

Výrobci v EU již nemusí vyrábět automobily speciálně pro jihokorejský trh ani provádět nákladné zkoušky, aby prokázali soulad s bezpečnostními normami.

Jižní Korea nyní přijímá mezinárodní normy EHK OSN nebo normy EU jako rovnocenné všem významným jihokorejským technickým předpisům. Pokud vaše vozidla tyto normy splňují, nemusí váš výrobek splňovat žádné další požadavky na vývoz podle obchodní dohody mezi EU a Jižní Koreou.

Jižní Korea nyní uznává testy prováděné v EU. Jižní Korea rovněž uzná palubní diagnostické přístroje EU, které splňují normu Euro 6, za rovnocenné jihokorejským normám.

Další informace o emisních normách najdete zde.

 

Podrobná ustanovení o motorových vozidlech a částech, na něž se dohoda vztahuje, lze nalézt v příloze 2-C - Motorová vozidla a jejich části a dodatky.

Chemické látky

Obchodní dohoda zachovává pravidla a předpisy EU v chemickém odvětví a zavádí spolupráci v oblasti transparentnosti regulace v oblastech, jako je

 • Správná laboratorní praxe
 • systém kontroly kvality pro výzkumné laboratoře a organizace, pokud jde o zkoušky chemické (včetně farmaceutických) bezpečnosti
 • Pokyny ke zkouškám s cílem dosáhnout harmonizovanějšího přístupu k posuzování a řízení chemických látek

 

Informace o chemických látkách, na které se dohoda vztahuje,naleznete zde: Příloha 2-E chemické látky.

Kontakty pro technická pravidla a normy v Jižní Koreji

Korejská agentura pro technologie a normy (KATS) stanoví a zachovává jihokorejské normy.

 • související se zavedenými osvědčeními, jako je např. značka Korean Certification (KC)
 • měřicí a referenční standardy
 • technické předpisy.

Korejský rejstřík lodí a ministerstvo pro oceány a rybolov stanoví normy pro námořní zařízení.

Zdraví lidí, zvířat a rostlin - sanitární a fytosanitární požadavky

EU a Jižní Korea spolupracují na uznávání oblastí prostých nákazy, aby se zvýšila předvídatelnost pro vás jako vývozce.

Ministerstvo zemědělství, výživy a věcí venkova (MAFRA) odpovídá za veterinární kontroly

 • živá zvířata
 • živočišné produkty

Příslušným orgánem pro analýzu rizika škodlivých organismů pro určené rostliny je Animal and Plant Quarantine Agency.

Národní informační systém pro biologickou bezpečnost v Jižní Koreji poskytuje informace a odborné znalosti o geneticky modifikovaných organismech a slouží jako místo pro výměnu těchto informací.

Ministerstvo zahraničních věcí je oficiální kontaktní místo pro dotazy týkající se

 • ochrana přírody
 • zákazy nebo omezení týkající se toxických chemických látek


Konkrétní pravidla a požadavky týkající se vašeho výrobku najdete na stránkách My Trade Assistant.

Kontakty pro sanitární/hytosanitární požadavky (SPS)

Technické překážky obchodu

Ačkoli jsou technická pravidla důležitá, někdy mohou působit jako překážka mezinárodního obchodu, a mohou tedy představovat značnou zátěž pro vás jako vývozce.

 • pokud se domníváte, že se potýkáte s obchodní překážkou, která zpomaluje váš podnik nebo vám brání ve vývozu, můžete nám sdělit
 • oznamte, co zastavujete vývoz do Jižní Koreje prostřednictvím on-line formuláře, a EU provede analýzu Vaší situace a přijme vhodná opatření.

Kontaktujte nás 

Doklady a postupy celního odbavení

Dohoda zajišťuje transparentnější a jednodušší celní postupy s cílem usnadnit obchod a snížit náklady pro podniky.

Dokumenty

Pokyny pro jednotlivé kroky popisují různé druhy dokladů, které byste měli připravit pro celní odbavení vašich výrobků.

V závislosti na vašem výrobku mohou celní orgány požadovat všechny nebo některé z níže uvedených prvků.

 • vstupní prohlášení
 • dovozní celní prohlášení
 • prohlášení o celní hodnotě
 • Obchodní faktura (konzultujte konkrétní požadavky týkající se její formy a obsahu v My Trade Assistant)
 • seznam balení
 • Dovozní licence pro některé druhy zboží
 • Osvědčení prokazující, že váš výrobek je v souladu s povinnými předpisy týkajícími se výrobků, jako jsou požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost, označování a balení
 • doklad o původu — prohlášení o původu
 • letecký nákladní list
 • konosament

V zájmu větší jistoty můžete rovněž předem požádat o závazné informace o sazebním zařazení zboží a/nebo závazné informace o původu zboží.

 

Podrobné informace o dokumentech, které musíte předložit k celnímu odbavení vašeho výrobku, naleznete na Mojeho obchodního asistenta.

Postupy prokazování a ověřování původu

Popis toho, jak prokázat původ vašich produktů, aby mohli žádat o preferenční sazebník, a pravidla týkající se ověřování původu celními orgány, viz výše uvedený oddíl o pravidlech původu.

Informace o celním režimu pro dovoz a vývoz obecně naleznete na GŘ pro daně a celní unii.

Usnadnění obchodu

EU a Jižní Korea se dohodly na

 • zjednodušit a zefektivnit postupy na hranicích
 • harmonizovat požadavky na dokumentaci a údaje
 • zlepšit bezpečnost přepravních kontejnerů a jiných zásilek, pokud
  • dovezené do
  • překládka
  • tranzit Jižní Koreou nebo zeměmi EU

Dohodou se zřizuje celní výbor, který je schopen projednávat a řešit veškeré rozpory v celních záležitostech a záležitostech usnadnění obchodu, včetně

 • sazební zařazení
 • původ zboží
 • vzájemná správní pomoc v celních záležitostech

 

Najděte si konkrétní postupy celního odbavení a doklady týkající se vašeho výrobku v mém obchodním asistentovi.

Duševní vlastnictví a zeměpisná označení

Dohoda o volném obchodu mezi EU a Jižní Koreou podporuje důsledné prosazování práv duševního vlastnictví celními orgány a doplňuje minimální normy Dohody WTO o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS).

Více informací o výhodách práv duševního vlastnictví naleznete zde.

 • dohoda chrání autorovo dílo 70 let po smrti autora
 • výkonní umělci a výrobci zvukových záznamů mají dodatečné právo na jedinou spravedlivou odměnu
 • Společnosti mohou rozšířit patentovou ochranu léčivých přípravků prostřednictvím doplňkových ochranných osvědčení.
 • zvláštní pozornost je věnována padělanému zboží.

Více informací o tom, jak dohoda o volném obchodu mezi EU a Jižní Koreou chrání vaše práva duševního vlastnictví, naleznete zde.

Evropská asistenční služba pro práva duševního vlastnictví nabízí asistenční službu pro přímou podporu duševního vlastnictví.

Ochranné známky

Obchodní dohoda stanoví jasná pravidla pro registraci ochranných známek v EU a Jižní Koreji. Díky tomu můžete podat námitku proti zápisu ochranné známky.

Pro kontrolu ochranných známek je k dispozici veřejná elektronická databáze přihlášek a zápisů. Databáze rovněž podrobně popisuje práva přiznaná zapsaným a nezapsaným (průmyslovým) vzorům.

Porušení předpisů

Co dělat, je-li duševní vlastnictví využíváno bez povolení?

Obchodní dohoda podrobně popisuje donucovací opatření v případě porušení práv duševního vlastnictví, například

 • občanskoprávní a správní řízení
 • trestní řízení
 • sankce

Zahrnuje jistou silnější ochranu autorských práv a průmyslových vzorů a prosazuje práva duševního vlastnictví na základě pravidel EU (doplňující dohodu TRIPS WTO).

Celní úředníci mohou zasáhnout na hranicích, pokud mají podezření, že zboží porušující právo duševního vlastnictví je dováženo nebo vyváženo.

Zeměpisná označení 

Obchodní dohoda mezi EU a Jižní Koreou chrání evropská zeměpisná označení

 • víno, lihoviny
 • zemědělské produkty a potraviny

EU chránila přibližně 160 zeměpisných označení, která považuje za nejdůležitější z obchodního hlediska.

Dohoda obsahuje seznam zeměpisných označení, která jsou uvedena ve dvou přílohách.

Vína a lihoviny jsou zahrnuty v příloze 10-B dohody a zahrnují například:

Champagne, Grappa, Ribera del Duero, Ouzo a Scotch nebo Irish Whiskey.

Zemědělské produkty a potraviny jsou zahrnuty v příloze 10-A dohody a zahrnují:

Parmigiano Reggiano, Prosciutto di Parma, Roquefort, Guijuelo, Turrón de Alicante a Bayerisches Bier.

 

Zeměpisná označení jsou chráněna proti

 • zavádějícím způsobem popisovat nebo prezentovat produkt tak, aby naznačoval, že pochází z jiné zeměpisné oblasti, než je skutečné místo původu
 • používání zeměpisného označení pro podobný produkt, který zde nepochází, i když je skutečný původ zboží uveden nebo doprovázen výrazy jako „druh“, „styl“ nebo „imitace“.

Obchod službami

V rámci obchodní dohody můžete využít otevřenějšího jihokorejského trhu se službami.

Pravidla se vztahují na

 • přeshraniční poskytování služeb 
 • zařízení

To znamená, že můžete buď poskytovat služby ze země EU, nebo v Jižní Koreji zřídit kancelář, pobočku nebo dceřinou společnost.

Tyto výhody se vztahují na společnosti z EU ve více než 100 odvětvích služeb, včetně

Telekomunikace

 • Satelitní operátoři EU (telefon a televize) mohou působit přímo přes hranice do Jižní Koreje, aniž by museli spolupracovat s jihokorejským operátorem nebo jej procházet.

Environmentální služby

 • čištění neprůmyslových odpadních vod (služby související s odpadními vodami).

Doprava

 • Lodní společnosti z EU jsou schopny poskytovat mezinárodní námořní služby v Jižní Koreji a při využívání přístavních služeb a infrastruktury se s nimi zachází stejně jako s jihokorejskými společnostmi.
 • Evropské společnosti mohou rovněž poskytovat širší škálu pomocných námořních služeb.
 • existuje více příležitostí pro pomocné služby letecké dopravy, jako je pozemní odbavení.

Stavebnictví

 • Na společnosti v EU se již nevztahují povinné požadavky na subdodávky

Finanční

 • Finanční společnosti z EU mohou na finančních trzích Jižní Koreje poskytovat více služeb
 • Finanční společnosti z EU mohou volně přenášet údaje z poboček a přidružených společností v Jižní Koreji do svého ústředí EU.

Poštovní a expresní doručování

 • Společnosti z EU mohou v Jižní Koreji poskytovat mezinárodní expresní doručovací služby

Podnikatelské a odborné služby, jako jsou právní, účetní, inženýrské a architektonické služby

 • Advokátní kanceláře EU mohou v Jižní Koreji otevírat kanceláře, aby zahraničním nebo jihokorejským klientům poskytovaly poradenství ohledně jiných než jihokorejských právních předpisů.
 • Právnické firmy z EU mohou uzavírat partnerství s jihokorejskými firmami a přijímat jihokorejské právníky k poskytování služeb „více jurisdikcí“
 • Právníci z EU mohou používat názvy pracovních míst, které v EU používají

Služby, na něž se dohoda nevztahuje

 • audiovizuální služby
 • vnitrostátní námořní doprava
 • většina letecké dopravy
 • služby poskytované při výkonu veřejné moci

Seznam specifických závazků Jižní Koreje týkajících se otevření jejího trhu služeb společnostem z EU.

Veřejné zakázky

Máte zájem o veřejné zakázky na dodávky, služby nebo stavební práce v Jižní Koreji?

Obchodní dohoda mezi EU a Jižní Koreou vám poskytuje lepší příležitosti, jak se ucházet o veřejné zakázky v Jižní Koreji.

Jižní Korea a EU již souhlasily s otevřením nabídkových řízení na veřejné zakázky zahraničním společnostem v rámci Dohody WTO o vládních zakázkách.

Obchodní dohoda mezi EU a Jižní Koreou rozšiřuje smlouvy, o které můžete soutěžit. V Jižní Koreji se nyní mohou firmy z EU ucházet o smlouvy o „build-operate-transfer“ ( koncesní služby). Pokud je váš podnik dodavatelem stavebnictví a služeb z EU, můžete v Jižní Koreji soutěžit o velké infrastrukturní projekty, jako jsou stavební a provozní dálnice.

Kontakty pro zadávání veřejných zakázek

Investice

Dohoda se vztahuje na investice do služeb i jiných hospodářských činností, včetně

 • zemědělství
 • lesnictví
 • těžba
 • výroba
 • energie

Právní předpisy o hospodářské soutěži

EU a Jižní Korea se dohodly, že budou prosazovat přísné právní předpisy v oblasti hospodářské soutěže.

Dohoda se účinně zabývá nekalými a protisoutěžními obchodními praktikami, včetně

 • kartely
 • zneužívání ze strany společností s dominantním postavením na trhu
 • fúze a akvizice narušující hospodářskou soutěž

Dohoda zajišťuje, aby se pravidla hospodářské soutěže vztahovala i na státem kontrolované společnosti nebo podniky, a zakazuje určité typy dotací, které jsou považovány za zvláště škodlivé pro hospodářskou soutěž.

 • subvence pokrývající dluhy podniku bez jakéhokoli omezení nebo trvání
 • dotace pro podniky, které selhaly, bez věrohodného plánu restrukturalizace na návrat k dlouhodobé životaschopnosti bez další závislosti na státní podpoře

Kromě toho obchodní dohoda vyžaduje, aby byly subvence transparentní. Pokud EU nebo Jižní Korea využijí subvence, musí každoročně vykazovat celkovou výši, druh a nabídku subvencí.

Tato pravidla pro dotace se vztahují na všechny produkty s výjimkou zemědělství a rybolovu.

Obchod a udržitelný rozvoj

EU a Jižní Korea se dohodly na přísných pracovních a environmentálních normách, které chrání pracovníky a životní prostředí. Dohoda stanoví mechanismy, které mají zajistit splnění těchto závazků, mimo jiné zapojením občanské společnosti.

Práce

 • Existuje rovněž závazek ratifikovat a účinně provádět aktualizované úmluvy, které jdou nad rámec základních pracovních norem MOP.
 • to znamená, že firmy v Jižní Koreji by rovněž měly dodržovat minimální pracovní normy na svých pracovištích a měly by spravedlivěji soutěžit s podniky z EU, pokud jde o náklady práce.
 • Existuje společný závazek dodržovat základní pracovní normy Mezinárodní organizace práce(MOP) a agendu důstojné práce.

Životní prostředí

EU a Jižní Korea se dohodly na silných monitorovacích mechanismech, které zahrnují veřejnou kontrolu. To znamená, že máte více informací a existují místa k vyjádření obav ohledně pracovních a environmentálních otázek, které ovlivňují váš podnik v Jižní Koreji.

Odkazy, kontakty a dokumenty

Celní orgány, vládní zástupci, obchodní komory a obchodní sdružení

Kontakty pro sanitární/hytosanitární požadavky (SPS)

Kontakty pro zadávání veřejných zakázek

Celní orgány, vládní zástupci, obchodní komory a obchodní sdružení

Celní správa Koreje

Korea Customs Service Building 1, Government Complex-Daejeon, 189 Cheongsa-ro, Seo-gu, Daejeon, 35208, KOREA

Internet: https://www.customs.go.kr/kcs/main.do

Světová celní organizace

Internet: http://www.wcoomd.org/en/about-us/what-is-the-wco.aspx

Delegace Evropské unie v Korejské republice

Delegace Evropské unie v Korejské republice 11. patro, Soulské náměstí, 416 Hangang-daero, Jung-gu Soul, 04637, KOREA

Tel: +82 23704 1700

E-mail: Delegation-rep-of-Korea@eeas.europa.eu

Velvyslanectví Korejské republiky při Belgickém království a Evropské unii

Velvyslanectví Korejské republiky do Belgického království a Evropské unie Chaussee de la Hulpe 173-175, 1170 Bruxelles (Watermael-Boitsfort), BELGIE

Tel: +32 2675 5777

Fax: +32 2675 5221/+32 2662 2305

E-mail: eukorea@mofa.go.kr

Korejské sdružení mezinárodního obchodu (KITA)

Kita 511, Yeongdongdae-ro, Gangnam-gu, Soul, KOREA

Tel: +82 1566 5114

Korejská agentura pro podporu obchodu a investic (KOTRA)

KOTRA (06792) 13, Heolleung-ro, Seocho-gu, Soul, KOREA

Tel: +82 1600 7119

BuyKOREAOVÁ

Tel: +82 23460 7432

Fax: +82 23460 7958

E-mail: buykorea@kotra.or.kr

EU4Business

Sekretariát EU4Business De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem BELGIUM Tel.: +32 2749 1851 E-mail: secretariat@eu4business.eu

Korejská centrální banka

67, Sejong-daero Jung-gu, Soul, 04514, KOREA

Tel: +82 2759 4114

Internet: https://www.bok.or.kr/eng/main/contents.do?menuNo=400239

Kontakty pro sanitární/hytosanitární požadavky (SPS)

Ministerstvo zemědělství, výživy a věcí venkova (MAFRA)

Ministerstvo zemědělství, výživy a věcí venkova (MAFRA) Government Complex Sejong 94, Dasom 2-ro KR-339012 Sejong City, KOREA

Tel: +82 2 61969110

Fax: +82 44 8680846

Animal and Plant Quarantine Agency (QIA)

Animal and Plant Quarantine Agency (QIA) 177, Hyeoksin 8-ro Gyeongsangbuk-do KR-39660 Gimcheon-si, KOREA

Tel: +82 54 9121000, +82 54 9120605, +82 54 9120627

Fax: +82 54 9120635

Ministerstvo pro bezpečnost potravin a léčiv

Ministerstvo pro bezpečnost potravin a léčiv 187, Osongsaengmyeong 2-ro Osong-eup Heungdeok-gu Cheongju-si Chungcheongbuk-do, KOREA [28159]

Tel: +82-43-719-1564

Korejský výzkumný ústav pro biovědu a biotechnologii (KRIBB)

Korejský výzkumný ústav pro biovědu a biotechnologii (KRIBB) 125 Gwahangno Yuseong-gu KR-34141 Daejeon, KOREA

Tel: +82 42 8798300

Fax: +82 42 8798309

Oficiální kontaktní místo pro toxické chemické látky

Ministerstvo zahraničních věcí 60, Sajik-ro 8-gil Jongno-gu KR-03172 Soul, KOREA

Tel: +82 2 21002114, +82 2 21007794

Fax: +82 2 21007999, +82 2 21008470

Kontakty pro zadávání veřejných zakázek

Služba zadávání veřejných zakázek (PPS)

Ústředí PPS; Vládní komplex Daejeon Building 3, 189, Cheongsa-ro Seo-gu, Daejeon, KOREA

Tel: +82 7005 67470 Fax: +82 505 480 1211

E-mail: ppskorea@korea.kr

Korejský on-line systém elektronického zadávání veřejných zakázek (KONEPS)

Internet: https://www.pps.go.kr/eng/index.do

Další odkazy

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy