Dohoda o volném obchodu mezi EU a Jižní Koreou

Od roku 2011 obchodní dohoda mezi EU a Jižní Koreou odstraňuje cla na téměř všechny výrobky. Odstranila rovněž mnoho dalších překážek vývozu výrobků z EU, jako jsou automobily, léčivé přípravky, elektronika a chemické látky. Mnoho služeb mezi EU a Jižní Koreou bylo rovněž otevřeno investorům a podnikům.

Dohoda v kostce

Od roku 2011 obchodní dohoda mezi EU a Jižní Koreou zrušila cla na téměř všechny produkty (98,7 %), včetně rybolovu a zemědělských produktů. Odstranila rovněž necelní překážky vývozu klíčových výrobků EU do Jižní Koreje, jako jsou automobily, léčivé přípravky, elektronika a chemické látky. V neposlední řadě se trhy se službami v EU i Jižní Koreji z velké části otevřely podnikům a investorům z druhé strany.

 

V prvních pěti letech platnosti dohody se vývoz EU do Jižní Koreje zvýšil o 55 %, evropské společnosti ušetřily 2,8 miliardy EUR ve formě snížených cel a obchod se zbožím mezi EU a Jižní Koreou dosáhl rekordní výše přesahující 90 miliard EUR.

Dohoda

 • odstraňuje cla a další překážky obchodu a usnadňuje společnostem na obou stranách vývoz a dovoz
 • zjednodušuje administrativu a zjednodušuje technické předpisy, celní postupy, pravidla původu a požadavky na zkoušení výrobků
 • podporuje obchodní služby v klíčových odvětvích, jako jsou telekomunikace, environmentální služby, lodní doprava a finanční a právní služby
 • zlepšuje ochranu práv duševního vlastnictví v Jižní Koreji a uznává širokou škálu zeměpisných označení pro vysoce kvalitní evropské potravinářské výrobky na korejském trhu
 • umožňuje vaší společnosti ucházet se o veřejné zakázky v Jižní Koreji
 • poskytuje lepší ochranu vašim dvoustranným investicím

 

Rychlá fakta o obchodu mezi EU a Jižní Koreou

 • Jižní Korea je osmou největší vývozní destinací EU pro zboží a EU je třetím největším vývozním trhem Jižní Koreje.
 • nejvýznamnějšími výrobky vyváženými z EU do Jižní Koreje jsou stroje a zařízení, dopravní zařízení a chemické výrobky.
 • EU má s Jižní Koreou významný obchod se službami
 • EU je největším přímým zahraničním investorem Jižní Koreje

Kdo může vyvážet z EU v rámci dohody o volném obchodu mezi EU a Jižní Koreou?

Pokud je vaše společnost registrována v členském státě EU a jste získali platné celní prohlášení – a v případě potřeby vývozní licenci – můžete podle této dohody vyvážet.

Sazby

Dohoda o volném obchodu mezi EU a Jižní Koreou odstraňuje 98,7 % cel na obchod se zbožím.

Zde jsou některé výhody pro vývozce z EU.

 • největší úspory v oblasti daní dosahují strojů a zařízení s téměř 450 miliony EUR
 • druhým největším příjemcem je chemický průmysl s úsporami cla ve výši 175 milionů EUR.
 • téměř veškerý vývoz zemědělských produktů z EU, jako je vepřové maso, víno a whiskey, má bezcelní přístup na jihokorejský trh a na produkty, jako je sýr, existují cenné bezcelní kvóty.
 • v ostatních průmyslových odvětvích
  • Zmizelo 93 % cel na vývoz textilu
  • u skla bylo odstraněno 85 % cel
  • pro usně a kožešinu 84 %
  • obuv 95 %
  • železo a ocel 93 %
  • optické přístroje 91 %

 

Celní sazbu, která se na váš produkt vztahuje, najdete v části Můj obchodní asistent.

Pravidla původu

 

Aby byl váš produkt způsobilý pro preferenční zacházení, musí splňovat pravidla původu podle dohody. Podívejte se na interaktivní „Nástroj pro sebehodnocení pravidel původu (ROSA) v mém obchodním asistentovi, kde posoudí, zda váš produkt splňuje pravidla původu, a zjistěte, jak připravit správné dokumenty.

Obecné informace o pravidlech původu a postupech původu lze nalézt v tomto oddíle.

Původ je „hospodářská státní příslušnost“ obchodovaného zboží. Pokud jste v tomto tématu nový, můžete najít úvod k hlavním pojmům v oddíle „Zboží“.

Pravidla původu

Kde mohu najít pravidla?

Pravidla původu jsou stanovena v Protokolu o definici pojmu „původní produkty“ a o metodě správní spolupráce k dohodě o volném obchodu mezi EU a Jižní Koreou (Úř. věst. L 127, 14.5.2011, s. 1).

Pochází můj produkt z EU nebo z Jižní Koreje?

Aby měl váš produkt nárok na nižší nebo nulovou preferenční celní sazbu podle dohody o volném obchodu mezi EU a Jižní Koreou, musí pocházet z EU nebo Jižní Koreje. Má se za to, že produkt pochází z EU nebo z Jižní Koreje, je-li

 • zcela získané v EU nebo Jižní Koreji nebo
 • vyrobené výhradně z materiálů pocházejících z EU nebo Jižní Koreje nebo
 • vyrobené v EU nebo Koreji za použití nepůvodních materiálů, pokud byly tyto materiály dostatečně opracovány nebo zpracovány splněním pravidel pro daný produkt stanovených v příloze II.

Viz příloha I „Úvodní poznámky“ specifických pravidel původu produktu.

Alternativní pravidla specifická pro určité produkty viz příloha IIa.

Příklady hlavních typů pravidel specifických pro jednotlivé produkty v obchodních dohodách EU

 • pravidlo přidané hodnoty – hodnota všech nepůvodních materiálů v produktu nesmí přesáhnout určité procento ceny produktu ze závodu
 • změna sazebního zařazení – výsledkem výrobního procesu je změna sazebního zařazení mezi nepůvodní materiály a konečný produkt, například výroba papíru (harmonizovaný systém kapitoly 48) z nepůvodní buničiny (harmonizovaný systém kapitola 47)
 • zvláštní operace – vyžaduje se specifický výrobní proces, například spřádání vláken do příze – tato pravidla se většinou používají v textilním oděvním a chemickém odvětví.

Produkt musí rovněž splňovat všechny ostatní použitelné požadavky uvedené v kapitole (například nedostatečné opracování nebo zpracování, pravidlo přímé přepravy). Existují také určité další možnosti flexibility, které vám pomohou dodržovat pravidla specifická pro jednotlivé produkty (např. tolerance nebo kumulace).

Tipy, které vám pomohou dodržovat pravidla specifická pro jednotlivé výrobky

Předpokládá se dodatečná flexibilita, která vám pomůže dodržovat pravidla specifická pro jednotlivé produkty, jako je tolerance nebo kumulace.

Přípustná odchylka

Pravidlo tolerance umožňuje výrobcům použít nepůvodní materiály v hodnotě až 10 % ceny ze závodu, které jsou obvykle zakázány podle zvláštního pravidla pro produkt.

 • tuto přípustnou odchylku nelze použít k překročení prahu maximální hodnoty nepůvodních materiálů uvedených ve specifických pravidlech pro produkty.
 • zvláštní tolerance se vztahují na textilie a oděvy zařazené v kapitolách 50 až 63 harmonizovaného systému, které jsou uvedeny v poznámkách 5 a 6 přílohy 1 Úvodní poznámky k seznamu v příloze II
Kumulace

Dohoda rovněž umožňuje dvoustrannou kumulaci. Materiály pocházející z Jižní Koreje lze považovat za materiály pocházející z EU, jsou-li použity při výrobě produktu v EU a naopak.

Jiné požadavky

Váš výrobek musí rovněž splňovat všechny ostatní platné požadavky protokolu (např. nedostatečné opracování nebo zpracování nebo pravidlo přímé přepravy).

Pravidlo přímé dopravy

Původní produkty musí být přepravovány z EU do Jižní Koreje (a naopak) bez dalšího zpracování ve třetí zemi.

Překládka nebo dočasné uskladnění ve třetí zemi je povolena, pokud produkty zůstávají pod celním dohledem a nejsou předmětem jiných operací než

 • vykládka
 • opětovné naložení
 • jakékoli jiné úkony určené ke konzervaci produktů v dobrém stavu

Důkaz o přímé přepravě musí být předložen celním orgánům země dovozu.

Navracení cla

Podle dohody o volném obchodu mezi EU a Koreou je možné získat náhradu za cla dříve zaplacená za nepůvodní materiály použité k výrobě produktu, který je vyvážen v rámci preferenční celní sazby.

Je zahrnut zvláštní mechanismus pro řešení možného nárůstu zahraničních zdrojů ze strany korejských výrobců.

Postupy týkajícíse původu

Vývozci a dovozci se musí řídit postupy týkajícími se původu. Postupy jsou stanoveny v oddíle B Protokolu o pravidlech původu dohody. Objasňují například, jak

 • prohlášení o původu produktu
 • požádat o preference
 • celní orgány mohou ověřit původ produktu

Jak žádat o preferenční sazbu

Oddíl B protokolu o pravidlech původu dohody stanoví postupy týkající se původu žádosti o preferenční sazebník a ověřování celními orgány.

Dovozci mohou žádat o preferenční sazební zacházení na základě prohlášení o původu poskytnutého vývozcem.

Prohlášení o původu

Doklad o původu se nevyžaduje, pokud celková hodnota produktů nepřesahuje

 • při dovozu do EU 500 EUR v případě drobných zásilek nebo 1 200 EUR v případě osobních zavazadel
 • pro dovoz do Koreje 1 000 USD v případě malých zásilek nebo 1 000 USD pro osobní zavazadla
Vlastní prohlášení vývozce

Vývozci mohou sami prohlásit, že jejich produkt pochází z EU nebo Jižní Koreje, a to tak, že vyplní prohlášení o původu. Prohlášení lze vyplnit.

 • schválený vývozce nebo
 • kterýmkoli vývozcem za předpokladu, že celková hodnota zásilky nepřesahuje 6 000 EUR.

Prohlášení o původu nemůže vydat oprávněný subjekt a formulář EUR.1 nebude přijat jako doklad o původu.

Schválení vývozci

Celní orgány země vývozu mohou povolit kterémukoli vývozci, který vyváží produkty v rámci obchodní dohody, aby činil prohlášení o původu pro produkty bez ohledu na jejich hodnotu. Vývozce musí celním orgánům poskytnout dostatečné záruky, že status původu produktů a splnění všech ostatních podmínek dohody (protokolu) lze ověřit. V případě zneužití mohou celní orgány status schváleného vývozce odejmout.

Co by mělo prohlášení o původu obsahovat?
 • chcete-li učinit prohlášení o původu, měli byste na faktuře, dodacím listu nebo jiném obchodním dokladu napsat, orazítkovat nebo vytisknout toto prohlášení: „Vývozce produktů, na něž se vztahuje tento doklad (celní povolení č. ...), prohlašuje, že nejsou-li jasně uvedeny jinak, mají tyto produkty... preferenční původ.“
 • prohlášení o původu lze vyhotovit v kterémkoli z úředních jazyků EU nebo v korejštině a lze jej nalézt v příloze III)
 • prohlášení o původu musíte podepsat ručně. Jste-li schváleným vývozcem, jste od této povinnosti osvobozeni, pokud se svým celním orgánům písemně zavážete, že přijmete plnou odpovědnost za jakékoli prohlášení, které vás identifikuje.
Podání a platnost
 • prohlášení o původu může vývozce učinit při vývozu produktů, jichž se týká, nebo po vývozu pod podmínkou, že je předloženo v dovážející straně nejpozději dva roky nebo období stanovené v právních předpisech dovážející strany poté, co byly produkty, jichž se týká, dovezeny.
 • měli byste být připraveni předložit doklady prokazující status původu vašich produktů spolu s prohlášením o původu.
 • prohlášení o původu zůstává v platnosti po dobu 12 měsíců ode dne vydání.

Ověření původu

Celní orgány mohou ověřit, zda je dovezený produkt skutečně původní nebo zda splňuje jiné požadavky na původ. Dohoda o volném obchodu mezi EU a Jižní Koreou je založena na těchto zásadách:

 • ověřování je založeno na správní spolupráci mezi celními orgány dovážející a vyvážející strany.
 • kontroly původu produktů provádějí místní celní orgány. Návštěvy dovážející strany u vývozce nejsou povoleny, s výjimkou případů uvedených v čl. 27 odst. 8 protokolu.
 • orgány vyvážející strany učiní konečné určení původu a informují o výsledcích orgány dovážející strany.

Požadavky na výrobky

EU a Jižní Korea nyní spolupracují na technických předpisech, stanovují normy a posuzování shody, abyste mohli snadněji obchodovat na mezinárodní úrovni. Tím se zajistí, že nebudete plýtvat penězi a/nebo časem při duplicitních nebo vícenásobných postupech.

Budete muset dodržovat tato pravidla, aby bylo možné posoudit, zda jsou vaše výrobky v souladu s nezbytnými technickými normami.

Obchodní dohoda mezi EU a Jižní Koreou obsahuje čtyři odvětvová pravidla týkající se

 • elektrická a elektronická zařízení
 • farmaceutické výrobky/zdravotnické prostředky
 • motorová vozidla a jejich díly
 • chemické látky

Elektrická a elektronická zařízení

Nyní můžete těžit z lepšího uznávání mezinárodních norem a schvalovacích postupů pro výrobky v odvětví elektroniky. To vám pomůže vstoupit do globálních dodavatelských řetězců a rozvíjet svůj podnik.

Před uzavřením dohody museli vývozci spotřební elektroniky a domácích spotřebičů z EU do Jižní Koreje provádět zdvojené a nákladné zkušební a certifikační postupy v Jižní Koreji za účelem prodeje svých výrobků. Nyní však můžete využívat lepšího regulačního prostředí pro své výrobky.

Obchodní dohoda mezi EU a Jižní Koreou snižuje rozdíly mezi požadavky na evropské a jihokorejské produkty přijetím stejných mezinárodních norem. Příslušné mezinárodní normalizační orgány pro toto odvětví zahrnují:

Odstraňuje potřebu certifikace nezávislou organizací.

 • ve většině případů potřebujete k prokázání souladu s jihokorejskými požadavky týkajícímise elektromagnetické kompatibility (EMC) a bezpečnosti pouze „prohlášení dodavatele o shodě“.
 • to snižuje náklady na podnikání, složitost a administrativní zátěž. Umožňuje, aby s vašimi výrobky bylo v Jižní Koreji zacházeno stejně jako s jihokorejskými výrobky při jejich vstupu do EU.
 • pokud k prohlášení dodavatele o shodě musí být přiloženy protokoly o zkouškách, může je vydat zkušební laboratoř EU.

Pokud jde o elektrickou bezpečnost, má Jižní Korea možnost nadále požadovat certifikaci třetí stranou pro omezený seznam 53 položek, pokud může odůvodnit, že představují riziko pro lidské zdraví a bezpečnost. Ty jsou stanoveny v obchodní dohodě podle přílohy 2-B dodatku 2-B-3.

Více informací o vývozu elektrických a elektronických zařízení naleznete zde.

 

Zvláštní elektrické a elektronické výrobky, na které se vztahuje dohoda a související ustanovení, lze nalézt v příloze 2-B Elektronice a jejích dodatcích.

Farmaceutické přípravky a zdravotnické prostředky

Podle dohody o volném obchodu mezi EU a Jižní Koreou musí být všechna pravidla týkající se farmaceutických výrobků a zdravotnických prostředků zveřejněna již v rané fázi, aby měly podniky dostatek času na jejich pochopení.

Jižní Korea nyní uznává mezinárodní normy a postupy v širším měřítku. V EU a Jižní Koreji nyní existuje společná definice farmaceutických výrobků a zdravotnických prostředků.

 

Informace o farmaceutických výrobcích a zdravotnických prostředcích, jichž se dohoda týká,naleznete zde: Příloha 2-D Farmaceutické výrobky a zdravotnické prostředky.

EU a Jižní Korea se dohodly, že:

 • předem zpřístupnit pravidla
 • poskytnout přiměřené příležitosti k připomínkám
 • písemně se zabývat důležitými otázkami vznesenými v připomínkách
 • umožnit přiměřený časový odstup mezi zveřejněním pravidel a jejich vstupem v platnost.

V případě tvorby cen a úhrad se obě strany dohodly, že zajistí, aby

 • postupy, pravidla, kritéria a prováděcí pokyny jsou spravedlivé, transparentní a přiměřené a nediskriminují společnosti z EU
 • kritéria pro rozhodování jsou objektivní a jasná pro výrobce v EU
 • všechna pravidla jsou veřejně přístupná

Motorová vozidla

 

Výrobci v EU již nemusí vyrábět automobily konkrétně pro jihokorejský trh ani provádět nákladné testy, aby prokázali soulad s bezpečnostními normami.

Jižní Korea nyní přijímá mezinárodní normy EHK OSN nebo normy EU jako rovnocenné všem hlavním jihokorejským technickým předpisům. Pokud vaše vozidla tyto normy splňují, nemusí váš výrobek splňovat žádné další požadavky na vývoz v rámci obchodní dohody mezi EU a Jižní Koreou.

Testy prováděné v EU jsou nyní uznávány Jižní Koreou. Jižní Korea rovněž uzná palubní diagnostické prostředky EU, které splňují normu Euro 6, za rovnocenné jihokorejským normám.

Další informace o emisních normách najdete zde.

 

Podrobná ustanovení o motorových vozidlech a jejich částech, na něž se dohoda vztahuje, jsou uvedena v příloze 2-C – Motorová vozidla a jejich části a dodatky.

Chemické látky

Obchodní dohoda zachovává pravidla a předpisy EU v chemickém odvětví a zavádí spolupráci v oblasti regulační transparentnosti v oblastech, jako jsou:

 • Správná laboratorní praxe
 • systém kvality kontrol řízení pro výzkumné laboratoře a organizace, pokud jde o chemické zkoušky (včetně farmaceutických) neklinických zkoušek bezpečnosti
 • Pokyny ke zkouškám s cílem usilovat o harmonizovanější přístup k posuzování a řízení chemických látek

 

Informace o chemických látkách, na něž se dohoda vztahuje,naleznete zde: Příloha 2-E Chemické látky.

Kontakty pro technická pravidla a normy v Jižní Koreji

Korejská agentura pro technologie a normy (KATS) stanoví a udržuje jihokorejské normy

 • související se zavedenými osvědčeními, jako je korejská certifikační značka (KC)
 • měření a referenční standardy
 • technické předpisy.

Korejský rejstřík lodní dopravy a ministerstvo pro oceány a rybolov stanovily normy pro námořní zařízení.

Zdraví lidí, zvířat a rostlin – sanitární a fytosanitární požadavky

EU a Jižní Korea spolupracují na uznávání oblastí prostých nákazy s cílem zvýšit předvídatelnost pro Vás jako vývozce.

Ministerstvo zemědělství, výživy a záležitostí venkova (MAFRA) je odpovědné za veterinární kontroly

 • živá zvířata
 • živočišné produkty

Příslušným orgánem pro analýzu rizika škodlivých organismů pro určené rostliny je Agentura pro zvířata a rostliny.

Národní informační středisko pro biologickou bezpečnost v Jižní Koreji poskytuje informace a odborné znalosti o geneticky modifikovaných organismech a slouží jako místo pro výměnu těchto informací.

Ministerstvo zahraničních věcí je oficiálním kontaktním místem pro dotazy týkající se

 • ochrana přírody
 • zákazy nebo omezení týkající se toxických chemických látek


Konkrétní pravidla a požadavky týkající se vašeho výrobku najdete v mém obchodním asistentovi.

Kontakty pro sanitární a fytosanitární požadavky (SPS)

Technické překážky obchodu [nolink – available languages: EN]

Ačkoli jsou technická pravidla důležitá, někdy mohou představovat překážku pro mezinárodní obchod, a proto pro vás jako vývozce mohou představovat značnou zátěž.

 • pokud se domníváte, že se potýkáte s obchodní překážkou, která zpomaluje váš podnik nebo vám brání ve vývozu, můžete nám sdělit
 • sdělte, co zastavujete vývoz do Jižní Koreje, pomocí on-line formuláře a EU Vaši situaci analyzuje a přijme vhodná opatření.

Kontaktujte nás 

Celní prohlášení a postupy celního odbavení

Dohoda zajišťuje transparentnější a jednodušší celní postupy s cílem usnadnit obchod a snížit náklady pro podniky.

Dokumenty

Pokyny pro jednotlivé kroky popisují různé druhy dokumentů, které byste měli připravit pro celní odbavení svých produktů.

V závislosti na vašem produktu mohou celní orgány požadovat všechny nebo některé z níže uvedených prvků.

 • vstupní prohlášení
 • dovozní celní prohlášení
 • prohlášení o celní hodnotě
 • obchodní faktura (vyhledejte konkrétní požadavky týkající se její formy a obsahu v mém obchodním asistentovi)
 • výčet položek zásilky
 • dovozní licence pro určité zboží
 • osvědčení prokazující soulad vašeho výrobku s povinnými výrobními předpisy, jako jsou požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost, označování a balení
 • doklad o původu – prohlášení o původu
 • letecký nákladní list
 • konosament

V zájmu větší jistoty můžete rovněž předem požádat o závazné informace o sazebním zařazení zboží a/nebo o závazné informace o původu zboží.

 

Podrobné informace o dokumentech, které musíte předložit k celnímu odbavení vašeho výrobku, naleznete na stránkách My Trade Assistant.

Postupy prokazování a ověřování původu

Popis toho, jak prokázat původ vašich produktů za účelem uplatnění preferenční sazby, a pravidel týkajících se ověřování původu celními orgány viz výše uvedený oddíl o pravidlech původu.

Pokud jde o informace o celním režimu dovozu a vývozu obecně, navštivte GŘ pro daně a celní unii.

Usnadnění obchodu

EU a Jižní Korea se dohodly, že:

 • zjednodušit a zefektivnit řízení na hranicích
 • harmonizovat požadavky na dokumentaci a údaje
 • zlepšit bezpečnost přepravních kontejnerů a jiných zásilek, pokud
  • dovezeno do
  • překládka
  • tranzit Jižní Koreou nebo zeměmi EU

Dohodou se zřizuje celní výbor, který může projednávat a řešit případné neshody v otázkách cel a usnadnění obchodu, včetně

 • sazební zařazení
 • původ zboží
 • vzájemná správní pomoc v celních záležitostech

 

Konkrétní postupy celního odbavení a dokumenty týkající se vašeho výrobku naleznete v mém obchodním asistentovi.

Duševní vlastnictví a zeměpisná označení

Dohoda o volném obchodu mezi EU a Jižní Koreou podporuje důrazné prosazování práv duševního vlastnictví celními orgány a doplňuje minimální normy v Dohodě WTO o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS).

Více informací o výhodách práv duševního vlastnictví naleznete zde.

 • dohoda chrání dílo autora po dobu 70 let po smrti autora.
 • výkonní umělci a výrobci zvukových záznamů mají dodatečné právo na jedinou spravedlivou odměnu
 • společnosti mohou rozšířit patentovou ochranu léčivých přípravků pomocí dodatkových ochranných osvědčení
 • zvláštní důraz je kladen na padělané zboží

Více informací o tom, jak dohoda o volném obchodu mezi EU a Jižní Koreou chrání vaše práva duševního vlastnictví, najdete zde.

Evropská asistenční služba v oblasti práv duševního vlastnictví nabízí linku pomoci pro přímou podporu v oblasti duševního vlastnictví.

Ochranné známky

Obchodní dohoda stanoví jasná pravidla pro registraci ochranných známek v EU a Jižní Koreji. Díky tomu můžete podat námitku proti zápisu ochranné známky.

Pro kontrolu ochranných známek je k dispozici veřejná elektronická databáze přihlášek a zápisů. Databáze rovněž podrobně popisuje práva přiznaná zapsaným a nezapsaným (průmyslovým) vzorům.

Porušení předpisů

Co dělat, pokud se duševní vlastnictví používá bez povolení?

Obchodní dohoda podrobně popisuje donucovací opatření v případě porušení práv duševního vlastnictví, např.

 • občanskoprávní a správní řízení
 • trestní řízení
 • sankce

Zahrnuje určitou silnější ochranu autorských práv a průmyslových vzorů a prosazuje práva duševního vlastnictví na základě pravidel EU (doplňující dohodu TRIPS WTO).

Celní úředníci mohou zasáhnout na hranicích, pokud mají podezření, že je dováženo nebo vyváženo zboží porušující právo duševního vlastnictví.

Zeměpisná označení 

Obchodní dohoda mezi EU a Jižní Koreou chrání evropská zeměpisná označení pro

 • vína a lihoviny
 • zemědělské produkty a potraviny

EU chránila přibližně 160 zeměpisných označení, která považuje za nejdůležitější z obchodního hlediska.

V dohodě jsou uvedena zeměpisná označení, na která se vztahují dvě přílohy.

Vína a lihoviny jsou uvedeny v příloze 10-B dohody a zahrnují například:

Champagne, Grappa, Ribera del Duero, Ouzo a Scotch nebo Irish Whiskey.

Zemědělské produkty a potraviny jsou uvedeny v příloze 10-A dohody a zahrnují:

Parmigiano Reggiano, Prosciutto di Parma, Roquefort, Guijuelo, Turrón de Alicante a Bayerisches Bier.

 

Zeměpisná označení jsou chráněna proti

 • popis nebo prezentace produktu zavádějícím způsobem nasvědčující tomu, že produkt pochází z jiné zeměpisné oblasti, než je skutečné místo původu
 • používání zeměpisného označení pro podobný produkt, který z něj nepochází, i když je skutečný původ zboží uveden nebo doprovázen výrazy jako „druh“, „druh“ nebo „imitace“

Obchod se službami

V rámci obchodní dohody můžete využít otevřenějšího jihokorejského trhu služeb.

Pravidla se vztahují na

 • přeshraniční poskytování služeb 
 • usazení

To znamená, že můžete buď poskytovat své služby ze země EU, nebo zřídit kancelář, pobočku nebo dceřinou společnost v Jižní Koreji, pokud si to přejete.

Tyto výhody se vztahují na společnosti z EU ve více než 100 odvětvích služeb, včetně:

Telekomunikace

 • Provozovatelé satelitních služeb z EU (telefonní a televizní vysílání) mohou působit přímo do Jižní Koreje, aniž by museli jednat s jihokorejským provozovatelem nebo jeho prostřednictvím procházet

Environmentální služby

 • čištění neprůmyslových odpadních vod (služby čištění odpadních vod).

Doprava

 • Rejdařské společnosti z EU jsou schopny poskytovat služby mezinárodní lodní dopravy v Jižní Koreji a při využívání přístavních služeb a infrastruktury se s nimi zachází stejně jako s jihokorejskými společnostmi.
 • Evropské společnosti mohou rovněž poskytovat širší škálu pomocných námořních služeb
 • existuje více příležitostí pro pomocné služby letecké dopravy, jako je pozemní odbavování

Stavebnictví

 • Na společnosti z EU se již nevztahují povinné požadavky na subdodávky

Finanční

 • Finanční společnosti z EU mohou poskytovat více služeb Jižní Koreji
 • Finanční společnosti z EU mohou volně předávat údaje od poboček a přidružených společností v Jižní Koreji do svého ústředí v EU

Poštovní a expresní doručování

 • Společnosti z EU mohou poskytovat mezinárodní expresní doručovací služby v Jižní Koreji

Podnikatelské a odborné služby, jako jsou právní, účetní, inženýrské a architektonické služby

 • Právní firmy EU mohou otevřít kanceláře v Jižní Koreji, aby poskytovaly poradenství zahraničním nebo jihokorejským klientům v oblasti práva jiného než Jižní Koreje.
 • Právní firmy EU mohou vytvářet partnerství s jihokorejskými firmami a přijímat jihokorejské právníky k poskytování „multijurisdikčních“ služeb
 • Právníci z EU mohou používat pracovní názvosloví, která používají v EU

Služby, na něž se dohoda nevztahuje

 • audiovizuální služby
 • vnitrostátní námořní doprava
 • většina letecké dopravy
 • služby poskytované při výkonu veřejné moci

Seznam specifických závazků Jižní Koreje otevřít trh služeb společnostem z EU.

Zadávání veřejných zakázek

Máte zájem o veřejné zakázky na dodávky, služby nebo stavební práce v Jižní Koreji?

Obchodní dohoda mezi EU a Jižní Koreou vám poskytuje lepší příležitosti k podávání nabídek na zakázky na veřejné zakázky v Jižní Koreji.

Jižní Korea a EU se již dohodly, že na základě Dohody WTO o vládních zakázkách otevře zahraničním společnostem nabídky na veřejné zakázky.

Obchodní dohoda mezi EU a Jižní Koreou rozšiřuje smlouvy, o které můžete soutěžit. V Jižní Koreji se nyní mohou podniky z EU ucházet o smlouvy na „stavbu-operate-transfer“ (BOT) (koncesní služby). Pokud je váš podnik dodavatelem v oblasti stavebnictví a služeb v EU, můžete soutěžit o velké projekty v oblasti infrastruktury v Jižní Koreji, jako je výstavba a provoz dálnic.

Kontakty pro zadávání veřejných zakázek

Investice

Dohoda se vztahuje na investice do služeb i jiných hospodářských činností, včetně

 • zemědělství
 • lesnictví
 • těžba
 • výroba
 • energetika

Právní předpisy o hospodářské soutěži

EU a Jižní Korea se dohodly na prosazování přísných právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže.

Dohoda se účinně zabývá nekalými a protisoutěžními obchodními praktikami, včetně

 • kartely
 • zneužívající chování společností s dominantním postavením na trhu
 • protisoutěžní fúze a akvizice

Dohoda zajišťuje, aby se pravidla hospodářské soutěže vztahovala i na státem ovládané společnosti nebo podniky, a zakazuje určité typy subvencí, které jsou považovány za obzvláště škodlivé pro hospodářskou soutěž.

 • subvence kryjící dluhy podniku bez jakéhokoli omezení nebo doby trvání
 • dotace podnikům v úpadku bez důvěryhodného plánu restrukturalizace, který by jim umožnil vrátit se k dlouhodobé životaschopnosti bez dalšího spoléhání se na státní podporu

Obchodní dohoda navíc vyžaduje, aby byly subvence transparentní. Pokud EU nebo Jižní Korea využijí subvence, musí každoročně vykazovat celkovou částku, druh a nabídku subvencí.

Tato pravidla pro subvence se vztahují na všechny produkty s výjimkou zemědělství a rybolovu.

Obchod a udržitelný rozvoj

EU a Jižní Korea se dohodly na přísných pracovních a environmentálních normách, které chrání pracovníky a životní prostředí. Dohoda stanoví mechanismy, které mají zajistit splnění těchto závazků, a to i prostřednictvím zapojení občanské společnosti.

Pracovní síla

Životní prostředí

EU a Jižní Korea se dohodly na silných monitorovacích mechanismech, které zahrnují veřejnou kontrolu. To znamená, že máte více informací a existují místa pro vyjádření obav ohledně pracovních a environmentálních otázek, které ovlivňují váš podnik v Jižní Koreji.

Odkazy, kontakty a dokumenty

Celní orgány, zástupci vlád, obchodní komory a podnikatelská sdružení

Kontakty pro sanitární a fytosanitární požadavky (SPS)

Kontakty pro zadávání veřejných zakázek

Celní orgány, zástupci vlád, obchodní komory a podnikatelská sdružení

Korea Customs Service (Korejská celní správa)

Budova korejských celních služeb 1, vládní komplex Daejeon, 189 Cheongsa-ro, Seo-gu, Daejeon, 35208, KOREA

Webová stránka: https://www.customs.go.kr/kcs/main.do

Světová celní organizace

Webová stránka: http://www.wcoomd.org/en/about-us/what-is-the-wco.aspx

Delegace Evropské unie v Korejské republice

Delegace Evropské unie v Korejské republice 11. patro, náměstí Soul, 416 Hangang-daero, Jung-gu Seoul, 04637, KOREA

Tel.: +82 23704 1700

E-mailová adresa: Delegation-rep-of-Korea@eeas.europa.eu

Velvyslanectví Korejské republiky v Belgickém království a Evropské unii

Velvyslanectví Korejské republiky v Belgickém království a v Evropské unii Chaussee de la Hulpe 173–175, 1170 Brusel (Watermael-Boitsfort), BELGIE

Tel.: +32 2675 5777

Fax: +32 2675 5221/+32 2662 2305

E-mailová adresa: eukorea@mofa.go.kr

Korejské mezinárodní obchodní sdružení (KITA)

Kita 511, Yeongdongdae-ro, Gangnam-gu, Soul, KOREA

Tel.: +82 1566 5114

Korejská agentura pro podporu obchodu a investic (KOTRA)

KOTRA (06792) 13, Heolleung-ro, Seocho-gu, Soul, KOREA

Tel.: +82 1600 7119

BuyKOREA

Tel.: +82 23460 7432

Fax: +82 23460 7958

E-mailová adresa: buykorea@kotra.or.kr

EU4Business

Sekretariát EU4Business De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem BELGIUM Tel: +32 2749 1851 e-mail: secretariat@eu4business.eu

Korejská centrální banka

67, Sejong-daero Jung-gu, Soul, 04514, KOREA

Tel.: +82 2759 4114

Webová stránka: https://www.bok.or.kr/eng/main/contents.do?menuNo=400239

Kontakty pro sanitární a fytosanitární požadavky (SPS)

Ministerstvo zemědělství, výživy a záležitostí venkova (MAFRA)

Ministerstvo zemědělství, výživy a záležitostí venkova (MAFRA) vládní komplex Sejong 94, Dasom 2-ro KR-339012 Sejong City, KOREA

Tel.: +82 2 61969110

Fax: +82 44 8680846

Agentura pro karanténu zvířat a rostlin (QIA)

Živočišná a rostlinná karanténa (QIA) 177, Hyeoksin 8-ro Gyeongsangbuk-do KR-39660 Gimcheon-si, KOREA

Tel.: +82 54 9121000, +82 54 9120605, +82 54 9120627

Fax: +82 54 9120635

Ministerstvo pro bezpečnost potravin a drog (MFD)

Ministerstvo pro bezpečnost potravin a drog 187, Osongsaengmyeong 2-ro Osong-eup Heungdeok-gu Cheongju-si Chungcheongbuk-do, KOREA [28159]

Tel.: +82–43–719–1564

Korea Research Institute of Bioscience and Biotechnology (KRIBB)

Korea Research Institute of Bioscience and Biotechnology (KRIBB) 125 Gwahangno Yuseong-gu KR-34141 Daejeon, KOREA

Tel.: +82 42 8798300

Fax: +82 42 8798309

Oficiální kontaktní místo pro toxické chemické látky

Ministerstvo zahraničních věcí 60, Sajik-ro 8-gil Jongno-gu KR-03172 Soul, KOREA

Tel.: +82 2 21002114, +82 2 21007794

Fax: +82 2 21007999, +82 2 21008470

Kontakty pro zadávání veřejných zakázek

Služba pro zadávání veřejných zakázek (PPS)

Ústředí PPS; Vládní komplex budovy 3, 189, Cheongsa-ro Seo-gu, Daejeon, KOREA

Tel.: +82 7005 67470 Fax: +82 505 480 1211

E-mailová adresa: ppskorea@korea.kr

Korea Online E-Procurement System (KONEPS)

Webová stránka: https://www.pps.go.kr/eng/index.do

Další odkazy

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy