Dohoda o volném obchodu mezi EU a Jižní Koreou

Od roku 2011 obchodní dohoda mezi EU a Jižní Koreou zrušila cla na téměř všechny výrobky. Odstranila také řadu dalších překážek vývozu výrobků EU, jako jsou automobily, léčivé přípravky, elektronika a chemické látky. Řada služeb mezi EU a Jižní Koreou byla rovněž otevřena investorům a podnikům pro obchod.

Dohoda v kostce

Od roku 2011 obchodní dohoda mezi EU a Jižní Koreou zrušila cla na téměř všechny produkty (98,7 %), včetně rybolovu a zemědělských produktů. Odstranila rovněž necelní překážky vývozu klíčových produktů EU do Jižní Koreje, jako jsou automobily, léčivé přípravky, elektronika a chemické látky. V neposlední řadě se trhy se službami v EU i v Jižní Koreji z velké části otevřely podnikům a investorům z druhé strany.

 

V prvních pěti letech platnosti dohody se vývoz z EU do Jižní Koreje zvýšil o 55 %, evropské společnosti ušetřily 2,8 miliardy EUR na snížení cel a obchod se zbožím mezi EU a Jižní Koreou dosáhl rekordní úrovně přesahující 90 miliard EUR.

Dohoda

 • odstraňuje cla a další překážky obchodu a usnadňuje společnostem na obou stranách vývoz a dovoz
 • zjednodušuje administrativu a zjednodušuje technické předpisy, celní postupy, pravidla původu a požadavky na testování výrobků
 • podporuje obchodní služby v klíčových odvětvích, jako jsou telekomunikace, environmentální služby, lodní doprava a finanční a právní služby
 • zlepšuje ochranu práv duševního vlastnictví v Jižní Koreji a uznává širokou škálu zeměpisných označení vysoce kvalitních evropských potravinářských výrobků na korejském trhu
 • umožňuje vaší společnosti ucházet se o veřejnou zakázku v Jižní Koreji
 • nabízí lepší ochranu pro vaše dvoustranné investice

 

Rychlá fakta o obchodu mezi EU a Jižní Koreou

 • Jižní Korea je osmou největší vývozní destinací EU pro zboží a EU je třetím největším vývozním trhem Jižní Koreje.
 • nejvýznamnějším vývozem výrobků z EU do Jižní Koreje jsou stroje a přístroje, dopravní zařízení a chemické výrobky.
 • EU má významný obchod se službami s Jižní Koreou
 • EU je největším přímým zahraničním investorem v Jižní Koreji

Kdo může vyvážet z EU v rámci dohody o volném obchodu mezi EU a Jižní Koreou?

Pokud je vaše společnost registrována v členském státě EU a jste získali platné celní prohlášení – a v případě potřeby vývozní licenci – můžete podle této dohody vyvážet.

Tarify

Dohoda o volném obchodu mezi EU a Jižní Koreou odstraňuje 98,7 % cel na obchod se zbožím.

Zde jsou některé výhody pro vývozce z EU

 • stroje a přístroje mají největší úspory na clech, přičemž zisky se blíží 450 milionům EUR.
 • chemický průmysl je druhým největším příjemcem s úsporami cla ve výši 175 milionů EUR.
 • téměř veškerý vývoz zemědělských produktů z EU, jako je vepřové maso, víno a whiskey, má bezcelní přístup na jihokorejský trh a na produkty, jako jsou sýry, existují cenné bezcelní kvóty.
 • v ostatních průmyslových odvětvích
  • 93 % cel na vývoz textilu zaniklo
  • u skla bylo odstraněno 85 % cel
  • pro usně a kožešinu 84 %
  • obuv 95 %
  • železo a ocel 93 %
  • optické přístroje 91 %

 

Celní sazbu, která se vztahuje na váš produkt, najdete na adrese Můj obchodní asistent.

Pravidel původu

 

Aby byl váš produkt způsobilý pro preferenční zacházení, musí splňovat pravidla původu stanovená v dohodě. Podívejte se na interaktivnínástroj pro sebehodnocení pravidel původu (ROSA) v mém obchodním asistentovi, abyste posoudili, zda váš výrobek splňuje pravidla původu, a zjistěte, jak připravit správné dokumenty.

Obecné informace o pravidlech původu a postupech stanovení původu jsou uvedeny v tomto oddíle.

Původ je „ekonomická státní příslušnost“ obchodovaného zboží. Pokud jste na toto téma novíte, můžete najít úvod k hlavním pojmům v oddíle Zboží.

Pravidel původu

Kde najdu pravidla?

Pravidla původu jsou stanovena v Protokolu o definici pojmu „původní produkty“ a o metodě správní spolupráce k dohodě o volném obchodu mezi EU a Jižní Koreou (Úř. věst. L 127, 14.5.2011, s. 1344).

Pochází můj výrobek z EU nebo Jižní Koreje?

Aby byl váš produkt způsobilý pro nižší nebo nulovou preferenční celní sazbu podle dohody o volném obchodu mezi EU a Jižní Koreou, musí pocházet z EU nebo Jižní Koreje. Výrobek se považuje za pocházející z EU nebo z Jižní Koreje, pokud

 • zcela získané v EU nebo Jižní Koreji nebo
 • vyrobené výhradně z materiálů pocházejících z EU nebo Jižní Koreje nebo
 • vyrobené v EU nebo Koreji za použití nepůvodních materiálů, pokud byly tyto materiály dostatečně opracovány nebo zpracovány splněním zvláštních pravidel pro jednotlivé produkty stanovených v příloze II

Viz příloha I „Úvodní poznámky“ ke specifickým pravidlům původu produktu.

Alternativní pravidla specifická pro určité produkty viz příloha IIa.

Příklady hlavních druhů pravidel specifických pro jednotlivé produkty v obchodních dohodách EU

 • pravidlo přidané hodnoty – hodnota všech nepůvodních materiálů v produktu nesmí přesáhnout určitý procentní podíl jeho ceny ze závodu
 • změna sazebního zařazení – výrobní proces vede ke změně sazebního zařazení mezi nepůvodní materiály a konečný produkt, například výroba papíru (harmonizovaný systém kapitola 48) z nepůvodní buničiny (harmonizovaný systém kapitola 47)
 • specifické operace – vyžaduje se specifický výrobní proces, například spřádání vláken do příze – taková pravidla se většinou používají v textilním a chemickém odvětví

Produkt musí rovněž splňovat všechny ostatní použitelné požadavky uvedené v kapitole (například nedostatečné opracování nebo zpracování, pravidlo přímé přepravy). Existují také další možnosti flexibility, které vám pomohou dodržovat pravidla specifická pro daný produkt (např. tolerance nebo kumulace).

Tipy, jak vám pomoci s dodržováním pravidel specifických pro daný produkt

Počítá se s větší flexibilitou, která vám pomůže dodržovat pravidla specifická pro jednotlivé produkty, jako je tolerance nebo kumulace.

Přípustná odchylka

Pravidlo tolerance umožňuje výrobcům použít nepůvodní materiály v hodnotě až 10 % ceny ze závodu, které jsou podle specifického pravidla běžně zakázány.

 • tuto přípustnou odchylku nelze použít k překročení maximální hodnoty nepůvodních materiálů uvedených ve zvláštních pravidlech pro jednotlivé produkty.
 • zvláštní tolerance se vztahují na textilie a oděvy zařazené do kapitol 50 až 63 harmonizovaného systému, které jsou zahrnuty v poznámkách 5 a 6 přílohy 1 úvodní poznámky k seznamu v příloze II.
Kumulace

Dohoda rovněž umožňuje dvoustrannou kumulaci. Materiály pocházející z Jižní Koreje lze považovat za pocházející z EU, jsou-li použity při výrobě produktu v EU a naopak.

Další požadavky

Váš produkt musí rovněž splňovat všechny ostatní platné požadavky protokolu (např. nedostatečné opracování nebo zpracování nebo pravidlo přímé přepravy).

Pravidlo přímé dopravy

Původní produkty musí být přepravovány z EU do Jižní Koreje (a naopak), aniž by byly dále zpracovány ve třetí zemi.

Překládka nebo dočasné uskladnění ve třetí zemi je povoleno, pokud produkty zůstávají pod celním dohledem a nejsou podrobeny jiným operacím než

 • vykládka
 • opětovné naložení
 • jakékoli jiné úkony určené k uchování produktů v dobrém stavu

Důkaz o přímé přepravě musí být předložen celním orgánům země dovozu.

Navracení cla

Podle dohody o volném obchodu mezi EU a Koreou je možné získat náhradu za cla dříve zaplacená z nepůvodních materiálů použitých k výrobě produktu vyváženého v rámci preferenční celní sazby.

Je zahrnut zvláštní mechanismus pro řešení možného nárůstu získávání zahraničních zdrojů korejskými výrobci.

Postupy pro stanovení původu

Vývozci a dovozci musí dodržovat postupy týkající se původu zboží. Postupy jsou stanoveny v oddíle B Protokolu o pravidlech původu dohody. Objasňují například, jak

 • prohlášení o původu produktu
 • nárokovat preference
 • celní orgány mohou ověřit původ produktu.

Jak žádat o preferenční sazbu

Oddíl B protokolu o pravidlech původu k dohodě stanoví postupy původu týkající se žádosti o preferenční sazební zacházení a ověřování celními orgány.

Dovozci mohou požádat o preferenční sazební zacházení na základě prohlášení o původu poskytnutého vývozcem.

Prohlášení o původu

Doklad o původu se nevyžaduje, pokud celková hodnota produktů nepřesahuje

 • na dovoz do EU 500 EUR v případě drobných zásilek nebo 1 200 EUR na osobní zavazadla
 • pro dovoz do Koreje 1 000 USD v případě malých zásilek nebo 1 000 USD na osobní zavazadla
Vlastní prohlášení vývozce

Vývozci mohou sami prohlásit, že jejich produkt pochází z EU nebo Jižní Koreje, a to vyplněním prohlášení o původu. Prohlášení lze vyplnit.

 • schválený vývozce nebo
 • kterýmkoli vývozcem za předpokladu, že celková hodnota zásilky nepřesahuje 6 000 EUR.

Prohlášení o původu nemůže vydat oprávněný subjekt a formulář EUR.1 nebude přijat jako doklad o původu.

Schválení vývozci

Celní orgány země vývozu mohou povolit kterémukoli vývozci, který vyváží produkty v rámci obchodní dohody, aby činil prohlášení o původu pro produkty bez ohledu na jejich hodnotu. Vývozce musí celním orgánům poskytnout dostatečné záruky, že status původu produktů a splnění všech ostatních požadavků dohody (protokol) lze ověřit. V případě zneužití mohou celní orgány odejmout status schváleného vývozce.

Co by mělo prohlášení o původu obsahovat?
 • chcete-li učinit prohlášení o původu, měli byste na faktuře, dodacím listu nebo jiném obchodním dokladu uvést, orazítkovat nebo vytisknout toto prohlášení: „Vývozce produktů, na které se vztahuje tento doklad (celní povolení č. ...), prohlašuje, že není-li jasně uvedeno jinak, jsou tyto produkty... preferenčním původem.“
 • prohlášení o původu může být vyhotoveno v kterémkoli z úředních jazyků EU nebo v korejském jazyce a je uvedeno v příloze III)
 • prohlášení o původu musíte podepsat ručně. Jste-li schváleným vývozcem, jste od tohoto požadavku osvobozeni za předpokladu, že se svým celním orgánům písemně zavážete, že přijmete plnou odpovědnost za jakékoli prohlášení, které vás identifikuje.
Podání a platnost
 • prohlášení o původu může vývozce učinit při vývozu produktů, jichž se týká, nebo po vývozu za podmínky, že je předloženo ve smluvní straně dovozu nejpozději dva roky nebo období stanovené v právních předpisech dovážející strany poté, co byly produkty, jichž se týká, dovezeny.
 • měli byste být připraveni předložit spolu s prohlášením o původu doklady prokazující status původu vašich produktů.
 • prohlášení o původu zůstává v platnosti po dobu 12 měsíců od data vydání.

Ověřování původu

Celní orgány mohou ověřit, zda je dovezený produkt skutečně původní nebo zda splňuje jiné požadavky na původ. Dohoda o volném obchodu mezi EU a Jižní Koreou je založena na těchto zásadách:

 • ověřování je založeno na správní spolupráci mezi celními orgány dovážející a vyvážející strany.
 • kontroly původu produktů provádějí místní celní orgány. Návštěvy dovážející strany u vývozce nejsou povoleny, s výjimkou případů stanovených v čl. 27 odst. 8 protokolu.
 • orgány vyvážející smluvní strany učiní konečné určení původu a informují o výsledcích orgány dovážející smluvní strany.

Požadavky na výrobek

EU a Jižní Korea nyní spolupracují na technických předpisech, stanovují normy a posuzování shody, aby vám usnadnily mezinárodní obchod. Tím se zajistí, že nebudete plýtvat penězi a/nebo časem v případě duplicitních nebo vícenásobných postupů.

Aby mohly být vaše výrobky vyhodnoceny z hlediska shody s nezbytnými technickými normami, musíte se těmito pravidly řídit.

Obchodní dohoda mezi EU a Jižní Koreou obsahuje čtyři odvětvová pravidla týkající se

 • elektrická a elektronická zařízení
 • farmaceutické výrobky/zdravotnické prostředky
 • motorová vozidla a jejich díly
 • chemikálie

Elektrická a elektronická zařízení

Nyní můžete využít lepšího uznávání mezinárodních norem a schvalovacích postupů pro výrobky v odvětví elektroniky. To vám pomůže vstoupit do globálních dodavatelských řetězců a rozvíjet svůj podnik.

Před uzavřením dohody museli vývozci spotřební elektroniky a domácích spotřebičů z EU do Jižní Koreje provádět duplicitní a nákladné zkušební a certifikační postupy pro prodej svých výrobků v Jižní Koreji. Nyní však můžete využívat lepšího regulačního prostředí pro vaše výrobky.

Obchodní dohoda mezi EU a Jižní Koreou snižuje rozdíly mezi požadavky na evropské a jihokorejské produkty přijetím stejných mezinárodních norem. Příslušné mezinárodní normalizační orgány pro toto odvětví zahrnují:

Odstraňuje potřebu certifikace nezávislou organizací.

 • ve většině případů potřebujete pouze „prohlášení dodavatele o shodě“ k prokázání souladu s jihokorejskými požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) a bezpečnost.
 • to snižuje obchodní náklady, složitost a administrativní zátěž. Umožňuje, aby se na vaše výrobky v Jižní Koreji vztahovalo stejné zacházení, jaké se dostává od jihokorejských výrobků při jejich vstupu do EU.
 • pokud musí být k prohlášení dodavatele o shodě přiloženy protokoly o zkouškách, může je vydat zkušební laboratoř EU.

Pokud jde o elektrickou bezpečnost, Jižní Korea má možnost nadále žádat o certifikaci třetí stranou pro omezený seznam 53 položek, pokud může odůvodnit, že představují riziko pro lidské zdraví a bezpečnost. Ty jsou uvedeny v obchodní dohodě v příloze 2-B dodatku 2-B-3.

Více informací o vývozu elektrických a elektronických zařízení naleznete zde.

 

Zvláštní elektrické a elektronické výrobky, na něž se dohoda vztahuje, a s nimi související ustanovení jsou uvedeny v příloze 2-B elektronika a jejích dodatcích.

Farmaceutické přípravky a zdravotnické prostředky

Podle dohody o volném obchodu mezi EU a Jižní Koreou musí být všechna pravidla týkající se farmaceutických výrobků a zdravotnických prostředků zveřejněna v rané fázi, aby podniky měly dostatek času na jejich pochopení.

Jižní Korea nyní uznává mezinárodní normy a postupy v širším měřítku. V EU a Jižní Koreji nyní existuje společná definice farmaceutických výrobků a zdravotnických prostředků.

 

Informace o farmaceutických výrobcích a zdravotnických prostředcích, na něž se dohoda vztahuje, simůžete přečíst zde: Příloha 2-D Farmaceutické výrobky a zdravotnické prostředky.

EU a Jižní Korea se dohodly, že

 • předem zpřístupnit pravidla
 • poskytnout přiměřené příležitosti k připomínkám
 • písemně se zabývat důležitými otázkami vznesenými v připomínkách
 • umožnit přiměřený časový odstup mezi zveřejněním pravidel a jejich vstupem v platnost

Pokud jde o tvorbu cen a úhrady, obě strany se dohodly, že zajistí, aby

 • postupy, pravidla, kritéria a prováděcí pokyny jsou spravedlivé, transparentní a přiměřené a nediskriminují společnosti z EU
 • kritéria pro rozhodování jsou pro výrobce v EU objektivní a jasná
 • všechna pravidla jsou veřejně přístupná

Motorová vozidla

 

Výrobci v EU již nemusí vyrábět automobily konkrétně pro jihokorejský trh nebo provádět nákladné testy, aby prokázali soulad s bezpečnostními normami.

Jižní Korea nyní přijímá mezinárodní normy EHK OSN nebo normy EU jako rovnocenné všem hlavním jihokorejským technickým předpisům. Pokud vaše vozidla splňují tyto normy, nemusí váš výrobek splňovat žádné další požadavky na vývoz podle obchodní dohody mezi EU a Jižní Koreou.

Testy prováděné v EU jsou nyní uznávány Jižní Koreou. Jižní Korea rovněž uzná palubní diagnostické prostředky EU, které splňují normu Euro 6, za rovnocenné jihokorejským normám.

Více informací o emisních normách najdete zde.

 

Podrobná ustanovení o motorových vozidlech a konstrukčních částech, na něž se dohoda vztahuje, jsou uvedena v příloze 2-C Motorová vozidla a jejich části a součásti a její dodatky.

Chemikálie

Obchodní dohoda zachovává pravidla a předpisy EU v chemickém odvětví a zavádí spolupráci v oblasti regulační transparentnosti v oblastech, jako je

 • Správná laboratorní praxe
 • systém kontroly kvality pro výzkumné laboratoře a organizace týkající se chemických zkoušek (včetně farmaceutických) neklinických zkoušek bezpečnosti
 • Pokyny ke zkouškám s cílem usilovat o harmonizovanější přístup k hodnocení a nakládání s chemickými látkami

 

Informace o chemických látkách, na něž se dohoda vztahuje, simůžete přečíst zde: Příloha 2-E Chemické látky.

Kontakty pro technická pravidla a normy v Jižní Koreji

Korejská agentura pro technologie a normy (KATS) stanoví a udržuje jihokorejské normy.

 • vztahující se k zavedeným certifikacím, jako je korejská značka certifikace (KC)
 • měření a referenční standardy
 • technické předpisy.

Korejský rejstřík plavidel a ministerstvo pro oceány a rybolov stanoví normy pro námořní zařízení.

Zdraví lidí, zvířat a rostlin – sanitární a fytosanitární požadavky

EU a Jižní Korea spolupracují na uznávání oblastí prostých nákazy s cílem zvýšit předvídatelnost pro vás jako vývozce.

Ministerstvo zemědělství, výživy a věcí venkova (MAFRA) odpovídá za veterinární kontroly

 • živá zvířata
 • výrobky živočišného původu

Příslušným orgánem pro analýzu rizik škodlivých organismů pro určené rostliny je Agentura pro zvířata a rostliny.

Národní informační středisko pro biologickou bezpečnost v Jižní Koreji poskytuje informace a odborné znalosti o geneticky modifikovaných organismech a slouží jako místo pro výměnu těchto informací.

Ministerstvo zahraničních věcí je oficiálním kontaktním místem pro dotazy týkající se

 • ochrana přírody
 • zákazy nebo omezení týkající se toxických chemických látek


Zvláštní pravidla a požadavky týkající se vašeho výrobku najdete na stránkách Můj obchodní asistent.

Kontakty pro sanitární/fytosanitární požadavky (SPS)

Technických překážek obchodu

Ačkoli jsou technická pravidla důležitá, někdy mohou působit jako překážka mezinárodního obchodu, a mohou tedy pro vás jako vývozce představovat značnou zátěž.

 • pokud se domníváte, že čelíte obchodním překážkám, které zpomalují podnikání nebo vám brání ve vývozu, můžete nám sdělit
 • napište, co vaše vývozy do Jižní Koreje zastavujete prostřednictvím on-line formuláře, a EU vaši situaci analyzuje a přijme vhodná opatření.

Kontaktujte nás 

Celní prohlášení a postupy celního odbavení

Dohoda zajišťuje transparentnější a jednodušší celní postupy s cílem usnadnit obchod a snížit náklady pro podniky.

Dokladů

Podrobné pokyny popisují různé druhy dokumentů, které byste se měli připravit na celní odbavení vašich výrobků.

V závislosti na vašem výrobku mohou celní orgány požadovat všechny nebo některé z níže uvedených prvků.

 • vstupní prohlášení
 • dovozní celní prohlášení
 • prohlášení o celní hodnotě
 • obchodní faktura (konkrétní požadavky na její formu a obsah v mém obchodním asistentovi)
 • seznam balení
 • dovozní licence pro určité zboží
 • certifikáty prokazující, že váš výrobek splňuje povinné předpisy týkající se výrobků, jako jsou požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost, označování a balení
 • doklad o původu – prohlášení o původu
 • letecký nákladní list
 • konosament

V zájmu větší jistoty můžete rovněž požádat o závazné informace o sazebním zařazení zboží a/nebo závazné informace o původu zboží předem.

 

Podrobné informace o dokladech, které musíte předložit k celnímu odbavení vašeho výrobku, naleznete na Můj obchodní asistent.

Postupy prokazování a ověřování původu

Popis, jak prokázat původ vašich produktů za účelem uplatnění preferenční celní sazby, a pravidla týkající se ověřování původu celními orgány viz výše uvedený oddíl o pravidlech původu.

Informace o celním režimu pro dovoz a vývoz obecně naleznete v GŘ pro daně a celní unii.

Usnadnění obchodu

EU a Jižní Korea se dohodly, že

 • zjednodušit a zefektivnit řízení na hranicích
 • harmonizovat požadavky na dokumentaci a údaje
 • zlepšit bezpečnost přepravních kontejnerů a jiných zásilek, pokud
  • dovezeno do
  • přeloženo prostřednictvím
  • projíždějící Jižní Koreou nebo zeměmi EU

Dohodou se zřizuje celní výbor, který může projednávat a řešit veškeré rozdíly v celních otázkách a záležitostech týkajících se usnadnění obchodu, včetně

 • sazební zařazení
 • původ zboží
 • vzájemné správní pomoci v celních záležitostech

 

Zvláštní postupy celního odbavení a dokumenty týkající se vašeho výrobku najdete na adrese Můj obchodní asistent.

Duševní vlastnictví a zeměpisná označení

Dohoda o volném obchodu mezi EU a Jižní Koreou podporuje důsledné prosazování práv duševního vlastnictví celními orgány a doplňuje minimální normy Dohody WTO o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS).

Další informace o výhodách práv duševního vlastnictví najdete zde.

 • dohoda chrání autorovo dílo po dobu 70 let po smrti autora.
 • výkonní umělci a výrobci zvukových záznamů mají dodatečné právo na jedinou spravedlivou odměnu
 • společnosti mohou rozšířit patentovou ochranu léčivých přípravků používáním dodatkových ochranných osvědčení
 • zvláštní důraz je kladen na padělané zboží.

Více informací o tom, jak dohoda o volném obchodu mezi EU a Jižní Koreou chrání vaše práva duševního vlastnictví, najdete zde.

Evropská asistenční služba v oblasti práv duševního vlastnictví nabízí službu asistenční linky pro přímou podporu v oblasti duševního vlastnictví.

Ochranné známky,

Obchodní dohoda stanoví jasná pravidla pro zápis ochranných známek v EU a Jižní Koreji. Díky tomu můžete podat námitku proti zápisu ochranné známky.

Pro kontrolu ochranných známek je k dispozici veřejná elektronická databáze přihlášek a zápisů. Databáze rovněž podrobně popisuje práva udělená zapsaným a nezapsaným (průmyslovým) vzorům.

Porušení

Co dělat, pokud je duševní vlastnictví využíváno bez povolení?

Obchodní dohoda podrobně upravuje donucovací opatření v případě porušení práv duševního vlastnictví, jako je

 • občanskoprávní a správní řízení
 • trestní řízení
 • sankce

Zahrnuje jistou silnější ochranu autorského práva a průmyslových vzorů a prosazuje práva duševního vlastnictví na základě pravidel EU (doplňující dohodu WTO TRIPS).

Celní úředníci mohou zasáhnout na hranicích, pokud mají podezření, že zboží porušující právo duševního vlastnictví je dováženo nebo vyváženo.

Zeměpisná označení 

Obchodní dohoda mezi EU a Jižní Koreou chrání evropská zeměpisná označení

 • víno a lihoviny
 • zemědělské produkty a potraviny

EU chrání přibližně 160 zeměpisných označení, která považuje za nejdůležitější z obchodního hlediska.

Dohoda obsahuje seznam zeměpisných označení, která jsou obsažena ve dvou přílohách.

Vína a lihoviny jsou uvedeny v příloze 10-B dohody a zahrnují například:

Champagne, Grappa, Ribera del Duero, Ouzo a Scotch nebo Irish Whiskey.

Zemědělské produkty a potraviny jsou uvedeny v příloze 10-A dohody a zahrnují:

Parmigiano Reggiano, Prosciutto di Parma, Roquefort, Guijuelo, Turrón de Alicante a Bayerisches Bier.

 

Zeměpisná označení jsou chráněna proti

 • popis nebo prezentace produktu zavádějícím způsobem naznačující, že pochází z jiné zeměpisné oblasti, než je skutečné místo původu
 • používání zeměpisného označení pro podobný produkt, který zde nepochází, i když je skutečný původ výrobku uveden nebo doprovázen výrazy jako „druh“, „druh“ nebo „napodobenina“

Obchod službami

V rámci obchodní dohody můžete využít otevřenějšího jihokorejského trhu se službami.

Pravidla se vztahují na

 • přeshraniční poskytování služeb 
 • usazování

To znamená, že můžete buď poskytovat své služby ze země EU, nebo zřídit kancelář, pobočku nebo dceřinou společnost v Jižní Koreji, pokud si přejete.

Tyto výhody se vztahují na společnosti z EU ve více než 100 odvětvích služeb, včetně

Telekomunikace

 • Satelitní operátoři z EU (telefon a televize) mohou působit přímo přes hranice do Jižní Koreje, aniž by museli spolupracovat s jihokorejským provozovatelem nebo procházet přes něj.

Environmentální služby,

 • čištění neprůmyslových odpadních vod (služby související s odpadními vodami).

Doprava

 • Společnosti lodní dopravy z EU jsou schopny poskytovat mezinárodní námořní služby v Jižní Koreji a při využívání přístavních služeb a infrastruktury se s nimi zachází stejně jako s jihokorejskými společnostmi.
 • Evropské společnosti mohou rovněž poskytovat širší škálu pomocných námořních služeb.
 • existuje více příležitostí pro pomocné služby letecké dopravy, jako je pozemní odbavení

Stavebnictví

 • Společnosti z EU již nepodléhají povinným požadavkům na subdodávky 

Finanční

 • Finanční společnosti z EU mohou poskytovat více služeb na finančních trzích Jižní Koreje
 • Finanční společnosti z EU mohou volně předávat údaje z poboček a přidružených společností v Jižní Koreji do svého ústředí v EU.

Poštovní a expresní doručování

 • Společnosti z EU mohou poskytovat mezinárodní expresní doručovací služby v Jižní Koreji

Podnikatelské a odborné služby, jako jsou právní, účetní, inženýrské a architektonické služby

 • Advokátní kanceláře z EU mohou v Jižní Koreji otevřít kanceláře, které poskytují poradenství zahraničním nebo jihokorejským klientům v otázkách jiných než jihokorejských právních předpisů
 • Právnické firmy EU mohou vytvářet partnerství s jihokorejskými firmami a najímat jihokorejské právníky, aby poskytovali služby „více jurisdikcí“
 • Právníci z EU mohou používat pracovní tituly, které v EU používají

Služby, na něž se dohoda nevztahuje

 • audiovizuální služby
 • vnitrostátní námořní doprava
 • většina letecké dopravy
 • služby poskytované při výkonu veřejné moci

Seznam konkrétních závazků Jižní Koreje otevřít svůj trh se službami společnostem z EU.

Zadávání veřejných zakázek

Máte zájem o veřejné zakázky na dodávky, služby nebo stavební práce v Jižní Koreji?

Obchodní dohoda mezi EU a Jižní Koreou vám poskytuje lepší příležitosti k podávání nabídek na zakázky jihokorejské vlády.

Jižní Korea a EU již souhlasily s otevřením nabídek na veřejné zakázky zahraničním společnostem podle Dohody WTO o vládních zakázkách.

Obchodní dohoda mezi EU a Jižní Koreou rozšiřuje smlouvy, o něž můžete soutěžit. V Jižní Koreji se nyní firmy z EU mohou ucházet o smlouvy o „výrobě, provozu a převodu“ ( koncesní služby). Pokud je váš podnik dodavatelem stavebnictví a služeb v EU, můžete soutěžit o velké infrastrukturní projekty v Jižní Koreji, jako je výstavba a provoz dálnic.

Kontakty pro zadávání veřejných zakázek

Kolektivního

Dohoda se vztahuje na investice do služeb i jiných hospodářských činností, včetně

 • zemědělství,
 • lesnictví
 • těžba uhlí
 • zpracovatelský průmysl
 • bílkoviny

Právní předpisy v oblasti hospodářské soutěže

EU a Jižní Korea se dohodly na prosazování přísných právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže.

Dohoda se účinně zabývá nekalými obchodními praktikami narušujícími hospodářskou soutěž, včetně

 • kartelové dohody
 • zneužívající chování společností s dominantním postavením na trhu
 • fúze a akvizice narušující hospodářskou soutěž

Dohoda zajišťuje, aby se pravidla hospodářské soutěže vztahovala i na státem kontrolované společnosti nebo podniky, a zakazuje některé druhy dotací, které jsou považovány za obzvláště škodlivé pro hospodářskou soutěž.

 • dotace pokrývající dluhy podniku bez jakéhokoli omezení nebo doby trvání
 • dotace pro podniky v úpadku bez důvěryhodného plánu restrukturalizace, který by je navrátil k dlouhodobé životaschopnosti bez dalšího spoléhání se na státní podporu

Obchodní dohoda navíc vyžaduje, aby subvence byly transparentní. Pokud EU nebo Jižní Korea použijí jakékoli subvence, musí každoročně vykazovat celkovou výši, druh a dodávky subvencí.

Tato pravidla pro dotaci se vztahují na všechny produkty s výjimkou zemědělství a rybolovu.

Obchod a udržitelný rozvoj

EU a Jižní Korea se dohodly na vysokých pracovních a environmentálních normách, které chrání pracovníky a životní prostředí. Dohoda stanoví mechanismy, které mají zajistit splnění těchto závazků, mimo jiné zapojením občanské společnosti.

Práce

Životního prostředí

EU a Jižní Korea se dohodly na silných monitorovacích mechanismech, které zahrnují veřejnou kontrolu. To znamená, že máte více informací a existují místa, kde můžete vyjádřit obavy ohledně pracovních a environmentálních otázek, které mají dopad na váš podnik v Jižní Koreji.

Odkazy, kontakty a dokumenty

Celní orgány, zástupci vlád, obchodní komory a podnikatelská sdružení

Kontakty pro sanitární/fytosanitární požadavky (SPS)

Kontakty pro zadávání veřejných zakázek

Celní orgány, zástupci vlád, obchodní komory a podnikatelská sdružení

Korejská celní správa

Budova korejské celní správy 1, vládní komplex-Daejeon, 189 Cheongsa-ro, Seo-gu, Daejeon, 35208, KOREA

Internetové stránky: https://www.customs.go.kr/kcs/main.do

Světová celní organizace

Internetové stránky: http://www.wcoomd.org/en/about-us/what-is-the-wco.aspx

Delegace Evropské unie v Korejské republice

Delegace Evropské unie v 11. patře Korejské republiky, náměstí Soul, 416 Hangang-daero, Jung-gu Seoul, 04637, KOREA

Tel.: +82 23704 1700

E-mail: Delegation-rep-of-Korea@eeas.europa.eu

Velvyslanectví Korejské republiky při Belgickém království a Evropské unii

Velvyslanectví Korejské republiky v Belgickém království a Evropské unii Chaussee de la Hulpe 173–175, 1170 Brusel (Watermael-Boitsfort), BELGIE

Tel.: +32 2675 5777

Fax: +32 2675 5221/+32 2662 2305

E-mail: eukorea@mofa.go.kr

Korejská mezinárodní obchodní asociace (KITA)

Kita 511, Yeongdongdae-ro, Gangnam-gu, Soul, KOREA

Tel.: +82 1566 5114

Korejská agentura na podporu obchodních investic (KOTRA)

KOTRA (06792) 13, Heolleung-ro, Seocho-gu, Soul, KOREA

Tel.: +82 1600 7119

BuyKOREA

Tel.: +82 23460 7432

Fax: +82 23460 7958

E-mail: buykorea@kotra.or.kr

EU4Business

EU4Business sekretariát De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem BELGIUM Tel: +32 2749 1851 E-mail: secretariat@eu4business.eu

Korejská centrální banka

67, Sejong-daero Jung-gu, Soul, 04514, KOREA

Tel.: +82 2759 4114

Internetové stránky: https://www.bok.or.kr/eng/main/contents.do?menuNo=400239

Kontakty pro sanitární/fytosanitární požadavky (SPS)

Ministerstvo zemědělství, výživy a věcí venkova (MAFRA)

Ministerstvo zemědělství, výživy a věcí venkova (MAFRA), vládní komplex Sejong 94, Dasom 2-ro KR-339012 Sejong City, KOREA

Tel.: +82 2 61969110

Fax: +82 44 8680846

Agentura pro chov zvířat a rostlin (QIA)

Agentura pro chov zvířat a rostlin (QIA) 177, Hyeoksin 8-ro Gyeongsangbuk-do KR-39660 Gimcheon-si, KOREA

Tel.: +82 54 9121000, +82 54 9120605, +82 54 9120627

Fax: +82 54 9120635

Ministerstvo pro bezpečnost potravin a léčiv

Ministerstvo pro potraviny a bezpečnost léčiv 187, Osongsaengmyeong 2-ro Osong-eup Heungdeok-gu Cheongju-si Chungcheongbuk-do, KOREA [28159]

Tel.: +82–43–719–1564

Korejský výzkumný ústav pro biovědu a biotechnologii (KRIBB)

Korejský výzkumný ústav biovědy a biotechnologií (KRIBB) 125 Gwahangno Yuseong-gu KR-34141 Daejeon, KOREA

Tel.: +82 42 8798300

Fax: +82 42 8798309

Oficiální kontaktní místo pro toxické chemické látky

Ministerstvo zahraničních věcí 60, Sajik-ro 8-gil Jongno-gu KR-03172 Soul, KOREA

Tel.: +82 2 21002114, +82 2 21007794

Fax: +82 2 21007999, +82 2 21008470

Kontakty pro zadávání veřejných zakázek

Služba zadávání veřejných zakázek (PPS)

PPS ústředí; Vládní komplex Daejeon, budova 3, 189, Cheongsa-ro Seo-gu, Daejeon, KOREA

Tel.: +82 7005 67470 Fax: +82 505 480 1211

E-mail: ppskorea@korea.kr

Korea Online E-Procurement System (KONEPS)

Internetové stránky: https://www.pps.go.kr/eng/index.do

Další odkazy

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy